of 27 /27
Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939 P PRIETENII CONTABILITĂȚII

Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Embed Size (px)

Text of Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF...

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști; Principiul independenței exercițiilor și modul în care a fost

implementat în noile reglementări contabile. O situație nouă de utilizare a contului 472 "Venituri înregistrate în

avans", conform noilor reglementări contabile. Modernizarea unui mijloc de transport în scopul vânzării. Trecerea la

categoria de stocuri.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate despecialiști; Noțiunea de venituri, o definiție existentă atât în reglementările

contabile conforme cu directivele comunitare, dar și în standardeleinternaţionale de contabilitate.

Evoluția noțiunii de activ și modul în care acesta este definit în noilereglementări contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate deredacție; Până la ce dată se comunică la direcția de impozite și taxe locale,

noua valoare a clădirii în cazul reevaluării la data de 31 decembrie2014, în vederea stabilirii impozitului pe clădire?

Cum se determină deducerea personală în anul 2015 la calcululimpozitului pe venitul din salarii?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă; Câteva aspecte privind evaluarea la inventar a activelor conform

noilor reglementări contabile

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

Săptămâna trecută au fost publicate următoarele actenormative: OMFP nr. 1802 din 29 Decembrie 2014 publicat în Monitorul

Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 - Ordin pentruaprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiilefinanciare anuale individuale şi situaţiile financiare anualeconsolidate

OUG nr. 92 din 29 Decembrie 2014 publicat în MonitorulOficial nr. 0957 din 30 Decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şimodificarea unor acte normative

Legea nr. 186 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0960 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetului destat pe anul 2015

Legea nr. 187 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0961 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2015

OUG nr. 91 din 23 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0966 din 30 decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatoriloreconomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Ordin ANAF nr. 4019 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014- Ordinprivind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) dinanexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararealivrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informativeprivind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Ordin ANAF nr. 4018 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014 - Ordinpentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobareamodelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul IIIdin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:I. OMFP nr. 1802/2014 aprobă reglementările contabileconforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, ce esteactul de referință în conducerea contabilității și întocmireasituațiilor financiare anuale. Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie2015 și situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conformnoilor reglementări.

II. Parcurgând prevederile actului normativ, senzația este decunoaștere a acestor reglementări, prin prisma reglementărilorcontabile anterioare, dar și de regăsire a unor elemente denoutate generate de transpunerea în legislația națională a maimultor standarde de contabilitate internațională.

III. Care sunt elementele de noutate absolută? Elementele de noutate absolută sunt generate de două abordări:

a) o reclasificare a entităților economice în categoriile demicroentități, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcțiede această clasificare, fiecare dintre aceste entități va întocmisituații financiare prescurtate sau cu mai multe componente;

b) transpunerea în legislația națională a mai multor standardeIFRS față de cele deja existente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

IV. Să detaliem câteva dintre aceste aspecte. Cum se clasifică operatorii economici în funcție de cifra deafaceri și active? Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nudepăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

V. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu seîncadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesclimitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

VI. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Aceste criterii de clasificare se au în vedere la stabilireaformatului situațiilor financiare anuale și a numărului decomponente ale acestor situații financiare.

VII. Ce standarde de contabilitate internațională regăsim transpuseîn noile reglementări contabile față de cele deja existente? Parcurgând noile reglementări contabile, față de prevederileexistente anterior, regăsim transpuse distinct următoarelestandarde de contabilitate internațională: IAS28 Investiții în entități asociate – acestea sunt regăsite în

secțiunea de Investiții nete în entități străine.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

IAS23 Costurile îndatorării – acestea sunt regăsite în secțiuneaCosturile cu realizarea unor active imobilizate.

IAS40 Investiții imobiliare. Actul normativ adoptă o procedurădistinctă de contabilizare a investițiilor imobiliare față decelelalte active ale societății.

IAS41 Agricultură. Regăsim transpusă în legislația naționalănoțiunea de active biologice, atât sub forma imobilizărilor deactive biologice cât și a stocurilor de producția agricolă –active biologice producție animală.

