Click here to load reader

POSLOVANJE V ... Osnovna opredelitev turizma Poslovanje v turizmu 4 1 OSNOVNA OPREDELITEV TURIZMA 1.1 UVOD Turizem je izredno stara človekova dejavnost. Človek se je

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POSLOVANJE V ......

 • POSLOVANJE V TURIZMU

  JADRANKA PRODNIK KSENIJA DAVID

 • Višješolski strokovni program: Ekonomist Učbenik: Poslovanje v turizmu Gradivo za 2. letnik Avtorici: Mag. Jadranka PRODNIK, univ. dipl. ekon. Poglavja: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Poslovno-komercialna šola Celje Višja strokovna šola Ksenija DAVID, univ. dipl. ekon. Poglavji: 5, 6 Poslovno-komercialna šola Celje Višja strokovna šola

  Strokovna recenzenta: Natalija KLEMENČIČ, univ. dipl. ekon. Zdenka GRLICA, univ. dipl. ekon. Lektorica: Majda LESJAK, prof. slov. j. in ped. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 338.48(075.8)(0.034.2) PRODNIK, Jadranka Poslovanje v turizmu [Elektronski vir] : gradivo za 2. letnik / Jadranka Prodnik, Ksenija David. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2009. - (Višješolski strokovni program Ekonomist / Zavod IRC) Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Poslovanje_v_turizmu-Prodnik_David.pdf. - Projekt Impletum ISBN 978-961-6820-88-2 1. David, Ksenija 249638400

  Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM Založnik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2009 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 120. seji dne 10. 12. 2009 na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in 58/09) sprejel sklep št. 01301-6/2009 / 11-3 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem izobraževanju. © Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum ‘Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11’. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • Poslovanje v turizmu Kazalo

  i

  KAZALO 1 OSNOVNA OPREDELITEV TURIZMA.......................................................................4 1.1 UVOD ......................................................................................................................................................... 4 1.2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV V TURIZMU IN UMESTITEV TURIZMA V STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI.............................................................................................. 4 1.3 OSNOVNI POJMI IN ZNAČILNOSTI TURIZMA................................................................................... 6 1.4 VRSTE TURIZMA ..................................................................................................................................... 7 1.5 NEGATIVNE POSLEDICE MASOVNEGA TURIZMA ........................................................................ 10 1.6 ZGODOVINA TURIZMA........................................................................................................................ 10 1.7 ZNAČILNOSTI TURIZMA...................................................................................................................... 12 1.8 POVZETEK .............................................................................................................................................. 14 1.9 VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA ........................................................... 14 2 TURISTIČNI TRG..........................................................................................................15 2.1 UVOD ....................................................................................................................................................... 15 2.2 POTREBE IN MOTIVI KOT DEJAVNIKI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA ............................. 15 2.3 DEJAVNIKI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA.............................................................................. 17 2.4 DEJAVNIKI TURISTIČNE PONUDBE .................................................................................................. 19 2.5 TURISTIČNA DESTINACIJA................................................................................................................. 22 2.6 TURISTIČNI PROIZVOD........................................................................................................................ 22 2.7 POVZETEK .............................................................................................................................................. 25 2.8 VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA.......................................................................................... 26 3 TURISTIČNO GOSPODARSTVO................................................................................27 3.1 UVOD ....................................................................................................................................................... 27 3.2 DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJA IN PRODAJE TURISTIČNIH POTOVANJ................................... 27

  3.2.1 Turistično posredovanje .................................................................................................................... 28 3.2.2 Osnovne funkcije, storitve oziroma posli turističnih posrednikov..................................................... 29 3.2.3 Rezervacija (booking)........................................................................................................................ 30 3.2.4 Posebne ponudbe pavšalnih storitev.................................................................................................. 30

  3.3 GOSTINSKA PODJETJA......................................................................................................................... 31 3.4 DRUGA PODJETJA IN ORGANIZACIJE NA PODROČJU TURIZMA IN TURISTIČNEGA POSLOVANJA ..................................................................................................................................................... 32 3.5 PODJETJA NA PODROČJU PROMETA................................................................................................ 35 3.6 DRUGA, S TURIZMOM POVEZANA PODJETJA................................................................................ 35 3.7 POVZETEK .............................................................................................................................................. 36 3.8 VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA.......................................................................................... 36 4 MARKETING V TURIZMU..........................................................................................37 4.1 UVOD ....................................................................................................................................................... 37 4.2 MARKETINŠKI KONCEPT POSLOVANJA IN POSLOVNE USMERITVE ....................................... 37

  4.2.1 Razvoj marketinškega koncepta in poslovne usmeritve .................................................................... 38 4.3 NAKUPNO VEDENJE TURISTOV ........................................................................................................ 40

  4.3.1 Dejavniki nakupnega vedenja turistov............................................................................................... 42 4.3.2 Posebnosti v nakupnem vedenju turistov........................................................................................... 44

  4.4 STRATEŠKO NAČRTOVANJE MARKETINGA V TURIZMU ........................................................... 44 4.4.1 Poslanstvo, vizija in filozofija turistične organizacije ....................................................................... 45 4.4.2 Analiza okolja kot vir informacij za podjetniško odločanje .............................................................. 46 4.4.3 Temeljni marketinški strategiji sta strategija tržnega segmentiranja in tržnega pozicioniranja......... 48 4.4.4 Tržno pozicioniranje.......................................................................................................................... 49

  4.5 MARKETINŠKI SPLET V TURIZMU.................................................................................................... 51 4.6 TRŽENJSKE RAZISKAVE V TURIZMU............................................................................................... 59

  4.6.1 Faze raziskovanja .............................................................................................................................. 59 4.7 POVZETEK .............................................................................................................................................. 60 4.8 VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA.......................................................................................... 61 5 EKONOMIKA POSLOVANJA TURISTIČNIH PODJETIJ.....................................62 5.1 UVOD ....................................................................................................................................................... 62 5.2 ZNAČILNOSTI TURISTIČNE PONUDBE IN EKONOMSKE ZMOGLJIVOSTI TURISTIČNE PONUDBE...........................

Search related