of 14 /14
ANUL ŞCOLAR: 2015-2016 PROPUNĂTOR : CLASA : a II-a ŞCOALA:  LUMEA POVEŞTILOR  ~~~~~~~~~literatura pentru copii~~~~~~~~~~ Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii tr ebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.! "#eor$e Călinescu%  ARGUMENT

Optional Lumea Povestilor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 1/14

ANUL ŞCOLAR: 2015-2016 PROPUNĂTOR:CLASA : a II-aŞCOALA:

 

LUMEA POVEŞTILOR  ~~~~~~~~~literatura pentru copii~~~~~~~~~~

Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în

ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă,scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. ieşidin lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentrucopii.!

"#eor$e Călinescu%

 

ARGUMENT

Page 2: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 2/14

&pţionalul „Lumea poveştilor” 'ine să acopere necesitatea de lectură a micilor şcolari

şi 'izează parcur$erea şi înţele$erea unor 'aloroase opere literare ( în proză sau lirice, populare sau culte , atracti'e şi accesibile, ca mesa) 'ârstei ele'ilor.

  )utând ele'ii să se aplece cu răbdare şi interes asupra te*tului literar, sperăm

ca în 'iaţa lor prezentă, dar şi 'iitoare, cartea 'a ocupa un loc meritat de'enind ,, prietenul “lor nedespărţit .

  Lectura cărţilor constituie o acti'itate fundamentală pentru întreţinerea condiţieiintelectuale, îmbo$ăţirea cunoştinţelor şi a limba)ului, pentru cunoaşterea indirectă a

diferitelor uni'ersuri şi realităţi.

  +ar, pentru că trăim într(o epocă în care tele'iziunea şi computerul pătrund puternic în 'iaţa tuturor, dar mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în e'oluţia sa, dar 

şi cu minusuri, mai ales în sfera sa afecti'ă este necesară studierea suplimentară a te*telor aparţinând atât literaturii române, cât şi celei uni'ersale.

rin acest opţional se doreşte atra$erea spre carte a copiilor pentru a

descoperi misterele ascunse între copertele acestora.

  Literatura pentru copii este o sursă de îmbo$ăţire spirituală, ea dispunând de'alenţe multiple estetice şi morale si$ure, culti'ându(le copiilor sentimentele alese prinmodelele oferite de te*tele selectate sau în'ăţându(i pe aceştia să dezaprobe modelele

ne$ati'e întâlnite, lăr$indu(le aria de cunoaştere.

  -le'ii mici sunt a)utaţi să diferenţieze binele de !"# să îşi ia drept model persona)e poziti'e, să aprecieze calităţile şi să critice $reşelile şi năra'urile persona)elor

ne$ati'e.  rin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dez'oltarea

 personalităţii copiilor, dar şi dez'oltarea unor aptitudini literare , descoperirea plăcerii

cititului, o îndră$irii cărţilor.  Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia într(o

lume de po'este!, căci 'or trăi profund alături de /eţi(/rumoşi şi de 0lene Cosânzene, deoameni cu minţi ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri nemăr$inite

&pţionalul trebuie sa fie un element desc1is şi fle*ibil, care să(i a)ute pe cei

cărora le(a fost destinat.  $resiunea audio'izualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi

noci'e, lipsa posibilităţii de selecţie, care conduce la per'ertirea conştiinţei multor copii,debusolarea în conduita de cunoaştere necesită $ăsirea unor modalităţi de atra$ere a ele'ilor

către un uni'ers plăcut, atracti', rela*ant, acela al literaturii pentru copii.

  Când'a mirific, acest uni'ers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi parcur$erea unor teme interesante, bo$ate în conţinut informaţional, cu

'alenţe formati'e şi capabile să readucă în conştiinţa lor ade'ăratul sens al copilăriei cusentimente, aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte.

  rin te*tele în proză şi în 'ersuri, prin lumea fascinantă a po'eştilor şi poeziilor,

 prin persona)ele atât de îndră$ite ele'ilor, copiii pot să(şi în'in$ă sentimentele de teamă şiin1ibiţie, să $ândească lo$ic, dez'oltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de

e*primare orală. -le'ii dobândesc deprinderi de receptare corectă a te*tului audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cu'intelor, de formulare clară şi personală a unor mesa)e proprii, de

ar$umentare a unui punct de 'edere.

