of 25 /25
Rizici kojima su izloženi obrtnici i mali poduzetnici i kako ih osigurati Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Tanja Prpić Voditelj osiguranja imovine i odgovornosti

Imovinski obrtnici

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Imovinski obrtnici

Text of Imovinski obrtnici

Page 1: Imovinski obrtnici

Rizici kojima su izloženi obrtnici imali poduzetnici i kako ih osigurati

Kvarner Vienna Insurance Group d.d.Tanja Prpić

Voditelj osiguranja imovine i odgovornosti

Page 2: Imovinski obrtnici

Profitabilnost i stabilnost poslovanja trebali bi biti osnov poslovanja svakog gospodarskog subjekta, a što je moguće postići pravilnim upravljanjem rizicima (Risk Management).

Page 3: Imovinski obrtnici

Svaki subjekt mora si postaviti pitanja:

- Kojim rizicima i u kolikoj mjeri je izloženo moje poslovanje? - Koliki su mogući financijski gubitci kod nastanka pojedinih rizika? - Da li te gubitke može subjekt podnjeti samostalno ili bi isti ugrozili daljnje poslovanje? - Kako determinirane rizike maksimalno umanjiti i/ili spriječiti? - Kako se adekvatno zaštititi?

Page 4: Imovinski obrtnici

Rizike poslovanja možemo podijeliti u 3 osnovne skupine:

- osnovni (prirodne katastrofe), - čisti (imovinski rizici, odgovornost i nezgoda) i- katastrofalni rizici (npr. rat).

Page 5: Imovinski obrtnici

Svakodnevno poslovanje teško možemo zaštititi od osnovnih rizika ukoliko poprime obime elementarne nepogode (olujno nevrijeme, poplave, potresi...)

Kod čistih rizika svaki subjekt mora poduzeti osnovne mjere zaštite u duhu dobrog gospodarstvenika, kao npr. provođenje protupožarnih i protuprovalnih mjera, redovno održavanje građevisnkog objekta, postrojenja i posebno elektro i plinskih instalacija i sl.

Pitanje je da li su te mjere dovoljne?

Page 6: Imovinski obrtnici

Ugovaranjem police osiguranja svi navedeni rizici transferiraju se s gospodarskog subjekta na osiguratelja te je stoga od iznimne važnosti dobro procjeniti sve rizike poslovanja kako bi osigurateljna zaštita bila adekvatna kada do štete dođe.

Svako poslovanje trebalo bi se zaštiti od materijalnih šteta i od financijskih gubitaka radi nastalog štetnog događaja

Osigurateljnu zaštitu svakog pojedinog obrtnika i poduzetnika potrebno je kreirati prema njegovim individualnim potrebama i procjeni rizika.

Page 7: Imovinski obrtnici

Osiguranje općenito možemo grupirati u nekoliko osnovnih skupina:

- Osiguranje imovine (Property Damage) - Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business Interruption) - Osiguranja od odgovornosti - Transportno osiguranje (Cargo) - Osiguranje osoba: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), životna osiguranja

Page 8: Imovinski obrtnici

Osiguranje imovine (Property Damage)

Osiguravaju se kao predmet osiguranja:- građevinski objekati, - oprema i strojevi, - zalihe, - stakla, reklamni panoi, - gotov novac i ostala sredstva plaćanja, - umjetnine, plemeniti metali i dr.

Page 9: Imovinski obrtnici

Osiguranje imovine (Property Damage)

Osiguravaju se rizici: - Osnovni rizici: FLEXA (požar, udar groma, eksplozija, pad letjelice), oluja, tuča, demonstacije i manifestacije, štrajk i unutarnji nemiri, udar motornog vozila, - Prošireni rizici: izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, lom stakla, provalna krađa i razbojstvo, vandalizam, lom strojeva, pritisak snijega, lekaža (istjecanje tekućina) iz cjevovoda ili spremnika,- Prirodni rizici: poplava, potres, snježna lavina, klizanje tla

Page 10: Imovinski obrtnici

Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business Interruption) Osiguravaju se fiksni troškovi (bruto plaće zaposlenika, amortizacija, obveze po kreditnim i leasing ugovorima, ugovorima o najmu ili zakupu i dr.) kod prekida poslovanja osiguranika uslijed nastanka materijalne štete uzrokovane nekim od ugovorenih rizika osiguranja imovine. Najčešće se ugovara za prekid poslovanja uslijed rizika požara, poplave, potresa ili loma stroja.Iznimno je moguće ugovoriti i pokriće za izgubljenu bruto dobit.

