of 49/49
PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH. STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

 • PREZENTACJA CZCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JZYKW OBCYCH

 • STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO 2012

 • ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 20 sierpnia 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

  57.1.Egzamin maturalny w czci pisemnej z przedmiotw obowizkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.2.Dla egzaminu maturalnego w czci ustnej z przedmiotw obowizkowych nie okrela si poziomu egzaminu.

 • PRZEDMIOTY OBOWIZKOWE

  CZ PISEMNA JZYK POLSKI poziom podstawowyJZYK OBCY NOWOYTNY poziom podstawowyMATEMATYKA poziom podstawowyJZYK MNIEJSZOCI NARODOWEJ poziom podstawowy

  CZ USTNAJZYK POLSKI nie okrela si poziomuJZYK OBCY NOWOYTNY nie okrela si poziomuJZYK MNIEJSZOCI NARODOWEJ nie okrela si poziomu

 • JZYK OBCY ZDAWANY JAKO PRZEDMIOT OBOWIZKOWY

  CZ PISEMNA

  poziom podstawowy

  CZ USTNA

  jeden poziom

 • PRZEDMIOTY DODATKOWEZDAWANE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB NA POZIOMIE ROZSZERZONYM57.3.Egzamin maturalny z przedmiotw dodatkowych moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjtkiem przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 4-4c. (przedmiotw obowizkowych).

  4.Dla egzaminu maturalnego w czci ustnej z przedmiotw dodatkowych nie okrela si poziomu egzaminu.

 • JZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY 57.4c.W przypadku gdy absolwent wybra na egzaminie maturalnym w czci pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten sam jzyk obcy nowoytny, ktry zdawa jako przedmiot obowizkowy, zdaje ten jzyk na poziomie rozszerzonym tylko w czci pisemnej.

  CZ PISEMNA

  poziom rozszerzony CZ USTNA

  Na egzaminie ustnymz jzyka obcego nie okrela sipoziomu, dlatego ucze zdaje go tylko raz.(wczeniej zdawany ju jako przedmiot obowizkowy)

 • JZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY(inny ni w czci obowizkowej)

  55.2b.Egzamin maturalny z jzyka obcego nowoytnego jako przedmiotu dodatkowego moe by zdawany w czci ustnej albo w czci pisemnej albo w obu tych czciach.

 • JZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY(inny ni w czci obowizkowej)

  CZ PISEMNACZ USTNA1poziom podstawowyjeden poziom2poziom rozszerzonyjeden poziom3poziom podstawowy----------4poziom rozszerzony----------5----------jeden poziom

 • PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JZYKW OBCYCH W 2012 ROKU

  POZOSTAJE BEZ ZMIAN

 • USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JZYKW OBCYCH W 2012 ROKU

  przeprowadzany bdzie tylko na jednym poziomie dla wszystkich zdajcych

 • PROCEDURY EGZAMINACYJNE ZOSTAY OKRELONE

  W ROZPORZDZENIU MINISTARA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniajcym rozporzdzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 156, Poz. 1046) ORAZW INFORMATORZE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JZYKA OBCEGO NOWOYTNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 opracowanym przez Centraln Komisj Egzaminacyjn we wsppracy z OKE w Gdasku, Jaworznie, Krakowie, odzi, omy, Poznaniu, Warszawie i Wrocawiu.http://www.cke.edu.pl

 • WANE:

  w sali przebywa jeden zdajcy

  cay egzamin odbywa si w jzyku obcym (cznie z przywitaniem i przedstawieniem si nauczycieli i zdajcego; wyjtek stanowi sytuacja, gdy zdajcy rezygnuje z realizacji jakiego zadania wtedy po polsku informujemy o niemonoci powrotu do pominitego zadania)

  do zdajcych naley zwraca si Pan/Pani

  czas na przygotowanie do odpowiedzi wliczony jest do czasu realizacji zadania 1. oraz zadania 3. (odpowiednio 0,5 i 1 minuta)

  nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie si z zestawem

  okrelony zosta limit czasu na wykonanie kadego zadania (wymagany zegarek/stoper na stoliku)

  egzaminator kontroluje czas trwania egzaminu (kadego zadania)

  przebieg egzaminu jest cile okrelony - scenariusz dla egzaminujcego zawiera gotowe pytania - zadania realizowane s kolejno - nie ma moliwoci powrotu do zadania w przypadku, gdy zdajcy zrezygnuje z jego realizacji

  podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek sownikw

 • STRUKTURA USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JZYKA OBCEGO W 2012 ROKU

  RODZAJ ZADANIACZAS (CZNIE MAX. 15 min.)ROZMOWA WSTPNAMAX. 2 min.ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLIMAX. 3 min.ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIAMAX. 4 min.ZADANIE 3.WYPOWIED NA PODSTAWIE MATERIAU STYMULUJACEGO I ODPOWIED NA 2 PYTANIAMAX. 5 min.

 • ROZMOWA WSTPNAEgzaminujcy otrzymuje jeden zestaw pyta do wykorzystania podczas rozmowy wstpnej ze wszystkimi zdajcymi. Nie naley zadawa zdajcemu pyta pokrywajcych si tematycznie z zagadnieniami zawartymi w wylosowanym zestawie.

 • ROZMOWA WSTPNAZdajcy losuje zestaw i przekazuje go egzaminujcemu. Egzaminujcy sprawdza zakres tematyczny zestawu (nagwek) i wybiera z banku pytania spoza niego.

  Rozmowa wstpna trwa ok. 2 minut. Naley zada zdajcemu tyle pyta, ile okae si konieczne. Nie wolno skraca czasu przeznaczonego na t cz egzaminu.

  Egzaminujcy moe zada wicej ni jedno pytanie z tej samej kategorii, jeli zdajcy udziela krtkich odpowiedzi.

  Zmieniajc temat, egzaminujcy moe zasygnalizowa zmian sformuowaniem Porozmawiajmy (teraz) o

  Nie wolno zadawa pyta spoza zestawu z wyjtkiem pyta o doprecyzowanie lub rozwinicie odpowiedzi, np. Dlaczego?, Jak? itp.

  Odpowiedzi zdajcych w tej czci nie s oceniane pod wzgldem sprawnoci komunikacyjnej.

  Jako jzykowa odpowiedzi jest brana pod uwag w ocenie umiejtnoci jzykowych zaprezentowanych podczas caego egzaminu.

 • EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ..ROZMOWA WSTPNA wycznie dla egzaminujacego

  WSTP 2 MINUTY

  Egzaminujcy:Dzie dobry. Nazywam si ..., a to jest ............ (przedstawiamy drugiego egzaminatora). Czy moe Pan/Pani si przedstawi? Zdajcy:.Egzaminujcy:Dzikuj. Prosz wybra i przekaza nam jeden zestaw.Zdajcy:.Egzaminujcy:Dzikuj. W tej czci egzaminu zadam Panu/Pani kilka pyta. Czy moemy zacz? Zdajcy:.

 • ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI ZESTAW 1EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA . Wersja dla zdajcego

  Przebywajc za granic, przezibie/-a si i jeste u lekarza.Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowiez egzaminujcym.Zdrowie PodrowaniePracaokolicznoci, w jakich si zazibie objawy chorobyzalecenia i nastpna wizytawpyw choroby na realizacj najbliszych planw

  Zadanie 1. 3 MINUTY

  Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

 • ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Wersja dla egzaminujcego

  Przebywajc za granic, przezibie/-a si i jeste u lekarza.Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.okolicznoci, w jakich si zazibieobjawy choroby zalecenia i nastpna wizytawpyw choroby na realizacj najbliszych planwDodatkowe uwagi dla egzaminujcegoJest Pan/Pani lekarzem, do ktrego zwrci si przezibiony pacjent. Prosz porozmawia z nim o jegosamopoczuciu i sposobach leczenia. Rozpoczyna Pan/Pani rozmow.W zalenoci od tego, jak potoczy si rozmowa ze zdajcym, prosz wczy do niej wszystkie/wybrane punkty.Prosz poprosi zdajcego o dokadniejsze objanienie jakiej kwestii.Prosz grzecznie nie zgodzi si ze zdajcym, tak, aby musia poda kolejne argumenty lub zaproponowa inne rozwizanie.Prosz dowiedzie si, jakie domowe sposoby leczenia stosowa zdajcy.Prosz poinformowa zdajcego o koniecznoci pozostania w domu i dawkowaniu lekw.Prosz zapyta, w jaki sposb mona zapobiega przezibieniu.Prosz powiedzie zdajcemu, w jakich terminach mona przyj na wizyt kontroln.

