PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

  • Upload
    hbili

  • View
    791

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Osnovna verzija PRIRUNIK ZA PRIPREMU STRUNOG ISPITA IZ MAINSTVA

PRIRUNIK ZA PRIPREMU STRUNOG ISPITA IZ MAINSTVA

UDK 621(76)-861 PRIRUNIK ZA PRIPREMU STRUNOG ISPITA IZ MAINSTVA osmo, dopunjeno izdanje Za tampu priredili Miodrag Isailovi, dipl. in. ma., dr Martin Bogner, dipl. in. ma., Duan urii, dipl. in. ma. Izdava Savez mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije (SMEITS), Kneza Miloa 7a/II, 11000 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrovi, dipl. in. ma. Za izdavaa Milo Galebovi Slog SMEITS MART 2010.

SADRAJ 1 Uvod 2 Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu 3 Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo poloen struni ispit 4 Ko ima pravo da polae struni ispit 5 Prijavljivanje za polaganje strunog ispita 6 Izbor teme za pismeni struni rad 7 Ispitni rokovi 8 Naknada za polaganje ispita 9 Struni ispit 10 Opti deo strunog ispita 11 Posebni deo strunog ispita 11.1Pismeni deo ispita 11.1.1Izrada pismenog strunog rada (projekta) 11.1.2Tehnika obrada strunog rada 11.1.3Dostavljanje strunog rada 11.1.4Ocenjivanje strunog rada 11.2Usmeni deo ispita 11.2.1Odbrana strunog rada 11.2.2Poznavanje zakona, tehnikih normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polae struni ispit 11.2.3Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.2.3.1 Izgradanja objekata 11.2.3.2 Grejanje i ventilacija 11.2.3.3 Zatita ivotne sredine 11.2.3.4 Zatita na radu- opti propisi 11.2.3.5 Bezbednost i zdravlje na radu- propisi za industrijske grane 11.2.3.6 Sudovi pod pritiskom 11.2.3.7 Zapaljivi gasovi 11.2.3.8 Zapaljive tenosti 11.2.3.9 Zatita od poara 11.2.3.10 Transportni ureaji 11.2.3.11 Energetika 11.2.3.12 eline konstrukcije 11.2.3.13 Opti propisi11.2.3.14 Standardi 12. Ocenjivanje 13. Popravni ispit 14. Odustajanje od ispita 15. Uverenje o strunom ispitu 16. Pripremni seminar

Literatura Prilog 1. Projektni zadataka za izradu glavnog mainskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2. Projektni zadataka za izradu glavnog mainskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3. Projektni zadataka za izradu glavnog mainskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9,3 MW Prilog 4. Projektni zadatak za izradu glavnog mainsko tehnolokog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5. Izgled naslovne strane pismenog strunog rada Prilog 6. Detalj situacije objekta Prilog 7. Izgled sastavnice na crteima

1. UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (Slubeni glasnik RS broj 72/2009, 81/2009) definisan je nain sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehnike dokumentacije i graenje objekata. Uvedena je lina licenca za odgovornog planera, urbanistu, projektanta i izvoaa radova a poloen struni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence. Licencu za odgovornog projektanta mainskih instalacija moe da stekne lice sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke odgovarajueg smera na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije master, specijalistike akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju najmanje pet godina sa poloenim strunim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa visokim obrazovanjem drugog stepena, sa strunim rezultatima na izradi tehnike dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inenjerske komore. Strunim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovoenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. Licencu za odgovornog izvoaa mainskih instalacija moe da stekne lice sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke, odgovarajueg smera na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije master, specijalistike akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju najmanje pet godina, odgovarajueg smera, sa poloenim strunim ispitom, najmanje tri godine radnog iskustva sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena i sa strunim rezultatima na graenju objekata. Strunim rezultatima na graenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovoenju graenjem ili saradnji na graenju najmanje dva objekta. Licencu za odgovornog izvoaa mainskih instalacija moe da stekne i lice sa steenim obrazovanjem mainske struke na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odgovarajueg smera, sa poloenim strunim ispitom, sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena i sa strunim rezultatima na graenju objekata. Strunim rezultatima na graenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovoenju graenjem ili saradnji na graenju najmanje dva objekta. Statutom Inenjerske komore (Slubeni glasnik RS, br.16/2009) predviene su sledee licence za mainsku struku: Visoko obrazovanje mainske struke na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije master, specijalistike akademske studije)330 Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike,

332 Odgovorni projektant mainskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

333 Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladita i mainskih konstrukcija i tehnologije

334 Odgovorni projektant mainskih delova skretnica, eleznike opreme i pribora

430 Odgovorni izvoa radova termotehnike, termoenegetike, procesne i gasne tehnike

432 Odgovorni izvoa radova mainskih instalacija objekata vodosnabdevanja i

industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike

433 Odgovorni izvoa radova transportnih sredstava, skladita i mainskih

konstrukcija i tehnologije

434 Odgovorni izvoa radova mainskih delova skretnica, eleznike opreme i pribora

Visoko obrazovanje mainske struke na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije)

830 Odgovorni izvoa mainskih instalacija: instalacije grejanja i provetravanja, rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlaenoj prostoriji nije nia od -100C, kune kotlarnice i kune toplotno-predajne stanice, instalacije za skladitenje i distribuciju vrstih i tenih goriva , instalacije gasne tehnike za skladitenje i transport prirodnog i drugih gorivih gasova, instalacije za korienje obnovljivih vidova energije-suneve energije, energije vetra, geotermalnih voda, biomase, gorivog i industrijskog otpada, instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulini transport, instalacije za transport i skladitenje rasutog tereta, instalacije u okviru linija metalopreraivake industrije, instalacije sistema za automatsko upravljanje.

Lica sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odgovarajueg smera ili sa srednjom kolskom spremom odgovarajue struke, mogu da rukovode graenjem stambenih i pomonih objekata za svoje potrebe i potrebe lanova porodinog domainstva kao i izvoenjem pojedinih graevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, radova na unutranjem ureenju objekata i ureenju terena pod uslovom da imaju poloen struni ispit. Za ovu grupu poslova nije predvieno izdavanje line licence.

Struni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polae se pred komisijom koju obrazuje Ministar nadlean za poslove urbanizma i graevinarstva. Struni ispit se polae na nain propisan Pravilnikom o uslovima, programu i nainu polaganja strunog ispita u oblasti prostornog i urbanistikog planiranja izrade tehnike dokumentacije i graenja (Slubeni glasnik RS, broj 4/2010)2. POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -uestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, -izrauju tehniku dokumentaciju (generalne, idejne, glavne i izvoake projekte i projekte izvedenog objekta), -vre tehniku kontrolu glavnih projekata, -vre reviziju (strunu kontrolu) projekata za objekte od znaaja za Republiku.Licencu za odgovornog izvoaa radova moraju imati lica koja: -rukovode graenjem objekata odnosno izvoenjem radova, -vre struni nadzor tokom graenja objekata -vre tehniki pregled objekata. Licencu za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta I odgovornog izvoaa radova izdaje: Inenjerska komora Srbije, 11000 Beograd, Kneza Miloa br. 9, potanski fah 73-35, telefoni: predsednik 32 48 585, matina sekcija projektanata 32 35 515, matina sekcija izvoaa radova 32 33 956, faks 32 48 586, E-mail: [email protected] , sajt: www.ingkomora.rs. Poslovi konstruisanja maina, ureaja i alata i instalacija na njima (hidraulika, pneumatika i dr.), razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja, kontrole proizvodnih procesa, odravanja postrojenja i maina, rukovoenja proizvodnim i drugim procesima i sl. nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence, a samim tim ni polaganje strunog ispita. 3. POSLOVI NA IZGRADNJI OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOEN STRUNI ISPIT Rukovoenje graenjem stambenih i pomonih objekata za svoje potrebe i potrebe lanova porodinog domainstva kao i izvoenjem pojedinih graevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, radova na unutranjem ureenju objekata i ureenju terena mogu vriti lica sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) odgovarajue struke ili sa srednjom kolskom spremom odgvovarajue struke i sa poloenim strunim ispitom. 4. KO IMA PRAVO DA POLAE STRUNI ISPIT Struni ispit mogu da polau lica sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke na akademskim studijama drugog stepena, visokim obrazovanje mainske struke na studijama prvog stepena kao i lica sa srednjom kolskom spremom mainske struke. Pravo na polaganje strunog ispita stie se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata). Lice koje je poloilo struni ispit za nii stepen obrazovanja a naknadno zavri vii stepen polae samo poseban deo ispita predvien za taj stepen. Licima koja su poloila struni ispit prema drugim propisima komisija moe priznati opti deo ispita a polau samo poseban deo strunog ispita koji odgovara stepenu strune spreme. Lica koja su poloila struni ispit kojim je izvrena provera strune osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata, po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja, kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vrenja odreenih poslova, ispunjavaju i dalje uslove za vrenje tih poslova i ne preba ponovo da polau struni ispit.

5. PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje strunog ispita podnosi kandidat ili preduzee i druga organizacija, ukoliko ona upuuje kandidata na polaganje strunog ispita. Prijava se popunjava itko (pisaom mainom ili tampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. Prijava se podnosi Savezu mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije, Beograd, Kneza Miloa 7a/II, 11000 Beograd, sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. Prijava se moe poslati i potom. Pored prijave, kandidat podnosi: 1. izvod iz matine knjige roenih (u sudu ili optini overena fotokopija ili prepis izvoda), 2. diplomu ili svedoanstvo o zavrenoj koli (u sudu ili optini overena fotokopija ili prepis), 3. potvrdu izdatu od strane preduzea ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnoenja prijave za polaganje strunog ispita (projektovanje, graenje, nadzor, tehniki pregledi objekata, kontrola tehnike dokumentacije i dr.) sa steenim stepenom obrazovanja u vreme podnoenja prijave za polaganje strunog ispita, 4. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni struni rad, sa opirnijim projektnim zadatkom, kao obrazloenjem odnosno opisom predmeta teme.

Na osnovu prijave i priloenih dokaza komisija utvruje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi reenje kojim se predloena tema prihvata ili odreuje odgovarajua tema za pismeni rad, zatim odreuje ispitivaa pod ijim e se nadzorom izraivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. Reenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. 6. IZBOR TEME ZA PISMENI STRUNI RAD Kandidati sa visokim obrazovanjem mainske struke na akademskim studijama drugog stepena mogu predlagati teme koje se odnose na projekte za graenje sloenijih i tehniki i tehnoloki specifinih objekata ili sloenih rekonstrukcija, projekte sloenih postrojenja, ureaja i instalacija kao i mainsko-tehnolokih projekata i reenja za sloene i tehniki i tehnoloki specifine industrijske i druge privredne objekte. Kandidati sa steenim visokim obrazovanjem mainske struke na akademskim studijama prvog stepena mogu predlagati teme koje se odnose na projekte za graenje manje sloenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte, manje sloenih postrojenja, ureaja i instalacija, izradu mainsko-tehnolokih projekata za manje sloene objekte ili tehnoloka reenja za te objekte i sl. Kandidati sa srednjom strunom spremom mogu predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata, projekte rekonstrukcija takvih objekata, projekte unutranjih instalacijai ureaja i sl.Projektnim zadatkom koji se prilae uz predlog teme treba da budu definisane tehniko--tehnoloke i eksploatacione karakteristike objekta, opreme i instalacija, program proizvodnje po asortimanu i planiranim godinjim koliinama za krajnju fazu kao i posebni uslovi koji su od znaaja za funkciju objekta (bezbednosti i zdravlje na radu, zatita od poara, zatita ivotne sredine i sl.). Radi lakeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. o gabaritima objekta ili opreme, vrsti materija koje uestvuju u tehnolokim procesima, karakteristikama opreme, kapacitetima i sl. Prilozi 1, 2, 3 i 4 sadre primere projektnih zadataka. 7. ISPITNI ROKOVI Ispiti se odravaju tri puta godinje. Ispitni rokovi su sledei: Februarski rok: ispiti se prijavljuju do 15 novembra, ispit se polae poetkom marta Junski rok: ispiti se prijavljuju do 1 marta, ispit se polae krajem junaNovembarski rok; ispiti se prijavljuju do 1 septembra, ispit se polae polovinom decembra.

8. NAKNADA ZA POLAGANJE STRUNOG ISPITA Trokove polaganja strunog ispita, kao i trokove polaganja popravnog ispita, snosi lice koje polae struni ispit ili preduzee odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. Naknadu za polaganje odreuje Ministarstvo, uoi svakog ispitnog roka. Obavetenje o visini trokova polaganja strunog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit, po pravilu 15 dana pre polaganja. Prilikom predaje pismenog strunog rada kandidati su duni da priloe dokaz o izvrenoj uplati trokova polaganja ispita.

9. STRUNI ISPIT Struni ispit se polae na nain propisan Pravilnikom o uslovima, programu i nainu polaganja strunog ispita u oblasti prostornog i urbanistikog planiranja izrade tehnike dokumentacije i graenja (Slubeni glasnik RS, broj 4/2010) i sastoji se od: opteg dela posebnog dela. Opti deo strunog ispita polae se prema jedinstvenom programu. Poseban deo strunog ispita obuhvata: 1. Pismeni deo ispita: - izradu pismenog strunog rada, odnosno projekta; 2. Usmeni deo ispita: - odbranu strunog rada; - proveru poznavanja zakona, tehnikih propisa, normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polae struni ispit.

Opti deo i usmeni deo ispita polau se istog dana.

10. OPTI DEO STRUNOG ISPITA Opti deo ispita polae se usmeno. Opti deo strunog ispita ne polau kandidati koji su struni ispit poloili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadrinskom smislu odgovara programu strunih ispita u tehnikoj struci. O oslobaanju od polaganja opteg dela strunog ispita odluuje komisija na zahtev kandidata. Opti deo strunog ispita obuhvata sledee gradivo: 1. Ustavno ureenje osnovi ustavnog ureenja Republike Srbije; slobode prava i dunosti oveka i graanina; ekonomsko i socijalno ureenje; organi Republike Srbije (Narodna skuptina, Predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, sudovi i javna tuilatva); teritorijalna organizacija Republike Srbije - lokalna samouprava (Autonomna pokrajina Vojvodina, Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, optina, grad, grad Beograd); ustavnost i zakonitost ustavni sud. 2. Radni odnosi: zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; radno vreme; odmori i odsustva; zarade i naknade; zatita prava zaposlenih; prestanak radnog odnosa; kolektivni ugovori.

3. Upravni postupak: naela upravnog; dokazivanje u upravnom postupku; reenje u upravnom postupku; alba i postupanje po albi; konano, izvrno i pravosnano reenje; izvrenje reenja. Pravni izvori za opti deo strunog ispita: 1. Ustav Republike Srbije ( Slubeni glasnik Republike Srbije, broj 98/2006); 2. Zakon o radu ( Slubeni glasnik Republike Srbije, broj 24/2005, 61/2005, 54/09); 3. Zakon o optem upravnom postupku ( Slubeni list SRJ, broj 33/97 i 31/2001);

11. POSEBAN DEO STRUNOG ISPITA 11.1. PISMENI DEO ISPITA 11.1.1 IZRADA PISMENOG STRUNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni struni rad - projekat mora da bude uraen samostalno. Struni rad se radi pod nadzorom ispitivaa iz ije je oblasti tema strunog rada koga odreuje predsednik ispitne komisije . Struni rad treba da bude uraen u obliku projekta odnosno kao: A glavni mainski projekat, B glavni mainsko-tehnoloki projekat ili C glavni mainsko-montani projekat.

A) Struni rad uraen u obliku GLAVNOG MAINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane, termoelektrane, industrijske energane i sl.), postrojenja u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji, poljoprivredi, metalurgiji i dr. ili termotehnikih instalacija (grejanje, ventilacija, klimatizacija, otpraivanje i sl.), gasnih instalacija, transportnih ureaja, dizalica, postrojenja za preradu nemetala i sl. treba da ima sledea delove: 1. naslovnu stranu sa sadrajem, (vidi Prilog 5) 2. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. detaljan projektni zadatak, (vidi Prilog 1,2,3,4 ) 4. tehniki opis i obrazloenje, 5. opte uslovi za ugovaranje i izvoenje radova, 6. tehnike uslove za izvoenje radova, 7. sve potrebne proraune, 8. predmer i predraun, 9. prilog o primenjenim merama zatite na radu 10. spisak koriene literature i propisa, 11. grafiku dokumentaciju, 12. projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata.

Napomene:

1. Prorauni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definie njihov kapacitet, nosivost, vrstoa i sl. Ako se, naprimer, radi projekat toplane proraunava se potrebni kapacitet toplane, a zatim se vri dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladitenje goriva, hemijsku pripremu vode, preiavanje dimnih gasova, opreme za transport fluida i sl. Proraunima se odreuje visina dimnjaka kao i vrstoa nestandardne opreme. Za instalacije grejanja, ventilacije i klimatizacije proraunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzioniu elementi instalacije (pumpe, ventilatori, razmenjivai, kanali, cevovodi, grejna tela, oprema za regulaciju i dr.). Kod transportnih ureaja proraunavaju se kapaciteti kao i vrstoa noseih elemenata itd. 2. Prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu treba da sadri opis svih opasnosti i tetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovoenje u propisane i dozvoljene granice. 3. Grafika dokumentacija treba da sadri situacioni plan, dispoziciju opreme u objektu, eme, karakteristine horizontalne i vertikalne preseke i izglede, sklopne crtee (kod dizalica i transportnih ureaja) i druge crtee koji definiu funkciju, obim, izgled i konstrukciju objekta. Crtei u sastavu grafike dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadraju strunog rada. Prvi crte mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi struni rad (rafirano), susedni objekti, saobraajnice, spoljne instalacije (toplovodi, gasovodi i sl.). Karakteristike objekta (ose objekta, unutranje povrine zidova, ose stubova i sl.) moraju biti oznaene u koordinatnom sistemu (x,y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabrikog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti.(vidi Prilog 6) Drugi crte mora biti ema postrojenja ili instalacija, ema veza ili tehnoloka ema a obavezno mora biti izraena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.E4.021/98 eme procesnih postrojenja. Vrste ema SRPS M.E4.022/98 eme procesnih postrojenja. Uputstva za crtanje SRPS M.E4.023/98 eme procesnih postrojenja. Grafiki simboli SRPS M.E4.024/98 eme procesnih postrojenja. Oznake SRPS M.E7.012/93 Rashladna postrojenja. eme rashladnih postrojenja. Grafiki simboli SRPS M.E7.011/93 eme rashladnih postrojenja. Vrste ema SRPS A.A0.063/96 Grafiki simboli za tehniko crtanje. Cevovodi. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 Tehniki crtei Uproeno prikazivanje cevovoda - Deo 1: Opta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 Tehniki crtei Uproeno prikazivanje cevovoda - Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 Tehniki crtei Uproeno prikazivanje cevovoda - Deo 3: Granine konture ventilacionih i drenanih cevovoda. Crtei moraju biti izraeni u skladu sa standardima. Na crteima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnolokoj emi odnosno emi veza ili emi postrojenja i instalacija. Na crteima treba dati potrebne napomene, objanjenja i legende za potpunije razumevanje crtea. Svaki crte mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata (vidi Prilog 7). Poslednji crtei treba da budu izraeni na osnovu odgovarajuih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje graevinskog objekta, elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. Tako, naprimer, graevinska podloga treba da sadri podatke o masi, broju obrtaja, podacima o fizikim veliinama vibracija, snazi motora, rasponima i rasporedu ankera itd. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu za instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehniko tehnolokih potroaa, podaci o trasi kablova ili regala, poloaju elektro ormana, optem i lokalnom osvetljenju i sl.

B) Struni rad uraen u vidu GLAVNOG MAINSKO-TEHNOLOKOG PROJEKTA iz oblasti metalopreraivake industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova, sklopova ili maina, pogoni za remont vozila, maina i sl.) treba da ima sledea delove: 1. naslovnu strana sa sadrajem, 2. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4), 4. tehniki opis i obrazloenje usvojene koncepcije, 5. opte uslove za ugovaranje i izvoenje radova, 6. tehnike uslove za izvoenje radova, 7. opis glavnih i pomonih tehnolokih procesa, 8. opis i prikaz tehnolokih operacija,9. bilans svih potrebnih osnovnih i pomonih materijala sirovina a posebno opasnih materija, 10. proraun svih potrebnih tehnolokih kapaciteta za sva osnovna i pomona tehnoloka odeljenja i skladita, 11. proraun potrebnih sredstava za obavljanje unutranjeg transporta, 12. proraune potrebne eneregije, fluida i sl., 13. proraun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama, specijalizacijama, licencama, atestima i sl. 14. specifikaciju potrebne tehnoloke opreme, pribora, alata i sl. 15. predmer i predraun, 16. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograevinskog projekta, projekta elektrinih instalacija jake i slabe struje, mainsko montanog projekta, projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu, 17. prilog o primenjenim merama bezbednosti I zdravlja na radu, 18. spisak koriene literature i propisa, 19. grafiku dokumenatacija.

Napomene: 1. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadre spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko-graevinski, mainski, elektroenergetski i elektroinstalaterski, zatite od poara, montani i dr.) 2. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi, treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih e odgovarajui projektanti moi uraditi svoje projekte, 3. Prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu, zatite ivotne sredine i zatite od poara koji treba da sadri opis svih opasnosti i tetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovoenje u propisane i dozvoljene granice, 4. Specifikacija opreme i pribora treba da sadri i podatke o njihovim tehniko--tehnolokim karakteritstikama, 5. Za grafiku dokumentaciju vae iste napomene kao kod glavnog mainskog projekta.

C) Struni rad uraen u vidu GLAVNOG MAINSKO-MONTANOG PROJEKTA mainskih postrojenja, ureaja i instalacija u industrijskim, poljoprivrednim, metalurkim objektima (toplane, termoelektrane, kotlarnice, rezervoari, velike dizalice i dr.) , noseih elinih konstrukcija industrijskih, poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. treba da ima sledea delove: 1. naslovnu strana sa sadrajem, 2. izjavu o samostalnoj izradi rada, 3. detaljan projektni zadatak, 4. tehniki opis postupka i plan izvoenja montanih radova,5. plan organizacije gradilita, 6. izbor osnovne i pomone opreme za izvoenje radova sa navedenim karakteristikama, 7. termin plan izvoenja radova, 8. proraun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama, specijalizacijama, licencama, atestima i sl., 9. proraune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montai, 10. opte uslovi za ugovaranje i izvoenje radova, 11. tehnike uslove za izvoenje radova, 12. predmer i predraun, 13. elaborat o zatitnim merama pri izvoenju radova, 14. postupak sa otpadnim i opasnim materijama, 15. spisak koriene literature i propisa, 16. grafiku dokumenataciju.

