of 27 /27
Nr. 18 / 6 Mai 2015 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2343 – 8460 ISSN–L 2343 – 8460 P PRIETENII CONTABILITĂȚII

Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Nr. 18 / 6 Mai 2015

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2343 – 8460 ISSN–L 2343 – 8460

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști; Contabilitatea unui transfer de afacere scutit de TVA, conform art.

128 alin. (7) din Codul fiscal. Actualizare 2015. Cheltuieli ce nu se înregistrează în costul de producţie. Realizare

confecţii cu export în Republica Moldova. Studiu de caz. Taxa de reclamă şi publicitate pentru afişajul public. Cine suportă

impozitul datorat bugetului local – cel ce realizează venitul dinpublicitate sau cel ce suportă cheltuiala cu publicitatea?

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate despecialiști; Câteva aspecte privind producția de bijuterii din aur. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate deredacție; Vânzarea unei construcții la o societate aflată în procedura

insolvenței. Recuperarea TVA plătită în alte state.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă; Aspecte particulare privind Registrul cu banii personali ai salariaților,

vânzări prin mijloace de transport.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

Săptămâna trecută au fost publicate următoarele actenormative: OMFP nr. 513 din 30 Aprilie 2015 publicat în Monitorul Oficial

nr. 0300 din 30 aprilie 2015 - Ordin pentru aprobareamodelului şi conţinutului registrului de bani personali, precumşi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

OUG nr. 8 din 22 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.0285 din 28 aprilie 2015 - Ordonanţă de urgenţă pentrumodificarea şi completarea unor acte normative

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:I. OMFP nr. 513/2015 instituie modelul Registrului de banipersonali ce trebuie ținut de către persoanele ce efectuează vânzăride bunuri/prestări de servicii direct către populație, utilizând casede marcat fiscale.II. Urgența derivă din faptul că în termen de 5 zile lucrătoare dela data publicării prezentului ordin, respectiv până vineri 08 mai2015, trebuie notificată autoritatea fiscală prin care se anunțăînființarea Registrului cu banii personali ai salariaților și numărul depagini al acestuia.

III. Registrul se prezintă sub forma unui caiet cu pagini A4, cetrebuie numerotat crescător, pe ultima filă semnândadministratorul sau înlocuitorul de drept al acestuia.

IV. În Registrul banilor personali, se completează zilnic laînceputul programului de lucru, de către salariații operatoruluieconomic, ”aferenți unității de vânzare a bunurilor/prestare aserviciilor”. Înțelegem așadar că nu toți salariații unei societăți vorcomplete aceste sume în Registrul de bani, ci numai cei din incinta

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

locației de vânzare sau cei arondați acestei locații de vânzare.

V. Să analizăm câteva aspecte privind acest REGISTRU, ce nusunt neapărat detaliate de acest ordin, după cum urmează:

a) Registrul în sine nu se înregistrează la ANAF, însă în termen de5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,trebuie depusă o notificare privind înregistrarea acestuiRegistru, prin care se precizează numărul de pagini al acestuia;

b) nu există un model pentru notificarea autorității fiscale, astfelcă anexat acestui material, cabinetul nostru vă propune unmodel de notificare;

c) este permisă folosirea unui singur Registru pentru o unitate devânzare/prestare de servicii;

d) la terminarea unui Registru, ar trebui reluată aceeași procedurăde notificare la ANAF în termen de 5 zile lucrătoare de la dataterminării Registrului vechi și înființării noului Registru;

e) Registrul nu are un regim fiscal special, prin urmare cea maieficientă metodă de înființare a acestuia este achiziția unuiadin comerț, cu cât mai multe file;

f) ordinul analizat astăzi introduce și rubricația coloanelor dinRegistru, ce poate fi întocmită prin liniere;

g) operatorul economic răspunde de integritatea Registrului șimai ales de obligația ca personalul din unitatea de vânzare săcompleteze banii personali în acest Registru la începereaprogramului;

h) completarea în Registru trebuie să se facă fără spații libere,fără ștersături sau modificări;

i) operatorii economici trebuie să facă instructajele necesarepentru ca salariații să înțeleagă ce li se cere, respectiv trebuiesă li se precizeze în fișele de post aceste noi obligații privindrespectarea reglementărilor pentru utilizarea caselor demarcat fiscale.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

VI. De când este aplicabil acest Registru? Din punctul nostru de vedere, Registrul trebuie utilizat din datade 30 aprilie 2015, data publicării în Monitorul oficial, însăcontravențiile pentru nerespectarea acestei obligații se vor aplicadoar pentru fapte constatate după data de 08 mai 2015.

VII. Acest termen derivă din prevederile art. VIII din OUG nr.8/2015 privind modificarea reglementărilor aplicabile caselor demarcat fiscale, publicată în Monitorul oficial din data de 28 aprilie2015.

VIII. Mai amintim și faptul că ordinul nu precizează modul în carese va depune notificarea, astfel apreciem că aceasta poate fidepusă:

a) direct la registratura ANAF, probabil cea mai sigură metodă;b) prin poștă, cu confirmare de primire.

IX. OUG nr. 8/2015 vine să corecteze unele situații generate dereglementările existente privind plusurile și minusurile de casierie.Cu această ocazie, ordonanța introduce: noțiunea fiscală de bacșiș; registrul de înregistrare a sumelor personale ale salariaților

(acesta a mai funcționat în perioada 2007-2008); o multitudine de amenzi cu valori substanțiale.

X. Să analizăm noțiunea fiscală de bacșiș și noile contravenții laregimul caselor de marcat fiscale. Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în modvoluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livratesau a serviciilor prestate de către operatorii economici precum şirestul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în modvoluntar. Bacşişul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau uneiprestări de servicii. Acest lucru înseamnă că nu este în sfera TVA.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

XI. Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub oriceformă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordareabacşişului. Suma de bani aferentă bacșișului se justifică prin dateleînscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronicefiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct.

XII. Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulamentde ordine interioară dacă veniturile provenite din încasareabacșișului rămân la dispoziția lor, sau constituie o sursă de altevenituri care se distribuie salariaților. Aici ar trebui și o modificareîn Codul fiscal în care să se precizeze foarte clar că nu sunt venituride natură salarială pentru că există deja prevederi cum ar fi cele dela art. 55 din Codul fiscal care spune că toate sumele încasate ca șiconsecință a contractului de muncă sunt venituri de naturăsalarială, legiuitorul prevăzând în mod expres asimilarea caretribuții indiferent de forma sub care se acordă.

XIII. Astfel, în lipsa acelei precizări, reglementările actuale dinCodul fiscal, pe bună dreptate, conduc la asimilarea acestorvenituri la venituri din salarii, indiferent de precizările publicefăcute în mass-media de către persoanele decidente. Regulamentulse păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronicfiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

XIV.Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează încontabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților seînregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilorcontabile aplicabile.

XV. Se reintroduce registrul în care trebuie declarate sumeledeținute de aceștia la intrarea în programul de lucru, pentruoperatorii caselor de marcat fiscale respectiv pentru personalulconex. Modelul registrului se va aproba în termen de 10 zile.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

XVI.La solicitarea organelor de control, atunci când se află înincinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilorîn care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru,angajații operatorului economic sunt obligați să prezinte sumele debani aflate asupra lor.

XVII.Observăm și faptul că suspendarea activității operatoruluieconomic nu se mai realizează de la prima constatare a încălcăriilegislației pentru casele de marcat fiscale ci de la a doua abatereconstatată într-o perioadă de 24 luni, în anumite situații.

XVIII.În cazul suspendării activității, aceasta încetează de drept întermen de 24 ore de la dovada plății dacă se achită o sumă de 10 xamenda aplicată. Culmea este că suma nu se restituie dacăprocesul verbal de contravenție este desființat de instanță. Practic,această situație reprezintă o îmbogățire fără just temei a statului peseama persoanelor considerate nevinovate de către instanța dejudecată.

XIX. În altă ordine de idei, avem cel puțin 3 erori de redactare,sperăm noi, pentru că altfel ne vom trezi cu amenzi infinite, ținândcont de faptul că exprimarea cunatumului unor amenzi esteformulată sub forma „cu amendă în cuantum de la 22.500 lei,” , fărăprecizarea unui plafon superior.

XX. În ceea ce privește noile sancțiuni, legiuitorul este foartegeneros în a stabili amenzi uriașe ca și compensație pentrufacilitatea de a nu suspenda activitatea. Să analizăm aceste valori.1. avertisment în situaţia în care diferenţa constatată între sumeleînscrise în documentele justificative emise de/pentru operatoruleconomic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea de vânzare abunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de bani efectivexistente în orice loc din incinta/incintele în care se desfăşoară activitatea,