IFRS6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale. Legiuitorula transpus în legislația națională evaluarea resurselorminerale, detaliind principiile de recunoaștere în contabilitateatât pe structură de active necorporale cât și pe structură deactive corporale.

VIII. Desigur, se păstrează câteva diferențe fundamentale cum ar fifaptul că valoarea amortizabilă a activelor este costul de achizițiesau producție în cazul reglementărilor recent adoptate, situațieexistentă și în perioada anterioară, pe când în cazul contabilitățiiconforme cu IFRS valoarea amortizabilă a activelor estedeterminată ca diferență între costul cu achiziția sau producțiaactivelor și valoarea reziduală a acestora.

IX. Cum sunt întocmite situațiile financiare anuale? Situațiile financiare anuale au în continuare ca obiectivprezentarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziției financiareși a profitului entității. Cu toate acestea, observăm și tendința detranspunere în legislație a unor elemente normative pentruîntocmirea situațiilor financiare anuale conforme cu un cadru dereglementare.

X. Ce principii contabile sunt recunoscute? Sunt recunoscute următoarele principii contabile:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

a) Principiul intangibilității bilanțului. În opinia noastră,consacrarea acestui principiu este un lucru excelent, ținândcont că se păstrează procedura de corectare a erorilorcontabile la data constatării lor.

b) Principiul contabilității de angajamente – acesta ne obligă săînregistrăm în evidențele contabile tranzacțiile la data la careacestea se produc și nu pe măsura încasărilor sau plățilorgenerate de acestea.

c) Principiul permanenței metodelor – acesta obligă entitatea săutilizeze politici și metode contabile în mod consecvent de laun exercițiu financiar la altul;

d) Principiul prudenței – acesta obligă entitatea să nusupraevalueze activele și veniturile și să nu subevaluezedatoriile și cheltuielile.

e) Principiul necompensării. Compensările între elementele deactiv și datorii, respectiv între venituri și cheltuieli suntinterzise.

f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și datorii –acest principiu ne obligă la analiza distinctă a componentelorelementelor de activ și pasiv când se efectuează evaluări.

g) Principiul evaluării la costul de achiziție sau costul deproducție. Înregistrarea în evidența contabilă a elementelorpatrimoniale se efectuează de regulă pe baza costului deachiziție sau de producție. Eventualele excepții sunt permisenumai în conformitate cu actualele reglementări.

h) Principiul pragului de semnificație. O entitate se poate abatede la reglementările privind modul de prezentare ainformațiilor doar când acestea sunt nesemnificative.

XI. În ce condiții este obligatorie auditarea situațiilor financiare? Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

XII. Obligaţia de auditare pentru aceste entități se aplică atuncicând acestea depăşesc limitele respective în două exerciţiifinanciare consecutive. De asemenea, entităţile respective suntscutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anualedacă limitele a două din cele trei criterii menţionate nu suntdepăşite în două exerciţii financiare consecutive.

XIII. Prin OUG nr. 92/2014 se aduc modificări semnificative atâtasupra OUG nr. 77/2009 privind autorizarea și exploatareajocurilor de noroc, cât și asupra prevederilor din Codul fiscal cureferire la impozitarea veniturilor din jocuri de noroc și din premii.

XIV. În materialul de astăzi prezentăm foarte succint câtevaelemente din punctul de vedere al autorizării jocurilor de noroc,amintindu-vă că ordonanța este foarte vastă în ceea ce priveștelicențierea și condițiile de desfășurare a jocurilor de noroc, astfel căvom da mai multă atenție modificării aduse impozitării veniturilordin jocuri de noroc și veniturilor din premii.

XV. Cum reclasifică ordonanța jocurile de noroc? Ordonanța clasifică jocurile de noroc în 16 categorii de astfel deactivități, dintre care prezentăm câteva: Jocuri loto. Câștigurile sunt generate prin rezultate date de

extrageri de numere sau litere, bilete sau simboluri. Pariuri. Pariurile sunt jocuri de noroc în care câștigurile sunt

generate de indicarea actuală a rezultatelor unor evenimenteviitoare.

