of 24 /24
Nr. 01 / 06 Ianuarie 2016 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2343 – 760X ISSN–L 2343 – 760X P PRIETENII CONTABILITĂȚII 1/24

Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

  • Upload
    lenhu

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prietenii Contabilitatii - Bazele...

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Nr. 01 / 06 Ianuarie 2016

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2343 – 760X ISSN–L 2343 – 760X

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

1/24

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1392/24

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei Implementarea corectă a inventarierii patrimoniului.

III. Analiza zilei Deducerea personală la calculul impozitului pe venitul din salarii în

anul 2016.

IV. Consultanță contabilă Principiul independenței exercițiilor în noile reglementări contabile.

Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii Câteva aspecte privind evaluarea la inventar a activelor conform

noilor reglementări contabile.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală Exercitarea dreptului de deducere la înregistrarea în scopuri de TVA.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă Impozitul pe construcții datorat la buget din perspectiva noului Cod

fiscal.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1393/24

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

În perioada 23 decembrie – 31 decembrie 2015 au fostpublicate peste 40 acte normative cu incidență în domeniulfinanciar contabil. În numărul de astăzi analizăm prevederileprincipale ale următoarelor acte normative: OpANAF nr. 3654 din 15 Decembrie 2015 publicat în

Monitorul Oficial nr. 0954 din 23 Decembrie 2015 - Ordinprivind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului deatestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şia modelului şi conţinutului acestora

OpANAF nr. 3736 din 23 Decembrie 2015 - Ordin pentruaprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscaleindividuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentruemiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

Ordin Ministerul Dezvoltării Regionale și AdministraţieiPublice nr. 2068 din 22 decembrie 2015 publicat în MonitorulOficial nr. 0975 din 29 decembrie 2015 - Ordin privindaprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea destabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscalelocale

Lege nr. 358 din 31 Decembrie 2015 publicată în MonitorulOficial nr. 0988 din 31 decembrie 2015 - Lege privindaprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală

HG nr. 1017 din 30 Decembrie 2015 publicată în MonitorulOficial nr. 0987 din 31 decembrie 2015 - Hotărâre pentrustabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat înplată

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1394/24

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:

I. OpANAF nr. 3654/2015 stabilește procedura de eliberare acertificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţiibugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora valabile dela 1 ianuarie 2016.

II. Organul fiscal central competent pentru administrareacreanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de aelibera certificatul de atestare fiscală în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri deeliberare a certificatului de atestare fiscală;

b) la solicitarea instituţiilor publice, în cazurile şi în condiţiileprevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunereaunei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa deadministrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbăriidomiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;

d) la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la osocietate, prin depunerea unei cereri de eliberare acertificatului de atestare fiscală;

e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, numai cuacordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea uneicereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentrucare se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri deeliberare a certificatului de atestare fiscală.

III. În situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe,lichide şi exigibile de la autorităţile contractante, odată cudepunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscalădepune, în original, şi documentul eliberat de autorităţilecontractante prin care se certifică cuantumul acestor sume. Documentul

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1395/24

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termende valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatuluide atestare fiscală.

IV. Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde,obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii contractante;b) data emiterii documentului;c) numărul şi data încheierii contractului dintre contribuabil şi

autoritatea contractantă;d) sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii

documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pefiecare contract în parte;

e) precizarea că documentul este emis în vederea eliberăriicertificatului de atestare fiscală;

f) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelorîmputernicite ale autorităţii contractante;

g) ştampila autorităţii contractante.

V. Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zilelucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia.

VI. În situaţia contribuabilului supus unei inspecţii fiscale caresolicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopulradierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul deatestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la dataemiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazeide impozitare, după caz.