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

inclusiv sumele aflate asupra personalului şi cele încasate prinutilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar,este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv, dinvaloarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrulspecial la data şi ora efectuării controlului;2. amendă de 3.500 lei, în situaţia în care diferenţa constatatăîntre sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentruoperatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea devânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de baniefectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care sedesfăşoară activitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şicele încasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau asubstitutelor de numerar, este de până la 300 lei inclusiv, dar maimare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilorprestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sauîn registrul special la data şi ora efectuării controlului;3. amendă de 12.500 lei, în situaţia în care diferenţa constatatăîntre sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentruoperatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea devânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de baniefectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care se desfăşoarăactivitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şi celeîncasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelorde numerar, este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar maimică de 3% inclusiv, din valoarea totală a bunurilor livrate sau aserviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronicfiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului;4. amendă de 17.500 lei, în situaţia în care diferenţa constatatăîntre sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentruoperatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea devânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de baniefectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care se desfăşoarăactivitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şi celeîncasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

de numerar, este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar maimare de 3 % din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilorprestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sauîn registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârșitulzilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;5. amendă de 22.500 lei, în situaţia în care diferenţa constatatăîntre sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentruoperatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitatea devânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de baniefectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care sedesfăşoară activitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şicele încasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau asubstitutelor de numerar, este mai mare de 1.000 lei dar mai micăde 3 % inclusiv, din valoarea totală a bunurilor livrate sau aserviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronicfiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului;6. amendă de 27.500 lei, în situaţia în care diferenţa constatatăîntre sumele înscrise în documentele justificative emise de/pentruoperatorul economic pentru operaţiunile desfăşurate la unitateadevânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi sumele de baniefectiv existente în orice loc din incinta/incintele în care sedesfăşoară activitatea, inclusiv sumele aflate asupra personalului şicele încasate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau asubstitutelor de numerar, este mai mare de 1.000 lei și mai mare de3%, din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrulspecial la data şi ora efectuării controlului;

XXI. În cazul în care într-un interval de 24 de luni de la data la cares-a decis aplicare unei sancțiuni pentru o diferenţă mai mare de3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,atunci complementar se va aplica și sancțiunea suspendăriiactivității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilorsau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Capitolul II – Monografii contabile

I. Contabilitatea unui transfer de afacere scutit de TVA, conformart. 128 alin. (7) din Codul fiscal. Actualizare 2015.

Societatea PEISAJ DE PRIMĂVARĂ SRL este o persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,plătitoare de impozit pe profit, înregistrată în scopuri de TVA, cusediul în Bucureşti, ce deţine mai multe sedii secundare înTimişoara, Iaşi, Cluj şi Constanţa. La sediul secundar din Constanţaîşi desfăşoară activitatea un număr de 10 persoane. La acest sediuse află un imobil în proprietatea societăţii cu valoarea de achiziţiede 100.000 lei, din care s-au amortizat 20.000 lei şi echipamente cucostul de achiziţie de 20.000 lei, cu valoarea amortizată de 6.000lei. Deoarece activitatea întâmpină dificultăţi economice, societateatransferă acest sector de activitate, în luna aprilie 2015, format dintransferul imobilului, transferul echipamentelor, salariaţilor şilistelor de clienţi către o altă societate, înregistrată în scopuri deTVA în România. Valoarea întreagă a transferului este de 200.000lei. Ce monografie contabilă este aplicabilă și care sunt aspectele decare trebuie să ținem cont în această situație?

La elaborarea unei monografii contabile aplicabile acesteisituații, trebuie să ținem cont în primă etapă de tratamentul fiscalaplicabil. Astfel, sunt aplicabile prevederile de la art. 128 alin. (7) dinCodul fiscal, ce stabileşte: “ (7) Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora,

efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi depasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau caurmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aportîn natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuridacă primitorul activelor este o persoană impozabilă. Primitorulactivelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea cepriveşte ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege.”

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Observăm aşadar că legiuitorul a prevăzut expres în Codul fiscalcă acest transfer al unui sector de activitate nu constituie o livrarede bunuri, astfel nu este îndeplinită condiţia de activitate în sferaTVA, ca urmare transferul nu este supus TVA.

O altă observaţie din punctul de vedere al TVA constă în analizafaptului dacă se impune ajustarea TVA de la achiziţia deechipamente şi a imobilului, aceasta se va face la beneficiarultransferului, conform cu prevederile din normele metodologicepentru art. 128 din Codul fiscal, regăsite la pct. 6 alin. (10) din HG nr.44/2004 ce stabilesc: “(10) Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului

prevăzut la alin. (9) este considerată ca fiind succesorulcedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de taxăsau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile și obligațiilecedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute laart. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustările deducerii prevăzutela art. 148 și 149 din Codul fiscal.”

De reţinut:1. beneficiarul transferului are obligaţia să continuie activitateadesfăşurată de cel ce a cedat sectorul de activitate, să nu lichidezeimediat activitatea respectivă, sau să vândă eventualele stocuri;2. beneficiarul transferului va transmite cedentului o declaraţieprin care să îl asigure pe acesta de continuarea activităţii;3. când beneficiarul nu deţine toate autorizaţiile necesaredesfăşurării activităţii, această situaţie nu are relevanţă din punctulde vedere al TVA;4. este obligatorie de a fi transmisă copie de pe Registrulbunurilor de capital;5. contractul de transfer pentru active de natura terenurilor şiclădirilor trebuie să îndeplinească condiţiile de publicitate şicadastru imobiliar, precum şi forma autentică.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Înregistrări contabile: 461 „Debitori diverși” = 7583 „Venituri din vanzarea activelor

și alte operații de capital” cu suma de 200.000 lei.