  &pţionalul propus le oferă ele'ilor şansa de a(şi culti'a capacitatea de audiere şireceptare, ima$inaţia, fantezia, creati'itatea, e*primarea corectă şi nuanţată şi 'ine în

întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii : interesul ele'ilor, dorinţa părinţilor şi nu în

ultimul rând, asi$urarea 'iitorului societăţii cu o $eneraţie a'ansată din punct de 'edere moral . 

Page 3: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 3/14

  rin studierea acestui opţional, ele'ul 'a fi capabil:a% să manifeste curiozitate pentru te*tul literar2

 b% să distin$ă faptele bune de faptele rele ale persona)elor2

c% să emită păreri pri'ind faptele persona)elor2d% să(şi clădească treptat un sistem propriu de 'alori, în care noţiunile de

ade'ăr şi dreptate, cinste şi omenie să ocupe un loc de bază2

COMPETEN$E GENERALE:

1. Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului

acestora

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimarea orală şi scrisă

3. Dezvoltarea gustului şi a iteresului petru lectură

  !. Stimularea capacităţii de a reţie şi cometa eveimete trăite sau

auzite

1% S&i'"laea (a)a(i&!*ii +e e(e)&ae a &e,&el li&eae:

C')e&en*e .)e(i/i(e E,e')le +e a(&ii&!*i +e n!*ae

3.3 4ă asculte cu atenţie un te*t

citit sau po'estit

( e*erciţii de ascultare a unor te*te literare,

 prezentate de către în'ăţător sau de către un ele'

dintr(o clasă mai mare:

( audierea unor te*te literare înre$istrate pe casete

audio2

3.5 4ă înţelea$ă conţinutul unui

te*t literar audiat sau citit

( e*erciţii de identificare şi e*plicare a cu'intelor 

şi e*presiilor necunoscute2

( e*erciţii de identificare a celor mai importante

momente din desfăşurarea acţiunii unui basm,

 po'este, po'estire2

( e*erciţii de ordonare a momentelor principale

Page 4: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 4/14

dintr(un te*t narati', urmărind succesiunea

lo$ică2

3.6 4ă aprecieze comportamentul

 persona)elor 

( e*erciţii de identificare a persona)elor "poziti'e,

ne$ati'e%2

( identificarea, cu a)utorul în'ăţătorului, a

trăsăturilor fizice şi psi1ice ale persona)elor 

 principale2

( e*erciţii de e*primare a opiniilor proprii în

le$ătură cu comportamentul persona)elor.

2% e3l&aea (a)a(i&!*ii +e e,)i'ae al! 4i .(i.!

C')e&en*e .)e(i/i(e E,e')le +e a(&ii&!*i +e n!*ae

5.3 4ă “citească! ima$ini ( e*erciţii de citire a ima$inilor şi de inte$rare a

acestora în te*t2

( e*erciţii de ordonare a ima$inilor  

corespunzătoare firului epic dintr(un te*t2

( e*erciţii de po'estire după ima$ini2

( e*erciţii de creare a unor te*te orale după ima$ini

date.5.5 4ă formuleze întrebări şi

răspunsuri în le$ătură cu te*tul

audiat

( e*ersarea formulării unor răspunsuri cât mai

complete la întrebările adresate de în'ăţător sau

de căre ele'i2

( formularea de întrebări le$ate de conţinutul

te*tului2

5.6 4ă prezinte conţinutul te*tului

literar 

( e*erciţii de po'estire şi repo'estire a te*telor 

studiate2

( dramatizări, )oc de rol2

( e*erciţii de memorare şi recitare a 'ersurilor2

( reprezentarea prin desen a unei sec'enţe din

conţinutul te*tului2

5.7 4ă creeze noi te*te pornind de

la un te*t cunoscut

( e*erciţii de modificare a conţinutului unei părţi

din te*t2

( e*erciţii de ordonare a unor propoziţii pentru a

crea un mic te*t2( e*erciţii de inte$rare a cu'intelor şi e*presiilor 

Page 5: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 5/14

noi în conte*te proprii2

( e*erciţii orale de creare a unui scurt te*t cu

început sau final dat.