VII. Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundareînregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilatesalariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cerereacontribuabilului şi cuprinde atât obligaţiile fiscale alecontribuabilului, cât şi obligaţiile fiscale ale sediilor secundare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1396/24

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

VIII. Certificatele de obligaţii bugetare se eliberează pe bazaraportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale centralecompetente cu atribuţii de control, în termen de 30 de zilelucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate înprocesul de privatizare și atestă modul de îndeplinire a obligaţiilorde plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor creanţebugetare, în următoarele situaţii.

IX. Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în modobligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării,precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organuluifiscal.

X. OpANAF nr. 3736/2015 reglementează procedura privindemiterea soluţiei fiscale individuale anticipate începând cu 1ianuarie 2016. Contribuabilii/plătitorii înregistraţi la organele fiscaledin România pot solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăemiterea unei soluţii fiscale, prin depunerea unei cereri.

XI. Cererea şi documentaţia pentru emiterea soluţiei fiscale sedepun sau se transmit prin poştă, în trei exemplare, pe suporthârtie, la registratura generală a Agenţiei Naţionale de AdministrareFiscală.

XII. Soluţia fiscală se aprobă prin şi este anexă a ordinuluipreşedintelui ANAF emis pentru soluţionarea cererii de emiteredepuse de către contribuabilul solicitant şi conţine:

a) denumirea organului fiscal emitent;b) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele

soluţia fiscală;c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei

fiscale;d) obiectul soluţiei fiscale;

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1397/24

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

e) obligaţia fiscală principală ce face obiectul soluţiei fiscale;f) motivul de fapt;g) temeiul de drept;h) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări

care au intervenit în perioada de emitere a soluţiei fiscale;i) propunerea contribuabilului cu privire la reglementarea fiscală

a situaţiei fiscale de fapt viitoare, care face obiectul cererii deemitere a soluţiei fiscale, inclusiv opinia contribuabiluluisolicitant privind proiectul de soluţie fiscală, comunicat încondiţiile legii, exprimat în perioada de emitere a acesteia;

j) interpretarea organului fiscal competent cu privire latratamentul fiscal aplicabil situaţiei fiscale de fapt viitoareprezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale;

k) prezumţiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluţiei fiscale;l) menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă

de contribuabilul solicitant şi pentru situaţia fiscală de faptviitoare pentru care a fost emisă.

XIII. Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale Şi AdministraţieiPublice nr. 2068/2015 reglementează un număr de 15 formularetipizate utilizate pentru evidența impozitelor și taxelor datoratecătre bugetul local.

XIV.Cu această ocazie, sunt actualizate conform prevederilor dinnoul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, declarațiileprivind impozitul pe teren datorat de persoane fizice sau juridice,impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice saujuridice sau formularul certificatului de atestare fiscală privind plataimpozitelor la bugetul local.

XV. Desigur, se remarcă adoptarea formularului privind impozitulpe clădirile deținute de persoanele fizice sau persoanele juridiceModel 2016 ITL – 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1398/24

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

de impozitare a clădirilor în funcție de destinație, respectiv utilizarerezidențială sau utilizare nerezidențială – economică.

XVI. În acest sens, amintim principalele prevederi în legătură cuimpozitarea construcțiilor: persoanele fizice ce utilizează o clădire în activități

nerezidențiale (economice) în totalitate sau în parte, aflate înproprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depunaceastă declarație de impunere până la data de 31 martie 2016;

toate societățile și celelalte persoane juridice ce dețin la datade 31 decembrie 2015 clădiri în proprietate, depun aceastădeclarație de impunere până la data de 31 martie 2016;

impozitul se stabilește în procent diferit de la localitate lalocalitate în funcție de hotărârea Consiliului local, ce ar fitrebuit să fie adoptată până la data de 07 noiembrie 2015;

pentru persoanele fizice ce utilizează clădirea în activitățieconomice, impozitul este între 0,08% și 1,3%, dacă aceastăclădire a fost dobândită/construită/reevaluată în ultimii 5 anianteriori anului 2016; dacă nu se îndeplinesc aceste condiții,clădirea nu este reevaluată în ultimii 5 ani, fiind dobândităanterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2%stabilit prin Codul fiscal.

