64
!l il1 * $. \-l i1l :s ::l 'i irl :i

Prin Lumea Povestilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIN_LUMEA_POVESTILOR.pdf

Citation preview

Page 1: Prin Lumea Povestilor

!l

il1*$.\-l

i1l

:s

::l

'i

irl

:i

Page 2: Prin Lumea Povestilor

"i

w rtos,.

L.*

gffi&=SK?*kj

1:!t:n;aa/-1i:;;,1r.r;+

'"*F8.€:Frf-ttg

:E#i':trr+*.1€!'#

-=:.+r. i,i,! f::l,,sj:!!?:."::;Aa:i.:.1*+

//

/-

/

e$"&*Fi

q\:\\::sSs--'.t:=:sE

-€"S u

=s#Effia,lB-

l9=s &s,, UneSte fecare imagine cu sunetul inifial alcuvintului care o denume5te. Ai descoperit weun aliment 4,

in

5,p

s

nesinitos?2, Ajut-o pe Scufifa Rogie si ajungi la casa bunicii alegSnd drumul pe care nurnerele zunt in ordine crescitoare.3, Gise5tecinci diferenleintrecei doi lupi,apoi deseneazicums-adeghizatluptrl penfuaopicili

pe Scufifa Ro5ie.

Page 3: Prin Lumea Povestilor

Piramida ta

Deseneazi in cotul rogu mai multe legume decit sunt in primul co5 iar in cogul verde mai puline fructe decit sunt

in al doilea cog.

Deseneazd alimentele pe cele doud piramide, apoi caracterizeazi-li propriul mod de hrinire, in func[ie de

piramida alimentelor. ts

0IY

eat@

ea@

Piramida sindtSlii

Page 4: Prin Lumea Povestilor

I{esf

3I

@6 T-10

&

E

l. Formeaz5 multimi cu fructe din aceeagi categorie, numir6{e gi une;te-le cu cifra corespunzitoare.

2. Trebuie si adunim toate legumele de pe cele tase straturi. Deseneazi pe lSdile etichete cu legumele careincapin fecare.

3. Lupul vrea si devini tot mai puternic gi exerseazi progresiv in fiecare zi. De-neazi liniufe, in ordine crescitoare,pentru a stabili ordinea corectd.

4, Burice den

5. For

Page 5: Prin Lumea Povestilor

ti.

4" Bunica pregdteSte pentru iarnd diferite compoturi. Ajut-o sd pund etichete, colorind literele care se afli in cuvintelece denumesc fructele din borcane.

5, Formeazi perechiintre cogurile identice 5i denumegte alimentele din ele.

Page 6: Prin Lumea Povestilor

ji i.. ,l

l

ii.

:.,1 r: Ii. i

'i, l...i ;.1'

e:iti:=rEl-- .rjt"--Iirli

- f*.$, .\ts

Page 7: Prin Lumea Povestilor

Deseneaz6 fi nalul povegtii.

Page 8: Prin Lumea Povestilor

ffieffi

&wbw*ryIt t{*ry^k,

!t,:=If,-

IG

, Literele gi-au pierdut jumitatea. Unegte-le corespurzetorl2. Une5te animalele marine cu umbrele lor, apoi taie-le cu o linie pe cele care nu fac parte din aceast6 categorie.

Deseneaz5 animalul tdu preferat.

3. Coloreazi cu rotu literele care sunt scrise corect pe caracatita din stanga, cu verde cele de pe caracatila din mijlocgi cu galben literele de pe caracatila din dreapta.

l.

l''l

ImemiAit+{ p

Page 9: Prin Lumea Povestilor

ffitat

t-))J

lncercuie5te imaginea lmpreuni cu sunetul inilial al denumirii acesteia. Descoperi intrusul.Ajut6-l pe crab si sparqi baloanele cu numerele care abartin intervalulrri <rri< nc rla<tii aracfr ria

Page 10: Prin Lumea Povestilor

1.1

{*&

# E,ry'/-/-'

W

Il. Cauti animalele marine identice gi coloreazd-la cesutele cu a.eeqtkuloare. Cu ce sr,net rncep" a!*rire"'

fieciruia?2. Deseneaz5 in cisufe tot atlifia pegti;ori cSte elemente nepotriMte gisegti la fiecare animElu!, apoi rezolvi

ffi ,. ot*',iff"u"

animalele marine gi gisegte opt difer€nfe tntre cete doux imagini.

