Click here to load reader

PATO FIZIOLOŠKO ISPITIVANJE METABOLIZMA VODE, PATOFIZIOLOSKO ISPITIVANJE... · PDF filepato fizioloŠko ispitivanje metabolizma vode, elektrolita i acido -bazne ravnoteŽe dr vet

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PATO FIZIOLOŠKO ISPITIVANJE METABOLIZMA VODE, PATOFIZIOLOSKO ISPITIVANJE... · PDF...

 • PATOPATOFIZIOLOŠKO FIZIOLOŠKO ISPITIVANJE METABOLIZMA ISPITIVANJE METABOLIZMA

  VODE, ELEKTROLITA I VODE, ELEKTROLITA I ACIDOACIDO--BAZNE RAVNOTEŽEBAZNE RAVNOTEŽE

  Dr vet. Dr vet. Marko R. CincovićMarko R. Cincović

  UNIVERZITET U NOVOM SADUUNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTETPOLJOPRIVREDNI FAKULTET

  DEPARTMAN DEPARTMAN ZZA VETERINARSKU MEDICINUA VETERINARSKU MEDICINU PREDMET: PATOLOPREDMET: PATOLOŠŠKA FIKA FIZZIOLOGIJAIOLOGIJA

  VEŽBA 2.VEŽBA 2.

 • PATOFIZIOLOGIJA JE PATOFIZIOLOGIJA JE MATEMATIKA MEDICINE!!!MATEMATIKA MEDICINE!!!

 • PLAN IZLAGANJAPLAN IZLAGANJA

  PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI ČIJE JE POZNAVANJE OD ZNAČAJA ZA PRAVILPATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI ČIJE JE POZNAVANJE OD ZNAČAJA ZA PRAVILNU NU DIJAGNOSTIKU METABOLIZMA VODE,Na I A.DIJAGNOSTIKU METABOLIZMA VODE,Na I A.--B. RAVNOTEŽEB. RAVNOTEŽE

  ŽŽIVI LABORATORIJSKI MODELIIVI LABORATORIJSKI MODELI U ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEU ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEŽEŽE

  PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIČKI POSTUPAKPREPORUKE ZA DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK U ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEU ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEŽEŽE

  PATOFIZIOLOŠKE METODEPATOFIZIOLOŠKE METODE U ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEU ISPITIVANJU METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOBAZNE RAVNOTEŽEŽE

  SPECIFISPECIFIČNOST NALAZA NAJČEŠĆIH OBLIKA POREMEĆAJA METABOLIZMA ČNOST NALAZA NAJČEŠĆIH OBLIKA POREMEĆAJA METABOLIZMA TELESNIH TEČNOSTI I ACIDOTELESNIH TEČNOSTI I ACIDO--BAZNE RAVNOTEŽEBAZNE RAVNOTEŽE

 • PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI ČIJE JE POZNAVANJE OD ČIJE JE POZNAVANJE OD ZNAČAJA ZA PRAVILNU ZNAČAJA ZA PRAVILNU

  DIJAGNOSTIKU METABOLIZMA DIJAGNOSTIKU METABOLIZMA VODE,Na I A.VODE,Na I A.--B. RAVNOTEŽEB. RAVNOTEŽE

 • Opšte osobine telesnih tečnosti

  IZOVOLEMIJAIZOVOLEMIJA Podrazumeva da se zapremina telesnih tečnosti održava u stalnoj zapremini i odnosu.

  IZOTONIJAIZOTONIJA Podrazumeva stalnost održavanja osmotskog pritiska. ! Osmotski pritisak – pritisak koji se javlja između dva rastvora različite koncentracije jona.

  IZOJONIJAIZOJONIJA Stalnost u održavanju kvalitativnog i kvantitativnog sastava i međusobnog odnosa jona.

  IZOHIDRIJAIZOHIDRIJA Podrazumeva stalnost u održavanju vodonikovih jona, tj. acido-bazne ravnoteže telesnih tečnosti

 • ŠŠematski prikaz normalnog metabolizma ematski prikaz normalnog metabolizma vode i Navode i Na

  INTERSTICIJALNA TEČNOST

  KRVNA PLAZMA

  CrevoŽeludac

  INTRACELULARNA TEČNOST

  PLUĆAPLUĆA BUBREGBUBREG

 • ReapsorpcijaReapsorpcija vodevode i i natrijumanatrijuma u bubreguu bubregu

 • Uloga bubrega u održavanju Uloga bubrega u održavanju acidoacido--bazne ravnotežebazne ravnoteže--primerprimer

 • ŠŠematski prikaz normalnog metabolizma ematski prikaz normalnog metabolizma vode i Navode i Na

  INTERSTICIJALNA TEČNOST

  KRVNA PLAZMA

  CrevoŽeludac

  INTRACELULARNA TEČNOST

  PLUĆAPLUĆA BUBREGBUBREG

 • ERY Plazma Tkivo

  CO2CO2 + H2OH2O + CO2

  H2 CO3

  H++ HCO3-

  H++ Hb- ⇔⇔⇔⇔ HHb

  HHb + CO2 ⇔⇔⇔⇔ HHbCO2

  HbO2 ⇔⇔⇔⇔ Hb- + O2 O2

  Karboanhidraza (brzo)

  H2 CO3

  H++ HCO3-

  sporo

  H++ A- Na ++ HCO3-

  Na HCO3-HA

  HCO3-+Na+

  Na HCO3-

  Cl- Cl-

 • Poremećaj prometa telesnih tečnostiPoremećaj prometa telesnih tečnosti

  PROMENA VOLUMENA Dehidratacija

  Hiperhidratacija

  PROMENA OSMOLARNOSTI Hiperosmolarnost (Hipertonija) Hipoosmolarnost (Hipotonija)

