of 24 /24
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE POPIS REGULIRANIH PROFESIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija – NN 124/09, 45/11) Zagreb, svibanj 2013. godine

Popis reguliranih profesija u RH

  • Author
    lynhu

  • View
    236

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Popis reguliranih profesija u RH

Page 1: Popis reguliranih profesija u RH

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

POPIS REGULIRANIH PROFESIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stru čnih kvalifikacija – NN 124/09, 45/11)

Zagreb, svibanj 2013. godine

Page 2: Popis reguliranih profesija u RH

2

Red. br.

Skupina profesionalnih djelatnosti

- Naziv regulirane profesije 1 Nadležno tijelo Naziv pravnog akta na temelju kojeg je profesija

regulirana

1.

Regulirane profesije u području prometa nekretnina:

- Agent posredovanja u prometu nekretnina

Ministarstvo gospodarstva

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12);

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08);

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10);

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08)

2.

Regulirane profesije u području geologije:

- Inženjer geologije

- Geološki tehničar

Ministarstvo gospodarstva

Zakon o rudarstvu (NN 75/09 i 49/11);

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)

3.

Regulirane profesije u području rudarstva:

- Inženjer rudarstva

- Inženjer naftnog rudarstva

- Rudarski tehničar

Ministarstvo gospodarstva

Zakon o rudarstvu (NN 75/09, 49/11);

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 09/00)

4. Regulirane profesije u području revizije:

Ministarstvo financija Zakon o reviziji (NN 146/05, 139/08, 144/12);

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom

1 Sve profesije odnosno izrazi koji se koriste u ovome Popisu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Page 3: Popis reguliranih profesija u RH

3

- Ovlašteni revizor

- Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor

sektoru (NN 141/06);

Program stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10-01/207, URBROJ: 513-10/10-1 od 31. svibnja 2010.);

Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10-01/208, URBROJ: 513-10/10-1 od 31. svibnja 2010.)

5.

Regulirane profesije u području poreznog savjetovanja:

- Porezni savjetnik

Ministarstvo financija Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00);

Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 54/01);

Ispravak Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 79/01);

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 38/03)

6.

Regulirane profesije u području carinskog postupka:

- Ovlašteni carinski zastupnik

- Ovlašteni carinski službenik

Ministarstvo financija Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01);

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 65/02, 92/04, 180/04, 122/07);

Zakon o carinskoj službi (NN 83/09, 49/11, 34/12);

Carinski zakon (NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10);

Uredba o vrsti vatrenog oružja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 74/10);

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (NN 21/99, 40/99, 83/09);

Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe

Page 4: Popis reguliranih profesija u RH

4

Republike Hrvatske (NN 56/94, 51/96, 38/97, 41/97, 83/09);

Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 7/07, 83/09);

Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovjedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);

Pravilnik o načinu postupanja i uporabi sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);

Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);

Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama (NN 58/12)

7.

Regulirane profesije u području obrane:

- Vojnik

- Mornar

- Dočasnik

- Časnik

Ministarstvo obrane Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07, 153/09);

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09)

8. Regulirane profesije u području vanjskih poslova:

- Profesionalni diplomat

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96);

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova od 20. srpnja 2012.g.

Page 5: Popis reguliranih profesija u RH

5

9.

Regulirane profesije u području autoškole:

- Stručni voditelj autoškole

- Predavač

- Instruktor vožnje

- Ovlašteni ispitivač

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12);

Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11)

10.

Regulirane profesije u području provjere tehničke ispravnosti i registracije vozila:

- Nadzornik tehničke ispravnosti vozila

- Referent za poslove registracije vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (NN 155/08)

11.

Regulirane profesije u području policijske djelatnosti:

- Policajac

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12);

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN 89/10)

12.

Regulirane profesije u području kriminalistike:

- Kriminalist

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12);

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN 89/10)

13.

Regulirane profesije u području privatne zaštite:

- Zaštitar

- Čuvar

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08);

Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara tehničara (NN 31/11)

Page 6: Popis reguliranih profesija u RH

6

- Zaštitar-tehničar

14.

Regulirane profesije u području djelatnosti privatnih detektiva:

- Privatni detektiv

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09);

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10);

Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice (NN 37/10)

15.

