of 27 /27
r+..l.lq?!o: BIBI-IOTEKA PRAVNO.I FAF\U I'TELA -/SARP'iEVO Sirrg. vrai ""/""L!"!)"" i it i ,OO KM v UIBINT NOYINH $[ ] EilYJil{HHlIil llfiffiHlflfr laltiti( ud brtsansk, n. htrdttko t i .\_rl,jtor, /(,;il/r IIt)tttI lttt rj,u,rtrt,,,tt. \'l\ tltt\,,I p,1,t,,t,,,,t jro,t,t d) e) ()IADPAIIIil B0CH[ ti XXPfl[r0BHIIl obave,,i drzave da ocigura zllitinl porodice i dlctetal pruZanju srarareljsLcza(lite djeci b.'7 rodileljslog sraranja iodraslirn osobema Loje ni'u.po.obne samc sr-arlti se-o \col. svojrm pravrma. tnlcre\tmi I not rl. [[DIMCIJI BOSTI I HERCIGOT'INT lit PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOYINE 412 -- Na o.novu ildna IV B. 7. a) (lV, Ustava LederaciJe Bosne i Hercegovine. donosim UKAZ O PROGLASENJU PORODI'NOG ZAKONA FEDERACUE BOSNE I HERCEGOVINE Proglasava se Porodicni zaLon Federaciie Bosne i Herceuo vine kojije donio Parlament Federacije BiH"na sjednici prediia vniakoS doma od 9. februara 2005. godrne inisjednici Doma naroda od 3. mana 2005. godine. 00 KM !),) 00 Kttf 90 Kt\4 Ponedjeljak, 20.6.2005. godinc SARAJEVO PORODICNI ZAKON FEDERACI.IE BOSNE I HERCEGOVINE PRVI DIO I. OSNOVNE ODREDBE dlan l. . Ovim Zakonom uredulu se: porodica. brak ipravni odnosi u braku. odnosi rodilelja idlece, usvoienie. star.rielisrvo. orarni uiinci vanbratne zajednici zene iniuilarca. pra,a iduZno"ri flanova porodice u Federaciji Bosne i Hercegoi ine (u daljnjerrr le(stu: F€deracija). re posiupci nadle?nih -orgena u ,izi ,a Dracnrm r porodrcnlnl odno\imd i \tardlelj.t\ onr. itan:. rl ) Porodica, u \mislu ovop Zalona. ieste Zi\otna zarednic:l ro direlja, i djece i drugih knnih sroJnika. srudnika !o rrzhini. usvoJrraca , usvoJentka I osoba t/ vanbraine zaj(dni(e dlo iive u zaiednickoin domaiinsrvrr i2t Uredenje'odno:a u poroJici ta<nivr se nd: a) zalrili privarno\ti porodiinog z^ ora; b) rarnopravno:ri. nredusobnom pomagJnju i loiiovanju clanova porodr(e: c) obavezr roditeli.r da osigula;u /aslilu rnrercsa i dobrobrti djeterd i ryihovoj odgo\omo{i rr podiz lu. odgulrr i oDrazovanlu dleteta; dtao 3. . Vanhracn.r .Tajcdnica. u <trrisiLr or og 7:rlona. jesre z.rjcdnice zir otr zerre i mrriilrca loji niru u hratrr ili lrnbricrroi zaiedrrici sa drugonr osobom. koja rrale n:.inranje I.i podinc ili liafe alojc u nJoJ rodeno zajedniilo dijete. itan 4. (l) U porodici je zahrar:jenn ni.iluiiko p,,nrL..rnje brri.nog parnera I btlo IoJeg dntEog al,na porodice. (2) Pod nasilnickim pona\eni(nl oodiazumii..va sL'\virlo naru- ii!anje fiziclos ili p.ihitLo!. in(etrireri u :mislu ilioa 4. Zalona o ravnu]rravnbsti spol;va uBosni i llerccgovini. elan 5. (l) Za pr1lzanie strucne pomoci iztilil.'prilva j inter(,sa dieteta i oslalih ilanova poiodice. za rjeiaianje sporova iznredu clanova porodlce, f,ao I u svim 5luiaiclima ouremcienih porodicoih odnosa nadleZan je cenrar za'socrj.rlni rad kao or- - gan srarrteljstva. sud i osoba;vlai lena ,/a po,redovanje. (2) U kanlonima l oniinilma u I'oiinla nire osnovan ce;lrr 7;r locijalni rad po'lo\e iz strva ll orot Slina idrure ooslove \raraleljst\a odred(ne o.tm Z:ikonoir trii opiinikr sluih3 kojoj je povjercno \ r:enie t;h no.lor.r. (3) U \luiaju da se o.im povrede t,r:va radr io tr$niu liudslih prava i oslto\,nih sloboda ilrnovr ooroLlice i rio.ebno nrjbollrh inrercsa diercta, pravna ifrzieka lica iz lrava l. ovog ilana priia\it i'e ro lristit ciii ornl)ud\niena Fcderlciic Bosne i Hcrcegovine i za(rJTiti ltcno uiesie u oo:tuo(u uLolilo { Lrien]e uobiiajenorrr pri,ierJurorn nc m.r2'e rijeiiri. (4) lraYna r fiziil,a lica iz stlva I. orog ilana du2na su medu- sobno saradivati. DRUGI DIO II. BRAK l. Pojant braka ilan 6. Brirkje zakonom uredena zajednica Zivota Zene i nluskarca. 2. Uljeti za postojanje braka Broj 01-02-230/05 6. juna 2005. godine Sarajevo Predsjednik Niko I-ozanti6, s.r .il. rifp.( r1)i) -1 i(r - llprsir I \nP11Jt-.:l I!00i-744 51 lliilr; l;110. i7 i r,i, r { ,r., )i,irJn,,1 - L|i lLr I ,l I r rll ",""1 l Clen 7. tl) BreL stlaprju .aghsnnm (2) Nlatiiar.ic driavni slLrZbenik. ze11a I

Porodicni zakon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon

Text of Porodicni zakon

Page 1: Porodicni zakon

r+..l.lq?!o:BIBI-IOTEKA

PRAVNO.I FAF\U I'TELA -/SARP'iEVO

Sirrg. vrai ""/""L!"!)""

i it i,OO KM

v

UIBINT NOYINH$[ ] EilYJil{HHlIil llfiffiHlflfr

laltiti( ud brtsansk, n. htrdttko t i .\_rl,jtor, /(,;il/r IIt)tttI lttt rj,u,rtrt,,,tt. \'l\ tltt\,,I p,1,t,,t,,,,t jro,t,t

d)e)

()IADPAIIIil B0CH[ ti XXPfl[r0BHIIl

obave,,i drzave da ocigura zllitinl porodice i dlctetalpruZanju srarareljsLcza(lite djeci b.'7 rodileljslog sraranjaiodraslirn osobema Loje ni'u.po.obne samc sr-arlti se-o\col. svojrm pravrma. tnlcre\tmi I not rl.

[[DIMCIJI BOSTI I HERCIGOT'INT

litPARLAMENT FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOYINE412-- Na o.novu ildna IV B. 7. a) (lV, Ustava LederaciJe Bosne iHercegovine. donosim

UKAZO PROGLASENJU PORODI'NOG ZAKONA

FEDERACUE BOSNE I HERCEGOVINEProglasava se Porodicni zaLon Federaciie Bosne i Herceuo

vine kojije donio Parlament Federacije BiH"na sjednici prediiavniakoS doma od 9. februara 2005. godrne inisjednici Domanaroda od 3. mana 2005. godine.

00 KM

!),)00 Kttf90 Kt\4

Ponedjeljak, 20.6.2005. godinc

SARAJEVO

PORODICNI ZAKONFEDERACI.IE BOSNE I HERCEGOVINE

PRVI DIO

I. OSNOVNE ODREDBE

dlan l.. Ovim Zakonom uredulu se: porodica. brak ipravni odnosi ubraku. odnosi rodilelja idlece, usvoienie. star.rielisrvo. orarniuiinci vanbratne zajednici zene iniuilarca. pra,a iduZno"riflanova porodice u Federaciji Bosne i Hercegoi ine (u daljnjerrrle(stu: F€deracija). re posiupci nadle?nih -orgena u ,izi ,aDracnrm r porodrcnlnl odno\imd i \tardlelj.t\ onr.

itan:.rl ) Porodica, u \mislu ovop Zalona. ieste Zi\otna zarednic:l ro

direlja, i djece i drugih knnih sroJnika. srudnika !o rrzhini.usvoJrraca , usvoJentka I osoba t/ vanbraine zaj(dni(e dloiive u zaiednickoin domaiinsrvrr

i2t Uredenje'odno:a u poroJici ta<nivr se nd:a) zalrili privarno\ti porodiinog z^ ora;b) rarnopravno:ri. nredusobnom pomagJnju i loiiovanju

clanova porodr(e:c) obavezr roditeli.r da osigula;u /aslilu rnrercsa i dobrobrti

djeterd i ryihovoj odgo\omo{i rr podiz lu. odgulrr ioDrazovanlu dleteta;

dtao 3.

. Vanhracn.r .Tajcdnica. u <trrisiLr or og 7:rlona. jesre z.rjcdnicezir otr zerre i mrriilrca loji niru u hratrr ili lrnbricrroi zaiedrricisa drugonr osobom. koja rrale n:.inranje I.i podinc ili liafe alojcu nJoJ rodeno zajedniilo dijete.

itan 4.(l) U porodici je zahrar:jenn ni.iluiiko p,,nrL..rnje brri.nog

parnera I btlo IoJeg dntEog al,na porodice.(2) Pod nasilnickim pona\eni(nl oodiazumii..va sL'\virlo naru-

ii!anje fiziclos ili p.ihitLo!. in(etrireri u :mislu ilioa 4.Zalona o ravnu]rravnbsti spol;va uBosni i llerccgovini.

elan 5.(l) Za pr1lzanie strucne pomoci iztilil.'prilva j inter(,sa dieteta i

oslalih ilanova poiodice. za rjeiaianje sporova iznreduclanova porodlce, f,ao I u svim 5luiaiclima ouremcienihporodicoih odnosa nadleZan je cenrar za'socrj.rlni rad kao or-

- gan srarrteljstva. sud i osoba;vlai lena ,/a po,redovanje.(2) U kanlonima l oniinilma u I'oiinla nire osnovan ce;lrr 7;r

locijalni rad po'lo\e iz strva ll orot Slina idrure ooslove\raraleljst\a odred(ne o.tm Z:ikonoir trii opiinikr sluih3kojoj je povjercno \ r:enie t;h no.lor.r.

(3) U \luiaju da se o.im povrede t,r:va radr io tr$niu liudslihprava i oslto\,nih sloboda ilrnovr ooroLlice i rio.ebnonrjbollrh inrercsa diercta, pravna ifrzieka lica iz lrava l.ovog ilana priia\it i'e ro lristit ciii ornl)ud\niena FcderlciicBosne i Hcrcegovine i za(rJTiti ltcno uiesie u oo:tuo(uuLolilo { Lrien]e uobiiajenorrr pri,ierJurorn nc m.r2'e rijeiiri.

(4) lraYna r fiziil,a lica iz stlva I. orog ilana du2na su medu-sobno saradivati.

DRUGI DIO

II. BRAK

l. Pojant braka

ilan 6.Brirkje zakonom uredena zajednica Zivota Zene i nluskarca.

2. Uljeti za postojanje braka

Broj 01-02-230/056. juna 2005. godine

SarajevoPredsjednik

Niko I-ozanti6, s.r

.il. rifp.( r1)i)

-1 i(r - llprsirI \nP11Jt-.:lI!00i-744 51

lliilr; l;110. i7

i r,i, r {,r., )i,irJn,,1

- L|i lLr I ,l

I

r rll

",""1l

Clen 7.tl) BreL stlaprju .aghsnnm

(2) Nlatiiar.ic driavni slLrZbenik.

ze11a I

Page 2: Porodicni zakon

i[-- -

P-qq"aie!aL-?q{ 29qi' Poned- Strana 2426qLql il l!!3rfe.:--":---- . -' _- ,. = :::: *; atan 18.

r l,-Srueri p.";"ri mogu nakon :kloplienog brd-ka PreLl

mar i.arom skloprr I brak ' p"o '1t' '*"i'ilii6Enitto'n r I t Matiiar

'e' nd o'no\ u iTjava o):bil:l:i:1","':Lpili

'lifl"-"i(1) N.

mpr

(2) y1cr

(l)

(2)(3)

matr.arom sKroprlr oral( I P'cu vJe'!r^ux !'!q'"-'"-'-'--' tr, lv,dL'! , "iilti :l;';;idi ;;in-.- pio-,1e.iri jequ ri ispunjenielan 8. Ptq'Il-q9

'" fi':):'fil;oo,fiTl",li";i",,'i;,,*".r",:peti.- ,., -^- ^ '' IhftlLiip,l.'i"[l'{;';dl'"}+":",'Uli;,,.1..",,""11ui i" i, u,arti ururni parrneri izjavili pri'srinal za sklapanje |,l;t"i;;;-;:';;;i; itiopii io tome saiiniti sluzbenu' braka' zabiljeiku

., ifi"-p;ornut izjavljen pred mariiarom. , . , ,-t, o*u. tot. iele sklopili bri k mogu u ,roku od oi?m dana od

c) Ato pri sktapanju brata nue oro rspunien neli,od uvjeta iz ''' ;r;"; J;":;;i; ir" I;"; i. ov6q ilana.podnijeti zahtiev'

srava l. ovog alana. ne nasraJu Pravlr uctnct braxa opt'n+ofii'ii6i iiai"z""j-i" p9{"''9 opib uprare' koja p

elan 9. dir;na zahtjer odmah razmolrill I dontJell ljesenle'

Pravonaluzbuzautvrdi\anjedalibrat.Postojiilinepostoji (tan 19'

priplif ii[,]i'"I"s-iGi ii ioima prarni iirreres. kao iorganu it) Mariii,r u doeovoru .a budu(im bricninr. nannerimd

srararerisrva. "' ;;q;"r" ,li:'!1i'lq1'd9ff; i;ji ";

ilz; biii kraii od

s.u"i*i,,puno,u,,",,o!1"li,o , i,:,"dil:ii,i,iii,,r,"i,"."i;lj;sH,#i:1,1.#,u*,tTffiBrak ne moze sklopiti osoba koja je ve6 u braku dlana'

eran ll. 'lan

2ol - .

il) Brak ne moze sklopiti osobr kojoj je oduzeta poslovna (lr MJti'rr'ie preponr'ili buduiiln hrit'nim Parlnerima da se ' do

sDosobnosr ili tojaJe n".poroonu -i'urluai,-i". ' a-. .lriiljiJitlil' lliilimnn oUa'1t{rt n sranju zdravlia'

it) t;uzemo, sud moze u ,-pu-onoii"-poi,ipiu dozvoliri ar 9o1"i" oci''oOicno "avi6tovaliite i upoznaju se. s3 slrr.tcnrnt

<kl,nanie brxka osobr kolaJe nespo;'6;ar; 'iliiaiuanl" ar'o milrlmpili 'iiei'"l l'r raz'oj 'klidnih brainih i poro-

urvrdi da ie ona ,po.obnu .n "r,r,.#iii-nj?

uii[i i otirr"ru ai."lt-.iiol,]iio i& roiirt ti'runo" " oblasrr zdrrvsrva

Loje iz njdga proizraze, t. ou 1" u,ur' t?"ir"Jr,in!1ilil;[?;:i: ;tiilf""H;;":"' ;;i'itL-oi'ini' i lrednosrima planiranjr

elan 12. ,'t Marcal cc brrdu(e bricnc pannere upo^znati saroguino(iu

r I ) B rak se ne moze sktopiri izmedu krvnih srodnila u ravnoj i ' - ' liiiiii,'jiii ,ii i'iiitti oano"i iz t tane l;8. "),"c 1't:lli- ", ...

' " i"[ir-i i;niii oo rervflog stepena ukljuaivo t] r Maric:ri . n buduie br:rcne pafl nere .uPoznnl i sa.rnoeucnoscu

rtr bdredba iz srava t. ovog ilana primjen1uJe se I na oono\ .p..",1,iffi1'."pi'"'irti"Lil)-tr'itiiii ovog Zskona i

nastao popunim usvojen1em u/elccn1lnovcrzlijvculi'c/r'r\rru

alan 13. alan fl.Brak ne mogu sklopiti usvojilac i njegov usvojenik u sluiaju Ako nx dan odreden zr sklapirnje btaka nedodu iedan ili oba

neporpunog usvojenJa. b"a,,t, o,,,j""'p1i,n"i,. i. '1"itl'1"'5 ';9f i19."1u'

smarrar 6e se

elan 14' da je prijava nanrjere za sklapanje braka povucens

( I r Brak se ne moze sl'lopiri izmedu: sveka i :nqh!:^13 ij1:'I: Clan 2l'' '

i:$1gffi*filil"1r''Xili*ltiU['"1:':l3ii,'3."^ "." rr, skripinie brika vrii se na sve'an na'in u posebno odredenoj

(lt izuzetno, sud moze u u*p*'tnorn DosttrDlu dolvoli{i opcinsLol proslonll

'-' iliapanii u,atu srodnicirna.iz savanilv&'!TIi;'f""'";;ii 't' lill:till:-l*lill"tlfl!'i"lXlj::ii.Tili'f.i:?"r1.til:letan t5'

, r, Brak ne moze skropi,i osoba kora nije navriira 18 sodina 't' :llTlifi"oi:111'S6luJlill'J,J:1ii!:q:ljiJi.'li,]f*r,,ai.i'6ij.i ioi'i'i.!iiu1ni "u

ptar;ri natnrau. iiju ce visinu

,:, iirl.i"", sud moze u vanpamidnom. .postupJr.,99'.l"-lit] odrediLi nxdlclniopcin'Li otgun ttprave'

'-' ;iifi;i; braka osobi koja.ji navrsila 16 godma zrvota aKo elan:1.

ii'i?5iJi pin"r" opravdani razlozi da je ta osoba Ueresno I

du(evno sposobna - ',..n1" p'u'i iitiinJsii liole firoizlaze Brak :llaprju hra'iri fJ(neri u prisustYu m:rriiara i dva

iz brala i daje bral u njeno,n rnteresu svjedolaalan 16. alan 24.

( l) Bral nije valjan alo je * "ji8P..lffilfiP,Sli"Hifi',1 #ilffii ( I ) U narociro opravdanim slu.ajevrma. nadlezni opiinski organ' fiilnt"ffi,*ffiit"";T'Jffilfi/ff,til;l*iilll3l ' lilrii";l;,ji;Yft,fiiilU,*i fiJ#,!il1?lii:"tiosobini'

nera oosroii kad F bra'rri itt'gogr I r 2abluda o o{obnosri bra.nog P14T:13():i?i.}3" l'"ii"':ili , , , ;i;:;';...,. kori r)ora bir i ovjefena od suda ili notara. mo''-' ffi;:; {.itg"l! siiapu ural 'sa jednorir osribom' a sllopio 't' L,f ii;'l;;;;".iini .ros,ii podaci da,aoca punonodi'

pa ie sa drug,om osooom'r.lt Zabluda o bilnoi o\obini braano8 partnera postoji kcd se r;di n i, o.lt'""i'ii" i "to#

ti lolotn davalac punomo'r zell

o osobini. odnosno oxorno.u _ iti'i" 6l'a*!og bracnog .llopiri bral I datum i/ddvania punomocr'

^,a""u n,lvrrrila od sklaoanla oraka da je za nJu znao l r'tt puno'no"t -J

it"' : o"og'ei'nu vazi 60 dana od dana

#;i'i6 ;-ri;;t, k"jnje'oplsne ili le:ke bolesrr' trijne. I orler3viurJa'

iiliirii?i"i ".p"1". ni:rirocil trudno(e zene sa 'd.tgttn ita' z:.'muiffi;;, i'rariie o'ude zbog kividnog djela u'rn1enog

proriv dosrojdnstva o:'obe , morata -' " ' ' Svjedok ]"i- :iltl::l:^:j:*^mo7e

biri svrku punoljerna

.1. postupdk sklapanja braka osoba koji inra poslolnu sposoDnosr.

elan 1? 'lan 26'

,r,osobe roje namjer.,.v:rju.,*,,:lj:,"11",:0,?i3o,l*: r"0,,"* ,,,r;:,{::'*:i:li;,i:ix!:ifl:ililir:lillijfltidlTTloriiavu nritidrru u opctnl u KoJoJ

I.) it/ orlia\ui7srJ\a r. o".e crunu.'piiii'i5'irJuo,"i..r,i,'". "reJol'llii*p,]'uNr\Irlerrod'r'ui'punjeni u!ieri zdposroJanjer

I'nligci,der,ih. a tuaul"'o pot"Jno i"itie"'i'P";"i p 'n''t'r7rr"'t br:krr'

(4)

BpiNlviiZIr!0

(l)(2\

(3)(4)

skla

T

matimur

5.O

6.r

(1)

(2)

(3)

(l)

(2)

1.

skl

Prl

Page 3: Porodicni zakon

r.6.?sq5.

u bmk, arspunJenl

L L ovog! sklooiti!luzDenu

dana odzahtiev

, koja je

lnerimakradi od

ar mozel. ovog

a se, dodravlja,:rucnrnri poro-ra\rstvalrlirania

VINE FEDERA - Strana 242'7

.ino.!Cua.

ino!6u*ona i

Clan 27.(l) Nalon sto utvrdi da.na nlegov izvjeslaj nema

mahaar ie uDolnati hr.lrt^c-hrraItvrdr da na nJegov izvje:laj nema prigovom.upoznatr buduae braine pfinere sa- nj'jhovim

pravima i duiilosrjma i znaCaiem braialMati(ar ie poslije roga upiraii poiedha(2) rvrau(dr ce posllle roga up all Doleomaano sva]iih bratnih'partriera da Ii prisraie 3a medu.obno

upitati Doiedinaano svakos od budu,ilrristaje ila medusobno sk"lope bral.etan zA.

(2) Sud neie poniSriri novi brak Loii ie skloolrcn za vriicmotraJanJa ranijeg braka jednog od b;aanih 'pi,rn"ra. ,i'o i"ranUr Drat preslao priJe zaklJuienja gla\,ne rjrfrar e.

etan 37.fl) Pralo na ruZbu za poni(tenie bral,a za vriiem,.dok traic

razlo8 lT alana I L o\,og Zalona pripada bradninr plrrtnerirnar organu staratelistva.

t2) Nakon presranl,i razloga iz ilanr I I. ovos Zn(ona oravo natuzDu za ponjStenje btaka pripada samo"braanom 'paflneru

I:]:T-li yl!"r" poslovna sposobnolr. odno\no toji je bioneSposoDan za rasutllvanie.

(3) Turba iz srava 2. ovogtlana moze se pod iieti u rolu odJedne godtne od prestanka nesposobndstl zia rasudiranie.oonosno u rot(u od Jedne godine od pravomoino.ti odlule ovracanJu postovne sposobnosti.

etan 38.

,. Pravo na su26r r. ponistenje brala u sludajevima i., al. l:. irJ. ovog Zakona pripada braanim pannirima i org.rnustarateltstva.

Ctan 39.(l) Pravo.na tuTbu za poniitenie brata l,oii ie bez dozvole sudasLlopila osoba koja niie nivxita tS ioitina ,iiii^";.,ii

organu. starate!\Na. mdoljetnom hracnom punhcru inlegovtm rodtteltrma.

(2) Sud moze odbiti zantjer za poniSlenie hra(a ako su u vrirenle sLtapanJa brala postoiali ili su nal\nadno nastali r,oia.vdanl razlozi zbog kojth ie mopao dozvoliri .klanerrie ovo,,Draka pnje punoliemosti tiraano-s Darlnela.(3) Brak se ne moze poniitiri naloriijo ie maloherni bra.ni nerr_ner navrSio l8 godina Zivota, ali brainr nann:er koii ie ocistiopqnotJetan moZe podniJeti tuZbu za poriiirenye hrltl i rokuooJedne godtne od punolietnosti.

etan 40.fl) Poniitenje brala sllopljenog u strahu i/ar\dnom ozbilinrmpnlehlom moze traiiri samo braani Daflner Loii ic" ood

utrcajem pnJelnje sklopio brak. Tu:ba \e mo,ie oi,aiiiei; ,roku od Jedne godine od dana lada ie ooainosr oit izvisen;lll-e,mJe presrala, a braani paflneri lu ia ro vri.lcrne zivjdlizaledno.

(4) Nakon lto se bralni partneri, sviedoci i mariaar DotDi(u rrmalianu lnjigu vjenianih. maiiaar braCnim ohnierimiodmah rzdaje rzvod iz matiine knjige vjenaanih.

e tan Zg.Bradni paflneri Loji 2ele nalon skloolienoe braLa ored

matifarom sl,lopiti brak ipred vjerskim sluibenik-om, duZrii sumu predari izvod iz matiane knjige vjenaanih.

5. Osobna prava i duinosti brainih partnera

dtan 30.(l) Bralni panneri ravnopravnisu u bralu.(2) B-raanipartneri duzni su jedan drugome biri vjemi. uzajamno

se rlostovatr I Domasatt.t3) Bridni panneri spoiazumno odreduju mjesto slanovanja.(4) B.raIni p_4nneri sporazumno i ra,n6pravno odluCuiu 6 rada-

nJu I IodtzanJu djece. o uredeniu medusobnih odn6sa i oba-vlanJu postova u brainoj. odnoino porodiinoj zajednici.

etan : t.., Budu(i bradni partneri mogu se sporazumjeti da 6e nakon

sklapanja braka:a) svald braini paflner zadrzari s!oje prezime:b) kao zajedniako prezime uzeti pdzihe iednosa od niih:c) kao zajedniiko uzeti prezimena oba 5raina-partne'ra. o

lijem de se redoslijedi sporazumjeri:d) sva-ki od njih ili samb jedan'braini Darrner svom

prezimenu dodati prezime drugog braanog pMnera;e, sva(r od nJlh tlt samo jedan bradni panner prezimenu

braanog parrnera dodati svoie prezime.

6. Prestanak braka

itan :2.(l) Bral preslaje srnriu brainog pannera, Drogla(eniem nestalop-. bracnoS partnera u$ulim, poni(renjem iraivodoin brala. "(2) AkoJe nestali brafni pa.rner proglasen urulim. brak Dreslaie

oanom kojt Je u pravomoinoj odluci suda uwrden liao dinnjegove smnt.

(3) Bral prestaje poniitenjem i razvodom lada Dresuda suda oponrstenJu. odnosno razvodu braka posrane pr'avomoina.

iliobaLt 6e se

edenoj

lobriti,ostoje

(2) Pon-istenje braka sklopljenog u zabludi moze trrziri samoDmcnr panner. koJi _1e u zabludr prisrao n,r brat. TuZba Je

ron-rslenJe braka sklopljenog u zabludi moze trrziri samoDmcnr panner. koJi Je u /abludr prisrao n,r brat. TuZba Jemoze podnltetr u roku od iedne oodine o.1 rrrnr etr,n."i" ,,Igi:.pnq!"tJ r.r ioku od jedne glrdin; ;;;;;-;;j; ;;moze podnrJett u roku od Jedne godine od dana saznania za

- zaoluou. a braenl parmen su za lo \ rijeme zi\jeli zajedn6.(3) Ponislenje bml,a zbog spoznaje o zaraznim 6ole.ri'ma mo:ePorlistenje-bmka zbog spoznaje o ziraznimava l.ludajuvlslnu

elan 33.(l) U sludaju ponistenja ili razvoda braka s\alii od brainih Da-

rlnera moze zadrTati prezime [,oie je imao u vrijeme !re,slanka braka.\2) Za zadriavu\je ptezimena u slu(aju poniienia brala nuzan ie

pnslana-k braanog pannera koji nif odgovoran za poniirenjei7. Ponistenje braka

alan 34.

. _ BraL ie se poniiriti ako se urvrdi da ptilil,om nieeovoesklapanJa nUe

-postojao jedan od uvjera za punova;no"sr-braki

predvrdenrh u al. od 10. do I6. ovog Zakona.

atan 35.

_ , Tlf Sl se poni(riri ako nije sktopljen u citju vodenjazaleonlce zlvota,

atan 36.(l) Pravo.n-a ruzbu.,: ponisrenje brcka iz raTloga na\edenih u al.

ru..r. J). ovog Zdt(ona pnpdda braanin) parlnerima. svtkoiosobt koJa tma pravni inleres da bra_k bude poni\ten i orpdnustaratelj\rva.

rra:iri braani drug }o"mi su.z"arajene ii"Jen;cc o iiiiiiii,e:nom st:[Uu drugog brainog drug:iPoniStenje. brala mo2e polreniri braani druA /bos reilrh inom staniu drugoi braanos druea'

(4) PoniStenje. bral; "moze poireniri braani drua /bos reilrh i.- neraJeclvlh psthlaLrh poremecJji dnrgog hradnog dnrqa.()) Po-niSrenie brala moze pokrenuri braini drug pionu Z.goxrqnsr(rUr ord(a moze poKrenutt braant drug protiv druEot

oracnog _oruga- toJr Je preiulio veie obdvezc \teaene F'niEDraka rz afana 261. ovogZakona-

8, Razvod braka

dtan +t.

-. Braani panner moze traziti razvod braka alo su braini odnosi

tesko I traJno poremedeni.

e:,-.n 42

- Razvod brala mo:.e se zahtije\ati ru2bont ili zahrjcrom zrsporazumni razvod braka.

dtan 43.Mu:. nema pravo na luZbu za raTvo.l br,rka /a \riicme

trudnoae Zene ili dok njihovo dijere ne navrsi tri godine iivora.atan 44.

fl) Sud ie ralvesti brak po zahltevu ?a sporazutnni raz\oJbraka:a) aloje od sklapanja bra[a prorel,lo najnranjc iesl mje\e.i.b) ako po.loji sporazum brainrh panneia. skiopljen ii porru-

plu f'osredov,uja. o ou' ariv)nju rodiretjsi6g,rdran j:r.r/dr zavanju cljeteld. uvjerima i nJiinu odrzavanja osohnihodnosa i neposrednih Lontrkatj dicretfl si rodil"elrcm r.oiine oslvaruje rodilelJsko

"rrranje i izdr::ru.rnju brrinog pJ

nnera-

idva

organko ieoinik

, mo-moii,

Zeli

dana

Page 4: Porodicni zakon

g.pi l! !!ra321?8 SLUzBEIlE_L.rpvlNL lEpES4q!!_p!H ponedjerjak, 20.6.29q5-

alan 51.(11 O.postupku posreoovdnjd ovlali(na o.oba \a(tavil ie zapi

(.:) O\la(cenJ osohr duzna jc u rolu od d\a mJe.e(a okonaaripostupak po\redo\'anl3.

(J) U narodi(o opravdanim sludalcvima rol iz \!ava 2. ologdlma moze se prodllljiri zd.icdJn rnje'e..

(41 Federalni mini.tar rad:r isocijalne poliLike u roku od 30 dirnaod dana stuodria n,i inapu ovop ZxLonJ Dronirat ie or,novneelemenre Ltije inorir srdizlvari'srrutno rrii*tjcnje u postupkuposreoovanji.

alan 52.Ako se tuzba ili zahtjev za sporazumni razvod braka podnese

prije okondanja postupka posredovanja, sud ie taj pod esakodbaciti.

TREET DIO

III. ODNOSI RODITELJA I DJECE

A. MAIERINSTVO I OEINSTVO

1. Pojam materinstva

atan 53.Djetetova majka je Zena koja ga je rodila.

alan 54.(l) Ocem djeterx rodenog u broku ili periodu do.l00 dana od

preslanl,a hrale sn)Jtr:l se n,u7 rrr:,jk. di('ielJ.(2) Ako je dijete rodeno u la.nilenr l,ralu mljle. dli prije isrela

.100 dana od pre\trnka nlenog pr(rh.dnog hrrla, ocenl ie sesmatrati rui majke iz kasnijeS braka.

alan 55.Ako se materinstvo ili odinsrvo djeteta ne moze utvrditi na

oaiin nomliran u tlanu 53. i slavu l- dlxn 54. ovog Zakona,utvrduju se priznanjem roditelja iii sudskom odlllkom.