Page 11: Prin Lumea Povestilor

4,

tryr*f,qfut

A M R T C E L B S

F[\V

Coloreazi imaginea 5i cisulele cu literele care formeazi numele micutei sirene.

Page 12: Prin Lumea Povestilor

s,

*Micg Eireng-

R,ft=

--S:a

q/^ i/a i1)7 \--'

i 5ase peStigori s-au ascuns in peisaj. Dacd i-ai gisit,ffi*ffiry

*)a_

pffi..

imaginea.

Page 13: Prin Lumea Povestilor

o;

I*

at

$ff;

@

&e.i,ffiD.gv

r -Ir{*r

Page 14: Prin Lumea Povestilor

,cchfr

@ @@@ @@

J 2,,--t- =-I

Urmeaze modelul gi coloreazi nasul lui Pinocchio tinand cont de gre5elile descoperite.

Privegte imaginile gi deseneazd corpul ceresc potrivit.

Numiri pirtile corpului gi spune c6te pipu5l precum Pinocchio va obline tAmplarul Gepetto.

I37 l

\4* -

Gg

,.2,3.

l" !?::-eItrl:r:ltE

5' l:*cn-=:

**

Page 15: Prin Lumea Povestilor

l

@

@

/i.

@_(Do

o@/A

Kry4. Efectueazi opera[iile de pe stelufe gi unegte-le cu rezultatul corect de pe imaginile fotografiate de

Pinocchio.

5, Coloreazi bulinele folosind culorile care corespund simfurilor.

Page 16: Prin Lumea Povestilor

til?o(.,clzfo

\.1,sL,ils

o@e0GE

<_____2EU

@

@t&

IL

3.

-t1=

kt.2,

16 ''

Privegte imaginile gi explici ce nu este corect.

Deseneaz5 fele folosindu-te de p6rlile date. ce meserii crezi cd li s-ar potrivi?

Pe cine si sune Pinocchio pentru ajutor? Coloreazd corespunzdtor 5i descrie meseriile ilustrate.

Page 17: Prin Lumea Povestilor

.ra;ffi ,,.:,.-Yr4Do*,',,r L-3 1li.'-.,ic oe cale a avut parte

3r-

HS o A R E D J LC E R N o R Z UP A M A N T H NB S T E A V T A

]-..,trhl-€

Caut5 cele gapte diferente dintre imagini.

ColoreazE cdsulele literelor corespunzdtoare pentru a descoperi denumirea fiecirei imagini.

Page 18: Prin Lumea Povestilor

&W,

w

ffiffi

ffi1F.

we;a#I

+"

Page 19: Prin Lumea Povestilor

int3 rnpiicu n-riilei

..l---*---*-r i:.

&, ffB'i', W,-' rT -1, iii,: ,"1.\# t I,a.l i:n. r

i.r , *ilta.:lfe

ii,j :-L:,'.L:\:i;i,:ll : l:1 ': , l!i:;:'l .1. _ l;.:,1 .' -.::. . it'i.:l ; ..:. t'lll I r, :,

,*i, ,: ,

' j

., .'', r :: * I *.i 5k: ., I :' -:, S\ {..I; Sffip r --.=' :: l,+-,i.. .,"d ". .:'+.....- ..- :.*- -.q Y {l

'!-*.iIi-;:;:;ia;r..,**ir j,t:,*...: : .-. , . ;ir;1ti;i::'i,.:-:.., "r+.ii"::,.,.,',*5

,*i:''ir:-:,,t,-li'Y I

.'i.1f"i

:i

i1:1:li :,' ;.t. r*

11,6

ire:,4!?i]1i4:,*t,..7.;1.*t

i:Sii

.ed*€&M-",.,-***$ii$4*41*a4e;;*,***-* ' ';Sftr'31 'r ':: ' i"'::\

-Trebuie sE iegim din i3. - Sper ci te vei 1;lhrrrtr halenpii ;, li]f i in<initoci ruran.l. i.'burta baleneii i

J

nq

,it;el

insdn5togi curand,tatdl

:r:I ::l

,rl

3=ff

1;'

Page 20: Prin Lumea Povestilor

m}tf'&,F,$K#%tr@

tfe

ffi

ft.'w h,ftff %

6 -%,

Unegte insectele gi descoperi literele. Atenlie, ciribugii nu sunt de ajutor!

t.,

ft'w

r!f,&.

w€

&%I g-/'!