 • Egzaminujcy przekazuje zestaw zdajcemu Egzaminujcy: Rozpoczniemy od zadania pierwszego. Prosz przeczyta zadanie. Ma Pan/Pani na to okoo 30 sekund. Po tym czasie rozpoczniemy rozmow. Po upywie ok. 30 sekund, prosz jeli to konieczne zapyta: Czy moemy zacz?Przebywajc za granic, przezibie /-a si i jeste u lekarza.Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.okolicznoci, w jakich si zazibieobjawy choroby zalecenia i nastpna wizytawpyw choroby na realizacj najbliszych planwDodatkowe uwagi dla egzaminujcegoJest Pan/Pani lekarzem, do ktrego zwrci si przezibiony pacjent. Prosz porozmawia z nim o jego samopoczuciu i sposobach leczenia. Rozpoczyna Pan/Pani rozmow.W zalenoci od tego, jak potoczy si rozmowa ze zdajcym, prosz wczy do niej wszystkie/wybrane punkty.Prosz poprosi zdajcego o dokadniejsze objanienie jakiej kwestii.Prosz grzecznie nie zgodzi si ze zdajcym, tak, aby musia poda kolejne argumenty lub zaproponowa inne rozwizanie.Prosz dowiedzie si, jakie domowe sposoby leczenia stosowa zdajcy.Prosz poinformowa zdajcego o koniecznoci pozostania w domu i dawkowaniu lekw.Prosz zapyta, w jaki sposb mona zapobiega przezibieniu.Prosz powiedzie zdajcemu, w jakich terminach mona przyj na wizyt kontroln.Egzaminujcy: Dzikuj. Przejdmy do zadania drugiego. (Jeeli zdajcy rezygnuje z wykonania zadania, prosz w jzyku polskim poinformowa zdajcego, i nie ma moliwoci powrotu do zadania i w jzyku obcym powiedzie: Przejdmy do zadania trzeciego. Jeeli zdajcy rezygnuje z wykonania zadania, naley powiedzie: Dzikujemy. To koniec Pana/Pani egzaminu.)

 • ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI

  Rozmowa powinna by naturalna, dlatego egzaminujcy musi na bieco reagowa na wypowiedzi zdajcego, pamitajc jednoczenie o koniecznoci realizacji wszystkich elementw.

  Wskazwki (strzaki) zawarte w zestawie dla egzaminujcego to propozycje, ktre mog zosta wykorzystane. Naley je modyfikowa i dopasowywa do rozmowy, aby umoliwi zdajcemu rozbudowanie wypowiedzi.

  W przypadku zdajcych bdcych na niskim poziomie zaawansowania jzykowego, egzaminujcy powinien sam rozpoczyna realizacj kolejnych wymaga (chmurek).

  W przypadku zdajcych bdcych na wysokim poziomie zaawansowania jzykowego egzaminujcy powinien inicjowa realizacj kolejnych chmurek, tak aby zdajcy zdy zrealizowa wszystkie elementy.

  Jeeli rozmow powinien rozpocz zdajcy i tego nie robi, naley powiedzie Prosz zacz. Jeeli zdajcy nadal milczy, egzaminujcy rozpoczyna rozmow. Traktujemy to jako pomoc ze strony egzaminujcego.

 • ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI

  Rozmow mona rozpocz od realizacji dowolnego elementu (chmurki).

  Jeeli zdajcy nie wypowiedzia si w peni, moe powrci do kadego elementu.

  Egzaminujcy powinien zadawa jak najwicej pyta otwartych, aby umoliwi zdajcemu rozwinicie odpowiedzi.

  Zdajcy te mog zadawa pytania, mog rwnie by do tego zachcani.

  Egzaminujcy przyjmuje pozycj osoby, ktra nie zna jzyka polskiego, dlatego dopytuje o znaczenie uytych sw polskich wanych w realizacji danego elementu zadania. Traktujemy to jako pomoc ze strony egzaminujcego.

 • ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIAZESTAW 1EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA . Wersja dla zdajcegoZdrowie PodrowaniePraca

  Zadanie 2. 4 MINUTY

 • ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIAZESTAW 1EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA . Wersja dla egzaminujcegoEgzaminujcy: Prosz opisa ilustracj. Po upywie ok. 10 sekund, prosz jeli to konieczne powiedzie: Prosz zacz.

  ~ 1 minuta

  Egzaminujcy: Dzikuj. Zadam teraz Panu/Pani 3 pytania.

  Pytania dla egzaminujcego: 1. Jak Pana/Pani zdaniem czuj si ci mczyni? Dlaczego Pan/Pani tak sdzi? 2. Jakie s pozytywne strony podry samochodem? Dlaczego Pan/Pani tak myli? 3. Prosz opowiedzie o jakiej przygodzie, ktra zdarzya si Panu/Pani lub komu z Pana/Pani znajomych w trakcie podry.

  ~ 3minutyEgzaminujcy: Dzikuj. Przejdmy do zadania trzeciego.Jeeli zdajcy rezygnuje z wykonania zadania: Dzikujemy. To koniec Pana/Pani egzaminu.

 • W ZADANIU 2. Jeeli zdajcy, opisujc ilustracj, odpowiedzia wyczerpujco na ktre z3 pyta, zalicza si odpowied jako zrealizowany w peni element. Naley wwczas w jzyku obcym powiedzie: Zadam Pani/Panu tylko dwa pytania, poniewa na jedno odpowiedzia ju Pan/odpowiedziaa ju Pani, opisujc ilustracj.

 • ZADANIE 3. WYPOWIED NA PODSTAWIE MATERIAU STYMULUJCEGO I ODPOWIED NA 2 PYTANIAZESTAW 1EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA . Wersja dla zdajcegoPopatrz na Zdjcie 1, Zdjcie 2 i Zdjcie 3.

  Chcesz wyjecha do ......do pracy w wakacje. Przedoono Citrzy oferty pracy.

  Wybierz ofert, ktra bdzie dla Ciebie najodpowiedniejsza, uzasadnij swj wybr.

  Uzasadnij, dlaczego odrzucasz pozostae oferty.Zdjcie 2Zdjcie 1Zdjcie 3Zdrowie PodrowaniePraca

  Zadanie 3 5 MINUT

 • ZADANIE 3. WYPOWIED NA PODSTAWIE MATERIAU STYMULUJCEGO I ODPOWIED NA 2 PYTANIAZESTAW 1EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA . Wersja dla egzaminujcegoEgzaminujcy: Prosz przeczyta zadanie i zastanowi si nad tym, co chciaby Pan/chciaaby Panina ten temat powiedzie. Ma Pan/Pani na to okoo jednej minuty. Egzaminujcy: Po upywie ok. 1 minuty, prosz jeli to konieczne powiedzie: Prosz zacz.2 minuty

  Egzaminujcy: Dzikuj. Zadam teraz Panu/Pani 2 pytania. ~ 2 minuty

  Pytania dla egzaminujcego: Prosz zada zdajcemu dwa spord poniszych pyta.

  Co Pan/Pani sdzi na temat wyjazdw do pracy za granic?Czy studenci powinni pracowa? Dlaczego?Czy praca powinna by jedynie rdem dochodu, czy rwnie rdem satysfakcji? Dlaczego?Jaki zawd chciaby Pan/chciaaby Pani wykonywa w przyszoci. Dlaczego?

  Egzaminujcy: Dzikuj. To wszystko. Egzamin dobieg koca.Popatrz na Zdjcie 1, Zdjcie 2 i Zdjcie 3.Chcesz wyjecha do .... do pracy w wakacje.Przedoono Ci trzy oferty pracy.

  Wybierz ofert, ktra bdzie dla Ciebie najodpowiedniejsza, uzasadnij swj wybr.Uzasadnij, dlaczego odrzucasz pozostae oferty.

 • W ZADANIU 3. Nie wolno bezporednio zadawa pytania naprowadzajcego zdajcego na wykonanie drugiego elementu zadania (uzasadnienie odrzucenia). Mona jedynie zapyta Czy chciaby Pan/ chciaaby Pani doda co jeszcze?.

 • ZADANIE 2. i ZADANIE 3.Nie wolno zadawa dodatkowych pyta za wyjtkiem Czy rozumie Pan/Pani pytanie, Czy to ju wszystko? (w jzyku obcym).

