of 30 /30
Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939 P PRIETENII CONTABILITĂȚII

Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

  • Upload
    vungoc

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Nr. 1 / 7 Ianuarie 2015

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2344 – 5939 ISSN–L 2344 – 5939

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști; Noi conturi contabile privind reevaluarea imobilizărilor corporale,

conform noilor reglementări contabile. Contabilitatea producției stocurilor biologice. Obținerea unei culturi

de porumb. Vânzare la un terț. Ce proceduri urmărim la decontarea avansurilor de trezorerie? Sunt

modificări față de reglementările anterioare începând cu 01 ianuarie2015?

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate despecialiști; Ce procedură contabilă vom utiliza pentru înregistrarea de la 01

ianuarie 2015 a avansurilor pentru active imobilizate? Mai existăcontul 232 “Avansuri pentru imobilizări”?

Costurile cu demolarea unei construcții pentru a edifica o altăconstrucție. Provizion pentru refacerea amplasamentului.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate deredacție; Lipsă mărfuri la inventar imputate gestionarului. Ajustarea TVA. Tratamentul fiscal al unui contract de superficie ce se finalizează în

anul 2015.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă; Plata contribuției la sănătate pentru dobânda încasată de copii

pentru alocația depusă în bancă.

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

Săptămâna trecută au fost publicate următoarele actenormative: OMFP nr. 1802 din 29 Decembrie 2014 publicat în Monitorul

Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 - Ordin pentruaprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiilefinanciare anuale individuale şi situaţiile financiare anualeconsolidate

OUG nr. 92 din 29 Decembrie 2014 publicat în MonitorulOficial nr. 0957 din 30 Decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şimodificarea unor acte normative

Legea nr. 186 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0960 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetului destat pe anul 2015

Legea nr. 187 din 29 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0961 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2015

OUG nr. 91 din 23 Decembrie 2014 publicată în MonitorulOficial nr. 0966 din 30 decembrie 2014 - Ordonanţă deurgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatoriloreconomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Ordin ANAF nr. 4019 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014- Ordinprivind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) dinanexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararealivrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informativeprivind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriulnaţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Ordin ANAF nr. 4018 din 23 Decembrie 2014 publicat înMonitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014 - Ordinpentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobareamodelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul IIIdin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:I. OMFP nr. 1802/2014 aprobă reglementările contabileconforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, ce esteactul de referință în conducerea contabilității și întocmireasituațiilor financiare anuale. Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie2015 și situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conformnoilor reglementări.

II. Parcurgând prevederile actului normativ, senzația este decunoaștere a acestor reglementări, prin prisma reglementărilorcontabile anterioare, dar și de regăsire a unor elemente denoutate generate de transpunerea în legislația națională a maimultor standarde de contabilitate internațională.

III. Care sunt elementele de noutate absolută? Elementele de noutate absolută sunt generate de două abordări:

a) o reclasificare a entităților economice în categoriile demicroentități, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcțiede această clasificare, fiecare dintre aceste entități va întocmisituații financiare prescurtate sau cu mai multe componente;

b) transpunerea în legislația națională a mai multor standardeIFRS față de cele deja existente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

IV. Să detaliem câteva dintre aceste aspecte. Cum se clasifică operatorii economici în funcție de cifra deafaceri și active? Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nudepăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

V. Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu seîncadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesclimitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

VI. Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Aceste criterii de clasificare se au în vedere la stabilireaformatului situațiilor financiare anuale și a numărului decomponente ale acestor situații financiare.

VII. Ce standarde de contabilitate internațională regăsim transpuseîn noile reglementări contabile față de cele deja existente? Parcurgând noile reglementări contabile, față de prevederileexistente anterior, regăsim transpuse distinct următoarelestandarde de contabilitate internațională: IAS28 Investiții în entități asociate – acestea sunt regăsite în

secțiunea de Investiții nete în entități străine.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

IAS23 Costurile îndatorării – acestea sunt regăsite în secțiuneaCosturile cu realizarea unor active imobilizate.

IAS40 Investiții imobiliare. Actul normativ adoptă o procedurădistinctă de contabilizare a investițiilor imobiliare față decelelalte active ale societății.

IAS41 Agricultură. Regăsim transpusă în legislația naționalănoțiunea de active biologice, atât sub forma imobilizărilor deactive biologice cât și a stocurilor de producția agricolă –active biologice producție animală.

IFRS6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale. Legiuitorula transpus în legislația națională evaluarea resurselorminerale, detaliind principiile de recunoaștere în contabilitateatât pe structură de active necorporale cât și pe structură deactive corporale.

VIII. Desigur, se păstrează câteva diferențe fundamentale cum ar fifaptul că valoarea amortizabilă a activelor este costul de achizițiesau producție în cazul reglementărilor recent adoptate, situațieexistentă și în perioada anterioară, pe când în cazul contabilitățiiconforme cu IFRS valoarea amortizabilă a activelor estedeterminată ca diferență între costul cu achiziția sau producțiaactivelor și valoarea reziduală a acestora.