2. Priznanie materinstva i oiinstva

alan 56.

{l) Malerinstvo i oain.t\o muz..- sc f'riznari prcd matiaarorn.organom staratcllstva. \udonl rll notdronl,

(l) Primjeral zapisnil,a o priznaniu l.ez odlaganj] \e dosravljrmaliiaru nadleinom /a ulis djeleta u n)aliinu lnjigu ro-denih.

(J) Malerinstto ioainslvo moze se priznrti iu le.tdnrcntll.

Llan ) /.Materinstvo i odinstvo djeteta moze priznati imaloljetna

osoba koja je navriila 16 godina i osoba kojo.j je ogranidenaposlovna sposobnost, ako su sposobne shvatitizna!'enje izjave opnznanJu.

alan 58.Materinslvo i odinstvo moze se priznati poslije sn(i djeteta

samo ako je dijete ostavilo polon1slvo.

atan 59.PrilnanJe marerin'rva i oainslvd jc ncopozivo.

ilan 60.(l) Za upis priznanlJ n,drrfinsl\a u rrutr.nu lnjiSu rodcnih

polrebna je prelhodfla s:,Blrsrlosl orirrr :.iJrrr(ljslva n:rdlc_znog prema nuestu rodenla d,eteta.

{2) Ako je dijete ra\r.ilo I+ gnd'nrr r .po.obrto jc qhratrli zni-icnje pri/nani.j. nolr(ban jc i ni('go! pri5tanJI' na PrrTnanlentalctillstvit. Iziavu o orr'rrnl'u JLiele dnie plcd organonrsr.rrateljstv:r ndJlcznim prenr" rrirrr[iog prehri:rlisr.r.odnosno boraviSta-

(J.J K,id pnnli jzjrvu il; z"pi.nil o td/n.rnjLr Ir,,rlerill.l\'.r ili te.tJrrenl iz ilanr 56. orog Zrlon,r. rrr,liidr nadlczdn 7il uplqdieteta u nlatitnu lnrieLr rodcni' odrrl"ll a. /:llr,rTrlr odoigxni slJlalel j\lv.r d1"u'rnkLr od .'n .l.rn. do",rvi s:ril:r\no.l.odnosno plistanak iz st. 1. i 2. ovog alana.

{4, Ndkon (lo dot ijc :.,g1r,n.,n. .',in,,\I,, Cri.rJrrrl il :1. I I 2.ovoe al.1nr. IllJii(.dri! ,'riln,niL nl rltlinJvJ ul'i\1li u lrrJli_cn Knlrgu rooentn.

{:r Sud fe odbiti zJhtiev za soorazumni razvod brcka ako sDora.zum toJi sc titc djeeta nije u djeretovom inleresu.

9, Posredovanje

elan 45.

(l) Priie pokrelanja poslup,\a za raz\ od brala braini parmer ilioba hradna parlnerJ loii inloiu diecu nad Loiom ostvaruiurodirelisko stzfanie duini su oodniieti zahtiev zJ Dosredo-vanje fiziilonr ip"ravnom licu bvlasienom zd posre<{ou;urje.

(2) Federalni mini\rxr radd i sociialne polirike u roku od 30 danaod dand qupmja na snagu 6yog Zalona propisat ie uvjelekoie mora ispuniri osoba iz stava L ovoq dlana. Izbor fizi-ikirg i pravn6g lica Loje ispun.jara uvjele'izvtiit ce federalnimlnr$ar rada l socll3lne polrtrke na o\novu lavnog pozlvaobiJvlienos u dnevnor itamoi. Puois izabranih lica dostavitietederaln-onr minista"rstvu iravde.

(3) Zahtjev za posredovanjc mogu podnijeti i braini panneriLoji nemaju djecu nad kojom oltvaruju roditelj\ko staranje.

(Jt Braani-l'rflner ni.lc drrlan podnijeti zahtjev za posredovanjeako ic borJvisle druloc brainos Dfinera neooznalo naima-nle dest mjcseci i akb jt brarno ir 'pan neru oduzeta po\l6vnasposobnost.

alan 46.

r I i Zahticv za oosrcdovrnie oodnosi se ovlaiienoi osobi na fi"' tenr iodruaiu podnosilic'zajrtieva ima prebivafiste. odnosnoboraviire. ili na dijem su podruiju hraani partneri imaliposUednje zajedniako prebivaliSte.

(l) lzuTerno. bratni punneri mogu podnijeri zJhljev za posredo-vanie or l.r(enoi osobi izvan mjesta svog3 prebivaliita, odno-sno boravi(ta.

elan 47.

(l) Orobr ovla(en:r ,,a posredovanje duina je u ro[,u od osamdrna od. podnoienF zahtjeva polrenuti posrupak. posre-dovanla r pozfatr oba braana paflnera da osoDno pnstupe r

uiestvuju u ovom poslupku.(2) Punomocnici ne mogu zastupati braane partnere, niti mogu

prisustvovati tr pos(upku posredovanja.

dlan 48.(l) U Dosluplu posredovania ovlasiena osoba nastoiat de ullo-

niri uzr<ike koii su dov"eli do poremeaaja bracnih odnosa iizmiriti braane Darrnere. Premii Dolrehi breDoruait 6e im dase obratc saviciovali(tima ili drugim uitanovama koje immogu dati potreban ssvjel.

(l) Ovlxliena osoha uno/nat ce braane pannere $ posljedicajnamzvoda braLa. a prisebno sa onim lojc se odnose na djecu.

alan 49.(l) Ako se oba bradna partnem, uredno pozvana, ne odazovu na

poziv da ulcstvrUu u fostupku posredovanja, a ne opravdajusvoJ,zoslanal(. poslupak ce se obuslavlll.

(l) lzuzetno, postupJl sc nccL obuslavili u sludaju izostankahraanog pirrnerx loji \e n:t.ilniili ponaia prema drugombraanom paflneru.

{'}r Ako nalon obusta\e oostuDla iz stava l. ovos ilana bude' podnesena nlzb,r iL zalnjev za sporazumni mzrdd braka. sudae ldj podncsik odbacili.

alan 50.(l) Ako se u post.rpl,u posrcdovania brairri prrnneri ne izmire.

ovlaiieni dsobr na\toiir ie da se oni sDorazunriiu o tome sa

Linr ie zivjeli njiho\o mrloljerno dijelb ili dijere nrd kojimse oslvarule rodrtellsko ildranje nalon punoljetstva. o nje-Aovim osohninr odno\im, s.r rodilelieln sa kojim nefe Zivje-ii. o njegovom izdr2.rvanju io ostalim sadrTajinri rodite-ljskog staranja.

(l) Alo hraani panncri nc postignu snorrzum iz stiva l. ovog' ilena. ili fo'rignuri gorrium ne odgovara interesimldiereLa- orsin \tc-ralelislia ie na zahtiev o'vlisfene osobe ilip6 sluzbcn"oj duZrrosti odluCiri o pirairjim-r iz stcva l. ovogihnr.

r l) O.lluka iz stava 2. ovog alano vazi do pravomdcinosti odlukeo rizvodu brad(a.

,l) Trlqa proriv odluke iz stava 2. ovog dlana ne odlaie ljeno

Pone

(t)(2)

(l)

(2)

(3)

(l)

(2)

(t)

(2)

(2)

(l)

(l)

(2)

(3)

(l)

(2)

lompriz

(r)

Page 5: Porodicni zakon

1005. !sqedic{q\.2q. 62gq_____ _SLUZB-ENEIoVTNE FEDERACTelan 61. - _._ -,-JE B-lH ____-_- e{q 35 _ Sfiana 2429

jll .o_:i1,yyg..9,,oz" r,i,n,i, ii,i-i:.,o.",,p,r,.,"ru. tt, A:,:i l;-{i$,,iii,.rJ,?..if;.i

.::S;;.1#*g,mrir I nznJnJe 17 'la\a L o\,oo (hna nroiivoii prrvno djeji.rvo odiedbama o urvrdiian.lu otinsl,i.alo s. dUere rodi:ivo. -

zapt-

ndati

)vog

danalvnerpku

lese)sak

elan 62.(l) Za _ upi. priznaaja olinstva u marianu knjigu rodenihpotrebm le pristanak maike dierera(2) Ako je majta mla-da od l4 godina. ili.nije 2iva, ili je pro-glasena umrlom. ili joj je oduzera 1rusrovnil sposobnosl, rlr

JoJ Je Dorav rsle nepoznaio najmanjti r.i rn1","[i-s"-gl.*ijo.i,,. f_1fnrna4e oein.rva daje orgin stiirateljstva.l.1r lzJavu o.pflslanliu iz stava l. ovop ilanr maila nto2e clatipred malrarrom. orgarrom sr-ar.ljrira, s,rJo.1iili;;-"

etan 70.,,,

*|"?#il:Lll:b:a:f:11.|Loqinswo. orsan \rararerjsrva pri-,r,ruu^.zdprsnrxa o rzlavr trarke o ronre ko8a smaira oc.emoteleta. r pnm1eriJ, zapisnike o priznanju oiftsrva odmih ieooosravrrr mariiaru radi upisa .oeinsivi

;- ;iiii,ir",iijre,;f,)

,O^r:*yi q ptrrrnju oiin\tva orgf,n sraraleljsrva obavijesrirce flaJku dleleta.'

Ctaa u t.

od

)kase

tjao-

na

alan 63. -^-,11f f"r,"11,i9*ba u roku od.J0 dana od dana dostavuanja(l,AkojcdijerenavriilollFodinii(posobnoiesh\arir; zna.e- l:il::,1 .4.'i danije orac djerele iti ".Ji , i-rrir,ii)nie frizn-arja. porreben ji i rreeo'; p.i*ariar na p.i,,ninie ""''.',1'*are o tdme oa,nir, ot'""ij""riri -uii:; i,j;l"11,iif:locrnsrva. lzJivu o pristar-tu dih6 daje prei;r;;nj;'ii';;?: zdronstim odredbama o Lrrrrdiranju

"iirr,'"i i,j.Gr, .iifilreU{varnadteznim lremr mjesiu.r"d pl;bi";iff;.;;;;; fom.

(l) Ako-ie diiele mla('le od l4 godina ilije starije od l4 godina. 3' Utrrdivaljq rnglsrinslvu ioainstva sudskom odlukomiji :;'"'"T*'r""0.ifl ""?ifll'.i:l:1,:.'tl?[9];"m*;? c,an 7]

$';:,?'i:l*:^ sssrasnost na priznrnje ofin.tra daje organ "'Ya'i;lirf.r" podiii ruzbu radi urvrdivania msreri.srva i

atan 64.(t) Kada prini r,/ja\u ili zapi\ni( o pri,,ranju oiinsrva iti rcsla_

A.:l^:i. i9l" nije pritdTenr ,r1:,0 ,n"]rJ ., 'p,

i.ri,ir,,"',iipr,rznoU€ octn<lvi. nratidir nadlazan za ipi* rohenr:r diereii- ooman ce Jro/vJtj majlu da u rolu od tS danr aioJii i"r,ii,i'tz, Ar(o Je za pnznan.;e potreb"n pri\lanak dieleta. odrosnir.iigra\nosl organa slaratelJ\t\ a. matiaar ie od nidlerr;;;;;,slirarei1srva o,tmah zriraZiti a, , ,ofu oa-ij ainfa"iiil).i

illi,ll,o o''"-" diereri' odnosno "'sli;oti *g;;;;i;;;:itan 65.

fl) 9j.9lg. \gju.jq.plznrt,, nraerinsr\o iti oainslvo maricar ac

331?,*i,ii""1l"X"9,"ii,i prisrdnar. odnosno sasi,i;;;i i; ;t:

(l) Ako prisranak. o?nosno iaelasnosrnrsu darr u ore.rv,.i.n^", ^,t, ^"^^- it^,tlu,:a l. ovog dlananisu dli

-u predvidenori .t',. ";;il i*i;"p,1;".i;t#i:iil

nsr\.o rrr oarnsrvo mo:e.polrenuri suarti p,ixfir'prfi-ii ui*di-#:J"".:T::l::j)",it1,9!insrvd u ro(u odrebeno; u .tari; i;.,

rEflonr ro^u. osoba loJa je priznala marcri-moze. potlenuti -sudsli pbsrupak za urvrdilll ocxlstva u rclu odreilcn^; ,,,:t"^., -7,r

odnbsno u sta'u 2. dti;; 16;;;;%ffi".

tatao

dlan 66.(l) Akoje dijele upi\ano u matianu knjigu rodenih bez podarakao^oru, malrear ce pozvali majtu {ei.ra. ,poznaiir! iiola:vor)r oleleta da z.na Lo mu je-orac-i lrp"ro;iiai;;a,;;;"r";,,Srt,Jluo'

noo'ou,; djctcta. 6znadi "'dil t .ii,'iii"rr;1,.'"',i

(2) O upi.u djerera bez podaldkd o ocu mrliaar ie odmah obavi-Je\lrrr organ stardletj.irva nadlezan 0.".",n;iir,i-pi.Ii"iiiiii.odnoqno boravista ilaile(3) y1tr,I9+ pred maiiiarorrr dJri i4:rvu o tome koga srratraocent dlefeta,

alan 67.(l) Ako

ie_ nay'a dala izjavu iz stava 3. clan 66. ovog Zakona.malrcar ae orFaflu sraratelistve

",hah dosfa;il i ?;;j;;rizaptsnrka sa ovom iziavom -(2) A(o mrJka nije dalalzjavu iz srava .1. ilan 66. ovos Zalona_organ.slaraleljslva ie u rolu od J0 da;; of ;ii;;;ooivJesrrnJa rz \rava 2. itan 00. o,og zat oni poiiarl-niiiii

:l.r-zJay! koga smarra ocem dielela: Organ riu.ur"t,iiuid"upo"zorrlr .maJku na obavezu da.-radi aobiBbiri a;;;i;i;;;:osoou IoJu smatra ocem dietela.

atan 68.Izjava maJke pred mariaarofi ili ored

!11e i gea sniarrd oce;;j;;;;;l#:l',t 1"""i"^l#r'L11iii,l#i,:prrznante oatnstva

Clan 69.(J) Kadr.grimi zapisnil sa i,/Jr\om majke iz slava l. dar 6t.ovog za-r,ona. odnosno izidvu majke'iz clani'OSl

";"-eZ,"i;,_na.,organ r\rar.,reljJrv.r

ie u rolu"od ls J_r"ll"rrii i)il_

fl) Ako je.dijere mlloljemo ili mu je od,uzcra poslovna sposobno-11. ,, ltqgoro inre ruzbu radi irrvrdivaljd marerinsiva moZepoODUetl starateli. uz sasla\no\r I;ai ,i*.ai,,iii iic;n".ii;';;;." ''sar"..'r aFrelisrva' a tu2bu

:*l**, :J:,..1ii.: ;;+#;.:' J,iL"J,i[:",?..8r#i':iil[i."]:rots'ds uy orgitna slarateltstva.

(.{) Mrloljerno dijete moze p;dnijeli ruzbu iz rrava l. ovog ilanadLoJe sleklo poslovnu sirosohnosr prr;e punotletstva.

. e tan 7J.

,.Zcni Ioja sebe smarra m:riLom dieletd nto2e podnijeri luZbumdr..ur vrdivanja marerinsrr a ri rotu dd jcdn" god.iil ;e;;Lj;;;9lluUetrr o rome da nije pribrvliena

"aglasnosr orrrni siara-rcrJsr va,. odnosno prisrariak ajererd iz cir;-; 60.-;;;;.d;;::natht\nUe do nrvriene Ig. g6dine )ivotJ dj","ru- -o --"-,.-.-

alan 74.

.,I\ru(larac koji sebe \matrc ocem djerela moie Dodniielituzhrr radi urvrdivanja mare.jnsrua u rok,r-dd ;;,;j&"i#i:;lsa?nanJa za rodenje djetetd, a najlasniie do narrSei,e lg- god;;izlvota dJeteta.

alan 75.,,,

fl :t3ir:1fl,"1.,]*:,"".1vmoze podniieri I uzbu radi uNrdivanja

(l) Ortan slarateljsrva mo2e podnijeti ru2bu radi urvrdivanidSilSll "* majkr ne pbkrer6 poir,p,r'; ;i"ili;;j;

(.1) Iuuzba,iT sla\a l. ovog alrn:t moTe se podnijeti do navrlener d. godrne Zivora djerela.

ilan 76.( l) Majl,a djelers moze Dodniieri ruibl- oo n.rvriene Ig. godine iiiora diclerradi

ulvrdivanja oiinstva(-l) M-uskarac ko.ji scbe smatr:r ocent

ru2bu radi utrlrdivunjLL ..iiii.,,;"' i,"i"rdl,Tl,lJl::"r33,r"?lt:prrrlema oh.rvjeilcnja'o tome da nije ooorven pflstanak maiker c1ercrl. odno.no s.rgnsno,r ore jna

""*iii i.i,-iliiir l.6l]jlj';,&:o' "*o"" *t'a'nije d5 nar rsene it: g;,i;;;i;;i

itan 71.(lr Poilije smni o.obr.lr lioju se tvrdr ditjemajkaodnosnootacoJelclJ.. tuThJ . rrdi urirdirania nraierinsir,.r ili oCin;i;;

- poonosr se protiv njenih nisljedilila.l-) ruzDrr/stava L ovog cldlla nroie se podnijeti uroLuodie_one godine.od snrfli oiohe za tojri "e

nirdi di j; ;,.id ii,$_\no olac djeletd. odnosno icsi mieseci od . prav6moi-nostirJ,::enJr o nlsljedivunju ,

alan 7E.

^^,IlLll 4l rrrvrdi\mjrr rnrrerin.r\:1 iti oeinsrva nrore set'uu,,Urrr I po\rUe sm r dJelelJ rlo jE nno osr:tvtlo potom\lvo.

Page 6: Porodicni zakon

Bqi jl- stl1qq?l1q=--=._.- SLUZBENENoVINE FEDERACIJE BiH e;;rr.

I]9E9!jak;2!l'2qq5.lqledtr(3) Usr

DTCI

itn'

(l) ua)

(2

(r

(1

(l

4. osporavanje materinstva i o'instva (1) Muskarac koji sebe smarra.ocem djereta-moze _tuibom

ospo-

'lan ?9 tu"ut' oi]niiio *Jst*cu koji je to drjete-eriznao za svoje

,lr Diiete mozc osporavali materin\lvo ili ofinstvo o'oli LoJaje uio_itro"tem"no uazi da se u1rdin,csovo ocln(tvo

u rirrticne lnlige roaen't' up^ona xio nlJio" iiairtrj ' ' ':' i')t"i"i"'

i """gclrna

nroze'ie prcdnijeri rr rntuodso

,1, T,.rh,, i" "|zva

l. ovos clana ouele mo;r podnijeti do na- a" a'u:n'^'"oi upi'i'prrznanja ocinitva u matiinu lniigu

''' J,l'"i:ii;il'i;r"i';a-- - rodenih

rlr (J imedietela t'ole le malouetno lri nad kojim rodilrlji oslva- Clan88''' fii:i'Hyts;*::i.iil"{s n,"i"".tt';:1ii}i:H

r;'il"il- ,,, }j,;,1:1:Xiffi,:*H:;,. '", "n"" u i

1"inu"u ''"'0"

,-, -il-$, *'*ri,r;"r*"rj"i:'t-i;1.!i",""#;ff,iqi?:i]:a$".il. ':' ffi"a"ffi"' "'porouanle materin"tua i o'in\rva posrije

iuiiri. ,i pii,toano oaobrenj' organa starale[srva s. Materinstvo i oeins(vo dietela zadetog medicinski

'lan 80 .. Domognutom oplodnjom

,1, Tena Loia ie u malifne knjige rodenih uPisana Lao majka Clao 89.

,,, +*j"o'i#U":tffru:*:*U*;p"d,Iili:.,^"i::g Nir.de,y"lr-:t:,::,,1'"l"rl*,llf-:;::'llatrirrosPoravaliic\r mieseci od saznan.;a

'u. ",n1tni"i-[d1u is(ljueule 'njeno "ttii,,uJ"

i "t1""";j;"" i"J" J'" /acelo Lr Postupku medr

;:;i";iilii';, i nijr,,,iij" do iavrsene l0 godine zrvota cinsli pomognure oplodnje'

d ielela

' tl Tenl loii .ebe smatra majKo-m oielela moze osPoravati ma_

'lan 90'

rerinsrvo zeni t'ola Je u mattcne Giiil"'ioainlt" t'pisnT a ttao (I) l"uTelno Tena koia ie rodila dijete /aieto izJaineceliiedru-

. p:ri"-it:r:::"''iT:::nxfl#*:ti$:mir**t; "'iiJ'""1ffi1;{Hulrj:i"truu':,:l:,;"':""}x'"':#,[tii:l-'r.irli{o'f"i',:1"1:1"^n"un*:"]1:::: ,,,

o^ig';'.{:'H:lje o.po^,,,ari o.hsrvo.die,e* rodenos u

,., illiil)"tiioJ,,7.," ro.ro"*uipii:.'",:i;rl;T;.r.;.t!":; ''' itli'Ifli'i;f"#;{H.o;5f.'a#f;ffi:fi!',":i,j:,H' .,variia nrrterinrtva tz st. L t q' P9$"Pla :i:.::::i:.1I.", fi", "isarie

saela\nosri muza.nieziri sldrareli. uz odoorenle organ a i'tarate lj.tv a. ijimln"m drueoe muilarca. be7 pr$ne sagra:

ilan 81 (:l f"t"'t"i' "trffi"unju rn't"tlnttu"' oanosno'odinstva' moze

p,lromoino odrukom o osporavanju .r:11:ll1::?T:; ::.L'idt"Ji.*"lt:""#) +t'i "1j"'&;f?i#'"'':

"i",',I."'i]iii't .ili.'u-o ,nrru ^iit ".

oaiosno muskarca rije je il]ir*nirt ii, nurri"n. 10. godine iivora d;elera'

oairslvo rrrvrdeno fnznanjem. B. USVOJENJEalan 82'

(1) Us'25gor

(2) VlIttttta

(3) Arosjic

(4) Arm

bc

(2) !J(

(l),I

(2) I

(l)

(2)

b)

"' il,'i,",111:,&Y:""$t'"#l::1,:",i.ifl'#.1%1 [T'I"?ii; r' Pojam usvojenja cran sl

'fi tl$-,iqrry.j*,.i'l.!'{{iffi i['i:.":';'::;ffi d',.ii:;tiil;"3ii''i,ifllttl:;:iffi i'lj;"l:.#tr''' i'"liiJ *|a]ii"'ira laia iaznanla za cinjenicu LoJa dovoor ' a,"n or.

'.r,nrnjri ocinstvo. I I

' Dijere irna pravo zna(i da je usvojeno. ..-ilan 83

,,) y:*r,T:i:lig'jill'ffip,Hfr"JiliJ:denos u braku'

','!,*#*i'",*.'ffi"rs6'"i+""::tru";;'""mn'*ll;, *iilili:l*lH"T:f;,ll, i ffi :';l:,'li.'t::)'.llo.:ii 2. u vi er i zu zasn i v a n j c usvoj e nj a

,, ?',*jil"" ,tj1l"J]tJ:l ovog 'lana

moze se Podnijeti u roku od a) zajednitke odredbe

''' i.ll 'iii',,ii,iiil"n1n3.p'.ru. alanal.etan 84 (l) I]svo1enje se moie zasnovati samo ako je u inreresu usvo-

rrr Muirartch:j:fb%;Tifr",::lLt;;[#.'ilY"'"."r,'""i:,;li ,:, j,il'],'or"."u,"o;i,i

srodnikpokrvi upravojrinii,.ni brar.ni

;d;ii;;-;;,, majre djere,a '\" ,o:"1"1'J:,fi :iJrlljilii,riJ ,,., lllfT,;,, ne moie urvoriri (vots iri(enira dok ea orsan srara-

T3*:T.*fl*'.:."""1,'"Ti.ii3"j,i,''i/i';[i;;: i,'"a ii"rit"'. (3' )illl""''n.,-.ii".i duznos,r srararer]a.

,'Ji11#Jfhlii#'#.5',1',','a"i"ii!";ii"ei"siuo '-^

- L(u\va

cran q4.

,,ililli;,x,";fX;lilH![:#f,HH];3"'""jt:i?i&f"" {r, Ne moze ," u*o1,,r i1.," prije is,eLa ,ri mjeseca od

Puvrrirlri q " '- cln ts. nj"""T'Lo',1]io,,,,

diiere maloljernih rodirelja. lzuzetno.

,t, Mui|Jrrc Loii ie priznxo otinstvo' a LasniJe saznao za '2) It^Tdii.," rnozd u'roiilr po i'teku Jedne gouine od njego

.inienicu tola iskllgiule nlego.tr o"iiniwJ- nio;re podnrjeti lii ftl;;; ui6'n.,nu' izgteda da -te

se {ono

podilari u

, Hfii):ri:tt'r:*ffi;1,*-* Hii"it'"0#'itit , B"i:,1':;tTlii,!iiiiii,ii.:!:llli:'xxlflilli* o" '"'.'- iolu oa.e*l mjeseci od dana \a-... , ' r,rr rn mieseca od njego\og ndf\uslJrj '

iskljuauje njegovo o'rnstYo' alan 95.

'tan 86 4^'"F I llercePr

Alo o.ul'r lula jc podnilcla lu''bll zil o'pora\'nje'mileri_ I lr U5\ojrl '' mo/e hilidrirvlicni0 Bosne tllercegovtre' '

,,\r'a. nJ,o\no nc,,,\r\r un,re. o\ooc i"1l i'i;'-p*""i '"'"'"' t V:*r5li;";;.11'iii.,;lljii',1[tl,';;'.'i1'; l*]";iitl[Sj:"[

il"i,u:ujliirjllnl:"*l*::tu"*ll:""::Ij:::':Tiil' l'a?lii'''i;;:;';';;; '

Page 7: Porodicni zakon

NOVINE FEDERA(3) Usvojenje iz $ava 2. ovog ilana ne mo2e se zasnovali bez

prethodnog.odobrenja fediralnog organa nadle2nog za po-slove socualne zastlte.

dtan 96.(l) Usvojilac moie bili smro osoba koia ie u Zivornoi dobi od

25 do 45 godina i koja je srarija od usvojenila najhanje 18godina.

(2) Usvojioci koji zajedniaki usvajaju isro dijere mogu ga usvo-Ill r al(o samo Jedan od njth tspunJava uvjete iz stava L ovogclana.

(3) Ako posloje osobno opravdani ratlozi, usvoiilac moze biti iosoba stariia od 45 godina, ali dobna razlil,a izmedu usvo.jioca i usvojenika neamije biti veda od 45 godina.

(4) Alio usvoiioci usvaiaiu seslre ibraiu ili sestre i bradu oomajci ili ocu. usvori'iti mogu i ako jedan od njih ispunja'vauvjele lz stava l. ovog clana sarno u odnosu na Jedno dijete.

alan 97.(l) Usvojiti ne moze osoba:

a) kojoj .je dok rraje nesposobnosr oduzelo rodileljskostaranJe.

b) kojoj je ogranidena ili oduzeta poslo\.na sposobnost,c) [,oja ne pruZa dovoljno jamsrva da Ce pravilno ostvarivari

rodltelJslo staranle.(2) Usvojiti ne moze ni osoba kod aiieg brainog paflnera posrojj

jedniod okolnosri iz stava I. ovdgilana.

eta" gg.

(l) Za usvojenie ie potreban pri\lanak oba rodilelia ili iedinosrodirelja djeteia. ako ovim Zalonom nije drul,iijC odradeno.-

(2) Prisranak rodirelja mora biti izridit u odnosu na v6tuusvojenJa.

dtan 99.Za usvojenje nije potreban pristanak roditelja usvojenika:a) lome je oduzelo rodileljsko slaranje;b) koji ne zivi sa.djeretom. a lri mjeseca je u veioj mjeri

zapustlo stiu:tnje o dletetu;c) koji je.maloljetan, a nije sposoban shvatiti znaaenje

usvojenJa;d) kome je ograniiena ili oduzeta poslovna sposobnost;e) kome je boravisle nepoznato najmanje Sest mjeseci, a u

rom pefloou se ne bffle za duete.

elan t00.

3. Postupak zaslivanja usvojenja

etan tos.(l) Za vodenje postupka zasnivanja usvojenja nadleZan je organ

srarateusNa mlesta preblvaliita, odnosno boravista dieteta.alo se nJegovo prebivalisle ne moze utvrdili

(2) Osoba..koja Zeli usvojiti dijere podnosi zahrjev organuslardtetJsNa.

(3) U postupku zasnivanja usvojenja djereta iskljuaena je javnosr.

etan tOe.(l) Organ slaJatelislva na osnovu Drilozenih. odnosno Do sluibc-

noj dulnosti fribavljenih dot i,4 urvrduje da li su ispunjeniuvJell za zasnlvanle usvoJenja dJeteta propisani o\ im Zako-nom.

(2) Organ staratelisrva po sluzbenoi duznosri oribavlia mislienieo podobnosti osobe koia Zeli uivoiiri diiere od oisana dari-teUstva njenog prebivali a, kao i od

-poroditno"g saviero-

valrata i drugih odgovarajuiih organizacila isrrucniaka tioci-lahl radn*, psiholog, l iekar. oedaeo" i.f. r

r:r heoerarni niiii.ta' i"",iii.*ii'"i""?,.iiiiie'u rotrr od J0 danaod dana $upania na snaqu ovog Zalona DroDisar ie merodeutvrdivanja podobnosri za usvojenje inadin izrade nriiljenjao pooobnosh.

dlan tol-(l) U postupku z,asnivania usvoienia roditelidierera. bratni nan-

ner osobe loia namierava irsvoiiti diieie i diiere daiu'svoiprishnak za usvojenje pred organom-starareljirva Lciji vodipostup.-ax tll orgaflom slaraleljslva svog prebivaliSta, oainosnoDoravtsta, ako se prebivaliste ne moie uWrdiri.

(2) Ako.je prisranal dat pred organom koji ne vodi posrupalzasnlvimja usvoJenja, ov-al organ ovJereni zapi\nik odmah ieoo$avrtr orgiulu kojt vodl postupak.

(3) Dijete svoj pristanak na usvojenje daje bez prisustva roditeljai osoba koje ga Zele usvojiri.- -

elan lO8.(l) Roditelj svoj pristanak na usvoienie moze dari i priie pokre-

tanla.postup-ka zasnivanja usvojenja. ali tel, kad dijdre navr(iln mjeseca zlvota.

(2) qrgan starateljslva upoznal de roditelja sa pravnim poslie-olcama nlegovog pnstanka i usvoienia priie neso on dddicama

. njegoi'og prisranka i usvo;eri;a prije n.g;;;'d"

pnstanax na usvoJenje.(3) Prislanak se daje na zapisnil. a oviereni priiepis zepisnika

(l) Za usvoienie dieteta Dod stamlelistvom oorrebanstaratelja. oi.sim ako phsranal daje mdoljernirodiZa usvojenje dleteta pod stamlelistvom Dotreban ie oristanakstaralelja. osim ako piislanal daJe maloljernirodirelj:Alo je staratelj osoba zaposlena u organu slajateljsrva. pri-

30 dand od potpisivanja zapiRoditeli tiii Drisranak na us\i roditdlj koji je pristao dausvoJlocl. nue slranka u post

urutuje se roditelju.(4) Roditeli moZe odusrati od Dristanka na usvoienie u rol, 30 dan, od potpisivanja zapiisnika iz srava 3. 6vrig clana.

prijepis zapisnika

na usvojenje u roku od

(s)(2) Ako ie starateli osoba ;

stana( za usvoienie daie

b) Posebni uvjeli za potpuno usvojenje

atan l0LPotpuno se moZe usvojiti dijete do 10. godine Zivota.

eta" t0Z.(l) Polpuno..usvojiti_dijere mogu braani paaneri zajedniiti. re

maieha ili oiuh djeGra koje se usvaja.(2) Vanbraani parheri koji 2ive najmanje pet godina u vanbra-

cnoJ zaJeontcl mogu potpuno usvoJtlt dUete.

c) Posebni uvjeti za nepotpuno usvojenje

dta" t0:.(l) Nepotpuno se moze usvojiri dijete do navrlene 18. godine

zlvota.(2) Za usvojenje dtetela stariieg od IO sodina isDosobnos da

shvali znaienje usvojenja ilo'ireban je-njegov priilanak. "ilan t0+.