Page 11: Imovinski obrtnici

Osiguranje od odgovornosti

- Osiguranje od opće odgovornosti iz djelatnosti prema trećim osobama pokriva sve materijalne i/ili nematerijalne štete trećih osoba, a nastale na površinama osiguranika ili kao posljedica djelatnosti ili iz vlasništva osiguranika (npr. pad crijepa s krova objekta vlasnika na motorno vozilo slučajnog prolaznika, lom noge u poslovnom prostoru osiguranika radi mokrog poda i sl.)- Osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima pokriva ozljede vlastitih djelatnika za vrijeme rada (npr. pad djelatnika sa skele, ozljeda na stroju i sl.)

Page 12: Imovinski obrtnici

Osiguranje od odgovornosti

- Osiguranje od odgovornosti iz uporabe proizvoda za štete koje proizvod može prouzročiti krajnjem korisniku (npr. oštećenje elektrovodova radi pripajanja neispravnog kućanskog aparata, narušavanje zdravlja gosta restorana i sl.). Kao dodatno pokriće moguće je ugovoriti i rizik povlačenja neispravnih proizvoda s tržišta (Product Recall) čime troškovi povlačenja i prijevoza plasiranih neispravnih proizvoda pada na teret osiguratelja.

Page 13: Imovinski obrtnici

Osiguranje od odgovornosti

- Osiguranje od profesionalnih odgovornosti kojim se pruža zaštita od profesionalnih propusta u određenoj, specifičnoj djelatnosti. Samo za 11 djelatnosti u Hrvatskoj propisana je Zakonska obveza ugovaranja ove vrste pokrića (odvjetnici, revizori, tour operatori, agencije za poslovanje nekretninama, sudski vještaci, posrednici i zastupnici u osiguranju, arhitekti, inžinjeri u graditeljstvu i dr.) što je tek uvod u Europsku praksu gdje se ova vrsta, odnosno vrste osiguranja obvezno ugovaraju za više od 100 djelatnosti

Page 14: Imovinski obrtnici

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje za ekološke štete Pollution) nadoknađuje materijalne i nematerijalne štete uzrokovane zagađenjem tla, vode i zraka (narušavanje zdravlja), uključujući i štete na tlu i vodi, odnosno sanacija zagađenja.

Page 15: Imovinski obrtnici

Transportna osiguranja (Cargo)

pokriva štete na robi u prijevozu i to u domaćem ili međunarodnom prijevozu, te cestovnom, pomorskom, jezerskim i riječnim, avionskim ili kombiniranim transportom uz mogućnost proširenja pokrića za vrijeme manipulacije robom (utovar, pretovar, istovar) i privremeno skladištenje.

Page 16: Imovinski obrtnici

Načini osiguranja

1. na novu vrijednost (bez amortizacije)2. na svotno osiguranje (uz amortizaciju)

-osnovni preduvjet koji bi poslovni subjekti morao zadovoljavati prilikom pregleda rizika i ugovaranja polica osiguranja je uredna i precizna knjigovodstveno – računovodstvena evidencija, kako prilikom procjene nastale štete ne bi dolazilo do odstupanja između stvarne i na polici ugovorene vrijednosti (materijalne štete), odnosno prijavljenih i stvarnih fiksnih troškova (prekid poslovanja), prihoda subjekta i broja zaposlenih (odgovornost, nezgoda).