6. e3l&aea in&ee."l"i )en&" le(&"!:

C')e&en*e .)e(i/i(e E,e')le +e a(&ii&!*i +e n!*ae

6.3 4ă manifeste $ri)ă şi interes

 pentru carte, ca obiect de

'aloare2

( prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi2

( 'izite la biblioteca şcolii şi la o bibliotecă din

oraş2

( or$anizarea unei colecţii de cărţi ilustrate.

6.5 4ă manifeste atitudine poziti'ă

faţă de lectură2

( concursuri pe teme date2

( întâlniri cu ele'i mai mari, care să împărtăşească

e*perienţa lor de cititori2

( întâlniri cu autori de carte pentru copii2

( 'izită la case memoriale 2

( realizarea unor momente artistice.

Page 6: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 6/14

  La s"#rşitul clasei a $$%a& elevul va "i capa'il(

3. să sesizeze mesa)ul ce se desprinde dintr(un te*t literar adec'at25. să(şi concentreze atenţia pentru a audia un te*t literar adec'at "citit sau

imprimat pe bandă ma$netică%26. să identifice persona)ele dintr(un te*t audiat27. să redea conţinutul unui te*t, respectând succesiunea lo$ică a

e'enimentelor "cu a)utorul în'ăţătorului sau utilizând un suport 'isual%28. să redea din memorie conţinutul unei poezii accesibile2

9. să construiască enunţuri lo$ice, pe baza te*tului audiat2

   )etru a cotri'ui la "ormarea competeţelor speci"ice& *văţătorul poate apela la

următoarele activităţi de *văţare(

3. e*erciţii de identificare a conţinutului $eneral de idei2

Page 7: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 7/14

5. e*erciţii de ordonare a sec'enţelor, a faptelor dintr(un te*t literar, pe baza unuisuport 'izual2

6. e*erciţii de identificare, cu a)utorul în'ăţătorului, a mesa)ului te*tului literar27. e*erciţii de audiere a unui te*t literar de diferite dimensiuni, aparţinând unor 

specii literare diferite şi a'ând conţinuturi di'erse2

8. )ocuri de rol, simulări, dramatizări29. or$anizarea unor e*poziţii de desene ce o$lindesc aspecte din te*tile audiate2

. e*erciţii de identificare a persona)elor, a principalelor momente2;. e*erciţii de po'estire inte$rală sau pe fra$mente2

<. e*erciţii de ordonare a ima$inilor corespunzătoare unui te*t audiat, în funcţie de

ordinea desfăşurării e'enimentelor23=. e*erciţii de memorare de 'ersuri accesibile2

33. e*erciţii de alcătuire de enunţuri pe baza unui suport 'izual sau a cerinţeiformulate de în'ăţător2

35. e*erciţii de formulare a unor răspunsuri şi a unor întrebări în le$ătură cu te*tile

studiate şi comportamentul persona)elor2

36. e*erciţii de recreare a te*tului literar pe baza unui suport 'izual237. e*erciţii de formulare anticipată a conţinutului pornind de la o ima$ine238. e*erciţii de formulare a unor păreri, afirmaţii simple despre comportamentul unui

 persona)2

• opas la bibliotecă

• Cartea, sinteză de 'alori

• >raista cu basme şi po'eşti : snoa'e, basme şi po'eşti din literatura română şi uni'ersală

• Copilul şi copilăria

• +in folclorul copiilor 

• +in înţelepciunea populară: pro'erbe şi $1icitori

• +in lumea celor care nu cu'ântă "le$ende şi te*te din 'iaţa plantelor şi a animalelor %