Regulirane profesije u području zaštite od požara:

- Djelatnik službe za zaštitu od požara

- Djelatnik za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)

16.

Regulirane profesije u području provjere ispravnosti sustava zaštite od požara:

- Djelatnik za obavljanje provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te sprečavanje širenja požara

- Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara

- Ovlašteni revident iz zaštite od požara

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12);

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11);

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)

Page 7: Popis reguliranih profesija u RH

7

17.

Regulirane profesije u području humanitarnog razminiranja:

- Voditelj radilišta

- Pirotehničar

- Pomoćni djelatnik

- Pirotehnički nadzornik

- Pirotehnički nadglednik

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08);

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (NN 42/07);

Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara (NN 26/96);

Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (NN 55/09, 111/07)

18.

Regulirane profesije u području miniranja i rukovanja eksplozivnim tvarima:

- Rukovatelj eksplozivnim tvarima

- Djelatnik koji obavlja poslove miniranja

- Djelatnik koji obavlja poslove miniranja pri razminiranju

- Djelatnik koji obavlja poslove specijalnih miniranja

- Djelatnik koji obavlja poslove podzemnih miniranja

- Djelatnik koji obavlja poslove pripreme miniranja

- Djelatnik koji obavlja poslove izvođenja glasnog pucnja

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10);

Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)

19. Regulirane profesije u području izvođenja javnog vatrometa:

- Djelatnik koji obavlja poslove

Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);

Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12)

Page 8: Popis reguliranih profesija u RH

8

izvođenja javnog vatrometa

20. Regulirane profesije u području odvjetništva:

- Odvjetnik

Ministarstvo pravosuđa Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11);

21.

Regulirane profesije u području sudstva:

- Stalni sudski tumač

- Stalni sudski procjenitelj

- Stalni sudski vještak

Ministarstvo pravosuđa Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (88/08);

Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98, 88/08);

Zakon o sudovima (NN 28/13);

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11)

22.

Regulirane profesije u području vezanih obrta:

- Alatničar

- Autoelektričar

- Autolakirer

- Autolimar

- Automehaničar

- Autoserviser

- Bravar

- Brodski mehaničar

- Dimnjačar

- Elektroinstalater

- Elektromehaničar

- Elektroničar – mehaničar

- Fasader

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

Page 9: Popis reguliranih profesija u RH

9

- Fotograf

- Frizer

- Galanterist

- Graditelj brodova

- Graditelj orgulja

- Glazbalar

- Instalater grijanja i klimatizacije

- Kemijski čistač

- Klesar

- Klobučar

- Kotlar

- Kovač

- Kozmetičar

- Krojač muške odjeće

- Krojač ženske odjeće

- Limar

- Krovopokrivač

- Krznar

- Kuhar

- Ljevač

- Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

- Mesar

- Mlinar

- Mljekar

Page 10: Popis reguliranih profesija u RH

10

- Natkonobar

- Očni optičar

- Obućar

- Ortopedski obućar

- Pećar

- Pediker

- Pekar

- Pismoslikar

- Plinoinstalater

- Precizni mehaničar

- Puškar

- Slastičar

- Soboslikar – ličilac

- Staklar

- Stolar

- Strojobravar

- Tapetar

- Tesar

- Tokar

- Urar

- Vodoinstalater

- Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

- Zidar

- Zlatar

Page 11: Popis reguliranih profesija u RH

11

23.

Regulirane profesije u području zaštite na radu:

- Stručnjak zaštite na radu

- Koordinator zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12);

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 114/02, 126/03);

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN 101/09, 40/10)

24.

Regulirane profesije u području tehnologije prometa i transporta:

- Ovlašteni inženjer tehnologije prometa i transporta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07);

Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 13/10);

25.

Regulirane profesije u području sigurnosti u prometu:

- Sigurnosni savjetnik

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07);

Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 135/08);

Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)

26.

Regulirane profesije u području inspekcije u prometu:

- Viši inspektor cestovnog prometa i cesta

- Viši inspektor

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/99, 55/11);

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11)

27.

Regulirane profesije u području upravljanja zrakoplovima i helikopterima:

- Profesionalni pilot aviona

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (NN 54/10,

Page 12: Popis reguliranih profesija u RH

12

- Prometni pilot aviona

- Profesionalni pilot helikoptera

- Prometni pilot helikoptera

133/11)

28.