Jocuri de noroc caracteristice casinourilor. Acestea suntdescrise ca fiind jocurile cu câștiguri generate de cărți de joc,zaruri, bile de ruletă etc.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Jocuri loto la distanță respectiv jocuri de casino la distanță.Acestea reprezintă jocuri de noroc prin care participarea lajocul de noroc se realizează printr-un sistem de comunicațiicum ar fi internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sauorice alte sisteme de transmisie.

Ca și regulă generală, toate activitățile de exploatare a jocurilorde noroc trebuie licențiate și pentru toate licențele se datoreazătaxă de licențiere.

XVI.Amintim și faptul că legiuitorul a enumerat situațiile în careanumite activități similare jocurilor de noroc nu se încadrează lajocuri de noroc și nu se necesită licențiere. Aceste situații sunturmătoarele:

a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în altecolectivităţi, precum și cele organizate de asociaţii sau fundaţiinonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentruorganizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unormaşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupuncâştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testareaforţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;

c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, încondiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nupresupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuialăsuplimentară din partea participanţilor;

d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care estenecesar ca jucătorii să manifeste cunoştinţe şi abilităţi deîndemânare şi care nu se bazează cu precădere pe hazard.

XVII.Ce modificări sunt aduse Codului fiscal din punctul de vedereal impozitării veniturilor din jocuri de noroc și din premii? Modificarea fundamentală constă în schimbarea procedurii de

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

impozitare, respectiv:a) veniturile din jocurile de noroc realizate în mod direct, când

persoana fizică întâlnește efectiv plătitorul de venit, cum ar fiun câștigător în casino, se impozitează prin stopaj la sursă ladata plății venitului;

b) veniturile din jocuri de noroc realizate de persoanele fiziceprin intermediul jocurilor de noroc organizate la distanță seimpozitează în baza bunei credințe a persoanei fizice, ce areobligația să depună declarație anuală de venituri din jocuri denoroc până pe data de 25 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile;

c) se abrogă plafonul de scutire de 600 lei/zi, sumă ce a fostneimpozabilă anterior acestei modificări. Acest plafon de 600lei/zi se păstrează ca plafon de deducere pentru veniturile dinpremii. Reținem că numai acestea mai beneficiază de acestplafon zilnic de scutire.

d) se introduce impozitarea prin tranșe de impunere în funcțiede venitul realizat de participantul la jocul de noroc, după cumurmează: 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 euro şi25% pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro;

e) din punct de vedere declarativ, organizatorii de jocuri de norocce au organizat jocuri de noroc la distanță, ce au achitat cătrepersoanele fizice câștiguri mai mari de 15.000 euro auobligația să comunice la ANAF lista beneficiarilor de venituripână pe data de 25 mai a anului următor. În plus, se mențineobligația declarării de către organizatorul de jocuri de noroc,cu reținere la sursă, a declarațiilor cu venitul plătit și impozitulreținut aferent beneficiarilor de venituri din jocuri de noroc.

f) se modifică în mod corespunzător și procentele de impozitarea veniturilor din jocuri de noroc realizate de persoane fizicenerezidente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Reținem că toate aceste prevederi privind impozitareaveniturilor din jocuri de noroc intră în vigoare în termen de 45 zilede la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, respectiv în data de12 februarie 2015.

XVIII.Cea mai mare anomalie sau neclaritate pe care o avem înlegătură cu acest act normativ este generată de următoareaprecizare, regăsită la art. III pct. 8 din OUG nr. 92/2014, după cumurmează: „8. Articolul 151 se abrogă.” Această precizare aordonanței abrogă nici mai mult nici mai puțin decât o prevederedin Titlul VI Taxă pe valoarea adăugată din Codul fiscal, respectivtemeiul normativ ce obliga persoanele din România să plăteascăTVA pentru efectuarea unor achiziții intracomunitare taxabile.Desigur, această situație nu are legătură cu obiectul ordonanței șieste posibil să fie o eroare la dactilografiere.

