29

Simpozionul si concursul judetean „Campioni in lumea povestilor”

  • Upload
    dangnhi

  • View
    252

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINTIFICE CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUIINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI STR.ŞTEFAN CEL MARE,NR.37STR.AL.DONICI ,NR.2NR........ / ..............2015 NR............ / ...........2015

GRADINIŢA DE COPII CU BIBLIOTECA MUNICIPALÃ PROGRAM PRELUNGIT NR.10 – HUŞI ,, MIHAI RALEA’’-HUSISTR.1 DECERMBRIE,NR. 26 STR.ALEXANDRU IOAN CUZA ,BL.B1 - PARTERNR........ / .........2015 NR........... / ............2015

GRĂDINIŢA CU P. P. Nr.10 - HUŞIORGANIZEAZÃ

SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDEŢEAN,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’

EDITIA a – II – a 2015Faza I – Localã: 20 martie 2015

Faza a-II-a – Judeţeanã: 22mai 2015

Avizat, Avizat,Inspector Şcolar General Inspector Învãţãmânt Preşcolar

Prof.GABRIELA PLACINTÃ Prof. ZOICA POPESCU

Avizat, Avizat,Inspector Învãţãmânt Primar, Inspector de Specialitate pentru Educaţia Permanentã

Prof. OANA-VERONICA RUSU Prof.DANIELA RODICA JITCǍ

Avizat, Avizat,Director C.C.D. - Vaslui Director Biblioteca ,,M.Ralea’’ - HUŞI

Prof.CRISTINEL POPA ALINA-CIPRIANA TUDOSE

Avizat,Director Grãdiniţa cu P.P. NR.10 – Huşi

Prof.ALINA-GABRIELA CALANCEA

SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL JUDEŢEAN

,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’

ORGANIZATORI:

* GRÃDINIŢA DE COPII CU P. P. Nr. 10 – HUŞI

* BIBLIOTECA MUNICIPALÃ,,M.RALEA’’ – HUŞI

* ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR.1 CREŢEŞTII-de-SUS

* GRÃDINIŢA DE COPII CU P. P. NR. 5 VASLUI

* ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR.1 – BOŢEŞTI

GRÃDINIŢA DE COPII CU P.N. BOŢEŞTI

PARTENERI:

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI HUŞI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHAIL SADOVEANU’’ – HUŞI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,ION CREANGA’’(GRÃDINITA NR.6 – STRUCTURÃ) – HUŞI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,ANASTASIE PANU’’ - HUŞI

BIBLIOTECA MUNICIPALÃ,,M.RALEA’’ – HUŞI

CLUBUL ELEVILOR - HUŞI

ŞCOALA GIMNAZIALÃ Nr.1 CREŢEŞTII DE SUS

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 5 VASLUI

GRADINIŢA CU P. P. NR.12 - HUŞI

ŞCOALA GIMNAZIALÃ Nr.1 BOŢEŞTI

GRÃDINIŢA CU P.N. BOŢEŞTI

GRÃDINIŢELE ŞI ŞCOLILE DIN JUDEŢUL VASLUI

SPONSORI

MASS – MEDIA

PERIOADA:16 februarie 2015 - 30 mai 2015

COORDONATORI :

prof. Popescu Zoica – Inspector învăţământ preşcolar

prof.Oana Veronica Rusu – Inspector învăţământ primar

Prof.Calancea Alina-Gabriela – Director Gradiniţa cu P. P. Nr.10 - Huşi

Prof.Turbatu Nina – Gradinita cu P.P. Nr. 10 – Husi – iniţiator proiect

Prof.Tudose Alina-Cipriana – Director – Biblioteca ,,M.Ralea’’ – Huşi

Prof. Bejan Irina – bibliotecar

ECHIPA DE ORGANIZARE: Prof.Turbatu Nina

Prof.Boţu Tatiana

Prof.Branişte Mihaela

Prof.Butnaru Cristina

Prof. Coman Monica

Prof.Damian Ionela

Prof.Negru Lenuţa

Prof. Nãstase Liliana

Prof.Stoian Mihaela

Educ.Ţabãrã Maricica

Prof. Bejan Irina – bibliotecar – Biblioteca ,,M. Ralea’’ - Huşi

Prof.Miron Viorica – Şcoala Gimnazialã Nr. 1 Creţeştii de Sus

Prof.Ulian Veronica – Gradiniţa cu P. P. Nr. 5 – Vaslui

Prof.Pricop Simona _ Gradiniţa cu P.N .Boţeşti

COLABORATORI:

Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui

Prof. Guţu Culina – metodist CCD Vaslui Prof.

