of 30 /30
Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939 P PRIETENII CONTABILITĂȚII

Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

  • Upload
    haque

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști; Achiziția unor animale de lapte. Active biologice productive. IAS 41

Agricultură. Ce tratament contabil se aplică începând cu 01 ianuarie 2015 pentru

reducerile comerciale primite ulterior achiziției pentru bunurile carese află în stoc?

Studiu de caz. Procedura contabilă privind soldul contului 1065„Rezerve din reevaluare”, la aplicarea pentru prima dată a noilorreglementări contabile.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate despecialiști; Costul îndatorării pentru activele cu ciclu lung de fabricație. Analiză

comparată noile reglementări contabile față de IAS 23 Costulîndatorării.

Noțiunea de eroare contabilă semnificativă în noile reglementăricontabile. Procedura de corectare a erorilor contabile. IAS 8 Politicicontabile, estimări contabile și erori.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate deredacție; Baza de ajustare a TVA pentru alte bunuri decât cele de capital când

se utilizează o metodă de amortizare fiscală diferită de amortizareacontabilă.

Se modifică noțiunea de protocol din punctul de vedere al TVA înanul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă; Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2014.

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

Săptămâna trecută au fost publicate următoarele actenormative: OMFP nr. 1802 din 29 Decembrie 2014 publicat în Monitorul

Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 - Ordin pentruaprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiilefinanciare anuale individuale şi situaţiile financiare anualeconsolidate

OUG nr. 92 din 29 Decembrie 2014 publicat în MonitorulOficial nr. 0957 din 30 Decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şimodificarea unor acte normative

Legea nr. 186 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0960 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetului destat pe anul 2015

Legea nr. 187 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0961 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2015

OUG nr. 91 din 23 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0966 din 30 decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatoriloreconomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Ordin ANAF nr. 4019 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014- Ordinprivind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) dinanexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararealivrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informativeprivind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Ordin ANAF nr. 4018 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014 - Ordinpentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobareamodelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul IIIdin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:I. OMFP nr. 1802/2014 aprobă reglementările contabileconforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, ce esteactul de referință în conducerea contabilității și întocmireasituațiilor financiare anuale. Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie2015 și situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conformnoilor reglementări.

II. Parcurgând prevederile actului normativ, senzația este decunoaștere a acestor reglementări, prin prisma reglementărilorcontabile anterioare, dar și de regăsire a unor elemente denoutate generate de transpunerea în legislația națională a maimultor standarde de contabilitate internațională.

III. Care sunt elementele de noutate absolută? Elementele de noutate absolută sunt generate de două abordări:

a) o reclasificare a entităților economice în categoriile demicroentități, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcțiede această clasificare, fiecare dintre aceste entități va întocmisituații financiare prescurtate sau cu mai multe componente;

b) transpunerea în legislația națională a mai multor standardeIFRS față de cele deja existente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

IV. Să detaliem câteva dintre aceste aspecte. Cum se clasifică operatorii economici în funcție de cifra deafaceri și active? Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nudepăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

V. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu seîncadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesclimitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

VI. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Aceste criterii de clasificare se au în vedere la stabilireaformatului situațiilor financiare anuale și a numărului decomponente ale acestor situații financiare.

VII. Ce standarde de contabilitate internațională regăsim transpuseîn noile reglementări contabile față de cele deja existente? Parcurgând noile reglementări contabile, față de prevederileexistente anterior, regăsim transpuse distinct următoarelestandarde de contabilitate internațională: IAS28 Investiții în entități asociate – acestea sunt regăsite în

secțiunea de Investiții nete în entități străine.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

IAS23 Costurile îndatorării – acestea sunt regăsite în secțiuneaCosturile cu realizarea unor active imobilizate.

IAS40 Investiții imobiliare. Actul normativ adoptă o procedurădistinctă de contabilizare a investițiilor imobiliare față decelelalte active ale societății.

IAS41 Agricultură. Regăsim transpusă în legislația naționalănoțiunea de active biologice, atât sub forma imobilizărilor deactive biologice cât și a stocurilor de producția agricolă –active biologice producție animală.

IFRS6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale. Legiuitorula transpus în legislația națională evaluarea resurselorminerale, detaliind principiile de recunoaștere în contabilitateatât pe structură de active necorporale cât și pe structură deactive corporale.

VIII. Desigur, se păstrează câteva diferențe fundamentale cum ar fifaptul că valoarea amortizabilă a activelor este costul de achizițiesau producție în cazul reglementărilor recent adoptate, situațieexistentă și în perioada anterioară, pe când în cazul contabilitățiiconforme cu IFRS valoarea amortizabilă a activelor estedeterminată ca diferență între costul cu achiziția sau producțiaactivelor și valoarea reziduală a acestora.

IX. Cum sunt întocmite situațiile financiare anuale? Situațiile financiare anuale au în continuare ca obiectivprezentarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziției financiareși a profitului entității. Cu toate acestea, observăm și tendința detranspunere în legislație a unor elemente normative pentruîntocmirea situațiilor financiare anuale conforme cu un cadru dereglementare.

X. Ce principii contabile sunt recunoscute? Sunt recunoscute următoarele principii contabile:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

a) Principiul intangibilității bilanțului. În opinia noastră,consacrarea acestui principiu este un lucru excelent, ținândcont că se păstrează procedura de corectare a erorilorcontabile la data constatării lor.

b) Principiul contabilității de angajamente – acesta ne obligă săînregistrăm în evidențele contabile tranzacțiile la data la careacestea se produc și nu pe măsura încasărilor sau plățilorgenerate de acestea.

c) Principiul permanenței metodelor – acesta obligă entitatea săutilizeze politici și metode contabile în mod consecvent de laun exercițiu financiar la altul;

d) Principiul prudenței – acesta obligă entitatea să nusupraevalueze activele și veniturile și să nu subevaluezedatoriile și cheltuielile.

e) Principiul necompensării. Compensările între elementele deactiv și datorii, respectiv între venituri și cheltuieli suntinterzise.

f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și datorii –acest principiu ne obligă la analiza distinctă a componentelorelementelor de activ și pasiv când se efectuează evaluări.

g) Principiul evaluării la costul de achiziție sau costul deproducție. Înregistrarea în evidența contabilă a elementelorpatrimoniale se efectuează de regulă pe baza costului deachiziție sau de producție. Eventualele excepții sunt permisenumai în conformitate cu actualele reglementări.

h) Principiul pragului de semnificație. O entitate se poate abatede la reglementările privind modul de prezentare ainformațiilor doar când acestea sunt nesemnificative.

XI. În ce condiții este obligatorie auditarea situațiilor financiare? Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

XII. Obligaţia de auditare pentru aceste entități se aplică atuncicând acestea depăşesc limitele respective în două exerciţiifinanciare consecutive. De asemenea, entităţile respective suntscutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anualedacă limitele a două din cele trei criterii menţionate nu suntdepăşite în două exerciţii financiare consecutive.

XIII. Prin OUG nr. 92/2014 se aduc modificări semnificative atâtasupra OUG nr. 77/2009 privind autorizarea și exploatareajocurilor de noroc, cât și asupra prevederilor din Codul fiscal cureferire la impozitarea veniturilor din jocuri de noroc și din premii.

XIV. În materialul de astăzi prezentăm foarte succint câtevaelemente din punctul de vedere al autorizării jocurilor de noroc,amintindu-vă că ordonanța este foarte vastă în ceea ce priveștelicențierea și condițiile de desfășurare a jocurilor de noroc, astfel căvom da mai multă atenție modificării aduse impozitării veniturilordin jocuri de noroc și veniturilor din premii.

XV. Cum reclasifică ordonanța jocurile de noroc? Ordonanța clasifică jocurile de noroc în 16 categorii de astfel deactivități, dintre care prezentăm câteva: Jocuri loto. Câștigurile sunt generate prin rezultate date de

extrageri de numere sau litere, bilete sau simboluri. Pariuri. Pariurile sunt jocuri de noroc în care câștigurile sunt

generate de indicarea actuală a rezultatelor unor evenimenteviitoare.

Jocuri de noroc caracteristice casinourilor. Acestea suntdescrise ca fiind jocurile cu câștiguri generate de cărți de joc,zaruri, bile de ruletă etc.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Jocuri loto la distanță respectiv jocuri de casino la distanță.Acestea reprezintă jocuri de noroc prin care participarea lajocul de noroc se realizează printr-un sistem de comunicațiicum ar fi internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sauorice alte sisteme de transmisie.

Ca și regulă generală, toate activitățile de exploatare a jocurilorde noroc trebuie licențiate și pentru toate licențele se datoreazătaxă de licențiere.

XVI.Amintim și faptul că legiuitorul a enumerat situațiile în careanumite activități similare jocurilor de noroc nu se încadrează lajocuri de noroc și nu se necesită licențiere. Aceste situații sunturmătoarele:

a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în altecolectivităţi, precum și cele organizate de asociaţii sau fundaţiinonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentruorganizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unormaşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupuncâştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testareaforţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;

c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, încondiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nupresupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuialăsuplimentară din partea participanţilor;

d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care estenecesar ca jucătorii să manifeste cunoştinţe şi abilităţi deîndemânare şi care nu se bazează cu precădere pe hazard.

XVII.Ce modificări sunt aduse Codului fiscal din punctul de vedereal impozitării veniturilor din jocuri de noroc și din premii? Modificarea fundamentală constă în schimbarea procedurii de

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

impozitare, respectiv:a) veniturile din jocurile de noroc realizate în mod direct, când

persoana fizică întâlnește efectiv plătitorul de venit, cum ar fiun câștigător în casino, se impozitează prin stopaj la sursă ladata plății venitului;

b) veniturile din jocuri de noroc realizate de persoanele fiziceprin intermediul jocurilor de noroc organizate la distanță seimpozitează în baza bunei credințe a persoanei fizice, ce areobligația să depună declarație anuală de venituri din jocuri denoroc până pe data de 25 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile;

c) se abrogă plafonul de scutire de 600 lei/zi, sumă ce a fostneimpozabilă anterior acestei modificări. Acest plafon de 600lei/zi se păstrează ca plafon de deducere pentru veniturile dinpremii. Reținem că numai acestea mai beneficiază de acestplafon zilnic de scutire.

d) se introduce impozitarea prin tranșe de impunere în funcțiede venitul realizat de participantul la jocul de noroc, după cumurmează: 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 euro şi25% pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro;

e) din punct de vedere declarativ, organizatorii de jocuri de norocce au organizat jocuri de noroc la distanță, ce au achitat cătrepersoanele fizice câștiguri mai mari de 15.000 euro auobligația să comunice la ANAF lista beneficiarilor de venituripână pe data de 25 mai a anului următor. În plus, se mențineobligația declarării de către organizatorul de jocuri de noroc,cu reținere la sursă, a declarațiilor cu venitul plătit și impozitulreținut aferent beneficiarilor de venituri din jocuri de noroc.

f) se modifică în mod corespunzător și procentele de impozitarea veniturilor din jocuri de noroc realizate de persoane fizicenerezidente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Reținem că toate aceste prevederi privind impozitareaveniturilor din jocuri de noroc intră în vigoare în termen de 45 zilede la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, respectiv în data de12 februarie 2015.

XVIII.Cea mai mare anomalie sau neclaritate pe care o avem înlegătură cu acest act normativ este generată de următoareaprecizare, regăsită la art. III pct. 8 din OUG nr. 92/2014, după cumurmează: „8. Articolul 151 se abrogă.” Această precizare aordonanței abrogă nici mai mult nici mai puțin decât o prevederedin Titlul VI Taxă pe valoarea adăugată din Codul fiscal, respectivtemeiul normativ ce obliga persoanele din România să plăteascăTVA pentru efectuarea unor achiziții intracomunitare taxabile.Desigur, această situație nu are legătură cu obiectul ordonanței șieste posibil să fie o eroare la dactilografiere.

XIX. Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor socialesunt două acte normative pe care le încadrăm în categoria celorpozitive, deoarece există, iar țara are buget aprobat pentru anul2015.

XX. Sintetic, bugetul țării este construit urmărindu-se următoriiparametrii: total venituri suma de 107.413,0 milioane lei; total cheltuieli suma de 126.532,6 milioane lei; deficit suma de 19.119,6 milioane lei.

XXI. Din acest buget, observăm două aspecte ce merită dezvoltate:a) se acordă o mare atenție finanțării și cofinanțării proiectelor

din fonduri europene;b) se adoptă o nouă filizofie bugetară pentru finanțarea

bugetelor locale și a unităților administrativ teritoriale.

XXII.În acest sens, prin legea bugetului de stat, se asigură finanțăriPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

minime ale unităților administrativ teritoriale, după cum urmează: suma de 1.500.000 lei pentru comune; suma de 6.000.000 lei pentru orașe; suma de 20.000.000 lei pentru municipii; suma de 50.000.000 lei pentru municipii, reședințe de județ; suma de 80.000.000 lei pentru județe.

Aceste sume cuprind și veniturile proprii, iar prin bugetul destat se vor distribui în echilibrare diferențele de bani.

XXIII.Din punctul de vedere al operatorilor economici, prin legeabugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost introduseprevederi punctuale aplicabile în acest an, astfel amintimprincipalii indicatori, pe care îi avem în vedere când aceștia suntnecesari pentru diverse activități:

a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei;

b) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratuluisau pensionarului este suma de 2.415 lei;

c) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui membru defamilie al asiguratului sau pensionarului este suma de 1.208 lei.

XXIV.Cotele contribuțiilor pentru asigurări sociale, contribuțiile lafondul de șomaj sau la fondul de garantare a creanțelor sunt înanul 2015 aceleași ca și în trimestrul al IV – lea 2014, prevăzute deart. 296^18 din Codul fiscal.

XXV.Tot din punctul de vedere al asigurărilor sociale, în anul 2015,valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei, actualizată cu unindice de corecție de 1,07 prevăzut în legea pensiilor. Pensiaminimă socială este în sumă de 400 lei.