• Cele mai frumoase fabule

•&biceiuri şi tradiţii ? @asterea +omnului

• 4fintele aşti

Page 8: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 8/14

• Aenirea rimă'eriiBiua Mamei

EVALUARE+eşi, aparent, este $reu de e'aluat capacitatea de comunicare sub anumite aspecte,

aceasta se poate realiza. -'aluarea continuă, formati'ă, pre$ăteşte treptat, în fiecare lecţie,

succesul ele'ilor în e'aluarea sumati'ă. -'aluarea formati'ă este preponderent criterială.-'aluarea sumati'ă are şi caracter criterial, dar şi normati', urmărind să stabilească

diferenţele 'alorice între ele'i.

-'aluarea formati'ă 'a urmări 'erificarea obiecti'elor operaţionale, cerinţele fiindformulate în termeni de comportament obser'abil.

-'aluarea sumati'ă urmăreşte să 'erifice cum se inte$rează capacităţile obţinute pe baza atin$erii obiecti'elor operaţionale, în capacităţi comple*e, finale.

Ca instrumente de e'aluare pot fi folosite cele tradiţionale, respecti', probele scrise,

orale sau practice, dar şi cele alternati'e, cum ar fi: portofoliul, obser'area sistematică acomportamentului ele'ului, proiectul, autoe'aluarea ş.a.

Câte'a criterii de e'aluare a comunicării orale şi scrise:( pronunţarea corectă şi clară a sunetelor, cu'intelor şi propoziţiilor2

( 'orbirea fluentă, înlănţuirea lo$ică a ideilor2

( folosirea celor mai potri'ite cu'inte în e*primarea unor idei2( e'itarea dezacordurilor în propoziţii2

( scrierea clară, cali$rafică, respectând liniatura tip2

( formularea de enunţuri ori$inale dez'oltate2( participarea acti'ă la )ocurile de rol, la dramatizări2

( dez'oltarea 'ocabularului prin e*erciţii de paronimie, sinonimie şi antonimie2( respectarea normelor de orto$rafie şi punctuaţie ş.a.

* Forme de evaluare:a% -'aluarea iniţială se 'a desfăşura în primele două(trei lecţii pentru a putea identifica

 ba$a)ul de cunoştinţe pe care ele'ii îl au2

 b% -'aluarea formati'ă se 'a desfăşura sub formă preponderent orală pe parcursul derulăriifiecărei lecţii2

c%-'aluarea sumati'ă 'a a'ea loc periodic şi 'a îmbrăca forme atracti'e ")ocuri, concursuri,dramatizări, ş.a.%

Page 9: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 9/14

* Instrumente de evaluare: e*aminarea orală, obser'area sistematică a comportamentuluiele'ilor, probă scrisă, )ocul didactic, )oc de rol, dramatizări, concursuri, pro$rame artistice,

 portofoliu, colecţie de cărţi ilustrate, colecţie de desene.

e.(i)&i +e )e/'an*!I Ca)a(i&a&ea +e e(e)&ae a 'e.a"l"i al

/oarte bine Dine 4uficient

( scultă întotdeauna cu atenţiemesa)e orale formulate de

 personae diferite

( Eeproduce şi acţionează înconformitate cu un mesa)

ascultat, cu promptitudine, precizie şi corectitudine

( articipă la diferite forme de

dialo$, or$anizate, răspunzândclar, corect şi prFcis

întrebărilor sau formulând, curapiditate, propoziţiile

necesare continuării unui

dialo$( +o'edeşte spontaneitate în

construirea unor dialo$uri pedi'erse teme

( scultă în mod frec'ent, cuatenţie mesa)e orale

formulate de persoane

diferite( Eeproduce şi actionează în

conformitate cu un mesa)ascultat, cu precizie şi

corectitudine

( articipă la diferite forme dedialo$, or$anizate,

răspunzând uneoriincomplet, întrebarilor sau

formulând cu unele ezitări,

 propoziţiile necesarecontinuării unui dialo$

( scultă mesa)e orale formulate de persoane diferite în urma inter'enţi

în'ăţătorului prin procedee de capt

a atenţiei( reproduce şi acţionează în

conformitate cu un mesa) ascultat, cspri)inul în'ăţătorului sau a altori

 parteneri de $rup comunicati'