Tudose Alina-Cipriana – Director - Biblioteca Municipalã,,M.Ralea’’ - Huşi

Prof.Turbatu Dana – Şcoala Gimnazială,,Mihail Sadoveanu’’ – Huşi

Prof.Radu Nela - Şcoala Gimnazială,,Mihail Sadoveanu’’ – Huşi

Inv.Vasiliu Ioan - Şcoala Gimnazială,,Mihail Sadoveanu’’ – Huşi

Prof.Sardaru Elena - Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangã’’ - Huşi

Prof. Pascal Liliana – Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangã’’ – Huşi

Prof.Busuioc Elena – Şcoala Gimnazială ,,Anastasie Panu’’ – Huşi

Prof. Dorneanu Gheorghiţa - Şcoala Gimnazialã Nr.1 Creţeştii – de Sus - Director

Prof.Popa Simona - Şcoala Gimnazialã Nr.1 – Boţeşti – Director

Prof.Ghiurţu Irina-Ofelia - Grădiniţa cu PP Nr. 5 – Vaslui – Director

Prof.Berica Ecaterina - Grădiniţa cu PP Nr. 1 - Huşi – Director

Prof.Guţu Mihaela - Grãdiniţa cu P. P. Nr. 12 – Huşi - Director

ARGUMENT

Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această

pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi,

instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru

copii.”(George Cǎlinescu).

Prin intermediul operei literare, copilul se aventurează în lumi de mult apuse, ia parte la lupte seculare, explorează adâncuri de nepătruns, vizitează epoci si universuri necunoscute, se visează rege, faraon, cosmonaut, aviator, este prezent în locuri şi orase pe care nu le va vedea poate niciodată, trăieşte peripetiile marinarilor de la bordul corăbiilor, urcă coamele munţilor sau explorează interiorul unui castel. Posibilitatea de a cunoaşte indirect un alt univers, decât cel pe care îl stie, este practic infinită.

Literatura pentru copii contribuie la formarea unei personalităţi autonome a copiilor, capabile de discernământ

şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei

identităţi culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.

Ca sfera de cuprindere a literaturii pentru copii putem să includem aici basmele şi poveştile, legendele şi

miturile popoarelor, poezia şi chiar dramaturgia pentru copii. O trăsătură esenţială în opera literară este îmbinarea valorilor etice cu cele estetice. Prin conflictul dual

bine-rău, copiilor li se oferă modele de viaţă pozitive sau negative. Literatura pentru copii este foarte

bogată şi oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă.

Lumea contemporanã,complexã,dinamicã,antrenantã în procese de schimbare continue şi marcante are

nevoie de oameni cu capacitate de integrare,cu spirit de autonomie şi independenţã,cu efervescenţã creatoare.

Centrarea procesului de învãţãmânt pe învãţarea creativã şi oferirea ,în general,a unui mediu educaţional

favorabil,dezvoltã şi potenţialul creativ al copiilor,pentru a-l transforma,ulterior,în creativitate inovativã şi

inventivã.

Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii personalităţi, fiind una din cele mai mari

producătoare de valori umane, sociale şi educaţionale.

Vârsta preşcolară şi şcolarã micã este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ.

Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă,

inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari,

iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor de exprimare a

creativităţii.

Prin toate activitãţile de Limbaj – Comunicare desfãşurate în gradiniţã / şcoalã primarã se urmǎreşte

formarea capacitãţii de exprimare exactã,inteligibilã,cursivã.Copiii trebuie sǎ fie capabili de a-şi exprima

trebuinţele,gândurile şi sentimentele,sã fie capabili sã comunice între ei şi cu adulţii.