IX. Cum sunt întocmite situațiile financiare anuale? Situațiile financiare anuale au în continuare ca obiectivprezentarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziției financiareși a profitului entității. Cu toate acestea, observăm și tendința detranspunere în legislație a unor elemente normative pentruîntocmirea situațiilor financiare anuale conforme cu un cadru dereglementare.

X. Ce principii contabile sunt recunoscute? Sunt recunoscute următoarele principii contabile:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

a) Principiul intangibilității bilanțului. În opinia noastră,consacrarea acestui principiu este un lucru excelent, ținândcont că se păstrează procedura de corectare a erorilorcontabile la data constatării lor.

b) Principiul contabilității de angajamente – acesta ne obligă săînregistrăm în evidențele contabile tranzacțiile la data la careacestea se produc și nu pe măsura încasărilor sau plățilorgenerate de acestea.

c) Principiul permanenței metodelor – acesta obligă entitatea săutilizeze politici și metode contabile în mod consecvent de laun exercițiu financiar la altul;

d) Principiul prudenței – acesta obligă entitatea să nusupraevalueze activele și veniturile și să nu subevaluezedatoriile și cheltuielile.

e) Principiul necompensării. Compensările între elementele deactiv și datorii, respectiv între venituri și cheltuieli suntinterzise.

f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și datorii –acest principiu ne obligă la analiza distinctă a componentelorelementelor de activ și pasiv când se efectuează evaluări.

g) Principiul evaluării la costul de achiziție sau costul deproducție. Înregistrarea în evidența contabilă a elementelorpatrimoniale se efectuează de regulă pe baza costului deachiziție sau de producție. Eventualele excepții sunt permisenumai în conformitate cu actualele reglementări.

h) Principiul pragului de semnificație. O entitate se poate abatede la reglementările privind modul de prezentare ainformațiilor doar când acestea sunt nesemnificative.

XI. În ce condiții este obligatorie auditarea situațiilor financiare? Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului,depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

XII. Obligaţia de auditare pentru aceste entități se aplică atuncicând acestea depăşesc limitele respective în două exerciţiifinanciare consecutive. De asemenea, entităţile respective suntscutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anualedacă limitele a două din cele trei criterii menţionate nu suntdepăşite în două exerciţii financiare consecutive.

XIII. Prin OUG nr. 92/2014 se aduc modificări semnificative atâtasupra OUG nr. 77/2009 privind autorizarea și exploatareajocurilor de noroc, cât și asupra prevederilor din Codul fiscal cureferire la impozitarea veniturilor din jocuri de noroc și din premii.

XIV. În materialul de astăzi prezentăm foarte succint câtevaelemente din punctul de vedere al autorizării jocurilor de noroc,amintindu-vă că ordonanța este foarte vastă în ceea ce priveștelicențierea și condițiile de desfășurare a jocurilor de noroc, astfel căvom da mai multă atenție modificării aduse impozitării veniturilordin jocuri de noroc și veniturilor din premii.

XV. Cum reclasifică ordonanța jocurile de noroc? Ordonanța clasifică jocurile de noroc în 16 categorii de astfel deactivități, dintre care prezentăm câteva: Jocuri loto. Câștigurile sunt generate prin rezultate date de

extrageri de numere sau litere, bilete sau simboluri. Pariuri. Pariurile sunt jocuri de noroc în care câștigurile sunt

generate de indicarea actuală a rezultatelor unor evenimenteviitoare.

Jocuri de noroc caracteristice casinourilor. Acestea suntdescrise ca fiind jocurile cu câștiguri generate de cărți de joc,zaruri, bile de ruletă etc.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Jocuri loto la distanță respectiv jocuri de casino la distanță.Acestea reprezintă jocuri de noroc prin care participarea lajocul de noroc se realizează printr-un sistem de comunicațiicum ar fi internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sauorice alte sisteme de transmisie.

Ca și regulă generală, toate activitățile de exploatare a jocurilorde noroc trebuie licențiate și pentru toate licențele se datoreazătaxă de licențiere.

XVI.Amintim și faptul că legiuitorul a enumerat situațiile în careanumite activități similare jocurilor de noroc nu se încadrează lajocuri de noroc și nu se necesită licențiere. Aceste situații sunturmătoarele:

a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în altecolectivităţi, precum și cele organizate de asociaţii sau fundaţiinonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentruorganizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unormaşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupuncâştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testareaforţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;

c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, încondiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nupresupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuialăsuplimentară din partea participanţilor;

d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care estenecesar ca jucătorii să manifeste cunoştinţe şi abilităţi deîndemânare şi care nu se bazează cu precădere pe hazard.

XVII.Ce modificări sunt aduse Codului fiscal din punctul de vedereal impozitării veniturilor din jocuri de noroc și din premii? Modificarea fundamentală constă în schimbarea procedurii de

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

impozitare, respectiv:a) veniturile din jocurile de noroc realizate în mod direct, când

persoana fizică întâlnește efectiv plătitorul de venit, cum ar fiun câștigător în casino, se impozitează prin stopaj la sursă ladata plății venitului;

b) veniturile din jocuri de noroc realizate de persoanele fiziceprin intermediul jocurilor de noroc organizate la distanță seimpozitează în baza bunei credințe a persoanei fizice, ce areobligația să depună declarație anuală de venituri din jocuri denoroc până pe data de 25 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile;

c) se abrogă plafonul de scutire de 600 lei/zi, sumă ce a fostneimpozabilă anterior acestei modificări. Acest plafon de 600lei/zi se păstrează ca plafon de deducere pentru veniturile dinpremii. Reținem că numai acestea mai beneficiază de acestplafon zilnic de scutire.

d) se introduce impozitarea prin tranșe de impunere în funcțiede venitul realizat de participantul la jocul de noroc, după cumurmează: 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 euro şi25% pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro;

e) din punct de vedere declarativ, organizatorii de jocuri de norocce au organizat jocuri de noroc la distanță, ce au achitat cătrepersoanele fizice câștiguri mai mari de 15.000 euro auobligația să comunice la ANAF lista beneficiarilor de venituripână pe data de 25 mai a anului următor. În plus, se mențineobligația declarării de către organizatorul de jocuri de noroc,cu reținere la sursă, a declarațiilor cu venitul plătit și impozitulreținut aferent beneficiarilor de venituri din jocuri de noroc.

f) se modifică în mod corespunzător și procentele de impozitarea veniturilor din jocuri de noroc realizate de persoane fizicenerezidente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Reținem că toate aceste prevederi privind impozitareaveniturilor din jocuri de noroc intră în vigoare în termen de 45 zilede la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, respectiv în data de12 februarie 2015.

XVIII.Cea mai mare anomalie sau neclaritate pe care o avem înlegătură cu acest act normativ este generată de următoareaprecizare, regăsită la art. III pct. 8 din OUG nr. 92/2014, după cumurmează: „8. Articolul 151 se abrogă.” Această precizare aordonanței abrogă nici mai mult nici mai puțin decât o prevederedin Titlul VI Taxă pe valoarea adăugată din Codul fiscal, respectivtemeiul normativ ce obliga persoanele din România să plăteascăTVA pentru efectuarea unor achiziții intracomunitare taxabile.Desigur, această situație nu are legătură cu obiectul ordonanței șieste posibil să fie o eroare la dactilografiere.

XIX. Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor socialesunt două acte normative pe care le încadrăm în categoria celorpozitive, deoarece există, iar țara are buget aprobat pentru anul2015.

XX. Sintetic, bugetul țării este construit urmărindu-se următoriiparametrii: total venituri suma de 107.413,0 milioane lei; total cheltuieli suma de 126.532,6 milioane lei; deficit suma de 19.119,6 milioane lei.

XXI. Din acest buget, observăm două aspecte ce merită dezvoltate:a) se acordă o mare atenție finanțării și cofinanțării proiectelor

din fonduri europene;b) se adoptă o nouă filizofie bugetară pentru finanțarea

bugetelor locale și a unităților administrativ teritoriale.

XXII.În acest sens, prin legea bugetului de stat, se asigură finanțăriPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

minime ale unităților administrativ teritoriale, după cum urmează: suma de 1.500.000 lei pentru comune; suma de 6.000.000 lei pentru orașe; suma de 20.000.000 lei pentru municipii; suma de 50.000.000 lei pentru municipii, reședințe de județ; suma de 80.000.000 lei pentru județe.

Aceste sume cuprind și veniturile proprii, iar prin bugetul destat se vor distribui în echilibrare diferențele de bani.

XXIII.Din punctul de vedere al operatorilor economici, prin legeabugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost introduseprevederi punctuale aplicabile în acest an, astfel amintimprincipalii indicatori, pe care îi avem în vedere când aceștia suntnecesari pentru diverse activități:

a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentareabugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei;

b) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratuluisau pensionarului este suma de 2.415 lei;

c) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui membru defamilie al asiguratului sau pensionarului este suma de 1.208 lei.

XXIV.Cotele contribuțiilor pentru asigurări sociale, contribuțiile lafondul de șomaj sau la fondul de garantare a creanțelor sunt înanul 2015 aceleași ca și în trimestrul al IV – lea 2014, prevăzute deart. 296^18 din Codul fiscal.

XXV.Tot din punctul de vedere al asigurărilor sociale, în anul 2015,valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei, actualizată cu unindice de corecție de 1,07 prevăzut în legea pensiilor. Pensiaminimă socială este în sumă de 400 lei.

XXVI.OUG nr. 91/2014 creează cadrul normativ și impune operatoriloreconomici să utilizeze case de marcat fiscale, conectate la o bazăde date a ANAF, când operatorii economici efectuează livrări debunuri sau prestări de servicii către populație.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

XXVII.Evidența vânzărilor se va ține într-un Registru electronic, cepermite citirea de către autoritatea fiscală atât a memoriei fiscale,cât și a acestui jurnal electronic de vânzări.

XXVIII.Prin această ordonanță, se instituie obligația comercianțilorde a asigura conectarea la distanță în vederea transmiterii de datefiscale către ANAF.

XXIX.De la ce dată este obligatorie utilizarea noilor tipuri de casede marcat fiscale? Legiuitorul a stabilit următoarele termene, în funcție de tipulde contribuabil:

a) începând cu 01 aprilie 2016 de către marii contribuabili;b) începând cu 01 iulie 2016 de către contribuabilii mijlocii;c) începând cu 01 noiembrie 2016 de către contribuabilii mici.

XXX.Observăm așadar că aceste termene sunt perioadele până lacare se pot modifica sau schimba actualele case de marcat fiscaleși, desigur, modificarea înainte de aceste termene este bine-venită. Într-un material viitor, vom analiza mai în detaliu întreagaprocedură privind casele de marcat fiscale.

XXXI.Ordinul ANAF nr. 4019/2014 aduce o precizare foarteimportantă privind modul de declarare a achizițiilor și livrărilorefectuate pe teritoriul național de către persoanele înregistrate înscopuri de TVA în România, respectiv procedura privind declarareabonurilor fiscale în declarația informativă 394.

Potrivit acestui temei normativ, până la data de 31 decembrie2016, se scutesc la declarare bonurile fiscale emise între operatoriiînregistrați în scopuri de TVA în România. Practic, procedura valabilăîn anul 2014 se va aplica și în anii 2015 și 2016.

XXXII.Cu această ocazie, reamintim faptul că bonurile fiscale emise

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

de aparatele de marcat fiscale pe care este imprimat codul deînregistrare în scopuri de TVA în România al cumpărătorului, cuvaloare de până la 100 euro inclusiv TVA, au calitate de documentjustificativ pentru deducerea TVA. Desigur, se necesită ca acestebonuri să conțină și celelalte elemente minime obligatorii, cum ar fidenumirea exactă a bunurilor și serviciilor, cota de TVA etc., pentrua se putea exercita dreptul de deducere, iar achizițiile trebuie să fieefectuate într-un scop ce permite deducerea TVA.XXXIII.Ordinul ANAF nr. 4018/2014 reglementează un nouformular prin care salariații pot dispune de o sumă de 2% dinimpozitul pe venitul din salarii, sumă ce poate fi direcționatăpentru susținerea entităților non-profit, pentru susținerea cultelorreligioase sau pentru acordarea de burse private.XXXIV.În principiu, procedura nu este nouă, iar persoanele fizicesalariate ce doresc destinația acestei sume către entitățile mai susamintite, au acest drept în temeiul art. 57 alin. (4) din Codul fiscal.Exercitarea acestui drept se face prin depunerea formularului 230 laautoritatea fiscală la care persoana fizică este arondată, până pe datade 25 mai a anului următor. Procedural, formularul se poate depune laregistratura organului fiscal, sub semnătură electronică sau prin poștă.XXXV.Noutatea adusă de actul normativ constă în detalierea maiexactă a procedurilor de completare a formularului, în funcție decele două posibile destinații:

a) entități non-profit sau unități de cult;b) bursă privată.

Contribuabilul bifează una dintre aceste două căsuțe și, în funcțiede situația sa exactă, va anexa documente ce atestă plata bursei private.

XXXVI.Desigur, și ceilalți contribuabili ce achită impozit într-unmod independent, cum ar fi persoanele ce desfășoară activitățiindependente, PFA sau cei ce practică o profesie liberă, potdirecționa procentul de 2% din impozitul pe venit datorat bugetului,direct prin completarea formularului 200 Declarație de venit.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Capitolul II – Monografii contabile

I. Noi conturi contabile privind reevaluarea imobilizărilorcorporale, conform noilor reglementări contabile.

Societatea ALFA SRL este persoană juridică română, înființatăconform Legii nr. 31/1990 privind societățile, ce aplică sistemul decontabilitate adoptat prin OMFP nr. 1802/2014. Aceasta aachiziționat în data de 20 decembrie 2013 o construcție în valoarede 120.000 lei. Durata normată de amortizare este de 40 ani,conform catalogului mijloacelor fixe. În data de 31 decembrie 2015,construcția este reevaluată la valoarea de piață de 100.000 lei. Îndata de 31 decembrie 2016, se efectuează o nouă reevaluare, iarconstrucția este reevaluată la valoarea de 140.000 lei. Ce procedurăurmărim pentru această reevaluare?

Noile reglementări contabile permit reevaluarea imobilizărilorcorporale deținute de societate la finele exerciţiului financiar.Noutatea constă în contabilizarea distinctă a rezultatului favorabildin reevaluare, dar și în introducerea a două noi conturi, prin carevom înregistra cheltuielile și veniturile în legătură cu reevaluarea,conturi reglementate de art. 108 și 109, respectiv de art. 111 dinOMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, după cum urmează: „108. - În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor

corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma evaluăriipe baza costului de achiziţie sau a costului de producţie şivaloarea rezultată în urma reevaluării trebuie prezentată înbilanţ la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în"Capital şi rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare").109. - (1) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva dinreevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatulreportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentândsurplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cândacest surplus reprezintă un câştig realizat. (...)111. - (...) (3) Sumele reprezentând diferenţe de naturaveniturilor şi cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

prezentate separat în contul de profit şi pierdere (contul 755"Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale", respectivcontul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilorcorporale", după caz).”

În situația noastră, pentru înregistrarea reevaluării de la 31decembrie 2015, se păstrează procedura eliminării amortizării dinvaloarea activului, urmată de aducerea valorii imobilizării lavaloarea justă. Valoarea anuală de amortizare inițială este 120.000 /40 ani = 3.000 lei. La finele anului 2015, amortizarea contabilăcalculată este de 6.000 lei.

Înregistrări contabile la 31 decembrie 2015:1. eliminarea amortizării din valoarea activului: 2812 "Amortizarea construcțiilor" = 212 "Construcții" cu suma

de 6.000 lei2. înregistrarea reevaluării nefavorabile: 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale" = 212

"Construcții" cu suma de 14.000 lei.

În urma reevaluării, în anul 2016, amortizarea anuală este de100.000 lei / 38 ani = 2.631,58 lei.

La reevaluarea de la finele anului 2016, vom ține cont deurmătoarele reguli:

a. se elimină de asemenea amortizarea din valoarea construcției;b. din reevaluarea favorabilă mai întâi se înregistrează venitul

corespunzător cheltuielii cu reevaluarea nefavorabilă anterioarăși numai diferența se va înregistra în rezerve din reevaluare;

c) pe măsura capitalizării rezervei, se va utiliza noul cont derezultat reportat introdus în legislație.

Înregistrări contabile la 31 decembrie 2016:1. eliminarea amortizării din valoarea activului: 2812 "Amortizarea construcțiilor" = 212 "Construcții" cu suma

de 2.631,58 leiPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

2. înregistrarea reevaluării favorabile: 212 "Construcții" = 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor

corporale" cu suma de 14.000 lei 212 "Construcții" = 105 „Rezerve din reevaluare” cu suma de

28.631,58 lei.

Notă: pe măsura capitalizării rezervei din reevaluare, seefectuează înregistrarea contabilă: 105 „Rezerve din reevaluare” =1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat dinrezerve din reevaluare".

II. Contabilitatea producției stocurilor biologice. Obținerea uneiculturi de porumb. Vânzare la un terț.

Societatea AGRICULTURĂ MILENARĂ SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, ceaplică sistemul de contabilitate adoptat prin OMFP nr. 1802/2014.Aceasta are ca obiect de activitate producția de porumb furajer. Înacest sens, efectuează următoarele cheltuieli:

a) arătură efectuată de un terț în sumă de 10.000 lei;b) achiziții semințe în sumă de 50.000 lei;c) ierbicidat în sumă de 5.000 lei;d) manoperă 20.000 lei și asigurări sociale 5.000 lei.Producția este vândută către un client cu suma de 100.000 lei,

în regim de taxare inversă, ambii operatori fiind înregistrați în scopuride TVA în România. Ce procedură contabilă trebuie să urmăreascăsocietatea având în vedere noile reglementări contabile adoptate înlegătură cu producția agricolă și contabilitatea distinctă de altestocuri a activelor biologice?

Noile reglementări contabile transpun în legislația naționalăprevederile din standardul internațional de contabilitate IAS 41Agricultură. În acest sens, se vor contabiliza distinct costurile curealizarea stocurilor de producție agricolă și se vor regăsii noiconturi contabile pentru realizarea producției de active biologice.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Principalele prevederi normative privind stocurile de naturaactivelor biologice sunt redate de art. 277 – 279 din OMFP nr.1802/2014 privind contabilitatea, după cum urmează: „277. - (1) În înţelesul prezentelor reglementări, activitatea

agricolă reprezintă administrarea de către o entitate atransformării biologice şi recoltării activelor biologice (animalevii şi plante vii) pentru vânzare sau pentru transformarea înproduse agricole sau în active biologice suplimentare.(2) Transformarea biologică cuprinde procesele de creştere,degenerare (aşa cum sunt exemplificate la pct. 282),producere şi procreare care produc modificări calitative saucantitative ale unui activ biologic.278. - (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt aceleacare urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute caactive biologice.(2) Exemple de active biologice de natura stocurilor suntanimalele destinate producţiei de carne, animalele deţinute învederea vânzării, peştii din fermele piscicole, culturile, cum arfi cele de porumb şi grâu, şi copacii crescuţi pentru cherestea.279. - (1) Produsele agricole sunt cele rezultate la momentulrecoltării de la activele biologice ale entităţii, de exemplu,lână, copaci tăiaţi, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc.(2) Dacă entitatea raportoare prelucrează produsele agricole,rezultă produse finite, de exemplu, fire, îmbrăcăminte,covoare, cherestea, brânză, zahăr, fructe prelucrate etc.(3) Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activbiologic sau încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.”

Se remarcă contul contabil 347 „Produse agricole” a căruifuncționare o prezentăm succint: În debitul contului 347 "Produse agricole" se înregistrează: valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole intrate înPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

gestiune şi plusurile la inventar (711); valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole aduse de

la terţi (354, 401). În creditul contului 347 "Produse agricole" se înregistrează: valoarea la preţ de înregistrare a produselor agricole vândute

şi lipsurile la inventar (711).

În acest caz, monografia pentru determinarea costului deproducție pentru această cultură agricolă, făcând abstracție de alteelemente de cost, este următoarea:1. arătură efectuată de un terț în sumă de 10.000 lei: 628 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi” = 401

„Furnizori” cu suma de 10.000 lei2. achiziții semințe în sumă de 50.000 lei: 6025 „Cheltuieli privind semințele și materiale de plantat” =

3025 „Semințe și materiale de plantat” cu suma de 50.000 lei3. ierbicidat în sumă de 5.000 lei: 6028 „Cheltuieli cu alte materiale consumabile” = 3028 „Alte

materiale consumabile” cu suma de 5.000 lei4. manoperă 20.000 lei și asigurări sociale 5.000 lei: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal salarii

datorate” cu suma de 20.000 lei 645 „Cheltuieli cu asigurările sociale” = 431 „Asigurări sociale”

cu suma de 5.000 lei. Total cost de producție = 90.000 lei.

Înregistrarea producției obținute: 347 „Produse agricole” = 711 „Venituri aferente costurilor

stocurilor de produse” cu suma de 90.000 lei.

Vânzarea producției: 4111 „Clienți” = 7017 „Venituri din vânzarea produselor

agricole” cu suma de 100.000 lei.Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Notă: se reține existența unui nou cont contabil privindînregistrarea veniturilor din producția agricolă, respectiv contul7017 „Venituri din vânzarea produselor agricole”. Scăderea din gestiune a producției vândute: 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 347

„Produse agricole” cu suma de 90.000 lei.

III. Ce proceduri urmărim la decontarea avansurilor detrezorerie? Sunt modificări față de reglementările anterioareîncepând cu 01 ianuarie 2015? Abordăm acest subiect nu datorită faptului că identificăm dificultățideosebite în aplicarea reglementării, ci datorită faptului că oriceentitate aflată în sfera reglementărilor contabile trebuie să urmăreascăprocedura de acordare și decontare a avansurilor de trezorerie.

Ce prevede legiuitorul în legătură cu procedura decontabilizare a avansurilor de trezorerie? Răspunsul la aceastăsituație este dat de pct. 306 din OMFP nr. 1802/2014 privindcontabilitatea, după cum urmează: „306. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau

a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, seînregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri detrezorerie", respectiv contul 461 "Debitori diverşi", în cazul terţilor).(2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie,cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din dataefectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.(3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivitlegii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază încontul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe înlegătură cu personalul (4282 "Alte creanţe în legătură cupersonalul"), în funcţie de natura creanţei.”

În acest context, reținem că nu sunt modificări majore față dereglementările anterioare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Ce procedură contabilă vom utiliza pentru înregistrarea de la01 ianuarie 2015 a avansurilor pentru active imobilizate? Maiexistă contul 232 “Avansuri pentru imobilizări”? Până la data de 31 decembrie 2014, conform reglementărilorcontabile conforme cu OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea,avansurile plătite către furnizorii de imobilizări corporale saunecorporale se înregistrau în contul 232 “Avansuri pentruimobilizări”, analitic distinct. Ce procedură se va utiliza începând cu 01 ianuarie 2015,conform noilor reglementări contabile? Răspunsul la aceastăîntrebare este dat de pct. 316 alin. (1) din OMFP nr. 1802/2014privind contabilitatea, după cum urmează: „316. - (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor

reglementări, sumele reprezentând avansuri acordate pentruimobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" şi 4094"Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale", la valoarearezultată din evaluarea efectuată la 31 decembrie 2014, potrivitReglementărilor contabile conforme cu directivele europene,aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

În ce conturi se vor înregistra avansurile plătite către furnizoride imobilizări după data de 01 ianuarie 2015? Legiuitorul introducedouă noi conturi astfel: 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"; 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale". Câteva aspecte privind funcționarea conturilor: În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează: valoarea avansurilor acordate (401, 404).

În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează: valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia

regularizării plăţilor cu aceştia (401, 404).Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

II. Costurile cu demolarea unei construcții pentru a edifica o altăconstrucție. Provizion pentru refacerea amplasamentului.

Ce reglementări contabile se vor utiliza când o entitateachiziționează o construcție pe care o demolează, în scopul ridicăriiunei alte construcții? Dacă există o obligație de mediu pentrudezafectarea unei construcții la finele perioadei aprobate pentruexploatare, se constituie provizion?

Răspunsul la această situație este reglementat de art. 226 alin.(4) – (6) din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, aplicabil dela 01 ianuarie 2015, conform căruia:1. în situația în care o clădire este demolată pentru a fi construităo altă construcție, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dupănatura lor, în clasa 6, fără a fi considerate costuri de amenajare aamplasamentului, respectiv nu vor fi considerate o componentă acostului cu realizarea celeilalte construcții. Acelaşi tratamentcontabil se aplică şi cheltuielilor reprezentând valoareaneamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv,atunci când acesta este evidenţiat ca stoc.

2. în costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurileestimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea dinfuncţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care estepoziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimatecredibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare aimobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului;

3. costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizăriicorporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului serecunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont deprovizioane - contul 1513 "Provizioane pentru dezafectareimobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Lipsă mărfuri la inventar imputate gestionarului. AjustareaTVA.

Cu ocazia inventarului din luna decembrie 2014, efectuat lasocietatea TRICOLORUL VESEL SRL, persoană juridică română,înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, s-a constatatcă un stoc de marfă achiziţionat la preţul de 1.000 lei + TVA 24%este integral degradat, din cauza gestionarului, ce nu a ferit stoculde intemperii. Gestionarul îşi asumă vina pentru degradarea stocului,iar societatea decide imputarea acestuia. Ce procedură trebuieurmată, cunoscând că preţurile de aprovizionare pentru acelaşisortiment de marfă sunt la data imputaţiei în valoare de 1.100 lei?

Începând cu 01 februarie 2013, imputaţiile aplicate unor persoanevinovate pentru degradarea bunurilor nu mai sunt supuse TVA,conform modificării aduse la art. 137 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

O altă observaţie ţine de tratamentul fiscal al TVA, regăsit înnorma de aplicare pentru art. 148 din Codul fiscal, regăsită la pct. 53alin. (6) lit. d) din HG nr. 44/2004, ce stabileşte: „În cazul bunurilorlipsă din gestiune care sunt imputate, se efectuează ajustarea taxei,sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unoroperaţiuni în sfera de aplicare a TVA.”

În mod practic, reţinem faptul că la imputarea unei sume nu semai colectează TVA, însă se pierde dreptul de deducere al TVA de laachiziţia stocului de marfă, procedură cunoscută drept ajustareaTVA dedus iniţial.

Un alt aspect porneşte de la valoarea imputaţiei. La ce valoarese va efectua imputarea? Prevederea în acest caz este dată de pct. 41 alin. (3) din OMFPnr. 2861/2009 privind inventarierea, ce stabileşte că imputarea se

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 25: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

efectuează la valoarea de înlocuire, respectiv costul actual alstocului la care se va adăuga şi paguba provenită din ajustarea TVA.

Scăderea din gestiune a stocului şi ajustarea TVA seînregistrează astfel: 607 „Cheltuieli cu mărfurile” = 371 „Mărfurile” cu suma de

1.000 lei 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = 4426 „TVA

deductibilă” cu suma de 240 lei.

Notă: aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozituluipe profit, deoarece prin imputaţie se va realiza un venit impozabil,conform art. 21 alin. (1) din Codul fiscal.

De reţinut: se recomandă emiterea unei autofacturi, cadocument justificativ pentru ajustarea TVA de la stocul degradat.

Imputarea sumei se va înregistra prin articolul contabil: 461 „Debitori diverşi” = 7588 „Alte venituri din exploatare” cu

suma de 1.100 lei + 240 lei = 1.340 lei.

Foarte important: deoarece valoarea pagubei este mai micădecât 5 salarii minime brute pe economie, imputaţia poate fi făcutăcu acordul părţilor, fără a fi necesară decizia instanţei, potrivit art.254 din Codul muncii.

II. Tratamentul fiscal al unui contract de superficie ce sefinalizează în anul 2015.

Societatea IARNĂ GEROASĂ SRL este o persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, cedeține un teren construibil. Pe acest teren este ridicată o clădire,recunoscută în categoria construcțiilor. Societatea vinde către opersoană fizică în anul 2004 terenul pe care se află aceastăconstrucție, păstrând un drept de superficie asupra clădirii până în

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 26: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

luna februarie 2015. Perioada de superficie nu a fost prelungită. Cetratament fiscal se va aplica la societate, când aceasta esteplătitoare de impozit pe profit?

Ca și primă observație, cadrul normativ la care ne vom referieste Codul civil din 1865, aplicabil în anul 2004, ce dispune și înacest caz având în vedere că acest contract a fost semnat când acesttemei juridic era în vigoare. Și actualul Cod civil conține aceleașiinstituții juridice cu privire la superficie. Astfel, superficia reprezintădreptul unei persoane de a edifica, a ridica o construcție, pe terenulunei alte persoane. Durata maximă a dreptului de superficie este de99 ani cu posibilitatea de prelungire. La încheierea perioadei de superficie, proprietarul terenuluidevine de drept și proprietarul construcției dacă părțile nu austabilit o altă situație. Practic, dacă nu sunt alte clauze contrare șinici nu s-a prevăzut vreun preț de despăgubire, societatea își pierdedreptul de proprietate asupra construcției iar aceasta intră înproprietatea persoanei fizice. Desigur, aceste consecințe juridicetrebuie analizate mai în detaliu în baza contractului inițial de superficie.

Astfel, din punct de vedere fiscal, considerăm că sunt implicațiide enumerat asupra următoarelor categorii de impozite:1. taxa pe valoarea adăugată;2. impozitul pe profit;3. taxe locale.1. Din punctul de vedere al TVA ce a fost dedusă la construcțiaclădirii și la eventualele modernizări efectuate până la 31 decembrie2006, nu se mai impune ajustarea TVA conform dispozițiilortranzitorii de la art. 161 din Codul fiscal.

Foarte important: ajustarea TVA de la construcția unei clădirisau de la modernizarea acesteia efectuată înainte de data aderăriiRomâniei la Comunitatea Europeană s-a impus într-o perioadămaximă de 5 ani, perioadă ce a expirat la 31 decembrie 2011.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 27: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Dacă au fost efectuate modernizări ale clădirii după data de 1ianuarie 2007 iar modernizările depășesc 20% din valoareaconstrucției, în acest caz se va impune ajustarea TVA la data la careclădirea iese din proprietatea societății.

Notă: mecanismul și procedura de ajustare a TVA suntreglementate de art. 149 din Codul fiscal. Durata de ajustare a TVAeste de 20 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-aefectuat modernizarea.

2. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, se va necesitascăderea din gestiune a clădirii pentru care s-a pierdut dreptul deproprietate. Înregistrările contabile aplicabile sunt: 281 „Amortizarea construcțiilor” = 212 „Construcții” cu

valoarea amortizată a construcției 6583 „Cheltuieli cu activele cedate” = 212 „Construcții” cu

valoarea neamortizată a construcției Notă: considerăm că această cheltuială este nedeductibilă lacalculul impozitului pe profit deoarece nu este efectuată în scopulrealizării de venituri impozabile conform art. 21 alin. (1) din Codulfiscal. Această cheltuială ar deveni deductibilă dacă societatea vareuși o valorificare a construcției prin obținerea unui preț dedespăgubire de la persoana fizică ce o va primi în proprietate.

Dacă persoana fizică, proprietară a terenului, este o persoanăafiliată persoanei juridice se necesită în mod expres ca tranzacția săse facă la prețul pieței conform art. 11 alin. (2) din Codul fiscal. Desigur,același tip de preț se va aplica și în cazul persoanelor neafiliate.

3. Din punctul de vedere al taxelor locale, persoana juridică vadepune o declarație de mențiuni la direcția de specialitate a autoritățiipublice locale în 30 zile de la data la care este prevăzută încheiereasuperficiei, conform art. 254 alin. (5) din Codul fiscal. Societatea îșiva radia rolul fiscal de la taxele locale iar persoana fizică ce va preluaconstrucția va fi noul titular pentru plata impozitului pe clădiri.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 28: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Plata contribuției la sănătate pentru dobânda încasată decopii pentru alocația depusă în bancă.

În mass-media s-a făcut cunoscută știrea că ANAF execută silitun număr de aproximativ 11.000 copii minori ce au încasat alocațiașcolară prin bancă, iar banca a alocat o dobândă modică pentrupăstrarea acestor sume.

În ciuda faptului că este o situație atipică, iar pentru copiii dinfamilii modeste devine o problemă socială, plata contribuției laasigurările de sănătate pentru dobânda aferente alocației primitede copii minori este legală. Plata contribuției nu este morală, dareste conformă tâmpeniilor existente în legislația fiscală.

Începând cu 01 iulie 2012, prin OUG nr. 125/2012 se modificăcadrul normativ, în sensul reglementării contribuțiilor sociale(pensii, asigurări de sănătate și șomaj) chiar de către Codul fiscal, îndetrimentul legislației premergătoare, Legea nr. 95/2006 privindsănătatea, Legea nr 263/2010 privind pensiile, etc. Practic s-aunificat legislația impozitării asigurărilor sociale într-un singur actnormativ - Codul fiscal.

Obligația de plată a asigurărilor de sănătate, în seamapersoanelor ce realizează veniturile din dobânzi, este reglementatăde art. 297^27 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Nu există nici o scutire de la acestă obligație în funcție decalitatea de copil minor, pe care sa o prevadă Codul fiscal. În plusîncă se mai regăsește în Codul fiscal, imbecilitatea declarată de maimulte ori neconstituțională că dacă valoarea venitului impozitat cucontribuția la asigurarea de sănătate este mai mic decât un salariuminim, atunci contribuția la sănătate se recalculează la nivelul unuisalariu minim pe economie.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 29: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Desigur există art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind sănătatea,ce stabilește că minorii au dreptul să fie asigurați în sistemul desănătate, dar n-are nici o valoare din punct de vedere fiscal,deoarece o eventuală scutire ar fi trebuit să existe în Codul fiscal,pentru ca la art. 298 pct. 44 din Codul fiscal este stabilit că oriceprevedere contrară Codului fiscal se consideră abrogată.

Prin urmare, soluția nu este anularea deciziilor de impunere, ciadmistia fiscală asa cum s-a procedat de multe ori în ultimele cazuri(vezi mamele și pensionarii în relația cu Curtea de Conturi).

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 30: Prietenii Contabilitatii - Mediu Executiv

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139