( participă la diferite forme de dialo$or$anizate, răspunzând cu unele

imprecizii întrebărilor sau formulâncu dificultate, propoziţiile necesare

continuării unui dialo$

00. Capacitatea de e*primare orală

a&e bine 7ine S"/i(ien&

Page 10: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 10/14

• Manifestă în mod frec'ent

iniţiati'ă în comunicare

orală, folosindu(şi cudezin'oltură deprinderile de

e*primare în formularea

întrebărilor şi arăspunsurilor ce îi sunt

adresate

• -*primă propriile opinii în

cazul unor situaţii concrete

de comunicare,

ar$umentându(şi punctelede 'edere e*primate

• Gtilizează corect şi prFcis

formulele elementare de

iniţiere, de menţinere şi deînc1idere a dialo$ului

inter'enind cu promptitudine atunci când

alţi parteneri de $rupmanifestă ezitări în

continuarea unei con'ersaţii

• o'esteşte cursi' te*te

citite sau ascultate

• Manifestă initiaţi'ă în

comunicarea orală, folosindu(

şi deprinderile de e*primareatât în formularea întrebărilor

cât şi a răspunsurilor ce îi sunt

adresate• -*primă propriile opinii în

cadrul unor situaţii concrete de

comunicare atunci când estesolicitat şi încura)at de

în'ăţător şi din proprie

iniţiati'ă

• Gtilizează corect formulele

elementare de iniţiere, de

menţinere si de înc1eiere a

dialo$ului pe o anumită temă• o'esteşte cu unele imprecizii

te*te ascultate

• Manifestă rareori iniţiati'ă în

comunicarea orală, folosindu(şi

deprinderile de e*primare mai aleîn formularea răspunsurilor la

intrebarile ce(i sunt adresate

• -*prima propriile opinii in cadrulunor situatii concrete de comunicatunci când este solicitat şi incura

de în'ăţător sau de ceilalţi partende $rup

• Gtilizează

formulele elementare de iniţiere, de

mentinere si de inc1eiere a dialo$uluiuneori cu imprecizii corectate cu

spri)inul în'ăţătorului sau al celorlalţi

 parteneri de $rup(Eăspunde la întrebările formulate de

în'ăţător, referitoare le un te*t ascultasau citit.

•• Capra cu trei iezi, după 0on Crean$ă

•• o'estea cu'ântului B autor necunoscut

•• /urnica şi porumbiţa, de Le' >olstoi

•• lbă ca ăpada, după /raţii #rimm

•• #reierele şi furnica, de La /ontaine

•• /ata babei şi fata moşnea$ului, 0on Crean$ă

•• 4area în bucate( basm popular 

•• Moş Crăciun "colind, poezii, po'eşti şi obiceiuri%•• 4orco'a

Page 11: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 11/14

•• Eidic1ea uriaşă "po'este populară%

•• +oi feţi cu stea în frunte, după 0oan 4la'ici

•• rimă'ara, de Aasile lecsandri

•• 4cufiţa roşie, de C1arles errault

•• Lăcrămioare, de Aasile lecsandri

•• râslea cel 'oinic şi merele de aur " basm popular%

•• Dunicul şi nepotul, de /raţii #rimm

•• le$oria broscuţei

•• Motanul încălţat, de C1arles errault

•• 4omnoroase păsărele, de Mi1ai -minescu

•• +e$eţica, de Hans C1ristian ndersen

•• /loarea inţelepciunii şi iarba puterii

•• I 4ă în'ăţăm de la furnici, de /lorin CălinescuI o'eţele iz'orului

•• Le$enda mărţisorului

•• Le$enda buburuzei, de -u$en Jebeleanu

•• ndersen B po'estitorul

•• Căţelusul şc1iop, de -lena /ara$o

•• #ândăcelul, de -lena /ara$o

•• +ouă $ospodine, de &tilia Cazimir 

•• C1ipul cifrelor, de le*andru Ka1i$1ian•• >atăl şi cei zece feciori, de l. Mitru