Regulirane profesije u području održavanja zrakoplova:

- Osoblje za održavanje zrakoplova (mehaničari, tehničari i inženjeri)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (NN 115/09, 152/09, 72/10, 139/10, 79/12, 144/12)

29.

Regulirane profesije u području kontrole zračnog prometa:

- Dispečer leta / operativni kontrolor prometa

- Kontrolor zračnog prometa

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (NN 86/11);

Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (NN 50/12)

30.

Regulirane profesije u području civilnog zrakoplovstva:

- Član kabinske posade zrakoplova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11);

Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 117/09)

31.

Regulirane profesije – članovi posade broda brodarci:

- Zapovjednik plovila (vrsta A, vrsta B, vrsta C)

- Kormilar

- Vođa palube

- Mornar

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);

Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (NN 45/11)

Page 13: Popis reguliranih profesija u RH

13

- Rukovoditelj tehničkog plovila

- Voditelj skele u nacionalnoj plovidbi

- Strojar unutarnje plovidbe

32.

Regulirane profesije u području sigurnosti unutarnje plovidbe:

- Inspektor sigurnosti unutarnje plovidbe

- Nautički inspektor

- Brodostrojarski inspektor

- Hidrograđevinski inspektor

- Radio inspektor sigurnosti plovidbe

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);

Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (NN 80/00)

33.

Regulirane profesije u području cestovnog prijevoza:

- Vozač teretnog motornog vozila i autobusa

- Upravitelj prijevoza (osoba odgovorna za prijevoz)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10)

34.

Regulirane profesije u području izvršnih radova na željeznici:

- Strojovođa

- Pomoćnik strojovođe

- Kondukter

- Prometnik vlakova

- Pregledač vagona

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11);

Page 14: Popis reguliranih profesija u RH

14

- Vlakovođa

35.

Regulirane profesije u području veterinarstva:

- Veterinar

- Veterinarski tehničar

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o veterinarstvu (NN 41/07, 155/08);

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, odobravanja i oduzimanja odobrenja za rad (NN 2/10);

Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita (NN 5/99)

36.

Regulirane profesije u području ribarstva (slatkovodnog i morskog):

- Osoba stručno osposobljena za gospodarski ribolov

- Osoba stručno osposobljena za uzgoj riba i drugih morskih organizama

- Osoba stručno osposobljena za obavljanje akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 – pročišćeni tekst);

Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05);

Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11);

Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11, 50/12);

Pravilnik o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11)

37.

Regulirane profesije u području drvne tehnologije i šumarstva:

- Ovlašteni inženjer drvne tehnologije

- Ovlašteni inženjer šumarstva

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)

38.

Regulirane profesije u području lovstva:

- Lovac

- Lovočuvar

- Ocjenjivač lovačkih trofeja

- Stručna osoba za provedbu

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09);

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06, 92/08);

Pravilnik o lovočuvarskoj službi (NN 63/06);

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (NN 63/06);

Page 15: Popis reguliranih profesija u RH

15

lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači odnosno programa zaštite divljači

39.

Regulirane profesije u području poslovanja turističke zajednice:

- Direktor turističkog ureda turističke zajednice

- Direktor predstavništva

- Voditelj ispostave

- Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima

- Radnik na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice

Ministarstvo turizma Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10);

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)

40.

Regulirane profesije u području poslovanja turističke agencije:

- Voditelj poslovnice turističke agencije

Ministarstvo turizma Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)

41.

Regulirane profesije u području usluga u turizmu:

- Turistički vodič

- Turistički pratitelj

Ministarstvo turizma Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08);

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10);

Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)

42. Regulirane profesije u području nadzora, čuvanja i inspekcije u zaštiti prirode:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11);

Pravilnik o sadržaju , obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);

Page 16: Popis reguliranih profesija u RH

16

- Glavni nadzornik

- Nadzornik

- Čuvar prirode

- Inspektor zaštite prirode

- Viši inspektor zaštite prirode

Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (NN 45/12)

43.

Regulirane profesije u području zaštite okoliša:

- Inspektor zaštite okoliša

- Viši inspektor zaštite okoliša

- Glavni inspektor zaštite okoliša

- Nadzornik za okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07);

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša (NN 43/12)

44.