Scăderea din gestiune: 2812 „Amortizarea construcțiilor” = 212 „Construcții” cu

suma de 20.000 lei 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de

capital” = 212 „Construcții” cu suma de 80.000 lei 2813 „Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport,

animalelor și plantațiilor” = 2131 „Echipamente tehnologice(mașini, utilaje și instalații de lucru)” cu suma de 6.000 lei

6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații decapital” = 2131 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje șiinstalații de lucru)” cu suma de 14.000 lei

De reţinut: din punct de vedere fiscal, la determinareaimpozitului pe profit, veniturile sunt impozabile şi cheltuielile suntdeductibile.

II. Cheltuieli ce nu se înregistrează în costul de producţie.Realizare confecţii cu export în Republica Moldova. Studiu de caz.

Societatea HĂINUȚE ELEGANTE SRL este o persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, ceare ca obiect de activitate producţia de confecţii. Societatea livreazăîn Republica Moldova confecţiile realizate. Uneori, pentru realizareaproducţiei, societatea contractează credite. În luna mai 2015,societatea înregistrează următoarele costuri: consum de țesături în sumă de 2.000 lei; consum de papiote de ață, fermoare în sumă de 1.500 lei; consum de adezivi, lipici, în sumă de 500 lei; consum de energie electrică în sumă de 200 lei;

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

consum de apă în sumă de 300 lei; salarii brute muncitori direct productivi în sumă de 3.000 lei; asigurări sociale în sumă de 1.000 lei; amortizare utilaje de producție în sumă de 500 lei; dobândă bancară în sumă de 500 lei; amendă pentru nedepunerea unei declarații în sumă de 500 lei.Producția realizată se vinde unui client din Republica Moldova

la prețul de 4.000 USD.Cum se determină costul de producție și care sunt înregistrările

contabile aplicabile acestei situații?

Cadrul normativ aplicabil producţiei în curs de execuţie este datde prevederea de la art. 8 pct. 7 din OMFP nr. 1802/2014 privindcontabilitatea şi de prevederile OMFP nr. 1826/2003 privindcalculaţia costurilor şi contabilitatea de gestiune.

Notă: pentru stocurile de active circulante, ce nu sunt activebiologice, prevederile din reglementările româneşti sunt similare cuprevederile din IAS 2 Stocuri.

Mai mult, OMFP nr. 1826/2003 privind calculaţia costurilor laenumerarea cheltuielilor ce nu se includ în costurile de producţie,se regăsesc situaţiile în care nici IAS 2 nu recunoaşte o cheltuială încostul de producţie.

Din punctul de vedere al costului cu stocul, pentru producţia cuciclu scurt de fabricaţie, nici legislaţia din OMFP nr. 1802/2014privind contabilitatea şi nici IAS 23 – Costul îndatorării nurecunoaşte în costul de producţie cheltuielile cu îndatorarea.

În luna mai 2015 se efectuează următoarele înregistrări contabile: Consum ţesături, înregistrate ca materii prime cu suma de2.000 lei:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

601 „Cheltuieli cu materii prime” = 301 „Materii prime” cusuma de 2.000 lei.

Consum materii auxiliare, reprezentând papiote de aţă,fermoare, nasturi, cu suma 1.500 lei: 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” =3021 „Materiale

auxiliare” cu suma de 1.500 lei. Consum alte material consumabile, reprezentând adezivi, lipicişi lacuri, cu suma de 500 de lei: 6028 „Cheltuieli cu alte materiale consumabile” = 3028

„Materiale consumabile” cu suma de 500 lei Consum energie electrică cu suma de 200 de lei: 605 „Cheltuieli cu energia şi apa” = 401 „Furnizori” cu suma de

200 lei. Consum apă cu suma de 300 de lei: 605 „Cheltuieli cu energia şi apa” = 401 „Furnizori” cu suma de

300 lei. Salarii brute muncitori cu suma de 3.000 de lei: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal salarii

datorate” cu suma de 3.000 lei. Asigurări sociale cu suma de 1.000 de lei: 645 „Cheltuieli cu asigurările sociale” = 431 „Asigurări sociale”

cu suma de 1.000 lei. Amortizare utilaje producţie cu suma de 500 de lei: 6811 „Cheltuieli cu amortizările” =281 „Amortizare” cu suma

de 500 lei. Dobândă bancară cu suma de 500 de lei: 666 „Cheltuieli cu dobânzile” = 5121 „Conturi la bănci în lei”

cu suma de 500 lei. Amendă pentru nedepunerea unei declaraţii cu suma de 500 de lei: 6581 „Cheltuieli cu amenzi şi penalităţi” = 446 „Alte impozite

şi taxe” cu suma de 500 lei.