XVII.Pentru societăți, impozitul este stabilit tot în funcție demodul de utilizare a clădirii, respectiv scop rezidențial saunerezidențial. Pentru clădirile utilizate în activități economice,procentul de impozit este între 0,2% și 1,3%, cu condiția ca aceastăclădire să fie reevaluată în ultimii 3 ani. Dacă clădirea nu estereevaluată în ultimii 3 ani, impozitul este în procent de 5% stabilitprin Codul fiscal.

XVIII.Foarte important pentru societăți: valoarea de impozitareeste valoarea contabilă (costul de achiziție sau costul de producție)

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 1399/24

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

doar dacă clădirea a fost achiziționată/dobândită în anul 2015.Pentru toate celelalte situații, trebuie determinată valoareaimpozabilă conform art. 460 din Codul fiscal.

XIX. Legea nr. 358/2015 publicată în ultima zi a anului 2015, aduceaproximativ 30 de modificări punctuale asupra Codului fiscal. Dinpunctul de vedere al calității textului normativ, acesta este destul devag și secvențial adoptat și trebuie analizat în contextul celorlalteprevederi normative.

XX. Se precizează mai exact că pot fi efectuate deprecierideductibile la calculul impozitului pe profit asupra creanțelor înlegătură cu clienții, altele decât cele pentru livrări de bunuri sauprestări de servicii. Aici s-ar încadra de exemplu avansurile saucreanțele financiare. Pot fi constituite deprecieri dacă acestecreanțe sunt născute după 1 ianuarie 2016, cu condiția să serespecte și celelalte prevederi corelative acestor deprecieri.

XXI. Se reiterează faptul că persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale, persoanele ce desfășoară profesiiindependente plătesc trimestrial impozitul pe venitul din salariipentru sumele aferente salariaților angajați. Plata impozitului seface până pe data de 25 a primei luni din trimestrul la care sedatorează impozitul.

XXII.Se formulează mai exact faptul că impozitul pe venituldatorat de nerezidenți se reține și se declară în lei la cursul valutarcomunicat de BNR pentru ziua în care se efectuează plata venitului.

XXIII.Dacă acest impozit este aferent dividendelor distribuite darneplătite, impozitul se achită până pe data de 25 ianuarie pentruoperatorii ce au anul calendaristic ca și an fiscal și până pe data de25 a primei luni din următorul an fiscal când societatea are unexercițiu fiscal diferit de anul calendaristic.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13910/24

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

XXIV.Nu se datorează acest impozit la plată dacă la data de 31decembrie sau la finele anului fiscal modificat persoana juridicăstrăină îndeplinește condițiile de scutire (este o societateplătitoare de impozit pe profit într-un alt stat membru respectivdeține mai mult de 10% din capitalul social al plătitorului dedividend din România pe o perioadă mai mare de un an).

XXV.Măsurile de taxare inversă pentru livrările de console dejocuri, tablete PC, laptopuri, dispozitive cu circuite integrate sautelefoane mobile pot fi aplicate numai dacă valoarea facturiiexclusiv TVA este mai mare de 22.500 lei.

XXVI.Deplasarea produselor supuse accizelor armonizate suferănoi modificări pentru anumite cazuri atipice cum ar fitransportarea la o destinație și ulterior modificarea locului dedescărcare sau expedierea către o anumită țară fără a se cunoaștedestinatarul. Prin ordin al președintelui ANAF se va stabiliprocedura efectivă de reglementare a circulației produseloraccizabile. Tot prin ordin al președintelui ANAF se vor stabiliprocedurile de înregistrare pentru operatorii economici cecomercializează băuturi alcoolice, tutun, produse energetice etc.

XXVII.Apar câteva modificări și la determinarea impozitului peclădiri deținute atât de persoanele fizice cât și de persoanelejuridice când acestea sunt utilizate în scop nerezidențial.

În esență, se precizează în mod explicit că anexă declatrației deimpunere se va prezenta raportul de evaluare.

Pentru persoanele fizice procentele reduse de impozitare sepăstrează dacă reevaluarea se efectuează într-o perioadă de maxim5 ani anterior anului de referință iar pentru persoanele juridice într-o perioadă de maxim 3 ani anterior anului de referință.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13911/24

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

XXVIII.Se reiterează și actualele prevederi conform cărora dacă seefectuează modernizări ce depășesc 25% din valoarea clădiriiproprietarul va depune o nouă declarație de impunere iarîncepând cu anul următor impozitul se calculează la o bazămajorată.

XXIX.În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sauprivată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale sedatorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii caredetermină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentruperioada pe care se datorează taxa pe clădiri se compensează sause restituie contribuabilului în anul fiscal următor.

XXX.Prin HG nr. 1017/2015 se stabilește că începând cu 1 mai2016, salariul minim brut garantat pe țară este de 1.250 lei/lună.Acest salariu corespunde unui program complet de lucru de169,333 ore/lună. Bază de calcul orară 7,382 lei/oră.

XXXI.Plata unor salarii mai mici decât salariul minim garantat înplată se amendează cu suma de la 1.000 lei la 2.000 lei pentrufiecare contract de muncă pentru care nu s-a respectatprevederea.

Fiind contravenție, aceasta se supune soluționării conform OGnr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și se aplică decătre inspectoratele teritoriale de muncă aflate în subordineaMinisterului Muncii.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de cătrepersonalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncăjudeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13912/24

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul II – Urgența perioadei

Implementarea corectă a inventarierii patrimoniului.

Efectuarea corectă și în mod legal a inventarului este necesarădin două perspective: pentru stabilirea patrimoniului real al societății; pentru a identifica plusurile sau, după caz, minusurile

patrimoniale, iar în acest ultim caz, imputațiile trebuie să fiefăcute doar conform reglementărilor.

Se pot pierde procese dacă eventualele imputații nu sunt efectuateconform prevederilor legale, iar inventarierea a fost realizată

Procedura privind efectuarea inventarierii patrimoniului estereglementată de prevederile OMFP nr. 2861/2009. Operaţiunea deinventariere are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturorelementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii alesocietăţii, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu,aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmiriisituaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă apoziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivulexerciţiu financiar.

Operaţiunea de inventariere se realizează anual şi, de regulă, laînchiderea exerciţiului financiar. Bunurile pot fi inventariate şiînaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, pe parcursulanului, dar în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilorfaptice inventariate şi înscrise in listele de inventariere actualizatecu intrările şi ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între datainventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.

Conform art.2 alin. (1) din OMFP nr. 2861/2009, existăobligativitatea efectuării inventarierii și în următoarele situațiispecifice reglemntate expres de actul normativ:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13913/24

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

la cererea organelor de control, cu prilejul unor verificăriefectuate în acest sens;

ori de câte ori sunt indicii privind existența unor plusuri sauminusuri în gestiune și care nu pot fi identificate decât în bazaunei inventarieri faptice;

ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; cu prilejul reorganizării gestiunilor; ca urmare a calamităților naturale sau a unor cazuri de forță

majoră; în alte cazuri prevăzute de lege.

Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv sepot efectua atât cu salariaţii proprii, cât şi pe bază de contracte deprestări de servicii, încheiate cu persoane juridice sau fizice cupregătire corespunzătoare.

Inventarierea patrimoniului este precedată de emiterea uneidecizii în acest sens, care cuprinde următoarele elemente minimale:data intocmirii/ numărul şi data deciziei de numire a comisiei deinventariere/ gestiunea inventariată/ data începerii şi terminăriioperaţiunii de inventariere/ rezultatele inventarierii.

Prin decizia scrisă a administratorului societăţii, sunt stabilitecomisii de inventariere şi comisia centrală de inventariere.