XIX. Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor socialesunt două acte normative pe care le încadrăm în categoria celorpozitive, deoarece există, iar țara are buget aprobat pentru anul2015.

XX. Sintetic, bugetul țării este construit urmărindu-se următoriiparametrii: total venituri suma de 107.413,0 milioane lei; total cheltuieli suma de 126.532,6 milioane lei; deficit suma de 19.119,6 milioane lei.

XXI. Din acest buget, observăm două aspecte ce merită dezvoltate:a) se acordă o mare atenție finanțării și cofinanțării proiectelor

din fonduri europene;b) se adoptă o nouă filizofie bugetară pentru finanțarea

bugetelor locale și a unităților administrativ teritoriale.

XXII.În acest sens, prin legea bugetului de stat, se asigură finanțăriPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

minime ale unităților administrativ teritoriale, după cum urmează: suma de 1.500.000 lei pentru comune; suma de 6.000.000 lei pentru orașe; suma de 20.000.000 lei pentru municipii; suma de 50.000.000 lei pentru municipii, reședințe de județ; suma de 80.000.000 lei pentru județe.

Aceste sume cuprind și veniturile proprii, iar prin bugetul destat se vor distribui în echilibrare diferențele de bani.

XXIII.Din punctul de vedere al operatorilor economici, prin legeabugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost introduseprevederi punctuale aplicabile în acest an, astfel amintimprincipalii indicatori, pe care îi avem în vedere când aceștia suntnecesari pentru diverse activități:

a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei;

b) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratuluisau pensionarului este suma de 2.415 lei;

c) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui membru defamilie al asiguratului sau pensionarului este suma de 1.208 lei.

XXIV.Cotele contribuțiilor pentru asigurări sociale, contribuțiile lafondul de șomaj sau la fondul de garantare a creanțelor sunt înanul 2015 aceleași ca și în trimestrul al IV – lea 2014, prevăzute deart. 296^18 din Codul fiscal.

XXV.Tot din punctul de vedere al asigurărilor sociale, în anul 2015,valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei, actualizată cu unindice de corecție de 1,07 prevăzut în legea pensiilor. Pensiaminimă socială este în sumă de 400 lei.

XXVI.OUG nr. 91/2014 creează cadrul normativ și impune operatoriloreconomici să utilizeze case de marcat fiscale, conectate la o bazăde date a ANAF, când operatorii economici efectuează livrări debunuri sau prestări de servicii către populație.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

XXVII.Evidența vânzărilor se va ține într-un Registru electronic, cepermite citirea de către autoritatea fiscală atât a memoriei fiscale,cât și a acestui jurnal electronic de vânzări.

XXVIII.Prin această ordonanță, se instituie obligația comercianțilorde a asigura conectarea la distanță în vederea transmiterii de datefiscale către ANAF.

XXIX.De la ce dată este obligatorie utilizarea noilor tipuri de casede marcat fiscale? Legiuitorul a stabilit următoarele termene, în funcție de tipulde contribuabil:

a) începând cu 01 aprilie 2016 de către marii contribuabili;b) începând cu 01 iulie 2016 de către contribuabilii mijlocii;c) începând cu 01 noiembrie 2016 de către contribuabilii mici.

XXX.Observăm așadar că aceste termene sunt perioadele până lacare se pot modifica sau schimba actualele case de marcat fiscaleși, desigur, modificarea înainte de aceste termene este bine-venită. Într-un material viitor, vom analiza mai în detaliu întreagaprocedură privind casele de marcat fiscale.

XXXI.Ordinul ANAF nr. 4019/2014 aduce o precizare foarteimportantă privind modul de declarare a achizițiilor și livrărilorefectuate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate înscopuri de TVA în România, respectiv procedura privind declarareabonurilor fiscale în declarația informativă 394.

