POSLOVNE FINANCIJE 1 - 4 VRIJEDNOST samog poduze¤â€a temelji se na nov¤†anim tokovima i njihovoj vremenskoj

 • View
  11

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANCIJE 1 - 4 VRIJEDNOST samog poduze¤â€a temelji se na...

 • 1

  POSLOVNE

  FINANCIJE 1

 • 2

  Bok,

  Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti pomoći u

  učenju!

  Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo, već samo

  sažeti prikazi obvezne literature koji služe za ponavljanje gradiva.

  P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

  ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

  Također, kako bismo što prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

  pošaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

  (skripte@referada.hr).

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

  mailto:skripte@referada.hr

 • 3

  UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

  1.1 FINANCIJE PODUZEĆA

  - novčana sredstva poduzeća u originalnom obliku ili uložena u imovinu poduzeća, druge subjekte ili financijske

  institucije.

  - znanstvena disciplina koja proučava zakonitosti u poslovanju novčanim sredstvima poduzeća-

  PRISTUPI FINANCIJAMA PODUZEĆA:

  1. EKSTERNI je onaj u kojem se poduzeću pristupa izvana, tj. sa stajališta subjekata iz okruženja poduzeća. To

  je tzv. neupravljački pristup, kojem su u centru proučavanja vrijednosni papiri.

  a) PRAVNI PRISTUP – izučava VP sa stajališta tumačenja pravnih normi oko njihove emisije te kupnje i

  prodaje na financijskom tržištu. U središtu razmatranja su sporovi oko vlasništva, emisije te kupoprodaje

  VP. U širem smislu obuhvaća i legalno ustrojstvo financijskih tržišta (legalno ustrojstvo burze i legalna

  organizacija bankarskog sustava).

  b) DRUŠTVENI – sa stajališta društva u cjelini, razmatra ostvarivanje društvene kontrole VP (putem

  regulatornih tijela). Izvorno je uspostavljen zbog određivanja osnovice oporezivanja, a danas mu je svrha

  zaštita malih dioničara.

  c) INVESTITORSKI – izučava VP sa stajališta ulagača/investitora. Razmatra emisiju te kupoprodaju

  vrijednosnih papira na sekundarnom financijskom tržištu u smislu profiterskog upravljanja investicijama.

  Cilj je maksimalizacije prinosa od investicija uz prihvatljiv stupanj rizika ulaganja. To je pristup

  međuovisnosti rizika i nagrade

  MOGUĆI PRINOSI - TEKUĆI NOVČANI DOHODAK (nakanade primljene od investicije: dividende, kamate,

  tantijeme, najamnine…) i KAPITALNI DOBITAK (porast vrijednosti investicije, tj. pozitivna razlika kupovne i

  prodajne cijene investicije). Mjera prinosa je ukupna profitabilnost – profitabilnost za vrijeme držanja Rt

  Dt (Pt P0 ) Dt Pt 1

  P0 P0 Rt profitabilnost za razdoblje držanja “t” kapitalni dobitak (G) = Pt – P0, g=G/P0

  P0 početna cijena investicije prinos od dividendi (y) = Dt/P0

  Pt konačna cijena investicije Rt = g + y

  Dt tekući dohodak od investicije

  2. INTERNI (upravljački, korporacijski) pristupa financijama poduzeća iznutra, sa stajališta poduzeća. U

  centru proučavanja su VP - instrumenti financiranja dioničkog društva i uopće financijski potencijal društva.

  Kako upravljati financijskim sredstvima radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Cilj poslovanja poduzeća je

  maksimalizacija profita i opstanak poduzeća.

  Bavi se i analizom realnih investicija poduzeća u procesu budžetiranja kapitala.

  Poseban oblik ovog pristupa je korištenje VP u piramidiziranju poduzeća (na principu holoding odnosa) – držanje

  VP dr. poduzeća da bi se nad njima osigurala kontrola, pri čemu se VP pojavljuju kao investicija kojim se

  podređuju dr.kopmanije te kao sredstvo formiranja kapitala nadređene kompanije.

  Zašto izučavati financije poduzeća:

  • Zadaci financijskog managementa - upravljanje financijskim sredstvima u skladu s ciljevima poduzeća

  • Područja upravljanja: pribavljanje financijskih sredstava, investiranje pribavljenih financijskih sredstava

  • Vremenska dimenzija: tekuće odluke, dugoročne odluke

 • 4

  VRIJEDNOST samog poduzeća temelji se na novčanim tokovima i njihovoj vremenskoj vrijednosti, uključuje

  (tradicionalne) ciljeve poduzeća te međuovisnost rizika i nagrade.

  Tržište nije savršeno i javljaju se konflikti interesa:

  - PROBLEM AGENATA – javlja se kada određene interesne skupine vode poslove za druge interesne skupine

  (iz internog okruženja), pa su mogući konflikti interesnih skupina u internom okruženju poduzeća npr. ako jedna

  skupina forsira svoje interese na račun druge.