Comisia centrală de inventariere are sarcina să organizeze, săinstruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare aoperaţiunilor de inventariere, conform procedurilor scrise, aprobateşi comunicate în acest sens de administratorul societăţii. În acestsens, comisia centrală de inventariere răspunde de efectuareatuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale învigoare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13914/24

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Daca este cazul, pentru desfăşurarea în bune condiţii aoperaţiunilor de inventariere, sunt stabilite mai multe comisii deinventariere - care-şi desfăşoară activitatea sub coordonareacomisiei centrale de inventariere – astfel: pentru inventarierea clienţilor neîncasaţi, a furnizorilor

neachitaţi, precum şi a celorlalte creanţe şi datorii alesocietăţii;

pentru inventarierea obiectelor de inventar şi a mijloacelorfixe, precum şi a imobilizărilor necorporale ale societăţii;

pentru inventarierea capitalurilor proprii ale societăţii; pentru inventarierea materiilor prime şi materialelor

consumabile; pentru inventarierea produselor finite şi a mărfurilor.

În componenţa respectivelor comisii sunt numite persoane cupregătire corespunzătoare, pentru efectuarea corectă şi la timp ainventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şicapitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilorcontabile aplicabile. În aceste comisii de inventariere nu vor finumiţi responsabilii/gestionarii locurilor/depozitelor supuseinventarierii, contabilii care ţin evidenţele respective şi nici auditoriiinterni sau statutari (după caz) ai societăţii.

La efectuarea operaţiunilor de inventariere pot să participe şicontabilii care ţin evidenţele respective, fără însă ca aceştia să facăparte din comisie. De asemenea, membrii comisiilor de inventarierenu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin deciziescrisă, emisă de către cei care i-au numit.

În context, precizăm că toate elementele de natura activelorsunt date în răspunderea gestionară sau în folosinţă, după caz,salariaţilor ori administratorilor societăţii.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13915/24

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul III – Analiza zilei

Deducerea personală la calculul impozitului pe venitul dinsalarii în anul 2016.

Și în anul 2016, conform noului Cod fiscal, adoptat prin Legeanr. 227/2015, persoanele fizice ce realizează venituri din salarii audreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sumesub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună aperioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la loculunde se află funcţia de bază.

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice careau un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 300 lei; pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 400 lei; pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 500 lei; pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 600 lei; pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în

întreţinere - 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare dinsalarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerilepersonale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prinordin al ministrului finanţelor publice.

Foarte important: pentru contribuabilii care realizează venituribrute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducereapersonală.

Ca și noutate absolută, pentru persoanele salariate ce au copiiminori în întreținere, deducerea suplimentară pentru acestepersoane se acordă ambilor părinți. Această situație este descrisăde proiectul normelor de aplicare pentru Codul fiscal, pe caresperăm să îl regăsim și în forma oficială publicată în Monitor.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13916/24

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul IV – Consultanţă contabilă

Principiul independenței exercițiilor în noile reglementăricontabile. Studiu de caz.

Societatea STELUȚA ALBASTRĂ SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,neînregistrată în scopuri de TVA. Aceasta are ca obiect de activitatecultivarea florilor într-o seră. Pentru protejarea florilor pe perioadaiernii, societatea a apelat la un furnizor de servicii pentru încălzireaserei, persoană juridică română. Această societate presteazăserviciile în luna decembrie 2015 și emite o factură pentru acesteaîn data de 15 ianuarie 2016 cu suma de 20.000 lei. Ce procedurăva urmări societatea în vederea înregistrării acestei cheltuieli? Lace perioadă se va înregistra cheltuiala? La anul 2015 sau la anul2016?

La elaborarea unei proceduri contabile aplicabile, avem învedere reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014privind contabilitatea, respectiv reglementările cu privire laprincipiile contabile, în special respectarea principiuluiindependenței exercițiilor.

Acest principiu al independenței exercițiilor nu mai estestatutat în mod expres. Să analizăm însă prevederile art. 53 dinOMFP nr. 1802/2014 ce reglementează principiul contabilității deangajamente: „53. - (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele

tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atuncicând tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsurăce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şisunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiilefinanciare ale perioadelor aferente.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13917/24

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

(2) Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielileaferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasăriiveniturilor sau data plăţii cheltuielilor. Astfel, se vorevidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nua fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienţi - facturi deîntocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri,datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408"Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile,înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe bazadocumentelor care atestă livrarea bunurilor, respectivprestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii,situaţii de lucrări etc.). (...)”

Din analiza prevederii normative, respectiv a reglementării dela alin. (2), înțelegem în continuare obligația alocării cheltuielilor laexercițiul la care se referă, iar principiul independenței exercițiilor,chiar dacă nu este enumerat în mod expres trebuie în continuarerespectat.

În acest sens, monografia aplicabilă este:1. la data de 31 decembrie 2015, se va efectua înregistrareacontabilă: 628 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terți” = 408

“Furnizori - facturi nesosite” cu suma de 20.000 lei.

2. în data de 15 ianuarie 2016, la data emiterii facturii se vorefectua înregistrările contabile: 408 “Furnizori - facturi nesosite” = 401 “Furnizori” cu suma de

20.000 lei.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13918/24

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul V – Subiectul săptămânii

Câteva aspecte privind evaluarea la inventar a activelorconform noilor reglementări contabile.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţiletrebuie să efectueze inventarierea şi evaluarea elementelor denatura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate înpatrimoniu.

Prezentăm câteva aspecte privind evaluarea la inventar aactivelor prevăzute de OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea,valabile pentru efectuarea evaluării la data de 31 decembrie 2015.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplicaprincipiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toateajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor devaloare.

Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost,diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şivaloarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturide ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor deintrare.

Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu ocaziainventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia deinventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectulevaluării şi imobilizările în curs de execuţie.

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului seefectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate dindepreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justăla data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi oricepierderi din depreciere cumulate.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13919/24

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puţinajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru deprecierese constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare.

În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai maredecât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează pânăla valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentrudepreciere.

Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face lavaloarea lor probabilă de încasare sau de plată.

Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventarstabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor seînregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentrudeprecierea creanţelor.

Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierderede valoare.

Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare)admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează lavaloarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar celenetranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustăripentru pierdere de valoare.

Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) seevaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentrupierdere de valoare.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13920/24

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul VI – Consultanţă si optimizare fiscală

Exercitarea dreptului de deducere la înregistrarea în scopuride TVA.

Societatea COMERȚ CU BUNURI SRL este persoană juridicăromână, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, ceare ca obiect de activitate comerțul cu mărfuri. La data de 01noiembrie 2015, societatea devine plătitoare de TVA, ca urmare adepășirii plafonului de scutire de 220.000 lei. Ce tratament fiscaleste aplicabil pentru stocul de marfă existent la data înregistrării înscopuri de TVA?

La elaborarea unui răspuns pentru această speță avem învedere prevederile Codului fiscal valabil în anul 2015. Astfel, avemîn vedere normele de aplicare pentru art. 145 din Codul fiscalaplicabil în anul 2015 ce permite persoanei înregistrate în scopuri deTVA să deducă TVA de la stocurile achiziționate de la furnizoriînregistrați în scopuri de TVA, existente la momentul înregistrării înscopuri de TVA ce vor fi revândute cu colectare de TVA ulteriorînregistrării în scopuri de TVA.

Persoana înregistrată în scopuri de TVA are dreptul să deducăTVA și pentru bunurile de capital sau alte bunuri decât cele decapital în perioada și conform procedurilor reglementate de art. 148și art. 149 din Codul fiscal.