Potrivit acestui temei normativ, până la data de 31 decembrie2016, se scutesc la declarare bonurile fiscale emise între operatoriiînregistrați în scopuri de TVA în România. Practic, procedura valabilăîn anul 2014 se va aplica și în anii 2015 și 2016.

XXXII.Cu această ocazie, reamintim faptul că bonurile fiscale emise

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

de aparatele de marcat fiscale pe care este imprimat codul deînregistrare în scopuri de TVA în România al cumpărătorului, cuvaloare de până la 100 euro inclusiv TVA, au calitate de documentjustificativ pentru deducerea TVA. Desigur, se necesită ca acestebonuri să conțină și celelalte elemente minime obligatorii, cum ar fidenumirea exactă a bunurilor și serviciilor, cota de TVA etc., pentrua se putea exercita dreptul de deducere, iar achizițiile trebuie să fieefectuate într-un scop ce permite deducerea TVA.XXXIII.Ordinul ANAF nr. 4018/2014 reglementează un nouformular prin care salariații pot dispune de o sumă de 2% dinimpozitul pe venitul din salarii, sumă ce poate fi direcționatăpentru susținerea entităților non-profit, pentru susținerea cultelorreligioase sau pentru acordarea de burse private.XXXIV.În principiu, procedura nu este nouă, iar persoanele fizicesalariate ce doresc destinația acestei sume către entitățile mai susamintite, au acest drept în temeiul art. 57 alin. (4) din Codul fiscal.Exercitarea acestui drept se face prin depunerea formularului 230 laautoritatea fiscală la care persoana fizică este arondată, până pe datade 25 mai a anului următor. Procedural, formularul se poate depune laregistratura organului fiscal, sub semnătură electronică sau prin poștă.XXXV.Noutatea adusă de actul normativ constă în detalierea maiexactă a procedurilor de completare a formularului, în funcție decele două posibile destinații:

a) entități non-profit sau unități de cult;b) bursă privată.

Contribuabilul bifează una dintre aceste două căsuțe și, în funcțiede situația sa exactă, va anexa documente ce atestă plata bursei private.

XXXVI.Desigur, și ceilalți contribuabili ce achită impozit într-unmod independent, cum ar fi persoanele ce desfășoară activitățiindependente, PFA sau cei ce practică o profesie liberă, potdirecționa procentul de 2% din impozitul pe venit datorat bugetului,direct prin completarea formularului 200 Declarație de venit.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Capitolul II – Monografii contabile

I. Principiul independenței exercițiilor și modul în care a fostimplementat în noile reglementări contabile.

Societatea GLASTRA CU FLORI SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul cu exigibilitatenormală. Aceasta are ca obiect de activitate cultivarea florilor într-oseră încălzită prin branșare la sistemul public de încălzire. Pentruconsumul de energie termică din luna decembrie 2015, furnizorulemite o factură în data de 15 ianuarie 2016 cu suma de 20.000 lei +TVA 24%. Conform noilor reglementări contabile, ce procedură vaurmări societatea în vederea înregistrării cheltuielii cu energiatermică? La ce perioadă se va înregistra cheltuiala? La anul 2015sau la anul 2016?

În reglementările contabile conforme cu directivele europene,existente până la data de 31 decembrie 2014, adoptate prin OMFPnr. 3055/2009 privind contabilitatea, a fost enumerat în mod expresprincipiul independenței exercițiilor, conform căruia cheltuielile sealocă la perioada la care acestea se referă și nu la perioada la caredocumentele au fost emise. În noile reglementări contabile, adoptate prin OMFP nr.1802/2014 privind contabilitatea, în vigoare de la 01 ianuarie 2015,acest principiu al independenței exercițiilor nu mai este statutat înmod expres, iar legiuitorul a stabilit următoarele precizări, conformpct. 53 alin. (2) din ordin, după cum urmează: „(2) Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente

exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilorsau data plăţii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în conturilede venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încăfactura (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), respectiv înconturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-aprimit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pebaza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectivprestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii,situaţii de lucrări etc.).”