..iS; -,',-

t.2. Nume;te c6te o caracteristici pentru fiecare insectS din imagine, Deseneazi apoi insectele astfel incit s6

ilustrezi opusul insugirilor gisite, (Exemplu: fluture mare-mic, buburuzi cu buline-firi buline)

l(Ltk

#* 3, Unegte punctele buburuzelor gi d5-le un nume care.si inceapi cu sunetul respectiv.

Page 21: Prin Lumea Povestilor

1il

3?FI*ii,.1

'g?' si;'&.&/ 6;.,/t

, 't,' 1

{

:1

E# rI

':ii-1---!

1Id .iESE,]9l{,

,S,ii 6t:ii :ii:i': :it1 Ir! ,1l: a

'-,a*:;*:4d,e_

t \ ,'.,-r:F I

,€ ffi.&'{-;

\,**r

,itI :r I

'pet: ..

&ig:3i

Peniru a avansa de pe o floare pe alta gAsette cate doua cLivinie cu sens asem6n;tor pentru ftecare imagine

Ce insecte au fost capturate de cdtre pdianjen? Unegte literele pentru a le descoperi...: Sci

Page 22: Prin Lumea Povestilor

'..@@1i

{@.:

/z-, i

H_/ |

ffi:t:lffi3[m-.-l

ffiIl

*3{F**lr*r*r*F***

MM

MM

lnsectele au nevoie de ajutor. Condu-le spre casele lor.

CautS-i fiecirui spiridu; perechea care are aceeagi lnsugire, apoi decoreazi fluturaSii dupi modelul oferit de acegti

ffi 3, GiseSte opt diferenle lntre cele douS imagini. Ce litere ai descoperit?

\.Gd*.!\.\\.T;4€i

Page 23: Prin Lumea Povestilor

tt

I. i,:

i:,"ri''ig

_6 :l,iL, ,

.,ixr=.

$'*';':

I

i,}fu

. '.,. i

€$,

.:,!

:

!!|!,a^

"-'r t'.ts,ffi

ri

:..'':.

;1'1r,

\r,l

tr..ffii-:', '', gr _:_ ,'

t'_

','',i"' ,,,, .::.':.t :-l l:j ll,i ,.:'.\,.,i -r.l:.\ti. i \lr',', . ! lli

:i-.,1/

.4,: ',t i i

tl i:i-,"-*1e ".'-.\u# \&

a:-":::li,iiiJ:g'

. ..:: j:ijnd

' : ae ace$tia

Desereazi o secvenl* din povestea "l]egelica'.

Colc;reazi ciaar buiinulele care.rot'ifin iitere din numele personajslor.

Page 24: Prin Lumea Povestilor

I

-1.

Page 25: Prin Lumea Povestilor
Page 26: Prin Lumea Povestilor

S r,, *'r";lF S T r? 1 {*l-"3?} g*-#r*=J'.

,g$

i)^ -$iv----':U'A t'

&ffirywffirffirWE

eSooq* - -.-

m&o

I&o

8 -.

id&&*lu-=E

ffiw*.)'t#*r-:::::% _.iarft# 1 il \\tahr&-a:r{ ,iWg"

lncercuiegte cele cinci lSmpi identice 5i afld cuviintul ascuns'

Zidul palatului a rdmas alb. ColoreazS formele geometrice dupi modelul dat, pentru a-i da culoare.

Gisegte gi incercuiegte folosind culori diferite vecinii numerelor de pe jetoanele ro;ii.

Page 27: Prin Lumea Povestilor

.tbr o {}(,*,

,,,.'i* ,ti,i;, i;ffi, :;,

,i ,.i,":& "*aI

r *il.::"1t',

?h*- i

.';{,

I

--_l

-\

)

' t-:

::}!*-- I

aaoaoa a oolo

Completeazi vasele sparte. apoi deseneazd pe fiecare etichetd tot atitea cerculete cite buciti lipsesc.

personalizeaza literele apoi fi la fel 5i cu iniliala numelui tiu. Spune cite un nume care si conlini atatea sunete

cAte punctulele vezi sub fiecare literi.

27

Page 28: Prin Lumea Povestilor

rir.rk

t 4-€

;*': :*r

4.-,:1*a tr,*u3*gi*

# -**fmg&*l-*--_E

.i)U-/

^'.t)\. )\-J

*

m@

^rffi

A

oxM

r

!

-t'#rI Completeazi girul figurilor geometrice, unindu{ cu perna potriviti'

Direc[ionind prin linli, completeazi grajdurile pentru a fi tot at5[ia cai citi indici cifra.

* $, Folosind culori diferite, coloreazl tot atitea pStrate c6te triunghiuri observi.

Page 29: Prin Lumea Povestilor

ti

4. Descompune numerele de pe fiecare obiect gi coftcreazi-l pe cel alb folosind culoarea obiectului cu numirul carelipsegte.

5. Unegte cu o linie titerele identice de pe insul(ele cu numere formate din doui cifre.

{&e

Page 30: Prin Lumea Povestilor

frLsddtvt t? L*wp*ferrne cst{

Deseneazl interiorul ltrmpii fermecate. Cum crezi cA iese duhul de acolo?

30

Page 31: Prin Lumea Povestilor

\-'."*:*.

31

Page 32: Prin Lumea Povestilor

2.,

- silabe corespunzitor. lncercuie;te intrusul'

2, Stabilegte.;;;];ir; irasuri face cele mai puline sirituri intr-o turi completS, gtiind ci cea verde sare din patru

patru cesute, cea albastr6 din doud in doud cSsule iarcea.rogie din cSsuti in cSsuli'

,M i.Thi.;;,1th;;i;l,rriidun6nd p;;.trbGi;, apoicoloriaz-o pe Allis ca Zipada respectAnd codul

.ffi descoPerit.

3.a

aoa*,ooo

o+o

o o+ooo

o o+o.

.+o.

care are reprezentat nu

Page 33: Prin Lumea Povestilor

bN:

'"''"-i---**-u* t&

AL CINCILEA

AL $APTilLEA

PftIMULtu&/f '5.-l ;=*liJ 'n'*r

AL TREILEAdE# /L,a lr \:l '.ryii | 1

l3l'-!'t,q[ Iil!.----"i _1L

AL DOILTA!*61"# ;)/ \ tt '.-{ .,r t i .'f lr.' I1cil,9il rflilr : trI l. r -*.*+i*it*j

AL $ASELrA

ffi:-i

AL PATRLJLIA.1r.," 1],t-lli;ril:iiiltil.t r

..€i\'1':!ir\1lltiilii:\l_ 1*l

- "'-" .1'a ri.:l de

; i- patru in

1 'l

coloreazS hainele piticiior in culorile corespunzitoare' Numegte piticiifolosind iiriliala lor'

Page 34: Prin Lumea Povestilor

@9,

Folosindu-te de model, taie oglinzile cu tot atitea linii c6te silabe au imaginile oglindite in ele.

Continui Sirurile dupi model, apoi spune pe alcdtelea element s-a agezat fiecare buburuzi.GSseSte drumul spre cisuf5 trecind doar prin imaginile ale cdror denumiri au 4 sau 5 silabe.

Wpro{s

Iffiffiffi@

ffi@

:W,i,. *{r

I,.4*,

ffie.

W::jjillii:.:':':-;''?/.,t: 3:'..

'-ts

{*}

+.0\rd& w

Page 35: Prin Lumea Povestilor

"r)

-j

\. . 1,-.+y

#.-,l=J*'

i!-#1-,../

' 'i,:" a: '; &_ -.'.

@*-;

ri;

f.€-s,,..$r. r*, i j. a :Y 5

\ i :: t._t,ai:+:S::Y: , r:'r1

". 1.:::tt::;;

5*t .t*ti.

{l ::a i-l

-4" lr1' lAflI

/4.-&{

lt\. )t*

]Y/

_)--^--j -*--\\./ \ff1

incere uielte in:aginile .ale reprezint; elerrlente .e apar ir! povestea AlLr6 ea Zilpada.

Vriijitoarea a ferme{at cuicrile rurcr,ibeului" Ccl*i'eaz5-! 5i spune ce cula,ri lipsese.

, rb,iid)';'-'t:in<;r, i I

t\\ \.

,,..-t'.r{x

Page 36: Prin Lumea Povestilor

I @,,e1

I

LrI,

r,:

f::

!: ]

:i

I

1

-' f 1*ro

Page 37: Prin Lumea Povestilor

*.'a

Sr '*,{{.i:b

l,*1 ,. r?

{i.*

p0

il

hr-

Page 38: Prin Lumea Povestilor

2,

Unegte fiecare elernent cu anotimpul potivit

Doar unul dintre pescari ajunge la pe$iiorul de aur. Urmeazi liniile pentru a afla cine este norocosul'

Page 39: Prin Lumea Povestilor

guew$

:;\o

- -Er

I

FlJ\, *-\

=\/t \-\J----uf

I\-.t-)l

+./r i,?:Y, )

?6.El."[,"itj

':. 1./' :,: |:';r,i:".-$.i : , "i .t;y

Bifeazd zilele car.e iti arati o vreme potrivitd pentru pescirit" Pune 'tn X la celelaite zile.

Coloreazd doar elernentele care se a{l5 in c6sula corespunzdtoare, conforrn sigetilor din dreapta"

Page 40: Prin Lumea Povestilor

t

r|*i:::ii.!a:;*tf,.::t";t,,:-2.,.=:2.;,:.

---,-kl1YJ\!,tpr

,,Ri\i\,/T.!dl )i g-f{P-/

!i:ii..nl;;Fr.::

:

:

i\

I

.t -:

: | ::--.:: :.:n

:2.]

,

.:;li;-ffi;iieffiffiffiw **----,ffil!i&ffitffitwtiffilffi\ffi\

1i\r.t --<:

.i:;l, ,iiii

g '*<se'#,i&"4

-h\\E

/-)( \,/-)\r-"-/

€o

. .:iil'..-.t- -.

*:\i:E . "

_ ;ti __i

ii*:i-!+;]i,:;;,:'t.ri l.-'-; ;i,$."sd:.:;.-;g:; ..

ila-l-- !l./

\-$, Coloread termometrele in a5a fel inc6t si reprezinte temperatura din fiecare imagine.

f, Coloreazd cu ro$u pe;tii care sar in sus. cu verde pe cei care sar spre dreapta, cu albastru pe cei care sar spre st6ngaiar cu galben pe cei care intr6 in apd.

@ 3. Stabile|te ordinea lunilor din an, colorAnd bulinele in culorile corespunzitoare.

Page 41: Prin Lumea Povestilor

l2j

_f a,*- '(kr(l .s ^uil., ',f fiJlu\\--J ;U[I][[dr19s3s

Pe;tele cregte ca-n povegti. In ce zi a fost fotografiat?

Ce activitS{i are pescarul in fiecare zi? Unegte zilele sEptdmAnii cu activiti{ile specifice din fiecare cerc, !inind cont

de culorile acestora.stinga

Page 42: Prin Lumea Povestilor

42

Page 43: Prin Lumea Povestilor

ffi:;ffix

Page 44: Prin Lumea Povestilor

ret Wyc,,-6f-*

HA

F

,, Deseneazi un element specific mediului in care triiegte fiecare animal din imagine.

2. Coloreazd cdsufa albi folosind culoarea bulinutei care ilustreazi litera ce lipsegte.

3. Deseneazd c6te un animal care triie5te in fiecare mediu de via!5 ilustrat in bulinute. Atenfie la sunetul inilial saufinal al denumirii sale!*t

Page 45: Prin Lumea Povestilor
Page 46: Prin Lumea Povestilor

Unegte denumirea animalului cu litera lipsd gi cu imaginea potriviti.Completeazd desenul cu piesele lipsa din partea dreaptii.

.*.a 3. canta impreunE cu animarere de ra fermd, unind riterere dupi moder.{ffi

Page 47: Prin Lumea Povestilor

\\.r- -w-' l. ,:

r- ::1ffi I- *l tffi t-l fffi '1 6n

ao

\ i,.i : . ..; I::" ' a--'lI L*;irriit,-- :. ,., ,._,i

t'1 ,-, ,i t*filt"J$ a

ii.',.:.. \: ', - r'... It tl, .,,',,1'J.. i '::: 1,4i... .':l.\,,.t :11H,'*l

I

^t-.' z- ,r(

.,tf

-!:r' ,:'$k

iirf.li:l*..

iL6:

ii.g:

t!.i

lr

ffiffi" tl. -tr

-ri- ,l)i , I r t' Y'ti_,t 4 LJfli

-l'+'v: "{t"l-l-

J$iN4a^

,,r2" ---n---'-r--i f J.t I

\i,L,,,hY) f ,

l,; .,rJ\,i r[rfrr/i),.,,,,,

i.-

; Coloreazi casi;lele fn funclie de foloasele prirnite cle Ia fiecare animal.

.:, Cise;te toate cele zece veveri{e, incercuieite-le gi descrie mediui lor de viald.

!K7

,#

)le

Page 48: Prin Lumea Povestilor

Lt nS!.d i n "P*O*uItgEg#"

l"i.s61

tr$ilct!jl

it.s

$/r

dCare sunt aserninirile qi deosebirile dintre cei doi lupi?

Page 49: Prin Lumea Povestilor

i/ ,'

..s:I :' 'n:

l

:

: l, .L:.

K

i

IF

ffi,YT

{,;r:f::,.tl 'q

;&t

i*-"i

Page 50: Prin Lumea Povestilor

ffi€#ssI --.r.* "q+te It'lL=J

@

(

a

tuffiffiffi6

,. lncercuieite, folosind culorile indicate, obiectele de care are nevoie sora vitregi, in fiecare situa(ie.

2, lncercuie5te pe rafturile din partea stingi obiectele necesare pentru a fi tot atitea cite indici cifra de pe rafturiledin partea dreapti.

\ "1,1! ^\\R\, :4

;F=.t'-

2e

Page 51: Prin Lumea Povestilor

[,

G3

I,j

m

3

5

7

,6

Page 52: Prin Lumea Povestilor

oo +oo o

ti,

f . Stabile$e ordinea in care te speli pe miini qi coloreazi cercurile tin6nd cont de culorile dreptunghiurilor 5i derezultatul adundrilor de pe acestea.

3. Descoperi ce mullimi pofi forma gi incercuiegte cu rotu mullimea cu cele mai multe elemente.

3, Cenu5ireasa a fost vrijiti. Deseneazd o stelu!5 in semicercurile corespunzitoare activitdtilor pe care ea le

desfSgoarii corect gi doui stelule acolo unde grege5te.

r-l\lilU

fl1l

]'tiIB,@#

-€\.r"vWh

ry-!.qa

Page 53: Prin Lumea Povestilor

\4/

E

.lE

aaoaoa oa

.** *.+*.ilr**E =**; '*ffiCenug6reasa a pus hainele la uscat. DeseneazS atatea clame c6te indicd numerele de pe haine.

o

Aduni bulinele gi unegte-le cu stelula care reprezinti rezultatulcorect.

Page 54: Prin Lumea Povestilor

1

J11

1

{

(4

{1

Privepte cu atenlie imaginile gi spune ce nueste corect in povestea ,,Cenu96reasa'l

-:).-t-!/r l

i, f:., i,l

.r>l>litflI;.-,L.> F*f!trl*f

iq,l.t-lrLt-"-t€*, L-

:#l

1,,- -/-:;

ffi

,mqtr

/.-t

!i rl:

A.

&-i+.

i

€: 'F,'ir.!n.: :i\

:ll

\\.' ',, ;l- --:i /&"

W

Page 55: Prin Lumea Povestilor

i

a

t

(

!

t

I

>

I,!

I

I:

)l iI

--t--A-^,-A-^ -/\-/,,-55

Page 56: Prin Lumea Povestilor

T.t-te

,t'.;

&

tI,!.A-

TeLIV€r:.,1..;,1..;,.'*.,,

aa .:a: ::. . .-:.:: ;::..:a; :: -.

"**,i;**--i' ?,s .i

ffi-ffi(

I

_.1.4

C}

!" Gulliver vrea si-5i cumpere o pilirie, a5a ci a pornit in ciutarea banilor. lncercuiegte pilSria pentru care-i ajungbaniigdsili.

rsI'<-=r-<=ESi--- =fl .-l;)

(9ry6't

3. eluta avioanele sd ajungi la norii potrivi[i in funclie de numirul de cuvinte rostite fSri ca liniile sd se atingd. (Barca

sti pe api./ Magina e rogie./ Avionul zboari.)xuK. 3, Alcatuiegte propozilii din doud, trei 5i patru cuvinte, avind ca suport imaginile date.

Page 57: Prin Lumea Povestilor

* i;:i r

lrr f I r;

S, Formeazd prin incercuire mullimi cu jucdriile care au acelagi pre{.

S. Cdnd a pornit la drum, camionul era incircat cu 20 de cutii. Numiri cAte cutii mai erau in camion c6nd a ajuns ladestinalie gi afli cSte au cizut pe drum.

r*!3t

ung

(Barca

Page 58: Prin Lumea Povestilor

Ia*-J

5c

r10'r.a:

g

,,2.3.

Unde ajungi urm6nd indicaliile sigetilor?

Completeazd desenul astfel inc6t si formezi mijloace de transport specifice imaginii din colt.

Traseazd linii dupi model pentru a ardta ce mijloace de transport folosegti ca si ajungi la destinaliile cerute.

Page 59: Prin Lumea Povestilor

/

)

+ttE,lr I

-

til

*,

t"

%Ajuti schiorul nautic si parcurgi lacul, alcituind propozilii corespunzitoare despre mijloacele de transport peapi.

schimbd bancnotele in bancnote mai mici gi coloreazi cisufele folosind culorile indicate de pitic.

Page 60: Prin Lumea Povestilor

I

{

\

*

*

6r

@

&

a

.0jffir

CSti pitici a vizut Gulliver? lncercuie5te numdrul corect.

7l.{li

Page 61: Prin Lumea Povestilor
Page 62: Prin Lumea Povestilor

&ugestil metodieePachetul educalional Prin lumea povegtilor este elaborat ?n conformitate cu programa pentru

clasa pregdtitoare gi cuprinde activitdli integrate care pot fi desfSgurate prin metode interactive.Temele propuse sunt imaginate sub forma unor jocuri educative 9i distractive ce cuprind elementede comunicare in limba rom6n6, matematici gi explorarea mediului, dezvoltare personala giom gisocietate.

Parcurgind acest soft, copiii din clasa pregititoare se vor intalni cu personaje din zece povegtiindrdgite. Acestea ii vor ajuta si-gi exerseze cunogtinlele dobAndite prin rdspunsurile pe care levor alege, dar gi prin rezolvarea sarcinilor din jocurile propuse.

Scufi(a Rogie le propune copiilor si se joace cu fructele gi legumele, formand mullimi,ordondndu-le gi numdrAndu-le, Tnvd[6nd astfelsd se hrdneasci sdndtos. in acelagitimp, eiTgi vorexersa gi cunogtinlele de comunicare in limba rom6nS, recunosc6nd legumele care incep cuacelagi sunet.

Aventurile Micii Sirene ii ajutd si exploreze minunata lume subacvaticd gi animalele marine,alSturi de care igi consolideazi anumite sunete. Pentru a putea rezolva sarcinile jocurilor, copiiitrebuie si recunoascd numerele naturale, sd le compare, dar gi si gdseasci solufiile unor pro-bleme de adunare

Ghidugul Pinocchio Tiindeamnd prietenegte pe copii si evite minciuna, jucgndu-se cu meseri-ile gi uneltele specifice acestora, provocdndu-i totodatd si descopere gtiinla vie[ii, prin cunoagte-rea propriului corp, a importanlei organelor de sim!, a necesitdlii unei vestimentalii adecvatepentru fiecare anotimp 9i, nu Tn ultimul rAnd, printr-o abordare succinti a informaliilor legate deUnivers.

Degefica, mititica, transpune copiiiin lumea mdruntd a insectelor, antrenandu-i in jocuri carepresupun gdsirea sinonimelor 9i a antonimelor corecte, dar gi exersarea cunogtinlelor In ceea ceprivegte unele sunete ale limbii rom6ne.

CurajosulAladdin scoate din lampa fermecati jocuri cu figuri geometrice, cu numere gi mullimi,toate acestea integrate cu sunete specifice limbii rom6ne, cu ajutorul cirora copiiiformeazicuvinte.

Frumoasa Albi ca Zdpadaparcurge impreuni cu copiii povestea ei, stabilind ordinea elemen-telor, comparand multimile, rezolvand adundri, explorAnd lumea prin intermediul culorilor 9i a sila-belor.

Pegtigorul de aur le ?ndeplinegte copiilor dorinlele numai daci vor rezolva sarcinile legate defenomenele naturii, anotimpurile, zilele s6ptdmdnii gi lunile anului. De asemenea, pegtigorulva fimullumit dacd acegtia reugesc sd se orienteze corect in spaliu.

Cei trei purcelugi vizileazdimpreun5 cu copiii ferma, pddurea, jungla gi savana, pentru aint€lnianimalele din aceste mediide viafi, jucAndu-se totodati gicu sunetele specifice limbiirom6ne.

Harnica Cenugireasi Ie sugereazi copiilor si adopte un stil de viald curat, ordonat gisdndtos, prin elemente de educalie pentru sdndtate gi etemente matematice care cuprindnumeralia giadunarea.

Aventurierul Gulliver cSldtoregte impreunS cu copiii utilizand bancnotele gi diferite mijloace de

I

I

transport, despre care formuleazi propozilii, vizAnd dezvoltarea uneiexprimiri c6t mai corecte.

Page 63: Prin Lumea Povestilor

&wwaffi& ewUF|TA ROgtE

hiaternatici gi explorarea mediuluij rnullimi - formare, ordonare, formare denumerele naturalg in concentrul 0 _ 31; fructele 9i lsgumete

Dezvoltare personald: menlinerea unui stil de viali ianJrosComunlcare ifi lit rba raman* sunetele C, M, V, R

ICA SIRTNI Comunicare in limba rotndr6: sunetete B R, C, S, A, Mftflaterna$ce gi explorarea medidui: medird subacvatic - ani.nale marine,

nurnerere naturere in cor*entrur 0 - 31 - recunoattere, comparare, probreme de adunara

w?tltocclfio llatemattcd gi exprorarca rnedrrrui: corpur omenesc - pe4i componenre 9i rortd ror,plar6ele - corHlilii de viali, Universul

Dezvoft are prsonardi explorarea meseriilor

@orcryrcAComslcare in ,imba rom6r6-- sinoninele gi antonlrete, sunetele F,A, L, p, B, (j, !r, S, C, V,

r,T,AMatema$ce gi exploratea medll,dlui: iEs€ctete

=, AIADDIN $lI.ATTIPA TERIUIEMIA

,ltaiternatice gi exptoratea medi..,!ui: tigtfiile plarr {cerc, pitrat, triwlghi, dreptuqgN},muBimi, nwnerele naturale in concentrul 0{l (vecini, descompurcrel

comwicare in tin ha romard: st,n.tere specifice rimbii romire lrecunoagiere, formare decuvinte cu aurEle dsle)

CA ZiPADACorrunicare in limba romird: cuvinte formate din una sau mai mr{te silabe

Matemailce gi exprorarea medit-dui: nr'lerarrd ordinar, mu{imi - compaftrr., adunarea ?nconcentrul 0-31 (prin nwnarare), cu suport intuitiv

ptfTltoRut DI AUR *'""X1J#::f:t:3ffiX!3H7,?:"Jjfl:ff'j["##zi,B,=.primina",una,

tI TRTI PUNCEIUSI ,ltatema*ee *i exptoraea $editgti: anirnalele domestice $ salbaticeCo*r.ilricare in ti mba romi.rgj surEtele E, A, L, T, V A, Z *, U, R, M, p, S, t

rHUSinmsA, Ylatefia*ce ii explorarea medi6ui: nrxncrere

'aturare in co*centrur o - rl,adunere" in

__g_grygntrd O - 31{prin ilrnerarc}, fo.mare de mdtimi

ulllv[R *':X|:Zf;;:i:,ff;ffiT."f;';:[ffnor*e de 1 ,eu, i,ei, 10,ei], schirnburi

Cotntnicare in linba romird: propozilii - forrnt$are, reprezeaAre graric:

Autori - cooflronatori: Andreea Rogca, Raluca Florea, o"nla gt*rncoautori: Maria Fitip, Alina cr5ciun, petronela cerghizan, Andreea cucuiet,Roxana Mirgineanu, Corina Raliu

Consultant metodic: Vicfica Preda - lnspector general in Ministerul EducalieiGonsultanli de specialitate: Eugenia Dana Stoteru, Georgica Dudorila Otteanu,Doinifa Dupu, Meru Geta, Ana - Maria popesar, Mihaela Toba, Nicu],n" *,o,;,;;;; BusuiocGoncept gi grafici: sz6cs R6bert - director de creage Editura EDUGrafici gi anima[ie: Marcela hhan, sz6cs Melinda, Barabds csaba, Medv6sEmese, D6sa szabolcs, lonu! Ndpridean, Dana vultur, szaM - Fokt szilSrdPrograrnare: Reichenberger Eduard, Dragog Bcgdan, Tfosi Aron

Page 64: Prin Lumea Povestilor

Pachetele educafionale EDU sunt elaborate in conformitate cu programa gcolari,beneficiind de avizul Ministerului Educaliei gi recomandarea A.lt,M.E.D.E.p.

Fiecare pachet educalional EDU este compus dintr-un GD, un auxiliar gi unjoc didactic, ele fiind realizate in lumina metodelor interactive.

Editura EDU I Tg, Mureg,Str. Avram lancun Na 46nJud" Mureg / ISBN 928-806-853{-0O-9 PREJ:

{5 LEITel. : 0728224611 (departament vinziri) ;07400951 7 8; A7 2817 6246 (departament tehn ic)

tt3ts ,

dl-.Yjffie

1

:.. a-_..4 . rz-...n ,. at, ".1.',.''t ::,:- ,i--:',: . -" i ; '-.' .4 :-:t :* "*:

{i'??.*3:': ilj