  PROMENA KONCENTRACIJE JONA

  PROMENA A.-B. RAVNOTEŽE Acidoza Alkaloza

 • Pojednostavljen prikaz homeostaze natrijuma i vode

  ADH H2O

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  Koncentracija Na OSMOLARNOST

  Krvotok u bubrezima

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  DE ŠA

  VA NJ

  E

  DE ŠA

  VA NJ

  E

  KO MP

  EN ZA

  CI JA

  KO MP

  EN ZA

  CI JA

 • Izoosmolarni gubitak volumena tečnostiIzoosmolarni gubitak volumena tečnosti gubitak i vode i Nagubitak i vode i Na

  dešava se kada izgubljena tečnost i plazma sadrže istu koncentradešava se kada izgubljena tečnost i plazma sadrže istu koncentraciju natrijuma, pa se ciju natrijuma, pa se koncentracija u palzmi retko menjakoncentracija u palzmi retko menja

  UZROCIUZROCI • Fistule tankog creva • Opstrukcija t.c. • Paralitički ileus • Teško oštećenje bubrežnih

  tubula sa disfunkcijom glomerula (posle akutne oligurijske faze)

  ADH IZOOSMOTSKA TEČNOST

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  POSLEDICE/NALAZPOSLEDICE/NALAZ • Oligurija • Uremija • Najčešće nije pojačana žeđ • Hemokoncentracija • Hipotenzija • Ako postiji šok-

  hipoalbuminemija bez hemodilucije

  -

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Nema direktnog

  odnosa

 • Hipoosmolarnost Hipoosmolarnost -- pretežni nedostatak Napretežni nedostatak Na UZROKUZROK NeadekvatnaNeadekvatna intravenska infuzijaintravenska infuzija

  Nedostatak aldosterona Nedostatak aldosterona –– Morbus AddisoniMorbus Addisoni

  ADH HH22O VOLUMENO VOLUMEN

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  +

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  NALAZNALAZ HiponatriemijaHiponatriemija

  HemodilucijaHemodilucija

  Veliki volumen razreVeliki volumen razređđene ene mokraće zbog inhibicije ADHmokraće zbog inhibicije ADH

  Niska koncentracija uree u Niska koncentracija uree u plazmiplazmi

  Viskoka koncentracija Na u Viskoka koncentracija Na u mokraći zbog inhibicije mokraći zbog inhibicije aldosteronaaldosterona

  -

 • Hipoosmolarnost Hipoosmolarnost -- pretežni nedostatak Napretežni nedostatak Na zbog nedostatka aldosterona zbog nedostatka aldosterona –– Morbus AddisoniMorbus Addisoni

  Klinički znakovi Nedostatak tečnosti

  Kasnije hipoosmolarnost

  Hemokoncentracija

  Blaga uremije (pad perfuzije bubrega) Kasnija hiponatriemija

  Neodgovarajuće visoka koncentracija Na u mokraći pored nedostatka volumena, zbog manjka aldosterona

  ADH HH22O VOLUMENO VOLUMEN

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  -

  +

  +

  PREPREKAPREPREKA

  -

  -

  -

  -

  +

 • Hiperosmolarnost Hiperosmolarnost –– pretežni nedostatak vodepretežni nedostatak vode

  UZROCIUZROCI Intenzivno znojenje Gubitak želudačnog soka Gastroenteritis Vrlo intenzivno disanje Opekotine Diabetes insipidus zbog nedostatka ADH

  NALAZNALAZ Hiperosmolarnost Hipernatriemija Oligurija zbog izlučivanja ADH Hemokoncentracija Blaga uremija

  Visoka osmolarnost mokraće i visoka koncentracija ureje u njoj usled delovanja ADH

  Niska koncentracija Na u Mokraći, zbog dejstva aldosterona

  ADH HH22O VOLUMENO VOLUMEN

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  -

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

 • Hiperosmolarnost Hiperosmolarnost –– pretežni nedostatak vodepretežni nedostatak vode zbog nedostatka ADHzbog nedostatka ADH

  Sindrom diabetes insipidusaSindrom diabetes insipidusa

  RAZLIKA U ODNOSU NA RAZLIKA U ODNOSU NA PREDHODNI SLAJD JE PREDHODNI SLAJD JE U POSTOJANJU:U POSTOJANJU:

  PoliurijaPoliurija (a (a ne oligurija)ne oligurija)

  RazreRazređđenaena (a ne koncentrovana (a ne koncentrovana mokraća)mokraća)

  ADH HH22O VOLUMENO VOLUMEN

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  -

  +

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  PREPREKAPREPREKA

 • Izotonijska hiperhidratacija Izotonijska hiperhidratacija –– suvišak Na i vodesuvišak Na i vode

  Sekundarni aldosteronizam, Sekundarni aldosteronizam, usled smanjenog protoka usled smanjenog protoka krvi kroz bubrege, što se krvi kroz bubrege, što se dešava usled:dešava usled:

  HipoalbuminemijaHipoalbuminemija (bolesti jetre)(bolesti jetre)

  Oštećenja bubrežnih krvnih Oštećenja bubrežnih krvnih sudova (hipertenzija, sudova (hipertenzija, stenoza renalne arterije)stenoza renalne arterije)

  Zatajivanje srca kod srčane Zatajivanje srca kod srčane slabostislabosti

  ADH INTRAVASKULARNIINTRAVASKULARNI

  IZOOSMOTSKI IZOOSMOTSKI VOLUMENVOLUMEN

  Osmolarnost u ćelijama

  hipotalamusa

  [Na+]

  Protok krvi kroz bubrege

  Renin

  Angiotenzin

  ALDOSTERON

  -

  +

  +

  +

  +

Search related