of 19 /19
PLANKOV ZAKON ZRAČENJA Max Plank je razrešio problem raspodele energije zračenja apsolutno crnog tela Nobelova nagrada za fiziku 1918. Pretpostavio je da je energija harmonijskog oscilatora koji osciluje frekvencijom ν (čime pobuđuje zračenje) diskretna veličina

PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

  • Author
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 ›...

Page 1: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

PLANKOV ZAKON ZRAČENJA

Max Plank je razrešio problem raspodele energije zračenja apsolutno crnog tela

Nobelova nagrada za fiziku 1918.

Pretpostavio je da je energija harmonijskog oscilatora koji osciluje frekvencijom ν (čime pobuđuje zračenje) diskretna veličina

Page 2: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

PLANKOV ZAKON ZRAČENJA

Sa gledišta talasne teorije zračenja i klasične statistike, postoji veza između oscilacija naelektrisane čestice i zračenja.

Žica koja osciluje u vazduhu

Zvuk koji se prenosi kroz vazduh.

Pretpostavlja se da EM talasi koji dolaze iz CT nastaju oscilovanjem elektrona, šupljina koja zrači ispunjena je linearnim oscilatorima.

Page 3: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Pobuđivanjem oscilatora ono osciluju i emituju energiju-umanjujući energiju oscilatora.

Stav o ravnomernoj raspodeli energije:

Svaki linearni oscilator ima 1 stepen slobode kome pripada energija u iznosu od:

½ k·T k-Bolcmanova konstanta, T-temperatura (K)

Uvođenjem potencijalne energije Ep sa istom vrednošću ½ k·T, dobija se UKUPAN SADRŽAJ ENERGIJE OSCILATORA:

ET= ½ k·T + ½ k·T = k·T

Page 4: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

• Opšti stav iz teorije zračenja odnos Eλ,T i ET je :

• Dobija se Rejli-Džinsov zakon

Emitovana energija sopstvena energija oscilatora

Page 5: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

• Upoređivanjem zakona sa eksperimentalnom krivom on važi uslovno.

• Postizanje neke najviše vrednosti Eλ i njeno naknadno opadanje ova formula uopšte ne uzima u obzir.

Spektralna gustina energije CT u f-ji talasne dužine na T

Page 6: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji
Page 7: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Eksperiment zahteva za svoje tumačenje sasvim novu teorijsku podlogu za postavke o raspodeli energije.

Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji nikakvo delovanje ( E·vreme) koje bi moglo zauzeti kontinualno sve vrednosti.

Postoji elementarni kvant delovanja

Delovanje svakog procesa predstavlja umnoške tog elementarnog kvanta.

Kvant delovanja – predstavlja umnožak Plankove konstante h i frekvencije ν :

E = h·ν

Page 8: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

h- ima dimenzije delovanja (E·vreme)

E se ne može kontinuirano varirati

Harmonijski oscilator može samo otpustiti ili

primiti energiju samo u kvantima energije h·ν

Slika 79 strana macura

Page 9: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Šematski prikaz energijskih nivoa oscilatora

Kvantni nivoi oscilatora koji osciluje višom frekvencijom su razdvojeni i očigledna je diskretnost energije (desno)

Kvantni nivoi oscilatora koji osciluje vrlo niskim frekvencijama su toliko bliski pa se oscilator posmatra na „klasičan“ način.

λ λ

Page 10: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Vlastitu energiju oscilatora daje odnos:

Te Plankov zakon zračenja predstavlja formula:

Obrazac daje dobru interpretaciju eksperimentalne zavisnosti Eλ,T od λ.

Page 11: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Do izraza za energiju oscilatora po Planku može se doći na sledeći način:

Energija jednog kvanta E= h·ν

Posmatrajmo N0 oscilatora, mogu primiti energiju samo

u vrednostima:

0, h·ν, 2 h·ν, 3 h·ν.....n h·ν

Ako se na najnižem energetskom nivou nalaze N0

oscilatora onda prema Bolcmanovoj jednačini raspodele

broj oscilatora u stanju Ni dat je odnosom:

Page 12: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Boj oscilatora koji se nalazi u stanju Ni:

Za ceo sistem oscilatora sledi:

Page 13: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Ukupno za sva energetska stanja ima N-oscilatora:

N= + + +.....

Br oscilatora na datom nivou

Page 14: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Ukupna energija oscilatora –zbir iz broja oscilatora na datom nivou i energije nivoa:

Ukupna energija oscilatora

Energija nivoa

Page 15: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Srednja energija oscilatora je količnik između ukupne energije i ukupnog broja oscilatora:

Izvesti ceo izraz na tabli (predavanja 22 strana)

Page 16: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Dobija se energija oscilatora

Iz Plankove formule izvodi se Vinov zakon i Rejli – Džinsov zakon.

Plankova formula se može prikazati:

hc2

Page 17: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji
Page 18: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Poredimo sada Plankovu jednačinu sa Rejli-Džinsovom jednačinom

Energija oscilatora se u jednačinama različito izračunava

Page 19: PLANKOV ZAKON ZRAČENJA - nasport.pmf.ni.ac.rsnasport.pmf.ni.ac.rs › materijali › 2690 › PLANKOV ZAKON ZRAČENJ… · energije. Plankov zakon zračenja – u prirodi ne postoji

Oscilator frekvencije ν ne može primati

niti otpuštati proizvoljne iznose energije

već samo tolike kvante energije koliko

proističu iz njegove frekvencije i kvanta

delovanja h, shodno jednačini

ε= h·ν