  • konflikti između skupina vlasnika (značajni i mali dioničari, radničko dioničarstvo)

  • konflikti managera i vlasnika (manageri vode poduzeće kao agenti za vlasnike, mogu forsirati svoje

  posebne interese - rezultat - poduzeće vrijedi manje nego da ga vode vlasnici = trošak agenata

  • koflikti vlasnika i kreditora (vlasnici forsiraju rizične operacije poduzeća)

  - TROŠAK AGENATA – izgubljena vrijednost zbog djelovanja agenata.. Trošak agenata može biti neizravni

  (izbježivi) i izravni (troškovi izbjegavanja gubitka vrijednosti - troškovi monitoringa i kompenzacije interesa). Pri

  tome se javlja problem prikupljanja informacija.

  MANAGERSKA ODGOVORNOST:

  • Maksimalizacija bogatstva dioničara (maksimalizacija vrijednosti dionica, dugoročni cilj poslovanja

  poduzeća)

  • Socijalna odgovornost managera (upravljanje financijama poduzeća s ciljem maksimalizacije bogatstva

  vlasnika, briga za saturiranje ciljeva drugih interesnih skupina u poduzeću, Ppdrška povećanju bogatstva

  vlasnika) CILJ POSLOVANJA PODUZEĆA:

  • U uvjetima savršenog tržišta (nema konflikta glede podjele vrijednosti poduzeća među vlasnicima i

  vjerovnicima, maksimalizacija vrijednosti poduzeća)

  • U uvjetima nesavršenog tržišta (mogući konflikti interesa vlasnika i vjerovnika, maksimalizacija

  bogatstva vlasnika, dugoročno uvećanje vrijednosti dionice)

  1.2 ORGANIZACIJSKI OBLIK PODUZEĆA

  NOVAC – PREDUVJET KONTINUIRANOG POSLOVANJA. To je krajnji efekt poslovanja poduzeća, te preduvjet opstanka

  privrednog subjekta (solventnosti).

  Likvidnost– sposobnost cirkulacije imovine u kružnom toku u planiranom obujmu i dinamici, pretpostavka je

  kontinuiteta.

  Svi oblici imovine predstavljaju novčani potencijal privrednog subjekta jer se mogu u određenom vremenu i uz

  određene rizike pretvoriti u novčani oblik.

  Solventnost – platežna sposobnost, sposobnost poduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve

  svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća. Insolventnost – platežna nesposobnost

  FINANCIRANJE – dinamički proces osiguranja novca potrebnog za kontinuirano poslovanje poduzeća.

  PROCES FINANCIRANJA – obuhvaća postupke

  1) financiranje (u užem smislu) - poduzeće pribavlja novac od određenih izvora

  2) investiranje - pribavljeni novac se koristi na način da se ulaže/investira u materijalne i druge oblike imovine

  potrebne za obavljanje poslovne aktivnosti. Novac se investiranjem privremeno imobilizira (zamrzava, nemamo

  ga na raspolaganju za druge potrebe, investicije).

  3) dezinvestiranje - obavljanjem poslovne aktivnosti poduzeća dolazi do oslobađanja novca iz kružnog toka

  (stvaranja novog novca)

 • 5

  4) definanciranje – tako oslobođena sredstva poduzeće koristi za vraćanje novčanih sredstava njihovim izvorima

  (dobavljačima, investitorima u pod..) - ranije uspostavljeni odnosi s izvorima financiranja se likvidiraju u

  postupku dezinvestiranja

  Izvori sredstava - obuhvaća sve izvore sredstava (novčanih i nenovčanih), nereaspodjeljeni dio poslovnog rezultata

  i novčane naknade na ime amortizacije te dr.rezerviranja novca za pokriće tzv.nenovčanih troškova.

  LEGALNI ORGANIZACIJSKI OBLICI PODUZEĆA:

  1. INOKOSNO PODUZEĆE - prednosti: lako otpočinjanje i završavanje poslovanja.

  slabosti: ograničene mogućnosti rasta i razvoja, neograničena odgovornost vlasnika za dugove, zahtijeva mnogo

  uloženog vremena vlasnika

  - prevladavaju brojem subjekata, no marginalno angažiraju kapital privrede i sudjeluju u formiranju nacionalnog

  dohotka.

  2. ORTAČKO PODUZEĆE - privredni subjekt kojeg vode dvije ili više osoba dijeleći ostvarene profite i gubitke. U

  pravilu se sklapa ugovor o ortaštvu kojim se utvrđuju sva bitna pitanja poslovanja (početni ulog, poduzetničke

  plaće, raspodjela dobiti, pokriće gubitka) 2 osnovna tipa:

  1. opće ortačko poduzeće – razlikuje se od inokosnog samo po tome što ima dva ili više vlasnika. Za preuzete

  dugove poduzeća ortaci odgovaraju solidarno, cjelokupnom svojom imovinom – poslovnom i osobnom.

  Najčešći oblik, prevladava samofinanciranje, te pronalaženjem novih ortaka (pa je to prednost u odnosu na

  inokosno), olakšano vođenje zbog većeg broja vlasnika.

  Nedostaci: neograničena odgovornost, nesporazumi

  2. limitirano ortačko poduzeće – komanditno društvo, postoji jedan ili više općih ortaka (komplementara) -

  odgovaraju za preuzete dugove cjelokupnom imovinom. Drugim se ortacim