of 9 /9
Laboratorij za pripremu sirovina Opšti tehnički napredak, a u cilju istraživačke djelatnosti na polju pripreme sirovina, zabilježen u poslijednje vrijeme, otvara široke mogučnosti postizanja povoljnih ekonomskih efekata u kompleksnom postupku prerade mineralnih sirovina. Istraživanja adekvatnih rješenja pripreme sirovina otvaraju sve šire mogučnosti korištenja prirodnih resursa i otvaraju perspektivu ekonomičnije prerade. Laboratorij za pripremu sirovina koji se bavi laboratorijskim i poluindustrijskim ispitivanjima raznih tehnologija pripreme mineralnih sirovina, u prvom redu za potrebe crne metalurgije, a u okviru raspoložive opreme i za potrebe drugih industrija. Za laboratorijska i poluindustruijska ispitivanja koristi se relativno savremena oprema, koja omogućava tretman mineralnih sirovina postupcima kao što su: drobljenje sušenje mljevenje klasiranje magnetno separiranje (suhi i mokri postupak) aglomeriranje (sinterovanjem i peletiziranje) Laboratorijski obim ispitivanja vrši se na opremi odgovarajući dimenzija za obradu manjih uzoraka. Za ovu vrstu laboratoeij raspolaže sa više tipova drobilica, mlinova, sušara, sita, magnetnim seperatorima, laboratorijskim pećima i dr. Poluindustrijska ispitivanaja provode se u svrhu provjere rezultata, kao i određivanje pojedinih parametara u cilju preciziranja tehnoloških postupaka za pokretanje industrijskih postrojenja. Za ovu svrhu koristi se adekvatni tipovi drobilica, mlinova, sita, sinter postrojenje sa kapacitetom do 80 kg, peletizacioni bubanj, rotaciona žarna peć dužine 12 m (sa maksimalnom temperaturom do 1500 0 C), te ostali mjerni i kontrolni uređaji. 1

Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Embed Size (px)

Text of Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Page 1: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Laboratorij za pripremu sirovina

Opšti tehnički napredak, a u cilju istraživačke djelatnosti na polju pripreme sirovina, zabilježen u poslijednje vrijeme, otvara široke mogučnosti postizanja povoljnih ekonomskih efekata u kompleksnom postupku prerade mineralnih sirovina.

Istraživanja adekvatnih rješenja pripreme sirovina otvaraju sve šire mogučnosti korištenja prirodnih resursa i otvaraju perspektivu ekonomičnije prerade.Laboratorij za pripremu sirovina koji se bavi laboratorijskim i poluindustrijskim ispitivanjima raznih tehnologija pripreme mineralnih sirovina, u prvom redu za potrebe crne metalurgije, a u okviru raspoložive opreme i za potrebe drugih industrija.

Za laboratorijska i poluindustruijska ispitivanja koristi se relativno savremena oprema, koja omogućava tretman mineralnih sirovina postupcima kao što su:

drobljenje sušenje mljevenje klasiranje magnetno separiranje (suhi i mokri postupak) aglomeriranje (sinterovanjem i peletiziranje)

Laboratorijski obim ispitivanja vrši se na opremi odgovarajući dimenzija za obradu manjih uzoraka. Za ovu vrstu laboratoeij raspolaže sa više tipova drobilica, mlinova, sušara, sita, magnetnim seperatorima, laboratorijskim pećima i dr.

Poluindustrijska ispitivanaja provode se u svrhu provjere rezultata, kao i određivanje pojedinih parametara u cilju preciziranja tehnoloških postupaka za pokretanje industrijskih postrojenja.Za ovu svrhu koristi se adekvatni tipovi drobilica, mlinova, sita, sinter postrojenje sa kapacitetom do 80 kg, peletizacioni bubanj, rotaciona žarna peć dužine 12 m (sa maksimalnom temperaturom do 1500 0C), te ostali mjerni i kontrolni uređaji.

Laboratorij za pripremu mineralnih sirovina sastoji se iz dva osnovna postupka pripreme mineralnih sirovina i to:

Sinterovanje i peletiziranje Magnetna koncentracija i prženje

---------------------------------------------U odjeljenju za sinterovanje laboratorij raspolaže sa adekvatnom opremom za sinterovanje koja je doskontinuiranog tipa. Namjenjena je za ispitivanje sirovih i obogaćenih mineralnih sirovina na sinterovanje. Prateći dijelovi ovog uređaja su homogenizator za rude, gorionik za potpalu, instrumentimi za mjerenje i registrovanje parametara,ekshaustor sa ciklonom, te uređaji za fizičko-mehanička ispitivanja predviđena standardima.

1

Page 2: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Postrojenjeza sinterovanje

Kapacitet poluindustrijske tave je do 80 kg.Visina sloaj mješavine 250 mmUsisna površina 0.153 m2

Zapremina tave 0.0469 m3

U laboratoriji je moguće izraditi i peletizacioni bubanj za potrebe naručioca za proizvodnju i ispitivanje peleta. Laboratorij posjeduje i peć za prženji i redukciju ruda.

Bubanj za homogenizaciju Peć za redukciju za redukciju

-Promjer grejne cijevi Ø150 mm-Dužina zone zagrijavanja 650 mm-Programirano zagrijavanje do max 1100 0C

- Broj obrtaja 1 – 6,6 obr./min

2

Page 3: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Takiođe labortorij raspolaže i rotacionom peći za termički tretman mineralnih sirovina materijala.

Rotaciona peć

Karakteristike peći:- Max. Temperatura do 1 500 0C- Korisna dužina peći 10 m- Dužina sinter zone 3.190 m- Dužina zone predgrijavanja 6.250 m- Promjer sinter zone Ǿ 490 mm- Promje zone predgr. Ǿ 330 mm- Broj obrtaja 1.2 do 1.7 o/min

Na ovoj peći moguća su sinteroanja karbonatnih sirovina, pećenje klinkera, proizvodnja pigmenata i sl. Ispitivanja mineralnih sirovina.

--------------------------------------------------------U odjeljenju za magnetnu koncentraciju moguće je provesti ispitivanjna suhe i mokre magnetne koncentracije.

Bubanjasti magnetni seperator namjenjen za koncentraciju jako magnetnih mineralnih sirovina

- zrnovitost ulaznog materijala – 3 mm- jačina magnetno polja 700-1100 Oe- broj obrtaja bubnja 30 o/min

3

Page 4: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Elektro magnetni seperator- Zrnovitost ulaznog materijala – 3 mm- Regulirajuća jačina magnetnog polja 700-1100 Oe- Broj okretanja bubnja 30 obr/min- Promjer bubnja 327 mm- Dužina bubnja 212 mm

Visoko intenzivni magnetni seperator

- Jakost magnetnog polja u ovisnosti vrste uloška u radnoj zoni i to: krupna rešetka do 16000 Oe kugle do 13000 Oe sitna rešetka do 11000 Oe

4

Page 5: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

---------------------------------------------

Za laboratorijska i poluindustruijska ispitivanja koristi se relativno savremena oprema za pripremu, koja omogućava tretman mineralnih sirovina postupcima kao što su:

drobljenje sušenje mljevenje klasiranje magnetno separiranje (suhi i mokri postupak) aglomeriranje (sinterovanjem i peletiziranje)

Čeljusna drobilica

Karakteristike:- Veličina ulaznog otvora 150x80 mm- Veličina izlaznog materijala 3-15 mm- Kapacitet 250 do 500 kg/h- Broj obrtaja 560 obr/min

5

Page 6: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Udarna drobilica

Krakteristike:

- Veličina ulaznog otvora 200x420 mm- Veličina izlaznog materijala 0-5 do 0-55 mm- Kapacitet 2 do 5 t/h

Valjkasta drobilica

- Promjer valjaka 200 mm- Veličina ulaznog materijala do 10 mm- Veličina izlaznog materijala 0-10 mm- Kapacitet 150 do 300 kg/h- Broj obrtaja 1200-1400 obr/min

6

Page 7: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Vibracioni mlin

Karakteristike: - Unutarnji promjer mlina 700 mm

- Unutrašnja širina mlina 550 mm- Drobeća tijela –čelične kuglice- Količina materijala do 20 kg- Veličina ulaznog materijala ispod 5 mm- Veličina izlaznog materijala ispod 0,1 mm

Vibracioni mlin sa valjcima

- Dimenzije valjka 45x95 mm- Broj valjaka 4- Broj obrtaja osnove vibratora 1400 obr/min- Veličina ulaznog materijala od 3 mm- Veličina izlaznog materijala ispod 0,1 mm- Količina uzorka 50 g

7

Page 8: Laboratorij Za Pripremu Sirovina

Postrojenje za mljevenje mokro i suho

Karakteristike:- Veličina ulaznog materijala do 10 mm- Veličina izlaznog materijala do 95% ispod 0,074 mm- Kapacitet do 180 kg/h- Kontinuiran način mljevenja uz mogućnost i mokrog mljevenja

8