of 16 /16
Imovinski odnosi Imovinski odnosi Imovinski odnosi supružnika Imovinski odnosi vanbračnih partnera Imovinski odnosi članova porodične zajednice

Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Embed Size (px)

Text of Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski...

Page 1: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosiImovinski odnosiImovinski odnosi supružnika

Imovinski odnosi vanbračnih partneraImovinski odnosi članova porodične zajednice

Page 2: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosi supružnikaImovinski odnosi supružnikaImovinski odnosi supružnikaImovinski odnosi supružnika

Page 3: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

ImovinskiImovinski odnosiodnosi supružnikasupružnika Imovina supružnika javlja se kao:

◦ Zajednička imovina◦ Posebna imovina

Zajednička imovina supružnika – imovina stečenaradom u toku trajanja zajednice života u brakuradom u toku trajanja zajednice života u braku

Posebna imovina supružnika – imovina koju jesupružnik posedovao pre sklapanja braka, kao iimovina koju u toku braka supružnik nije stekaoradom, već na drugi način (npr. poklonom, nasleđem,putem igara na sreću, itd.)

Page 4: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

ZajedničkaZajednička imovinaimovina supružnikasupružnika„Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanjazajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničkuimovinu.“ (Čl. 171. st. 1. PZ)

Zajednička imovina je:• stečena radom supružnika (zarada, ali i briga o deci,• stečena radom supružnika (zarada, ali i briga o deci,

upravljanje domaćinstvom i drugi oblici „rada“ kojimajedan supružnik omogućava/olakšava drugom supružnikusticanje (veće) zarade, itd)

• stečena tokom trajanja zajednice života supružnika (bezobzira kada je brak formalno prestao)

Doprinos supružnika sticanju zajedničke imovine možebiti različit

Page 5: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Zajednička imovina supružnikaZajednička imovina supružnika Zajedničku imovinu čine i:

◦ prihodi od zajedničke imovine (npr. zakupnina, dividenda i sl)

◦ naknade ostvarene u vezi sa radom supružnika (npr.otpremnina i sl)

◦ imovina stečena igrama na sreću, osim kada je supružnikuložio svoju posebnu imovinuuložio svoju posebnu imovinu

◦ imovina stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju, itd.

Pretpostavka zajedničke imovine i kada je pravo nanepokretnosti upisano u javni registar na ime samojednog supružnika

Pravna priroda zajedničke imovine – udeli supružnikanisu opredeljeni

Page 6: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

ZajedničkaZajednička imovinaimovina supružnikasupružnika Supružnici upravljaju i raspolažu zajedničkom imovinom

zajednički i sporazumno

Za sve što prelazi granice redovnog upravljanja imovinompotrebna je saglasnost drugog supružnika (supružnik nemože bez saglasnosti drugog supružnika raspolagatistvarima i pravima iz zajedničke imovine)stvarima i pravima iz zajedničke imovine)

Supružnik ne može samostalno raspolagati svojim udelom,niti ga opteretiti pravnim poslom inter vivos (zaraspolaganje pravnim poslom mortis causa nije potrebnasaglasnost drugog supružnika)

Supružnici mogu zaključiti sporazum o upravljanju iraspolaganju zajedničkom imovinom

Page 7: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Deoba zajedničke imovineDeoba zajedničke imovine Deobom zajedničke imovine utvrđuje se udeo svakog

supružnika u zajedničkoj imovini (suvlasnički udeo ilisupoverilački udeo)

Deoba imovine moguća je u toku trajanja braka inakon prestanka brakanakon prestanka braka

Pravo na deobu ima svaki supružnik, kao i nasledniciumrlog supružnika i poverioci jednog supružnika kojisvoja potraživanja nisu mogli namiriti iz njegoveposebne imovine

Deoba se može izvršiti na osnovu sporazumasupružnika ili sudskim putem

Page 8: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Sporazumna deobaSporazumna deoba Bračni ugovor

◦ supružnici uređuju svoje imovinske odnose napostojećoj ili budućoj imovini (isključuju zakonskirežim zajedničke imovine)

◦ ugovor mora biti zaključen u formi javnobeležničkipotvrđene isprave (tzv. solemnizacija)potvrđene isprave (tzv. solemnizacija)

Ugovor o deobi zajedničke imovine◦ supružnici uređuju svoje imovinske odnose na

postojećoj zajedničkoj imovini◦ ugovor mora biti zaključen u formi javnobeležnički

potvrđene isprave (tzv. solemnizacija)

Page 9: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Sudska deobaSudska deoba

Kada supružnici ne mogu da se sporazumeju odeobi, o tome odlučuje osnovni ili viši sud (premavrednosti imovine) u parničnom postupku

Tužba za deobu zajedničke imovineTužbu mogu podneti supružnik, naslednici umrlog Tužbu mogu podneti supružnik, naslednici umrlogsupružnika i poverioci supružnika

Pretpostavka da su udeli supružnika jednaki Može se dokazivati veći doprinos jednog od

supružnika u sticanju zajedničke imovine

Page 10: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Posebna pravila prilikom deobePosebna pravila prilikom deobe Stvari za ličnu upotrebu supružnika pripašće mu u

isključivu svojinu i neće se prilikom deobe uračunati unjegov udeo (osim ukoliko su nesrazmerno velikevrednosti)

Stvari koje se odnose na zanimanje supružnika pripašćemu u isključivu svojinu ali i uračunati u njegov udeoPredmeti domaćinstva u državini jednog supružnika Predmeti domaćinstva u državini jednog supružnikanajmanje tri godine nakon prestanka zajednice životapripašće mu u isključivu svojinu ali i uračunati u njegovudeo

Stvari namenjene detetu pripašće supružniku koji seprimarno stara o detetu (vrši roditeljsko pravo) i neće seprilikom deobe uračunati u njegov udeo

Page 11: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Posebna imovinaPosebna imovina“Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanjabraka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanjabraka deobom zajedničke imovine, odnosnobraka deobom zajedničke imovine, odnosnonasleđem, poklonom i drugim pravnim poslomkojim se pribavljaju isključivo prava predstavljanjegovu posebnu imovinu.”

(Čl. 168. PZ)

Page 12: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Posebna imovinaPosebna imovina

Supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojomposebnom imovinom.

Ako je vrednost posebne imovine supružnika utoku trajanja zajednice života u braku neznatnouvećana, drugi supružnik ima pravo na novčanuuvećana, drugi supružnik ima pravo na novčanuprotivvrednost uvećanja, srazmerno svomdoprinosu

Ako je vrednost posebne imovine supružnika utoku trajanja zajednice života u braku znatnouvećana, drugi supružnik ima pravo na udeo u tojimovini, srazmerno svom doprinosu

Page 13: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosi vanbračnih partneravanbračnih partnera

Page 14: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosi vanbračnih partneraImovinski odnosi vanbračnih partnera

Trajnija zajednica života žene i muškarcaizmeđu kojih nema bračnih smetnji (čl. 4.stav 1. PZ)

Shodna primena pravila o imovinskimpravima i obavezama supružnika

Page 15: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosi članova porodične zajednicečlanova porodične zajednice

Page 16: Imovinski porodicni odnosi.ppt - University of Belgrade · Microsoft PowerPoint - Imovinski porodicni odnosi.ppt [Compatibility Mode] Author: nenad.radulovic Created Date: 4/20/2017

Imovinski odnosi članova Imovinski odnosi članova porodične zajedniceporodične zajednice

„Imovina koju su zajedno sa supružnicimaodn. vanbračnim partnerima stekli radomčlanovi njihove porodice (krvni, tazbinski iadoptivni srodnici) u toku trajanja zajedniceadoptivni srodnici) u toku trajanja zajedniceživota u porodičnoj zajednici, predstavljanjihovu zajedničku imovinu.“

Član 195. stav 1. Porodičnog zakona