Din analiza prevederii normative, înțelegem în continuareobligația alocării cheltuielilor la exercițiul la care se referă, iarprincipiul independenței exercițiilor, chiar dacă nu este enumerat înmod expres trebuie în continuare respectat.

În acest sens, monografia aplicabilă este:1. la data de 31 decembrie 2015, se va efectua înregistrareacontabilă: 605 “Cheltuieli cu energia și apa” = 408 “Furnizori - facturi

nesosite” cu suma de 20.000 lei.2. în data de 15 ianuarie 2016, la data emiterii facturii se vorefectua înregistrările contabile: 408 “Furnizori - facturi nesosite” = 401 “Furnizori” cu suma de

20.000 lei 4426 „TVA deductibilă” = 401 “Furnizori” cu suma de 4.800 lei.

II. O situație nouă de utilizare a contului 472 "Venituriînregistrate în avans", conform noilor reglementări contabile.

Societatea CONSULTANȚĂ FISCALĂ SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul de TVA la încasare.Aceasta realizează servicii de instruire fiscală a personaluluiclientului, având următoarele clauze contractuale:

a) în luna ianuarie 2015, se efectuează un număr de 100 ore deinstruire profesională pentru prețul de 100 lei/oră;

b) părțile agreează efectuarea unei reactualizări a legislației fiscalîn luna ianuarie 2016, estimând noi modificări legislative înaceastă perioadă, pentru prețul de 2.000 lei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Societatea prestatoare de servicii emite factura în data de 31ianuarie 2015 pentru suma de 12.000 lei + TVA 24%, sumă încasatăprin transfer bancar în data de 15 februarie 2015. Ce procedurăcontabilă este aplicabilă acestei situații?

În elaborarea unei monografii contabile conform noilorreglementări, vom ține cont de prevederile de la pct. 447 din OMFPnr. 1802/2014 privind contabilitatea, în vigoare de la 01 ianuarie2015, după cum urmează: „447. - În cazul în care preţul de vânzare include o valoare

distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioarede servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi perfecţionareaprodusului după vânzarea unui program informatic), aceasumă este amânată (contul 472 "Venituri înregistrate înavans") şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în carese prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadeipentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.”

Observăm că legiuitorul impune conectarea veniturilor lamomentul realizării acestora și nu la data facturării. În acest sens,suma de 10.000 lei se va înregistra ca venit al perioadei curente dinanul 2015, iar suma de 2.000 lei va fi înregistrată ca venit amânat. Șiaceastă sumă se va înregistra în venituri din prestări servicii curenteînsă în anul 2016.

Monografie contabilă:1. la data de 31 ianuarie 2015 la data emiterii facturii: 4111 „Clienţi” = 704 „Venituri din servicii prestate” cu suma de

10.000 lei 4111 „Clienţi” = 472 "Venituri înregistrate în avans" cu suma

de 2.000 lei 4111 „Clienţi” = 4428 "TVA neexigibilă" cu suma de 2.880 lei.

2. în data de 15 februarie 2015, la încasarea sumei prin transferbancar:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

5121 „Conturi la bănci în lei” = 4111 „Clienţi” cu suma de 14.880 lei 4428 "TVA neexigibilă"= 4427 "TVA colectată" cu suma de 2.880 lei.

3. în data de 31 ianuarie 2016 trebuie înregistrate în veniturilecurente, veniturile înregistrate în avans: 472 "Venituri înregistrate în avans" = 704 „Venituri din servicii

prestate” cu suma de 2.000 lei.

III. Modernizarea unui mijloc de transport în scopul vânzării.Trecerea la categoria de stocuri.

Societatea INTERMEDIERI AUTO SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul cu exigibilitatenormală. Aceasta deține un mijloc de transport din categoria celorde lux având costul inițial de achiziție de 200.000 lei și o valoareamortizată în sumă de 170.000 lei. În data de 31 ianuarie 2015,societatea decide modernizarea mijlocului de transport printr-unservice autorizat, ocazie cu care se efectuează înlocuirea motoruluiși vopsirea mijlocului de transport pentru suma de 20.000 lei.Această revizie a mijlocului de transport corespunde noțiunii demodernizare conform noilor reglementări contabile. Ce procedurătrebuie să urmărească societatea în legătură cu acest mijloc detransport la data modernizării?