Napomene: 1. Tehniki opis postupka montae treba da obuhvati sve radnje pri istovaru, transportu i montiranju delova postrojenja, opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. 2. Prorauni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montai treba da obuhvate skele koje se koriste za montau, podupirae, grede, koturae, vitla i sl. i to u pogledu nosivosti a kod specifinih sredstava i u pogledu vrstoe. 3. Za grafiku dokumentaciju vae iste napomene kao kod glavnog mainskog projekta .

11.1.2 TEHNIKA OBRADA STRUNOG RADA Tekst i grafika dokumentacija strunog rada moraju se uraditi na istom papiru bez oznaka preduzea i druge organizacije tako da budu jasni i itljivi. Za obradu teksta i crtea mogu se koristiti odgovarajui raunarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crtee. Ne mogu se koristiti fotokopije crtea i drugih listova iz originalnih projekata. Rad mora biti ukorien za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeruno. 11.1.3 DOSTAVLJANJE STRUNOG RADA Struni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije, Beograd, Kneza Miloa 7a, 11000 Beograd. Rad se moe poslati i potom. Rok za dostavljanje strunog rada odreen je u reenju o odreivanju teme. Uz pismeni struni rad kandidati su duni da priloe dokaz o izvrenoj uplati trokova polaganja ispita.11.1.4 OCENJIVANJE STRUNOG RADA Struni rad po pravilu ocenjuje ispitiva pod ijim je nadzorom kandidat izradio rad. O pozitivnoj oceni rada obavetava se kandidat i tom prilikom obavetava se i o terminu polaganja ispita. Ukoliko struni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivaa kandidat ne moe pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opti deo, odbrana strunog rada i poznavanje propisa). U tom sluaju komisija obavetava kandidata da mu rad nije prihvaen, kao i o razlozima zbog kojih se rad ne moe prihvatiti. U dogovoru sa ispitivaem, kandidat moe ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledeem ispitnom roku. Ukoliko ispitiva oceni da je rad potrebno dopuniti, kandidat moe do odreenog datuma dostaviti dopunu, kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. 11.2. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: odbranu strunog rada, proveru poznavanja zakona tehnikih propisa, normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polae struni ispit.11.2.1 ODBRANA STRUNOG RADA Odbrana strunog rada obuhvata usmeno obrazloenje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih reenja, funkcije, konstrukcija i dr. sa obrazloenjem predloenih reenja sa aspekta savremenih tehnikih, tehnolokih i drugih naunih dostignua u oblasti iz koje je izraen struni rad i ekonomske prednosti tih reenja. Osim toga, daje se struno miljenje o nainu realizacije projekta sa aspekta lokacije, uslova za zatitu ivotne sredine, zatite na radu i zatite od poara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet strunog radaOdbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, standarda, tehnikih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet strunog rada. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. 11.2.2. POZNAVANJE ZAKONA, TEHNIKIH PROPISA I NORMATIVA, STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAE STRUNI ISPIT Ovaj deo ispita polae se usmeno pri emu se ne moraju doslovno citirati lanovi propisa ve samo sutina odredbi.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledea pitanja: prethodni radovi, izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, izrada tehnike dokumentacije (namena i sadraj generalnog, idejnog, glavnog i izvoakog projekata i projekta izvedenog objekta, uslovi za privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnike koji izrauju tehniku dokumentaciju, uslovi za lica koja izrauju tehniku dokumentaciju), kontrola tehnike dokumentacije (sadraj strune kontrole revizione komisije, sadraj tehnike kontrole, uslovi za lica koja vre kontrolu, kontrola dokumentacije izraene u drugim zemljama), graevinska dozvola ( nadlenost za izdavanje, dokumentacija koja se prilae uz zahtev za izdavanje dozvole, izgradnja objekata i izvoenje radova za koje se ne izdaje graevinska dozvola, privremena graevinska dozvola), graenje objekta (pripremni radovi, prijava poetka izvoenja radova, uslovi za pravna lica koja se bave graenjem objekata, uslovi za lica koja rukovode graenjem objekta odnosno izvoenjem radova, obaveze izvoaa radova i odgovornog izvoaa radova, graevinski dnevnik, knjiga inspekcije, struni nadzor i njegov sadraj, uslovi za lica koja vre struni nadzor, upotrebna dozvola ( tehniki pregled objekta, probni rad, podobnost objekta za upotrebu), inspekcijski nadzor.

Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i :

poznavanje propisa kojima se utvruju osnovni uslovi za projektovanje i graenje objekata, instalacija, ureaja, postrojenja i opreme, poznavanje propisa kojima su utvreni uslovi i mere zatite objekata, ureaja, postrojenja i opreme i to: zatita od poara i eksplozija i drugih tetnih dejstava, bezbednost i zdravlje na radu, zatita od elementarnih nepogoda, zatita ivotne sredine itd. poznavanje tehnikih normativa i normi kvaliteta za izvoenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvunu zatitu, zatitu od korozije, provetravanje sklonita, liftove, stabilne ureaje za gaenje poara i dr. poznavanje i primenu srpskih standarda. 11.2.3. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA U cilju olakanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona, tehnikih propisa, normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polae struni ispit, sledi spisak najee primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehnikih normativa i standarda grupisanih po oblastima. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. Propise i tehnike normative koji budu objavljeni, izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove broure kandidati takoe treba da poznaju. 11.2.3.1 IZGRADNJA OBJEKATA a) Zakon o planiranju i izgradnji (Slubeni glasnik RS, br. 72/2009 i 81/2009 -ispravka)

Do donoenja novih podzakonskih akata (pravilnika) primenjivae se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ( Slubeni glasnik RS, br. 47/2003 i 34/2006) ako nisu u suprotnosti sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji (Slubeni glasnik RS, br. 72/2009 i 81/2009).

b) Pravilnik o sadrini i izradi planskih dokumenata (Slubeni glasnik RS, br. 60/2003) c) Pravilnik o sadrini, nainu izrade, nainu vrenja strune kontrole urbanistikog plana, kao i uslovima i nainu stavljanja plana na javni uvid (Slubeni glasnik RS, br. 12/2004) d) Pravilnik o nainu uvida u doneti urbanistiki plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnoavanja i ustupanja urbanistikog plana uz naknadu (Slubeni glasnik RS, br. 75/2003) e) Pravilnik o optim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadrini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanistikim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje optinska, odnosno gradska uprava (Slubeni glasnik RS, br. 75/2003) f) Pravilnik o sadrini, obimu i nainu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata (Slubeni glasnik RS, br. 80/2005), g) Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadleno za poslove graevinarstva odnosno autonomna pokrajina(Slubeni glasnik RS, br. 59/2006)h) Pravilnik o sadrini informacije o lokaciji i o sadrini lokacijske dozvole (Slubeni glasnik RS, br. 3/2010),i) Pravilnik o sadrini i nainu izdavanja graevinske dozvole (Slubeni glasnik RS, br. 4/2010),j) Pravilnik o izgledu, sadrini i mestu postavljanja gradiline table (Slubeni glasnik RS, br. 4/2010),k) Pravilnik o nainu, postupku i sadrini podataka za utvrivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehnike dokumentacije i licence za graenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokarjina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci (Slubeni glasnik RS, br. 114/2004) l) Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvoaa radova i odgovornog planera (Slubeni glasnik RS, br. 116/2004 i 69/2006) m) Pravilnik o nainu i voenju strunog nadzora (Slubeni glasnik RS, br.7/2010) n) Pravilnik o sadrini i nainu voenja knjige inspekcije i graevinskog dnevnika (Slubeni glasnik RS, br. 105/2003) o) Pravilnik o sadrini i nainu vrenja tehnikog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole (Slubeni glasnik RS, br. 111/2003) p) Pravilnik o uslovima, programu i nainu polaganja strunog ispita u oblasti prostornog i urbanistikog planiranja, izrade tehnike dokumentacije i graenja (Slubeni glasnik RS, br. 4/2010),q) Pravilnik o obrascu i sadrini legitimacije urbanistikog, graevinskog i geodetskog inspektora ( Slubeni glasnik RS, br. 105/2003) r) Pravilnik o kriterijumima za odreivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne moe naknadno izdati graevinska dozvola, kao i o sadrini tehnike dokumentacije i nainu izdavanja upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije (Slubeni glasnik RS, br. 89/2009),s) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima za odreivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne moe naknadno izdati graevinska dozvola, kao i o sadrini tehnike dokumentacije i nainu izdavanja upotrebne dozvole za objekte kojisu predmet legalizacije (Slubeni glasnik RS, br. 5/2010) t) Pravilnik o sadraju elaborata o ureenju gradilita (Slubeni glasnik RS, br. 31/92) u) Uredba o objektima i rejonima od posebnog znaaja za odbranu Republike Srbije (Slubeni glasnik SRS, br. 18/92) v) Posebne uzanse o graenju ( Slubeni list SFRJ, br. 18/77). 11.2.3.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o srpskim standardima za toplotnu tehniku u graevinarstvu (SRPS U.J5.600), (Slubeni list SRJ, br. 7/98), b) Pravilnik o srpskim standardima za toplotnu tehniku u graevinarstvu (SRPS U.J5.510), (Slubeni list SRJ, br. 69/87), c) Pravilnik o srpskim standardima za toplotnu tehniku u graevinarstvu (SRPS U.J5.520 i SRPS U.J5.530 ), (Slubeni list SRJ, br. 60/97), d) Pravilnik o tehnikim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (Slubeni list SFRJ, br. 38/89), e) Pravilnik o tehnikim normativima za sklonita ( Slubeni list SFRJ, br. 55/83), f) Pravilnik o tehnikim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Slubeni list SCG, br. 54/2005), g) Standardi SRPS M.E6.200, 201, 202, 203, 204, 205,206, 207 i SCS M. E7. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 011, 012 i dr. 11.2.3.3 ZATITA IVOTNE SREDINE a) Zakon o zatiti ivotne sredine (Slubeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009), b) Zakon o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Slubeni glasnik RS, br. 135/2004 i 36/2009) c) Zakon o stratekoj proceni uticaja na ivotnu sredinu (Slubeni glasnik RS, br. 135/2004) d) Zakon o integrisanom spreavanju i kontroli zagaivanja ivotne sredine (Slubeni glasnik RS, br. 135/2004)e) Zakon o zatiti vazduha (Slubeni glasnik RS, br. 36/2009)f) Zakon o zatiti od buke u ivotnoj sredini (Slubeni glasnik RS, br. 36/2009),g) Pravilnik o sadrini studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Slubeni glasnik RS, br. 69/2005) h) Pravilnik o radu tehnike komisije za ocenu studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Slubeni glasnik RS, br. 69/2005), i) Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Slubeni glasnik RS, br. 69/2005) j) Pravilnik o graninim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Slubeni glasnik RS, br. 54/92, 30/99, 19/2006), k) Pravilnik o graninim vrednostima emisije, nainu i rokovima merenja i evidentiranja podataka (Slubeni glasnik RS, br. 30/97, 35/97), l) Pravilnik o bliim uslovima koje moraju da ispunjavaju strune organizacije koje vre merenja emisije i imisije (Slubeni glasnik RS, br. 5/2002).11.2.3.4 BEZBEDNOSI I ZDRAVLJE NA RADU - OPTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Slubeni glasnik RS, br. 101/2005), b) Pravilnik o programu, nainu i visini trokova polaganja strunog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (Slubeni glasnik RS broj 29/06, 62/07)

c) Pravilnik o uslovima i visini trokova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Slubeni glasnik RS broj 29/06, 62/06, 72/06)

d) Pravilnik o nainu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Slubeni glasnik RS broj 72/06 i 84/06-ispravka)

e) Pravilnik o postupku utvrivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Slubeni glasnik RS broj 60/06)

f) Pravilnik o visini trokova postupka utvrivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Slubeni glasnik RS broj 60/06)

g) Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Slubeni glasnik RS broj 62/07)

h) Pravilnik o sadraju i nainu izdavanja obrasca izvetaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (Slubeni glasnik RS br. 72/06 i 84/06 - ispravka)

i) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Slubeni glasnik RS br. 94/06 i 108/06 -ispravka)

j) Pravilnik o prethodnim i periodinim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa poveanim rizikom (Slubeni glasnik RS broj 120/07)

k) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korienju sredstava za linu zatitu na radu (Slubeni glasnik RS, broj 92/09)

l) Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (Slubeni glasnik RS, broj 14/09)

m) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korienju opreme za rad (Slubeni glasnik RS, broj 23/09)

n) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (Slubeni glasnik RS, broj 21/09)

o) Pravilnik o optim merama i normativima zatite na radu od buke u radnim prostorijama ( Slubeni list SFRJ, br. 21/92) p) Pravilnik o merama i normativima zatite na radu na oruima za rad ( Slubeni list SFRJ, br.18/91) q) Pravilnik o zatiti na radu i o tehnikim merama za razvijae acetilena i acetilenske stanice ( Slubeni list SFRJ, br. 6/67, 27/69).