  JEELI ZDAJCY NIE REALIZUJE WYMAGANEGO ELEMENTU ZADANIA, NALEY:- zada pytanie Czy chciaby Pan/chciaaby Pani doda co jeszcze?,- jeeli zdajcy odpowie nie, zakoczy realizacj zadania,- jeeli zdajcy nie odpowiada nic, zapyta Czy to ju wszystko? i w przypadku braku odpowiedzi uzna zadanie za zakoczone.

  JEELI ZDAJCY ODPOWIADA NA KTRE Z PYTA NIE ROZUMIEM, NALEY: - przeczyta ponownie pytanie oraz zapyta Czy ju jest jasne?,- w przypadku odpowiedzi nie, przeformuowa pytanie.

  JEELI ZDAJCY ODPOWIADA NA KTRE Z PYTA NIE WIEM, NALEY:- zapyta Czy rozumie Pan/Pani pytanie?,- jeeli zdajcy odpowie nie, przeformuowa pytanie, - jeeli zdajcy odpowie tak, odczeka kilka sekund, zachci zdajcego do odpowiedzi, jeeli dalej nie reaguje - powiedzie dzikuj iprzej do nastpnego pytania.

  Jeeli zdajcy w peni zrealizowa element zadania i kontynuuje wypowied na ten sam temat, egzaminujcy moe j przerwa.

 • KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTWSPRAWNO KOMUNIKACYJNAJZYK WYPOWIEDZIROZMOWA WSTPNA----------4 pkt. zakres struktur leksykalno-gramatycznych

  4 pkt. poprawno struktur leksykalno-gramatycznych

  2 pkt. wymowa

  2 pkt. pynno wypowiedzi ZADANIE 1.6 pkt.ZADANIE 2.6 pkt.ZADANIE 3.6 pkt.Razem:18 pkt.12 pkt.30 pkt. (100%)

 • JEELI ZDAJCY PRZYSTPI DO REALIZACJI DWCH ZADA

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTWSPRAWNO KOMUNIKACYJNAJZYK WYPOWIEDZIROZMOWA WSTPNA----------2 pkt. zakres struktur leksykalno-gramatycznych

  2 pkt. poprawno struktur leksykalno-gramatycznych

  2 pkt. wymowa

  2 pkt. pynno wypowiedzi ZADANIE 1.6 pkt.6 pkt.ZADANIE 2.ZADANIE 3.Razem:12 pkt.8 pkt.20 pkt. (ok. 67%)

 • JEELI ZDAJCY PRZYSTPI DO REALIZACJI TYLKO JEDNEGO ZADANIA

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTWSPRAWNO KOMUNIKACYJNAJZYK WYPOWIEDZIROZMOWA WSTPNA----------1 pkt. zakres struktur leksykalno-gramatycznych

  1 pkt. poprawno struktur leksykalno-gramatycznych

  1 pkt. wymowa

  1 pkt. pynno wypowiedzi ZADANIE 1.

  6 pkt.ZADANIE 2.ZADANIE 3.Razem:6 pkt.4 pkt.10 pkt. (ok. 33%)

 • SPRAWNO KOMUNIKACYJNA

  REALIZACJAELEMENTW ZADANIA

  ADEKWATNOWYPOWIEDZI / POMOCEGZAMINUJCEGO

 • W KADYM ZADANIU ZNAJDUJ SI CZTERY ELEMENTY KLUCZOWE, KTRYCH STOPIE REALIZACJI WPYWA NA OCEN SPRAWNOCI KOMUNIKACYJNEJ ZDAJCEGO.ZADANIE 1. 4 kwestie do omwienia (chmurki)ZADANIE 2. opis ilustracji + 3 pytaniaZADANIE 3. uzasadnienie wyboru + uzasadnienie odrzucenia + 2 pytania

 • REALIZACJ KADEGO Z CZTERECH ELEMENTW NALEY OCENIA DWUSTOPNIOWO OKRELAJC:

  CZY ZDAJCY ODNIS SI DO DANEGO ZAGADNIENIA,

  CZY ZDAJCY ROZWIN JE W ZADOWALAJCYM STOPNIU.