Povestirea este una din activitãţile de educare a limbajului cele mai plãcute copiilor,întrucât le satisface

nevoia de cunoaştere şi de afectivitate,le stimuleazã imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a

capacitãţii de comunicare.De asemenea,contribuie la dezvoltarea proceselor psihice:gândirea logicã,memoria

voluntarã,imaginaţia creatoare,limbajul – ca mijloc fundamental de comunicare.

Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor, expresiilor, copiii

ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu sens figurat. În acest ultim caz putem

vorbi de tendinţa clară a copilului de a inventa, de a crea în materie de comunicare.Însã,pentru aceasta este

nevoie de acţiuni continue şi organizate,de introducerea copilului în situaţii şi activitǎţi care sǎ-l determine la

o participare activǎ, care sǎ amplifice manifestǎrile creative ale copilului.

Pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre poveşti, povestiri, poezie

de calitate.

Sarcina prioritară a educatoarei şi învǎţǎtorilor rămâne aceea de a identifica de timpuriu, din marea masă a

copiilor de 3 - 11 ani, pe aceia care dispun de potenţial creativ într-o mai mare măsură şi de a-i îndruma,

încuraja în demersul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a operelor literare valoroase, din literatura

pentru copiii.

În concluzie, literatura are o contribuţie enormǎ în dezoltarea copilului şi este necesarǎ pentru evoluţia sa in

societate.

SCOP: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin activitǎţile de limbaj-comunicare şi practice.

Descoperirea,susţinerea şi promovarea tinerelor talente.

Îmbunǎtǎţirea colaborǎrii între instituţiile de învǎţǎmant din judeţ.

OBIECTIVE:

- crearea oportunitǎţii unui schimb de experienţǎ între cadrele didactice pe tema ,,Valenţe estetice

şi educative ale textelor literare destinate preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar’’;

_ valorificarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bune practici obţinute în cadrul procesului

instructiv-educativ;

- identificarea copiilor cu imaginaţie creatoare şi aptitudini artistice în scopul acordǎrii de sprijin

pentru dezvoltare;

- stimularea creativitǎţii şi originalitǎîii în realizarea unor lucrǎri artistico-plastice şi practice;

- antrenarea unui numǎr cât mai mare de copii preşcolari şi elevi în activitǎţi extracurriculare

GRUP ŢINTǍ: Preşcolarii din grǎdiniţele judeţului Vaslui;elevii claselor pregǎtitoare,I –IV din judeţul

Vaslui,cadrele didactice din invatamantul preşcolar si primar

SECŢIUNI:

1. Simpozion judeţean : ,,COPILUL ŞI LITERATURA’’

2. Poveşti create de copii - ,,TRǍISTUŢA CU POVEŞTI’’

3.Compoziţii artistico-plastice şi practice - ,,O SCENÃ DIN POVESTE’’

RESURSE MATERIALE:- ecran de proiecţie;

- videoproiector;

- prezentǎri powerpoint;

- flipchart;

- panouri pentru expoziţie;

- diplome;

- calculator;

- imprimantǎ;

- CD-player etc

RESURSE FINANCIARE; - contribuţii individuale ale cadrelor didactice;sponsorizǎri.

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI JUDEŢEAN

,, COPILUL ŞI LITERATURA’’

EDIŢIA a- II – a 2015

TEMA:,, Valenţe estetice şi educative ale textelor literare destinate preşcolarilor

şi elevilor din ciclul primar’’

1. Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze tema simpozionului.

2. Exemple de bune practici (proiecte didactice, proiecte educaţionale, proiecte pentru

opţionale).

DATA SI LOCUL DESFÃŞURÃRII: 20 Martie 2015;Grǎdiniţa PP Nr 10 – HUŞI

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:

NOTǍ: - vor participa cadre didactice din învǎţǎmantul preşcolar şi primar

- se recomandă ca lucrările să abordeze aspecte practice ale temei care pot fi valorificate ulterior

şi de către alţi participanţi

PARTICIPARE: Indirectã – Vineri 20 Martie 2015

Înscrierea participanţilor : pe baza fişei de înscriere (Anexa 3)

Perioada de înscriere 16.02 .2015 - 02.03. 2015

Materialele pentru publicare vor fi trimise pe adresa de e-mail: [email protected]; ,alǎturi de

fişele de înscriere (Anexa 2);

Taxă de înscriere la simpozion este de 20 lei - necesarã pentru diplome,adeverinţe

şi conrtavaloarea revistei cu ISSN / ISBN,,Copilul şi literatura’’ – Editia a II - a

(pentru cel mult 2 autori / lucrare).

