POREMEĆAJI ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE I ELEKTROLITA

 • View
  239

 • Download
  17

Embed Size (px)

Transcript

 • Protokoli u neonatologiji

  217

  POREMEAJI ACIDOBAZNE RAVNOTEE I ELEKTROLITA

  Iris Peji

  METABOLIKA ACIDOZA DEFINICIJA

  pH < 7,35, bazni deficit > 5 mmol/l, PaCO2 u granicama normale;

  Nastaje usled poveane produkcije jona vodonika ili poveanog gubitka bikarbonata;

  Akumulacija organskih kiselina dovodi do poveanja anjonskog zjapa (Na - (Cl + HCO3) > 15 mEq/l; odnosno > 18 mEq/l kod dece veoma male poroajne telesne mase).

  ETIOLOGIJA 1. POVEAN ANJONSKI ZJAP

  Laktina acidoza (asfiksija, ok, anemija, hipoksemija, DAP, NEC, sepsa, hipotermija);

  Bubrena insuficijencija; Uroeni poremeaji metabolizma; Kasna metabolika acidoza (u 2-3. nedelji ivota kod

  prevremeno roene dece); Toksini (benzil alkohol).

 • Protokoli u neonatologiji

  218

  2. NORMALAN ANJONSKI ZJAP

  Gubitak bikarbonata urinom (renalna tubulska acidoza, acetazolamid, renalna displazija);

  Gubitak bikarbonata stolicom (dijareja, sindrom kratkog creva);

  Totalna parenteralna ishrana; Diluciona acidoza.

  DIJAGNOZA

  pH i gasne analize krvi; Elektroliti seruma i urina.

  TERAPIJA

  Ukoliko je pH < 7,25 i bazni deficit > 5 - 10 mmol/l: 1. Sol. NaHCO3 8,4% ukoliko je PaCO2 < 6 kPa i ukoliko Na u

  serumu nije visok * 1 - 2 mEq/kg (1-2 ml/kg), I.V. razblaeno sa aqua pro

  injectionem u odnosu 1:1 u toku 20 - 30 min, a ukoliko je stanje deteta nestabilno, moe se dati u bolusu (1 ml/min);

  * koliina bikarbonata za korekciju u toku 8-12 h izraunava se prema formuli: potrebni bikarbonati (mEq)=bazni deficit x TM (kg) x 0,3 Ovu koliinu dodati u tenost za I.V. infuziju koja treba da istee za 8-12 h.

  2. Trometamin (THAM, 0,3 M (36 mg/ml)) - moe se primeniti kod dece sa metabolikom

  acidozom, ali sa visokom koncentracijom Na u serumu i sa povienim PaCO2

  * inicijalna doza 3 - 5 ml/kg I.V. u toku 5 min * doza odravanja 3 - 16 ml/kg/h I.V. inf.

  Leenje osnovnog uzroka.

 • Protokoli u neonatologiji

  219

  METABOLIKA ALKALOZA DEFINICIJA

  pH > 7,45, BE > 5 mmol/l;

  Nastaje usled velikog gubitka jona vodonika ili nakon preteranog unosa bikarbonata.

  ETIOLOGIJA 1. HLOR REAKTIVNA (koncentracija Cl u jutarnjem urinu < 10 mEq/l);

  Terapija diureticima (kasna); Korekcija hronine respiratorne acidoze; Nazogastrina sukcija; Povraanje (stenoza pilorusa); Sekretorna dijareja.

  2. HLOR REZISTENTNA (koncentracija Cl u jutarnjem urinu > 20 mEq/l)

  Primena alkalija; Hipokalijemija; Terapija diureticima (rana); Barterov sindrom; Hiperaldosteronizam.

  DIJAGNOZA

  pH i gasne analize krvi; Elektroliti seruma i urina.

  TERAPIJA

  Leenje osnovnog uzroka.

 • Protokoli u neonatologiji

  220

  RESPIRATORNA ACIDOZA DEFINICIJA

  pH < 7,35, PaCO2 > 6 kPa; Nastaje u uslovima hipoventilacije sa posledinom

  hiperkapnijom.

  ETIOLOGIJA

  Oboljenja respiratornog trakta; Poremeaj funkcije CNS-a; Slabost respiratorne muskulature.

  KLINIKA SLIKA

  Nespecifina, dominiraju znaci osnovnog oboljenja.

  DIJAGNOZA

  pH i gasne analize krvi; Rtg plua.

  TERAPIJA

  Adekvatna ventilacija; Leenje osnovnog oboljenja.

 • Protokoli u neonatologiji

  221

  RESPIRATORNA ALKALOZA DEFINICIJA

  pH > 7,45, PaCO2 < 4,7 kPa ETIOLOGIJA

  Jatrogeno, ekscesivnom mehanikom ventilacijom; U fazi oporavka od metabolike acidoze; Polipneja; Oboljenja CNS-a (upale, traume, tumor, krvarenja); Gram-negativna sepsa.

  KLINIKA SLIKA

  Nespecifina, dominiraju znaci osnovnog oboljenja.

  DIJAGNOZA

  pH i gasne analize krvi.

  TERAPIJA

  Adekvatna ventilacija; Leenje osnovnog oboljenja.

 • Protokoli u neonatologiji

  222

  NATRIJUM Normalne vrednosti 134 - 145 mmol/l.

  HIPONATRIJEMIJA DEFINICIJA

  Vrednost Na u serumu < 130 mmol/l.