 • W OCENIE SPRAWNOCI KOMUNIKACYJNEJ BIERZE SI POD UWAG DO ILU ELEMENTW Z POLECENIA ZDAJCY ODNIS SI ORAZ ILE Z TYCH ELEMENTW ROZWIN W ZADOWALAJCYM STOPNIU.

  Informator o egzaminie maturalnym z jzyka obcego nowoytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez CKE

  Do ilu elementw zdajcy si odnis?Ile elementw rozwin?4321046 pkt.5 pkt.4 pkt.3 pkt.2 pkt.34 pkt.3 pkt.2 pkt.1 pkt.23 pkt.2 pkt.1 pkt.11 pkt.0 pkt.00 pkt.

 • SPRAWNO KOMUNIKACYJNA

  REALIZACJAELEMENTW ZADANIA

  ADEKWATNOWYPOWIEDZI / POMOCEGZAMINUJCEGO

 • ADEKWATNO ODPOWIEDZIKryterium adekwatnoci obowizuje wycznie w zadaniu 1.

  W zadaniach 2. i 3. udzielenie odpowiedzi nieadekwatnej do zadanego pytania automatycznie skutkuje uznaniem elementu zadania za niezrealizowany.

 • CO ROZUMIEMY JAKO POMOC EGZAMINUJCEGO?konieczno uproszczenia jzykowego (zadania 1.3.)negocjacj znaczenia (zadanie 1.) w celu utrzymania komunikacji.

  W zadaniu 1. dopuszcza si pewien margines tolerancji pomocy ze strony egzaminujcego bez koniecznoci odejmowania punktw.

  W zadaniu 2. i 3. postpujemy zgodnie z tabel. Jeeli po przeformuowaniu pytania zdajcy nadal nie udziela na nie odpowiedzi, przyznajemy zero punktw - nie odejmujemy punktw za pomoc.

  zadanieminus 1 pkt.minus 2 pkt.2.Przeformuowanie jednego lub dwch pytaPrzeformuowanie wszystkich trzech pyta3.Przeformuowanie jednego pytaniaPrzeformuowanie dwch pyta

 • UMIEJTNOCI JZYKOWE

  poprawnostrukturleksykalno--gramatycznych

  zakresstrukturleksykalno--gramatycznych

  wymowa

  pynnowypowiedzi

 • ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

  4 pkt.szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdajcy swobodnie wypowiada si na tematy proste i zoone, formuujc wypowied na tematy zoone rzadko stosuje sowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitoci, takie jak miy, interesujcy, fajny3 pkt.zadowalajcy zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdajcy swobodnie wypowiada si na tematy proste i zoone, formuujc wypowied na tematy zoone stosuje jednak gwnie sowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitoci, takie jak miy, interesujcy, fajny2 pkt.ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdajcy do swobodnie wypowiada si na tematy proste, tematy bardziej zoone sprawiaj mu kopoty1 pkt.bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdajcy ma kopoty z wypowiadaniem si na tematy proste0 pkt.brak wypowiedzi lub wypowied zupenie niekomunikatywna; zdajcy nie jest w stanie wypowiedzie si nawet na tematy bardzo proste

 • POPRAWNO STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

  4 pkt.sporadyczne bdy leksykalne i gramatyczne niezakcajce komunikacji3 pkt.do liczne bdy leksykalne i gramatyczne niezakcajce komunikacji lub czasami zakcajce komunikacj2 pkt.liczne bdy leksykalne i gramatyczne czsto zakcajce komunikacj1 pkt.bardzo liczne bdy leksykalne i gramatyczne w znacznym stopniu zakcajce komunikacj0 pkt.brak wypowiedzi lub wypowied cakowicie niekomunikatywna

 • WYMOWA

  W ocenie wymowy bierze si pod uwag bdy w wymowie dwikw i/lub akcentowaniu i/lub intonacji oraz ich wpyw na komunikatywno wypowiedzi.