XXVI.OUG nr. 91/2014 creează cadrul normativ și impune operatoriloreconomici să utilizeze case de marcat fiscale, conectate la o bazăde date a ANAF, când operatorii economici efectuează livrări debunuri sau prestări de servicii către populație.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

XXVII.Evidența vânzărilor se va ține într-un Registru electronic, cepermite citirea de către autoritatea fiscală atât a memoriei fiscale,cât și a acestui jurnal electronic de vânzări.

XXVIII.Prin această ordonanță, se instituie obligația comercianțilorde a asigura conectarea la distanță în vederea transmiterii de datefiscale către ANAF.

XXIX.De la ce dată este obligatorie utilizarea noilor tipuri de casede marcat fiscale? Legiuitorul a stabilit următoarele termene, în funcție de tipulde contribuabil:

a) începând cu 01 aprilie 2016 de către marii contribuabili;b) începând cu 01 iulie 2016 de către contribuabilii mijlocii;c) începând cu 01 noiembrie 2016 de către contribuabilii mici.

XXX.Observăm așadar că aceste termene sunt perioadele până lacare se pot modifica sau schimba actualele case de marcat fiscaleși, desigur, modificarea înainte de aceste termene este bine-venită. Într-un material viitor, vom analiza mai în detaliu întreagaprocedură privind casele de marcat fiscale.

XXXI.Ordinul ANAF nr. 4019/2014 aduce o precizare foarteimportantă privind modul de declarare a achizițiilor și livrărilorefectuate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate înscopuri de TVA în România, respectiv procedura privind declarareabonurilor fiscale în declarația informativă 394.

Potrivit acestui temei normativ, până la data de 31 decembrie2016, se scutesc la declarare bonurile fiscale emise între operatoriiînregistrați în scopuri de TVA în România. Practic, procedura valabilăîn anul 2014 se va aplica și în anii 2015 și 2016.

XXXII.Cu această ocazie, reamintim faptul că bonurile fiscale emise

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

de aparatele de marcat fiscale pe care este imprimat codul deînregistrare în scopuri de TVA în România al cumpărătorului, cuvaloare de până la 100 euro inclusiv TVA, au calitate de documentjustificativ pentru deducerea TVA. Desigur, se necesită ca acestebonuri să conțină și celelalte elemente minime obligatorii, cum ar fidenumirea exactă a bunurilor și serviciilor, cota de TVA etc., pentrua se putea exercita dreptul de deducere, iar achizițiile trebuie să fieefectuate într-un scop ce permite deducerea TVA.XXXIII.Ordinul ANAF nr. 4018/2014 reglementează un nouformular prin care salariații pot dispune de o sumă de 2% dinimpozitul pe venitul din salarii, sumă ce poate fi direcționatăpentru susținerea entităților non-profit, pentru susținerea cultelorreligioase sau pentru acordarea de burse private.XXXIV.În principiu, procedura nu este nouă, iar persoanele fizicesalariate ce doresc destinația acestei sume către entitățile mai susamintite, au acest drept în temeiul art. 57 alin. (4) din Codul fiscal.Exercitarea acestui drept se face prin depunerea formularului 230 laautoritatea fiscală la care persoana fizică este arondată, până pe datade 25 mai a anului următor. Procedural, formularul se poate depune laregistratura organului fiscal, sub semnătură electronică sau prin poștă.XXXV.Noutatea adusă de actul normativ constă în detalierea maiexactă a procedurilor de completare a formularului, în funcție decele două posibile destinații:

a) entități non-profit sau unități de cult;b) bursă privată.

Contribuabilul bifează una dintre aceste două căsuțe și, în funcțiede situația sa exactă, va anexa documente ce atestă plata bursei private.

XXXVI.Desigur, și ceilalți contribuabili ce achită impozit într-unmod independent, cum ar fi persoanele ce desfășoară activitățiindependente, PFA sau cei ce practică o profesie liberă, potdirecționa procentul de 2% din impozitul pe venit datorat bugetului,direct prin completarea formularului 200 Declarație de venit.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Capitolul II – Monografii contabile

I. Achiziția unor animale de lapte. Active biologice productive.IAS 41 Agricultură.

Societatea FERMA ANIMALELOR SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA și înscrisă în Registrul operatorilorintracomunitari, ce aplică reglementări contabile conforme cudirectivele comunitare adoptate prin OMFP nr. 1802/2014. Aceastaare ca obiect de activitate producția de lapte și comerțul cubrânzeturi. Societatea efectuează în data de 07 ianuarie 2015achiziția intracomunitară a unui număr de 10 vaci de lapte la costulde achiziție de 1.000 euro/cap de animal. Animalele vor fi păstrateîn entitate pentru o perioadă îndelungată de timp, scopul achizițieifiind producția de lapte și reproducerea. Achiziția se efectuează înbaza unei facturi. Curs valabil 1 euro = 4,5 lei. Ce procedurăcontabilă este aplicabilă acestei situații?