(l) Nepotpuno arogu usvojiri dijete braani panneri zaiedniili.Jedan bJacnt pdrtner uz prlstanak drugog i maieha ili oauhdleteta kote se usvata.

(J) O:oba koja nije u bralu i vanbraini panneri Loii Zive u van-brafnoj zajednici loja rraje najmanji per godina. mogu ne-Potluno u\vojrlr duete ako /a lo posroje naroiiro oprevdani

zaposlena u organu sla.tatel: staratelj za poseban sluaaj.

l9!i!:1j,,tijj pri:!-+na usvojenie djerera nije porreban. kaor roorre{ koJt Je pnstao da dlete usvoje njemu nepoznariusvoJlocl. nUe slranka u postupku.

etan t0g.( l) U postupku zasnivania usvoienia orealr stamtelistva uoozorir

- ie usvo.;ioce na obavi:zu iz siavi 2. dian 92. ovdg Zak6na.(2) I pos-tupku zasnivanja usvojenja organ sraralellstra upoznar

Ce rodllelJe d.Jetela. usvojioce i dijete srarije od I0 godina sapmvnlm postJedlcalna usvolenJa.

Ctan t t0.(l) Prije donol€nja rjeienja o zasnivanju usvojenja organ srara-

teljsrva 6e bez nalnade smjestil dijele u iorbdici bududihusvojilaca na period od Sesr ;nieseci:

(2) Za.vrijeme trajanja smjeitaja iz stava I. ovos alana diiete aebrfi pod osobnim nadzorom organa staratelistva lakd bi \eutvrdilo da lije usvojenje u njegivom nrjboljem inrcre:.1r.

Clan t tt.(l) U izreci riesenia o zasnivaniu ,rroilE o,nun sl.rarelisrva

navodi: ime.i frezime, darurir imjeiro rodeiia idrTavlians-l19 liyoJenrka. rme.i prezime jednog roditelja. rnarianiSroj iqrzavlaflslvo.,usvoJtoca. vrsru usvojenja i no\o ime i pre-ztme usvoJenlka,

(2) Protiv rieienia o zasnivaniu usvoienia slratka molc Dodniieri

- ialbu u roku-od osam danla od daira frijemr rjerenjr.'(3) Usvojenje je zasnovano lad rjesenji o 2.,'niranlri us'ojenja

postane pravomocno.(4) Organ starateljstva duzan je pravomoano rjeicnie o za.ni-

vanju usvojenja odmah d6sriviri nadleTnoih nr.iriearu rrdiuprsa u matidnu knjigu rodenih.

Page 8: Porodicni zakon

(5) Malidar de upisali u malianu l.njigu rodenih podatLe iz slava

l. ovos Elana.rr,r ieaera'lni minislar pravde u rolu od tri mje\eca od.dana slu-

oania na snagu ovirg Zalona propisat Ce nd'ln upl\r u ma_

iicn-u kniigu rodenih.

dtun t lz.rll C)rsan staralelislva vodi spise predmeta izapisnik o u'ro'

ienju. te evidenciiu i dokumenlaciju o usvo;enol dJ'cr'

{2t i'oiaci o usvojenju sluzbena su tajna.rii itrid-;-.;L" "r..dmeta o usvoieniu dopu:lil ie re punoljc-'-'

rnom u"ioieniku, usvqtiocu i roditelju dJelcla kol Je dao

oristanak zl usvojen-je u skladu sa alanom 9E ovog zalonar4l brean $aratelislva dopuslil fe uvid u spl\e predmela malo_

Ijeinom usvoj6niku ukolilo ulvrdi da Je Io u nJegovonr rnre-

resut5t Federaini minisrar rada i socijalne Polilike u roku od J0 daaa'"' i.,i i,i; tililEna snigu ,j,og Zaiona prolisatr ce naiin

vodenia zadisnika ispiia predmeta o usvo1enJu' le nacrn

voden]a evidencije i dokumenlacue o usvoJenoJ o;ecl'

4. Prava i duinosti iz potpunog usvojenia

alan 113.

35 - Stiana 2432 SLUZBENE NOVINE FEDERAqIIE

(1) Potpunim usvojenjem se izmedu usvojiog" ll:q3lih":T::-UIUi;lil; ;i;d;;l i;*oiiniii i nleg,i"it porom",rra..sa dnF

"" .r.e'ne zasniva neraskidiv odnos srodslva lcflnll llrvnom

ebn 02.rl) Alo mrlolielnj usvoienil' nema krvne srodnile koji su ga

^."-r z:lrinrr rtrrrni izdp-avali ili oni nisu tr slaniu rzdiavallprema zakonu duZniotema zalonu duzni lzdrzavah lll onl nlsu u stanJu lzorzavarl

!a. organ st,rateljswa .moze rjeienjem o.,raskldu usvojenJa

Ebaveiati usvojioie da izdriavaju trsvojenika.r2l Ako usvoiilac iiie sposoban za iad i nema dovolino.sredstava

-- a:.^' ;,","'.r".ir"li.rur m^;p rie<enicm o raslrdu usvo_

jenja obavezatiuztmajucl u I

,i ii,or. b.san itaritelisrva moie riei,enjcm o raslidu uwo-i"-nir ou""iziri prnolie rog usvoien'r.la da izdriava u\vojioca.uzimaiuii u obzrr i laz-loge loji srr dovell do rasl(ldausvolenJa.

rlr iiciiniim i/ sl. l. i 2. ovoP ilana izdrzavanje se moZe

odredit"i najdulje do godinu dana.

dtan tu:.(1) Usvojenje prestaje kada tjesenje o raskidu usvojenja postane

oravomocno,rlt L sluiaiu raslida usvojenjd usvojenil moze zadrZali prezime

,,, il?iT"; raskidtl usvoienia orsan sraratelisrva duzan je.urriku of osam dana od dina prav-omoinosti rjesenJa dostavlllnadle/nonl maltcaru radi upiia u matianu kniigu rodenlh'

C. PRAVA I DUZNOSTI RODITELJA I DJECE

1. Prava i duinosti djeteta

Ct* lz4.

Ponedi,

Rovim pr

(1) Ro(2) Ar

pr(

(l) R((2) R(

lnr'sk

i!.ek

gi(3) Rr

u7

RdosloauslPravcvijest

irodstvu.rzr il-iaritnu knjigu rodenih usvojioci se ufisuju k'o roditelj'

usvojenika.

dtan t t+.

PotDunim usvoieniem preslaju medusohnJ prava idu/nosliusroienika i niegovih krvnih srodniLa. osim ako dUcle u\voJr

ma6aha ili oduh.

alan t 15'

{ | ) Usvoiioci sporaztlrnno odreduju ime u(\'ojeniku - ,

rli Usvolenik dobiva zaiedniflo prezlme usvolloca Atio usvo.iioci;emaiu zaiednifko prezime. sporazumno ce ooreoltltrezime usioienika.

,lr f,rio te-ne oo"srisne sDoftEum i'l st l i 2 ovoB dlafla o ime-

nu iprezinienu isvojanil(a odludil 'e

organ slalateU\lva'

ehn t16.

Osporavanje i ulvrdivanje materinstva.i ocinstva nije do/vo'ljeno nakon zasnivanja polpunog usvoJenJa'

5. Prava i durnosti iz nepotpunog usvojenia

elan 117'

alan 118.

{ tJ Usvoiiocimogu odredili ime usvojenilu'iii i'uoi."li.- a.iitu prezime usuoiioca. 05im al'o trslolildc'-' iJru"d- ai- ,iroi"ni( zadoi svoie-prezime ili da svom pre-

zimenu doda prezime usvojioca.r.fr Zi oiomiinu'imena i prezimena Polreban ie pristanal' rtsvo

jenika stirileg od t0 godina.

alan 119.

Usvoiilac mo2e usvoieniLa ograni'ili ili i'tljucrli i/ prJ\a

naslledivirnja. pod uvjetima predvideninr u po\el'nom 7JIonrl

6. Raskid nepotpunog usvojeoja

alan 120'

NeootDuno usvoienie moie raskinuli ortsJn 'l rrirleli'l\a loslurbeioi'duZnorti rL ria prijedlog usvojio'd alu ulvrdr dr lo

/ahrUevaju opravdanl inleresi maloljelnog Ll\volenrl lalan 121'

O ra.l'idu nepotpunog u\\ ojenla or!dn 'l'rlJlclln' 1 IlroT'

natuiiriini oor.dinuian iii zajedniiti /Jhrlev rr* o'ro" i I uno

ljr:tnog usvojen"iLa ako u(vIdl da 7a to Po\lojc olr''\ I lJ'l I i J/l'/l

Dilele imd pravo na slaranje o Zivotu. Tdtavlju i razvojuosobnosti.tlii"r. j.u o.rrn iirieti s3 rodileliima. Ako ne 2ivi sa oba ilii"'iia"iiii l6airit[^i, orauo ie diereta da redovno odriava;r,id; ffid*i;;$siedne (ontllre sa rodireljem sa kojim

se straJE, zasnlva(1)

(2)(l) R

db

n. iiii. niler. ima iravo odrzavatr osobne odnose inePo(re-dne lonta(re i sa ndnom i diedom

,f, O1"i. iru pra,o na za<titu od nezalonitog mi;eSarla u nje-

AOVU pflvafnost I Porodtcudta" tzs.

(J) Diictc ima ptalo na izraiavanje i u v azav anJe . vlastitoga mi-

iliinta Lr slladu sr niePovim uzrastom I /reLosll'

fU r pia"'o:. djelera da i;i 73(litu svojih prava pred nadleinimorsanom.

tJr Dfeie ima Pravo na Posehnog slaralelja u slu'ajevima odre-dentnr ovlm zilonom.

r4, Pn\ehnoe staralelia imenule orqan slaratelislva U sluiajevi_''' mi i tofima.le zd zasrku ira. idjeteta nadleian o'gan slara-

iill.rra.'po..5nog "rrtatel.l'a

imenirie sud.

alan 126.

(l ) Diiele ima pravo na obrazovanje- na izbor skole i zanimanja'' u iiiiau

"a'niesorim sposobnoilima isLlonostima.

q.7t oijere in,a.pioi" na zapo.tenje loje nije irelno za njeSovozdrd!lle l nje8ov razvol.

dtan lzr'Diicle tr f'oroJici ima prdvo na /aililu od svrh oblika nasilja

,/loupor,ehe. Tlosla\ ljanja i ldnemarlvanJa'

alan 128'

( I ) Dijcle Jc duTrro poilovati loditelJe i osldte dlanove porodice(l) Duzrtost diclela ic dl pomaZe rodllelJlnra'

2. Roditeljsko staranje

ita" t2g.rli Ro.lilelr\ko slaranie ic skuP odP.ovomosli. duznosli i prava'

ioairei;i t'"ie inr.rlu zi cill laitittr osohnih i imo\ inskth prava

i interesa.1:1 ioifiierlito sor"rle ostvaruje se u najboljem interesu djeteta'

alan 130.

(lrRoditelii sL /.irle4nickl iJ'n'enstreno odgovomi zr raTvoj iodgoj djerel.r.

r:, uo?ii"tii reh: dJ osigurilu z rililu djclela koja je nuzna za

nlelrrvu dohrobir.

alan l3Ir I r Ol]t.r.lr.'cnie r ncluzrnranje rod.tcli\kog 'l uanjr moguce Je

odlrrku r' ir.'diezrr,": or!:rn" i/ rirzlo!J I nd nd(ln propl\anoYinl Zakonool.

(2) Rodileli se ne moZe odrcai roditcljskog slaranla'

(2)

(3)

(l)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Zal

(1)

(2)

(1.

Page 9: Porodicni zakon

!E!.

ugqavatlienja

89494i.1i4.2!.62_0!!- SLUZBENE NolyrN! rElEB4gllE-lLH_ __. n.sr:s _:-gqq!a 14,3,1elan tlz. (3) U slutaju spora rzmedu rodiretja

" ";;;, rodileljskogRoditelii su obavezni i odqovomi Lpoznari dijerc sa nje8o- .r.ranjrl odl,utu d*;" ;; ;',';";,;,i.nfni po.rupr,, n,,vim pravima iomoguiiri nru nJiho"o o.ivarenie. ' prijedTog rodiretia. dlir"; i;i"-K il[;ilo".'r]|,,,,, ^,-,,.Clan IJl. r pravne po\j.tedrce ,rojih rarlnji. ili orgrna rrar.tcljsrva riar r ) Roditerji sporazunno odreduju ime i prezime djerera.

crjem podnr'Ju duete ima,prebiidliitc' -12) Alo ne posrignu .por-r. ii.inii I'. ovoc ctria. o inrenu i cl?n I4l.

prezimenu djalela odluiir ie orgM staralelt;rv;. -' ' - " ( i ) Alo rodrlclji ne zive ryoru6;ann, Tdied0ici, rodilcli,kocran rrr i,l1li,:i*i,1[Jii]::i,."4,*.1,,i1..,';;1"y,;l,,i,ii,i"(i1t(l) Rodilelji suduzn; sla.rati seozr\oruizdra\iiLrdielcla. forndros bora\iild ill ne izrrirva obr'.zu i,rjizrr.:uri:,- jli i.,(2) RoditelJi-su duZni auvari dijete, zado\oliauari niieove norma. ncdo\lupan. roditclj sa lojinr Jii.tc zi' i ,,,n,.,i1t,,o-o'a-f,,t:r1"

q9 p.otrePe I Slililj Ea od svih oblik:r p6rola: drdga. allohol. o 7a{rtr o\obnrh. rmo in\lih i dftrgih intcre.l dj..'ter.r i nrje

iliifi!1liE!"1'i,lil;iikY1liifl"Ti#:u flit,:"#i;jfl: ,,, E1[ilTi:i1J*H S]'fYi:Xx;X; ie dijc,e z,\r.,i dono.ieKonomsle etsploalacrJe. se(sualne zloupolrcbe i srvih dru- sud.

- Srn.asoclalnlh poJava (J) U odluci iz rt6r3 2. sro* clana sud ce odhriiti. o.inl alo icf3) Radi zailile inleresa djetera rodirelji su duznr. u sgadu sa lo u suprohosri .a inre..ioniaieriri, a'.r",:"ai,i:iii" iiii,i"Ji:uzrasrom izrerosri djerera. ronrrorirdri njego;;l*";;j.. * ff.ij";JdililIi3?,j:.Jff.,x;i1ilii,ir"r:jt,i;"inl]letan t-ls nekim pbrlcir ima iti da'u'ie.rvuje r r

'doiotiniu- snirpazir ij;rr, Rodirelji imaju duznosr i pravo odgajaridijere u duhu mrra. "atuta'o poa'iinjii i1-i,,-"ii.

',Jt, 'u"p:.l,iri' 'rl.,so,o,n ,n,o-dosloJanstva.lolerancije.slobode.ravnopravnorriisolidamosri- vinom.

a u skladu sa uzraqlom izrelosli djeteta unapredirati nieaovo 14) Rodleii sd lujim drjelc nr: Ti\,i i koir nc obr\tra rtlLrrr,\riplavo.r odsovomosr na srobodu miirjenia. savje\ri , ujcioi'spo- i#it5To'r)f;3r1;.fi",i,",];Til,,Tg.,ii;i;i1it:,t.lUiru

c an ,b iiil;_:!,tl;4:i;#t:tatli:J:,i,J,l:.': Jri,xi:,,itr(l) Rodirel,ii_ imaJu du2nosl ipravo srar-arise o obra,,ovturiu svoie - anom po\lupku odluaitio prigoloru.oJece. Ubrazoraflje lreba da bude usmjereno na razioj os6- r)r A[o_su nbr rodirelj3 ne'posobna ili sl.rijl]icna \tatrti se o9trj'J'#'"U'iJff9;iligti:m;l,il*;ii:l:*i""ij: flit",lt;;li;: oatu"ciri o 'mii'iii}ia!'i'iiilJariig" oiou:

. l13,i1.ooro".,- Tivor u druirvu.'re po\ci'air,g,rnA4."o, ,u)

H,:.i]:;;ii"iHT;"Bl;fli,1;1":,1.",:n]lli,[:llfliijlll?ill(2) Roditeljr su duzni srarari se o redolnonr osnovnom isre- dJeteiu.

,,. 3!ll.rll5o,ol-t, 0t",.,u. /) tr donoienju.odlrle iz srrva I oro! ctrnr:u{l cc,rv.rzirilr) K-oolIeUl sllduznl. ptema svolrm nroguinostima iprema spo s['orrzum rodtlelja ako Jc nn u n:ljh,,lt.tn i.,t(ri'.Ll .li.l(t.r.;:Y'#;Jl"

orerera stirarr se, o nje8ovom visolom otjr.r- f:"btTfi:lll:#i)"P$,,Blno',r.".i,o, ". ,,,. s'ro i. ii ii,'.rriri

CIan I.t7. 18) l,9lil:tj_.)C lojim dijere ziri mo,ra trcrhodno i hta.ov(crncn^

r r , Duiro_sr. i pravo rodirerja je zastupanje dje,era. osim aro je 3i,nil:;i'i,"j."!qqFd"Jili,j1,i,,i,. f,f]]ll."i r,{;il[ ,xlilii:"iij. ovim.Zakonom drukiije odredeno.' " ' s adu se sta1, om 3. ovog ii#".r' -"' """'' "''*(2) Maloljernik kojije navriio l4godinamoZe sam sklaDali ora-vne-poslove l'<ijiira srice p.aral ato zaion "iirai.Jl iii,tii

Clan 111.J^"i ,::1'"r"_f3:1,9:."-,f.iima raspolaze imovinom itr preu,/ima ,- ,

A1'o lo /ahlijevaju pronrUcnj,ine okolllo.ti. . d ae. po lu;,hiuoualeze. maloUemll moZe sUapali stuno uz \agla\nost rodtlelJa.tlt org: )astrratelj.t\a.donii(ri no\rrr,,llukuoitrr:rnj,rIl) Maloljetnil koji radom ostviiruie prihode moze rasDolapali

osrvarenim osobnim dohotLom i z:iraaom. iii;;;6';;il Clen I44.. oopnnosrtr /a \voJe izdrZavanie, odgoj iobrazovanle. (l) U.luiaju,smrli roditeljasaLojinr jedrjereziri.lo,hoisnrrri(4) Ako maloljelnom djetetu trebi neir6 inrciri ili saoiiiti. ro .. rodirelji loji sc sam irarao o djeieru.'iti ic Sur.nre r o,t",,imgae,Punovazno urinili jednom ili drugorn rodldliu. a ako oJelcla lo\Jerio drugoj osohi. su-d ie tm rLiztrr Jr,rehs roJfi.'

IUUIT€rJI ne zrve zdted0o. onom rodirelju sa lojim dijere zivi. ilf,l,' o,e..no slararr'lJsrva odl,rr'iri o rlaijnienr ,larinF o djc.

atan 138.

itavasvo-oca,kida

toie

ane

ime

euviri

luili

me-

e-

l-

n

i-

(r) Rodirorii imaiu duinosr i pravo izd,ia!ari dijere u siladu ." tt' fi: $*11i1; Hl,iriili:-".iiTJj: ijliiJL,ii: l:jil,l'lx:odredbarra ovop Zaton,r fS. po r,,zui roarrctlii iii;;g;r: ,,";"i;:,i,,,l"udtLrciri o dr-(2) Duinosl todirelja je djeteru osigurdli 7j\orn( u!iele notrcbnc lJnJem srarJnJu o cJetctrr.

za nJegov ra? voj. (3r Porrupat u riu.rjei inrJ izsr. l.j2.ovo6rl.,ni]Johitin.itrn Itq. Ct,rn t.15.

,",P-Ylg"ipJavo rodirelJbjeda. u sl,ladu .a odrcdhrnra o!oe {l)Ur\llucro,.r:fiJnjuodjer(luilslrrJ:..lrn:il4:.icl. l4.t.iza Kona uprav IJdJ u imo v inom dJereta do njego""g punotjersn n. - l{4. ovug Zal,or ri. sud ia .,Jr;;i; ;.i,,; ;;;)iiun u o,,t nitr

,,, *,?jll.,,ll:::*.qll," r,ll""llJ,t?,",,,, djererorn. o.irrr aro o ., [:;:*:*f"r::': ::,:'i:::::;: ;.t,.::,nue u rnreresu diererr. 1,"re;Lm rL,Jirctja,.a} o-j; .,,-,, ^

jr..iii"..,,iil,,r..,lir dlcrer-r.,2) 1\?l:. r.,1" sa- dJeletonr. oL,. roditclj.r d.rrlra .u. odrzuvrri '3, r'1617,'3nc osnt,nilr odnn,:r inefo:r(IIh lorrt:rt:J,:r di.rct:,osoone.odno\e r nepo{rcdnr Iunrakrc ir dicr.rojn i n,.irovdrr sa rodiret/cnr .,,2i.. "g,"iiiiit ,i,)jirllijii;

'.]liili ,iLiri,;iivaze.dfeleln sa dru[inr rodrlclj(nl ulolilo ,ud n'r" oarrdr irrrerc.- djcrer.r..,l,rc,re (.rar r l r r,

illi.;,,11l;1i J.#li iiliTi,liliil: l:i;i;:,,ili.ll.9l,lii;r r) Rodrrerji TaredniiIi. .por.,2umrrn , ,]llllrl,.9'l,i ( Jrrjtl .e n H'i:;1"i;:"J';,ill;ll '

I'on(.,] .,r,, .lier, ,., ..a r. d',. rr^r,r. .rr,r jrdjelctu. o\rm alu ie druLr iie ureaerro or

, r, d d rer" ,, ," .r"ii '^ii"'iia^,i' i.'ii,.ir':ii'"'^ "'"''

", r .,r ''' lll"ll (i,,li;ii,,'r',,1:j,llill.,h, :;l:,,,";, l ).lll iT.1:l lii.i:;urrro. Irogla\en umrlrrrr. <prijc..en dJ,:e \tnr...refc/r:rrn; i.,;f,.,,iiii ,.r,r.tt. k,.1 n( /r\r :r.ij,r,,,r,r.1.,.. n..11i..n,)norrvrsll. alo rnu re odu/cro r.dir .ri(ln sr ridnje. iJ nr,r i; iili,'ij.. .. nfr.r,, I I/ncrrr:r\., i.r. R ,j .,rt( . /.,1\i,rr ci.il,lr-oduzet:, ilr nijranr,el;po.ln,ri.1,,.6i,,^q .',i-;1,r,, i..,".,,.r ,i l,,r.r,lr.,,.rj .,,:rr.,:,rril ,.r ir...rl,z,..,i

Page 10: Porodicni zakon

Broi 35 _ Strana ?134 SLUZBENE NovINElPqE.84qEErH -- --&::eE9la!.2q.6.2!45.

poricijstoj upravi koja je duzna ' 'rrr(uj;;o"b' i'u"'"- '+-53p"ig',e;T""$#X;tii,ffS1i'T#lj;""'l;^li, "H;11;

nirari i pruzrtr asrstenclu na,lf'einilr polrcii.kih upriva.etan t+6. (5) Friie pod.rirrnmJo mjcia iz-suva l ovogtlam o^rgan starate-

r l ) Oba roditelia, ili roditelj koji se. sam slara o djelelu mo€u pri iliil "' i oi"i'io'ri;nlr vaznim za o'llulir anje sa:'lu(dli ma-

i[fi$",fl^i]!;ii"?:,i,""f"qil.']t"i.rffi[i:i:ll $itqii[#*rl*1"",;***}it:TGrfi,., ffiff.:t#i:H: l. ovos llana ne ispunjava uviere za (ta roJirella'

'-' Ai."lj;.';"i"ffi;"inju tuninja i oagojd ajdteta odlucit de or- br Up,,zorenje na pronuste i pruianie pomoci

gan starateljstva. clan l5 t.

'lan 147'

,r, L"-#H:*:fiigf ,1tg1i11i1i;.;"P9

sru2benoj duzno)ri ' '9'"3liliJil"J';ll1#ifl'"iiilig';i'[i'lfnP,ifiu"'"''''u

:1".T'i"'i?r:"'b""%tifli1ffi1%:Ht'f,;,#it#n'f"ll '' lir+r:l;[l:r,]]'#li,i,JjH,ti,38$dlT5i'"fdr;:t]r2t Odlutu iz srava l. ouog dlana organ staraleljslva donuet ce raiuie surjct6valiite'-' i"i-i.isiunfa roditelja ato su oni odsu(nr' sPnJ€cenr lr : , -^r:.^*-r ^^ crlr.ni

nesnd,obnj srarari ." o dlereru. a iiir""p-o},ili- ii,ra.:e i cJ Nrdzor nad ost'ari\anjem roditeljslog slaranja

ijiil,i "*tiii6iiiip,"javiuvjere

za slaratelja clan I)1.r:, Snii.i"i, t"ruiti" i odgoj djerera, odredeni u slladu sa sta-

vodl 2. ovoq flana, mogu tralatt naldulje dva mjesscl I I I Ako srr,rodiletii /anemarili \tJ'ifie o zdravtju i odgoju dje

,0, )lii" "?l?i,i,i'l;';i;;i. .,,ie ;i;;' .;;iiJ" ":."" f;l;iil*;jil*,,1{[$,1"1'""0x;oo;Iit x."ij?,#i,i:!!]

,r, [ll*i;*t, iz srava 2 ovos 'lana

posrojg i nakon i{era i:3":ltffin';,1;1li"i3{.fl. "ujo" dor ro bude u rnteresu

l,?l),a,li jlilt,3; iJ:ffijffj"3l'flJ'fl#;'HiJ'1e:""'"" " ,,, V:gl,t.:.1,:f1.":*r*;':ff,lfil;^,J;Jlllp"?fi'i|,l3ii.

'"'fi9";?1[[,rffi'"i|;l'"':;#:'xii'.liji.lJT:illlii'"{i"r ii:iff;,'f;litxllti[i,",#.,*li+#,:n[:i':::,,:.:lw:lahtiev hiie i interesu djeleta' poouzel ce mJelr Iau' /drrrr

,r,,,,trr riorr r.bunuvalr u!lele zJ \taralelja'

,,, i'ir#*:l';iqTJ'.',:":ill]i,"rr:ruff ili:!!,,!;i{:i '' [,{ix.is:ti;:tl$:.?""*j}lil'#dliii$;d#il,il,n, r'rolu od 15 dana od dana P

i;ii;: ;aii;-lji;"g, podnijeti tui6u radi odludivan';a o oa- n,J,i,i ai","',,.

il:,ijiiriii,ir#jr'" 6eti.. ,.1 r b.ot, tl-,ia..j" z. ovr,t ctiini inra pravo na nalnadu opra'dr'

Clan l48 "it' iroii"'u i mje'eInu naknaJti na tercl sred\l3va socua-

,,,|l;.&tff,35,lo.ili;",J;;l;ii*ffi'l;L'*'*';*Uitl;l ,,, [',""t;l;l*1,.r, i, sava4. ovoscr:m em3juosobe koje

irednih I'ontakara 41","'u 'u

n"'o'i'Tiliti;:';:il'"ffi" ,", 'flli;,'iyl:Iffi111:Y;-i'.*'":f''r^,i:Tlt.ani mini'tar ra'niie u interesu dicteia

rpana suJalelislva' sud 'e

'"' d' ''t"tljii"" p"tiriit

't' I'"ni:*:p'l"i$lli,"l", ill lliqt'*".ilHfi:.fjl^Lil3"'fr o, o,",i,"," rodirerju p^va da zivi sn dieterom;dn;ia i,nePosrednih k6nlakata izmedu dlece KoJa ne 7rv€ sii

Ctrn l5l.rstlm roollellem.

,r,Ii[j.J"";*t.H".,fflhiHo*Tii'dl'',:*i"ll"f.',!lfi ,,:,i11;::,{lH:[til","iili:,],Ui'qllil"}tiii]'F:i#:

,., ili[xTi;:;; ; "..

;. , ,. ","r ,,-^ *o * ,,"'' , :il.',u[ ",'+::l;[:.l3li:]+:":ifff".:",,'$:lj;i"li?#

obzir nJiboll rnteres oteleta. Jc ouo'j'"itioliofiottazoianje dieteta iliflc spre(ava dru-

,t, 8X1,lii""il''l'.i.ii.) ii "ogtr-"u izvrsne ispra\e ilr;"*:(f,1;l'U:'I"",:T'il'"i:ritJi::Jil,:i3i3'.? l3l

dl- 1+9. ceg'porcrrrei ,ia u odgo1Lt.

{ l) tJ svim oosrLrpcima u Lojimr -se odluauje o rodirelj.kom :.ra- r:r tz;irnie,,,-mi".. ir"sriua I. orog cldna ne pre'taiu o\l'lc

r3niu i r;ov ierrvaniu au"-1u , ooffi?j"r"u niatizni o.gan -' ou i noir i. od s6r omo\li i prd\ a Prema d lelelu

tre6a diitidjetetu potreuun tuu"r' tii'&niiiga sa okolnostima t:I zu ' ' iit,ntl?"j*jo

-oit 'irltte

i'd mo2i l*rda ul!rdi dajero

\aznim za odluirvanle ' o,noguttt"h""'li'iTiuiii'ojt itiirr" ''' i"i""i"l' iiii"i izreri 'anrgu mjeru za zastiru djereta rlr

"i"-'-ii"i oi'ii'osin.i

,,i. , ,r.rua, sa njegovim ,r, Bili?,J.ii*,jJtl.T',i'ta\ o di ii! i qa djeretom lxda je to u,,, liillil*i ,oj:Ji,l:,,uze'|

6e se u ot ,""":il;J[i ,:';; :,,"" , l,* .*, *d ie obaviies,i,i

.,. zuitii:r pr:rva iin,cresa dje,e.a '' ldillilj"jlii:iiilti,itLlti*l[1j""',S*ii#ia! 7-irititir osobnih prala i intcresa dielefa st:rr.rteljr.

alan 150. e) Oduzimanje roditeljskog staranjd

( I ) Orsan starateljstva duzan. Je io sluzbenoj duinosti podu- dtan t5+

nf:li%;litiilff;Xl.n{fm;iii,,"""i';F,iffi::* rrr Ro,ii,cr,u roji zroupo,reborn.voiir, pn\a. rI grubim zane

,t,aibsvicslenicopo'redi djererouih oiiua'a narocito o n'siltLr' n'"i""'tit-l'' oi;ri'oiizno:tr' ilr i:rpi<rrnlem dlelela' ili ne-

zlosrivti"niu. spornrm zrouporreo#l iri,',liii""ii"".], a:;i. ..',,,11'/'\'; i,.i'-i'i i' iilliii ;; iiu! ocitci ',-lia 'r opasnost

*. duTrii su r,cz oarrpan;,. oo.rafili,i,!f,ili!-"i.iiij:,;d'i' i :ti:llji:";1,[i lll,l,*1"!,l"lti]l lllii,!;'"'li'tl l",l:otg.rni. organizrcrle r lrllcKa llca inn.i,linun, n6rtull-u 6duleri rodireljsko \lranJe

' 1;1 11i1:i,'[r, i:If1:lffi:i:lfi i:t lJ;i" lfli'i'P,ilril . l]il,i,iynllll *ti"1*+:'il"l'it:i',:*ri:ll:t,rrirli;LilUi:l li,iJi:l'tit",'3Jtilfl':#';i:,ixi:'li rllirlt* l:l;liii:;itriillxt"f*iiXivo

poiraianje

o'llrlku (loncsrnll u lonl posluPIu

Pc

(3

Page 11: Porodicni zakon

20.6.200s. NOVINE FEDERACIJE BiH(3) Grubo zanemarivanie dulnosti Dostoiinaroailo u sluaaievima'

ako roditeli ne izvriava obavezu izd"rzavania dietera riirie odtri mjeseca, ne pridrZava se ranije odredenih mjera radi zaStile Orava i inleresa dieteta, ne sprefava diiete u u;ivaniu a.lko-holnih piia. droge;li drugih opojnih sredstava, Lao'i maloljetnu osobu mladu od l6 godina u lasnim noinimizlascima-

(4) RoditelisLo sraranie moze se oduzeti i roditeliu loiem ieoduzeto pravo da Zivi sa dieretom, al,o za vriieine od iedriegodine. ne izvrsava obaveie i prava koje mti nisu pristalepncanJem ove mJete r ne stvon uvJete za vracanje ovogprava.