În exemplul nostru, valoarea cheltuielilor înregistrate desocietate este suma de 10.000 de lei, însa nu toate elementele decheltuială sunt aferente producţiei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Astfel, dobânda bancară şi amenda nu sunt cheltuieli deproducţie, valoarea costului de producţie pentru ţesăturile realizatede societate este suma de 9.000 de lei.

Înregistrare realizare producţie: 345 ”Produse finite” = 711 “Venituri aferente costurilor

stocurilor de produse” cu suma de 9.000 de lei.

Vânzarea către un client din Republica Moldova se realizează lapreţul de 4.000 USD, la un curs de 1 USD = 3,5 lei.

Înregistrare contabilă: 4111 “Clienţi” = 7015 “Venituri din vânzarea produselor finite”

cu suma de 4.000 USD x 3,5 lei / USD = 14.000 lei.

Notă: scutirea de TVA la vânzare este dată de art. 143^1 dinCodul fiscal, ce stabileşte că exporturile sunt scutite de TVA, iarsocietatea va justifica scutirea de TVA cu următoarele documente:

a) factură corect întocmită;b) declaraţie vamală de export;c) documentul de transport al bunurilor din România în

Republica Moldova;d) documentaţia comercială, contract, comandă, order, din care

să rezulte preţul şi condiţiile de livrare.

De reţinut: documentele enumerate mai sus sunt reglementatede OMFP nr. 2222/2006 privind justificarea scutirii de TVA. Pe facturătrebuie efectuată o trimitere fie la prevederea din Codul fiscal, fie latemeiul normativ din Directiva nr. 112/2006 privind regimul comunal TVA, ce conferă dreptul de livrare în regim de scutire de TVA.

Scăderea din gestiune a producţiei vândute : 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345

”Produse finite” cu suma de 9.000 de lei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

III. Taxa de reclamă şi publicitate pentru afişajul public. Cinesuportă impozitul datorat bugetului local – cel ce realizează venituldin publicitate sau cel ce suportă cheltuiala cu publicitatea?

Societatea RAZA DE LUNĂ SRL este o persoană juridică cu sediulactivităţii în Constanţa, ce deţine mai multe panouri de afişaj, înoraşul Mamaia. Societatea ARCUL DE TRIUMF SRL este o societatecomercială ce deţine panouri publicitare în Bucureşti, oraş undeeste înmatriculată această societate. Societatea PRIETENII CONTABILITĂŢIISRL este o societate recent înfiinţată, ce doreşte să îşi facă reclamăşi publicitate în oraşul Mamaia. În acest caz, semnează un contractde reclamă şi publicitate cu societatea din Bucureşti, ARCUL DETRIUMF SRL pentru suma de 1.000 lei plus TVA. Societatea ARCULDE TRIUMF SRL subînchiriază panourile de afişaj de la societateaRAZA DE LUNĂ SRL din oraşul Mamaia la preţul de 900 lei plus TVA.Cine suportă taxa de reclamă şi publicitate şi care este monografiacontabilă aferentă celor trei societăţi? Toate societăţile suntînregistrate în scopuri de TVA şi aplică TVA cu exigibilitate normală.

Pentru taxa de publicitate, sunt aplicabile prevederilenormative de la art. 271 alin. (1), art. 272 alin. (2) din Codul fiscal şipct. 165 alin. (2) din HG nr. 4472004 privind normele metodologicede aplicare ale art. 271 din Codul fiscal, ce stabilesc: „Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură

de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc publicdatorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articolcătre bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale înraza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura deafişaj respectivă.“

„Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuaretaxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplicăunei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura deafişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art.270 fiind plătită de această ultimă persoană.“

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

„În cazul în care panoul, afişajul sau structura de afişaj esteînchiriată unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa încondiţiile art. 270 sau art. 271 din Codul fiscal, după caz.“

În concluzie, chiar dacă intuiţia noastră ne-ar spune că unadintre cele două societăţi cu obiect de afişaj ar datora taxa cătrebugetul local, în realitate taxa va fi datorată de client în beneficiulcăruia se efectuează publicitatea, în cazul de faţă va fi datorată dePRIETENII CONTABILITĂŢII SRL.

Înregistrare contabilă taxă locală la PRIETENII CONTABILITĂŢII SRL: 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = 446 „Alte impozite şi

taxe” cu suma stabilită de bugetul local aferentă suprafeţeiînchiriate, proporţional cu perioada de timp de utilizare aafişajului.