Începând cu 01 ianuarie 2015, operatorii economici aflați însfera noilor reglementări contabile, vor încadra distinct imobilizărilecorporale din categoria activelor biologice productive, conform art.194 din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, procedură dealtfel regăsită și în standardul de contabilitate IAS 41 Agricultură.

În acest sens, principalele prevederi normative privindrecunoașterea activelor biologice sunt reglementate de pct. 207 –209 din OMFP nr. 1802/2014, după cum urmează: „207. - (1) În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc

distinct activele biologice productive.(2) Activele biologice productive sunt orice active, altele decâtactivele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalelede lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care seobţine lemn de foc, dar care nu sunt tăiaţi. Activele biologice

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

productive nu sunt produse agricole ci, mai degrabă, suntactive autoregeneratoare.208. - Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.209. - O entitate recunoaşte un activ biologic dacă şi numaidacă:a) entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelortrecute;b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociateactivului să revină entităţii; şic) valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în modcredibil.”

Pentru evidența contabilă efectivă a activelor biologice dincategoria imobilizărilor corporale se va utiliza contul 217 “Activebiologice productive” din a cărui funcționare extragem principaleleaspecte:1. În debitul contului 217 "Active biologice productive" seînregistrează: valoarea activelor biologice productive achiziţionate sau

realizate din producţie proprie (404, 231); valoarea activelor biologice productive primite prin subvenţii

pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar(475);

2. În creditul contului 217 "Active biologice productive" seînregistrează: valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase

din evidenţă (658); amortizarea activelor biologice productive scoase din evidenţă

(281).

Revenind la monografia noastră, achiziția acestor animale deproducție se înregistrează prin articolele contabile:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

217 "Active biologice productive" = 404 "Furnizori deimobilizări" cu suma de 1.000 euro x 10 vaci de lapte x 4,5lei/euro = 45.000 lei

4426 „TVA deductibilă” = 4427 „TVA colectată” cu suma de45.000 lei x 24% = 10.800 lei.

Noile reglementări contabile prevăd la art. 238 din OMFP nr.1802/2014, că amortizarea se va aloca întregului cost de achiziție,începând cu luna următoare recepției activelor imobilizate. Princatalogul mijloacelor fixe, adoptat prin HG nr. 2139/2004, perioadade amortizare pentru animalele de producție este de 5 – 9 ani,regăsite în grupa 2.4.1.2 - Boi şi bivoli de muncă; vaci de lapte şitauri pentru reproducere.

Amortizarea lunară va ține cont de durata adoptată desocietate și se înregistrează prin articolul contabil: 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

imobilizărilor” = 2817 „Amortizarea activelor biologiceproductive”.

Ce diferențe sunt față de IAS 41 Agricultură? Considerăm căsunt două diferențe fundamentale, respectiv: conform standardului, amortizarea activelor biologice începe

de la data la care activele biologice sunt deținute de entitateîn maniera dorită de conducere, practic de la data recepției șinu începând cu luna următoare;

conform standardului, valoarea amortizabilă este costul saudupă caz valoarea justă diminuată cu valoarea reziduală aactivului imobilizat, conform paragraf 33 din standardcoroborat cu IAS 16 Imobilizări corporale, iar conformreglementărilor contabile conforme cu directivele europene,valoarea amortizabilă este costul de achiziție sau valoareareevaluată fără a ține cont de valoarea reziduală.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

II. Ce tratament contabil se aplică începând cu 01 ianuarie 2015pentru reducerile comerciale primite ulterior achiziției pentrubunurile care se află în stoc?

Societatea CREIONUL COLORAT SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică reglementări contabileconforme cu directivele comunitare adoptate prin OMFP nr.1802/2014. Aceasta are ca obiect de activitate comerțul curechizite. În data de 07 ianuarie 2015, societatea achiziționează dela un furnizor din România, creioane colorate în valoare de 10.000lei + TVA 24%. După recepția efectivă a creioanelor, se constată căla un procent de 10% din această achiziție, sunt deteriorate vizibilambalajele în care se regăsesc creioanele. Înainte de a fi vânduteaceste creioane, furnizorul acordă o reducere comercială pentrudefecte calitative în procent de 7%, reprezentând suma de 700 lei +TVA 24%, prin emiterea unei facturi distincte în data de 15 ianuarie2015. Ce procedură contabilă este utilizată? Ambele societăți suntînregistrate în scopuri de TVA în România și aplică sistemul cuexigibilitate normală.