Din punctul de vedere al procedurii contabile aplicate pentrusituația descrisă în studiul nostru de caz, sunt aplicabile următoarelereglementări date de pct. 273 din OMFP nr. 1802/2014 privindcontabilitatea, după cum urmează: „273. - (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei

imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fiîmbunătăţită în perspectiva vânzării, la momentul luării decizieiprivind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistreazătransferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

stocuri. Transferul se înregistrează la valoarea neamortizată aimobilizării. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată,concomitent cu reclasificarea activului se procedează laînchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.(2) În înţelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat dacă şi numaidacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidenţiată deînceperea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă oentitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fimodernizată, ea continuă să o trateze ca imobilizare corporalăpână la scoaterea sa din evidenţă, şi nu ca element de stoc.Modernizarea are semnificaţia cheltuielilor ulterioarerecunoscute ca o componentă a activului.”

Observăm așadar că în momentul în care societatea decidecomercializarea mijlocului de transport, iar această decizie asocietății este confirmată printr-o modernizare a activului, acestactiv trebuie înregistrat în categoria de stocuri concomitent cudiminuarea din categoria de imobilizări.

Înregistrări contabile:1. înregistrarea modernizării: 2133 "Mijloace de transport” = 404 “Furnizori de imobilizări”

cu suma de 20.000 lei.2. eliminarea amortizării din valoarea activului: 2813 “Amortizare echipamente și mijloace de transport” =

2133 "Mijloace de transport” cu suma de 170.000 lei.3. trecerea mijlocului de transport la categoria de mărfuri: 371 „Mărfuri” = 2133 "Mijloace de transport” cu suma de 50.000 lei.

4. vânzarea către un client la prețul de 90.000 lei + TVA 24%: 4111 “Clienţi” = 707 “ Venituri din vânzarea mărfurilor “ cu

suma de 90.000 lei 4111 “Clienţi” = 4427 "TVA colectată" cu suma de 21.600 lei.

5. scăderea din gestiune: 607 “Cheltuieli cumărfurile” = 371 “Mărfuri” cu suma de 50.000 lei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Noțiunea de venituri, o definiție existentă atât înreglementările contabile conforme cu directivele comunitare, darși în standardele internaţionale de contabilitate. Scopul oricărei întreprinderi este realizarea de venituri pentrumaximizarea profitului. Consecința logică ar fi uneori și distribuireade dividende, însă acest deziderat nu îl găsim întotdeauna în toatesocietățile, deoarece managementul dorește capitalizarea societățiipentru cotații în piață cât mai mari.

În acest context, chiar dacă pare ușor amuzant, se puneîntrebarea când realizează o societate venituri și când suntrecunoscute veniturile în contabilitate. Răspunsul la aceastăîntrebare este dat de pct. 19 din OMFP nr. 1802/2014 privindcontabilitatea, din care prezentăm principalele aspecte.

Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economiceînregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrărisau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care seconcretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât celerezultate din contribuţii ale acţionarilor.

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdereatunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiiloreconomice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau descăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizeazăsimultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor(de exemplu, creşterea netă a activelor, rezultată din vânzareaproduselor sau serviciilor, ori descreşterea datoriilor ca rezultat alanulării unei datorii).

Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui,direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerarcătre entitate.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

De reținut: aceeași noțiune a veniturilor o regăsim și în IAS 18Venituri.

II. Evoluția noțiunii de activ și modul în care acesta este definit înnoile reglementări contabile.

În primele reglementări contabile din România și ne referim laHG nr. 704/1994 privind regulamentul de aplicare a Legiicontabilității nr. 82/1991, cu modificări ulterioare, activele au fostconsiderate bunuri sau valori pe care le deține societatea în vedereaefectuării activității economice.