Înregistrare la RAZA DE LUNĂ SRL pentru facturarea chirieipentru panou: 4111 „Clienţi” = 706 „Venituri din chirii” cu suma de 900 lei 4111 „Clienţi” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 216 lei

Primirea facturii de chirie de către societatea ARCUL DETRIUMF SRL ce subînchiriază panourile de afişaj: 612 „Cheltuieli cu chirii” = 401 „Furnizori” cu suma de 900 lei 4426 „TVA deductibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de 216 lei

Facturarea chiriei de către ARCUL DE TRIUMF SRL cătrePRIETENII CONTABILITĂŢII SRL: 4111 „Clienţi” = 706 „Venituri din chirii” cu suma de 1000 lei 4111 „Clienţi” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 240 lei

Înregistrare la PRIETENII CONTABILITĂŢII SRL a facturii pentrureclama pe panou: 623 „Cheltuieli cu reclama şi publicitatea” = 401 „Furnizori” cu

suma de 1000 lei 4426 „TVA deductibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de 240 lei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Câteva aspecte privind producția de bijuterii din aur.Societatea BRĂȚARĂ AURIE SRL este persoană juridică română,

înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Aceasta areca obiect de activitate producția de bijuterii, pe care ulterior lerevinde către diverși clienți, în cadrul unui magazin dotat cu casă demarcat. Societatea deține toate autorizațiile necesare desfășurăriiacestei activități. Ce tratament contabil este aplicabil acesteiactivități și cum se contabilizează producția de bijuterii realizată?

La stabilirea tratamentului contabil aplicabil, avem în vedereprevederile OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, precum șicele din OMFP nr. 1826/2003 privind contabilitatea de producție șicalculaţia costurilor. Societatea trebuie să conducă contabilitate deproducție.

Din punctul nostru de vedere, monografia pentru producția debijuterii este: Realizare producție: 345 „Produse finite” = 711 „Venituri aferente costurilor

stocurilor de produse”, cu valoarea costului de producție,reprezentând însumarea cheltuielilor înregistrate în clasa 6 cecorespund producției realizate.

Vânzare la client: 4111 „Clienți” = 7015 „Venituri din vânzarea produselor finite” 4111 „Clienți” = 4427 „TVA colectată”.

Înregistrare acciză: 635 „Cheltuieli cu taxe și impozite” = 446 „Alte impozite și taxe”.

Încasarea bijuteriilor din aur la schimb și diferența în bani, încazul în care se dorește să se aplice și această metodă de plată.Considerăm că aurul primit la schimb este materie primă pentrualte bijuterii:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

301 „Materii prime” = 4111 „Clienți” cu valoarea agreată de părți 5311 „Casa în lei” = 4111 „Clienți” cu diferența în bani.

Scăderea din gestiune a bijuteriilor vândute: 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345

„Produse finite”.

Bijuteriile sunt produse accizabile iar societatea trebuie să fieînregistrată ca plătitoare de acciză. Acciza este calculată la cursul de4,74 lei/euro și este de 1 euro/gram pentru bijuterii cu puritateaaurului de până la 14 k și de 2 euro/gram pentru bijuterii cupuritatea aurului mai mare de 14k. Sunt scutite de accize verighetele. Acciza se declară și se achită până pe data de 25 a luniiurmătoare iar până pe data de 30 aprilie se depune decontul specialde acciză formular 120. Reținem și aspectul că bijuteriile au un regim special demarcare și se necesită conducerea unor registre speciale, conformOUG nr. 190/2000. Formatul registrelor și modul de completare aacestora este aprobat prin OMFP nr. 1809/2004 pentru aprobareaRegistrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase,aliaje ale acestora şi pietre preţioase.

II. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare. Cadrul normativ aplicabil este dat de art. 117 – 122 din OMFPnr. 1802/2014 privind contabilitatea, din care prezentăm aspectelecele mai relevante. Entităţile pot evalua în situaţiile financiareanuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentelefinanciare derivate, la valoarea justă.

Foarte important: aceste prevederi nu se aplică la întocmireasituaţiilor financiare anuale individuale.

Instrumentele financiare derivate sunt contractele bazate pemarfă care conferă oricăreia dintre părţile contractante dreptul de ase achita de obligaţii în numerar sau prin alte instrumentefinanciare, cu excepţia cazurilor în care astfel de contracte:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

a) au fost încheiate şi continuă să îndeplinească cerinţele aşteptateale entităţii privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea mărfiiîn momentul în care au fost încheiate şi ulterior;

b) au fost desemnate iniţial drept contracte bazate pe marfă; şic) se aşteaptă a fi decontate prin livrarea mărfii.