Condiţii referitoare la redactarea lucrǎrilor:

Titlul va fi scris cu majuscule(Times Nw Roman,14,Bold,centrat)

Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12,

caractere româneşti, tehnoredactată la un rând, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului (max 2

autori), unitatea şcolară, şi va avea cel mult 4 pagini

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului,

titlul lucrării, editura, anul apariţiei;

Fişierele vor fi salvate astfel încât sǎ poatǎ fi deschise cu Microsoft Office 2003 / 2007;

Rugǎm ca lucrǎrile sǎ conţinǎ contribuţii personale,sǎ respecte condiţiile de redactare şi drepturile de

autor;

Lucrǎrile / Materialele expediate nu se returneazǎ;

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor;

Mapa simpozionului va fi trimisă prin poştă, la adresa specificatã în fişa de înscriere până la data de

30.05.2015 sau poate fi ridicatǎ direct de la sediul Gradiniţei Nr. 10 - HUŞI

EVALUAREA SIMPOZIONULUI:Toate lucrǎrile vor figura în revista ,,Copilul şi literatura’’,revista

cu ISSN / ISBN ,iar fiecare autor va primi diplomǎ de participare şi revista.

PROBLEME ORGANIZATORICE: Pentru buna desfǎşurare a acţiunii este necesar ca fiecare participant sǎ trimitǎ în plic lucrarea

printatǎ,acordul de parteneriat(Anexa 2) ,în douǎ exemplare semnate şi ştampilate,Fişa de înscriere

(Anexa 3),un plic A4 autoadresat şi suma de 20 lei Adresa Destinatar:GRADINIŢA PP Nr.10 –

HUŞI,Str. 1 Decembrie,Nr 26, HUŞI,,COD POŞTAL 735100 ,cu menţiunea,,pentru

Simpozion’’; Diplomele şi revistele pot fi ridicate şi de la unitatea noastrǎ

FINALITATEA SIMPOZIONULUI:Revista cu ISSN / ISBN care va cuprinde materialele

simpozionului

Vǎ aşteptam cu drag!

PERSOANE DE CONTACT: Turbatu Nina – tel. 0764227296

Calancea Alina – Gabriela – tel.0766509068

Botu Tatiana – tel: - 0762163617

REGULAMENTUL CONCURSULUI LOCAL SI JUDEŢEAN,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’

: EDIŢIA a- II – a 2015

- Secţiunea 2– ,,Trǎistuţa cu poveşti’’ - Poveşti create de copii (tema propusǎ de

educatoare / învǎţǎtor sau aleasǎ de copii)

- Secţiunea 3– ,,O scenǎ din poveste’’ - Compoziţii artistico-plastice

(desen,picturǎ) / colaje (tehnici de lucru la alegere)

Concursul se va desfǎşura în douǎ faze:

- Faza I - Localǎ - 20 martie 2015

- Faza II - Judeţeanǎ – 22 mai 2015

FAZA I – Localǎ

Secţiunea 2– ,,Trǎistuţa cu poveşti’’ – Poveşti create de copii * Se va organiza la data de 20 martie 2015 la Grădiniţa cu PP Nr.10 - Huşi

* Forma de realizare – pentru copiii preşcolari / clasa pregǎtitoare – Poveste creatǎ cu început dat -

compunere;pentru elevii claselor pregatitoare şi claselor I-IV – poveste / compunere creatǎ dupǎ un plan

dat

* Începutul dat trebuie sã : trezeascǎ interesul copiilor;sǎ le stârneascǎ imaginaţia;sǎ sugereze

subiectul pe care copilul trebuie sǎ-l dezvolte în expunere;se recomandǎ ca începutul dat sǎ fie inspirat din

viaţa copiilor,a adulţilor,a animalelor;sǎ expunǎ suficiente elemente despre personaje şi situaţii posibile

pentru a le facilita copiilor imaginarea unui conţinut în concordanţǎ cu logica temei şi a mesajului urmǎrit

* Planul dat trebuie sǎ :orienteze pe copii asupra aspectelor caracteristice ale temei;sǎ asigure

succesiunea logicǎ a întâmplǎrilor şi reliefarea trǎsǎturilor personajelor implicate în povestire;planul de idei

poate fi construit sub forma de propoziţii enunţiative,interogative sau sub formǎ de titluri

* Fiecare cadru didactic participant va selecta creaţiile a 3 copii din grupǎ / clasǎ

* Poveştile create de fiecare copil desemnat vor filmate şi înregistrate pe un CD (pentru a putea fi

audiate de comisia de evaluare) de asemenea, acestea vor fi tehnoredactate,respectând urmǎtoarele criterii:

font Times New Roman, corp de literă 12, cu caractere româneşti, la un rând, trebuie să cuprindă : numele

copilului;titlul lucrǎrii;forma de realizare;vârsta copilului;unitatea şcolarǎ;numele profesorului îndrumator.

* Pe formatul tehnoredactat al lucrǎrii va figura ,în mod obligatoriu,începutul dat / planul dat de cadrul

didactc

* La aceastǎ secţiune vor participa copii cu vârste cuprinse între 5 -11 ani

* Nerespectarea tematicii poveştilor create şi a criteriilos mai sus prezentate va conduce la

descalificare

* Înscrierea la concurs - Faza I – Localǎ - se va face in perioada 16 februarie 2015 - 02 martie

2015, completând Formularul de înscriere prezentat în Anexa 4

* La această secţiune Comisia de jurizare va fi compusă din inspectori de specialitate, profesori de

limba şi literatura românǎ, cadre didactice metodiste.

Secţiunea 3- ,,O scenǎ din poveste’’ - Compoziţii artistico-plastice (pictură, desen, colaj)

* Lucrările vor fi realizate pe suport de lucru A4, în tehnica de lucru la alegere (pictură, desen, colaj),

respectându-se nivelul grupei/clasei şi tematica concursului (o scena din poveştile clasice cunoscute /

îndrǎgite sau simboluri din poveşti ).

Pe spatele lucrării se va menţiona :o titlul lucrării;

o forma de realizare

o numele şi prenumele copilului;

o vârsta, grupa/clasa;

o numele şi prenumele îndrumătorului;

o grădiniţa/şcoala, localitatea.

* La aceastǎ secţiune vor participa copii cu vârste cuprinse între 3-11 ani

FAZA a- II-a – Judeţeanǎ

– Se va desfǎşura în data de 22 mai 2015 la Grǎdiniţa cu P. P. Nr.10 – Huşi

* Preşcolarii/elevii care obţin premiul I, II sau III ,Mentiune la prima fazã se vor înscrie cu alte creatii

literare / lucrări artistico-plastice la faza a II – a

* Pentru ambele secţiuni fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 creaţii

literare şi/sau 3 lucrări artistico-plastice /colaje pentru fiecare fază a concursului ( 3 lucrări faza I, 3

lucrări faza a- II -a) .

* Înscrierea la concurs - Faza a II –a – Judeţeanǎ - se va face intre 04 mai 2015 - 15 mai 2015,

completând Formularul de înscriere prezentat în Anexa 5

EVALUARE ŞI CRITERII DE EVALUARE PENTRU SECŢIUNEA 2:

* respectarea temei concursului;

* respectarea etapelor elaborǎrii unei compuneri (introducere;cuprins;încheiere);

* existenţa / îmbinarea armonioasǎ a celor trei moduri de expunere:naraţiunea,descrierea,dialogul (în limitele

impuse de vârsta copiilor);

* prezentarea corectǎ,coerentǎ,logicǎ a evenimentelor şi personajelor cu trǎsǎturi adecvate;

* calitatea expunerii(corectitudinea ,expresivitatea ,cursivitatea / fluenţa exprimǎrii)

REZULTATELE EVALUǍRII PENTRU SECŢIUNEA 2: - Diplome cu Locurile I;II;III;Menţiune şi

Diplome de participare ,Adeverinţe de participare pentru cadrele didactice

EVALUAREA ŞI CRITERII DE EVALUARE PENTRU SECŢIUNEA 3:

.