Începând cu 01 ianuarie 2015, noile reglementări contabiledetaliază reducerile comerciale primite ulterior achiziției și instituiedouă proceduri de contabilizare a reducerilor comerciale primite, înfuncție de existența în stoc a bunurilor la data primirii reducerilor.

Astfel, legiuitorul adoptă următoarea procedură decontabilizare a reducerilor comerciale primite ulterior achiziţiei:1. pentru bunurile care se regăsesc încă în patrimoniulcumpărătorului, sunt aplicabile prevederile din prima teză de la pct.76 alin. (2) din OMFP nr. 1802/2014, după cum urmează: „Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează

costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt înPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

gestiune. (...)”2. pentru bunurile care nu se mai regăsesc în patrimoniulcumpărătorului, sunt aplicabile prevederile din a doua teză de lapct. 76 alin. (2) din OMFP nr. 1802/2014, după cum urmează: „ (...) Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile

ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiazădistinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comercialeprimite"), pe seama conturilor de terţi.”

În această situație, monografia aplicabilă achiziției de mărfuri șireducerii comerciale din exemplul nostru pentru bunurile care încăexistă în patrimoniu se va înregistra astfel:1. achiziția mărfurilor în data de 07 ianuarie 2015, în baza facturii: 371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu suma de 10.000 lei 4426 “TVA deductibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de 2.400 lei.

2. înregistrarea reducerii comerciale prin diminuarea costului deachiziție pentru bunurile aflate în stoc: 371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu suma de minus 700 lei

(stornare) 4426 “TVA deductibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de minus

168 lei (storno TVA).

Foarte important: contul 609 "Reduceri comerciale primite" sefolosește numai în cazul în care se primește o reducere comercialăulterior facturării pentru un bun ce nu se mai află în patrimoniulcumpărătorului la data primirii reducerii.

III. Studiu de caz. Procedura contabilă privind soldul contului1065 „Rezerve din reevaluare”, la aplicarea pentru prima dată anoilor reglementări contabile. Pentru reevaluările favorabile din anii anteriori, în momentul în

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

care s-a realizat un câștig cert în legătură cu activul reevaluat,procedurile anterioare au stabilit capitalizarea rezervei dinreevaluare prin articolul contabil: 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentând

surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

Noile reglementări contabile stabilesc următoarele obligațiiprevăzute la pct. 109 alin. (3) din OMFP nr. 1802/2014, după cumurmează: „(3) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor

reglementări, soldul contului 1065 "Rezerve reprezentândsurplusul realizat din rezerve din reevaluare" se transferăasupra contului 1175 "Rezultatul reportat reprezentândsurplusul realizat din rezerve din reevaluare".”

Pornind de la prezumția că prima aplicare a noilor reglementăricontabile începe cu data de 01 ianuarie 2015, la deschidereaexercițiului financiar, se va efectua înregistrarea contabilă: 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din

reevaluare” = 1175 "Rezultatul reportat reprezentândsurplusul realizat din rezerve din reevaluare".

De ce este utilă această procedură? Procedura este utilă, deoarece căștigurile certe din reevaluareaactivelor sunt distribuibile către participanții la societate, iar contulde rezultat reportat este instrumentul contabil ușor de aplicat înaceastă distribuire, conform pct. 112 din OMFP nr. 1802/2014privind contabilitatea.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Costul îndatorării pentru activele cu ciclu lung de fabricație.Analiză comparată noile reglementări contabile față de IAS 23Costul îndatorării.

Avem în vedere un ipotetic studiu de caz conform căruia unoperator economic, societate înființată conform Legii nr. 31/1990privind societățile, ce conduce contabilitatea conform OMFP nr.1802/2014 privind noile reglementări contabile, va construi oclădire. Acest operator contractează un împrumut bancar pentrufinanțarea construcției. Împrumutul este purtător de dobândă șigenerează și alte cheltuieli bancare conexe, comisioane de analiză,de gestionare a împrumutului etc. Ce tratament contabil va aveacheltuiala cu finanțarea construcției? Este obligatorie capitalizareaacesteia în costul cu împrumutul?

Dacă până la data de 31 decembrie 2014, capitalizarea dobânziia fost facultativă, conform prevederilor din OMFP nr. 3055/2009privind contabilitatea, începând cu 01 ianuarie 2015, capitalizareacostului cu îndatorarea este obligatorie, conform pct. 80 alin. (1) dinOMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile astfel: „(1) Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de

fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, înmăsura în care sunt legate de perioada de producţie. Încosturile îndatorării se include dobânda la capitalulîmprumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sauproducţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie.”

Capitalizarea costului cu împrumutul trebuie să înceteze când ceamai mare parte a construcţiei a fost edificată. În practică, capitalizareacostului încetează în luna anterioară punerii în funcțiune a activului.