11.2.3.5 ZATITA NA RADU PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zatite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala (Slubeni glasnik SRS, br. 19/85) b) Pravilnik o posebnim merama zatite na radu u crnoj metalurgiji (Slubeni glasnik SRS, br. 25/87) c) Pravilnik o posebnim merama zatite na radu pri mehanikoj preradi i obradi drveta i slinih materijala (Slubeni glasnik SRS, br. 51/88) d) Pravilnik o posebnim merama zatite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Slubeni glasnik SRS, br. 2/83) e) Pravilnik o tehnikim normativima za pripremanje mineralnih sirovina - ruda obojenih metala (Slubeni list SFRJ, br. 36/79) f) Pravilnik o tehnikim normativima za livniku industriju (Slubeni list SFRJ, br. 14/79 i 11/80) g) Pravilnik o tehnikim normativima za plastinu preradu obojenih metala (Slubeni list SFRJ, br. 25/86) h) Pravilnik o tehnikim normativima za pekare (Slubeni list SRJ, br.13/92). i) Pravilnik o tehnikim normativima za mlin za preradu ita u mlinske proizvode (Slubeni list SFRJ, br. 13/92). 11.2.3.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehnikim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Slubeni list SFRJ, br. 16/83), b) Pravilnik o tehnikim i drugim zahtevima za stabilne posude pod pritiskom (Slubeni glasnik RS, br. 50/2009),c) Pravilnik o tehnikim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tene i pod pritiskom rastvorene gasove (Slubeni list SFRJ, br. 25/80, 9/86, 21/94, 56/95 i 1 /2003), d) Pravilnik o tehnikim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tene atmosferske gasove ( Slubeni list SFRJ, br. 39/88), e) Pravilnik o tehnikim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tene atmosferske gasove (Slubeni list SFRJ, br. 9/86), f) Pravilnik o tehnikim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za teni ugljen-dioksid (Slubeni list SFRJ, br. 39/90), g) Pravilnik o tehnikim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za teni ugljen-dioksid (Slubeni list SFRJ, br. 76/90), h) Pravilnik o tehnikim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Slubeni list SFRJ, br. 52/90), i) Pravilnik o tehnikim normativima za radove pri ienju i odmaivanju opreme za kiseonik (Slubeni list SFRJ, broj 74/90), j) Pravilnik o tehnikim normativima za cevne vodove za acetilen (Slubeni list SFRJ, br. 6/92), k) Pravilnik o tehnikim zahtevima za elektrine akumulacione zagrejae vode (Slubeni list SRJ, br. 5/99), l) Zakon o elektroenergetskoj i graevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova (Slubeni glasnik SRS, br.5/83, 15/83, 45/85, 53/93, 67/93,48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 11.2.3.7 ZAPALJIVI GASOVI a) Zakon o energetici (Slubeni glasnik RS, br. 84/2004), b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa (Slubeni glasnik RS, br. 93/2005), c) Pravilnik o uslovima, nainu polaganja strunog ispita za lica koja obavljaju poslove tehnikog rukovoenja, odravanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa (Slubeni glasnik RS, br. 93/2005), d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Slubeni glasnik RS, br. 104/2009), e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzee ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda, naftovoda i produktovoda (Slubeni list SRJ, br. 22/98), f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tenih ugljovodonika i poslove odravanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda (Slubeni list SRJ, br. 22/98), g) Odluka o nainu voenja evidencije o transportovanim koliinama gasovitih ili tenih ugljovodinika gasovodima, naftovodima ili produktovodima za meunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije (Slubeni list SRJ, br. 22/98), h) Pravilnik o tehnikim uslovima i normativima za bezbedan transport tenih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za meunarodni transport (Slubeni list SFRJ, br. 26/85), i) Pravilnik o tehnikim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar (Slubeni list SRJ, br. 20/92), j) Pravilnik o tehnikim normativima za kuni gasni prikljuak za radni pritisak do 4 bar (Slubeni list SRJ, br.20/92), k) Pravilnik o tehnikim normativima za unutranje gasne instalacije (Slubeni list SRJ, br. 20/92, 33/92), l) Uslovi i tehniki normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda(Slubeni list grada Beograda, br. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83, 6/88), m) Pravilnik o tehnikim normativima za projektovanje, graenje, pogon i odravanje gasnih kotlarnica (Slubeni list SFRJ, br. 10/90, 52/90), n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa (Slubeni list SFRJ, br. 24/71, 26/71). 11.2.3.8 ZAPALJIVE TENOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Slubeni glasnik RS, br. 104/2009), b) Pravilnik o tehnikim uslovima i normativima za bezbedan transport tenih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za meunarodni transport (Slubeni list SFRJ, br. 26/85), c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tenosti i o uskladitavanju i pretakanju zapaljivih tenosti (Slubeni list SFRJ, br. 20/71, 23/71), d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladitavanju i pretakanju goriva (Slubeni list SFRJ, br. 27/71), e) Pravilnik o smetaju i dranju ulja za loenje (Slubeni list SFRJ, br. 45/67) f) Pravilnik o tehnikim i drugim zahtevima za tena goriva naftnog porekla(Slubeni list SRJ, br. 51/2004), g) Pravilnik o tehnikim normativima za ureaje u kojima se nanose i sue premazna sredstva (Slubeni list SFRJ, br. 57/85), h) Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmaivanje ili ienje metalnih delova i predmeta od drugog materijala (Slubeni list SFRJ, br. 23/67) 11.2.3.9 ZATITA OD POARA a) Zakon o zatiti od poara (Slubeni glasnik RS, br.111/09), b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tenostima i gasovima (Slubeni glasnik SRS, br. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), c) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu visokih objekata od poara (Slubeni list SFRJ, br. 7/84), d) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu skladita od poara i eksplozija( Slubeni list SFRJ, br. 24/87), e) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu elektroenergetskih postrojenja i ureaja od poara (Slubeni list SFRJ, br. 74/90), f) Pravilnik o tehnikim normativima za sisteme za odvoenje dima i toplote nastalih u poaru 45/83), g) Pravilnik o tehnikim normativima za stabilne ureaje za gaenje poara ugljendioksidom (Slubeni list SFRJ, br. 44/83, 31/89), h) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od poara i eksplozije pri ienju posuda za zapaljive tenosti (Slubeni list SFRJ, br. 44/83, 60/86), i) Pravilnik o tehnikim normativima za ureaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema poaru (Slubeni list SFRJ, br. 35/80), j) Uredba o merama zatite od poara pri izvoenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja (Slubeni glasnik SRS, br. 50/79). k) Pravilnik o tehnikim zahtevima za sisteme za gaenje poara pirotehniki generisanim aerosolom (Slubeni list SRJ, br. 58/99) l) Pravilnik o tehnikim zahtevima za zatitu garaa za putnike automobile od poara i eksplozija (Slubeni list SCG, br.31/2005) m) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta (Slubeni list SFRJ, br. 62/73). 11.2.3.10 TRANSPORTNI UREAJI a) Pravilnik o tehnikim normativima za liftove na elektrini pogon za vertikalni prevoz lica i tereta (Slubeni list SFRJ, br. 16/86, 28/89, 22/92, 14/96), b) Pravilnik o tehnikim normativima za liftove na elektrini pogon za vertikalni prevoz tereta, sa kabinom u koju nije mogu pristup ljudi (Slubeni list SFRJ, br. 55/87), c) Pravilnik o tehnikim normativima za liftove na elektrini pogon za kosi prevoz lica i tereta (Slubeni list SFRJ, br. 49/86) d) Pravilnik o tehnikim normativima za fasadne liftove na elektrini pogon (Slubeni list SFRJ, br. 19/86, e) Pravilnik o tehnikim normativima za dizalice (Slubeni list SFRJ, br. 65/91), f) Pravilnik o tehnikim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi (Slubeni list SRJ, br. 83/94)

11.2.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici (Slubeni glasnik RS, br. 84/2004),b) Pravilnik o tehnikim i drugim zahtevima za kotlovska postrojenja (Slubeni glasnik RS, br. 50/2009),c) Pravilnik o tehnikim normativima za pogon i odravanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Slubeni list SRJ, br. 41/93), d) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu elektroenergetskih postrojenja i ureaja od poara (Slubeni list SFRJ, br. 74/90), e) Zakon o elektroenergetskoj i graevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova (Slubeni glasnik SRS, br. 5/83, 15/83, 45/85, 53/93, 67/93,48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). 11.2.3.12 ELINE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehnikim normativima za nosee eline konstrukcije (Slubeni list SFRJ, br. 61/86), b) Pravilnik o optim tehnikim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (Slubeni list SFRJ, br.19/59), c) Pravilnik o tehnikim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za nosee eline konstrukcije (Slubeni list SFRJ, br. 41/64), d) Pravilnik o tehnikim normativima i uslovima za montau elinih konstrukcija (Slubeni list SFRJ, br. 29/70), e) Pravilnik o tehnikim propisima za toleranciju mera i oblika kod noseih elinih konstrukcija (Slubeni list SFRJ, br. 41/64), f) Pravilnik o tehnikim merama i uslovima za zatitu elinih konstrukcija od korozije(Slubeni list SFRJ, br. 32/70), g) Standardi iz grupe SRPS U.E7. 11.2.3.13 OPTI PROPISI a) Zakon o standardizaciji (Slubeni glasnik RS, br. 36/2009), b) Zakon o akreditaciji (Slubeni list SCG, br. 44/2005), c) Zakon o metrologiji (Slubeni list SCG, br. 44/2005), d) Zakon o tehnikim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglaenosti (Slubeni glasnik RS, br. 36/2009), e) Reenje o oznaavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Slubeni glasnik RS, broj 27/2007)