Evaluarea la valoarea justă nu se aplică:a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenţă;b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi

nedeţinute în scopul tranzacţionării; şic) intereselor de participare la filiale, entităţi asociate şi entităţi

controlate în comun, instrumentelor de capital emise deentitate, contractelor cu contraprestaţie contingentă într-ocombinare de entităţi, precum şi altor instrumente financiarecare au caracteristici speciale şi, prin urmare, în concordanţăcu ceea ce este general acceptat, se contabilizează diferit faţăde alte instrumente financiare.

Valoarea justă se determină prin referire la una dintreurmătoarele valori:1. valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentrucare se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Dacă valoareade piaţă nu se poate identifica cu uşurinţă pentru un instrument,dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru uninstrument similar, aceasta poate fi derivată din cea acomponentelor sale sau a instrumentului similar;2. o valoare rezultată din modele şi tehnici de evaluare generalacceptate, pentru instrumentele financiare pentru care nu se poateidentifica cu uşurinţă o piaţă credibilă, cu condiţia ca astfel demodele şi tehnici de evaluare să asigure o aproximare rezonabilă avalorii de piaţă.

Notă: instrumentele financiare care nu pot fi evaluate credibilprin niciuna dintre aceste metode se evaluează în conformitate cuprincipiul costului de achiziţie sau al costului de producţie.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Vânzarea unei construcții la o societate aflată în procedurainsolvenței.

O societate aflată în procedura insolvenței poate efectuavânzări de active, respectiv a unui ansamblu format din terenconstruibil și o clădire? Ce tratament fiscal este aplicabil?

În opinia noastră, o societate aflată în procedura insolvențeipoate să efectueze înstrăinările de active urmând procedurile dinLegea 85/2014 privind prevenirea insolvenței și a falimentului.

Din punct de vedere fiscal, pentru o persoană înregistrată înscopuri de TVA, invalidarea codului de TVA din oficiu în temeiul art.153 alin. (9) din Codul fiscal nu reprezintă transformarea acesteisocietăți într-o societate neplătitoare de TVA în înțelesul clasic ciintroduce cu totul altfel de obligații.

Astfel, societatea are obligația să calculeze și să înregistrezevenituri, respectiv TVA, pentru toate tranzacțiile pe care leefectuează în perioada de invaliditate a codului de TVA, conformart. 11 alin. (1^1) - (1^3) din Codul fiscal.

Prin urmare, dacă tranzacțiile pe care le efectuează sunt supuseTVA, societatea va colecta TVA inclusiv în perioada invalidăriicodului de TVA, taxă pe care trebuie să o declare către autorități înbaza decontului de TVA formular 311 „Declarație privind taxa pevaloarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al cărorcod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fostanulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”.

Pentru imobil, tratamentul TVA este reglementat de normelede aplicare pentru art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal regăsite lapct. 37 din HG nr. 44/2004 cu modificări ulterioare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Potrivit acestui temei normativ, când se tranzacționează decătre o persoană impozabilă un imobil format dintr-un terenconstruibil (supus TVA) și o construcție veche (scutită de TVA),regimul TVA este dat de activul cu valoarea cea mai mare constatatăîn baza unui raport de expertiză. În situația dumneavoastră, terenulare valoarea cea mai mare iar livrările de terenuri construibile sefacturează cu o cotă de TVA de 24%, conform art. 141 alin. (2) lit. f)din Codul fiscal.

Astfel, vânzarea acestui imobil ca ansamblu format din terenconstruibil cu valoare mai mare pe care este situată o construcțieveche cu valoare mai mică se va factura colectându-se TVA înprocentul de 24%. Se necesită ca prețul să fie defalcat în teren șiconstrucție astfel încât cumpărătorul să poată să își înregistrezecorect valoarea achizițiilor.

Mai amintim și faptul că un eventual cumpărător persoanăînregistrată în scopuri de TVA beneficiază de deducerea TVA de laaceastă achiziție efectuată prin procedura falimentului chiar dacăvânzătorul este o persoană ce are un cod invalid de TVA, conformart. 11 alin. (1^4) din Codul fiscal. Desigur, trebuie ca acest imobil săfie folosit în scopuri taxabile sau în alte scopuri enumerate de art.145 din Codul fiscal.

II. Recuperarea TVA plătită în alte state.Societatea TRANSPORT DE MARFĂ SRL este persoană juridică

română, înfiinţată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,înregistrată în scopuri de TVA și înscrisă în Registrul operatorilorintracomunitari. Aceasta are ca obiect de activitate transportul demărfuri. Cu ocazia deplasărilor efectuate în țări din Comunitate,aceasta se aprovizionează cu combustibil din aceste țări, în bazabonurilor fiscale. Se poate solicita rambursarea de TVA de pe acestebonuri de combustibil? Ce procedură trebuie urmată?