* Preşcolarii/elevii care obţin premiul I, II sau III la prima fazǎ se vor înscrie cu alte lucrări la faza a II –

a.

* Se va aprecia :

- realizarea formei plastice, originalitatea,

- ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru;

- utilizarea creatoare a materialelor

* Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de grupă, la cele două faze ale

concursului şi diplome/adeverinţe de participare tuturor copiilor participanţi şi cadrelor didactice

îndrumătoare.

FINALITATEA CONCURSULUI: - Auxiliar didactic - ,,Campioni în lumea poveştilor’’ – CD cu ISSN –

care va conţine poveştile create de copii şi albumul cu lucrǎrile artistico-plastice şi practice realizate de copii;

*La această secţiune Comisia de jurizare va fi compusă din inspectori de specialitate, profesori de limba şi

literatura românǎ, cadre didactice metodiste.

* Înscrierea la concurs se face in perioadele: 16 februarie 2015 - 02martie 2015 - pentru faza I şi

04 mai 2015 - 15 mai 2015 - pentru faza a II- a, completând Formularul de înscriere (Anexa 4 şi

Anexa 5), pentru fiecare cadru didactic.

* În fişa de înscriere se va specifica adresa unde se vor trimite diplomele, (adresa cadrului didactic

participant) – Anexele 4 si 5

Protocolul de colaborare (Anexa1), completat în cadrul unităţii partenere, semnat de directorul

acesteia şi stampilat, va fi trimis în dublu exemplar în plic, odată cu lucrările şi taxa de participare. În

unitatea organizatoare, fiecare protocol de colaborare va primi număr de înregistrare, va fi semnat şi

ştampilat de către director. Se va opri un exemplar la unitatea organizatoare, iar celălalt va fi returnat

odată cu diplomele.

Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare.

Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se returnează.

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii/elevi .

La grupa/clasa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor

îndrumătoare.

CD-ul cu înregistrarea poveştilor create,lucrǎrile copiilor, protocolul de colaborare, în dublu exemplar

,taxa de inscriere si contravaloarea CD-ului ,precum şi un plic autoadresat timbrat corespunzător, se

vor trimite în plic recomandat până la data de 02 martie 2015 pentru faza I şi până pe data de 15 mai

2015 pentru faza a II-a, pe adresa: TURBATU NINA, Grădiniţa de copii cu P. P. Nr. 10 - Huşi –

Str.1 Decembrie Nr.26, Huşi, jud. Vaslui, cod.735100, cu menţiunea pentru Concursul ,,CAMPIONI

ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ – Ediţia a- II -a 2015

Plicul cu formularul de înscriere, lucrările copiilor ,CD-ul cu creatiile copiilor pot fi predate şi

personal la cadrele didactice - persoanele de contact.

Expoziţia de lucrări se va desfăşura pe data de 20 martie 2015 pentru faza I şi pe 22 mai 2015,pentru

Faza a II-a,la Grǎdiniţa cu PP Nr 10 - Huşi, judeţul Vaslui.

TAXǍ DE ÎNSCRIERE este de 5 lei pentru fiecare sectiune a concursului,pentru fiecare cadru

didactic indrumator si 15 lei pentru cadrele didactice care doresc achizitionarea CD-ului cu ISSN

- ,,Campioni in lumea povestilor’’ - pe baza fisei de inscriere.

MEDIATIZARE:

Revista electronicǎ Didactic.ro, presa locală, pagina de Facebook a grãdiniţei

DISEMINARE:

Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice.

Realizarea unui album foto cu lucrări şi fotografii din cadrul concursului.

COMISIA DE JURIZARE PENTRU SECŢIUNILE 2 ŞI 3 – NIVEL PREŞCOLAR:

prof. Popescu Zoica – Inspector învăţământ preşcolar – preşedinte

Prof. Cǎprariu Carmen – Director Clubul Elevilor Huşi

Prof. Guţu Mihaela – Director Grădiniţa cu PP Nr. 12 Huşi

Educ. Pascal Liliana – Gradinita cu PN Nr.6 Husi

Prof. Calancea Alina – Director Gradinita cu PP Nr. 10 – Husi

Prof. Boţu Tatiana – Gradiniţa cu PP Nr.10 - Huşi

Prof. Butnaru Cristina – Gradiniţa cu PP Nr.10 - Huşi

Prof.Turbatu Nina – Gradiniţa cu PP Nr.10 - Huşi

COMISIA DE JURIZARE PENTRU SECŢIUNILE 2 ŞI 3 – NIVEL PRIMAR

prof. Rusu Oana - Veronica – Inspector învăţământ primar – preşedinte

Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui

Prof. Guţu Culina – metodist CCD Vaslui

Prof. Turbatu Dana – Colegiul Naţional ,,Cuza Vodǎ’’ – Huşi

Prof. Radu Nela – Şcoala Gimnazialǎ Nr. 1 ,,M. Sadoveanu’’ – Huşi

Inv.Vasiliu Ioan - Şcoala Gimnazialǎ Nr. 1 ,,M. Sadoveanu’’ – Huşi

Prof. Busuioc Elena – Şcoala Gimnazialǎ Nr.3 „Anastasie Panu” – Husi

Prof. Miron Viorica – Şcoala Gimnazialǎ Nr.1 Creţeştii de Sus

PERSOANE DE CONTACT:

Turbatu Nina – tel.0764227296 – [email protected]

Calancea Alina – tel.0766509068 – [email protected]

Botu Tatiana – tel.0762163617 – [email protected]

(ANEXA 1)INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUIGRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

Str. 1 Decembrie Nr.26NR........ / ...................2015

PROTOCOL DE COLABORARECONCURSUL / SIMPOZIONUL JUDEŢEAN

,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’– EDIŢIA a –I I – a - 2015

încheiat la data de……………… între partenerii:*Grădiniţa cu P. P. NR. 10, cu sediul în Huşi, Str.1 Decembrie Nr.26,Tel.0235 / 480359 –reprezentata de Director, Prof. Calancea Alina-Gabriela şi cadrele didactice: Turbatu Nina, Boţu Tatiana, Branişte Mihaela, Butnaru Cristina, Coman Monica, Damian Ionela, Negru Lenuţa, Nastase Liliana,Ţabǎrǎ Maricica,Stoian Mihaelaşi*Grǎdiniţa/Şcoala......................................................................................................................... Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Concursul judeţean „CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR” – Editia a – II- a 2015, organizat în cadrul,Proiectului Educativ ,,CUVINTE POTRIVITE,aprobat de ISJ Vaslui şi colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea unei bune organizări a acestuia.Articolul 1A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu P.P.Nr.10 - Huşi1. Organizarea şi desfăşurarea Concursului judeţean „Campioni in lumea povestilor” – ediţia a II – a 2015, conform proiectului aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.2. Asigurarea spaţiului şi a condiţiilor de afişare a lucrărilor participante la concurs.3. Jurizarea lucrărilor participante la concurs.4. Acordarea de diplome pentru preşcolari / elevi şi pentru cadrele didactice îndrumătoare.B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei / Şcolii..................................................................1. Mediatizează concursul în unitate.2. Realizarea compoziţiilor artistico- plastice care să se încadreze în tema concursului.3. Trimiterea lucrărilor participante la concurs în conformitate cu fişa de înscriere.4. Completarea Protocolului de parteneriat.Articolul 2. Durata parteneriatului:Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea concursului 30 mai 2014.Articolul 3. Dispoziţii finale: Concursul judeţean ,,Campioni în lumea poveştile” – ediţia a II-a 2015I- face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stimularea interesului pentru lecturǎ (audiatǎ / cititǎ) în rândul preşcolarilor / elevilor, stabileşte relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţul Vaslui.Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.Prezentul protocol de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fieca re unitate. Grădiniţade Copii cu P. P. Nr.10 - HUŞI Gadiniţa / Şcoala................................ ................................................................... .............................................................. Director, Director, Prof. Alina-Gabriela Calancea ........................................................

(ANEXA 2)INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUIGRĂDINIŢA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 Str. 1 Decembrie Nr.26NR........ / ...................2015

PROTOCOL DE COLABORARE

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN

,, COPILUL ŞI LITERATURA’’EDIŢIA a II -a 2015

Încheiat între Grădiniţa cu P.P. Nr. 10, cu sediul în HUŞI, Str. 1 Decembrie Nr. 26, jud. Vaslui,telefon/fax 0235480359, reprezentată de prof.ALINA-GABRIELA CALANCEA, în calitate de director şi prof. NINA TURBATU,organizatori şi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

în calitate de cadre didactice participante la simpozionul judetean „COPILUL SI LITERATURA’’ – 20 MARTIE 2015 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2014 – 2015.

Unitatea coordonatoare se obligă: Să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere; Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile; Să mediatizeze rezultatele concursului.

Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă: Să înscrie cadrele didactice la simpozion; Să distribuie participanţilor diplomele obţinute.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Gradinita cu P.P. Nr. 10 - Husi Director,   Director,

Prof.ALINA-GABRIELA CALANCEA prof.

(ANEXA 3)

FIŞǍ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION JUDEŢEAN

,,COPILUL ŞI LITERATURA’’

Editia a –II – a 2015

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ŞCOALA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SPECIALITATEA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TELEFON FIX / MOBIL...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................E-MAIL.............................................................................................................................................................ADRESA UNDE DORIŢI SǍ PRIMIŢI MATERIALELE SIMPOZIONULUI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TITLUUL LUCRǍRII....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SEMNǍTURA CADRUUI DIDACTIC / CADRELOR DIDACTICE

(ANEXA 4)

Fişă de înscrierela Concursul judeţean ,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ FAZA I - LOCALǍ

Ediţia a – II – a 2015 Numele şi prenumele cadrului didactic participant: ____________________________________________________Unitatea şcolară: __________________________________________________________________Adresa ________________________________________________________________________Telefon________________________ Fax______________________________________________Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________E-mail: __________________________Telefon: ________________Mobil:___________________

Secţiunea 2- ,,TRǍISTUŢA CU POVEŞTI” – poveşti create de copii

Nr.crt.

Numele şi prenumele copilului / elevului

Grupa / clasa

Titlul poveştii create Cadrul didactic îndrumator

1.2.3.

Secţiunea 3 - ,,O scenǎ din poveste’’ – Compoziţii artistico-plastice(desen,picturǎ) / colaj

Nr.crt

Numele şi prenumele copilului / elevului

Grupa / clasa

Titlul lucrǎrii Mijloc de realizare

Cadrul didactic îndrumator

1.2.3.

Semnătura cadrului didactic:

(ANEXA 5)

Fişă de înscrierela Concursul judeţean ,,CAMPIONI ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’

Faza a- II-a - JUDEŢEANǍ

Ediţia a II – a 2015Numele şi prenumele cadrului didactic participant: ____________________________________________________Unitatea şcolară: __________________________________________________________________Adresa ________________________________________________________________________Telefon________________________ Fax______________________________________________Specialitatea: ____________________Grupa/Clasa _________________E-mail: __________________________Telefon: ________________Mobil:___________________

Secţiunea 2- ,,TRǍISTUŢA CU POVEŞTI” – poveşti create de copii

Nr.crt.

Numele şi prenumele copilului / elevului

Grupa / clasa

Titlul poveştii create Cadrul didactic îndrumator

1.2.3.

Secţiunea 3 -,,O scenǎ din poveste’’ – Compoziţii artistico-plastice (desen / picturǎ) / colaj

Nr.crt

Numele şi prenumele copilului / elevului

Grupa / clasa

Titlul lucrǎrii Mijloc de realizare

Cadrul didactic îndrumator

1.2.3.

Doresc / Nu doresc achiziţionarea CD-ului,,Campioni în lumea poveştilor’’ Semnătura cadrului didactic,