  2 pkt.brak bdw w wymowie lub bdy w wymowie nie zakcaj komunikacji1 pkt.bdy w wymowie czasem zakcaj komunikacj0 pkt.- bdy w wymowie bardzo czsto zakcaj komunikacj lub uniemoliwiaj zrozumienie komunikatu; brak wypowiedzi lub wypowied zupenie niekomunikatywna

 • PYNNO WYPOWIEDZI

  2 pkt.w wypowiedzi nie wystpuj pauzy lub wystpuj pauzy, ktre czasem s nienaturalne, jednak nie zakcaj odbioru komunikatu1 pkt.pauzy w wypowiedzi wystpuj czsto i s nienaturalne, zakcaj czasami odbir komunikatu0 pkt.- pauzy w wypowiedzi wystpuj czsto i s nienaturalne, zakcaj czasami odbir komunikatu- brak wypowiedzi lub wypowied zupenie niekomunikatywna

 • UWAGA!

  Jeeli zdajcemu przyznano 0 punktw za sprawno komunikacyjn, wwczas przyznajemy rwnie 0 punktw za umiejtnoci jzykowe.

  Jeeli zdajcemu przyznano 0 punktw za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, wwczas przyznajemy rwnie 0 punktw za poprawno struktur leksykalno-gramatycznych.

  Bdy wynike z winy egzaminujcego naley zawsze rozpatrywa na korzy zdajcego. Wystpienie takiego bdu naley odnotowa w protokole indywidualnym.

 • Prawda czy fasz?

  TAKNIE1.Dla egzaminu maturalnego z jzyka obcego w czci ustnej nie okrela si poziomu.2.Podczas egzaminu w sali moe przebywa dwch zdajcych. 3.Zdajcy ma 5 minut na zapoznanie si z zestawem i przygotowanie do odpowiedzi.4.Przebieg egzaminu jest cile okrelony, zadania naley wykonywa kolejno.5.Egzamin ustny w caoci odbywa si w jzyku obcym.6.Rozmowa wstpna nie podlega ocenie w adnym kryterium.7.W zestawie dla egzaminujcego znajduje si dokadny scenariusz rozmowy z zadania 1.8.Zadanie 1. nie moe by zrealizowane w formie monologu. 9.W zadaniu 2. po opisie ilustracji naley zada zdajcemu dwa wybrane z zestawu pytania. 10.W zadaniu 3. wymaga si od zdajcego opisu materiau ikonograficznego.

 • Prawda czy fasz?

  TAKNIE11.W zadaniu 3. naley zada zdajcemu dwa wybrane z zestawu pytania.12.Powtrzenie pytania w zadaniach 2. i 3. w pierwotnym brzmieniu traktuje si jako pomoc.13.Przeformuowanie pyta w zadaniach 2. i 3. jest traktowane jako pomoc.

  14.W przypadku niezrealizowania wszystkich zada zdajcy moe uzyska maksimum punktw za jzyk wypowiedzi.15.Za egzamin ustny z jzyka obcego nowoytnego zdajcy moe uzyska maksymalnie 30 punktw.

 • Prawda czy fasz?

  TAKNIE1.Dla egzaminu maturalnego z jzyka obcego w czci ustnej nie okrela si poziomu.2.Podczas egzaminu w sali moe przebywa dwch zdajcych. 3.Zdajcy ma 5 minut na zapoznanie si z zestawem i przygotowanie do odpowiedzi.4.Przebieg egzaminu jest cile okrelony, zadania naley wykonywa kolejno.5.Egzamin ustny w caoci odbywa si w jzyku obcym.6.Rozmowa wstpna nie podlega ocenie w adnym kryterium.7.W zestawie dla egzaminujcego znajduje si dokadny scenariusz rozmowy z zadania 1.8.Zadanie 1. nie moe by zrealizowane w formie monologu. 9.W zadaniu 2. po opisie ilustracji naley zada zdajcemu dwa wybrane z zestawu pytania. 10.W zadaniu 3. wymaga si od zdajcego opisu materiau ikonograficznego.

 • Prawda czy fasz?

  TAKNIE11.W zadaniu 3. naley zada zdajcemu dwa wybrane z zestawu pytania.12.Powtrzenie pytania w zadaniach 2. i 3. w pierwotnym brzmieniu traktuje si jako pomoc.13.Przeformuowanie pyta w zadaniach 2. i 3. jest traktowane jako pomoc.14.W przypadku niezrealizowania wszystkich zada zdajcy moe uzyska maksimum punktw za jzyk wypowiedzi.15.Za egzamin ustny z jzyka obcego nowoytnego zdajcy moe uzyska maksymalnie 30 punktw.

  *************************************************