  ETIOLOGIJA Diureza Na u urinu TERAPIJA 1. NEADEKVATAN UNOS Na

  / N

  / N

  unos Na

  2. DILUCIONA HIPONATRIJEMIJA

  - unos tenosti - srana insuficijencija - bubrena insuficijencija - SIADH

  N / N /

  Restrikcija unosa tenosti; ako je Na < 120 mmol/l sol. NaCl 3% i furosemid

  3. GUBITAK Na a) Renalni gubici

  - diuretici - RTA - osmotska diureza - adrenalna insuficijencija b) ekstrarenalni gubici - povraanje - dijareja - gubitak u trei prostor

  Leenje osnovne bolesti, nadoknada gubitaka ( unos Na i tenosti)

  4. ECT - sepsa - miini relaksansi (pavulon)

  Restrikcija unosa tenosti

  Na u urinu < 10 mmol/l Na u urinu > 20 mmol/l KLINIKI ZNACI

  Hipotonija, apneja, hiporefleksija; ako je akutna - konvulzije.

 • Protokoli u neonatologiji

  223

  DIJAGNOZA

  Na i osmolalnost seruma i urina; Elektroliti, proteini, urea i kreatinin u serumu; pH krvi.

  TERAPIJA

  Simptomska hiponatrijemija (konvulzije) ili kada je Na < 120 mmol/l:

  Na (mEq) = (125 - Naakt) x TM (kg) x 0,8* Sol. NaCl 3% u toku 2-3h

  Asimptomska hiponatrijemija ili kada je Na 120 mmol/l Na (mEq) = (Naelj - Naakt) x TM (kg) x 0,8* u toku 12 - 36 h;

  Naelj 130-135 mmol/l.

  * Prevremeno roena deca 0,8; terminska deca 0,75.

  HIPERNATRIJEMIJA DEFINICIJA

  Vrednost Na u serumu > 150 mmol/l. ETIOLOGIJA TERAPIJA Dehidracija

  unos tenosti

  Diabetes insipidus (IVK/PVK, meningitis)

  unos tenosti

  Prekomeran unos unos Na

  unos Na, diuretik

  KLINIKI ZNACI

  Razdraljivost, hipertonija, edem mozga, modano krvarenje, konvulzije.

 • Protokoli u neonatologiji

  224

  DIJAGNOZA Na i osmolalnost seruma i urina; Elektroliti, proteini, urea i kreatinin u serumu; pH krvi.

  * Preporuuje se da se Na u serumu smanjuje za 10 mmol/24h.

  KALIJUM Normalne vrednosti 3,5 - 5,5 mmol/l.

  HIPOKALIJEMIJA DEFINICIJA

  Vrednost K u serumu < 3,5 mmol/l.

  ETIOLOGIJA

  1. Nedovoljan unos; 2. Preveliki gubici kalijuma: Lekovi (diuretici, gentamicin, amfotericin B); Preko gastrointestinalnog trakta (nazogastrina sonda,

  dijareja); Barterov sindrom; Hiperkalcijemija; Hipomagnezijemija; Adrenogenitalni sindrom; Renalni tubulski defekti.

  3. Redistribucija kalijuma Alkaloza (poveanje pH za 0,1 dovodi do pada nivoa K za

  0,3 - 1,3 mmol/l); Insulin; Lekovi (kateholamini).

 • Protokoli u neonatologiji

  225

  KLINIKA SLIKA

  Smanjena nadraljivost nervnog sistema, hipotonija, hiporefleksija, meteorizam (paralitini ileus).

  DIJAGNOZA

  Elektroliti u serumu i urinu; pH krvi; EKG (produen QT interval, nizak T talas, U talas, depresija ST segmenta).

  TERAPIJA

  Adekvatan unos: KCl 7,5% 1 - 3 mmol/kg/d I.V., PO maksimalna koncentracija - periferna vena 40 mmol/l - centralna vena 80 mmol/l max brzina infuzije - na monitoru 0,5 mmol/kg/h - bez monitora 0,3 mmol/kg/h

  Leenje osnovnog uzroka.

  HIPERKALIJEMIJA

  DEFINICIJA

  Vrednost K u serumu > 6 mmol/l. ETIOLOGIJA

  1. Lano visoke vrednosti kalijuma (hemoliza u toku punkcije vene); 2. Davanje kalijuma u viku:

  Nadoknada kalijuma najee nije potrebna u prva tri dana ivota;

  Dnevne potrebe 1 - 2 mmol/kg/d.

 • Protokoli u neonatologiji

  226

  3. Patoloka hemoliza eritrocita: IVK/PVK; Primena hipotone glikoze; Sepsa; Hemolizna bolest novoroeneta.

  4. Bubrena insuficijencija: Akutna bubrena insuficijencija; Nezrelost bubrega.

  5. Metabolika ili respiratorna acidoza (pad pH za 0,1 dovodi do porasta K za 0,3 - 1,3 mmol/l);

  6. Nekroza tkiva (NEC); 7. Lekovi (digoksin, diuretici koji tede kalijum, propranolol);

  8. Kongenitalna adrenalna hiperplazija; 9. Ekstremni prematuritet;

  10. Snien nivo insulina. KLINIKA SLIKA

  Asimptomski (postepen razvoj), bradiaritmija, tahiaritmija, kardiovaskularna nestabilnost.

  DIJAGNOZA

  Elektroliti seruma i urina; Jonizovani i ukupni kalcijum; pH krvi; Urea i kreatinin; EKG - nizak P talas, visok T talas, produen PR interval,

  proiren QRS kompleks, supraventrikularna/ventrikularna tahikardija, fibrilacija.

 • Protokoli u neonatologiji

  227

  TERAPIJA

  Prekinuti unos kalijuma;

  Stabilizacija sprovodnih tkiva 100-200 mg/kg (1-2 ml/kg) Ca gluconat 10% I.V. u toku 5 min; - refrakterna ventrikularna tahikardija - lidokain. Dilucija i ulazak kalijuma u elije.

  1. 1-2 mEq/kg (1-2 ml/kg) NaHCO3 8,4% I.V. (a