of 26/26
1 Potwierdzona znajomość języków obcych w awansie i rozwoju zawodowym pracowników oświaty Wrocław, 27 września 2006 r.

Potwierdzona znajomość języków obcych w awansie i rozwoju zawodowym pracowników oświaty

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Potwierdzona znajomość języków obcych w awansie i rozwoju zawodowym pracowników oświaty. Wrocław, 27 września 2006 r. Kwalifikacje nauczycieli języków obcych. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Potwierdzona znajomość języków obcych w awansie i rozwoju zawodowym pracowników oświaty

 • Potwierdzona znajomo jzykw obcych w awansie i rozwoju zawodowym pracownikw owiatyWrocaw, 27 wrzenia 2006 r.

 • Kwalifikacje nauczycieli jzykw obcychRozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 10wrzenia 2002r. wsprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szk iwypadkw, wktrych mona zatrudni nauczycieli niemajcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli. (Dz.U. z2002r. Nr155, poz.1288)

 • 11.1. Kwalifikacje do nauczania jzykw obcych iinnych przedmiotw wykadanych wjzyku obcym wnauczycielskim kolegium jzykw obcych, posiada osoba legitymujca si dyplomem ukoczenia:1) studiw magisterskich na kierunku filologia wspecjalnoci danego jzyka obcego lub lingwistyki stosowanej wzakresie danego jzyka obcego iposiada przygotowanie pedagogiczne lub2) studiw magisterskich lub wyszych zawodowych ukoczonych wkraju, wktrym jzykiem urzdowym jest dany jzyk obcy nauczany wkolegium iposiada przygotowanie pedagogiczne.

 • 2. Kwalifikacje do nauczania jzykw obcych wszkoach, oktrych mowa w2, zwyjtkiem nauczycielskich kolegiw jzykw obcych, oraz wprzedszkolach, szkoach iplacwkach wymienionych w3 i4, zzastrzeeniem ust.4, posiada osoba, ktra:1) ma kwalifikacje okrelone wust.1 lub2) legitymuje si dyplomem ukoczenia studiw wyszych zawodowych:a) na kierunku filologia wzakresie danego jzyka obcego lubb) wspecjalnoci danego jzyka obcego lub lingwistyki stosowanej wzakresie danego jzyka obcego,a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne, lub3) legitymuje si dyplomem ukoczenia nauczycielskiego kolegium jzykw obcych wspecjalnoci odpowiadajcej danemu jzykowi obcemu albo4) legitymuje si dyplomem ukoczenia studiw magisterskich lub wyszych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalnoci) iwiadectwem pastwowego nauczycielskiego egzaminu zdanego jzyka obcego stopnia II lub wiadectwem znajomoci danego jzyka obcego wzakresie zaawansowanym lub biegym, oktrym mowa wzaczniku do rozporzdzenia, aponadto posiada przygotowanie pedagogiczne.

 • 3. Kwalifikacje do nauczania jzykw obcych wszkoach, oktrych mowa w4 (gimnazjach), posiada rwnie osoba, ktra legitymuje si:1) dyplomem ukoczenia zakadu ksztacenia nauczycieli wdowolnej specjalnoci oraz:a) wiadectwem pastwowego nauczycielskiego egzaminu zdanego jzyka obcego stopnia I lub II lubb) wiadectwem znajomoci danego jzyka obcego wzakresie co najmniej zaawansowanym - wymienionym wzaczniku do rozporzdzenia iposiada przygotowanie pedagogiczne, lub2) wiadectwem dojrzaoci iwiadectwem pastwowego nauczycielskiego egzaminu zdanego jzyka obcego stopnia I lub II.

 • 4. Kwalifikacje do nauczania jzykw obcych wprzedszkolach iklasach I-III szk podstawowych posiada rwnie osoba, ktra legitymuje si dyplomem ukoczenia:1) studiw magisterskich na kierunku pedagogika wzakresie nadajcym kwalifikacje do pracy wprzedszkolach lub klasach I-III szk podstawowych lub2) studiw wyszych zawodowych:a) na kierunku pedagogika wzakresie nadajcym kwalifikacje do pracy wprzedszkolach lub klasach I-III szk podstawowych lubb) wspecjalnoci nadajcej kwalifikacje do pracy wprzedszkolach lub klasach I-III szk podstawowych albo3) zakadu ksztacenia nauczycieli wspecjalnoci nadajcej kwalifikacje do pracy wprzedszkolach lub klasach I-III szk podstawowych, a ponadto wiadectwem znajomoci danego jzyka obcego wzakresie co najmniej podstawowym, oktrym mowa wzaczniku do rozporzdzenia, iktra ukoczya studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, wzakresie wczesnego nauczania danego jzyka obcego.