11.2.3.14 SRPSKI STANDARDI

a) Grana A Osnovni i opti standardi Glavne grupe A.A i A.K, b) Grana C Metalurgija i tehnologija prerade metala - Glavna grupa C.B , c) Grana M Mainogradnja i metalska industrija - Glavne grupe, M.A ; M.B ; M.C; M.E ; M.Z d) Grana U Graevinarstvo Glavne grupe U.J, U.E e) Grana Z Glavne grupe Z.C i Z.P. 12. OCENJIVANJE Kandidat se na strunom ispitu ocenjuje za opti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (struni rad, odbrana rada i poznavanje propisa). Uspeh kandidata na strunom ispitu ocenjuje se ocenom poloio ili nije poloio. Ocenom nije poloio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. 13. POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opteg dela ili iz jednog predmeta posebnog dela moe polagati popravni ispit u roku koji ne moe biti krai od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. 14. ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju strunog ispita ili ako pre poetka polaganja strunog ispita izjavi da odustaje od ispita, smatrae se da nije ni polagao ispit s tim da moe da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. Ako kandidat neopravdano odustane od zapoetog polaganja strunog ispita smatrae se da ispit nije poloio. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio spreen da pristupi zapoetom polaganju ispita (napr. struni rad je ocenjen pozitivno a ne moe da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledei ispitni rok. Komisija obavetava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. 15. UVERENJE O POLOENOM STRUNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o poloenom strunom ispitu, kandidatu se izdaje uverenje o poloenom ispitu. Kako uverenje potpisuje nadleni Ministar, to iz tehnikih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o poloenom strunom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o poloenom strunom ispitu koje mora lino da preuzme jer se pri prijemu reenja potpisuje u knjigu evidencije. 16. PRIPREMNI SEMINAR U cilju pruanja pomoi kandidatima koji namerevaju da polau struni ispit, Savez mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. Na seminaru, kandidati se upoznaju sa nainom izrade strunog rada i postupkom na usmenom delu ispita. U saetom obimu kandidatima se izlae materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opte propise koji se posredno odnose na izradu tehnike dokumentacije i graenje objekata (standardizacija, metrologija, bezbednost I zdravlje na radu, zatita od poara, zatita ivotne sredine i sl.). Obavetenje o vremenu odravanja i sadraju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa reenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odluiti o prisustvovanje seminaru. Seminar se odrava u prostorijama Saveza mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije, Beograd, Kneza Miloa br. 7a/II. LITERATURA 1) Isailovi, M., M. Bogner: Tehniki propisi o posudama pod pritiskom, SMEITS, Beograd, 2003. 2) ivkovi, B., Z. Staji: Mali termotehniki prirunik, SMEITS, Beograd, 2003. 3) oki, M., N. Mitrovi-itko, S. Vukoti: Prirunik za pripremu opteg dela strunog ispita za radnike tehnikih struka, SITS-SMEITS, Beograd, 2009. 4) Bogner, M., M. Isailovi: Prirodni gas, ETA, Beograd 2008, 5) Bogner, M.: Propan i butan, ETA, 2008, 6) Bogner, M., M. Isailovi: Tehniki i medicinski gasovi, ETA, Beograd 2005, 7) Bogner, M., M. Isailovi : Tehniki propisi u grejanju, hlaenju i klimatizaciji, II izdanje SMEITS, 2002, 8) Topi R., M.Bogner: Tehnika suenja, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002. 9) Isailovi, M.: Tehniki propisi o zatiti od poara i eksplozija, SMEITS, Beograd, 2007, 10) **** Pravila prorauna toplote potrebne za grejanje zgrada, Prevod DIN 4701 sa komentarima, SMEITS, Beograd, 1985, 11) Petrovi, V.: Principi projektovanja gasnih instalacija, SMEITS, Beograd, 1993, 12) Todorovi, B.: Razvod vazduha u sistemima klimatizacije, SMETS, Beograd, 13) Bogner, M.: Projektovanje termotehnikih i procesnih sistema, ETA, Beograd 2007, 14) Bogner, M. i dr.: Zavarivanje - teorija, konstruisanje i prorauni, ETA, Beograd, 2007, 15) Reknagel, prenger, ramek, eperkovi: Grejanje i klimatizacija 05/06, esto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Interklima, Vrnjaka Banja, 2004, 16) Todorovi, B.: Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 2005, 17) Milenkovi, B.: Prirunik za merenje protoka fluida, SMEITS, Beograd, 2000, 18) Vueti, R.: Prirunik o uravnoteavanju cevnih mrea u grejanju, hlaenju i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 2002, 19) Bogner, M., A. Petrovi: Posude pod pritiskom, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. 20) Bogner, M., Z. Staji: Tehnika hlaenja, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003, 21) Rikalovi, M.: Doboasti razmenjivai toplote, SMEITS, Beograd, 2002,22) Slipevi, B.: Razmenjivai toplote, SMEITS, Beograd, 2009,23) Bogner, M. i dr. : Termotehniar, tom 1 i 2, tree, dopunjeno i proireno izdanje, Interklima-grafika, Vrnjaka Banja-SMEITS, Beograd 2004. 24) M. Mranov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i graenju objekata i izradi tehnike dokumentacije, SMEITS, Beograd, 2008, 25) Isailovi, M., Bogner,M.: Propisi o planiranji i izgradnji, ETA, Beograd 2006, 26) Bogner, M., Stanojevi, M.: O vodama, ETA, Beograd 2006, 27) Bogner, M., Stanojevi, M., Livo, L.: Preiavanje i filtriranje gasova i tenosti, ETA, Beograd, 2006, 28) Bogner, M., Isailovi, M.: Termotehnika i termoenergetska postrojenja, ETA, Beograd 2006, 29) ivkovi, M., Maneski,T.: Termomehaniki naponi cevovoda i posuda, SMEITS, Beograd, 2006, 30) amalovi D., amalovi, S.: Vodi kroz standarde i propise o grejanju, hlaenju i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 2007,31) Bogner, M., Zekonja, P., Ivanovi, D.: Prirunik za izradu projektne dokumentacije, ETA, Beograd, 2007,32) Bode, E., Bogner. M.: Ugljendioksid, ETA, 2007,33) Bogner, M., Sekulovi, D., Ercegovi, B.: O tenim gorivima, ETA, Beograd, 2009,34) Bogner, M.: Procena usluga u planiranju i izgradnji; ETA, Beograd, 2009,35) Bogner, M., Popovi, O.: Kompresorska postrojenja, ETA, Beograd, 2008,36) Bogner, M., Miladinovi, M.: Povrinsko grejanje i hlaenje, ETA, Beograd, 2009.

Knjige iji je izdava Savez mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije (SMEITS) [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza, u Beogradu, Kneza Miloa br. 7a (2 sprat) soba 29, tel.011/3230 041, faks 011/3231 372, E-mail:[email protected]. Knjige pod rednim brojem 4, 5, 6, 7, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 mogu se naruiti od izdavaa ETA, Beograd, Milana Rakia 4 (www.eta-beograd.co.rs), preko telefona/faksa 011/2423-974, E-mail:[email protected].

PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mainskog projekta instalacija centralnog grejanja Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Objekat je povrine 2280 m2 i sastoji se od suterena, prizemlja, etiri sprata i potkrovlja. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor, a stanovi su u ostalom delu objekta. Magacini i tehnike prostorije nalaze se u suterenu.Meuspratna visina je 3 m. Objekat je sa izraenom orijentacijom istok-zapad. Spoljna projektna temperatura za zimski period u Zrenjaninu je -180C (klimatska zona II, vetrovito podruje). Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta graevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-graevinskog projekta. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu. Kao grejna tela predvideti eline radijatore Termik. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Na radijatorskim prikljucima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. U pomonim prostorijama kao grejna tela mogu se predvideti registri od glatkih elinih cevi. Temperaturski reim radijatorskog grejanja je 90/700C. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti avne i beavne eline cevi oblika i mera po SRPS C.B5.221 i SRPS C.B5.225. Horizontalnu cevnu mreu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. Predvideti odvojene cevne mree za stambeni i poslovni deo objekta, to treba da omogui zasebno merenje i registrovanje utroka toplotne energije. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Odravanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Odvoenje vazduha iz instalacije predvideti na najvioj etai objekta. Dopunjavanje instalacije vriti omekanom vodom. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske vrelovodne mree temprature vode 130/700C i pritiska 8 bar. Predvideti indirektno prikljuenje objekta na vrelovodnu mreu pomou razmenjivaa toplote. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predvieni ovim projektom moraju imati odgovarajue ateste i certifikate. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa vaeim propisima i tehnikim normativima za ovu vrstu instalacija. INVESTITOR

PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mainskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini, na 680 m nadmorske visine, u podruju zatienih prirodnih dobara. U objektu, ukupne povrine 2960 m2, nalaze se hol, restoran, kuhinja, sala za sastanke, vienamenska sala, disko klub i sobe za spavanje. Objekat ima tri etae i nalazi se na otvorenom poloju u vetrovitom podruju. Spoljanji projektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je objekat su: leto: t=300C, f=32%, zima: t = - 210C, f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledee prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom, -restoran za 100 ljudi, -sala za sastanke za 50 ljudi, -disko-klub, -vienamenska sala za 160 ljudi. Unutranjni projektni uslovi su: leto: t =26 20C, fmax = 60%, zima: t= 20 20C, fmax = 30%. U kuhinji obezbediti unutranju temperatiru od 280C. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta graevinske fizike koji je u sastavu arhitektonsko-graevinskog projekta. Predvieno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzatite 0,6. Sistem klimatizacije odrditi tako da je mogu nezavisan rad svake od navedenih prostorija.Predvienim sistemom klimatizacije obezbediti utedu energije. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta elektrinih instalacija. Koliinu sveeg vazduha odrediti na bazi obroka sveeg vazduha po oveku, a u zavisnosti od namene prostorije. U restoranu predvideti 100% sve vazduh. Uzimanje sveeg vazduha odrediti tako da ne doe do naruavanja fasade objekta. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvioj taki objekta. Nain izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se sprei irenje mirisa prema sobama za spavanje. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema oseaja promaje. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Sve kanale sveeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termikom izolacijom sa parnom branom. Na mestima prolaza kanala kroz protivpoarne zidove i meuspratne konstrukcije predvideti protivpoarne klapne. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama, pridravati se vaeih propisa i preporuka. Za smetaj opreme za klimatizaciju predvideti tehniku prostoriju. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Za potrebe grejaa u sastavu klima-komora na raspolaganju je topla voda temperature 70/900C, kapaciteta 150 kW. Grejanje objekta je predvieno posebnim projektom.Za potrebe hlaenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlaenimvazduhom. Agregat postaviti na postolje van objekta. Projektom predvideti zatitu instalacije hladne vode od smrzavanja. Pri odreivanju vrste rashladnog medija, mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha, voditi rauna o zahtevima iz propisa o zatiti ivotne sredine. Za kontrolu rada, upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. INVESTITOR

PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mainskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9,3 MWProjektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9,3 MW sledeih parametara: -priprema vrele vode (potis/povrat) 150/700C, -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode,-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga, -odravanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici, -predvideti dvostruki limeni samostojei dimnjak (u blizini kotlarnice nema veih zagaivaa), -gorivo je mrki ugalj aleksinac, sortiran na 15 do 30 mm, sledeeg elementranog sastava: S=44,04%, N= 3,62%, O=8,60%, N=0,40%, S=5,99%, A=23,85%, W=13,5%, donja toplotna mo Nd=18268 kJ/kg. -za kotlarnicu se predvia nov objekat, sa skladitenjem goriva i skladitenjem ljake i pepela i prilazima za deponovanje, odnosno odvoenje. U toku izrade projekta pridravati se tehniki propisa za ovu vrstu obajekata, posebno sa stanovita zatite na radu, zatite od poara i zatite ivotne sredine. INVESTITOR

PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mainsko-tehnolokog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mainsko-tehnoloki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godinjeg kapaciteta od 25.000 komada godinje u 2008. godini i 35.000 komada godinje u 2012. godini i to po sledeem asortimanu: za traktor tipa br. komada za 2008. god. br. kom za 2012. god.

Traktor tipa A - 1 12.000 15.000

Traktor tipa A - 2 10.000 15.000

Traktor tipa A - 3 3.000 5.000

Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzea na mestu posebno oznaenom u priloenom situacionom planu. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protone montae diferencijala Skladite delova iz kooperacije Skladite alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa prirunim skladitem rezervnih delova Garderobe i sanitarne vorove Administrativne i pomone prostorije. Napomena: termika obrada delova diferencijala e se obavljati u kooperaciji. Ostali uslovi: Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene, izuzev montae, koja e se obavljati u jednoj radnoj smeni. Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) Fond radnih asova je 7,5 asova dnevno Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godinjeg fonda radnih asova Pri odreivanju potrebne tehnoloke opreme koristiti prvenstveno postojeu opremu, po priloenom spisku, ali ne i za visokoproduktivne i sloene tehnoloke operacije Planirati nabavku vijanih i zaptivnih elemenata i kotrljajue leajeve iz kooperacije Iz kooperacije e se nabavljati i odlivci kuita diferencijala Skladitne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladitenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. Sva proizvodna i pomona odelenja projektovati tako da zadovolje konaan program proizvodnje od 35.000 traktora godinje, a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima e se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. Pri tome voditi rauna o najkraim transportnim tokovima pri emu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''pona'') od rezanja metala. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema moe naruiti od odgovarajuih proizvoaa. Toplotna i elektrina energija se obezbeuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice, za koje treba izvriti proveru kapaciteta. U krugu preduzea postoje skladita opasnih materija, ali se mora proveriti njihov kapacitet, tj. moraju se definisati potrebe za tim materijama. Traenim projektom treba da bude omoguena racionalna proizvodnja diferencijala u traenom kvalitetu. Tehnoloki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: - Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala - Aurirani situacioni plan preduzea sa ucrtanim svim graevinskim objektima, unutranjim i pristupnim saobraajnicama, nadzemnim i podzemnim instalacijama, susednim objektima, orijentacijom i ruom vetrova. - Izvod iz urbanistikog plana (ili akt o urbanistikim uslovima) - Lista raspoloive tehnoloke opreme sa tehniko tehnolokim karakteristikama i inventarskim brojevima.INVESTITOR

PRILOG 5 Izgled naslovne strane Savez mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara SrbijeKomisija za mainsku struku Pismeni rad za struni ispit GLAVNI MAINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar, LOENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanovi, dipl. ma. in. Beograd, MART 2010 PRILOG 6

OF je koordinatni poetak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF0 geografske irine i VF0 a zaokrenut je za 703020 u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. Koordinate unutranjih temena predstavljenog objekta su A(xA, yA), B(xB, yB), C(xC, yC), D(xD, yD). PRILOG 7 Izgled sastavnice na crteima

2