Condiția pentru a se exercita deducerea este să se dețină ofactură corect întocmită emisă de un furnizor înregistrat în scopuride TVA, nu este obligatoriu să fie precizată sintagma RO lacumpărător iar pentru sistemul de TVA la încasare se impune platafurnizorului și implicit a TVA din factură.

Aceleași prevederi normative obligă societatea la efectuareaunui inventar pentru a se identifica efectiv stocul de bunuri asupra

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13921/24

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

căruia se exercită dreptul de deducere iar exercitarea deducerii seface în primul decont de TVA sau într-un decont ulterior, fără a sedepăși perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a anului următorcelui în care a avut loc exigibilitatea TVA la furnizorul bunurilor.

Din punct de vedere contabil, prevederile OMFP 1802/2014privind contabilitatea nu adoptă vreo soluție contabilă punctualăasupra exercitării dreptului de deducere.

Prin urmare, noi considerăm că sunt posibile două înregistrăricontabile ce vor fi adoptate în mod concret conform politiciicontabile a societății, respectiv:1. 4426 „TVA deductibilă” = 758 „Venituri din alte activități de

exploatare” cu valoarea TVA asupra căreia se exercită dreptulde deducere.

Inconvenientul acestei proceduri este înregistrarea unorvenituri aferente unor stocuri ce s-ar putea vinde în anii următori.

2. 4426 „TVA deductibilă” = 472 „Venituri în avans” la momentulexercitării dreptului de deducere și472 „Venituri în avans” = 758 „Venituri din alte activități deexploatare” pe măsura vânzării stocului de marfă asupra căruias-a exercitat dreptul de deducere, dacă vânzarea stocului demarfă se va face pe mai multe exerciții.

Noi considerăm adecvată prima variantă, înregistrarea TVAdeductibilă pe seama veniturilor perioadei, chiar dacă stoculurmează să fie vândut în anii următori, deoarece reducerea de platăa TVA se exercită la primul decontul sau la următorul.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13922/24

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Capitolul VII - Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Impozitul pe construcții datorat la buget din perspectivanoului Cod fiscal.

Pentru impozitul pe construcțiile regăsite în contul 212„Construcții”, în anul 2016 avem în vedere prevederile de la Titlul X– Impozitul pe construcții din Legea nr. 227/2015 privind noul Codfiscal. Pornind de la prezumția că societatea a înregistrat corect încontabilitate aceste active imobilizate pe seama construcțiilor,observăm că sunt în sfera impozitului construcțiile aflate în soldulconturilor de construcții de la 31 decembrie 2015 pentru care nu seacordă în mod expres o scutire.

Scutirile la acest impozit sunt enumerate punctual de art. 498din Legea nr. 227/2015 dintre care amintim clădirile pentru care seplătește impozit către bugetul local, construcțiile agricole regăsite lagrupa 1.2 din catalogul mijloacelor fixe, construcțiile folosite prinînchiriere, comodat sau alte drepturi de folosință, construcțiile dinparcuri industriale etc.

Impozitul pe construcții are exigibilitatea data de 1 ianuarie aanului următor celui în care s-au recepționat aceste construcții, iarsocietatea trebuie să îndeplinească următoarele obligații declarative: modifică vectorul fiscal prin depunerea unei declarații de

mențiuni formular 010 până pe data de 15 ianuarie 2016.Reținem faptul că noul Cod de procedură fiscală reduce la 15zile termenul de declarare a modificărilor ulterioareînregistrării societății față de 30 zile, termen valabil până la 31decembrie 2015;

declară impozitul pe construcții în declarația la buget formular100 până pe data de 25 mai 2016. Impozitul se achită în douărate egale, până pe data de 25 mai și respectiv 25 septembrieconform art. 499 alin. (1) și (2) din noul Cod fiscal.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13923/24

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatiiitva.ro/documents/Prietenii_Contabilitatii-Bazele_Contabilitatii_1.pdf · Acesta este adoptatpentrunoile proceduri ... vag șisecvențialadoptat

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 13924/24