of 17 /17
Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje naboja (elektrona) Jakost električne struje s C A jakost električne struje je količina naboja q koja prođe vodičem u vremenu t metali dobri vodiči el. struje slobodni elektroni iz metalne veze nositelji su naboja

Ohmov zakon. Električni otpor. - phy.grf.unizg.hrphy.grf.unizg.hr/media/download_gallery/3_Ohmov zakon. Stalna... · Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno

 • Author
  doliem

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ohmov zakon. Električni otpor. - phy.grf.unizg.hrphy.grf.unizg.hr/media/download_gallery/3_Ohmov...

 • Ohmov zakon. Elektrini otpor.

  (elektrina )struja usmjereno

  gibanje naboja (elektrona)

  Jakost elektrine

  struje s

  CA

  jakost elektrine struje je koliina naboja q koja proe

  vodiem u vremenu t

  metali dobri vodii

  el. struje

  slobodni elektroni iz

  metalne veze

  nositelji su naboja

 • koliina naboja koja proe metalnim

  vodiem presjeka S u vremenu t

  tvSenq

  V

  NnNeq _ t

  tnevS

  t

  qI

  I

  v

  S e

  e e

  e

  Mikroskopska slika elektrine struje

  metalni vodi presjeka S

  V

  Nn

  gustoa broja nositelja

  (volumna koncentracija naboja)

  nositelji naboja su

  elektroni (q = e) koji se

  gibaju prosjenom

  brzinom v

 • Gustoa

  elektrine struje 2m

  A

  S

  nevSj

  mikroskopski

  Ohmov zakon (za dio strujnog

  kruga)

  UAB

  B A

  B A I R

  A

  V

  Elektrini otpor

  S1

  Elektrina vodljivost

 • metali > 0 T > R >

  poluvodii < 0 T > R < izolatori = R =

  Elektrini otpor vodia

  (ice)

  L

  S m

  Elektrina otpornost

  Elektrina provodnost 1K temperaturni

  koeficijent otpora

  Ovisnost otpora o temperaturi

 • Kirchhoffovi zakoni temelje se na zakonima ouvanja

  elektrinog naboja i energije u elektrinim krugovima.

  Kirchhoffov zakon elektrinih

  struja ili I Kirchhoffov zakon

  U svakom voru elektrine

  mree zbroj elektrinih struja

  koje ulaze u vor jednak je

  zbroju struja koje izlaze iz vora:

  Prvi Kirchhoffov zakon vrijedi i

  za izmjenine elektrine struje i

  mree:

  4132

  4132 0

  IIII

  IIII

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_nabojhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energija

 • Kirchhoffovi zakoni temelje se na zakonima ouvanja

  elektrinog naboja i energije u elektrinim krugovima.

  Kirchhoffov zakon elektrinih

  napona ili II Kirchhoffov zakon

  Zbroj elektrinih napona unutar

  zatvorene petlje elektrine mree

  jednak je nuli:

  gdje je n ukupan broj svih

  elektrinih napona unutar petlje

  (naponskih izvora i padova napona

  na otporima).

  Drugi Kirchhoffov zakon vrijedi i za

  izmjenine elektrine napone i

  mree:

  3214

  4321 0

  UUUU

  UUUU

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_nabojhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_energijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Naponhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_mre%C5%BEahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Naponski_elektri%C4%8Dni_izvorhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_otpor

 • Elektrini strujni krugovi

  1. SERIJSKO SPAJANJE OTPORNIKA (VODIA)

  +

  I

  U

  U

  U3 U2 U1

  R3 R2 R1

  u svakoj toki strujnog kruga

  ista je jakost elektrine struje

  1. KIRCHHOFFOVO PRAVILO:

  iznos jakosti struje se ne

  mijenja

  2. KIRCHHOFFOVO PRAVILO

  ukupni pad napona u

  strujnom krugu jednak je zbroju

  padova napona na pojedinim

  otpornicima

 • +

  I

  U

  U

  U3 U2 U1

  R3 R2 R1

  321 UUUU 321 RIRIRIRI

  ukupni otpor tri serijski

  spojena otpornika ukupni otpor n serijski

  spojenih otpornika

 • 2. PARALELNO SPAJANJE OTPORNIKA (VODIA)

  R3

  R2

  R1

  I3

  I2

  I1

  U

  I I

  +

  1. KIRCHHOFFOVO PRAVILO

  zbroj jakosti struja koje

  ulaze u toku grananja jednak

  je zbroju jakosti struja koje

  izlaze iz toke grananja

  pad napona na svakom paralelno

  spojenom otporniku je jednak

 • R3

  R2

  R1

  I3

  I2

  I1

  U

  I I

  +

  321 IIII 321 UUUU

  11

  11111

  R

  U

  R

  UIRIU

  22

  22222

  R

  U

  R

  UIRIU

  33

  33333

  R

  U

  R

  UIRIU

  R

  UI

  ukupni otpor tri

  paralelno spojena

  otpornika

  ukupni otpor n

  paralelno spojenih

  otpornika

  321 R

  U

  R

  U

  R

  U

  R

  U

 • Snaga elektrine struje

  UqWt

  qI tIq

  R

  I

  U

  +

  rad kojeg obavi

  elektrina struja

  (elektrina energija)

  t

  WP

  snaga elektrine struje R

  UIRIU

 • Dovoenjem naboja na vodljivo tijelo poveava se

  njegov potencijal. Faktor proporcionalnosti nazivamo

  kapacitet, oznaavamo s C te definiramo kao:

  Kapacitet i kondenzator

  QC

  V

  AsF

  Jedinica za kapacitet je Farad [F].

  Primjer, kapacitet nabijene kugle:

  R

  R

  Q

  QQC

  kugle

  kugle 4

  4

 • Oznaka za kondenzator:

  Kondenzator u strujnom krugu

  C

  Veza naboja, kapaciteta i napona na kondenzatoru:

  U

  QC UCQ

  C

  QU

  Kondenzatore moemo spojiti na dva naina:

  serijski

  paralelno

 • Serijski spoj kondenzatora:

  Serijski spoj kondenzatora

  2112 UUU

  2112 QQQ

  21

  2112

  CC

  CCC

  C1

  C2

  izraz za ekvivalentan kapacitet:

  osnovni preduvjeti:

  iz prethodnog slijedi:

  2

  2

  1

  1

  12

  12

  C

  Q

  C

  Q

  C

  Q

  2112

  111

  CCC

 • Openito, za serijski spoj n kondenzatora vrijedi:

  Serijski spoj kondenzatora

  n

  i iS

  nS

  n

  i

  iS

  CC

  QQQQ

  UU

  1

  21

  1

  11

  n

  nCCC

  UUU1

  ::1

  :1

  :::21

  21

  Odnosi napona na pojedinim kondenzatorima:

 • Paralelni spoj dvaju kondenzatora:

  osnovni preduvjeti:

  Paralelni spoj kondenzatora

  2112 UUU

  C1

  C2

  2112 QQQ

  2112 CCC

  iz prethodnog slijedi:

  izraz za ekvivalentan kapacitet:

  22111212 CUCUCU

 • Openito, za paralelni spoj n kondenzatora vrijedi:

  Paralelni spoj kondenzatora

  n

  i

  iP

  n

  i

  iP

  nP

  CC

  QQ

  UUUU

  1

  1

  21

  nn CCCQQQ :::::: 2121

  Odnosi naboja na pojedinim kondenzatorima: