Click here to load reader

PRIMERJAVA TESTIRNIH ORODIJ DOSTOPNIH NA PROSTEM TRGU · PDF file Ključne besede: primerjava testirnih orodij, prosto dostopna orodja, upravljanje testiranja, orodje FitNesse. UDK:

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMERJAVA TESTIRNIH ORODIJ DOSTOPNIH NA PROSTEM TRGU · PDF file Ključne besede: primerjava...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,

  RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Milan Fesel

  PRIMERJAVA TESTIRNIH ORODIJ DOSTOPNIH NA

  PROSTEM TRGU

  Diplomsko delo

  Maribor, september 2017

 • i

  PRIMERJAVA TESTIRNIH ORODIJ DOSTOPNIH NA PROSTEM TRGU

  Diplomsko delo

  Študent: Milan Fesel

  Študijski program: Visokošolski študijski program

  Informatika in tehnologije komuniciranja

  Smer: Razvoj informacijskih sistemov

  Mentor: red. prof. dr. Ivan Rozman

  Lektor: Ivan Cepanec, prof. slov. jez. in zgod.

 • ii

 • iii

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Ivanu

  Rozmanu za pomoč in vodenje pri izdelavi

  diplomskega dela.

  Zahvaljujem se tudi svoji punci Špeli za

  spodbudo in podporo pri pisanju diplomskega

  dela.

  Posebna zahvala velja staršem, ki so verjeli

  vame in mi omogočili študij.

 • iv

  Primerjava testirnih orodij dostopnih na prostem trgu

  Ključne besede: primerjava testirnih orodij, prosto dostopna orodja, upravljanje

  testiranja, orodje FitNesse.

  UDK: 004.4'22(043.2)

  Povzetek

  V diplomskem delu smo predstavili prosto dostopna orodja za upravljanje testiranja. Na

  začetku smo podali pregled priporočil, metode in nivoje testiranja. Nato smo raziskali

  lastnosti in zahteve orodij za upravljanje testiranja. Predstavljena orodja smo najprej

  primerjali med seboj, nato pa še s prosto dostopnimi orodji. Na koncu smo v prosto

  dostopnem orodju FitNesse predstavili primer testiranja, tako da smo s pomočjo

  programske kode in testnih primerov primerjali aktualne in pričakovane rezultate.

 • v

  The testing tools available on open market comparison

  Key words: comparison of test management tools, open source test management tools,

  testing, FitNesse tool

  UDK: 004.4'22(043.2)

  Abstract

  The thesis present open source test management tools. In the first part, we provided an

  overview of recommendations, methods and levels of testing. We also studied properties

  and requirements of test management tools. Then, we compared the tools we presented to

  one another and to other open source tools. At the end of the paper, we prepared a test

  example in an open source tool FitNesse and compared real and expected results using code

  and test examples.

 • vi

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ..................................................................................................................... 1

  2 UPRAVLJANJE TESTIRANJA ..................................................................................... 2

  2.1 TESTIRANJA PO PRIPOROČILIH STANDARDA IEEE 829 ..................................................... 2

  2.1.1 Dokumentacija za pripravo testov .............................................................. 2

  2.1.2 Dokumentacija za izvedbo testiranja .......................................................... 4

  2.2 METODE TESTIRANJA ............................................................................................... 5

  2.2.1 Testiranje po principu črne skrinje .............................................................. 5

  2.2.2 Testiranje po principu bele skrinje .............................................................. 6

  2.2.3 Primerjava testiranja po principu črne in bele skrinje ................................ 8

  2.3 ROČNO IN AVTOMATSKO TESTIRANJE .......................................................................... 9

  3 GLAVNI NIVOJI TESTIRANJA ................................................................................... 11

  3.1 FUNKCIONALNO TESTIRANJE .................................................................................... 11

  3.1.1 Testiranje programskih enot ..................................................................... 12

  3.1.2 Integracijsko testiranje ............................................................................. 13

  3.1.3 Validacijsko testiranje ............................................................................... 14

  3.1.4 Sistemsko testiranje .................................................................................. 15

  3.1.5 Sprejemno testiranje ................................................................................. 16

  3.2 NEFUNKCIONALNO TESTIRANJE ................................................................................ 17

  4 OPIS ORODIJ ZA UPRAVLJANJE TESTIRANJA ........................................................... 18

  4.1 IMPLEMENTACIJA ORODIJ ........................................................................................ 18

  4.2 UPORABA ORODIJ ................................................................................................. 18

  4.3 LASTNOSTI IN ZAHTEVE ORODIJ PRI UPRAVLJANJU TESTIRANJA ........................................ 19

  4.4 IZBOLJŠAVE ORODIJ V PRIHODNOSTI .......................................................................... 21

  4.5 ODPRTOKODNA ORODJA ......................................................................................... 22

  5 PRIMERJAVA ORODIJ............................................................................................. 29

  5.1 PRIMERJAVA ODPRTOKODNIH ORODIJ ....................................................................... 32

  6 PRIMER TESTIRANJA V ORODJU FITNESSE .............................................................. 33

  6.1 OPIS PROBLEMA ................................................................................................... 33

  6.2 PROGRAMSKI DEL .................................................................................................. 33

  6.3 TESTNI PRIMERI .................................................................................................... 35

  6.4 REZULTATI TESTIRANJA ........................................................................................... 39

  7 SKLEP .................................................................................................................... 42

  VIRI ............................................................................................................................. 43

 • vii

  KAZALO SLIK

  SLIKA 2.1: TESTIRANJE PO METODI ČRNE SKRINJE. [18] ...................................................................... 5

  SLIKA 2.2: TESTIRANJE PO METODI BELE SKRINJE. [17] ....................................................................... 7

  SLIKA 3.1: FUNKCIONALNO TESTIRANJE PO PRINCIPU ČRNE SKRINJE. .................................................... 11

  SLIKA 3.2: NIVOJI TESTIRANJA. .................................................................................................... 12

  SLIKA 4.1: DIAGRAM LASTNOSTI ORODIJ PRI UPRAVLJANJU TESTIRANJA. [14] ....................................... 20

  SLIKA 4.2: RAZPOREDITEV MOŽNOSTI QABOOK. [21] ..................................................................... 26

  SLIKA 4.3: POSTOPEK IZVEDBE TESTIRANJA V ORODJU FITNESSE. [20] ................................................. 27

  SLIKA 6.1: PROGRAMSKA KODA ZA IZVEDBO TABELNE VSEBINE. .......................................................... 34

  SLIKA 6.2: DODAJANJE TESTNE STRANI IN PREUSMERITEV.................................................................. 35

  SLIKA 6.3: UREDITEV TESTNEGA PRIMERA. ..................................................................................... 36

  SLIKA 6.4: PRIKAZ TESTNEGA PRIMERA PO UREDITVI. ....................................................................... 37

  SLIKA 6.5: TESTNI PRIMER Z NEPRAVILNIMI REZULTATI. .................................................................... 38

  SLIKA 6.6: TESTNI PRIMER V MANJKAJOČEM IN V NAPAČNEM REZULTATU. ............................................ 38

  SLIKA 6.7: REZULTATI TESTNEGA PRIMERA S PRAVILNIMI IZRAČUNI...................................................... 39

  SLIKA 6.8: REZULTATI TESTNEGA PRIMERA Z NAPAČNIMI REZULTATI. ................................................... 40

  SLIKA 6.9: REZULTATI TESTNEGA PRIMERA V PRAZNEM IN V NAPAČNEM VNOSU..................................... 41

  KAZALO TABEL

  TABELA 2.1: PRIMERJAVA TESTIRANJA PO METODI ČRNE IN BELE SKRINJE [8] .......................................... 8

  TABELA 5.1: PRIMERJAVA ORODIJ: TESTRAIL, TESTLINK, ZEPHYR IN TESTOPIA (PODPORA, UVOZ IN IZVOZ

  TESTNIH PRIMEROV IN SLEDENJE). [9] .............................................................................. 29

  TABELA 5.2: PRIMERJAVA ORODIJ TESTRAIL, TESTLINK, ZEPHYR IN TESTOPIA (CENA, UPORABA,

  KONFIGURACIJA IN POVEZAVA Z EL. POŠTO). [9] ................................................................. 30

  TABELA 5.3: PRIMERJAVA ORODIJ TESTRAIL, TESTLINK ZEPHYR IN TESTOPIA (AVTOMATIZACIJA IN

  INTEGRACIJA, POROČANJE, STATISTIKA IN GRAFI). [9] .......................................................... 31

  TABELA 5.4: PRIMERJAVA ORODIJ ZA UPRAVLJANJE TESTIRANJA ......................................................... 32

Search related