of 20/20
OBRAZ I EFEKTY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM – WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI GIMNAZJALISTÓW Bydgoszcz, 18.02.2013 Pracownia Języków Obcych IBE Agata Gajewska-Dyszkiewicz

Pracownia Języków Obcych IBE Agata Gajewska-Dyszkiewicz

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBRAZ I EFEKTY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM – WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI GIMNAZJALISTÓW Bydgoszcz, 18.02.2013. Pracownia Języków Obcych IBE Agata Gajewska-Dyszkiewicz. Omawiane obszary. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pracownia Języków Obcych IBE Agata Gajewska-Dyszkiewicz

Slajd 1

OBRAZ I EFEKTY NAUCZANIA JZYKW OBCYCH W GIMNAZJUM WYNIKI MIDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH BADA UMIEJTNOCI GIMNAZJALISTW

Bydgoszcz, 18.02.2013

Pracownia Jzykw Obcych IBEAgata Gajewska-Dyszkiewicz1Omawiane obszaryBADANIA UMIEJTNOCI JZYKOWYCH GIMNAZJALISTWPROWADZONE PRZEZ PJO IBEESLCmidzynarodowe (14 krajw)poprzeczneprba reprezentatywna - 146 szk, n=3324uczniowie klas IIIjzyk angielski i niemieckitesty jzykowe & kwestionariusze

BUNJOkrajowepoduneprba reprezentatywna, 120 szk, n= 4716 uczniowie klas Ijzyk angielskitesty jzykowe, kwestionariusze, wywiady, obserwacje, kwerendy

WYNIKI I INTERPRETACJACechy badaniapomiar umiejtnoci przy pomocy testwinformacje kontekstowe oparte na deklaracjachanalizy korelacyjne

Interpretacjawyniki wyraone w poziomach biegoci ESOKJ (ESLC) lub surowych wynikach (BUNJO)krytyczne podejcie do deklaracjiwnioskowanie o wpywie tylko przy mocnych przesankachJZYK ANGIELSKI WYNIKI TESTW JZYKOWYCH ESLCBez wzgldu na badan sprawno, najwikszy udzia procentowy maj uczniowie, ktrych poziom umiejtnoci zosta oceniony jako odpowiadajcy A1, a wic poziomowi pocztkujcego uytkownika. Taki rozkad umiejtnoci uczniw oznacza, e mniej wicej co trzeci gimnazjalista (wzalenoci od sprawnoci od 29,4% dla rozumienia ze suchu do 38,1% dla rozumienia tekstw pisanych) potrafi dopiero:w zakresie rozumienia tekstw pisanych: zrozumie bardzo krtkie, proste teksty, czasem pojedyncze wyraenia, wychwytujc znane nazwy, sowa oraz podstawowe wyraenia - jeli trzeba, czytajc ponownie niektre fragmenty,w zakresie rozumienia ze suchu: zrozumie wypowied artykuowan bardzo powoli iuwanie z dugimi pauzami umoliwiajcymi stopniowe przyswajanie znaczenia,w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych: napisa proste pojedyncze wyraenia izdania (Rada Europy, 2003: 65, 68, 70).

5JZYK NIEMIECKI WYNIKI TESTW JZYKOWYCH ESLCW zalenoci od sprawnoci od 38% uczniw w przypadku tworzenia wypowiedzi pisemnych do 46% uczniw wprzypadku rozumienia tekstw pisanych spenia kryteria dla poziomu A1. Oznacza to, e ok. dwch na piciu gimnazjalistw z klasy III uczcych si jzyka niemieckiego potrafi dopiero:w zakresie rozumienia tekstw pisanych: zrozumie bardzo krtkie, proste teksty, czasem pojedyncze wyraenia, wychwytujc znane nazwy, sowa oraz podstawowe wyraenia - jeli trzeba, czytajc ponownie niektre fragmenty,w zakresie rozumienia ze suchu: zrozumie wypowied artykuowan bardzo powoli iuwanie z dugimi pauzami umoliwiajcymi stopniowe przyswajanie znaczenia,w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych: napisa proste pojedyncze wyraenia izdania 6Kraj/wsplnota jzykowa-A1A1A2B1B2Francja (EN)31401595Belgia wsplnota flamandzka (FR)164120157Polska (EN)2434171510Hiszpania (EN)2235171413Portugalia (EN)2033161615Belgia wsplnota frankofoska (EN)1136241910Bugaria (EN)2028161619Belgia wsplnota niemieckojzyczna (FR)929212119Grecja (EN)1322162226Chorwacja (EN)1123182423Sowenia (EN)622192529Estonia (EN)720122041Holandia (EN)214183036Malta (EN)2792260Szwecja (EN)16112557PORWNANIE MIDZYNARODOWE - PIERWSZY NAJCZCIEJ NAUCZANY JZYKRanking uszeregowany jest wzgldem wskanika mierzcego proporcje uczniw osigajcych najnisze (pre-A1 i A1) oraz najwysze wyniki (B1 i B2), cznie dla wszystkich trzech kompetencji.