Page 17: Imovinski obrtnici

Načini osiguranja

3. na ugovorenu vrijednost 4. na prvi rizik - za slučajeve kada nema precizne knjigovodstveno – računovodstvene evidencije - podosiguranja i nadosiguranja u ovakvim se slučajevima ne primjenjuju

5. na flotantnoj osnoviza osiguranje zaliha obzirom da se njihovo stanje kroz vrijeme mijenja te polica “prati” promijene na zalihama

Page 18: Imovinski obrtnici

većina poduzetnika (kao i fizičkih osoba) i dalje zadržava cjelokupan rizik neizvjesnih budućih događaja s najčešćim promatranjem istog na način “tako nešto se meni ne može dogoditi”

polica osiguranja ugovara se najčešće kao posljedica neophodnog dokumenta prilikom podizanja kredita ili leasinga (osnovna imovinska pokrića), ostvarivanja izvoznog plasmana na tržišta EU i Svijeta (produktna odgovornost), stranim investicijama ili kupovinom udjela poslovanja (kompletna osiguranja)

Page 19: Imovinski obrtnici

PROSJEČAN BROJ POLICA IMOVINE PO JEDNOM OSIGURANIKU: 10 PROSJEČAN BROJ POLICA ODGOVORNOSTI PO JEDNOM OSIGURANIKU: 1,5

OKVIRAN POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM IMOVINSKIM OSIGURANJEM < 20%

OD ČEGA OKVIRAN % OBRNIKA I SME < 10%

POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM OSIGURANJEM FINANCIJSKIH RIZIKA / PREKIDA RADA 13,0%

OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA <5%

POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM OSIGURANJEM OD ODGOVORNOSTI

27,79%

OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA <15%

KAKVA JE SITUACIJA U EU? 60% - 95% svih obrtnika i pravnih osoba osigurano je od imovinskih rizika40% - 90% ima osiguranje od prekida poslovanja90% - 100% ima osiguranje od odgovornosti (često obvezno osiguranje)

Page 20: Imovinski obrtnici

posljedice navedenih načina i razloga ugovaranja polica osiguranja su neadekvatna osigurateljna pokrića za materijalne i financijske gubitke poduzetnika, a koja kod velikih šteta koje uzrokuju prestanak poslovanja/proizvodnje u konačnici dovode do nelikvidnosti i nerijetko do stečaja ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti financijski pokriti gubitke i istovremeno tekuće fiksne troškove poslovanja (obveze po kreditnim linijama, plaće radnika i ostale)

Page 21: Imovinski obrtnici

Osiguranje nekretnine vrijednosti 10mio kn, strojeva 2mio kn i fiksnih troškova 5mio kn prosječna godišnja premija osiguranja - za osnovno osiguranje (požar i dopunske opasnosti) iznosit će oko 4.000 kn, - uz prošireno imovinsko osiguranje (uz lom stroja, stakala, provalne krađe i razbojstva) oko 15.000 kn,- uz osiguranje prekida poslovanja oko 20.000 kn- uz osiguranje od odgovornosti oko 24.000 kn

za 2.000 kn/mjesečno osigurava se vrijednost od 17mio kn

Page 23: Imovinski obrtnici

da li je isplativije trošak osiguranja planirati i rezervirati kao dio fiksnog troška poslovanja ili riskirati s neizvjesnim događajima budućnosti i samostalno nositi rizik/e koji u konačnici može dovesti do gubitka cjelokupne imovine, stečaja i novih radnika na burzi rada ?

Da li je osiguranje stvarno trošak ili ipak ulaganje u sigurnu poslovnu budućnost?

Page 24: Imovinski obrtnici

„Kad preuzimamo rizik na sebe, u stvari se kladimo na iznos koji će rezultirati iz odluke koju smo

donjeli, a da u stvari nismo sigurni kakav će to iznos biti“

Bernstain Petar L., Against the gods, Remarkable story of risk, New York: John Wiley & son, Inc., 1996. str.11.

Page 25: Imovinski obrtnici

ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI