Click here to load reader

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA DIGITALNI MEDIJSKI PRIJAMNIK

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIRUČNIK ZA VLASNIKA DIGITALNI MEDIJSKI PRIJAMNIK

MAX220.EHUNLL CRO 9353.inddsauvajte ga kao referencu za sluaj potrebe.
PRIRUNIK ZA VLASNIKA
DIGITALNI MEDIJSKI PRIJAMNIK
UDARA
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOU). UREAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraninog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog
napona unutar kuišta ureaja koji je dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.
Znak usklinika unutar jednakostraninog trokuta upozorava korisnika na prisutnost vanih informacija za rad i odravanje
(servisiranje) ureaja u pisanim materijalima koji prate ureaje.
UPOZORENJE: U CILJU SPREAVANJA OPASNOSTI OD POARA ILI STRUJNOG UDARA, UVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.
UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slino.
Vozilom uvijek upravljajte na siguran nain. Zadrite svoju panju tijekom vonje i uvijek
budite potpuno svjesni svih uvjeta za vonju. Ne mijenjajte postavke i nijednu
funkciju. Prije nego li se odluite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni na in.
Ne upotrebljavajte ureaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10 °C do 60 °C)
Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda.
Unutra nema dijelova koje korisnik moe servisirati. Servisiranje prepustite kvalifi ciranom osoblju za servisiranje.
Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlaite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuskuje, kiši ili vlazi.
Zbog visoke temperature izvan ureaja, molimo upotrebljavajte ureaj samo kada je instaliran u
automobilu.
Tijekom vonje, neka jaina zvuka bude na pravilnoj razini.
Pazite da vam ureaj ne ispadne i pazite da jako ne udarite ureaj.
Ureaj je namijenjen za vozila s 12 V akumulatorom i negativnim uzemljenjem. Prije instaliranja
ureaja u rekreacijsko vozilo, kamion ili autobus, provjerite napon akumulatora. Kako bi nego ponete instaliranje, obavezno iskopajte E baterijski kabel.
Urea je opremljen baterijom ili akumulatorom.
Siguran nain vaenja baterije iz ureaja:
Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju spreavanja zagaenja okoline i stvaranja mogue opasnosti za zdravlje ljudi i ivotinja, staru bateriju stavite u odgovarajui spremnik ili na mjesto odreeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlaite zajedno s drugim otpadom. Preporuujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.
Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš ureaj oznaene prekrienom kantom za smee,
to znai da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol moe biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za ivu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadri više od 0,0005% ive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odloiti zasebno od kuanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/ akumulatora doprinijet e sprjeavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje ivotinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatraite od gradske uprave, slube za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.
3
1
2
3
4
5
Sadraj
Sadraj
moe skidati
7 Prikljuivanje
ureaja
WMA datoteku/mapu
elite
11 – Brzo traenje (Quick
ureaj za reprodukciju
4 Rješavanje problema
12 Rješavanje problema
Odlaganje vašeg starog ureaja
1. Kada se na proizvodu nalazi ova prekriena kanta za otpad na kotaima, to znai da je proizvod obuhvaen Europskom
direktivom 2002/96/EC.
2. Svi elektrini i elektroniki proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko odreenih odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilan nain odlaganja vašeg starog ureaj pomoi e kod spreavanja potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za više detaljnih informacija o odlaganju vašeg starog ureaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, slubi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš ureaj.
Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i
drugim relevantnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.
Centar za europske standarde: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisnikom slubom. Za informacije o Korisnikoj slubi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Poetak4
l W/S
- Prebacuje se na prethodnu ili sljedeu memoriranu postaju u BIRAU KANALA.
- Pomie naprijed ili nazad 10 MP3/ WMA snimki, ako na USB nema mape ili je prisutna samo jedna mapa.
- Prelazi na prethodnu ili sljedeu mapu ako postoje više od 2 mape na USB.
m EQ • 3D Poboljšava kvalitetu zvuka.
- Kada se pritisne, odabire EQ funkciju.
- Kada se pritisne i dri, odabire 3D SOUND funkciju.
n 6 Otvara prednju plou.
o AUX Ako na ureaj prikljuite druge prijenosne playere, na ureaju moete slušati glazbu s tih ureaja.
Daljinski upravlja (Dodatna mogunost)
a SRC/ • OFF - Kada se pritisne, odabire izvor za funkcije.
- Kada pritisnete i drite tipku, iskljuujete ureaj.
b FUNC Kada se pritisne tipka, postavlja stavku za reprodukciju u svakom nainu rada. • MENU Kada se pritisne i dri tipka, aktivira se izbornik za podešavanja.
c BAND Odabire frekventno podruje u Tuner modusu. DRV Prelazi na sljedei USB pogon.
d d/M Pokree i pauzira reprodukciju.
e SHF Nasumino reproducira.
Prednja ploa
a SRC / • OFF - Kada se pritisne, odabire izvor za funkcije.
- Kada se pritisne i dri, ukljuuje i iskljuuje ureaj.
b T
c PRESET/LIST/ENTER (kota za glasnou) - Podešava glasnou. - Potvruje postavke. - Provjerava snimke, datoteke ili prije memorirane stanice.
d DISP
- Pritisnite i drite, tako moete ukljuiti/iskljuiti prozor zaslona i osvjetljenje LED tipki.
e BAND - Odabire frekventno podruje u Tuner modusu.
- Prelazi na sljedei USB pogon. • TA (Dodatna mogunost) - Trai stanice koje imaju TA/TP informaciju, kada se tipka pritisne i dri.
f Senzor daljinskog upravljaa (Dodatna mogunost)
g Prozor displeja
h USB prikljuak
j Y/U
k • MENU Aktivira izbornik za podešavanje.
FUNC Postavlja stavke za reprodukciju, u svakom modusu.
5 S
Povratak na prethodni korak. w/s - Prelistava gore / dolje.
- Podešava postavke. - Pomie naprijed ili nazad 10 MP3/
WMA snimki, ako na USB nema mape ili je prisutna samo jedna mapa.
- Prelazi na prethodnu ili sljedeu mapu ako postoje više od 2 mape na USB.
ENTER/ LIST - Potvruje postavke.
i DISP - Pritiskom na tipku moete provjeriti vrijeme sata.
- Pritisnite i drite tipku, tako moete ukljuiti/iskljuiti prozor zaslona.
j RPT Ponavlja reprodukciju.
k INT Uvodno skeniranje.
l brojane tipke (1 do 6) Odabire brojane prije memorirane preset stanice na TUNER-u.
Umetanje baterija Tip 1
Izvadite bateriju ako daljinski upravlja ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
Ne ostavljajte proizvod na vruem i vlanom mjestu.
Kod rada s baterijom ne koristite metalne predmete.
Baterije ne spremajte s metalnim materijalima.
, Napomena
Instaliranje
Osnovno instaliranje Prije instaliranja, pazite da klju za paljenje bude u iskljuenom poloaju i skinite prikljuak na akumulatoru automobila kako bi onemoguili stvaranje kratkog spoja.
Savijte stezaljke prema debljini komandne ploe.
upravljake ploe
1. Izvadite postojei radio ureaj. 2. Napravite potrebna prikljuivanja. 3. Postavite nosa za instalaciju. 4. Postavite ureaj u nosa za instalaciju.
Vaenje postojeeg radio ureaja Ako se u komandnoj ploi nalazi ve prije postavljeni nosa za instalaciju, on se mora izvaditi.
1. Izvadite stranji oslonac iz ureaja.
2. Skinite s ureaja upravljaku plou prsten za podešavanje.
3. Umetnite poluge sa strane ureaja. Izvedite istu operaciju na svakoj strani i izvucite ureaj iz nosaa za instalaciju.
ISO-DIN instalacija
upravljake ploe
1. Gurnite ureaj u ISO-DIN okvir. 2. Podesite vijke koje ste skinuli sa starog
ureaja. 3. Gurnite ureaj i okvir u otvor na
komandnoj ploi. 4. Instalirajte plou za komandnu plou ili
prilagodnu plou. (Sukladno modelima, ovaj korak moda nee biti potreban.)
5. Stavite prsten za podešavanje na ureaj. 6. Stavite upravljaku plou na ureaj.
Spajanje6
O upravljakoj ploi koja se moe skidati Stavljanje upravljake ploe
1. Poravnajte lijevu stranu ploe sa zaustavljaem.
2. Gurnite desnu stranu ploe u ureaj dok ne zaujete klik.
Upravljake tipke moda nee raditi pravilno ako upravljaka ploa nije pravilno postavljena. U tom sluaju lagano pritisnite zaslon.
Ne ostavljajte upravljaku plou na mjestima izloenim visokim temperaturama ili izravnim zrakama sunca.
Pazite da vam upravljaka ploa ne ispadne ili da je jako ne udarite o druge predmete.
Pazite da površina upravljake ploe ne doe u dodir s agresivnim sredstvima kao što je benzin, razrjeiva ili insekticid.
>OPREZ
Skidanje upravljake ploe 1. Pritisnite 6 i izvucite prednju plou.
2. Malo podignite upravljaku plou. 3. Gurnite upravljaku plou na desno.
4. Izvucite upravljaku plou iz ureaja. 5. Skinutu upravljaku plou spremite u
zaštitno kuište.
S vremena na vrijeme, suhom krpom ili pamukom namoenim alkoholom, obrišite kontakte na pozadini upravljake ploe. Zbog sigurnosti, prije išenja iskljuite kontakt i izvadite klju iz kontaktne bravice.
, Napomena
Prikljuivanje na automobil
Prije instaliranja, pazite da klju za paljenje bude u iskljuenom poloaju i skinite prikljuak na akumulatoru automobila kako bi onemoguili stvaranje kratkog spoja.
B a Nije prikljueno
a b c d
e f g h
a b c d
e f g h
A
A
A
A
A
A
A
A
A b Siva / Crna pruga: Naprijed desno -
A c Ljubiasta: Nazad desno +
A d Ljubiasta / Crna pruga: Nazad desno -
A e Bijela: Naprijed lijevo +
A f Bijela / Crna pruga: Naprijed lijevo -
A g Zelena: Nazad lijevo +
A h Zelena / Crna pruga: Nazad lijevo -
Elektrina antena
Upravljaki relej
Prednji lijevo Prednji desno
B g Nije prikljueno
B h Uzemljenje (-) (Crna)
B b Nije prikljueno
Prekida za paljenje
Ulaz za kabelsko upravljanje (Crna): Moe se prikljuiti kabelski adapter za upravljanje. (Dodatna mogunost)
Kada se prikljui na pogrešan nain, ureaj e prikazati sljedee.
- Antenski / daljinski prikljuak u kratkom spoju: "ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
Nakon ponovnog prikljuivanja, ponovo ukljuite ureaj.
>OPREZ
Na Audio izlaz (Dodatna mogunost)
Na Audio izlaz (Dodatna mogunost)
Bateriju
8
Osnovne operacije 1. Ukljuite ureaj pritiskom na bilo koju
tipku na ureaju. 2. Odaberite izvor pritiskom na SRC. 3. Okrenite kota za glasnou kako bi
podesili jainu zvuka na ureaju. Ili pritisnite VOLUME W/S na daljinskom upravljau.
Privremeno iskljuivanje tona 1. Pritisnite MUTE kako biste iskljuili ton
na ureaju. Ili pritisnite MUTE na daljinskom upravljau.
2. Ponovo pritisnite tipku za uklanjanje prikaza sata.
Korištenje EQ (Ekvolizator) EQ poveava ili smanjuje snagu signala audio frekvencija.Ova funkcija omoguuje slušanje bogatijeg zvuka.
Pritisnite više puta EQ na ureaju. Indikator se pali prema sljedeem redoslijedu.
B-BOOST (POJAALO ZA BAS) / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ / VOCAL / SALSA / SAMBA / REGGAE / RUSSY / USER1 / USER2 / Iskljuen (nema prikaza)
Korištenje 3D SOUND Ovim nainom rada ostvaruje se izvrstan surround zvuk.
1. Pritisnite i drite tipku EQ • 3D. 2. Ponovo je pritisnite i drite za
poništavanje.
, Napomena
Provjera sata 1. Pritisnite DISP. 2. Ponovo pritisnite tipku za uklanjanje
prikaza sata.
Iskljuivanje osvjetljenja zaslona 1. Pritisnite i drite DISP. 2. Ponovo pritisnite i drite tiku za
ukljuivanje osvjetljenja.
Kada je iskljueno osvjetljenje, pritisnite bilo koju tipku i osvjetljenje e se automatski upaliti i ugasiti, ako ne pritisnete tipku nakon nekoliko sekundi.
, Napomena
1. Skinite upravljaku plou. Pogledajte stranicu 6 za skidanje upravljake ploe.
2. Oštrim predmetom ubodite RESET rupu.
Podešavanje openitih postavki Podešavati moete [SOUND (Zvuk)], [LIGHT(Svjetlo)] i [OTHER (Drugo)] postavke.
Na ureaju 1. Pritisnite i drite • MENU. 2. Okrenite kota za glasnou kako
biste odabrali [SOUND (Zvuk)], [LIGHT (Svjetlo)] ili [OTHER (Drugo)], a zatim pritisnite kota.
3. Okrenite kota za glasnou za odabir stavke, a zatim pritisnite kota.
4. Okrenite kota za glasnou ulijevo ili udesno kako bi podesili jainu.
5. Pritisnite kota za glasnou kako bi potvrdili postavku.
elite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .
Na daljinskom upravljau 1. Pritisnite i drite FUNC/ • MENU. 2. Pritisnite w / s kako biste odabrali
[SOUND (Zvuk)], [LIGHT (Svjetlo)] ili [OTHER (Drugo)], a zatim pritisnite ENTER.
3. Pritisnite w / s za odabir naina rada, a zatim pritisnite ENTER.
4. Pritisnite w / s za podešavanje jaine. 5. Pritisnite ENTER za potvrdu postavki. elite li se vratiti na prethodni korak,
pritisnite .
Podešavanje [SOUND (Zvuk)] postavki Kvalitetu zvuka moete podešavati podešavanjem jaine BAL (lijevi/desni zvunik), FAD (prednji/stranji zvunik), SW (Subwoofer), SW-F (Subwoofer frekvencija) i A-EQ (Auto EQ).
- Kada postavite EQ na USER 1 / 2 modus.: Moete podešavati glasnou BAS (bas), MID (srednji), TRB (visoki).
SW (Subwoofer, Samo MAX221UB) Moete podesiti glasnou subwoofera.
SW-F (Subwoofer frekvencija, Samo MAX221UB) OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz Moete aktivirati subwoofer.
A-EQ (Auto EQ) OFF (ISKLJ)/ ON (UKLJ) Auto-EQ radi samo s glazbenom datotekom koja podrava Genre na ureaju. Kada postavite AUTO EQ na ON, POP, CLASSIC, ROCK ili JAZZ postavka se automatski odabire sukladno glazbenom anru.
Operacije 9 O
DIM (Dimmer (Prigušiva)) OFF (ISKLJ)/ ON (UKLJ): Jainu osvjetljenja zaslona moete podešavati kada je ureaj ukljuen.
Postavke Opis
DIM OFF Prozor zaslona svijetli.
DIM LV (Dimmer Level (Jaina prigušivanja)): Kada DIM postavite na ON (UKLJ), moete podešavati jainu prigušivanja. (-2, -1, 0, +1, +2)
Podešavanje [OTHER (Drugo)] postavki
AUX (Auxiliary (Dodatni ureaj)) ON (UKLJ)/ OFF (ISKLJ) Na ovaj ureaj se moe prikljuiti dodatni vanjski ureaj. Aktivirajte auxiliary (dodatni ureaj) funkciju kada koristite dodatnu vanjsku opremu na ovom ureaju.
DEMO OFF/ ON Moete promijeniti poetni prikaz na zaslonu u naziv informacije (naziv funkcije, naziv EQ, i sl.) tijekom slušanja izvora.
BEEP 2ND/ALL BEEP 2ND: Kada se tipka pritisne due od 2 sekunde ut e se bip ton. BEEP ALL: Bip ton se uje kada se pritisne bilo koja tipka.
CLK (Clock (Sat)) Za model RDS nije podran ureaj, ak i za RDS podrani ureaj. -Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF (Isklj), sat moete sami podesiti. Podesite sat na sljedei nain;
1. Odaberite izvor TUNER. 2. Pritisnite FUNC za odabir CT postavke,
a zatim postavite CT na OFF (Iskljui). (Pogledajte "Podešavanje Tuner postavki" na stranicama 10 za podešavanje CT (Clock Time (Vrijeme sata)) ON (Uklj)/ OFF (Isklj).)
3. Pritisnite i drite • MENU na ureaju za odabir [OTHER (Drugo)], a zatim odaberite CLK okretanjem kotaa za glasnou.
4. Postavite sate okretanjem kotaa za glasnou.
5. Pritisnite kota za glasnou kako bi potvrdili sat.
6. Postavite minute okretanjem kotaa za glasnou.
7. Pritisnite kota za glasnou kako bi potvrdili minute.
- Kada ureaj prima RDS CT informaciju; Vrijeme sata se prikazuje prema RDS CT informaciji.
- Kada RDS nije podran, postavite sat prema koracima 3-7.
Slušanje glazbe s vanjskog ureaja 1. Prikljuite vanjski ureaj na AUX
prikljuak pomou ulaznog kabela. 2. Odaberite AUX kao izvor. 3. Pokrenite reprodukciju na vanjskoj
opremi.
Spreavanje naglih promjena u glasnoi kod promjene izvora Samo kada AUX postavite na ON (Uklj) kao prebacivani izvori, odabirom GAIN 0 / +6 moete mijenjati glasnou svakog izvora kako bi sprijeili velike promjene u glasnoi.
1. Pritisnite FUNC na ureaju. Ili pritisnite FUNC/ • MENU na daljinskom upravljau.
2. Okrenite kota za glasnou na ureaju. Ili pritisnite w / s na daljinskom upravljau da postavite opciju. (GAIN 0 / +6)
3. Pritisnite kota za glasnou na ureaju. Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljau da potvrdite opciju.
4. elite li se vratiti na prethodni korak, pritisnite .
Ili pritisnite na daljinskom upravljau.
Slušanje TUNER 1. Pritisnite više puta SRC za odabir
TUNER izvora. 2. Pritisnite više puta BAND za odabir
eljenog frekventnog podruja. 3. Za runo traenje, pritisnite i drite
Y/U na daljinskom ureaju, prikazat e se "MANUAL (Runo)". Zatim pritisnite više puta tipku za odabir eljene frekvencije. Ili pritisnite i drite c / v na daljinskom upravljau.
Za automatsko pretraivanje na ureaju pritisnite Y/U.
Potom se prikazuje “SEARCH” (PRETRAGA). (Izuzev MW) Ili pritisnite c / v na daljinskom upravljau.
Runo spremanje eljenih frekvencija 1. Pritisnite BAND za odabir eljenog
frekventnog podruja koji elite spremiti. 2. Odaberite eljenu frekvenciju koristei
Y/U na ureaju. Ili koristite c / v na daljinskom upravljau.
3. Pritisnite i okrenite kota za glasnou kako bi odabrali prije memoriranu (preset) stanicu (1-6), a zatim pritisnite i drite kota za glasnou dok ne zaujete bip ton.
Ili pritisnite i drite jednu od preset tipki od 1-6 na daljinskom upravljau sve dok ne zaujete bip ton.
4. Ponovite korake 1do 3 za memoriranje (preset) ostalih stanica.
Operacije10
3
Kada se stanica spremi na preset broj na kojem je ve spremljena neka druga stanica, prethodna stanica e automatski biti obrisana.
, Napomena
Slušanje memorirane stanice 1. Pritisnite više puta BAND za odabir
eljenog frekventnog podruja. 2. Pritisnite kota za glasnou na ureaju.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljau.
3. Okrenite kota za glasnou za odabir prije memorirane (preset) stanice. Ili pritisnite w / s na daljinskom upravljau.
4. Pritisnite kota za glasnou Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljau.
Ili
Pritisnite BAND, a zatim pritisnite eljenu preset tipku od 1 do 6 na daljinskom upravljau.
Ili pritisnite W/S na ureaju za prelazak na prethodnu ili sljedeu memoriranu stanicu.
Podešavanje Tuner postavki Na ureaju 1. Pritisnite FUNC. 2. Okrenite kota za glasnou za odabir
stavke, a zatim pritisnite kota. 3. Okrenite kota za glasnou za odabir
stavke, a zatim pritisnite kota. 4. elite li se vratiti na prethodni korak,
pritisnite .
Na daljinskom upravljau 1. Pritisnite FUNC/ • MENU. 2. Pritisnite w / s za odabir stavke, a
zatim pritisnite ENTER. 3. Pritisnite w / s za postavljanje opcije,
a zatim pritisnite ENTER. 4. elite li se vratiti na prethodni korak,
pritisnite .
PTY (Vrsta programa, RDS (Dodatna mogunost)) Pretrauje radio stanice prema vrsti programa FM prijemnika. Vrste programa se prikazuju na sljedei nain.
NEWS FINANCE EASY M
AFFAIRS CHILDREN LIGHT M
WEATHER ROCK M
A/S (Auto spremanje) Šest najjaih prijemnih frekvencija e se spremiti pod preset tipkama od 1-6, prema jaini signala stanica. Za poništenje, pritisnite kota za glasnou.
P/S (Preset skeniranje) Pojavljuju se sve preset stanice. Za poništenje, pritisnite kota za glasnou.
SENS (Osjetljivost prijemnika) MID/ HI/ LOW U podruje gdje slab prijem signala, pomae prijemniku pronai više stanica. Što je slabiji prijem, trebate postaviti niu opciju.
RDS (Dodatna mogunost) AF (Alternativna frekvencija) ON/ OFF Kada kvaliteta prijema padne, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu u mrei, koja ima bolju kvalitetu prijema, koristei PI i AF kodove.
REG (Region) ON/ OFF REG ON: Ureaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mree, koja emitira isti program, kada primani signal trenutne stanice postane preslab. REG OFF: Ureaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mree, kada primani signal trenutne stanice postane preslab. (U ovom se modusu program moe razlikovati od trenutno primanog programa.)
TA (Prometne obavijesti) ALARM/ SEEK TA ALARM: Ako podešena stanice tijekom 5 sekundi ne bude ima TP informaciju, ut e se dvostruki bip zvuk. TA SEEK: Ako podešena stanica ne primi TP informaciju u roku od 5 sekundi, prijemnik e potraiti drugu stanicu koja ima TP informaciju.
PI (Identifi kacija programa) SOUND/ MUTE PI SOUND: Kada se frekvencija birane stanice prebaci na AF (Alternativna frekvencija) s neidentifi ciranim PI, ut e se zvuk. PI MUTE: Kada se frekvencija birane stanice prebaci na AF s neidentifi ciranim PI, zvuk e se iskljuiti sve dok se ne identifi cira PI.
CT (Vrijeme sata) ON/ OFF Za auriranje vremena moe koristiti RDS CT informaciju. Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF, moete sami podesiti vrijeme. Pogledajte stranicu 9 za podešavanje sata.
Operacije 11 O
peracije
3
Korištenje USB ureaja 1. Otvorite USB poklopac. 2. Prikljuite USB ureaj. 3. Pritisnite više puta SRC za odabir USB
izvora.
Pauziranje ili ponovno pokretanje USB reprodukcije 1. Pritisnite T na ureaju kao bi
pauzirali rad ureaja. Ili pritisnite d/M na daljinskom upravljau.
2. Pritisnite tipku za nastavak reprodukcije.
Traenje odreenog odsjeka unutar datoteke 1. Pritisnite i drite Y/U na
ureaju otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcija. Ili pritisnite i drite c / v na daljinskom…