În ultimii ani, raționamentul cognitiv se dezvoltă, noțiunea deactiv primește alte valențe și o acoperire conceptuală mult maimare. Atât în actualele reglementări, dar și în cele precedente,definiția activului este: „Un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca

rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă săgenereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Unactiv este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţatunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economicviitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare carepoate fi evaluat/evaluată în mod credibil.”

Ținem să apreciem această definiție, deoarece este o preluarea noțiunii de activ din standardele internaţionale de contabilitate.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Până la ce dată se comunică la direcția de impozite și taxelocale, noua valoare a clădirii în cazul reevaluării la data de 31decembrie 2014, în vederea stabilirii impozitului pe clădire?

În ciuda faptului că reevaluarea activelor imobilizate este undeziderat al imaginii fidele, consecințele fiscale pentru neefectuareareevaluării activelor sunt deosebit de greu de surmontat din punctulde vedere al impozitării.

Astfel, legiuitorul a stabilit la art. 253 alin. (6) din Codul fiscalcotele aplicabile pentru impozitul pe clădiri, când acestea nu suntreevaluate, după cum urmează: „(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota

impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureşti între:a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate înultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă .”

Prin urmare, a devenit o cutumă reevaluarea construcțiilor celpuțin din 3 în 3 ani, în scopul beneficierii de o impozitare maifavorabilă către bugetul local.

Dacă am efectuat o reevaluare la 31 decembrie 2014, până lace dată se va depune noua declarație de impunere la direcția deimpozite și taxe locale? Răspunsul este dat de art. 254 alin. (6) din Codul fiscal, cestabilește că orice modificare a valorii impozabile a clădirii trebuiecomunicată în termen de 30 de zile. Astfel, ultima zi până la careputem declara noua valoare de impunere rezultată în urma uneireevaluări de la finele anului 2014 este data de 30 ianuarie 2015.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

II. Cum se determină deducerea personală în anul 2015 lacalculul impozitului pe venitul din salarii? Începutul de an 2015 nu aduce modificări legislative privindmodul de determinare a deducerii personale pentru persoanelefizice angajate în baza unui contract de muncă. Astfel, vom trece înrevistă prevederile existente cu privire la aplicarea deducerii,prevăzute la art. 56 din Codul fiscal. Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice careau un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 250 lei; pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 350 lei; pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 450 lei; pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 550 lei; pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în

întreţinere - 650 lei. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare dinsalarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerilepersonale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prinordin al ministrului finanţelor publice. Foarte important: pentru contribuabilii care realizează venituri brutelunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţimembri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţieiacestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar. Deasemenea, copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, aicontribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.

Notă: nu sunt considerate persoane aflate în întreţinerepersoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţăde peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000mp în zonele montane.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 25: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Câteva aspecte privind evaluarea la inventar a activelorconform noilor reglementări contabile

În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţiletrebuie să efectueze inventarierea şi evaluarea elementelor denatura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate înpatrimoniu.

Prezentăm câteva aspecte privind evaluarea la inventar aactivelor valabile de la 01 ianuarie 2015 prevăzute de OMFP nr.1802/2014 privind contabilitatea.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplicaprincipiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toateajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor devaloare.

Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost,diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şivaloarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturide ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor deintrare.

Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu ocaziainventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia deinventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectulevaluării şi imobilizările în curs de execuţie.

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului seefectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate dindepreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justăla data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi oricepierderi din depreciere cumulate.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 26: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puţinajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru deprecierese constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în carevaloarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea deinventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarearealizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.

Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face lavaloarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţeleconstatate în minus între valoarea de inventar stabilită lainventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează încontabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere devaloare.

Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare)admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează lavaloarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar celenetranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustăripentru pierdere de valoare.

Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) seevaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentrupierdere de valoare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 27: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii - itva.ro · PDF fileDesigur,aceastăsituațienu are legăturăcu obiectul ordonanțeiși esteposibilsăfieo eroareladactilografiere

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139