Ce standard de contabilitate internațională este transpus înlegislație? În noile reglementări contabile, este transpus StandardulInternațional de Contabilitate IAS 23 Costul îndatorării, standard ce

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

obligă la înregistrarea în costuri cu activul a cheltuielii cu îndatorarea.

Ce diferă? Paragraful 20 din IAS 23 Costul îndatorării introducesuspendarea capitalizării costului în cursul perioadei în care nu selucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație. Deexemplu, dacă ar fi fost o grevă prelungită de două luni, pentru aceastăperioadă nu se capitalizează costul cu dobânda. Această suspendare acapitalizării costului nu a fost transpusă în legislația națională adoptatăprin OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile.

Foarte important: pentru operatorii economici ce aveau deja înexecuție cu activ cu ciclu lung de fabricație, la care nu au capitalizatdobânda până la 31 decembrie 2014, vor proceda la schimbarea politiciicontabile în sensul noilor reglementări începând cu 01 ianuarie 2015 și vorexplica în Notele anexă la situațiile financiare efectul acestei modificări.

II. Noțiunea de eroare contabilă semnificativă în noilereglementări contabile. Procedura de corectare a erorilorcontabile. IAS 8 Politici contabile, estimări contabile și erori. Unul dintre principiile fundamentale regăsite în contabilitateaconformă cu directivele comunitare, preluat și în noile reglementăricontabile, este principiul intangibilității bilanțului de deschidere,situație ce conduce la corectarea erorilor contabile la dataconstatării acestora conform procedurii de la pct. 66 din OMFP nr.1802/2014 privind contabilitatea.

Se păstrează procedura existentă și în perioada anterioară,conform căreia:1. erorile contabile aparținând exercițiului curent se corecteazăpe seama contului de profit și pierdere al exercițiului în curs;2. erorile semnificative aferente perioadelor anterioare pentrucare s-au depus situațiile financiare se corectează pe seama contuluide rezultat reportat 1174 „Rezultatul reportat provenit dincorectarea erorilor contabile”;

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

3. erorile nesemnificative aferente perioadelor anterioare pentrucare s-au depus situațiile financiare se corectează pe seama contuluide rezultat reportat 1174 „Rezultatul reportat provenit dincorectarea erorilor contabile”. Aceasta este prioritatea în corectareaerorilor nesemnificative aferente perioadei anterioare. Totuși,entitatea are dreptul să stabilească prin politică contabilă propriecorectarea erorilor nesemnificative aferente perioadei anterioarepe seama contului de profit și pierdere al perioadei curente.

Ce reprezintă eroare semnificativă și eroare nesemnificativădin punct de vedere contabil? Răspunsul la această situațiecontabilă este dat de pct. 67 alin. (4) din OMFP nr. 1802/2014, dupăcum urmează: „(4) Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu

influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se consideră că oeroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţadeciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilorfinanciare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativăsau nu se efectuează în context, având în vedere natura sauvaloarea individuală ori cumulată a elementelor.”

Observăm în acest caz că sensul de semnificativ este dat deestimarea modului în care utilizatorii situațiilor financiare anuale arfi luat decizii economice în lipsa sau în cunoștiința existenței erorii.

Procedura adoptată pentru corectarea erorilor semnificativeale perioadei anterioare este contrară prevederilor din IAS 8 Politicicontabile, estimări contabile și erori. Potrivit paragrafului 42 dinacest standard, entitățile ce întocmesc situații financiare conformecu IFRS vor corecta retroactiv erorile semnificative aferenteperioadelor anterioare. Corectarea se va reflecta în primul set desituații financiare întocmit după descoperirea erorii semnificative.Desigur, standardul adoptă și căteva restricții de care trebuie săținem cont.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 25: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Baza de ajustare a TVA pentru alte bunuri decât cele decapital când se utilizează o metodă de amortizare fiscală diferităde amortizarea contabilă.

În data de 20 decembrie 2011, societatea INSTRUMENTEINDUSTRIALE SA, persoană juridică română, înființată conform Legiinr. 31/1990 privind societățile, înregistrată în scopuri de TVA,efectuează achiziția unui utilaj în valoare de 100.000 lei + TVA 24%.Furnizorul este o persoană impozabilă din România, înregistrat înscopuri de TVA. Din punct de vedere fiscal, societatea a înregistratamortizarea prin metoda accelerată, iar din punct de vederecontabil s-a utilizat metoda liniară. Amortizarea a început în lunaianuarie 2012, iar societatea a stabilit pentru ambele metode deamortizare durata de amortizare de 4 ani, conform cataloguluimijloacelor fixe. În luna decembrie 2014, societatea declasificăactivul fără a realiza procedura legală de casare, respectiv nu poatejustifica valorificarea componentelor fie printr-un reciclator, fie prinutilizarea unor componente rezultate. Ce procedură trebuie săurmeze această societate în legătură cu ajustarea TVA?

