UPORABA ORODIJ ZA OBJEKTNO-RELACIJSKO ... objektno-preslikovalnih orodij napreduje pa iz dneva v dan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPORABA ORODIJ ZA OBJEKTNO-RELACIJSKO ... objektno-preslikovalnih orodij napreduje pa iz dneva v dan

 • I

  UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

  Rok Logonder

  UPORABA ORODIJ ZA OBJEKTNO-RELACIJSKO

  PRESLIKOVANJE PRI RAZVOJU JAVANSKIH

  APLIKACIJ

  DIPLOMSKO DELO

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

  RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

  Mentor: viš. pred. dr. Damjan Vavpotič

  Ljubljana, 2011

 • I

  Zahvala

  Zahvalil bi se rad svoji družini za omogočanje študija ter podporo pri le-tem, svojim sošolcem, ki so

  mi olajšali sam študij na fakulteti ter vsem, ki so v času študija tako ali drugače vplivali name kot na

  študenta in kot na človeka, predvsem dekletu Jerneji.

  Posebna zahvala gre mentorju, viš. pred. dr. Damjanu Vavpotiču, ki me je s hitrimi odzivi na moja

  vprašanja, nasveti in predlogi vodil k dokončanju diplomske naloge.

  Zahvaljujem, se tudi podjetju ZZI d.o.o. za vse, kar so mi v preteklih štirih letih omogočili.

 • II

  Kazalo vsebine

  Povzetek ........................................................................................................................................................... 1

  Abstract ............................................................................................................................................................ 2

  1 Uvod ......................................................................................................................................................... 3

  1.1 Cilj diplomske naloge ........................................................................................................................ 4

  2 Opis teorije ............................................................................................................................................... 5

  2.1 Osnovni pojmi ................................................................................................................................... 5

  2.1.1 Relacijske podatkovne baze ...................................................................................................... 5

  2.1.2 Java ........................................................................................................................................... 5

  2.1.2.1 Objekt ................................................................................................................................... 5

  2.1.3 Trajnost ..................................................................................................................................... 6

  2.1.4 Refleksija................................................................................................................................... 6

  2.1.5 Razširjanje ................................................................................................................................. 6

  2.2 Objektno–relacijsko preslikovanje .................................................................................................... 7

  2.2.1 Zakaj se uporablja objektno–relacijsko preslikovanje ............................................................... 7

  2.2.2 Standardi .................................................................................................................................. 8

  2.2.2.1 JDO........................................................................................................................................ 8

  2.2.2.2 JPA ........................................................................................................................................ 9

  2.2.3 Primer delovanja objektno-relacijsko preslikovalnih orodij, ki se držijo standardov JDO ali pa

  JPA 9

  3 Objektno–relacijski preslikovalniki ......................................................................................................... 10

  3.1 Seznam in primerjava preslikovalnikov........................................................................................... 10

  3.2 Rezultat primerjave ........................................................................................................................ 11

  3.2.1 Kriterij »Število vrstic kode in datotek ter čas pri vzpostavitvi povezave s podatkovno bazo«

  11

  3.2.2 Kriterij »Enostavnost uporabe« .............................................................................................. 12

  3.2.3 Kriterij »Hitrost delovanja enostavnih poizvedb ter poizvedbe primerljive s poizvedbami, kot

  smo jih izvajali v podjetju« ..................................................................................................................... 12

  4 Objektno–relacijsko preslikovalna orodja .............................................................................................. 14

  4.1 MyBatis ........................................................................................................................................... 14

  4.1.1 Delovanje ................................................................................................................................ 14

  4.1.1.1 XML nastavitvena datoteka ................................................................................................ 15

 • III

  4.1.1.2 Preslikovalna XML datoteka ................................................................................................ 17

  4.1.1.3 Dinamični SQL ..................................................................................................................... 21

  4.1.2 Prednosti in slabosti ............................................................................................................... 22

  4.2 Hibernate ........................................................................................................................................ 23

  4.2.1 Delovanje ................................................................................................................................ 23

  4.2.1.1 Hibernate konfiguracijska datoteka .................................................................................... 23

  4.2.1.2 Modelni razred ................................................................................................................... 24

  4.2.1.3 Možnosti ............................................................................................................................. 24

  4.2.1.4 Crud operacije..................................................................................................................... 26

  4.2.2 HQL ......................................................................................................................................... 27

  4.2.2.1 Shranjevanje v predpomnilniku: ......................................................................................... 29

  4.2.3 Prednosti in slabosti ............................................................................................................... 30

  4.3 DataNucleus ................................................................................................................................... 31

  4.3.1 Delovanje ................................................................................................................................ 31

  4.3.2 Podprti podatkovni zbiri ......................................................................................................... 31

  4.3.3 Tipi JDO objektov .................................................................................................................... 32

  4.3.3.1 Podprti javanski tipi spremenljivk ....................................................................................... 32

  4.3.3.2 Metadata nastavitve ........................................................................................................... 33

  4.3.4 JDOHelper ............................................................................................................................... 33

  4.3.5 Persistance manager Factory .................................................................................................. 34

  4.3.6 Trajnostni urejevalnik ............................................................................................................. 34

  4.3.7 Transakcija .............................................................................................................................. 34

  4.3.8 Vračanje objektov ................................................................................................................... 34

  4.3.9 JDOQL ..................................................................................................................................... 35

  4.3.10 Prednosti in slabosti ............................................................................................................... 36

  5 Zaključek ................................................................................................................................................. 37

  6 Viri .......................................................................................................................................................... 39

 • IV

  Kazalo slik

  Slika 1: Objektno-relacijsko preslikovanje.. .................................................................................