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

În opinia noastră, taxa pe valoarea adăugată plătită la furnizoride specialitate din alte state membre pentru achiziții efectuate peteritoriul altor state membre are următorul comportament fiscalcontabil:A. Se înregistrează în costul de achiziție al bunurilor și serviciilorcumpărate, conform pct. 8 din OMFP nr. 1802/2014 privindcontabilitatea, iar această sumă este deductibilă la calcululimpozitului pe profit dacă bunurile și serviciile achiziționate suntaferente acestor transporturi internaționale, realizându-se venituriimpozabile din facturarea către clienți.

B. Poate fi solicitată la rambursare prin intermediul autoritățilorfiscale din România, conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal.

O procedură efectivă privind rambursarea este adoptată delegiuitor în normele de aplicare pentru art. 147^2 regăsite la pct. 49alin. (3)-(34) din HG nr. 44/2004 cu modificări ulterioare, procedurăfoarte amplă ce prezintă cazuri particulare, în funcție de valoarealunară a achizițiilor.

În esență, cel mai târziu până pe data de 30 septembrie aanului următor, persoana impozabilă din România va depune laANAF formularul D318 „Cerere de rambursare a taxei pe valoareaadăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România,depusă potrivit art.147^2 alin.(2) din Codul fiscal”. Autoritățilefiscale din România au elaborat un ghid utilizabil pentrurecuperarea TVA, ghid pe care vi-l înaintăm.

La momentul rambursării taxei pe valoarea adăugată seefectuează înregistrarea: 5121 „Conturi la bănci în lei” = 7588 „Alte venituri din

exploatare”.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 25: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Aspecte particulare privind Registrul cu banii personali aisalariaților, vânzări prin mijloace de transport.

Societatea GOGOȘICA VOLANTĂ SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, areca obiect de activitate vânzarea de produse de cofetărie, fabricateîntr-un număr de 10 magazine cu locație fixă, respectiv vânzareaprin 15 mijloace de transport dotate cu case de marcat ambulante.Este obligată societatea să înființeze Registrul cu banii personali aisalariaților, pentru toate aceste puncte de vânzare?

Din punctul de vedere al vânzărilor efectuate prin magazine, lacare își desfășoară activitatea personal ce utilizează casele demarcat fiscale, notificarea privind înființarea Registrului privind baniipersonali ai salariaţilor, este relativ clară și imperativă.

Entitatea are obligația înființării a câte unui Registru pentrufiecare incintă de vânzări, deci va depune va depune notificarepentru fiecare dintre cele 10 magazine.

Din perspectiva celorlalte case de marcat, instalate pe mașinileșoferilor livratori, legiuitorul nu a detaliat scutirea sau obligația de aînființa acest Registru, stabilind la modul generic că se înființeazăcâte un registru pentru fiecare unitate de vânzare.

În acest sens, dezvoltăm analiza din perspectiva legală anoțiunii de unitate de vânzare, conform art. 4 alin. (12) lit. h) dinOUG nr. 28/1999 privind casele de marcat fiscale, republicată cumodificări, după cum urmează: „(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt

obligaţi:h) să întocmească documente justificative pentru sumele

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 26: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare aserviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscalesau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şipentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor saude prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru aacorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanţe deurgenţă, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare aserviciilor se înţelege suprafaţa destinată accesuluiconsumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului,expunerii/prelucrării/ depozitării produselor oferite, prestăriiserviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţieipersonalului angajat pentru derularea activităţii;.”

În acest sens, se pune întrebarea dacă vânzările efectuate labordul unui mijloc de transport corespund noțiunii de unitate devânzare. Observăm că principala caracteristică a unei unități devânzare este existența unei suprafețe unde cumpărătorul identificăbunuri sau servicii expuse de vânzător, bunuri sau servicii ce pot fiachiziționate și achitate cu numerar.

Prin urmare, chiar dacă este impropriu să ne imaginăm unmijloc de transport ca fiind o incintă de unitate de vânzare înînțelesul clasic, acesta corespunde totuși noțiunii de unitate devânzare.

În acest context, considerăm că se pot asimila vânzările printr-un mijloc de transport specializat ca fiind vânzări aferente uneiunități de vânzare, iar pentru acestea se necesită înființareaRegistrului banilor personali ai salariaţilor, aferent fiecărui mijloc detransport.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Page 27: Prietenii Contabilitatii - Senior Expert - itva.roitva.ro/documents/Articole/PrieteniiContabilitatii-SeniorExpert18.pdf · a) Registrul în sine nu se înregistreazăla ANAF, însăîn

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139