Activele corporale având durata de amortizare fiscală mai micăde 4 ani se regăsesc în categoria altor bunuri decât cele de capital,iar ajustarea TVA este reglementată de art. 148 din Codul fiscal.

În cazul în care aceste active nu mai sunt utilizate în operațiieconomice ce permit dreptul de deducere, cum ar fi operațiieconomice taxabile, și nici nu se realizează o casare conformreglementărilor legale, societatea este obligată să ajusteze TVAdedusă la achiziție.

Potrivit norme pentru art. 148 din Codul fiscal, baza de calcul aajustării TVA este valoarea neamortizată. În situația noastră, sepune întrebarea care dintre valorile neamortizate le vom lua înconsiderare: valoarea neamortizată contabilă sau valoareaneamortizată fiscală?

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 26: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Utilizând metoda de amortizare accelerată, la data de 31decembrie 2014, valoarea neamortizată fiscală este de 16.666,67lei. Utilizând metoda de amortizare liniară, valoarea neamortizatăcontabilă este de 25.000 lei. Prin urmare, la care dintre aceste douăvalori vom ajusta TVA?

Răspunsul este dat de legiuitor, la pct. 53 alin. (14) din HG nr.44/2004, după cum urmează: „(14) În cazul activelor corporale fixe, care nu sunt amortizate

integral, altele decât cele care sunt considerate bunuri decapital conform art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxeiconform art. 148 din Codul fiscal se face pentru valoarearămasă neamortizată. Ajustarea se efectuează în funcţie decota de taxă în vigoare la data achiziţiei activului corporal fix.În sensul prezentelor norme, prin valoare rămasăneamortizată se înţelege valoarea de înregistrare încontabilitate diminuată cu amortizarea contabilă.”

Practic, în exemplul nostru, valoarea neamortizată a activuluipentru care se va ajusta TVA este valoarea neamortizată contabilă însumă de 25.000 lei.

Ajustare TVA: 25.000 lei x 24% = 6.000 lei.

II. Se modifică noțiunea de protocol din punctul de vedere alTVA în anul 2015?

Printre multiplele modificări aduse de legislația fiscală învigoare din anul 2015, nu se regăsesc modificări aduse noțiunii decheltuială de protocol din perspectiva TVA. Astfel, noțiunea deprotocol și în acest an este dată de norma de aplicare pentru art.128 alin. (8) din Codul fiscal, după cum urmează: „ În sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 27: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrulacţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuridacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cuplafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul saumai multe bunuri oferite gratuit. În situaţia în care persoanaimpozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonulde 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depăşirilor deplafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare debunuri cu plată, şi colectează taxa, dacă taxa aferentăbunurilor respective este deductibilă total sau parţial. Seconsideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare aperioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi afost depăşit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoareadepăşirilor de plafon, şi taxa colectată aferentă se înscriu înautofactura prevăzută la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal carese include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în carepersoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrulacţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul.(...)”

De reținut: cheltuiala cu ajustarea TVA pentru valoareacadoului ce depășește 100 lei este deductibilă limitat în procentulde 2% din baza de calcul aferentă cheltuielilor de protocol,enumerată de art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal.

Nici în anul 2015, TVA de la achizițiile de băuturi alcoolice șițigări nu se poate deduce decât dacă acestea sunt destinaterevânzării.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 28: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2014. Autoritățile au supus dezbaterii publice un proiect alMinistrului Finanțelor Publice, ce reglementează proceduradepunerii situaţiilor financiare pentru anul 2014, proiect cu data de29 decembrie 2014. Să analizăm principalele aspecte din acestproiect privind termenele de depunere a situațiilor financiare.

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi asituaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale aleMinisterului Finanţelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiileautonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţiinr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţirezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European,subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cusediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anualela unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termende 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Acelaşi termense aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi asituaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de sediilepermanente ale acestor persoane. Sediile permanente desemnatedepun situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiareanuale simplificate, la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire pânăla sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţiifinanciare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate,urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale aleMinisterului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 29: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindătoate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social.

Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului FinanţelorPublice a declaraţiilor menţionate anterior, se efectuează în termende 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportuladministratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori,după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau deacoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fiînsoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin.(1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentruîntocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiareanuale sunt în conformitate cu reglementările contabileaplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţieifinanciare, performanţei

c) financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitateadesfăşurată;

d) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii decontinuitate.

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice secțiunea Transparențădecizională

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/OMFPinchidere29122014.pdf

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 30: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139