Click here to load reader

UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA fileIV UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA PROMETA, PRIMER TRANS-TOOLS Ključne besede: prometni modeli, modeliranje prometa, prometni

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA fileIV UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

  Dejan Prapotnik

  UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE

  DALJINSKEGA PROMETA, PRIMER TRANS-

  TOOLS

  Diplomsko delo

  Maribor, marec 2012

 • I

  Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

  UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA PROMETA,

  PRIMER TRANS-TOOLS

  Študent: Dejan PRAPOTNIK

  Študijski program: univerzitetni, promet

  Smer: Ţelezniški promet

  Mentor: Doc. dr. Marjan Lep

  Somentor: Mag. Beno Mesarec

  Maribor, marec, 2012

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju dr. Marjanu Lepu za

  pomoč in vodenje pri izdelavi diplomskega dela.

  Prav tako se lepo zahvaljujem somentorju mag.

  Benu Mesarcu.

  Posebna zahvala velja staršem, ki so mi omogočili

  študij.

 • IV

  UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA

  PROMETA, PRIMER TRANS-TOOLS

  Ključne besede: prometni modeli, modeliranje prometa, prometni tokovi, napovedovanje

  prometnih tokov, Trans-Tools

  UDK: 625.746.53:004.89(043.2)

  Povzetek

  Hitro naraščanje prometa v Evropi in s tem tudi na slovenskem prometnem omrežju, vodi

  do številnih problemov v prometu. Ti problemi so na primer zastoji, povečane emisije v

  zraku, hrup in neposredno tudi povečanje ogroženosti in varnosti udeležencev v prometu.

  Da bi lažje predvideli stanje v prihodnosti in da do teh nevšečnosti ne bi prihajalo, lahko z

  uporabo prometnih modelov pravočasno predvidimo in zagotovimo potrebe po prometni

  infrastrukturi. Ti omogočajo, da preskusimo (testiramo) rešitve in ukrepe, preden jih

  izvedemo v realnem svetu. Model je poenostavljena prezentacija le dela realnega sveta in

  je osredotočen na določen problem iz določenega zornega kota. Evropska komisija je za

  potrebe načrtovanja prometa in mobilnosti v Evropi ugotovila, da potrebuje orodje, ki bi

  presegalo nekatere pomanjkljivosti obstoječih prometnih modelov, in tako so razvili model

  Trans-Tools, s katerim smo skozi diplomsko nalogo tudi sami pognali in preizkusili

  določene scenarije, ki bi se v prihodnosti v Sloveniji lahko zgodili.

 • V

  LONG-DISTANCE TRAFFIC FORECAST TOOLS, CASE »TRANS-

  TOOLS«

  Key words: traffic models, traffic modelling, traffic flows, traffic flows forecasting,

  Trans-Tools

  UDK: 625.746.53:004.89(043.2)

  Abstract

  Rapid traffic growth in Europe and therefore also in the Slovenian traffic network, leads

  on many problems in traffic. These problems are traffic jams, increased air emissions,

  noise, and also directly increased risk and safety of participants in traffic. In order to

  foresee the situation in the future, so that these problems wouldn’t occur, we could timely

  foresee and assure needed traffic infrastructure with the use of traffic models. These allow

  us to test solutions and actions before they are performed in the real situation. This model

  is a simplified presentation of only one part of real situation, and is focused on the

  particular problem from the particular point of view. The European Commission has

  established that for the needs of traffic planning and mobility in Europe we need a tool,

  which would exceed some insufficiencies of actual traffic models. They developed the

  Trans-Tools model, which we set in motion trough this thesis and tested particular

  scenarios that could happened in Slovenia in the future.

 • VI

  VSEBINA

  1 UVOD ............................................................................................................................ 1

  1.1 Problem in predmet raziskave ................................................................................. 1

  1.2 Namen in cilji raziskovanja .................................................................................... 1

  1.3 Uporabljene metode ................................................................................................ 1

  1.4 Struktura dela .......................................................................................................... 2

  2 SPLOŠNO O PROMETNIH MODELIH .................................................................. 3

  2.1 Kaj so prometni modeli ........................................................................................... 3

  2.2 Delitev prometnih modelov glede na velikost planskega območja ........................ 4

  2.3 Delitev modelov v prometu glede na predmet modeliranja .................................... 5

  2.3.1 Inţenirski modeli (»Traffic Engineering Design«) ......................................... 5

  2.3.2 Modeli za nadzor in kontrolo prometa (»Traffic Control Models«) ............... 5

  2.3.3 Modeli za planiranje prometa (»Transport Planning Models«)....................... 6

  2.4 Izbor pristopa k planiranju oziroma modeliranju ................................................... 7

  2.5 Struktura tradicionalnega prometnega modela ....................................................... 8

  3 MODELI ZA STRATEŠKO NAPOVEDOVANJE DALJINSKIH PROMETNIH

  TOKOV, PRIMER TRANS-TOOLS ....................................................................... 10

  3.1 Osnovne značilnosti orodja ................................................................................... 10

  3.2 Coning ................................................................................................................... 11

  3.3 Transportna omreţja ............................................................................................. 13

  3.3.1 Lastnosti transportnega omreţja v Evropi ..................................................... 13

  3.3.2 Lastnosti transportnega omreţja v Sloveniji v modelu TransTools .............. 16

  3.4 Model potniškega prometa .................................................................................... 17

  3.5 Model tovornega prometa ..................................................................................... 20

  3.6 Programska oprema .............................................................................................. 23

 • VII

  3.7 Prednosti in slabosti modela Trans-tools .............................................................. 24

  4 PODATKOVNA STRUKTURA MODELA ............................................................ 25

  4.1 Cestni promet ........................................................................................................ 25

  4.2 Ţelezniški tovorni promet ..................................................................................... 35

  4.3 Zračni promet ........................................................................................................ 38

  4.4 Pomorski promet oziroma promet po plovnih poteh ............................................ 45

  4.5 Spreminjajoči atributi ........................................................................................... 49

  4.5.1 Cestni promet ................................................................................................. 49

  4.5.2 Zračni promet ................................................................................................ 51

  5 REZULTATI .............................................................................................................. 52

  6 PRIMERI ZAGONOV SCENARIJEV .................................................................... 54

  6.1 Sprememba cestnine za tovorni promet v Sloveniji ............................................. 54

  6.2 Sprememba rasti GDP v drţavah zahodnega Balkana .......................................... 55

  6.3 Sprememba čakalnih časov na meji ...................................................................... 56

  6.4 Dodajanje novih odsekov ...................................................................................... 57

  7 SKLEP ......................................................................................................................... 59

  8 LITERATURA ........................................................................................................... 61

  9 PRILOGE .................................................................................................................... 63

  9.1 Seznam slik ........................................................................................................... 63

  9.2 Seznam preglednic ................................................................................................ 64

  9.3 Naslov študenta ..................................................................................................... 65

  9.4 Kratek ţivljenjepis ................................................................................................ 65

 • Uporaba orodij za prognoziranje daljinskega prometa, primer Trans-Tools Stran 1

  1 UVOD

  1.1 Problem in predmet raziskave

  Promet se iz leta v leto povečuje, kar s časom pripelje do številnih problemov v prometu,

  kot so na pr

Search related