(5) Rodilelisko staranie moze se oduzeti i rodireliu loii ne stvarauviete ia odrTavdnie osobnih odnosa i neo'osrednih konta.kaia_djeteta,sa drug.iln rodireljem ili onemogucava. odnosnosprecava nJrnovo oorzavanje,

(6) U postupku za oduzimanje roditeljskog staranja rodileljimarlr Jedlnom rodttellu djeteta organ staratelislva ie imenovaljdJeletu posebnog stararelja. Ovaj sraralelj vrsi duinosr i na-kon lzncanJa.mjere iz stava L ovog dlana. a za svo vrijemenJenog tralanja.

(7) lzricaniem ove miere Drestaiu sve obaveze i orava roditeliaprema iljetetu. osiin oblveze-izdrZavanja djetera.

(8) Roditeljslo staranje ie se vrariti odlukom suda kada prestanurazlozi zbog koiih-ie ono oduzeto.

(9) Pravomoinu odluku o oduzimaniu i vra(aniu rodilelislopslarania sud Ce dostaviti nadleznbm matiiari radi uoisa Imatitnu knjigu rodenih. a ako diiere ima neko praVo nanekretninama. odlula ie se dostaviti zemljisnoknjiznomu.edu nadleznog suda radi zabiljeZbe.

f) Zastita imovinskih praya i interesa djeteta

etan tSS.(l) OrEan slaralelislva moze u svalo doba zahriievari od rodire-

ljq-polaganje--raiuna o upravljanju imo,inbm djerera iopnhodrma koJr se osNaruju 7a potrebe djeteta.

(2) Organ starateljswa moze, radi zaltite imovinsLih inleresadjeteta.. odluditi da rodilelji u pogledu upravljanja imovinomdjereta imaju polozaj stararelja. -

(3) Organ stararelistva moZe, radi za{ire imovinskih interesadjeteta- zahtijevati d" sud u vanpamianom posrupku odredimJere osrguranJa na movlnt rodtlella,

4. Prestanak rodiaeljskog staranja

alan 156.(l) Roditeljsko..staranje pre$aje lada dijele stelne poslovnu

sposobnost ilikad bude usv6ieno.(2) Zg.snr-Y3liep u-svojenja ne prestaje roditeljsl,o slaranje rodi-

relu cur Je Dracnr paulner usvoJto dtjete.

5. Sticanje poslovne sposobnosti

elan lsz.(l) Poslovna sposobnost stiae se punoljetstvom ili sLlapanjem

braka prije bunoljetsrva.(2) Punoljernom posraje osoba koja je navriila I8 godina Zivora.(3) Poslovnu sposobnost moze steii I maloljema oioba srarija od

t6 godina kojaje posrala rodireli.(4) O sticanju poslovne sposobnosli na naiin utvrden u sravu 3.

ovog alana odluiuie sud u vanoarniCnom DostuDku na Driie.dlog maloljerne osobe. uzimajuti u obzir njenu ijuievnri zie-lost-

(5) Maloljetnik sa navr5enih l4 godina sriie ograniaenu poslo-vnu sposobnost.

6. Roditeljsko staranje nakon punoljetstva djeteta

atan 158.(l) Sud u vanpamidnom Dostuoku mozf, odluciti da rodirelii osrva-

ruju rodileljsko starairie inakon punoliersrva dietera lioiem ieoduzeta ili ograniien, poslovna ipo\obnosr. uloliko sr] rodi-lellr sposobnr l pnstanu na to.

(2) Ako roditelii viSe nisu u sraniu starati se o diereru- sud ae uvanpamicn6m postupku odlicili o presran(u roditeljskogstaranJa I o stavuanju dJeteta pod starateljstvo.

alan 159.(l) Na roditelje koii osrvaruju rodileli\ko staranie nakon nuno-

ljetsrva djerera primjenjuju re odredbe uvog Zakona o bdgo

vomostim-a. duznostima i pravima roditelja. odnosno o pla-vlma I ouznostrma dleteta.

{2) Pravomodnu odluku o ostvarivaniu io Dreslanlu rodirelisloqsraranja nalon punoljetstva sud ie odmah dosraviti mdii(arIradl. uprsa u matidnu knjigu rodenih i zemljisnolniilnomuredu nadleinog suda ia-iiiem Dodruciu ia o\o6a imdnekretnine radi TabiljeZbe u zerirlii;nim Lnjigama.

tBrvnrr oro

IV. STARAIELJSTVO

1. Zajednidke odredbe

alan 160.(l) Starareljstvo je oblik zastile malolietnih osoba bcz rodireli

skog staranja i punoljetnih osoba k6je nisu.sposobne. iliko[enrsu u.mogucnosll slarah se o sebt. svoJim pravima. inle.restma I obaveTama

(2) Sdienici su osobe pod starareljstvom.

itan tot._

Svrha starateljsrvaje zamjena roditeljslog slaranjr, odnosnozastrla o-sobnoslt I tnteresa punouetnih itiienila. narocito njiho-vrm lUeaenJem I osposobliavaniem za samostalan Zi\.ot irad.

alan 162.

- Poslove starateljstva vrsi organ staraleljstva odreden u st. I. i2. alana 5. ovog Zakona.

alan 163.Organ starateljstva poslove starateljstva vrsi putcm imeno-

vanog staratelja ili neposredno preko struane o\o6e.

alan 164.(l) Organ . starateljstva. poduzima porrehne mjere da .e na

nalOOlll nacIn oslvan (vrtrA srrrarcl'rrv.najbolji natin osrvari ivrha sraratilisrva.(2) Organ starateljstva u prinremanju. donoienju i provodenjuOrgan staraelislva u Drinremaniu. donoieniu i nrovodeni[

svojih rjeienji. odnosio pojediriih mjera tdri"ri'sue obli(esoclalne zaitjre. metode sociiainoq idrugoq struinoq rlda,socijalnog i drugog strufnog

zdravstvenih, obrazovno odgcIrugog strudnog rada,obrazovno-odgojnih ikao i uslugekao i usluge sociialnih. zdrav

drugih orginizacija i usranova,(3) Organ starate.ljqlva moie osnovati strudno rijelo sastavlieno

od odgovarajuiih struiniala (lielara. pedaio,ra. orav;ika.psiholosa. sociialnih railnika i drucilir ra- TzdaiLom d:rpsihologa, s6ciialnih i drugih) sa Zadaikom darazmalra suuina pilanja.i daje organu itara reljsrva prijedlogeza poduzrmanJe poleclmth mjera slarateljltva..

2. Staratelj

alan 165.(l) Stidenilu organ stararelislva imenuie staratelia. ukolilo ne

odluf r duZnoit staratelja-vrsiti neposiedno.(2\ Za stedatelja se imenuje osoba koja ima osobna svoi\tva r

\posobnosr za vrknje duinosri srararelja. a koja priji togapristane da bude starirelj.

(3) Pri imenovaniu slamtelia orqan staratelislva u/et ie u obzir imilljenje Sticenila. ak6 ie s-posoban sh"variti o iemu se radi.kao imiiljenje bliskih srodnika (riienika.

(4) Organ staratelislva du)nost slaratelia vrsi neoosredno alo lozahtijeva inteies SliCenika iokohiosti ,ludaia. Za vrienieduZnosti staratelja imenuje se oloba zaposlena u ortsa;ustarateljstva.

ttan tOO.

_ Ista osoba moie se imenovati za srararelja za vile itiienika,ako to nrje u suprolnosti sa njihovim inrererima.

aian 167.

.Stiieniku koji je smjeSlen u obrazovno-odgojnu. zdravstve.nu rlr drugLr uslanovu organ slarateljsrvd imenuje slaralelja zlvrsenje o;ih poslova sta;ateljstva k"ole ra urr:rriora ne rr<i uokviru svojih redovnih d jelarnosri.

ita" tOA.(1) U rie\enju o imenovanju staJalelja orgxn \tirralel1:rva odre.

ouJe njegove ouznostl I prava.(1) Organ <tarateljstra moTe rjesenjem ogrdni(iri ovlaSLenla

qlarateua, ako Je to u inleresu iriienika. i odlrrcrtr dr pojedineposlo,' e staratelja vr(i neposredno.

Page 12: Porodicni zakon

Broj 3!-9q4!-L2116-- -- - sLqZqEN! NoyllE lElqts4luj BiH !oaeajqljq!J!:0r'z@'

IT**'*lii,i:lt*tmr.t**i-';',Fru "'t

iri*t*+*':ffili:1ili-**r;*irri"i?;|r03"^l-

ifftii#'it,;:1,i:#[tiHi'iiq##l*l,'i* ' ' '*-:s$.;rr\i;l],]!]r r:'r ":l']t:'"":i""ir:rir

."i;t"[ijr. *

(2r st*areli ne nioii obi\ e1r \ rri \riccniLaLao zrdntr

elxn l6c). Cgn 178.

:1"$fi"':q:::liiqi,jllii."":,fl#1il""".,"."0"".,, ,i,',,?l,,Xfl.l,i,Iiil,[:ii.!,1,.,..',iiilil'i.lll:,1;;'fi:[.ui lgj"ll:-:l:l:'::ll"".sJfl.Ti:i;:i"":ilui,ir"niru, ,iu"j"iir uprarrjanjl'riienilo'o,ni,novrnonr'

:l :?iil;"S::1;'il;niniin-oraniieisadasnjevrad nre' ir"n t:"

"' ljfiil'::;"",ii#";i.t;:,;l*':li::1":"J:gr"Jitl'"1i ,,, :,?li;;;I,.,T..,1"i";,fl,i,#",t:ll::il!0,:9;:l;lii*"?$tl1."i,rer,a: , usovor o doiilomon, ii,,"",Ti,iJ,,iilill;ji?ffi"iiillli.l,l"!ui.,,*.,"' t,;dffi"n slrcenik sklop'(

u; orrjiiii.irnorin".lr.;nrrapokrcrnesr!rn.r'eaeirosebneflan 170 t"""u"'"'"'Jl'Ji""''i' lti ii'liol"guri inro\ir*kinr pra\rma

r rr 9-;r1ylii1,1;.11Xd.lii, i;]i;,',";^&ffi'flll ':Hi'i'i.1li, %'; ., i}::.,1'l'"'1Iil.,''J irr ri:p",J- iri odbi,, puuun i

,,,1i$$ii*o'$"4;p"1''11;q;p,61'9,91 ,,,i,,:-.,1:";',:*;i!:ql$[l[i;;itt1;'nr,i:n:'lH

$il",'r,"{iri:."iffi 5**i**t*.**t**""'i,;;1t.|1"i:l;i''1,ii5.ffi ;{,$.",;,:j,"' ,i*ffi[

bmshvatitiodemusetuotcr"n,rr. L';itot*" ,--- .,;,ri-ri L-,Ln se srarareli ili osoba i2

le.lsql lid

(l I St3r.1laduZnol

tll or:rnu odrnaknanepos

(3) OrgarProtL\oyogI'rair,

('1) R''' li

;nost. iliZnosti,,mjere zitelja.

(t)

(l)

(1

(1

(:

(,

( 1) OredaoYibi

(2) Prinlt

(3) Orz:11

loPo

(4) u

(5) 51irPsls(

1, +;"sj,f"gil"ifil,,,nill",J.i'a*n"Wi,x.:g',j,,Tl '''tli:1ffir,',**:,:r,tr",+r,t*1*T;*it#'l.;m

''' it*{I*:1"*t:',**'li:I*#t:,:t"ift"'r';L'j'a,iixtilt "'ii#ltiiffilillifir*ml"fii* xsi,irii.':';i(lan 173. (iiilnikove imouine.

''jffi il",:.":ffi fr$htitl,:if,ffi :ti."r',!,i';it :: , '5$,ffi ;ffi ;';;;;;:: ffi;

''' u{[+Htsiimi*+n*r*t*'-''*'*lffi, *:*:ldl il:-; : ; -*;Clarr

I \tararelisrva poduzimari p':ii,ot

li.i;'ik'""1i'l'l'i-Il i;';i;;;i', - ^

"' ifi:liiil"',Jiflifi.s#".ii$tiJf;i*;'J)::in-:f,+i,ffi 1,11i;;lLit r"ll'tlt"l:Flur;'ir1'::iil:li'"j'lir"-Jiooigan.ra,nreri.,,l, --,* (rr o,e- 'ffi"" il:1i,:9;i:'),i iljl'/'ll"i::"1 ';,,;":i

.,. ;:::";.., ri o"vr I oros ilanr prrbrvljdju \e iz: :tjii"i'-';l"Titil'o;'ii:;ii''"1 , ."",^,--,^",,.,n"u,a,z"- ,,,ili:",iil imr D*\n nt t,rrrrdtr oft"vdnrh rroirova

i,l l,.lJ:i,'":",il'li;;rh od osoba Lo]e su ohaveTne uzdrza- 'o' ::ifi:;'tn.'i''Ji+/,j" ',",.

j,',", " ,

.r ,io, in" lii."niru,., ..,, .",ru po osnovu sociiarne ,:l

i#[il[':,. " :: , .,, ".;, *t .;,-t:;

.2",.,:u, I,jiiii"

dor)iwnih 2., q.cer"Nu p- - - - .,

i-J,,T6:., iiiili,i,'." c,un ,75. xru.tisl $ l'rilill":it;.;,;)nll;{.,:.ljf ;:il*li

'll 3{:r'1,:;;liK,;[:itl:;,r*tl r\i.1*]:'l:flli]i ,, iijilitffii,ir***,,,,ti,'li,Tiii{j:'llJrltirl,ii. .ii.iii,i. .

',,, , :ll.,i;,, ,_,

,ill'iJ llj,ll,t)'ill' :;:

'*', ", - - .r" :i:il ,ll lllfil\,:,ra,eri srrnon.,r,,o. u in,. irccnikJ i /" njesq" r"luli::il illi:'"'].',ij,Ii'] il)'. ",':.'l " l'': ; )' ' "i ' r' "'r "x)::.!1li'.1,i:jii'i:;i;,-;;iJo\rro ro\ru\:t'ie I uprartrdnr( i"iii'i,r'ii''i'r"is''' r''r" '' r' I ' r"rrr r"

3. s'

Page 13: Porodicni zakon

!e!9aj{a!Jq!.z_o!s.CIan 182.

(l) Stsralelt odEo\.rra iricenik zi, slcltr koju je sLrivio u vrienjuduZnosti stJralcliJ.

r2l Orlin slararelislra utrrduic izno. (tete i poziva "taratelia

da' ' u odredenom- roku srcru naknidi. Ukolilo .taratclj ncn.rLnndr ulvrdcnu itelu u odrcdcnom roku. orgin staralelj\lvanrpoircdno ndlnaduje (l(l iliieniku.

r l) Orcan sr0ralelillva nloze podnii('li tuzbu nadleZnum sr.tdu' nrritiv starrtelia rrdi naknide is-olaicnos iznora iz starr l.bvog il.rn: l(o ;e tu ,tct,r stirirclj ueinio nrnrjcmo ili izkrajnje nepaznje.

(4) Radi osiguranir prirla itiaenika, koja su povrijedena nepra-\iLrirn rrdom stirrl(li.r. orgm slaralcljqlvil duirn j( pretnl\tir,,irelJu poduTeli i tilugc rn;cre predvidene TaLunonl.

allen 1E3.

Ako staratelj ullrre ili samovoljno prestane vrsiti svoju dLt-

Z8ost, ili ako nastaou okolnosti koje ga spredavaju u vdeoju du-Znosti, organ starateljsh,a duZan je, bez odlaganja, poduzetimjere l,r zaslilu i0reresu ilicenika do imenovanja novog stara-telja.

alan 184.

r I ) Orran stiratcli\tvi razrireiil ae slaralelir duinosti alo ulvrdi'da'ic u urseniu duZnosii nentaran. da 'zloupolre bl iava svoia

ovl:(enia. di ugrolavr, inrcrc.e sticenil'a, ili ukobcijeni dabi zLt iiricnikr-hilo }iori.nile dr nlu se inrenrUe dnriistaratelj.

{l) Pfl r.izrlcseniu st:.r:rt, lia org:rn slaralcljslvr ciienil ierrriil;en id stic jnih koii i.i sno'olan

"hvatitib tcmu ie rrJ i.

r3) Orpm srarrtcli{va razriiciit ae slaratelia duZnosli aln on lozrti,;i, u n.,tk*rrije ir r,.r(u od tri nrjestca od dan:tnodnoienia zahlieva. Orcan stllrx(eli\l!a mora isto'relnenofoduzetr ive poticbrre mjir< z.r ziritrtu inlere.l srccniLl.

(-l) U sluaaju ratjesenjr strraluljr orlan st3ralelJsl\ a dtr:xn je.bez odlrganja. Sllcenrku lmenovalr no\.og slarJleUa.

(5) Slaralclj l"me je pre.tala duznost,-.duzan jc nodnijcli j2\le'ilal r predatl svu lmovrnu na llpravllanle or8anu \l:r.rtcU\t\'.r.Prcd:riu intovine !rii \e u pri\utnL,:.li prcd\lrrniLa orldJIilsriraliljsr!a i Sriieni-ka. a|o je on sposobJu shvalili o.'ernuse radr.

alan 185.

(1) U slufaiu prestanka staratelistva organ slarateljstva pozivJstaralelia da u odredcnom roku podn(se izvjeildj o \\omradu i o stanj.q 3tiienikove intovine i preda stu imot inu naupravljanje sriaellilu. odnosoo roditelju.

(l) Predaix imovine vrsi se u orisuslvu staratelia. stiienil'4.odnoJno rodirela i. prerjst.rvnika organa staralefjst!a o acmuse sastavlla zaplsrtrl.

3. Starateljstvo nad maloljetnim osobama

atan t86.Pod starateljstvo stavit 6e se maloljetna osoba:a) iiji su roditelji umrli, nestali. nepoznati ili su nepoznatog

boraviita duze od tri mjeseca;b) dijim rcditeljimaje oduzeto roditeljsko staranje;c) aUi roditelji nisu steLIi po"lovnu sposobnost, ili irn je ona

oduzela ili ogranidena i

d) diji su roditelji odsutni, sprijeaeni ili nesposobni redovnostarati seo svomdjetetu, a nisu povjerili njegovo auvanje iodgoj osobi 7a loju je organ staraleljslva ulvrdio daispunjava uviere za staratelj .

alan 187.

(l) Cuvsnje i odSoj maloljernog iri.'eni[a organ st:rarelj\rvdmoze Fovjeriti stararelju, drugoj osobi ili usranovi.

(2) Starateli maloljetnog sti6enika duzan ie kao roditelj starati se

o njegovoj osohnoqi. a naroailo o zdravlju. obrazovanju io\posobljrvanju ..3 samosralan Zivor i rad.

(Jl Osobaili uilanovaizsta\a l. ovosalanadu2na iesrarari seoo<obno\ti i pravinra \tifenika i obavjesravatj siaratclja i or-gan slaralellslva o !vrm vainurm promjenama u poglc'iuZivotr. zdrav jja. odgoja i obrezovanja iliienila.

(4) Osobr ilr ustxnova iz slava l. otoq ilana ne mo:e (e oslo-hodiri duino\ri auvrL,rj.r mdloljelnoE Sliienit a bez prcthoCnes:rglr:no'li sldrotelj.r. odno:no orgiul,r slsr,rleljslt a.

SLUZBENE NOVTNE FEDERACTJE Ri4 ErgJ-lt_ t-alt24]1alan 188.

(l) Srara(cli je ovla(tcn u ime i za racun Sriienila zakliulivaripravne porlove. Za one pravne poslove loje staratelj. u smi-.lu o\'og Zakona. ne moze idnr zakljuCivali potrebno je odo-hrenle orgJna ir.lratelJsN'a.

(l) Mdloljerni iriicnik kojije n,1vri,io l4 podina moie sam slla-Iali p.avne po.love lojinr slife prava, a[-o zakon ne odredidrukiiie. Pravne ooslove loiim rasoolaie imovinom ili Dreu-zima obaveze mb2e sklapaii :am6 uz odobrenje stariitelja,ako zalon ne odredi drukCiie.

r.', Miloljetni stiienik koti radom ostvaruje prihode moZe risFo.Iagati ostvarcnim osobnim dohotkom i zaradom. Pri tome jedu:an doprinosili za r\oje izdrlayanje. odgoj iobrazovanje.

atan 189-

Staratelj moie samo sa odobrenjem organa starateljstva:J, odluaili o izbonr ili promJeni ikole i zanimanja malo-

ljetnog iliienila. o prekidu njegovog ikolovanja ili onjegovom zaposlenju i

b) poduzimdti i druge nicre u poEledu osobnosti itiienikaodredene zakonom.

itan t90.(l) Slxralelj\lvo nad maloliclnim iti(eniLom prestaje slicanjem

fo(lovne spo\obnosri. u\vojenjem ili prestankom razloga izilzrna 186. ovog Zalona.

rl) Or8an :rarateljstva produzit ie pruiari odgovarajuie oblite.".rJlne i druge zaitite o.ohi nad kojom jc prestalo stara-t,ljsl\o zbog nastupanla punoljctstrc al,o se ona do tog vre_nr.n3 nije uspjela o\posobiti z:r samostalan Zivot i rad.

alan 191.Ako osoba nad kojom je po nastupanju punoljetstva prestalo

slxr.iteljstvo, a koja zbog psihofizidkih nedostatalia nije sposo-bril staratise o svojoj osobnosti. pravima i interesima, staratelj,uz odobrenje organa starateljstva ili organ starateljstva nepo-sredno, pokreie kod nadleZnog suda postupak za oduzimanjepslovne sposobuosti ovoj osobi u cilju njenog ponovnogstxY l.janja pod starateljstvo.

.t, Strrateustyo nad punoljetniln osobama

alan 192.rlt Punolletnoj osobi koja zbog dusevne bolesti. zaostalog dule-

,'nog razvoja ili prekomFmog uTivanja all,ohola ili opojnihdrcga. s€nllnosll llr drugrh uzrol\a nue sposobna sama bnnutr

$":";""11: pravimr i inreresima oduzima se poslovna

rlr Punoljernoj osobi koja zbog uTroka iz srrva_]. ovog Eldnanepoiredno uSroTJva svola prava I rnlerese rlr prava r rnle-reie drugih osoba ograriiava sc poslovna sposobnosl.

1.17 Pravomocnu odlrrku o odltzimcniu. odnosno ogranifeniu po-slovne sposobno:ti sud ie du7,n. bez odlaganja. doslavilin.,dlcznom orAanu slarrtelisl\a Lotl ie u roku od J0 dana oddiLlr priiema odlule osobu Lojoj je oduzela ili ogranifenapn.lovna sposobnort sta! ili pod starareljsl\ o.

dlan 191.

Slaratelj osobe kojoj je oduzeta ili ogranitena poslovnasposobnost duZanje narodito staratise o njenoj osobnosti, vode6ir iuna o uzrocima zbog kojihjojje oduzela, odnosno ograniaenaposlovna sposobnost i nastojati da se li uzroci otklone i ta osobaosposobi za samostalan rad.

alan 194.fl) Sljlratelj osobc I'ojoj je oduuct:r poslovna sposob osl u

duTnosrima i pravinla izjednaicI] je sa srarateljem maloljetneosobe loja nije navriila l4 EodilrJ )ivota.

{:l Sldrdtelj osohe ko;ojje otranrfend fo*lovnx snosobnost imaduznosti i prava draiitelji nraloljerrie osobe Lbja je nalriilaI4 godina Tivorr. ili or!jrn srirateljsrva mole. kad je tor'otrebno. odrcdili po\lo!e koje osoba sd ograniaenom poslo-\ nonl sposob oicu mo;c podu/imali sJmo\talno.

(.r) Sti.'eniL koiem ie ogranicenJ poslovn.l sno\obnost nro2e samrl,l:roeti om-vne-ooslore louni rtile omva. alo zel,onom niiedrLr(ci.je'odredeho. Prrr nc poslove' lojim rasJ'ola2e imo,i-Irom ili preuzilna oba\'. zr nroic \klJpuli s.rmo uz siiglasnoslsr.rrrtclj.i.

r lr ()\obr koioi i,: orr.Di:en.r ooslornr soosobno:l nroie san)o-,r.rlno d:ri.iii'rz1)ve [,,jg il ri,'u orcbnih

"tanja. o.im alo

Page 14: Porodicni zakon

Uroi35 - Strana 2438 SLUZBENE NOVINE FEDERACUE BiH 20.6.2005. Poned

(l) I

ovim Zakonom ili odlukom organa starateljstva nije drukdijeodredeno.

ita" t95.

r lr Sud lod loqa ie Dokenul postupal da se nekoj osobiodu-Trre ili ooraiici Doslovna spbsobnosl duzan Je o lome odmahob,vricstiii orsah staraleliatva toii ie. alo je pouebno. tojo.obi"imenovaii Dr ivremeiog staralelia.

(ll U sluaiiu iz stria l. ovog elana primjenjuju se odredbe oirarateliltvu nad malolietnicima koii su navrsrlt l4 godlnai,uora-ili orsan .tarate)islva moze, ako je porrebno. Proiurrlna nieqa odr;dbe o slardteljstvu nad maloljetnicima kojr nlsunavriili l4 sodina zivota

rl, Duzno.t orilremenoq slaralelja preslaje ['ad se imenuie stalnisrar.rtelt ili kada odTul'a suda lojom se utvrduJe da nemam lesta

-oduzimanju. odnosno ogranlaenJu poslovne snoso-bnosti postane Pravomocna.

alan 196.

(l) Starareti\tvo nad o\obama kojima je oduzela. odnosno ogra''' ;i;;;;;o'lo,ru sposobnost presAje lada im se odlulom.ual ao'ne'enom d vanpamidnom

-posrupl'u vrati poslovnasDosobnosl.

t:r iiiion,otnu odlulu o vracanju poslovne sposobnosti sud

odmifi do.tavlja organu staralelJstva.

5. Starateljstvo za posebne sluiajeve

elan 197.

{ I l Orsan stdralelistva imenoval ie posebnog slaratelja.Ta !oj"-difl-e Do(love ili odredenu vatu poslova odsumoj osobl cUe Jehoraii(te neooznato a Loia nema zaslupn ia nepoznatomvlasnilu imtivine kada ie bolrebno da se neko o loJ lmovmlsrar - lao i u drusim iludaievima Lada je lo Polrebno radr

,ra(tite orava i inteiesa odredene osobe

r2 r OGariu iz slava L ovog ilana moie, pod uvjetima odre-denim zakonom, imenovali staralelja I organ preo xoJlm se

vodi no.lupak. Ovaj organ duian Je o lome. be7 odlaganJa'obnr lestrtinadle)an organ slarateltstva

r3, Orern staratelistva irria prema $aratelju imenovanom u

smislu stava ). ovoq alana sva ovlasaenja lao I prema

starateliu koga je sam'imenovao

alu" 198.

rll Poseban slaraleli inlenoval (e se djeletu u: posttlpku ospora-' v,tnia malerinslia i oainstva, u posruplu oduzlm?rnja rodl'relii ora,,a da Zivi sa dietelom ioduzimanja roditelskog sla

'.,ii,l za vodenie spora iza zakliuaenJe pojedmrh pravnrn

ooJlora izmed.i nlega i njegovih roditelja. Lao. i u drugrmiluaaievima kada su niihovi inleresl u suprohosll I (aoa Je tonormirano ovim Zakonom.

,:r i;.."t'in rlarateli rmenoval ce se idjeleru.nad lojim rodi-reli.Io slaranie rjswaruie samo iedan rodllell. alo su lnlereslalii"ii I rodiret;a Loji ne ostvaruje rodileljsko staranle tr

, f , iii."niL, ce se imenova I i poseban sl aratelj za vodenle spora i7a zalliulenie Dravnih Doslova izmedu njega i staralelja kao I

u drusim slutaievima, kada su njihovi inleresi u suprolnoslr'

ra, raaa"medu milolietnicima nad- Lojima isla osoba o\l\arujerodilelisko slaranie. ilj medu iticenicima kojl lmaju l\log.i..arelie reba rolCili postLrnak, ili zalljuriti plavnr posao u

i,,-. iu intcresr mali,llelnlka, odnosno SliaeniLa u supro-tnoqli. imenoval ie se ivakom od njrh poseban slaratelj 7a

vodenle ooslupka, odnosno zakljuaenJe posla'r5r Kada ioditelir, starrlelii iti poiedini orgafli odnosno organtza

riie u vrjeniir svojih pbrlova \aznaju za sluaaleve.rz- st od I

do 4. ovoB ilanr. duzni su o tonle obavueshllnaoleznr organ

staratelj stv a.

atan 199.

ALo medunarodnim ugovorom nije drul''ije odredeno organ

5rhralell'lva u sluiajevinri predvidenim ovim Zalonom poduzel

.n "n"ir,ne

mierc za Tailtlu nsobnosti. prava I lnleresa slranog

iizi,'ti"ninu. dok organ drZave iijije on drzavljanin ne donece

potreh'nrr odlu['u ine poduzme odredene mjere

alan 200.

, I r Nr zahri, r o.ohc koia ,/bn! bole'li. :larortr ili iz rlrugih opra\4.j"ir, lJllug,r nrle "po:ohnd

\.rnla \lllall se o seDl s\oJlm,,r,,riu,.. r i icrc.iirr,r,'ortdn .l.rr.1leljsl,ii moie JoJ rnrcno\'lll'1,.r.,r(l,i /:r pojedire puilorr ili za odredenu !r\ru fo'lo\r'

t2; Na zahtjer o-obe iz qlrva L ovog alara organ iralsleljstva ie\taratel ja razrijeiiti duinosti.

alan 201.

Pri imenovanju po\ebnog slsraleljr organ slaralelj5lvaodle_O r . o61ln6u2no.ti iprava staratelja. imajuci u vidu okolnosllsvakog pojedinog slufaja.

6. Nadleinost i postuPak

alan 202.

(1t Mierna nadleZno\l organa rtaratelj.tva -odredu.;e se premaDrebi\ aliitu. a aLo se ovo ne moze ulvrdlll! prema Dorav,slubsobe koju lreba \taviti.Iod skraleljstvo ili lojoi ueba ime-novatr posebnog staratelta.

l2) Prbivaliile, odnosno boraville odreduje se prema vremenukada su se slclli u!ieti ze starllanje odredene osobe podstarateljstvo.

etan:o:.Ako se promijeni prebivaliSte Sti6enika. mijenja se i mjesna

nadleznost organa starateljstva.

ita" zo+.

Ne mUenji se nadleinosl olgirna slaraleljslva za vrijeme dolse sliien rl n cldTi privremeno van pudnlaia log orgaJr a. zbog ilo_lo\ anj3. profesio;dlne rehabititacrje. :ocijalne ili zdrarctvenezastite ili iz slianih razloSa.

alan 205.

I I r Poituoal za suvliJnie Dod Slararelisllo, 1a imenovanje sld_

ia,iiid iprestaral'suiatillstua polrace qe ivodi po (luzbenoj

duinosti.

(r) gleotst

Pl(2) q

fl

ckoii ira6 iofgal

(2)

(3)

(r)

(2)(2)(3)

Po\tuoak iz stava I. ovoq ilana te hitan.U pn'bavlirniu podarali potrebnih za Poluelanje ivodenjenoituoka iz itora l. ovog alana, organ staralell\tva saraouje

la ol'ganima. uttanovom"a i osoba-ma iz clxna 206. ovogZakona.

elan 206.

PostuDak za slavlianie nele o$be pod slaraleljsrvo ili 7a prl_

mjend nekog dnigog oblika /aslrie Pokeie orFan slarale-(l) Postupak za stavljanje neke osobe

miend nekoe dnisos oblika /aslrie pokeie organ slarale-liilva na osn-ovu n'ep-osrednog saznanja ili po!odom obavJe

{tenja loje su mu duini doslavili:koje su mu dizni dostaviti:

PE]

v.t1.7

ITi2I

al mariadr. sudil'i i druqi oIPani vlasti, organi loka]ne samo-

uprare. te zdravrtrine, --.ociialne. odgoJno obrazovne I

diuge ustanove [ada u !rienju s"ojih duinosti saTnalu za

talav slutai:bt bracni pan"ner. srodniri, drugi alanovi domaiinsna i

osobe k'ote rmaiu uvrd u irvolie Prilile lakve o<obe

rlr Orsani. urrrnove I orohe i,' sla\r l. olog alana duzni su po_

ma"patr orpanu staratelisl\ a u p,ib.r\li lu PodJlaIa Polrebnrtlza iodenji postupalai7 stavi l alan :05. ovog lakonr'

dta":0r'rlr Kad Dolrene oo\luDal' iz a]rna l0b. o\og Zakona organ

st$atili.tra oAmdh podu/imr polrebne nljere /a Tasllltlosobno-sti- orava i inteiesa te osohe.

{2, Orean slar;telisl!a u sluaalu l/ slava I ovog clana duZq Ji'pre-ma potrebi. odrcditi odlor arajuie privremene ntlere t'o1e

smatre neoDhodnlnl.r3r Prilikom odhraivanid o mierama kole (e se primjenjirati na

sliieniLa orsdr !l;raleli{i!a ruko\odil ce \e prvenslvenointeresimr \iiicni['d i niateriialnim mogucnostima koje.mustoie na Iaspnlrgdnju. primjrinjuluii pri lome odgovalaJu(emeiode.oeiialnog i drugog :lruinog racla.

t4r KoC odrdiiania nrtero, u smi.lu slava J. ovog ilatu' organ

sldrarelisrva duiao ie priblviri rniiljcnje odgovaralucrlr organizeciii. odno:no itruinidLi iu 'iliu ilo polPUnrle zastr'(

o.obnbsrr, prav.r i inlere.., sllierika i njeSove Porodlce 5ara

divati sJ njima.

itan zos.,1, ALo irilcnit illra neno[etnu tmollnu nd Podrucju dnlSog

nrqrlll \trralellll!J. n'rJleTnl olS.rn \tarirlelJ:l\3 -nlo7e-lu'mirrnu oov'eliti nJ sllIJniF l^rll olg'rnrr <lJrarrrlsrrd 'o/13"1'll{d d iiqrenuie no'chao8 'lJralclid 71bflgu o nloj

^tlr OCorrrcnle 2,, ,,.1"1ig.'irle irrrn\rnurrr i/ (rJ{d L o\'gclrnr' ,1;; o;;l; {.;,,ti'"it'r'r., 'nn'llczrn ''I c.iclnlupro 'rJr'rle o

iliIeniku.

(t)

(2\

(3)

tzcba

(1

(2

Page 15: Porodicni zakon

Ponedieliak, 20.6.2005. SLUZBENE NOVINE FEDERACIJE BiH - Broi 35 - Srrana 2439

dta" 209.( I l Orsan starateli\lva DosruDa Drema odredbama zalona koiim

ie Ireden uorivni obstuoat lada odluiuie o slavlianiu nirke'osobe ood itaratelr"tvo. Iada imenuie tli"razrieSava duznostistaratefja. Lada odlucuje o. obimu bvla(enja staralelja i ooravrma l rntereslma strcenr\a.

(2, i)rp,an starateljslva moze miienjali svoja ranrje donesenarjeienja Lada to zahlijevaju interesi :tifenila, ako se lime nevnjedalu prava trecrn osooa.

alan 210.

Organi, ustanove i osobe iz elana 206. ovoS Zakona, StiieniLkoiije u stanju lo uiinili. njegov braani partner. njegovi srodnici.kao i svaki gradanin mogu podnijeti prigovor na rad staratelja iorgana starateljstva.

alan 2 tl.(l) Prisovor na rad staratelia Dodnosi se orgaru slaElelistva, a' pri!'ovor na rad organi sLarateljsrva orlaru nadleZnom u

irpiavnim swarima za dnrgostepeni postupal.(2t Orsan staratelistva isDituie Drigovore koii su mu oodneseni i.

akd nade da iu osnbvairi, po'duzima ialonom predvidene

r:1 liT"o.go.r"p"ni organ utwdi da je prigovor -osnovan- daieunulsNa orpanu stiuanelswa kalo ae DostuDltr r odredurc roku'toiem ie"du:an dosta-viti obrviesteriie o foduzetim ridnja'ma. Ggai starateljstva po primJji_nom uput.wu odluauje kojeae mlere poduzetl l o tome oDa\Je\tava orugoslepenl organ.

ala|t 212.( I r Orsan staralelistva duTan ie voditi evidenciiu o osobama sla-' vljEnim pod siarateljstvo.b poduzetim mjeiama starateljstva

I O UnOVlnl SttcenlKa,12) ljoutstvo o vodeniu evidenciie i dolumenlaciie iz stava l.' oriog elana propi"suje ledera-lni ministar radir i socijalne

politike.

PETI DIO

V IZDRZAVANJE

l. Zajednitke odredbe

alan 213.tll Medusobno izdrzavanie braenih i vanbrainih Darmera. ro-

ditelia i diece i drugifi srodnika njihova je dulnost i pravokada' je to"predviden-o ouim Zakon6m.

(2) U sluaaievima u koiima se medusobno izdrzavanie osoba izstava l.- ovos aldna ne moze osrvarili u ciielosti ili dielimi-ano, druStve"na zajednica pruza. pod uvjetima odredenimzalionom. neosiguizrnim ilanovima porodice sredstva neo.phodna za izdrzavanje.

(Jt O-dricanje od prava i duZnosti izdrza!anja nema pmvnog

dtan zt+.Osobe iz stava 1. Ilana 213. ovog Zakona medusobnom

izdrZavanju doprinose srazmjemo svojim moSu6nostima i potre-bama izdrzavane osobe.

2.Izdrzavanje djece, roditelja i drugih srodnika

itan zts.Roditeljisu duini izdrzavati maloljetno dijete iu izvrsavanju

te obaveze moraju iskoristiti sve svoje moguinosti i sposobnosti.

ttan z t6.(l) Ako se dijete nala/i na redovnom slolovan-ju rodilelji su du-

znl- orema svorm moeucnoslrnra. osreurall mu l/drzavanle lnakdn punoljeinosti 7 najdulje do"navriene J6. godineZivota.

{2) Ako ie nunolietno diiete zbo! bolesti- fiziakih ili Dsihillih' nedo(rarh[a ni.posob'no za rid, a nema dovotino iredstavaza zivor ili ih ne moie ostvarili iz svoie imovine, roditelji suduZni izdrZavati ga dok ta nesposobnost traje.

elan 217.Maloljelno dijere I'oje o.rvaruje prihode radonr ili od svoje

imovine duino je doprinosili za svoje rzdrzalanje. kao i zaizdrzavanje dlanova porodice u kojoj Zivi, pod uvjelima iz stava1. dlan 219. ovog Zakona.

etan zts.Roditelj koji ne ostvaruje roditeljsko staranje, ili kojem je

ogra[iaeno ili oduzeto roditeljsko staranje, ne oslobada se du-Znosti izdrzavanja djeteta.

elr,n 219.(l) Punoljetno dijete duzno je izdr:avari svog roditelja koji je

nesDoioban za Gd i ne more se zdooslili. a nemd dovolinosredstava za Zivot ili ih ne mo2e ostvariti iz svoie imovine.

(2) Diiete se moze osloboditi duinosti i ].zauania rodilelja kojiga iz neopravdanih razloga nije izdrzalao u vrijenre Lada je6io obave2an, u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Ctau;',zzo.

(l) Ma6eha ili oduh duini su izdrzavati svoje maloljetne pasto-rke ako oni ne mogu ostvariti izdrZavanje od roditelja.

(2) MaCeha ili oiuh imaiu obavezu iz stava l. ovos alana ina-' kon smfli rodirelja {etera. ako je u iasu njegoie smni po-stojala porodilna zajednica izmedu oauha ili macehe i pasto-raka.

(3) Ako ie brak izmedu roditelia i mafehe ili oiuha diereta Doni-' sten ili razveden, madeha ili oauh nisu duzni i/drzavaii pa-storke.

elar:,, zzt.(t) Pastorak je duzan, pod uvjetima iz il. 217. i )19. ovog

Zakona, izlr:,av^li macehu ili ofuha a-ko su ovi njcga duTevrijeme izdrzavali ili se brinuli o njemu.

(2) Ako maieha ili oauh imaju isvoju djecu. duTno.t izdrZavanjaje zajednilka za djecu i pastorke.

tturzzz-( l) Nena i died duini su izdrzavati malolielnog unuka. ObaveTa

izdrzavanja punoljehog unuka postoji pod urjetima iz dlana216. ovog Zakona-

(2) Unuk je du2afl izdrZavati nenu i djeda pod uvjelima iz il.211 , i 219. ov og Zakona.

(3) Obaveza izdrZavania Dostoii izmedu sestara i braie, Lao i' sestara i braie po"mijci ili ocu, u odnosu na maloljetne

ttu' zzl.(l) Pravo na izdri-avanie osNaruje se onim redom kojim su

davaoci izdrzavania pozvani na nasljedivanje.(2) Ako obaveza izdrZavanja pada na vise osoba zajedno. ona se

dijeli medu njima prema njihovim moguinostima.

3. lzdriavanje brainog partnera

ttan z2l.Bratni partner koji nema dovoljno sredsta! a za 2ivol ili ih ne

moZe ostvariti iz svoje imovine, a nerposobrn je za rad iti se nemoZe zaposliti, ima plavo na izdrzavanje od svog brainog pa-flnera srazmJemo nJegovlm mogucnostlma.

eta" zz5.(l) Zahtiev za izdrzavanie bralni paflner moTe po\tx\ iti do za-

kljudenja glavne raspiave u posruplu za raz!od ili poniilcnjebraka.

(2) Sud je duzan upoznati braanog pannera sa pra\onr iz sldval. ovog alatra.

(J) Izuzelno, bivsi brafni parlne. mole tu2bonr lraTiri izdrTJ.vanie u roku od iedne godine od Drestanka brJL3, ako sLr

uvi6ti za izdrzavaiie. orelvideni u dlanu l14. ovos Zakona.oo'stoiali u vriiemc" zaLliuCenia slavne rasDrave u-DoltuDklia raivod ili'poniiteni6 brala "i bcz prd.rrnka tiaj"li dozallju(enja glavne rasprave u postupku zx i7dri3\ anJe

ew, zzs.( l) Sud moie odbiti zahtiev za izdrZa\anie brainog. odno(no ra-

zvedenog brafnog pinnera alo se on bez ozliiljnog povodaod dmp6's brain5g Dafinera prubo ili nedoli(n6 o-oriJi:ro ubraCnoi z"aiednici,"ili ako bi-obavezl izdrir\anti prcd\lJvljala 6titrinepravdu za druBog bruanog pinncrit.

(2) Sud moie odbili zahtiev za izdrL^'ra ie brrinog prtncr, u

oostunku za Doniitenie braka- odnorno brainoe naflnera lz

foniiienog biaka. at6 bi obaveza izdr;rr rrnj.r !r'c,l ravlpl.rofilu nepravdu za drugog brafnog panncr:,.

Page 16: Porodicni zakon

Broi 35 Strara 2440 qluzqEry! !{oY!.,rq FqqFR4cllEBitt ponqdietiak, 20.6.2005.

alan 22't .

Sud moze odbitizahtjev za izdrzavanje ako su bradni parrnerikroz duZe vrijeme odvojenog Zivota potpuno samostalno osigu-ravali sredstva za vlastito izddav:inje, ili ako sc iz okolnosti siuda-ja utvrdi da braini partner koji zahtijeva izdrzavanje preslankombraka, kojije trajao kra6e vrijeme, nije doveden u tcZi materijalnipolozaj od onog u kom se nalazio prilikom stupanjiI u brak.

alan 228.(lr Sud moze odlufiti da obirve,/a izdrzar:rnla brrcnog pdrrnrr,l

traje odredeno \rijenre. narocilo u slucajevinra lld.r ]e hrallrajao kaae vrijeme ili Lada je trazilrc t/duavdnir r nrogr.in6sti u dogledno vrijenre ni drugi nrain osiguriti .rc,r'i'uza iivot.

(2) U opravdanim sluiajevima sud moze produziti obavezuizdr:avania.

(J) Trihn za produienje ildriavanja mo2e se podniteri .Jrno daisteka vremena zz (oje je izdrTa-r anjc odrcdeno.

-

ebn 229.Pravo na izdrZavanje prestaje ako izdrzavani razYedeni bra

dni panner, ili bradni partner iz poniitenog braka skloPi novibrak, ili zasnuje vanbrainu zajednicu, ili postane nedostian iogprava, ili ako viie ne postoji neki od uvjeta iz dlana 22,1. ovogZakona.

4. Izdriavanje vanbrainog partncra

alan 230.( l, Vinbra(ni pamter koji isnunjdvJ ullere r7 il. J I ll+. o\o-

Z3lona imr pmvo na iTdrirvanie od dnrso! r ilnlrrilcno:partnera nakon prestanka vanbraine zairdnice.

(:l Tuiha /a i,,drZavrnje iz srara l. ovug ilan'r mn/.. ..,n.,dr,ijeli u rolu od jedne god,nc od pn.rrnl.r \., lr..a, c ,,.ii, -

alan 231.Sud rnoZe odbiti zahtjev za izdrzavanje vanbradnog pafincra

ako se on bez ozbiljnog povoda od drugog Yanbrainog partneragrubo ili nedolidno ponaiao u vanbraEnoj zajednici, ili ako biobaveza izdriavanja predstavljala oditu nepravdu za drugoevanbraanog partnera.

elan 231.(l) Sud moze odluaiti da obaveza izdrZavanjl vanbrainog pa,

rlnera lraie odredeno vriienre. nxroaito u slui"ru lnrla ie ira-,, rlac izdizavanja u. mogiinosri u dogledno \rij.'nrr nr'Jnrilnac'n osrSuralr sredstva za zrvot,

(2) U.oJ.ravdmint sluiajevima sud mule produ/rti oh:1vc/urz0Tzavanla.

lJi Tuiha za produienje izdriavanja moTc \e podnij\.lr s Io dni\reka vrcrnena za koje je iz.drZ:rr anje orlredeno.

etan 233.Pravo na izdrZavanje prestaje kada izdrzavani vanbriini pa-

rtner sklopi brak, ilizasnuje noyu vanbradnir zajed icu, jli losta-ne nedostojan tog prava, ili ako viSe ne postoji ncki od.azlogiutvrdenih u dlanu 224. ovog Zakona.

5. Izdriavanje majke vanbraanog djcteta

alan 234.Olac vanbrrinog djetela duZan le. sra/rrJenro .\ ojinr m ,gl

6noslima, izdrzavatimajku svog djeteta za vrijenle od tri mjesecaprije porodaja ijednu godinu nakon porodaja, ako se nlajka srarao djetetu, a netua dovoljno sredstava za iivot.

6. Od.edivanje izdriavanja

alan 235..lr U ponLrlku za i7dr7a\anjc sud ie rrtrrorlr llluf,r i,1n. .r,

dsta\ polrebnih za izdrZavilnje.r-) PnhLom utrrdrvmia Dotrebx o\obe "oi., z,l.riie,.r r.,dr.,.

\anle. \Id r:e uTeli u dl,/ir nieno irro'nb.l.r:11,.. .D.,,.hro\l7d rrd. nroguinon

^nosl(njJ. ,/,1,'.\n\eno .t. '1. r drr",.

ololno\ri od koiih,.i!isi ocjenr n.icnilr lnrreb.r.(l) Prilikoln utvrdivanja moguinosli osobe l:ojit.ie dr:n:i dir\.ltiizdriavarie..ud ie u./eli u oh/rr:r'r nlcn" lnrr',ri.r'r\.,'r iIrror:uinoiti dl sliae lo\cciu)Lr urr.r4.r. k:,,, inie'. 'r.' lirrlotrebe i zrkon.Le ol':rveze izdr).r'.Il.r

( I) fed( rJIni nrinistar radc I \ociialne Doli[Le obiavil ie rednomgodiinle. rrrjl,d(nije do L niana iekuce godine. puilarke of'rosl.anlnl polrel)xmd osohc loid zahtireva rzdriavanie. soh/ironl na lroilo\e zrvora, koic ce.rid uzeti Lr obzrr u

no\lup[u zJ izdr2a\ an ie.

alan 236.( l) Kid "r izdrz:rvtnie zalrrrie"r' za diiete suJ (e. Dored okolno

iri iz cl:,nr ll5. orog Zikonr. uzeri u ohzir ii.r,,ra.t djelera.kro i nltrch( zr nieAorn ilolo! ntc.

,1, I fo.lunlu /a izdtia\Jntc dl..lerr sud ie po.ebno ciieniriLao dolrino' /J i/dr7a'rrnle dieteta r.rd i briEu IoiLr u odpoi i

fodi,.Jnje dtcrcra Lrlai( rodirell sa lojim dil<ir iiri.1l) RddIo spn\ol.an rodirelj ne mnie .e o.loboditi duznosti

izrir7i\ anji ntalolJetnog d jeteld.

alan 2-17.

Kad sud urvrdi da roditelji i druge osobe koje su obaveznedar.rt i izdr Trr anje n isI u motuinosli podmitivati porrebc izdrza-\anli dJ.lcl]. utaviiesril ie o tonre orgrn stdrJleljsrva ],ojr je'llrTan osrtur.alr.red\tr,r zJ izdria\anje djelcla iz budZerslihsredslava lederactle.

alan 238.fl) ()rlrn \lari.reli\rvi. vooeii rriltnr o dohtobili dielela, nasto-

j:t ir dr s, rndil(lji .porn,, rniiu o vi\ini. odno\no o.povicanlll 0OpnnO\r 7a l/dIlavanl(' altelela kdda lo zahlttevatupor.ciane potrebe dJ.rctd tlr'lo onrogucara.;u bolje'mat!-rus lne prlrlic rodrlell.r

,'l) Sf,nrezurrr r/ \rrvr L o\og eldnt rodrtelj; nroEU lalliuaili il,rc{i nolrrorr u Iomri norar:ki ohradene i.prave. Notar 1eduT1n o\ u i\prJru Jo.ra\ ili orfanu \t-u,rleljstvc.

r.' Sl'ori/r.tn r,/ \t. L i:. o.of cldna rma snagu iz.lsne i:prave.

alan 239.(l) Or!:,n .lJ..lleli\l\il. lr inre m.rlolrcrnoq diereta. ookrenuL ie r

t, Jirr ln.ruprl ,, a do,'rJenjr. o<ino'rio ln I,o\iiturie izdrZavrn r...r[o rndir.,li ,r knjirrr ,lijere Tivi brz bfravdririh rrzlo-!J ne lorr.,tl to pravn.

/lr Alo roJirclj ne trirli i,/\'rienie udlule o rzdrzrrrniu, orpansr.rr:r!li\r\a.Le x rnr( milollrtnng djcrcra podnijeri sudupnJcorog za tzvrsenle.

alan 240.I I) Ako .c rr Do\ruDlu oJl,tauie o ildrliivmiu meloliernoc die-

rrt:r ili funbljerriog djercra iz srava l. clan"llo. ov6g ZaJ.oia,org,n .ti,rrtelj*ra uccrtvujc u tonr postupku radi Taititelnlcresl dJet(ta.

tlr S!rd koji odlucul, u pamici o i/dr./a\aniu obaviie\rit ie or-g \r:rdreli\r!a o no.nrDlu i pozrrati qa na sva roaiita ido.la\ Ij.rri nlr .\e oa ule'donerine ll posillpklt.

alan 24I.C)€an starnteljstva duzan je na zahtjev suda pribaviti sve

podalke od zneiaja za donoSenje odluke o izdrzavanju.

alan 212.f,l Or:irn \rJr.r(li.rva roJi e\ldcncriu odlul'a i.porJluma rz

.lrn.r I18. orog Zalon:r o rzdrzrvanju diece irodrlelja nrema,rlu,\lrr loi( propi.ujc fcdcralni miIiirar rad:r i iocijalne

'lt i)rr.rr sr.rrarclJ\r\J prn!lera\i i,punjrvanje ohJ\eze izdria-Iiinl:'otelelJ r. radl ZJ\llte rnlerC\a dtelcla. Dodurtnta mtereiz cl rn:: : {c. o\ og Zalona irlo utr rdi da .c'ot a ohrvezi nelsfunl'lvJ orlno\no ne t\funJi\d [ lrolpuno\lt.

Clan 2,13.

Organ starateljstva ie, u svoistvu punoDoinika starih i soci-jalno ugroienih osoba, ukoliko onc sanle to ne mogu uiiniti, po-l.cruri i \i drli pu\t f:rl zJ osl\anvunje njihovog prava ner,, l17:,\hn1( lrcllr:r :rodnicirni koji su. prema odrcdhrma ovogZilkona, duZni de ih izdr;alaju.

alan 24,1.

Osobu koja je duzna davati izdrzavanje sud ie obavezati naplaaanj. t duaih nljeseanih iznosl izdrZarania u odredenomnovcanom tznosu.

ali]n 245.,l, L1 ..... ,o. 1,, Lr,, ior'../ rk i,,{l 7. \. ri" rr,ozc lrazi da

' r,' 1...r.r . rizi ili Lhr,'e i/,lrln\.urJ, rJJ' rd I J,.rnijnm Pra-

Page 17: Porodicni zakon

05.

om)o,s

lo-ta.

riritJi

sti

'le

a-jeih

)-i-u

i

Ponedjeljak, 20.6.200s. llqZqE\E{qyNE r.EP!8 qE_Q_L_ Broi 35 _ strana 2441

Y9i9!!9,1 !l:1199lt,,,!1 JglgzlTll, po\ri$nL,rin, Pred br I prur ljxnje br inom srerevinomotganom srlmrerjsrva. Ir u tonnt nolals(l onraLlenc r\prJye,ako su se izmijenile okolnosti na osnovu kulrlr je doriescn, ilan 253.ranlla presuoa oonosno sporaTum Na bracnu steievinu prirnjenjuju se odredbe stvamog ioba{2, Prava i obaveze utvrdene izmiienienom odlukom ne nrogu ,"rnoi p,ilo,

"t o oui", )uf oio,iii,ij"iirie ij;'o;;;""o.dielovati pri je podnoSen ja zrhtieva.

alan 246.

Fiziiko ili pravno lice koje je imalo lro(kove zbog izdriavanja neLe osohe. moZe ruzbonl tra:iri nal,nadu rih rroikova odosobe kojaj! je. prerna zakonu. duZna izdrzavari. alo su uainjenitroikovi bili opravdani.

alan 241 .

Obveznik izdrzavanjr Lojent je presrao radni odno. i koji jezdsnovao novi radni odno\du:an je podatke o postojanju izr iineisprave za izdrTavanje. te ime i adresu osobe Loioi se to potrr-Zivanje treba isplaiivari. dostaviri poslodavcu'k'od kojeg jezasnovao radni odnos.

alan 248.Poslodavac kod kojegje obveznik izdrZavanja zasnovao no-

vi radni odnos duZan je odnrah obavijesliti izdriavanu osobu ozasnovanom radnom odnosLr. odnosno dati joj polrebna oba-vjeilenj3 o obvezniku izdrzavanja toji je t od njeg: zasnoueonovi radni odnos-

elrn249.(l) U posrupkr za iz*ia\alle malolictnog dieretr ili nunolte-

lnog dleteta nad k_ojim rodirelji o5rv_aruju rodireljsLo.r$lnlc.suo moTe po stu-zoenuj duTnoslt odrcdtlt pftvremcne mjcrcraor oavarla rzorzavanJa.

(2) U oslalim pamicamd z.r izdrzavanie sud ie odredirj Drivre-mene .mjer? radi .d-avanja izdriaianjt ranro na prije.llogosoDe KoJa triu r lzorzavanle.

(3) Privremene nrere sud Ce odredili ako se u(ini vicrovirnimpostojanje iinjenica od kojih Tavisi pravo na izdrTivanie, a uposlrlpcima za utvrdivanie mrterinitva ili oiinsrva i i(o seuiini vjerovaLnim da je lLi2ena osoba roditelj djeleta.

SESTr Dro

VI. IMOVINSKI ODNOSI

A. IMOVINSKI ODNOSI BRAdNIH PARTNERA

l. Braina steievina i posebna imovina

elan 250.

. Bradni partneri mogu imati bradnu stedevinu i posebnu

a) Braina stetevina

alan 251.(l) Brainu steaevinu iini irnovina koiu su braani olflneri srekli

radom za vrijeme rrijanja braane zajednice, kio i prihodi iz

(2) Pokloni rredih osoba u(inieni za vriienre traiinra brxinezajednice (u novcu, srvarinia, pru2anii pornoci-rafom i sl.rulaze u bradnu sleievinu, bez bbzirr'na ro luii ih ie hraanipanner primio, ukoliko druktiie ne otoizlii iz

-nimienepo[.lona ili se iz okolnosti u tloirenlu davania DoLlona llioze?atljuiiti .da je pullonodevalac Zelio utin;ri 'pollon samojednom od brianih parrlera.

lJ) Dobilal od igrro na srefu jc braana sleae\ i i.14) Prihodi od intelellualnoq \lisnislva osrvireni zr rriienre

trajanja braine z.rjednice iu bral.na \lecevina

elan 252.(l) Brafni panneri su u iednakim drielo\intx \u!lasnici u

brainoj steievtni ako nisir druliije ugbvorili.(2, Buduii braani oartneri. odnojlo braani Dxnneri mopu

braCnim ugororoin drukaije uredili svoje odiose rezlne'zaDracnu stecevtnu.

c) Posebna imovina

itan 254.fl) Imuvina koju braani partner ima u iasu sklapanja brala

olriue njegova posebna rmovma.(2J Posebna je i irnovina koju za vrijeme lrajanja bradne zaje-

dnice ied braini pariner steLrc Do Dravnont osnovudruliijenr od nledenbg u elanu 251. dvog'Zakona.

d) Podjela braine stetevine

etan zss.(l) Podjela bratne stedevine vrai se ugovorom braanih pafinera.(2) Ako bracni panneri ne zakliuae ugovor iz stava L ovoe ila-

na. podjelu braane sleeevine izvrSii de sud na zahtiev br;dnihpannera ili povjerioca bralnog paflnera, kako tokom tako ina(on prestanla braka.

dtan zs6.(l) Br.rani prrrner lojem je porjereno euvanje iodgoj dFreta

oohrr ( e |rl podlei, baaane sleievine pored njegovog dijela i\rvirfl [o]e \u narntJenjene nepo\rednoj upolrebi djeteta.

{2r A[o .e odhrk, o porJeravanju auvanja i odgoja djelelfl izmi-ll'nr. br,h'nt paflner tz stava L ovoe alana Dredat ie stvari i7sta!a L ovog ildna-drugom roditeliu, odnolno osobi lojoj *povjeo cuvanje I odgoJ dJeleta.

elan zsl.A(o je sud odludro da se podiela izvrii orodaiom srvari zbos

toga slo je tiriala dioba rrvari nehoguia ilije m6guia uz znarnSsmrnJenje vriJednosti stvari. braini panner ima pravo preaeKUpnje te stvarr.

2, Bratni ugovor

dtan 258.(l) Braininr ugovorom mogu se uredili imovinskoDravni odno\i

braanrh pr-flnera prilitoir sLlapanja braka. kad itokom lra-JanJa oracne zaleclnrce.

(2t Z..r punorainost ugovora nuzno je da isprava bude nofarsliobradena.

dtan zs9.Brlini ugovor moze u ime braanog pannera kojem je odu.

zeta porlovna sposohnosr st lopiri njego-v 5rararelj sa 6dobienjemorgana starateljslva.

dtan z60.

. Br]ini_ paflneri ne mogu ugovoriri primjenu prrva drugeorzave na rntovrnskopravne odnose.

3, Odgovornost brldnih partnera za obaveze prema tre6imosobama

a) Pojedinadna odgovornost brailog partnera

dtan tO l.( I ) la ohaveze hoje je jed:ur braini pannel imao prije stupanjr u

brnk ne odgov:ra diugi braini pinner.(2) Zi obr!eze iz slir\a L o!oe alana braani Dartner odsorarx

\\ oJom .posebnon! imovinoin i svojim dijelom u b'rainojsteievini

b) Solidarna odgoyornost bratnih partnera

ttan z6z.

_Za obar eze kole je jedan brrani p3n ner preuzeo radi podmi.rcI'Jr lek ua rh potrebr bri.'ne. odnosno porodiine zajednice. kho i/2 ohil!eze zr lojc prema zakonu odBo\ araju zajedniel,i obaDrrLnJ p:Ilnelt. odgovdraju braini naflneri solidarno. k.rLobrlinonr \leie\ inom rako i sroiom porebnom intovinom.

Page 18: Porodicni zakon

Broj 35 lq4q414!2 SLUZBENE NOVINE FEDERACIq DrH -- !qe4i9Ek.-2s'a29al P(

(rB. IMOVINSKI ODNOSI VANBRA.NIH PARTNERA

alan 263.

r lr lnrovinr loiu su \anbraani paflneri stekli radom u vanbra_

rnoj z.,jedrri i lojr i\punjavd uvjele iz tlana 3. ovog ZalonasnrJlrJ se njiho\om vanbracnom stecevlnom.

L2r N:r imovinu iz itava l. ovog tl.ma primjenjuju se odredbeolog ZaLona o bratnoj stetevini.

C. IMOVTNSKI ODNOSI RODITELIA I DJECE

1. Upravlj.rnje imovinom djeteta

etan z6+.

lmovinom nralotielnog djelela do njegove punoljetnosti. u

n,ego!om inlerelu. u'pravliaju roditelji maloljelnika osim onomkoju Jc mrtotjelnik steLao rldom.

2. Korisaenje prihoda sa imovine djeaeta

alan 265.

( l) Prihodc iz imovhe maloljetnog djelela rodilelji prven$venonrogu [.orr.tiIi 7a niegovo izdrZavanJe. llJeeenJe. .oogoJ Iohr-.rzuv:urje Ili Jlo (o zahtijeva drugi vazan lnleres dJetela.

r2r Rorlitclii mopu orihode iz stava l. ovoq alana korisliti i zaiu drzlinle il,rbva porodice. u skladu sa flanom 217. ovogZakona.

3. Otudenjc i optere6enie imovioe djeteia

alan 266.

rl) Ro,lilellr nlogu \inno sa odobrenjem nadleznog organa sta-rarelisri.r otu-diti ili oDterelili vriedniie slvan i prava rz rmo-r ine'nr:rlolictnog dieteta radi njigovtig izdrZavaoja, lijeienja,od"-oj:r ir,6razournjr ili alo to zahlijeva drugi vazan lnleresdjerera.

r'r Simo v odobreniem orpana staralelistva roditelii mogu' poduzinrati pred su'dom ili-drugim orgairima procesne radnjeLojc se odrrdse na imovinu djeteta

D. TROSKOVI TRUDNOCE I PORODAJA VANBRAENOGDJETETA

alan 267.

(l) lroikove iz:r./vane trudnoiom i porodajem vanbrainog dje-IetJ \nose nr.ljkr iotac u 5kladu sa svojlm lmovlnsllm mo-quano\tiulir.

tjr Ll :lrr.aiu \porJ \ud ie, na Tahtiev jednog od roditelja. odre'Jiri ud'6 rv*og od njih u snoGnju rrolkova iz stava 1. ovogLl.Ln3.

SEDMI DIO

VII. POSTUPAK PRED SUDOM

l. Op6e odredbe

alan 268.

rIr Odredbrrrrr oroe diiela Talona odreduiu se pravila prema[oiirrrr no.tupaiJ suilovi kad u posebnim pamidnim poslu-n.irnl. vunoomiinim noslupcima I po\ebnlm postupclmairrrienil i b'isurante. odluiuiu o prddmetima u odnosimarodrrelii idtecE, brrcnim idrirgim predmelima l'oii se ure-dujrr ov irrt Zakononr.

(l) [J Do.ruD.inrr iz strva l. ovoPa ilana primicniivil de se

odriJbr'Zr.lono o Dmrianom -postupku, Zakona o varpr-mi.'nonr no\lup[u i'Z*ona o izuririom postupku. ulolikoovinr Zrkbnoni niie druliije odredeno.

r ]r U Du5luDI\u iz stuva L ovog ilana, a ndroailo priodredi!anjurokova i rociita, sud ce u-viiek obracali naroiilu paznju na

folr,l,u hilrroS rJeiavrnjd sp6rd radl Tailite inleresa djeleta'

alan 269.

r lr Srr,l nror.r Do \luibcnoi duznoslt lokom poslupl'a nrroailoiiu li da .e'z.rstire prari i interesi diece r drugih osoba kojehi.u.posor'rc srnle brinuli se o 5ebl I o s\ojlm frJrlma I

lnlereslfila,t:l RJ.ii / lililc lrr:r!r I inlereslr djetela orSan slaralelj\n a dleletu

(e ,r.'/Iov ri poschnog sl-frtelja u svlm poslupcrnla ukolir.rir se oLlluiujc o prdvimr djelela.

alan 270.

(l) Uloliko \lrrnka nite \posobnr s na brinuli .e o s!ojinr pra-vima i inlere.rmJ

-u lio.tupku. e nije joj oduzetr poslovna

rposobno:t. sud ie o tome obiviiesti olgan slaralelJ\lva I

nadlelni sud rali polrelJnJa odgovarajuieg posrupla.(2) Sud ae preltnuli po.tupak dol se ne protede portupek odu-

zimanir ooslovne sDo\obno.li. odno\no dok ga organ slara_telist\:t rL nadlezni rud ne obaviiesti o obuslavi. Za vriiemeorikida oostuoka mogu .e podirzeli ramo radnje za kojeirosLoii cio.r.no.t od o,'deode. a naroailo one l'oiima !rebab.iguiari 'ili zaitilili praia slra,'rle Loja nije sporobna samabnnulr se o svolrnr pravrma r ,nlcreslme.

{3) U rluaiiu r,7 \lirva L ovog alsna sud moze poclaviti pnvre'menog zs\lupnila s! akoj ilranci u postuplu. O po\tavljanjuovog za(rupnika sud ie bez odgode obavucsllll orgdn stara_teljstva.

etan Zu t.(lr Diiete koie re navriilo l4 r.oJina iosoba koioi ie ograniaena

oolslovne'.o'osobno't. za k6ie sud urvrdi da su lpo.obni shvaiiti znatenie ioravne ooslie"dicc stoiih radnti, mogu kao sltanla ili uiicni( u posiuptu \amosrilno poduzimiti pamiineradnje.

(ll Tokom oo\ruokr u korem odlucute o tome sa koiim ie rodit' ehem diiere livieli. o"o.obninr o,lno.ima i nepoirednim ko-ni ltima dietetj sa rodtlelicm sa koiim ne iivi, le o lodile-liskom st.r/aniu, sud mora'na odgoviratuii naain obavijeqlilidiiele Loie ie'spo<obno shvattti znJienle i prrvne po\ljedlceodluLe o- \'odciritl postupla io nie8ovom pla!'u da lTrazlsvoje mrilienie. Sudija obavlja neformalni raTgovor sa dlete-toni na rudu, ili vari sude. tlz po\redovcnje orBana sl ale-ljslva, o cemll sa\tavljd zepisnik.

(l) Zalonsli zastupnil osobd iz \lJva I ovo8 ilana moie podu-zimali ridnie u postupLu dok one ne l4ave da sture preu-zimaiu pamicu.

14l Osobe iz stava l. ovop (ldna 7e ['oie sud ulvldi da nisu\Dosobne sh\ atili znaie;ie i DIavne posliedice r!oiih radnii.l,ao i dijele loje nrjc nar'r<ilo l4 goAlnii:ivola. u postupluzasruPa zilkonskr zJStupn,-l(.

(5) Sud ce djeteru imenovett posebnog zastupnila alo \u inte'resi dieteia inicoovos zaionsl'og za.tupnila u \uprolnosll.kao il drucinisfucaie-vima u [oirime' s obzrrom na okolnoslislutaja. utirdi ,la je to potrebno radi lailrle djelelovihInteresa.

2. Posebni parniani postupci

a) Op6c odredbe

alan 177.

( I ) Brrcni \por ie \por u ulvrdr\ f,njrr po(lojanja ili nepostojanj3brijkr. o poniitenJu irrz'"odu brrka.

(l) Sporo\ i i/ odnosa Iodilelia idiece su: spororio utvtdivanjuili o.oora\ aniu malerinstvl ili oiinstvu. le \Dorovi o lome sa

loiim ce rodiLelicnL d,iete 2ivieli, o naiinu odrzavarjaorihnrh odno*e i neoosiednih k"onlalar3 dieleta sa drugimrodrteliem io loditcl].kom \lJ-ranju isporovi o izdrza\anJudietclr-, bc/ obzira na to d.r Ii se rieirvaju srno\talno ,ll7;jedno ce braininl sporovimd i spororinta o utvrdlvanJUmrterinstva i oiinstva.

alan 273.

(l) Radnje u postupcima iz dlara 272. ovog Zakona poduzimajuse hirno.

(2) U oosluncrnra i/ alana l"l. ovog ZJlona roaiite 7d gl3\nuras'prarJmolr.e odrTati uroku6d l5 d.rna od dlrnr prilenldtuzbc rlr zlhtleva u sudu.

l]l PrvosleDeri .UJ duZln ie doniieli prc'uJu iilrJdrli pisJniolprr'rl ple.ude rla;ka"sniic u'rolir oo l5 dand od 0ltrld

zakljuaenja glavne raspraYe.( l) t) 2xlbl ororrr odl.rLc done.ene u pno\lPfenorll lo'luPlu u

nredrtrctittra l/ clJnl :7i. o'oq Z,l'on.r. drugo'lcotnl 'udilu/.'ie odlLraili u rolu ou I5 d:md nd d:rJ lrJenlr /dlDe

elm 2l+'Na pliicJlog :.l"rrlle 'ud nru/e orllo2ili /'rl'oi(lo roclil' irl'o

nf roci\tL nlle ntol.:ucc I/!c\ll n(li od dok:l/r c'le Jc l/rooenjcodredeno.:r lolt lc vJTJr IJd. /rillle intere" ujelct'''

Page 19: Porodicni zakon

t-ai

(l) U po:ebnim pamitnim postupcimr I po\rupcima izvrsenjanorm-trimrnr o\tm.zat(onom u frvotn stepenu po\rupa suduapoJedrnac Specualrzrran za ow vrstu \forova,

/2) U drugostepenom posrupt u sudi vijeae od rrojice sudija odIOJIh Je Jedrn specUaltzoviln za ovu vrslu sporova.

itan 276.(l) U toLu postupka u brainim sporovima i sDorovima za

ulvrdivanie iolporavanie materiristva ili otinrti,a sud nroie,po sluzbenoj du:nosri, rieieniem odrediti privremene miereradi davanla izdzavar.je maloljernoj djeci kao i njihovogsmjestala.

(l) U braanom sDoru orivrcmene miere iz s(ava l. ovos alanasud moze odiediti iu korisr briinog druga, po nie-govompdjedlogu.

(l) Zalba protiv_ rjesenja iz st. L i 2. ovog (lana ne zadrzavarzvrsenJe tJesenja.

et:.n 2'/1.U postupku u brainim sporovima i sporovima iz odnosa

roditelja i djece javnost je iskljudena.

ilan 278.(l) U posruDku u brainim soorovrma i :oorovima iz odnosa ro

dililja idjece srranLe se ne mogu odreci zahtjeva. priznalizahtJev prollvne slranl(e. nltt se naSocl,lt.

(2) U po\rupku iz stava I. ovog alana ne moze se donijeri pre-\uoa Toog propuslanja, presu.la na osno!u pnznanja. nl pre-suda na osnovu oclncanJa,

(J) U postupku iz sta!a I. ovoq aland odricanie od tuZbenoe za-hrjeva iira isro pravno djejslvu Lao i povlatenie ruzbe- -

(4., U posrupku iz srrva l. ovog alana sud moze utvrdivali iat.niehice loie slraflke nisu i,,iiiele. a moze dolazivali i ainie-nice koje iu strar*e pnznale -u poslupku. osim ato se zahii-ieva sporazurnni razvod braka.

at'f:. 279.U Zalbi se ne mogu iznosiri nove dinjenice i predlagati novi

dolazi. osim ako Zalilac dolaze da ih be7 svoje kiivnie niie mo-gao iznijeti. odnosno predloziti do zakljuienja glavne raipravekod.prvostepenog suda iako se njihovim iznosenjem. odnosnopreoraganJem srtle prava I lntefe\t dleteta.

dlan 280.f I ) O troikovima poslupka u statu\nim stvarima \ud ce odluiiri

slohodno. vode('i raauna o okolnostima sluiaja io i\hoduPostupka.

(2) Stranla ie duZna po nllopu .uda unaprijed polozirr iznospolreban-za podmihnie rro-ilora iz'odAnia dolitza loies ieona predloiila. l/u/eino. ako rud u ooituolu u roo'ni iaut\rdivanje i osporavanie marerinrrvi ili bcinslva odrediiz\odenie dokaza analizom DNK. J slranke ne Doloie odre-deni iznbs. rroitovi udredeni za njepovo izvodedje isplarir aese iz sredstava suda-

(3) Predujmljene troikove i7 srJ\a 2. ovog ilafla snosil deLonaano \rranla Ioja je izgubrla pamicu. -

alan 281.(l) Kada se u postupku pred sudom odlui.uie o lome sa koiim ie

roditeliem diiete Tivieri io osobnim odriosima ineoorridnimIontalrima dietetr $ rodileliem sa koiim ne Zivi: o izdrza-vanJu- malolJetngg djeteta ili punoljern'og dleteta iz srava 2.clan I I6. ovog Zakon:r, te o drugim cadr;ciillrs rodireliskoestaranja. sud poziva orgar \tJrdGljstvil da'uiesrvuie d roiiposrupku radi zairite inreresa dietcta.

(2r Organ staratelJ.tva uie\lvuje u pgcrupku iz\ rsenJa io.igura.nla [oJr 5e provodl radr oslv:lnvanla odlule donesene upostuplu iz siava 1. ovog clana.

alan 282.(l) Orpan slaraielt.lva duTan re odr/\ati se Dozivu \uor iz srava

l. ilar .281. ovog Zalonr i uie.rvolari u poslupl,u.(l) K?dr uJeslvuie u nostuoku iu :tar:r l. ilan 281. o\op ZaLo.

nr. "rB.rrr

.tai;rrclj.rrr 6vl:.icen jc podnijcri rvoi priiedloy i

poduTlrrlt druge rddnjc u:ro\lultrll rrdi z.ritire pravr i

rnreresJ 0Jetcta, a nrroctlo t/nn\ttti.tnlenlcr kole strdltkc ntsunr\ele. preJldgrti iz.odcnje,i.rlrzu I ul.,:dtr pia!ne liieLo!c.

dtan 283.(l) Sud pred Lojim se provodi posrupal iz slava L cli:n 2El.

o\og Zal<on, obaviii'slit ae drsan'srararelisrra o DokrelrnrupostupLa. pozivati !a na roii3ia idosravljari mu podne((eslranaka iodluke. bez obzira na to uiestvirje Ii oryan stera.teljstva u postupku.

(2) Sud ie.zarraziri od organa slarateljstva da dijete. uzimajuci rloDzlr nlegov uzmst r zrelost, upoha sa mogufnoiiu ulertr o.vanja u posruplu iz srava l. alen 281. ovofzitona.

f3) Odredbe iz srava L ovog flana primjenjivat ie se na odgo-varajucr naan I u vanpiunianim postuDcima u koiima. Drcntaodredbama ojog Zakbna, organ staraielj\tva mo'Ze bitj stra-nKa. ato u nJlma ne uaestvuje.

etan zg+-(l) Organ starateli$va duZan ie na zahtiev suda orikuoiri Doda-

lle o osobnim iporodiinjm orilikima dieleie i siranike upostupku. kada srid smatra dri je ro pordbno za donoicnieodluke.

(2) U posrupku u koiem odlutuiu o izdrZavaniu malolietnogdjeteta i punoliemog dieleta-iz slava 2. ilan 2l6."ovoEZalona. organ slaratelisNa duzan ie na zahriev sudu priliupiiir rspitati podalke o osobnim i porodiinim ririlikama rlrereia istranaka u posrupku, te iriovinske prilike strrnala, anaroaito da li prikazani prihodi odgovaraju :tvamonr slanju.

etrn zss.Kada uieslvuje u poslupku kao slranka. orgrn \taritetjstva

rma pravo na ni*nadu troskova prenla odredbama Zakon3 opamiinom poslupku.

etan zso.Proti-v presude donesene u drugom stepenu u sporovim.r ir

tlana 27 2. o'toE Zakona revizija nije dopuSrena.

b) Postupak u braanim sporovima

etan 282.{ l) Posgupai u braanim sporovima pokreie se tuZbom.(2) Ako oba braina parmera zahliievatu razvod brdIa, posrutak

se pokreae zahtjevom za sporazumni ratzvod braka.(3) Akojedan braini paflner podnese tuzbu za rrzvod brala. a

orugr naJkasnrje do zalljuaenja glavne rrsprave izriiiro izj,rr iOa ne osporava osnovilnost ruzbenoB zahtieva. lrnatrat (14 iedr su brdini paflneri podnijeli zahtj& za ipor.rzumni razvodbraka.

(4r Ako jedan braini partner odustane od zah(ievx 7r sDo-razumnr razvod brala. a drupi ostane ori zrhriei u dr sc hiakrazvede, takrv zahriev smarrit ae se tu)bom zi razvod br:Ik,,

etun zas.(l) Za sudenie u braanim sporovim.r nadleTan ie oored \uda

opce mjesne nadlezno\li I sud na iiiem \u Dodririiu braanrpaaneri imali posljednje zajednialo drebjvali\le,

f2) A[o je u bradnim sporovima sud u Federaciii nadleian ,,JtoSto_\u-brafni partneri imali posljednje zajedniiko prebivaliileu ledrracltt, oAnosno zalo Sto ruiilac ima Drebiveliite ufederaciji. hjesno je nadlezan sud na aiiem su podruaiu bra.anr paflneri imali po\ljednje zaledniiko prehivalrJre,

- odnosno sud na aijem podruiju rulilac ima prebivcliile.IJ) Alo je u sporovima o imovinskrm odnorima br:lanih oarhe

ra sud u Federaciii nadlezan zalo 5ro se imorinr 6racnihpfinera nalazi u Federaciii ili zato ilo tuziltc u vriier)repodnoienja ruTbe ima prebl'valiile ili borari(re u Feder"aci .mJcsno je nadleZan sud na iijenr podruaiu rulilac iniJprebivali\le ili boraviSre u !rijerne podnoienjti (u)be.

atan 289.(l) Tlr2eni breani parmer mo:e Drotiv drusos brxanos orlnera u

bra(nom sponi isronr sudu iodnijeti irroiutu;ou iahi ut"rdi-vanJa nepostoJanja braka ili za poni(IenJe bral,a.

{2) O ruzhi i proruruZbi sud ie. pu pravitu. oLlluaiti i{onr pre-sudom-

fJ) ProturuTba se moze podniieri i iz razloga i/ lojih se luzhJ nebi nrogta podnijeti z6o9 irieko roka za frjerro prSdnoienje.

Chn 290.fl) Prr!o ni tuibu u braanonr spont ne zJslrrilrvr. nrtt ie ugrJ

niceno drupinr rokorintl i uvieunr:r. uLolllt ouinl /:l oionlnije dnrkcije odredeno. "

NOVINE FEDERACUE BiH 35 Strana 2443

Page 20: Porodicni zakon

Erei,ll: !r.e!q24aa -- ---

SLUZBENE No"',liil- IIDli!4qllF: B'u Ponr-tijeljal. )0.[.iC05.('llan 197.

rlr Slr:rilc '.1 iro:\ILID[,u r.,di ', LrL,:r! 1.,, nr-i(rin'l!] 'rl: :liicl''';.,", t,,;-r i. t rr,,.rn., k," r,rl.i[.r,ltci t:'.;o]r koj: (.'5c .rrr.''

ir.,nalloni i/ .r:r'., { .'lJ:,:r \Lr,r''',! /'tlor .r i Llt' tetct ot r''rlr Srr,'nke u Ionlrfi,tl r"ui ',tp.,l3v.rnJr ojlnllv:r \r: ilrlete.

m ilr dtcLci.', nrrrz mrilc dielrlr. Inuilrra. kuJl srl)e srrilllilo.enr dier.t:r i,/ al.64.;3-.,,.u8 lJkurlr. ldu, nru\kirra'I o]i 1e plizn,ro or'instru.

alan 2.93.

( lJ Ako luThom rrJi utvrdivanj:r i o'luri'vinjrr llrilerin{!'ir i oiin\l(.r ni\rl ohuhr.raenc \!e ^\ol'e kole f\r(l l't ooreflrlrnla cr'l9t, r lr7- D!'.,c Z.rkcnr I'v,r.l'r hiti +r:rnIc U Po'tupItl. ('rd

i. rr,ziu. u , r.rriil Iuil'u r:nlt J,,prlnc, nJ!o,1. c i dJ Li.o lll -rnkunror:r o/nk('ili ; o'Jr1u koi.r trr/'i'r,rr :rij L,r'uh\ a'ena

I'r Ako tu2rtrL u rolu lotr tc:u'1 c.irc.iio. I xoli nc nloie I''lidl'/i oo u\,ulr drnu, ne izirli t]'tlunu. *url Je orlbicili lrrzbu'

alar 299.

Sve osobe koje su u Polozaju tuzioca ili luzenikir su jed;-

nstveni supamiaari.

alan 300.

KrLla lu2L,tr rlo.jnesc ierlrn o,ltuTioc:r uTrlon'k('r) roLJ lu_

,1.; ii,J" 1;.rL,irrr; ; 6.,i., Lc.jo1 .1. i.'r:! r,' r.-'l /1 fL"rnoienjcruzbe.

elan 301.

r1, Ako dircte i rodileli loli prenl.r zxkollu /isl(lp3 dljlc zrl'-' ,lno ooinc:u tuZl'u"rrdi Litrrrii\'anir ili otpor'r\dnll m'rterr-nrtra'ili ocinrttl. ako su llreni l\lom llli.ho,ll. lal

'e rodllelj

Tlsturrati diicte i u DJmici, ali ae orPan \tilr3lelj:tv:l cjelelupo.raiitl po'*ebnog it:rrelelja ako iznredu djctel'r I IodrlclJa u

tol panrlcl posloje protlYnr lnlcresl.

,li Aio se ruiti ,ti.r.r, radr o\P'ravrnjr I ul\rd;\anji nraleri-' nstr u ili oiirrrrvi Dndruzio rodileli koji premr zilkollu Tisl(t_

px dtiele. 0 kojem je i\lekao rol ze ttrihu. org:rn slrrrlelJ\lvr.-liereiu cc imeioraji po'ebnog tt.rrrtr:lj,

( lr Alio su diiete i Iodilcli koti prema zllkollu zdslufr dijclc tl' oatntci tt 6nitirnim snina,rlirrr ulogJml. orP.an slrrdtelji'tvalnrenovat te djetetu po\ehnoe \lamlal1a

elan 302'

{ I) Cinienice od koiih .i.lvisi odluaivanje o predmelu-sno!J sud

tnoie uwrdivlti- i izvodenietn dola?r mediitnsklm \lesla_

denjem.rlr tl ;iei$niu o iTvodcniu dokrza nredicinskim vjcila'enJcln

'rrd"ic rxhcrliri rol Jd koicP. du(az treha dr \e rzvede uTr

ii,ii'.;i I'ii-ui;'.-,; obzii"i. ol'olrro.ri slu..!4. a nir 'rrohrln!,il PUslLrpka.

r 1r Pozir zl i,avodcnir' incdiLlnslog Yleilr!'(nJr. uz koji se -do_\tr.li.r rici.nie i/strra 2. r,'odtlina. \ud doslrvlJir-osobno:trrniirilr. Lfoozivu trrorr biti ilurcJertr ttslrnu\'1 rl koJol ce

'i ,jsiriCenjt iz*, riri i vrijernc ni' go!oF rz! iicnlr'r4) Str.flLe .u ob:tuczrri odJ/vrli 'c n.r pozi' iz slcvl l' o\og

i I:Lr.' i I'rd\ rgnuli \e mcdi(r0.Ionr tjeii.rferlju.r5, ,\k,r.c.u.Lnir. tlre'ln(, Do/\.rrl.r dr Fri'trrni vjL'ilrtenju anJ'

lruorrr DliK. niic orL,,ril.r pozi!rr ili ':e nijc Dod\'gl:r olornvrcil:rieniu. sui! ie irJrli n.rlog \ud:ko1 nollclJl /r njenopii*oJeni,' n., vjei':ricnje. lroilove ovog privodenla snosr

fnvctlena strankit.(t)i iko vicitaccnic orirlrier,om dnrsih medi(intl'ih rnetoJ:l nije

izvcdeiro zboi rieodrizivanir "tirrrke ili zbo-l usIrrcr\.trtjanjeSo'og izvo-dcnj:. r,rd aeiijcnili oJ krkvoP Jc lo 7na'{n'

alan 303.

rlt ll ou\tuDl,u iz.l.r!ir.'. itdl SO i .liv,r I il,rn 87',o\oI7ri'onr, tLr,l (e nil lrosill ruTrlclii(c. odnosno tuiloca oor\.or.rl

i/!odenic doL:,/i nledi( ln\klm vic.liricnl(m rJdl ul\ rdlvanJ:t

n ul r'.r r r:r , irL. udno\no oalnslvil.r:r Alo se ntcJiciniklnr viF:laicnj(rn ulvrdr dr ltl/llelJlca'-'

"i""o-"" i,iiii. "iii i",liiiti

djeitt.r. tud te odbiri ru'ltnrzahtlev u c i;elosti.

'Il) ALo \c medi. in'lrm vieillccniern u(\'rdi d" ie (rrTrlcliici

,rdrrL,\r1o ttlzlla' lo,hlcii dielct:r, \lld r:c Ilr'la\lll re\Pr'r\lJlIl I

o l:rhllc! tl /r o.DorJ\':inii n)'llcl in'lv r' oJnu'no ocln\l!d I u

tcJnot ll't srrdi ,,llrr.'rtr o oh,t 7:lllljcvd'

l2r Pravo nir tLlzbu /a noniilenje ili ri'zYod brakane prelJ/r l "nasliednike hll.'nih nJflnela. ali nlslJednlcl brrrnog prnn:ijloii"ie oodnio tuZbu ntosu naslavili ve' zapo'ell .Po\l'lir.rdi itvidivanir a.rle posiqro osnov ze pontllenje rlr II/'' i

braka.{-1) Zahliev za n3\(rvllanje poitupka i7 sluva l.ovog ilcna n'' '' se isiaii u rolu otl iert mie:eci od \null Dracnog pcrm'r:l'

Nakon istel,a ovog rol3. zahljev se moie Islaxnull ranl ' 'rDOSebnOl pamLcl.

r4l bOreaUe i, tr' 2. i J. o\oB itana primjenjival ie se i Lrd r I

podnesen zahtjev /a (porirzulnnl ra1 \od DrrxJ'

alan 291.

llr Ako tuZbu u postupku u hrainom sporu podnosi punolt -cnik stmnle, ti punonroii se mora navesll koju

'e luzDu 1""

nomoinik podnijeti.{l) U Dunom;ii koia se izdaje za Podnoienje tuibe 7J lu'ii

ilcnie brika moir se izriiito nive\tt razlog na osnovu li'i!' _'

se tiZba moze Podniielr.

ilan 292.

fl, U Df,micama 7a ralvod br*x lu)ilac nroTe ruzb-u po\tr'i 'i '' zaliliuaenia qlavne irsprJve be./ prt5lsnlia luzenog ll-.ctDrisianko;n l';zenos doL se portupal prar onro(no ne /Jvlsr'

tl) 2ahtiev zn sporazinrni lazvod brala mosll,.brd'ni palln(rroovrici dol ti oo'tupal pravonlo'no ne zcvril'

{3) U sluiajevima i7 si. l. i I ovog 'l1njr

alo ie oovl:r:crri'_' ,urhe iiahtieva 7a soor:vulnni razvod blala uslijcdilo nilk' n

donosenia "pnosttpine pre\ude. prvo'lepeni sud ce rJ('enicm utirditi d.r ie pre.Lrdr [rez pravnog deJslva I dd 5c PosiuDak obustavlia-. Ovalo ce sud po-tuplll I kada Je ud /

'_htjiva za sporaiurnni razvod brala odu\lro \alno JecldIl oo

braanih Prrtnera.I4l Na nailn iz stava S ovoP clxna sud ie postuPiti iu slu' i-yu' ' imni btadnor Dannera, iime se ne dita u pravo rus1ednlkl

da nastave prisrupal u smislu strra l elaf) zqu '1!r'\gZakona.

alan 293.

Presuda koiom se brak razvodi na osnovu zJhljc\3 zr\oorazumni razvod bral'a moie se pobijati samo zbog bllnrh

obvreda odredaba pamitnog Postulka. Tbog loEa slo Je prrslJlrJk

i" riiuoa u.ata Ori u zabluAi ili pod uticrjem sile ili prer are L'ro

iu slueaju da nisu biliispunjeniuvjeliizilana 47 ovogzakons'

alan 294'

Pravomoina Drequdr koiom je utvrdeno da brak nc portoji' ilir.iom ie Urar' ioni;ren iti rri'eden. ne moze se poro(lonr

"i"ii.'* i" ,.i,*tianie posrupla ili pr;jedlogr 7a povr'r"rj u

i'.J,tr<nie stan]e. izmiieriitr u diicllr o pre'tanku brara' bc7 nD/rlrli ro ai ti .1. n'"f, oa ilranrla ,a['ljuiila novi brlk'

c) Postupak radi utvrdilanja iliosporaYania materinstvi! iliotinstva

elan 295.

(l) Posrupct' u sporovima radi ulvrdivarria ilr osporavanj' tt' 't';rinst\ a ili olinslva pokrece \e luzoonr

{2) Tuzbu iz slava L ovog alJnd d;jel( moze podrL'i t'ilo-lJ''l' \udom oDic miesne nddlezno'li. bilo pred sudonl lrJ (U(inpodrueiu ima piebi!ali(le. odnosno horsviile

rf, ito ii u soorovima tJdi utvrdi!mja ili o:porevirnjil muic'' rin\rv'a ili otinstva sud u Fedcraciii nadlezan zato slo lul'ld''

iiji^' -iil"iiiii" u Fc,lcrrrciii nlicsno je nadleiln 5t"l n r

iiieni podruaju Iuzilac inrr p.ebivaliile'

alan 296.

tl) Slranke u porrupku radi ul\rdiv:mli' nlalerinslva^str: Jrlcl('iena koia sibe smJlra mriloln dlctetd r/ cl /J l bu \rrv ''"-,i'i,*iiii ioii "et

e *m,rtri oc.ni djetetn. orlan 'ri.rilcllsrvr.nesliednici ii tlanJ 77. ovo: Zakona i Zena

'Ue se nlirl('rl_

nrt,ir utvrduie.rll Slranke u no"tupku tildi ulvrdi\dnia oiin'l\r 'u: diJele nrr_

ika dietelJ. muil'.rr.Lc l(oii lehc 'nt:rlrJ o.cm dJelelJ l/ \l: \ a

). Ctin Zo. i(l.rn S'1. oiog Zrkon:r. org'rrt stJIrlclJ\l\'r' rrr-

sljednici i/ alenr 77. o\'og Z:rl'onr t lnu'Lrra' c'lc ^ 'r' I

n:l vo ul vrLIuJ^.

f-qr

d)dijko

(1

Page 21: Porodicni zakon

5. &-ry!jqrj4,?-u.!,?oQl. ..- NOVINE 24:t\d).Posiupak odluaivrn.ia o pitxnjima sx kojim de roditeljemduele zrrlclr. u nrcinu udrTurunja odnosa i neposrednihkonlxkara djclclx sa rudi(eUern io rudi(eljskom staranju

Clan 30,1.(l) Odlukorn toiom.e ut\rduie da hral ne oostoii. ili se ooni-

Srava. ili ralvodi. lojom se urvrLluje nritciin{v"o ili ofirisrvo.kao l odluliom donc:enonl lr dtuEim slLriaievima odvoienopiivorn roditelja. sr,d ce odluciti o t-otne sJ k"oiim roditeli6m CE7r\Jetr ni4loije(no rljerc. rlr clijere nad kolim se orlaruieroclrtel\[o sta]anje. tritLon punoljet.tva, o niCinu odriavaniao\ol,nrh orlnosa incposrrd||ih lont.rkara dieteta sa druqiinrodrleljenr, Lao i rorlircll.kurn srarinju drugog rodircllE usmi\lu iliva.i. ilan llj.6vos Z.rkonrr

tl) Odjukom iz 'trva l. orug tl-rnr sutl mole odluaili o snrie-slaJu dlel(la r po\,t.r,,v.,n iu n i('got oq au\ anir i odsoia dru6oiosobi ili ,usrinJvi. r(n ji ro purrelino radi zasrirE iajbolie!lnleresa drerer:r

(3) Kada ulvrdi po\rojrnJe r.rzloga iz ..tana 154. ovos Zalo0a.sud fe odlulotn iz rt:r\r l. o\og al]n:l izreii mjdru oduzi_mirnJr rodrtclJstoS stJranla.

alan 30-5.(l) Prije,dorruSeqa odlukc rz rr:rr a L ilan 104. ovog Zalona

:'ud ae zrlraijli nri:,|J, je i prij. Jlox organa starat;lisrva. Uslur'dju ralvoda brrki tudilrlir, organ si.lritelistva tluZan ie

- u/eli u ol,zir nliilJetrje o:obe t,r.l.riicrre zl posridovanje. "(-') Miilj.nj.. ilriJedlog iz "ravr L o\uB tl:rna orgar srarare-

lst\ a drrZar je hitno dosla\ rri s du.(3) U postuplu donoicnla udlu(c iz sr:Lv: l. ovog ilana sud nije

vezJn z.rhtje\,ima stritnaka.

alan 306.i I ) tr odluci o tume $ lojirn ce roditeli,.m diiere Zivieti sud Ce.

.rl\o Je to potreb o. nrloiili osobi Lod koje'se diiere nalrzi dagir preda rodttetJu.

{:l Odluka iZ stavr I. uvots i.lanJ obxvezuie stranle. orsansttuhlclJst!i i osuhu lod Loie se diiere nirlxzi.

fl) U odluci iz \lrva L ovoq ilani, (ud fe odrcditi rok zaIred{u dJeleta ili n;lloZiti dt se dijcte preda odmah.

atan 307.

.. Sud moie prihvatiti spomzum roditelja o rome sa kojim 6e ro-

ima prebivaliste u Federaciji. mjesno ie nadlezan sud n.icUeDl poorualu tuzllac tma Drebivalijte.

(3) Ako-nadlei:nosl suda u Federaci;i u sporoviml o zrkonsl,orrrrzorzaranJu posloJr zato Sto ruzenik u FederaL iri imr imovinurz koje se moze naplatiri izddavrnjc. ntjesno.l"e n.rdleZan sudna aucm se podmiju nalazi ta imovrna.

VIII. VANPARNI'NI POSTUPAK

l. Opde odredbe

elan 312.Vanparnidni postupak provodi se prcma odredbama Zakon:ro vanpamiinom postupku, ako oviri Zal,onont nije dmLr'rje

odredeno.

dtan:t:.(l) U^v-anpamiinonr postupku u prvom slepenu odluauje sudij,lpoleomllc .(2)

l_zj.lre uds.snika- u. postup|u. date van rociila. moze na zupi.snrti uzett i struani sarildnik_

etan lta(l) Udesnici u postuplu su osobe koie su postLlD:rk Dokrenulc.

osobs o (riJim se pravlna ili praviim iniere.inra ddluiuie upostup,(u. tao i org$ koji uiestvuje u po\tupl,u na osn:o\ uza.konskft ovlalienja za pokrerttnje Doslubli. tiez obzin nu ro

- oir r su poslupal pokrenull tlt su lasnte stupili u posrupJk.(2) Predlagaa. u smislu ovog zalona. jesie lliiaLo iti prJvno Ii-

ce. oonosno organ po ('ijenl prijcdlogu ie posrupll pokrenur.

l_l{9tlXnlt predtagaaa Je.osobd prema lojoj se o\Ndrujepravo rlr pravnt interes predlsgxaa.

etrn:t5.( l) Sud moze donijeli odluku j bez odrzavanja usmcne rasprJve,

ako smalra da rxsDrava niie DotrcbnJ.(2) Sud dono\i odluku na roiisiu srrno u slutaievima k dil ie lo

ovrm Zakonom odredeno ili Lada ociieni lla ic orir;.rvirrieroaiSta po{rebno radi razjalnjenia ili "urrra;"inii oaiuf nifi9IJSn,"q.l!' kadc smara da je zbog dmgih razlogr odr:r-vanle roctSta prrkladno.

(3) Izoslanak p+dinog uaesnika sa ro(iira ne sprciavi sud dadalje posrupa-.

itan:t6.fl) Kada.se rjlSenjem suda nrijenia osobno ili Dorodiano stanie

ucesnt,(a ltr nJrhova prava iduznosti. pmvne posijedice rji.senji nastaiu lada ono post:lne ordvunrurno.(f) Izuzetno, iud moZe odrediri d'a prrvne poslie,_lice ricieni.tna\lupaJu pflle prilvomoanosti. alo ie lo Dotre6no ra(li-7x(tii,.maloljctniLa ili drugih osoh.r Lo'ie nisu ,posobne sinieoflnutr se o sebi i o svojinr prlvima'i interesinra.(J) Pravomoino rjesenjc iz slava l. ovop alan3 bez odlaqaniu segoiJavua organu upravc nadleZnom za vodcnje riati..nihI(nJtga.

it-:tz.U vanpamidnom postupku ne nastupa mirovanje postupka.

dlan 318.(l) Ako.sud utvrdi da bi posluprL rrebalo provesti premn

pravrlma pamtanog postupka, ob $avil ie vuroiimiinipostupak. Postupak (e \e po prrvomoinosti ricienia nastaviti

^ prema pravrttma pamiinog po\rupl,a pred nadleinim sudom.(i) Radnje koje je proveo vanpxmi(.ni sud (uvidiri. vieStxfenie.saslusanJe s\Jedoka idrugo), nisu bez vazno,iti ,aoio zato (rosu poduTete u \mpamitnom posluplu. Te radnie Donovil cese \amo ako jc ranprmiini sud uiinio nc(u od birnihpovredi odredaba prmiinoe orr*tunla.

(3) Kad je odlula. suda donesine u rianp.miinom posruplu. apo\tupqk je rrebalo da se proveJe preitx prJvilimh Drmifno!postupka. Ia odluk.r mu)e se pohiirli firevnirrr lijelovimi.alo Je. \anpamifni sud uiinio nil,u od bilnili povredaodredaba prmiinog po\tupka.

alan 319.(l) U -vanpamidnonr postupku odluke se donose u obliku

rJesenJa.(2) Bjgielljc. proriu Log jc do,,votjena poscbni zrlbJ, Lao i

rje\cnJe drx8o\lenenog sud:r rnor J hili bhr.L/lo7cllo.

1

L,

lt

j

odnosa i ne-

e) Postrp{k u sporovima o izdrL*vtnju

CIan 308.(li O izdrTavanju nulollernog rJjrrrrr ili punoliernop dierer.r ood

uvjcrrma odredcni r U cr. I. i ). lan- 2 l6.-or og- Zilona sudcc oiluarIl odluko r kuionr rrrvrrluic da brak nc"oostoii- ili sep9nlir:rv]. ili r1,\ odi i odhrLont Lilonr urvrdrrjeinare"rinsrvo,,lr ocrnstvo

(2) Odluku o i,,dria\anju dicret.r rz .rava l. ovos ilana sud iedonU.tr r u dru"ilr 'luirier irnlr odroicnoq Zivo'ta roditelie.

f3) Sud, ce o.liuku o izdr,,rlJnju iz rr. ).-i 2. 6rog ilanr dosiavitinadle2t)ont orEanu slllriltelistvr.

alan 309.Postupa* u sporovinla o i.zdrTav.rniu ookreic se na zahtiev

osobc lojuJje odre(lbarrra ovog Zalona pr iznalo lravo na izd;avanle Nao r organa \t:lratcli\rva. u slladu sa srevom L ilan23g.ovog ZrLo- a.

alin 310.

, U,nr,.lltpku u .porolinr o lTdr)it\ rnju neie {e primjenjivatiodredbe /rkor:r o l.r-niirlont 1.o.rup(u koje .d od'nos'. napo\luprk U sporovtnt:l ntale \ rijcdnoslr

alan 3 .

fl) Za.\u,lcnje u_.porovirnJ z;r zrkon.lo i/drZovanie, ako lelrrzrlr. oiobl loJd ltiTr r/dr;r\iurje. nfldleitur ie dored.url.ropce n\csne nrLliEzllu\tr I ,u,i n], iie|lt podrucju iuitlac im]prebr\.rlr(re. odno\no bor.r\,iirL'.

(2r AL,, ic u qporL,\ rJ z.r z.rkorr.lo iz.lrzaranie sa medrrnlro{l rIln et' .ent,nr,, \U,l rr te,t...n iji nl.rlcZ:1n 2ato Sto luZilac

Page 22: Porodicni zakon

SLUZBENE NOVINE FEDERACIE!4 Ponedieliak. 20.6.2005. P(

(l

ltqill- qsal ?14! -'--alan 320'

Protiv rtcsenir done\enog u Pnom step€nu moze se izjavltl

TdlbJ u roku od o.anl dana od dana dostavUanJa rjesenja'

alan 321.'tl) Zalbr protrv ri.icnje iz alana 320 ovos Zal'ona zadrzava"' -ir"i;inii-ii"s.?,i. aLo zalonom ili odlu(om suda nije dru-

Liiie odredeno.,r' i,'i-",.;" odluiiti da zalba ne zadrzava izvr;enje rjesenja'- io;i. * izeiene miere za zaslilu prava inajbolleg

'nleresadt6lela i drugih osoba loje nisu sPosoDne \tu-ne onnurl sr usebi io svoiim pravtma I lnlereslma'

ebn 322-

( l, Povodom blagovremeno izjavljene zalbe prvostepeni sud

morc rieknie-m Dreinaaili ili ukinutl svoJ€ rjesenje aKo se

ii^i nd u.iliaa;,i prara drugih osoba koJa se zasnrralu na

,,,, 'i[""tti*',"ra,. odnosno ne uline svoje rjesenje. prvoste-'-'

""ni suJ'ie zirlbu zaiedno sa spisima' dorlavltl drugostepe-

iorn.rdu na odluiiv$je bez obzira na lo da ll Je zalDa Po_

dnesena u /akononl odtedenom roku', tl flruso.teoeni sud moTe odludili i o nebhgovlemeno podne--'r"n"l:el6i

ako se lime ne vrijedxju pravl drugrh osoDa KoJa

se zr"snivriu na tom rjesenju.(tan zzs.

Il vinDanli(nom oostuDku Ll Lom se odluiuje o osobnim i

..,o,lrtniir sraniima uiesnika mjesno nadlelan ie sud na 'Uem

Lo,trueiu olotru"u aitem interesu se postupal vodl-tma preol'

vrliste, I rko nemr prebivaliSle. sud na filem PodrucJu la osooa

ima boraviite.

alan 324'

(1) Ako se u toku postupka izmijele okglno^sti -na .kojima

jAto \c u loku postupka izmijene ololnosli na..kojlma Je

,,rsnovana miesna nadleznosl suda. sud koJl vodl Postupaxnr"ze preami'r usluPiri.. sudu \oji. j!,Pie-T-a- tf:)f}t:-EAlo \e u toku PostupKa lzmucllc o(ur;;.;";;;;i;"'" nadleznost iuda. sud koji vodi

oiolnoitima mjesno iradleian, akon- akd ie'ocieledno da 6i si Predprovesii. ili -alo je to u interesuti,n sudom poatupak lakie provesl,' lll

osobr o kojima sud vodl na,ocltu Drlgu'ili -alo je to u interesu

et i"ol * pii,a'""i,glypl Sryc91'.1d:-,1-T::j:^':-T:bjr"*?;i);;'.,;';;i ;;;ii"i 6rieuisud ie prije usrupanja predmetaJ -,1 -. ..... ",--^'-li.r.; ,1, " ^dredcnom

mlu Oa SvOleda svojeirma (ud vodi narofinr bri8u. sud ee pnle usru

pou vrt i or g:ur,lI*L]i'_l:1 ^d-1-i^:-d'11:Tii'.i'i',ia'.'fi.ri.iila-ri,ii,'u"tup-io Ako organ \tarateljsrva

;; ;(;"1i";"; rolu ne dostavi 6i\ljenje. sud 'e

Posluprrrprema o*oln.,srima qluaaja. vode(i ra'una o mtereslma ovln

osoba.

2. Postupak za oduzimanje i vradanje poslovne sposobnosti

alan 325.

r Ir U DosluFku za oduzimanje i vraianje poslovne sp.qsPbl9:t]

"ud utrr'drrle da ti postoje rlzlozi lz stdva l clan l''z uvuB

/: ollJ.{2r PosluDrk iz sla!a l. ovog alana mora se la\riili sto pnje' a

n:rjkainrje u rol'u od.l0 dmc od dana Pruema prueoroga

alan 326'

r lr Po\luork z.r oduzimanie poslovne sposobnosti mo2e polre-' ' ' .r'i i'"ii

"J .i*uinoi dujnosti iti ni prijedlog .organa stara-

i"li<rrr 6rainoc oannera osotr loiol se oduztma postovna

.p6..ttos. njinih l-rvnih srodnila u ravno; lrnUr' a u

ubboinoi do drugog stePena'

,:r Fi.run"i ,i "uiri" poslo'r'ne spo:obno'ti moie Pokrenuli'- r,ir'ii, .tuiUc,,oi diiriosli ili na prijedlog osoba iz.slava I

,vod ilana rli sl;rdteliJ. u? odobrenje organa staraleUsrva rro.oi,e loiot se urai" po.lo' na \Posobnost'

, r, il .;,.JrLr, ?J ookeldnle po'iupla iz st l' i l ovog ilana' ' ;i;lii;i;.;i;iii "i t61in," '" u asnrva prijedlos i pre-

dlo/tli do['e7l l<iiinru se utvrdujn le 'rn]enlce'

alan 327.

ZJ vodenrc po<lupka nxdlezan je sud na 'ijem

podru'Ju

o.ol.r !,oiol 'i oiuzini,r ili vr;ca po'lovna slo'obno:l rmd pre-

hr\'.,lriie. odrrosno borJvi(te.

alan 128.

AL(, rt oirl,r loloi .c odrlzlllrJ' odno(no vr rca loslovni \po_

.nr,,ro.r il:r'nik ncl'ieinirra, suJ ie be, oJlJgilnjr' radr TdbriJezDe

vodenja postupka, obavijestiti zemljiSnoknjiZni ured nadleZnog

suda.

itan:zg'Ooot retaniuDosluot'aobavieitavaseopcinsk sluZbanadle-

2nx 26'pq516vq"vodenia mariinih t'nliga u kojima je upisana oso-

ba t oj6j se odtrzima. odno"no vraca Poslovna sposobnost radl

evidentiranja vodenja PostuPka.

alan 330.

r I ) Na sva roaista 7a raspravlianje o prijedlogu pozivaju $ pre-' dlaeaa. slaraleli osoti koioi se oduzima ili vraca poslovna

spo-\obnost. oilnosno njen Privremeni zastupnll( | organstaratelistva,

r2r Otoba(oioi se oduzima, odnosno vraia poslovna sposobno_' \t ooziva-si i saslusava na roaislu. osim ako plema oclenlsuda sasluianie ove osobe niie mogufe zbog nlenog zora'vstvenog slania ili bi za njega moglo bili <telno'

r3r osobe i7 st. i. i 2. ovogiiana iorgan staratelj$va mogu u

loku oosrupka utestvovitr pri izvodenlu dokaza t raspravl o

rezulfatim:i cielokupnog postupkaq, ri oJurir-'iu ili irac"aiiu poslo\ne sposobnosli sud odlu'

auie na osnoiu (inienica ilvrdenih na ro'lstu'rsr ,A.io ie orobr koroi se oduzima' odno5no vraca poslovna' *n.rrottnott smieiicna u T.lravslvenu uslanovu lll. uslanovu

+ciiJlne zaslil6. lud fe ie po plavllu sa5lusall u toj u$anovl'U zdravstvenoi urtanovi sud moTe odrzati I roelsle na lolemre saslusati prritivnika Predlagaia.

dta" ::lr I ) Po ndlosu sudt osobu o koioi se posrupal vodi mora Pregle-

dali \ iellak tiekar odgovrrajuie sPeclalnostr' xojl ce oatr

oisdninaldz imislienie o njenom pslhl'l\om slanju'

rz r 'u i.f io i. .*u" ,i koiol se-'odi posrupal odlulom suda smje-' itena u idravstvenu ustanovu i ako tz lzvje\taja le usrturovcDroizlazi da ie Dotlebno oduzeli ioj poslovnu sPosoDnost' suo

ire mora odr6diti pregled iz stava I- ovog 'laia'(l) Vjeslatenje se vr!,i u prisuslvu sudrlc'

dta"::2.r I r su.l mo).e odrediti da se osoba o lojoj se vodi. postupak' orivremeno- ali naidulie na lri miesrca \mjestl u zdravslvenu

irsranovu. ukolilo vi6slal liet'ar ocijenr da le lo polreono

radi ulvrdivanix njeirog psihicl'og slalrja I sposoonoso za

rasudtvarje ida niie Sletno 73 njeno zolavUe(2t Ako se Tdravsl!ena uslanova iz stava I ovog Clana nala2l

van oodruii.r suda I'uii provodl posruPirx' oval suu (cnorre6ne reJnie izvesti pulem nadleinog suda

r.lr Fiotir.j"s.nji i. 'rava

i ovoB tlana dozvolJenaje zalba

dta"::1.Kada utvrrli da posioie razlozi za oduzimanje poslovne

soosohno\tt. srrd ue o.obib kojoj se vodi postupak oduzetl tlr

ograniciti postovnu sPosobnost.

dtan::+'r lr Su.l mo.ie odlozilr donosenie Iieienja o ograri'enju.Poslo' u.e .no.obnosti zboE zlouiotrebe ulkohola ilt dru8ln sre-

airavi zarisnosri. rln"o se ta osoba podvrgne lUecenJu u

zdravstvenoj ustzmovi.(2) Donoienje ijesenla iz sll\r I ovog

'lana odlaie se na

vriienle od ie'l do dvanaest mlesecl., f, N'" *onr"n*f D trar a 1 or.[ chna 'ud

ce upoTorili osobu' koioi tibr ocranititi Poslo'vntspo\obnosl

,a, iili'"ni. o o8tremiu opoz'at ie se alo o'oba kojoj se ogra

n ita v.,'oo.lo r no'soir"o6nost nrpusti TdIdvslvenu u\tanovu Irr

;;il.s.i; iiF;;i:;;'ijimi odt'g"n;a aono!enja rjeknja'

alan 335.

ll) Rjeienje o oJuzimanju ili oglanricnju poslovne sposobnosli.lo\lavlra sc osoDr Inl:l le po.rnrtela-prijedlog za PokJeldnJ-e

;;fipi;.";;bi t'oi61 ie' oauiimr' p6'lovna spo:oonost'

hrenoh 'iarrteltLr

ioig:mu slrralell\l! d'

fl) R'te(enic iz *r.,va L ouog ildnd se ne mora dosta\rlr osool

Ldioi re oduzima noslovna spo'obnost dlo ona ne moze oa

:h"i;l )"::;; i i;r,e poiledi'e odiuk( ili aku bi tL' brro

<lelno z1 nleno zdrJvlle.I o;,;;.;:',,;ii rt*ent:' iz stura l ouog clana 'ud

ce po

Ju)benol duino.'ti "ol'.rvijcstitr or gan storatetlrtva'

Page 23: Porodicni zakon

Bqleqi4i"k ?S.0?9!s.

dtan 3+:.fl) ALo prestanu razlozi i,/ st. L i 2. ihna_laj. ovog Zalona,sud ce po slu;henoj du2noqri ili-na pri.;edfog os:oba o,iiiscenth u stavu 2. ilin 326. ovosp"i[ii",i,," iii-a1"ri,iii.;;;i ";;F"iil"J.".fl:?,J"!n..l]"rKSusuur (oJoJ Je Ona OOuzela. Odnosno OgrJni.lena,

(2) ljg.ty9 ullrdi sa.velitom \jercv nocom JJ se ne mo)eocekrvau rztJeaenje ili znarno loboljianje p.ifiit"s ,trrillipl::l_.i+ q.eih' orornosri )bog'ko1ih .t"

;_;i,: ;ii;"i;posrovna sposobnost. moTe odbiri pniedl6r zs poro,rno ilid1etomidno vracanje po.lo,n. spo.ot udiri itsai"airi l"ili.iiirv rroze orll ouzl oct goJinu dana, prije iileg istek sc n"e

. moze.ponovqo rraZiri ,iacanje po,lovhetp".bb.";,ii:'" "- "'f3) Pijedloq za vraianje poslo, nJ .posobnosri loji ie oodnesenpnJe tsretr roka rz srava 2. ovog ilana sud a. oijtiaciri -"' '(4) U posrupku za. polpuno ili dielomicno vrdcanie Dosjovnesposobnosri plftjeijivar r""* ", ",te""iiiir5i ;r::ii!rt[|ff":i:' Zarona o posrupku ?., 'd';i,;J'i-p;'i;1;;;

alan 337.(L Proriv.rjeienja o oduzimanju ili !radar1ju poslovne sporobno-srr zatbu mogu izjaviri osobe koie r

_ u ror,u oa iri.aan?i;;;;iirjiilt",I"yii.j\ ov:rre u po\rupk,

t:) _O^:19a. igJo/ se odu,,ima posiorna sposobno.r moze iztJvili

- zatDu Dez obztra na svoje zdravstvcno (rmje.(3) Zalba.ne zadr2ava izvrlenje ricienia. osim ako

"ud. iz opra_vdanih ra2logd, druki;ie odluii. "

(a) fl9:t!p"ni sud ie ialbu. \a spisima bez odtesania do\raviriorugostepenom sudu. koji ie dirzan donijeti odfri,j-ir;l;;it5 dana od dana prijemiZulbe.

alan 338.

, Prlvomocno rjelenje o oduzinranju, odno\no \ractniu Do-srovne sposobnostr sud ie doslavili opcinskoj sluibi nrr.lleT,noiz.rposlovc.vodenja matiinih knjigd ridi upi.a u mrtiine knrioerooen/n r zemjJtsnoknjiinom uredrr nadleinog sUda.

atan 339.

._ Troikove postupla oduzimanja i vri,ianj.r po.lovne spolo_Dnostr snosi predlaEalad.

3. Postupak za davanje dozvole za sklapanje braka

alan 340.

^,^u-poslupl'u davanja dozvole za shlapanie brrl,r sud oJluiuie

:,[i"*i"o#''"' rlucajevinrr iz srrrln ^'1 ti i i. iii li.l ii.elan 341.

(1) Postupak za dalanje dozvole za sklarpor,rece se,a pnJedrog,nutot j",r" ogoTJl

braka malolictniku

(2) Prijedlog za. pokretanjc po.ruph radrzi osobne oodarLe oosobtuna koje rete sklodiri u;t. "."uri p.ia-,iii.'6"iii)r,"

!rmir predldgaaa. iinjenicc nr koii ra se ,,rrnirJ pr1.jf-of ioolaze o iznesenim Cinlenicarna. "

CIan:a+.( l) Postupak.za davanje dozvole za sklapanie braka osobi ne_sposobnoj.za rasudivanje porere ie ri pii;eai"d;;b".k;;;

Je nesposobna za rasudivr;ie

''l#"qffiii+"i,,{";.Tf ,|,i'#Ilift ff i""r'"'i:irf l1'I',":

alan 345.(l) S-ud iq na odgovarajui; naiin ispirali da.li posloje uvieti izrlava 2..alan Il. ovbg Zakona. fe ulvrollt osobna svoistva

, #""i,llJli"j:ffi ,:j,l,rr; 1,":.:."*:1".r:i,l"i;";;;,i;;'.; ;:rrJ rnJe donosenja rjesenja sud ie pribaviti mislienie zdra-vsrverle u\ranove i org'ana sraratelisrva, ,istuSii,ZJ .*aii.

i":i.l."pqlt sa NoJom on Zeti sklopiri brat, staralblia iliL.,..]::!l,|..J-,-.J srara o predlasaau. e prema p;iiebl-ifi.i;r. rlJr I uruE( uoKaze.

lJ) 5ud fe. po pravihr. saslulari predlagaea bez prisustva osralihucesntka u DosnrDkx(4, Sud-je,duian rrt;rdili. i.osobna svojstvl. imovinsko sranie ioruqe brrne.okolnosri koje se odntse nt ;;ob;^;u"i;j,;;predlagae Zeli skloDiri bra[tt'

i"dl''t^Bi,H{t"rrd,","?ir""",ffi{,,fi .iffl,l':f;j:Tl sHi}itzaslrh. porodice. kao j shvaianiima veaind, l6joiii 'iiolDe koje Zele sklopiti brak.

dtan :+0.(l) Rjesenje,o davanju dozvole za sklapanje braka dosravlia seq5qlgsa.'r i osobi sa kojom predtagiFlitiir$r;ii ilf."ri_orletJrma. odnosno starireljri predlagaia i oiganu srara_

t"HlT*;"[:,"uJ&gx,9:i"o;h',:lr"ildavaniedozvoreza

ital yl.-- ,P^rotiv

rjeienja koJim se dozvoljava s*lapanje braka osobi:::l::9onoJ za rasudivanje ialbu mogu poanijeri sue o.oGn.aveoene u. odredbi stava L elan 341. ovos Zakona a n,.r;,'i i;::ll"J,i'iils'1"obij"

p'15ii:,"# Si'"'#:3.:','"'li,'#ii fl :P,

iian:at-, , O.obe kojima je dozvoljeno sklapanie braka ne mopu hr;rtixroprl pn1e. pravomo(nosti rjesenia 5 davenju a.iiof" .,sktapinle braka.

itan :+9.

-..liij*l.g za davanje.dozvole za sklapanje brala moze se

llir'ltor""i J*^t"nosti rjesenja o a"u"Ju' ao*or" ii.i rii4. PostupaL za oduzimanje prava roditelju da iivi saoJercIo.m r postupak za oduzimanje i}raianje roditeljskogstaranJa

' ' ' fli{fi&isi l:lis:l,,i?;f,f # ;}lT-"ffi,u' #"1,1?*?,:X,i,,i;- rr. staratetJu predlagada inadle2nom orsiin, siiii"fi,]rr r""'" $f#;" H*'i: ff.;9i';Lr;Af,i?,.,j. davarje d6zvore za

(J) Protiv rjeSenja iz.stava t. oiog clina i_albu mosu Dodniierim^drte!- rli srararelj predlagaia i "rg_

ii;;;ii;";.?;#;;rJesenJa rz srava 2. ovog tfana predfagad i o.ouiiiiJ.i,i,riinnamlerava sklopiri brakl

ttan:SO.(l) U posrupku. za oduzimrnle prava roditeliu da 2ivi r:r

Sg.l3T ;,,iJ9i,_.Jfe u srrirajb,ima i,G:[,";,"-; .i;; ].i

rl) lrij:glog zE Fkreranje poslupka iz srava I . ovots atana nro2eryg,1,'11il Jtgi rodire[j. dijere iri orgaa virrelilu,ii-i

. , liyllrprl moze potrenuli i\ud po sluzbe-noj duznosri:,', I9,"1!go.\ tz stava l- ovoF ilsna mora se zavriiri sto oriie- rn4lasnUe u rolu od t5 dana od dma prij.;, p;i";ioi;.,' -

rr) {j511^9!u7tm"n1r, prava rodirerju Aa'ui.ii ,a lj"ieiom- iz;iese u rraJanJu do jedne Eodine.

-

alan 342fl) Sud,(e na odgo-varajuii nrarn ispilali dd Ii postoje uvjeri- urvrcteni u sldvu 2. alin 15. orog 4r.una.(il PrUe dono\enJa rjesenj:l \Lrd ce pribrvili nr.la.z i nrirljenje

loravslvcm uitanove i n)islieoie brsan:r srer:rtetrstvr. s.rslusar ce qredlaga.i i osobu sr"t o'iom 6n )iii.lt;1jiii 6;i. iJ.oleUa rtl,sraratelja.predlagaca. a"prcrna not,cLr; n,,oieii,".iiiorl8e,0oka,,e. Sud neie s:rsluiaii ,oairilla torrr.-F oAur.idrodrreUsko pra\o. a ocijenir ie da ti l. _,,tri,iil ,oifir"fiir.I. Dez opraldanih rrTlogjne trri roditcll.kj r;;; -- -,- ^"r,

(l) ly9.jl.p." pravilu. rasluiari predtapaaa be7 pri\u\rra urrrlihuccsntka u postupLu,

(4r Sud F,duZan ulvrdrti i.osohnr svoistva. toio\inslo \tinte ioruBe blne okolro\li koie *,,a.;* i" ".olr".a |IlJ,,predlitgai Zeli slilopill brrl.

(5t U pn.tupLu:rrrl (c n: odt,,rn|,r.rr.in,.ir.r.lrr:,rj o.r.,rJr-nost priJt'Jlor:.r vorlcL.r r,..ri,rr,,,,irr.rl r....1,r . rtr(.r t,..,t .i,,za\(,lr l,,rorlrce. kro i rlrr ,,:,rr'rr:r .,. j,,. ,i i.1,1 ).rlosohe koie zele skloprri hrrk.

Page 24: Porodicni zakon

9ryj.3!-_!1r,,!q241! SLUZBENE. NOVTNE IEqLSA!!{E !iH _ __ Ponedieriq\-1o,9.zgQ:.

r5) s r,l ie ro,liteli'r \rz.liii L,r.r\o dr /r\i \.r dietelonr I'adi ie lo uirrt '.. .u Jl.tcti . r n.r p' il. dloj rcdilclja lon,e je onc oduzeto.ilr po slLr iLiercl dulnosti.

(o) 7rlL,.r prul'\ oJlul; iz rt. L i 5. ovog ilJnJ ne odlrZerjihovo izvrSenje.

r7l f,i\'n,noi ou odlrku o i,/reienoj mieri ir strvr l. orogcl urr su,l je Llo.taviti oreuu sldr-xteli\lva. OrHsn.larale_Ijnvr.e zl vri,jemt tra3urji ove ljere ionroai u olI'lsnjmjuu/r.,l,r -7Dog koJIh Je olla l/recena I u ponovnom uspo_.'.\ lJ.'nJu ptll\rdlcnc 7.urrlnlce

ahn 351.

ll) U n {tuLku z:r oduzrnunie i vr eJnje IoJilcllsl.og slardnjr

'LrJ odttit,1. u .luiJjcvinia ul\rrlenrm u \1. 1..4. i 5 ilrnaI51 (,vo,,

^k(rnx.(:) Pu\rup.rL j./ \lrvr L ovog ilinJ polrece .e na.lrijcdlogro,lireli.r loii o.r\Jruie rodrteLllo \l.rrirnre. drcteta rlr or*3na.t.nlt+lj.tr"". :r postLrf,k zr vrrimje rodiieJjs(og stuamja po-(rrie :'e nir priicdloe loditeuit I'ojem Je bllo oLluzelo rodl-lelisko srrrirnle. dlcreli ili organa slartleljst! a.

(J, I'o'ltltJk iz strva L ovog clana moze poLrenutr r sud posluzbinoiduznosti.

(4) l ':tuluk ir srava l. ovog ilanl mora se zavliili ilo prije. arr.rlk.r',nije rr roktt od l5,i-;rna od dan:r prijeml prijedlogr.

t5) U I,oJupku ze L,d'r/irunie rodircll'kos starenj.r roditeljimaiti i,,Irorn roditeliu djct.t.r ,,rts:,n \lilrarelj\l'va fe LiJeleluirr<-rrovrti po:-ebnots starrteljit.

{(r) SuJ ce !r:-iili rodileli'l'o \l rI:!rie krdJ pre.rJnu tilo/t /bn9koiitr i, un.r,-'drrzet,i. r IJ prijedl.,g roJrtellr k,rne ie oduzcir. tljctetir rli t-,rg:rn r slirrirtelj\tvir.

(7, P":r' on,uirru udlul'u u oJu/itrt.ultu i traianirr ruditeljsl'ogsr.,r,nir rud ce doslil\'i{, nilJl.'2llonl ma(iaaru r:rdl upisr tt

n J(icnu knriell lodcnih. r alu diietc lnrr nel'o praro nrn,krcLnrrruriri. odlula r'e se dostar iti zcmlii(no[njiZnornu cdu rr(lle2noB suda rJLli zabiljc)bc.

alan 352.

Ako p,,slufak nijr p,rl(renul na pr ijedlog oIEanr slaraleljsl\ a.

rud ue hez trdLganll ohavije'lili liU orEin o poLrelJnju po\luPkai pozvati ga da uiestvuje u postupku.

Clal353.r Ir Sud .'e. po sluzbenoj duznor(i. ulvr.lili sve riljenice loje .u

D(ne zJ Uonosenlc rlesenli.(1, Rrd, ut\rdivtuliii brlnrlr ainienica sud ie odrTali ruiiile na

loie ce ooz\rti'oredLrsrc.r. ;tsrn \lJJ'alelislLa i ob.L roditeljc.U'ou"rriulu rl od,rziinrrrir r"vrrcarie rbditeljs\og stamnlrsuJ ir p.,zvari I \tluJlcljr iljetcll aijeir .e Iodilcljrr oduzimJ.odnosno vrrcr roditel jrko sraltnje'.

LJt Sud le obJ\eT sisluiJli rodilcljt d lllxlollemil re \I\ltr<a_vJ \Jnro kxd jr lo rreuphoJllu i nije <lelno ?e nj.go!o du_

savlro zdrivlie.r{r Pri dcnoscniu rieicnr'r o odrlTitnrtriu i \lJc.ullu Iodilell.kog

!rarrni r suJ"c( ir/, li ir ob/iI i ,elje ir.rlolierniLi, rI o je nrllo-ljetnik sposob.ur J.r ih izrozi.

alan 35,1.

I I,o\luplu oJrrTinrrrrla i vr:rcanJ,,L roLlilcljrl'uP \lJranld shudrro se prinrierttLriu odredl'c orog ZalL,nx o uduTinlanju i vr ca_

nju pc\slovne sposobDosli.

5. Posluprk z{ sti.rtrje poslovne sposobnosti nlaloljetnikakoiije poslao roditelj

ilan 155.

( L Pt,\luo.r[ zx stic"nie po:tu\ ne .p9s,'hno'.ti rr.rlolj:trri[:r I'o1ije po.i," ro,lrtrli 1"li.c.'.3 I 7 lilijqdlo; rrululjetnil.r.

i2t PrireJl,,g ir.r:ra L uror'Ll.tn'r llroic se poJnllell n.llon (lo

ic ilr zrfuaorlr preJri,leni nrcin ulvrdcno m,rlclin.l\o. udno'ino oirnstvo diclelJ nrillolielttikil.

t-1, S d .'c sJ\lui.rri nrJlnlterr,il.r. ni.f,o.e rodrlelle i priba\rlinriilicrric ort.rr.u'r,,ro,,rii:tv.r o.virir u'.olnostrrna ("jc.tt odznairj.izr uiu,lir.'rje jc li nrirluliclnik J,rievrro Treli o\oh1.

alar 156.

{ l, l'rou\ lr.'i r ta I'utrrtr .e ud ,l't I.., .rii:,rllr po\lo\lle .po'oI'rru.tr z":rll,u ir o.rrr tr otlttcri rud,lrllt rrr:rlnllctnc .r.ob. i ,,r_

gillr s(ariltellstva.

(l) lrori\ ri,icntJ .uda loiim se odbij, Tahtjev za sticanjepo.ilnvnF.l'o.^hno\r )alhu n106u podnijeti nreloljelno o.obal orgSn sltrcleilslvJ.

IX. POSTUPCI IZVRSENJA I OSIGURANJA

l. Opae odredbe

etur 35l.Izvrini postupak provodi se prema odredbama Zakona o

izvrinom postupku, a postupak osiguranja prema odredbamaZakona o pamianom postupku, ako ovim Zakonom nije drukiijeodredeno.

dtan:s8.Sud nroie po slrrZbenoj duino.lidonijeli odluku o izvr\enju i

pro!e\li izvrienje u onim prednrelima u ko;im je ovlaSien posluzbenoj duznosti pokrenuti postupak u kojem je donesenaizvrina isprava.

dtan:s9.Zalba protiv rjeienja o izvrlenju ne zadtiava provodenje

izvrsenja niti poduzimanje izvrlnih radnji kojima se ostvarujepotra./rv.rnjc zbog koje je odrcdeno iz. rSenje.

alan 360.

Sud moze odrediti izvrlcnje samo ako se time bitno neugroT:rvdju oruhni i drugi vJ./ni inrere\i djece idrugih osoba i

Lojc sJmr'nisu slo.ol)nc \tdralr se o sebi i.vojim pravima I

tn{ereslma.

2. IzvrSenje radi predaje djeteta roditelju sa kojim 6e dijeteiivjcti

alan 361.( I ) Zr odluirvdnie o priiedlogu /a izvrsenie radi predaie djelela

rodrteltu sJ tbtrni i6 ,ivieli miesno ie n.rdle/an. osim rudaI'o1i je opce i,4".no n"'dleza,i za itranku proii,..I'oje seDrovodl rzvlienre- r sud kor re ooce mle\no nadlezan zal.rranlu Loj; zatiriier r iz,r'cirje"- te lud n, eilem se podrutjudijete zatekne.

r2r Sud na.'rienr.e podrutiu diietc zdleLne po "luZbenoj

duino-\tr ce. ili-nd z.rtitjev .nanli. poduzel provodenje i/!r:enjaoduzrmdnlem dletelS,

131 Sud rz.t.-rva L o\ots il.jnJ moTe odluaili da \e poduzimanjeodrcdenih radnir ra"di prcdoje diereta rodilelju sa lojim ie,/r\ ieli povjcri sudu koji nije nddleZan za provodenJeizvrienja.

ClJn -{bl.tl, Ni. osnovrr odluke rudn u tome sa kojrnt ce roditeljem dlete

Zirteti moTe )e odrediti ;pro\e5ri izvrienle radr predaredieiela. bez obzira nd to je Ii Iom odluLom naloZena predajadlefeta.

i2j Ako u , lluci sLrdJ \rr.nci proti! koje se provodi iT"Isniprrslutul nrtc ndloTenr prediir dielela. ovLl narcdbu lzrecl ce.rrd u'odluii o iz' r.rnlti. U t6m ilutaju .ud ie nalozili da \eilijete prcda u rolu od 24 sara.

alan 363.

tl) OJlukonr o i/vrienlu moie \e naloiili predJia dietetd osohin.r lotu \e ollno\i iz\rinl is|rava, orobi o dijoj rolji zavisipri,l:rja djr:t('rr i sralol drugoio,ohi Lod l,oje se diJete nal^tlu iasu donoienja te odluke.

(2t U o,llu. r i/ \l"r! a L uvog il d rTre(i ce 'e dd Je dijele duinapr.d:rri i '!r\" dnrea o.obr kod loje \e dijele zdlelne u iasuprovo(enJa rzvrsenjx.

alan 164.

(1) Prijedlos za izvrsenie oze podnteii roditelj sx kojim iedijete Ziv';eti.

1'1 Orl,r .t.'r,ltcli.trr nru/. podnrteli tr;edroi zb i,'trien]e alo." lu.litclt ,.r kotrtr: ic dite c 7r!ieli ne Prollvr pot'Jel,nJuizvrSnop poslupka.

alen 365.

U_lolu izvrinog poslupka sLrd je obavezen itilili dijete u

ni!v(coJ rnogucoJ mjcrr.

Page 25: Porodicni zakon

Lie

'a

Ponedieliak,20.6.20.9I:- __._!LU_Z]qEN! l!qv!l!E_-l!QEg4cllE_-!r! _-__ Brqi.35 _ Strana 244)alan 366. za izdrzavanje djetett ne izvrlava svoje obaveze duze od rri(l) Sud- ie- nalon Slo. ocijenr sv,. okolnusu slucdjJ. odrcdjl mje.ecJ. urgrn Jldrateljltva duZan je na prijedlog drugog

izvraenjg oguzimanjem d.jetetr ili izricanjem i. piovodenjem rodileljr ili po sluzbenoj duZnosti. akri ocijeni ai Ui iUog riginoveanrh Ilr zal'r'orskrh Iazrri. Proliv o)obe koi.r protivno bilo ugroTero izdrzavanje djerera, poduziti mjere origiranl-aliil?ry -.1r.1 .9.1b.|"..

predalr, dUele rli poduzima radnje sa srcd\r\a 7J privrenreno iidr.rivanje ive dok rorJirelj, ob"vezniL

:,J]ifl.. "J.9"", sNlvanJa Ilr onemoguaavirnjr provodenj;r jzdr2d!anjr ne poane ponovo izvriavari svoje obaveze.

(2) Sredstva izvrsenja,iz srava I. ovog dlana mogu se odrediti i 5, Mjere osiguranja radi izdrZavanjaprcvesl proltv osoDe hod lote !e ouele natazt I prolt\ o\obcbd tije virlje zavisi predair diererL. ( lan 373.

(3) Ako se svrha izvrSenia niie mocl.r oosrjii iedniot od (l) Nliere o\ipurania prema odredbama ovos Zakona su orivre-sredstava izvdrnjaiz stiiva.l."uvog ilanal sud mdze odrediri mena mje-ra ridi izdflavanja i prerhodnl mjera radi izdrza-orugo sreoslvo ,zwsenls rz rstog stava. vanja.

elan 367. (2) ttivrem(nu mjeru radi i,lrZ.avanja,sud moze odrediti prije iu lolu Dosllroka u soorovima o izhiavaniu

. -U prijedlogu za iTvrsenje radr predaje djere(a rodiretju sa r3) prerhodnu "if* *,l1i i.d-;;r;;; iidliiie odrediri nakon

Kojlm ce zlvjelt ne mora Oltt naznaceno sredstvo t/vrienja. a alo prrvomoinostt . odlukq. kgjom ie duznilu nalaze davanjeje naznadeno. sud nije vezan prijedlogont srrJnke. i?drTevanjJ. koja lo< nije iz'rrsna

alan36g. (4) Prrvrelnenu mjeru radi izdriavanja -maloljelnog dieterJ ili(r) f,"d"^-J:."E*l.f."^.{l-tily"1"9t::llr...'-19.:g,,ii:\:gg SiJr?'il?"%li";':l'"r':';"ri.fl?i,i'f tf#::*;*i14 sata- ooluKa o rzvlsentu mora se \Lrirnct od koJe trebir odredbama o\og Z3kona. odlufuje o praviira i interesimaoduzeri drete predati nrilikont poduzimania prve "izvrsne ;i;;;

radnie. Ako lit suanki ne bude Drisutna bri oduzirrrariudjeteta. odluka fe ioj se dosriviri naknadno. " Clan 374.

(2) Odsutnost osobe..lojoj.tleba oduzeli dijete ne spreaa\a tlt 1l odredivan.le i provodenje privremene mjere radi izdrza._ provooenJe ,Tvrsnln laonJr. vJrUir rnJe\no le nddlezan sud kojije nadleTan za odluiivanje

(3) Ako se izvr3enje provodi proriv o\obe na Loiu se ne odnosi o lull enollr zllhtievu zc izdriavairie u prvom stepenu.odlut'a o izvr\eijri. toj o.obi ie se predrli odlu(i o izvrienju (21 Z odredrvmje "i prorodcnje preihod'ne miere radi izdrzaI zaplsnrl( o oduzrmanJu dJerelJ. varrJr nUcsno je nadlczan sud loii ie sudio u prvonl stepenu

(4, Ako se iTvrknje provoJi proriv osobe iz stavr J. ovol ilanr rt pu tupku rr }ojem je donesenioalula o izdriavarju. kojaili proliv o\obe kdja ni,c drisutnr izvrinim ridnirma,6.,e se jo\ I,iie,7vr;nr.

- radnje prove(li u prisuano.<ti dviju punuljernih oiobr. Clan 175.(5) O vrcmenu i miestu Doduzimanir irvrinih radnri ra.lioduzimanja dlereti sud'ie, prenri prarilima o o'Jobnoi rl) Prrt,r, rncna mjera .r:tdi- izdrlavanja moze se odrediri alodosravi.6bavijestiti rodirelja (ojem tieha prederi diicte. i Pred.lJgae osrguranla uain i. \leror alnim postojanje obave/emo)e Dozvati i orgfln itaratilistra dr' bude oiisutz|I.r l/orzavanja. te d be/ donosenJa le mjere postoji opasnosl zaprovodenju izvrlenja - il:e:J"f,:"t":.i!,1#f; iHli.il'"fii;ix"if"..#.fl? :;

3, Izvrienje radi odrzavanja osobnih odnosa i neposrednih zo3tno olezrli osl;arivaije izdrzavanja. -kontakata djeteta sa roditeljcm (2) Prclhodna miera radi izdrza'rania moZe se odrediti a,[.o

L 'rn rbe yi*;'ff ;;lt["fl1":;? ":i#J,*iT"*,.0i,1"":l;ll*trU izvrsnompostupl,uraJiodrZavantaosobnihodnosadiereta dtrredeni u opa<no'i njelovi osobni ili drirpi vazni inieresi.

i neposrednih konrakata sa rodireliern ra Loiinr diicte n; zivi llr bi be/ re nrjere osiguranja bilo sprijeieno ili znalnoprimieniival ie se na odsovararuii ilaiin odreibe il. od n,{-,lo olezitno oslvaflvanje i/drzavanja-368.bv6g Zakona. {Jl Snultr se, da 0olloji opasnost. za osobne ili druge vazne inre-

4. rzvrsenje radi izdrzavaDja ":fi^o:".1',Jf,1T;lic"i.,T';"i1,:.fr"['fi:,"",:'fii'ili"ii"1ff*djererir iz sriva 2. r.lan 2t6."ovoi Zakona. oiim alo #Lta J/u. pulraTivanie odno.i na dio izdrzavaJlia u poveianom iznosu

Za odredivanje izvrienja i provodenje izvrknjd rddi u.skladu sa poveianrm mogudnostinri pojedinog rodirelja.ostvarivanja izdrZavanja iz plaie ili drugih sralnih novia ih 14) Kad <e privremena mjera radi izdiavar\a odreduje uprimanjr du:nil,a mjesno je nrdle2in, osim su,la Ioii ie op.e po\lulLu rrdi.ultrdivanja malerinslva ili oiinstva. predlaSaamjesno nadleian za izvrSioca, i sud koii ie opie mie,jno n;dlc)nn oslgul.lnjh

.l rel):l u('tn_tli vJerovrtnim da je osoba proti\ loje

za poslodavca koji ispl:riuje plaL'u. odirisno zd isplarioca drugih se Irrleru oore'lu]e Ioclrle'J dJeleta

stalnih_novaanih prinranja. te sud kolije sudio u pivom stepenu u ("lan J7b.postuplu u Lojenl je done'ena izvrsna isprava { l) Pri\ renrcne rnlere osiguranja radi izdrzavitnia malolielnog

fldn37l. g(tclx lli Punbliernog djeleta iz stava 2. dan 216.'ovo!,r, ?:fllL"i:qT?,"1i:,1]:-1"-t-"d^,1q"-T.-,131-,-gT:.",'Eii91 illiJiriH3tT;ri,,",,,i1

ro posroj, porreba. odred,r, , proves,i

sti[rlellslva llr ooslodavr'ern ndnosno druglnl lsplallocem r2r ilrirrr"rm siuiajevirne nliere osigurdnia mdi izdrzavanja sud#'l,E[,:'ilt#;ff lli;i] Hjl,",Lili,,;i,K*i1"y.,j"lXi:::il

''' ,""#5i;;;i;i;i;;"iii ilitllr;i"r,l:fi"'a",jJ""i,!?,u-1,k;itia

";iiti,l"i";;;;;;iiiciir'j ii i ,IilIiiJ'i;;;";":;i; (r) orsJn srir.,relr.rva nroze podniieri prijedlog za odredivanlepro\Odenii izvrSno! DostuDka I|U(I( oslStlriula NJOJ Je prema OOTeCIDaInJ OVOC Zai(Ona

(2) Ako dui;il oaie "niisraniL iz sla\a L ovop il-na ore.t ovlasren lodnuetr pruedlog za rzvr(enje.sudom. nourom-ili brginom sttralelistvJ, oni iE poslooa'v, u. ihn Jtl.odnosno drueom ilnlario.U \rrlnih novianih.pritrixflja odrnah rl)prirrernenom ntjeront radi izdftavfiia moze se protivnilu. dostaviti.izjavu izvrsenika iodtuku o izdrzdv;Lnju. ;iisr;;;i";i;'ji,;'';.ili:"*ijjij,iliilj""rl',il,n,

^olu ,"(31 llg *-dylllr,o_::,.p-'illlli!.- 1,,r.111. 1,.

"r uy i;l:rra pred po- ;;;il;;di," i, iia."l1i"i ;ii *ioin'ii ?iuoin,r, por..u.

ll9.o1rTI.1,t .9|..ie1,n isptario, enr,-slatnih novienih pri n r rrrjr. pred Iirg.,jd osieuran ir. i m<jZe se odrediti i s;[a. d;g;, ,. :lyrl l! ]: ilgllnno don Uer I ocr tu ku

,o rzdr:a\.anj,r. hrjem iz ctana 2 71. Za[on.r o pamiinom poslupku.

r4, r\4, ornovu PnstanNa-duznlla. posloclarac. odno\no drugi (21 Prerhodnom mierom radi izdrZavuia iroZe se orotivniLui:llilllt-^:l1illi "9ll--"]'l ,PITa",l1. duzan Je rud qvrke o(ipurrnja naloiiri davanje izdrzav'anja u visini koia jersprare posrupllr po oorrct o t2orTavanju. odriden.i odlulom o izdr)a"vanju ili u minjem iznosu.

alan 372. dtan:t8.

-.-l,l:.:1],:ll.\":'renaosnovuprrvomocne\uJ\keu,llukerli rlrl oiiluci loj,rm se odrcduie rriera osiguranj,l sLld ic odrediri

nagoooe slloplJene prcd organonl \rtrttelJ\t\ I JUU an lridonusiti \|ljenre rtJlinia te tniere.

Page 26: Porodicni zakon

g,gj]l-Sj4u450sLUfuENENovINEFryBAelE_qiH--P9rqE9liqL2!.6?q'05.{21 Kadi ie odlula o p.iur"."no1 n.i"ri-

-udi

ird.zuvanja donese- kojim je st'lopllen bral prije sklopljenog braLa ored mali-'-' i.'-.ii'i"..|*ranii oostuokab iidriavanju. sud 6e'tu odluku

'atom'io'iaiirl'o'ool l6ia ie oilai(ena pg[f?J:ig%'g3ff j":"* xll. PRUELAZNE I TAVRSNE .DREDBEdil ie rok u lojenl treba Podnuetl tuzDu raor rzurzcvdtJd

Clan Jg4.f tan 3lS. '':':.-

U postupcima r.rdi odredivanja i-prov"gdenia Ilef-,o.:iqu: t" :9:tJfl;"'"""11'"1?il"i:l'#"ti''":#;1ilB:ilil$J'iqiiranja phmjenjivat ie re na odgovaraJucl nacln oorsuus za^urrd w orgira starateljstua zlvrSit 6c se prema odredbama ovog

pamianom PoclttPku Zatona.

osM, Dro ," ;lixj,l-.p""r'T;,illl;,jiT[::!:T.:,-""tjil:litr"'tI1:i

x. POSEBNI POSTUPCI i:fBHf** Zekona zavriit 6e se prema odredbafta ranleg

Postupak zastite od nasilnidkos ponaianja u porodici ''' :J;l[i*l;.*"rllil',lilf;::il.','1i:l'T.'!:\%iiii"otlf;elan 380. odiedbr.ma ovos Zaliona'

{lt pr.rvo n.l za!(ilu od nasilnitkog pona3anja u pgg!!gi]^"J" t+, i-**^au ii,";"rii. koir su posleli pravomodni priie stupania. hri.ni nrnneri. v,lnbrdenr parrnen I svr ftanovr poroorce. nu .nugu'"Ji;:z ;;iii iiurliiie se prema ouoni Talontt

,:, Z"siiir'J "iiii"itkog ponaianja duZni su prditi Policta' or- itan -lss.' pan slaratelistva i sud za prekriaje'

{l) svd fi/iaka ipravnr lica duzna su odmah po saznanju'q .--'9^t-g:1.,:tu'"telistva osloboden je ptaianjd sudske tal<e i

-""ir^i'r'^ n^nri'nIe o rome oostavrti obavieitenje nadteinoJ ttot^o'o 'ltliiJtn'j' u 'ui- 'lucul""uititu pol'retanja postupala

- Po slu2benoj duinosti'

polcUsxoj uPravl.

elan 38l etan :s6'

Policilska uPrava dLrzna je odmah po prijemu obavijestenja Nepolpuno usvoienie za'novano prema odredbamd Porodi-

odsrrrniri i \mjesrr, u odgovaraJr." ultlndiu -o.oU.-iolu L rlog r!*d",r'I iir#""i'ri.i Sn SiH'. br' 2ll7q i41/89' kao i

na)ilnitli ponala il od koJe p"1",' Jp"ini"- J n*iini'trtog ;Slrii9111 1"in iiit'''u' o9q i tltgqt moze se na zahtjev

ponasanja..usvojioca-uskladltisaodredbamaovogZckonaakosuuvjetlzadran r8z. i:'s';iX1:f",lg,"j.flj:l"lilip.:il;:"ll',.T$Hll""##l3lj:

PosrupaL zritile od na.ilnii|og ponaianjau porodicijehilan zai,r.ier a. 'i uredit id se posebnim zakonom Federacle' dtan :81.

DEvErr Dro ,-"*,;tfjlj,,.T,".ifjJ,i,lies*ril,?li ffSifrti'fililixI KAZNENE oDREDBE' lilfill'ii*t

'ot * BiH"' br' 6/e4 i r3le4)'

dtan 183. alan 388.

( [) Novianom laznom u iznosu od 2.000.00 KM do 20'000'00 Ovai Zakon slupa na snagu osmog dana.od dana objavlji-

KM kaznir ie se za prekrsa1 prarno iice. odnosno ustanova ,"";;"i";;;""#;orin"nl? r"a.r"il1" liH". a Poiet .'e s:

alo: rli i\telom .ola od Sest mjeseci od dana stupan';a na

a) primierak zJpisnikao priznanJu-otinstva bez odlaganja ne ll'Jl:"''"'

',::il1'il,i.":i:"j1j""1,Tru[$"i:',il*i;"pisudjererabez tno:]:o-"-".i,]:'

o."to',11"'"Til'i'o'oodala-l.d o ocu (tlan bb.ll n"#' rl"t"'au Prcdstavniil'oe doma

c; ire pozove majku da izjavi koga smarra ocem djerera (tlan p-f r.""t'iii".-u-Ji" eiH Pailamenla Ledeiaciie BiH

slaiio Mutic' i'r' Muhamed lbrxhimovii' s t

a, I" iorou" osobu koiu je majka oznadila ocem djeteta

" :lil;;itzepisnila o Priznaniu otinslva ne doslavi .. Temeljem ilanLa lv B 7 a) {lv) Lstava Federacije Bosne i

' ' L:,.ri:l;;;;!;ii;^ rirui' io.i"- -- - Hercegovine donosim

t) ne doqtavi zapi\nil o zasniv.anj! usvojenlu ttlT lY-1:1.:,^ UKAZor ne dostavi oiavonroino rje6enje o zasntvanlu usvolenla

"'lll,r"r."r-i."-'.,iiiriutttittti; o PRoGLASENJU oBITFLJSKoG zAKoNAtrt ,"-o".riri rieienje o rrskidu usvojenja nadleznom IjEDERACIJE BOSNEI HERCEGOVINE

', *i[ffij::1il,!',i liararer5tva o po"redi prava djerera' a ..,-.0':lllt?J";:ro"o";",',*?l:t:::::[:" E:;"'"i':,'"'o:i:i" ,"-.tr"'" "",rtrji,.1r9:,:l.3nJ:;.golni* zloupotrebarna, lLi,X;ii;3'" jJiliJ

"i"i.'i;iiiiri Joos. 'goa,n. i na .jednici

' fli:lil';Xl"::l:;iiiiill'j-Ji'a'""'m (6rao r54 )i bomd narodi od 3 ozujka 2005 godine

i , "" J""r;."i nedleZnos matiaara o stavljanju pod stara- Broi0l-02-230/05^' l::':'I"ii;:J;i;'r., 'iir",iiis,i.

iti "" "6a;ijesri

z€mlji- olipiia:oos. eoalne Predsiednik

l;*i;;;"; 'ril-";l;;;g s'uda radi upisa stiraleljstva u ' ' 'Sarale,o" \iko Lozandii' v r'

zenljisnu knjigu {ilan 170 );ll ne ooduzme mlere za zastitu interesa Stiienika do OBITELJSKI ZAKON" in,.,!uu*i, no,,jg \laratelja (tlan 184 ):

lr) ne obrviiesu t oiioca tzaaai#ia'"o'73.sn iuan-ju no'og FEDERACIJE BOS\E I HERCEGOVINE

,, ;'"t::l':il "': ""?llli'5 "J'.'Ji]ff',i llifl '."iiJ' i.pr "," pRV r D r o

., ;'J'ilTHilllii'*Tfl',i.'l',T,iL'r];"na!a iti.od koie r' TEMFLT \ t oDRF DBt

,,, ,u"":ilti',""1u*i'i l,l':I'i:';aa;"1*''#'rt&., o, i,,, -c zaronon ,,.[,]iitoli.,,. L,rar. ,, pr '!ni odnosi u

KM [,/nit ie se zJ prerrsal iz srava .l ovog ilana i ",

-J' ":.;.' ;;;ii"i;; I ;;i", pu'r olenjc 'l'rbniirvo pravni

oJgoioino tu "

u ptaunom licu. odnosno ustanovt "':"" r';.;;;,;; ;;,"inii" ;"ri. r n,ir,k-rco. prJvi I duinosrr

,, ["Ji{?l.ltjl,[i*::1,;3.iPf,ff.,[S"i.%,i"H.:: :iiffl"':i,il:liiil'i#illl]iil b"''"" i H"."poiinc 'u drrjnjem

Po

iel

(1

Page 27: Porodicni zakon

IIMandatdlanova Upravnog odbora traje Eetidgodine od dana

imenovanja.

IlIRie{enie sluDa na snaPu danom donosenja a ima se objaviti u

"sluiLenirir noJinama Optine Cazin" i "SluZbenim novtnamaFederacije BiH".

Broi 01N-05-5409/054. iula/srpnia 2005. godine Opfinski na'elnil' Cazn Nermin Ogreievi(. s r'

OPEINA KALESIJANa osnovu alana 12. stav 3. i dlana 13 Zakona o

-lni.iuo"liii.,tiinim i drugim imenovanjim4 !9-{9ra9ijqBosne i Herceqovine ("SlLr2bene novine Federacue ts'4.r 919ii,6ii. rtirii fz-. Zalona o usranovama ("sluzbedi lisl RBiH'.htui 6192.8193 i.13194) i alana 50 srav E. Zakonao zdravstvenoJir<iiii i;ii,iiu.-ri itorine Federaciie BiH", broj 29197). nakonnrovedine orocedure za izbor kandidala Po Javnom oglasu- za

iroziciie u'resulirane orqane Opiine Kalesua, na-p-ryedlogMinis[arslva zlravstva TK br. l3/l-37-l0E6E/0! od 26'Juna2005. sodine. oDiinski naaelnik Kalesija, kao odgovoml Javnritriuefiit aana J. jrtu 2005. godine. donosi

RJESENJEO KONAENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I

iLANova upRavNoc oDBoRA JAVNEZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA

KALESUA

IZa oredsiednika illanove Upravnog odbora JZU Dom

zdravlia'Kaleiiia, imenuju se: -- 1-" ESAD" iAKUdovlC, dipl. ecc. za predsjednika.Drcdstavnik osnivaCa

2. d.. MUGDIM BAJRIC. za tlana. predslavnil osniva'a

3. HNRUDIN HUSEINOVIC, dipl. pravnik, za 'lana,n .tr56ynift 6eivata

4. dr. ESAD ALIBASIC, zaalana. predstavnik zdravstvenih

radnika usta:nove5. dr. NERMINA MEHINOI'IC, za tlana, predstavnik

Minista$tva zdravstva TK.

lMandal imenovanih lraie cetiri godine od dana imeno!anja'

sem Dredstavnika Ministailva zdravslva l K, aUl mano-al ualedva inieseca. a naidalie do okonfanja procedure Po J-av-ngll

ogiasu'koji je raspisali Ministarstvo, kada 6e kona'no lsh bltllmenovan,

IIlOvo Rjeienje stupa na snagu danom dono(enia i obiavit ce se

u "sluibdnim -noviirama Federacije BiH' i-u 'Sluibenom

glasniku Op6ine Kalesija".

Broi 02-05'2-183-75/055.iul"a/srpnja2005.8odine Opcinskina'elnil- K;lesiia Rasim Omerovi.. s.r.

OPEINA TESANJNa osnovu alana 12. slav J. Zalona o minislarskim vladinim i

drueim imenovaniima Federacile Bosne l--Hercegovlne('S[uibene novine'Federacije BiH', brol lzlUJ)' clana lJ'Odluke o utvrdivanju slandarda i kntelua za,rmgnoyarlf !3,'6r.rniene oo-liciie'u reeuliranim liiellma {' 5luzDenl glasnlK

ii,jiliijtisJ"i;."u1",ild5ir-i iiinu it srarura optine-resanjiKi,i.i.:,il "rl',ii oriini reslni", troi l/01 i 8/04i, u postupkuimenorania-na polozaie u organima u Lojima le opclna.lesanJosnivaa, d nakdn provedene procedure za Izbor l(anoloala po

iavnop oslasu i utvrdivania ranq lisle, opfinski na6elnik Oodinetesani k?o odgouomijaini s)uibenil. donosi

RJESENJEO KONA.NOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I

ileNove upRAvNoc oDBoRA JU Dor4 zDRAvLJASA POLIKLINIKOM " IZUDIN MULABECIROVIC IZO'

TESANJ

I7-a nredsiednila i tlanove Upraunog odbora JU Dom

zdravl;a' sa p'olitlinilom "lzudin Mulabeiirovic lzo" Tesanj.rmenulu se:

l.- RIFAT SEJDINOVIC. predsjednil2. HAJRUDIN BEPAK, alan3. HAMZA HOTIC, dlan4. SENUDIN IBRAHIMKADIC, alan.

IIMandat imenovanih tmje od dana imenovanja pa do 14. 4

2008. godine.

tC)vo Riesenie sluoa na snaqu danom donosenja i objavil ie \e

u "5;r25."n;6 -noviirama Fe?eraciie BiH' i u 'Sluibenomglasniku Opaine Tesanj".

Broj 02-34-5-1 84-63/054. iula/srpnja 2005. godine

Teianj

{ rsrnavrr

Sriieda

Z^koniBiH", ]

t3194\ZakoniBiH',13194)

fltvrsnh(kepuenoT(pir88. (

OeaePflapra

ni

lttl

dasosigzdra("slStan

Fed

Par.li

Op6inski nadelnikAdem Huskit, s.r.

vXepulterop Jlfpe0inDecl6i,.2:

Po izvrsenom sravniavaniu sa Izvomikom lelsla zakona

utvrd;n; iaaa i. u Poiodieno- zakonu Federaclje Bosn-e,iHercesovine ('Sluzbene novine l'ederacije BiH". broj J5/U))Dotkra'la dolie navedena Slamparsla greika pa 5e. na osno\utlana 188. sr"av 2. Poslovnila Predstavniakog doma Parlamenla

Federacire BiH i clana 200 Poslovnila o radu Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH. daje

ISPRAVKAPORODIdNOG ZAKONA FEDERACUE

BOSNE I HERCEGOVINE(objavljenog na bosanskom jeziku)

U alanu J87. PorodianoP zakona Federacije Bosne I

Hercepovine umieslo navoda: -Danom slupanja na snagu.ovog7-akon_a orestaie irrimiena Porodifnog zakona ( 'SluZbenl lltl )KEii:. # iidi I,i,idi. r.,o i'Si,:,6.ni lisr R BiH '. br' 6/e4 i

r iisdr; i*t;, di.toii navod,: "Danom potella pomjene ovol2iiona'orestaie oriniiena Porodianog zalona ('Sluzbenr llsl )KEiffY:'H iil7i ii;i6d. r,"'i'bt,iB*i lrst R BiH'. br. 6/e4 t

t3t94)".Sekretar Seketar

Doma naroda Predslavni'log doma -

Parlamenta Federacije BiH Pirlemenla Federacije BiH

Izmir Hadiiavdi6, s.r Anto Baotie, s r

Po obavlienor usDoredbi sa lzvomikom teksla -zalona

t':x!;l* i'. r, [.P"' ll:t:l:t.i:Hl,'i.';f;tl'i]:.iiiff;]i"-ii."li a"ii.'" ii.Jini tiiliar'sii gre;t'a pi se. na osnovi

'lanKaIiii.' ;ia;;i-i.- io..r"" n iii 2isi, pnrrrbe doma Parlameata

Federaciie BiH iclanka 200. Poslovnika o radu L)oma n;irou"

Partamenra Federacije BiH, daje

ISPRAVKAOBITEI,JSKOG ZAKONA FEDERACUE

BOSNE I HERCEGOVINE(objavljenog na hrvatskom jeziku)

U alanku J8?. Obiteliskoe TaLona Fedelacije Bosne I

Hercegovine umjesto na"oda: ''Ddrom slupan1a na snagu u'"b