•• lfabetul năzdră'an, de Ainiciu #afiţa

•• #o$u inteno$u, de Cicerone >eodorescu

•• Cum au fu$it )ucăriile de la un copil, de @. 4tănescu

•• o'estea unui om leneş, de 0on Crean$ă

•• ro'erbe şi zicători

•• +in cele mai frumoase fabule despre prietenie ,

încelepciune şi cura)•• 0onică mincinosul, de l. Mitru

•• Dalada unui $reier mic, de #eor$e >opârceanu

•• oezii despre toamnă, iarnă, primă'ară şi 'ară

Page 12: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 12/14

1. etroaia -lena, ârâială +. +umitru, ârâială Aiorica B  Disciplie opţioale

la clasele $%$+& ,olecţia ,ollegium& -ditura olirom, 0aşi, 5===2

5. u$ulan Lidia, /lorea Maria( Literatură petru copii, -.+., Ducureşti,3<<52

6. I I I Lecturi suplimentare pentru clasa 0, -ditura Coresi, Ducureşti, 3<<;2

7. eneş Marcela B  Dezvoltarea vor'irii B $rupa pre$ătitoare, -ditura ramis,

Ducureşti, 3<<;2

8. Molan Aasile, eneş Marcela - ,ulegere de texte literare petru clasele

 $%$+&  -ditura ramis, Ducureşti, 3<<92

9. opescu Eomeo  - rădia /uicului, -ditura 4crisul Eomânesc, Craio'a,

3<;<2

. „,urriculum petru disciplie opţioale”, Ducureşti, 5===.

;. „Discilie opţioale la clasele $% $+ !, etroaia -lena,. ârâială +. +umitru,

ârâială Aiorica "coordonatori%, -ditura olirom, 0aşi, 5===

Page 13: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 13/14

  A0> ,0nspector de specialitate

((((((((((((((((((((((((((((((FIŞA DE AVIZARE

 A PROIECTULUI DE PROGRAM PE!TRU OP"IO!AL

A% AVI8UL ŞCOLII+enumirea opţionalului :>ipul :Clasa :

+urata : @umăr de ore ? săptămână :utorul :bilitatea pentru susţinerea cursului :0nstituţia de în'ăţământ :

7% AVI8UL CONSILIULUI E CURRICULUM AL ŞCOLII 9 C%C%S% ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

CRITERII ŞI INICATORI E EVALUARE A NU A # ("e('an+ai

1% RESPECTAREA STRUCTURII STANAR A

PROGRAMEI r$ument

&biecti'e specifice

cti'ităţi de în'ăţare " cel puţin una pentru

fiecare obiecti' %

Conţinuturi

Modalităţi de e'aluare

2% E<ISTEN$A UNEI 7I7LIOGRAII=% ELEMENTE E CALITATE Eespectarea particularităţilor de 'ârstă ale

ele'ilor

Concordanţa cu etosul şcolii , cu intereseleele'ilor şi cu ne'oile comunităţii

Conţinutul ar$umentului

( oportunitatea opţionalului

( realismul în raport cu resursele disponibile

Corelarea obiecti'elor cu acti'ităţile de în'ăţare

Corelarea obiecti'elor cu unităţile de conţinut

dec'area modalităţilor de e'aluare la demersul

didactic propus

Ai3"l C%C%S% 9 +a > +a # (" e('an+ai > n" :

Page 14: Optional Lumea Povestilor

7/17/2019 Optional Lumea Povestilor

http://slidepdf.com/reader/full/optional-lumea-povestilor 14/14

AVI8UL (n+"(eii 4(lii AVI8UL 4e/"l"i +e (a&e+!+irector ,..