 • wiadectwa potwierdzajce znajomo jzykw obcych

  1. Podstawowa znajomo jzyka:1) Jzyk angielski:a) First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A lub B,b) TOEFL - Test of English as a Foreign Language (zwynikiem 173-213pkt - dawne 500-550pkt ztestu, najmniej 3,5pkt zpracy pisemnej - TWE, inajmniej 50pkt zegzaminu ustnego TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA.

 • 2) Jzyk niemiecki:a) Die Zentrale Mittelstufenprfung (ZMP), Goethe Institut,b) sterreiches Sprachdiplom fr Deutsch als Fremdsprache - Mittelstufe, Instytut Austriacki.

 • 3) Jzyk francuski:a) Diplme d'Etudes en Langue Franaise (DELF - Premier Degr),b) Diplme de Langue Franaise (DL), Alliance Franaise.

 • 4) Jzyk woski:a) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), Universita per Stranieri, Siena poziom 1. (podstawowy - z minimum 11/20 punktw) ipoziom2. (rednio-zaawansowany - z minimum 11/20 punktw),b) Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana, Livello 1 (CELI 1), Universita per Stranieri, Perugia (USP) - poziom 1. (podstawowy - ocena A, B lub C) oraz Livello 2 (CELI 2) - poziom 2. (rednio-zaawansowany - ocena A, B lub C).

 • 5) Jzyk hiszpaski:Certificado Inicial de Espaol como Lengua Extranjera (CIE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca.

 • 2. Zaawansowana znajomo jzyka: 1) Jzyk angielski:a) Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University, ocena A, B lub C,b) TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 213-250 pkt - dawne 550- 600 pkt z testu, najmniej 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE, i najmniej 50pkt z egzaminu ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA.

 • 2) Jzyk niemiecki:a) Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Goethe Institut,b) Die Zentrale Oberstufenprfung (DZO), Goethe Institut.

 • 3) Jzyk francuski:a) Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres - Francja,b) Diplme d'Etudes en Langue Franaise (DELF),c) Diplme Suprieur d'Etudes Franaises (DS) Alliance Franaise.

 • 4) Jzyk woski:a) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), Universita per Stranieri, Siena poziom 3. (zaawansowany - z minimum 11/20 punktw),b) Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3), Universita per Stranieri, Perugia, poziom 3. (zaawansowany - ocena A, B lub C),c) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), Universita per Stranieri, Siena poziom 4. (bardzo zaawansowany - z minimum 11/20 punktw),d) Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4), Universita per Stranieri, Perugia, poziom 4. (bardzo zaawansowany - ocena A, B lub C).

 • 5) Jzyk hiszpaski:Diploma Bsico de Espaol como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca.

 • 6) wiadectwa zoenia egzaminu pastwowego z jzyka obcego przed Pastwow Komisj Egzaminacyjn - powoan na podstawie zarzdzenia Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990r. w sprawie egzaminw pastwowych z jzykw obcych (Dz.Urz. MEN Nr 7, poz.44)

 • 3. Biega znajomo jzyka: 1) Jzyk angielski:a) Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University, ocena A, B lub C,b) TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem powyej 250 pkt dawne 600 pkt z testu, najmniej 5 pkt z pracy pisemnej - TWE, ipowyej 50pkt zegzaminu ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA.

 • 2) Jzyk niemiecki:Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS), Goethe Institut.

 • 3) Jzyk francuski:a) Diplme Approfondi de Langue Franaise (DALF),b) Diplme des Hautes Etudes Franaises (DHEF), Alliance Franaise

 • 4) Jzyk woski:Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5), Universita per Stranieri, Perugia, poziom 5. (biegy - ocena A, B lub C).

 • 5) Jzyk hiszpaski:Diploma Superior de Espaol como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca

 • 4. Egzaminy nauczycielskie: wiadectwa zoenia pastwowego nauczycielskiego egzaminu zjzyka obcego stopniaI lubII przed Pastwow Komisj Egzaminacyjn - powoan na podstawie zarzdzenia Nr33 Ministra Edukacji Narodowej zdnia 30sierpnia 1990r. wsprawie egzaminw pastwowych zjzykw obcych (Dz.Urz.MEN Nr7, poz.44).

 • Awans zawodowy nauczycieliRozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z2004r. Nr260, poz.2593)

 • 8. ust. 2. Wymagania niezbdne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuj:4) realizacj co najmniej trzech z nastpujcych zada:d) uzyskanie umiejtnoci posugiwania si jzykiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli jzykw obcych - uzyskanie umiejtnoci posugiwania si drugim jzykiem obcym na poziomie zaawansowanym,

 • Dzikuj za uwag