Wskanik ten jest pierwsz prb stworzenia Europejskiego Wskanika Kompetencji Jzykowej7Kraj/wsplnota jzykowa-A1A1A2B1B2Szwecja (ES)36501031Polska (DE)4442942Grecja (FR)40361175Portugalia (FR)25491483Francja (ES)21511783Chorwacja (DE)24471685Bugaria (DE)243915129Sowenia (DE)1444191212Estonia (DE)1440211510Belgia wsplnota frankofoska (DE)1039231611Hiszpania (FR)1139221811Malta (IT)2229151520Holandia (DE)223272820Belgia wsplnota niemieckojzyczna (EN)215253424Belgia wsplnota flamandzka (EN)17122951PORWNANIE MIDZYNARODOWE DRUGI NAJCZCIEJ NAUCZANY JZYK

Ranking uszeregowany jest wzgldem wskanika mierzcego proporcje uczniw osigajcych najnisze (pre-A1 i A1) oraz najwysze wyniki (B1 i B2), cznie dla wszystkich trzech kompetencji.

8KONTEKST UCZENIA SI I NAUCZANIA9CO WPYWA NA WYNIKI?10JZYK MEDIWKluczowa rola kontaktu z ywym jzykiem w mediach, w tym telewizji

Kraje, ktre osigaj najwysze wyniki w badaniu ESLC, to kraje w ktrych emitowane s filmy i programy telewizyjne w oryginalnych wersjach jzykowych

11JZYK MEDIW

12SOCJODEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA WYNIKW UCZNIW (JZYK ANGIELSKI)

szkoy miejskie/wiejskie (20-100 tys. mieszkacw vs. obszary wiejskie) wielko miejscowoci zamieszkania (15 tys. -1 mln mieszkacw VS obszary wiejskie)poziom wyksztacenia rodzicwstatusu spoeczno-ekonomicznyNie zanotowano istotnych statystycznie rnic w poziomie umiejtnoci jzykowych chopcw i dziewczt w adnym z badanych jzykw.

Postrzegany poziom znajomoci docelowego jzyka rodzicw wpywa na poziom kompetencji ich dzieci

Poziom znajomoci badanego jzyka u polskich, hiszpaskich i bugarskich rodzicw wg deklaracji uczniw bardzo niskiZNAJOMO JZYKA OBCEGO U RODZICW W OPINII ICH DZIECIZNAJOMO JZYKA OBCEGO RODZICW W OPINII ICH DZIECI

Wykres przedstawia postrzegany przez uczniw poziom znajomoci badanego jzyka przez rodzicwNa osi pionowej pokazano rednie odpowiedzi uczniw na pytanie W jakim stopniu, Twoim zdaniem, Twoi rodzice znaj jzyk angielski/niemiecki. Odpowiedzi na skali od 0 (rodzic nie zna jzyka w ogle) do 3 (rodzic zna jzyk bardzo dobrze).

15KONTAKT Z JZYKIEM PRZEZ MEDIA (BUNJO)Najczciej uczniowie maj styczno z jzykiem angielskim podczas korzystania z Internetu, np. w rozmowach czy grach on-line (53%). Co najmniej raz w miesicu uczniowie graj w gry komputerowe w jzyku angielskim (65%). Okoo 45% uczniw co najmniej raz w miesicu odwiedza strony internetowe w jzyku angielskimJedna czwarta uczniw, co najmniej raz w miesicu pisze wiadomoci mailowe lub porozumiewa si przez komunikator internetowy z przyjacimi w jzyku angielskim. Jednak ponad poowa uczniw, nigdy nie wysya tego typu wiadomoci.

WCZESNY START Uczniowie deklaruj wczesny wiek rozpoczcia nauki jzykwW Polsce badani uczniowie realizowali program nauczania jzyka obcego wedug starej podstawy programowej, tzn. od IV klasy szkoy podstawowejrednia liczba odbytych lat nauki jzyka obcego przez badanych uczniw wynosi: 6,3 lat dla niemieckiego i 7,9 dla angielskiego

17Intensywno uycia jzyka obcego podczas lekcji przez nauczycieli i uczniw ma pozytywny wpyw na poziom umiejtnoci uczniw.Z deklaracji polskich uczniw wynika, e uycie jzyka obcego na ich lekcjach naley do najniszych w Europie.UYCIE JZYKA OBCEGO NA LEKCJIUYCIE JZYKA OBCEGO NA LEKCJI PRZEZ UCZNIW

Wykres przedstawia deklarowana przez uczniw redni czsto uywania jzyka obcego na lekcjach jzyka obcego przez uczniw. Uczniowie odpowiadali na pytanie kwestionariusza Jak czsto w poniszych sytuacjach uczniowie mwi po angielsku/niemiecku w czasie lekcji jzyka angielskiego/niemieckiego. Odpowiedzi prezentowana s na skali od 0=nigdy do 4= zawsze

19Badani uczniowie (III kl. gimnazjum w 2011, objci star podstaw programow):

RODOWISKO NAUKI JZYKW POLSKANowa podstawa programowa:Pocztek obowizkowej nauki jzyka - klasa IVJeden jzyk obcy w gimnazjumBrak wymaganej kontynuacji ze szkoy podstawowejEgzamin gimnazjalny na jednym poziomieStara podstawa programowa bez odniesienia do poziomw ESOKJ (A1-C2)

Stara podstawa programowa:Pocztek obowizkowej nauki jzyka - klasa IDwa jzyki obce w gimnazjumwymagana kontynuacja ze szkoy podstawowejEgzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym i rozszerzonymOdniesienia do poziomw ESOKJ (A1-C2)20JAK MONA PODNIE POZIOM UMIEJTNOCI UCZNIW?DZIKUJ ZA UWAG

[email protected]