Regulirane profesije u području arhitekture:

- Ovlašteni arhitekt

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12)

45.

Regulirane profesije u području prostornog uređenja i gradnje:

- Ovlašteni arhitekt – urbanist

- Ovlašteni inženjer građevinarstva

- Ovlašteni inženjer elektrotehnike

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN

Page 17: Popis reguliranih profesija u RH

17

- Ovlašteni inženjer strojarstva

- Revident

- Inženjer gradilišta

- Voditelj radova

- Voditelj projekta

118/09);

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 02/00, 89/00);

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)

46.

Regulirane profesije u području ocjenjivanja sukladnosti:

- Odgovorna osoba za ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 25/13);

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

47.

Regulirane profesije u području energetskog certificiranja zgrada:

- Osoba koja provodi energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12);

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)

Page 18: Popis reguliranih profesija u RH

18

48.

Regulirane profesije u području geodetske djelatnosti:

- Ovlašteni inženjer geodezije

- Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

- Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

Državna geodetska uprava

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11);

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10)

49.

Regulirane profesije u području socijalne skrbi:

- Socijalni radnik

- Psiholog

- Edukacijski rehabilitator

- Stručni radnik u ustanovi socijalne skrbi

- Stručni radnik u djelatnosti socijalne skrbi

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12);

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 124/11, 120/12);

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03);

Zakon o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11);

Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 29/98, 30/99, 38/04)

50.

Regulirane profesije – doktori medicine:

- Doktor medicine

- Doktor medicine specijalist

Ministarstvo zdravlja Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 54/12);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11, 129/12)

51.

Regulirane profesije u području dentalne medicine:

- Doktor dentalne medicine

- Doktor dentalne medicine specijalist

Ministarstvo zdravlja Zakon o stomatološkoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08, 120/09);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07)

Page 19: Popis reguliranih profesija u RH

19

- Dentalni tehničar

- Dentalni asistent

52.

Regulirane profesije u području farmacije/ljekarništva:

- Ljekarnik

- Ljekarnik specijalist

- Farmaceutski tehničar

Ministarstvo zdravlja Zakon o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08)

53.

Regulirane profesije u području primaljstva:

- Prvostupnik primaljstva

- Primalja

- Primalja - asistentica

Ministarstvo zdravlja Zakon o primaljstvu (NN 120/08,145/10)

54.

Regulirane profesije u području sestrinstva:

- Medicinska sestra opće njege

- Medicinska sestra-medicinski tehničar

- Prvostupnik sestrinstva

- Diplomirana medicinska sestra/medicinski tehničar

- Magistar sestrinstva

- Medicinska sestra/medicinski tehničar specijalist

- Prvostupnik sestrinstva specijalist

Ministarstvo zdravlja Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08, 57/11);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehničara (NN 139/09, 32/12);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 52/10, 28/11)

Page 20: Popis reguliranih profesija u RH

20

55.

Regulirane profesije u području medicinske biokemije:

- Medicinski biokemičar

- Medicinski biokemičar specijalist

Ministarstvo zdravlja Zakon o medicinsko biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08);

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08)

56.

Regulirane profesije u području fizioterapije:

- Prvostupnik fizioterapije

- Diplomirani fizioterapeut

- Fizioterapeutski tehničar

- Maser - kupeljar

Ministarstvo zdravlja Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08)

57.

Regulirane profesije u području sanitarnog inženjerstva:

- Prvostupnik sanitarnog inženjerstva

- Diplomirani sanitarni inženjer

- Magistar sanitarnog inženjerstva

- Sanitarni tehničar

Ministarstvo zdravlja Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

58.

Regulirane profesije u području zdravstveno-laboratorijske djelatnosti:

- Prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike

- Zdravstveno laboratorijski tehničar

- Inženjer medicinsko- laboratorijske dijagnostike

Ministarstvo zdravlja Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Page 21: Popis reguliranih profesija u RH

21

59.

Regulirane profesije u području radiološke tehnologije:

- Inženjer medicinske radiologije

- Prvostupnik radiološke tehnologije

- Prvostupnik medicinske radiologije

- Radiološki tehničar

Ministarstvo zdravlja Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 120/08)

60. Regulirane profesije u području radne terapije:

- Prvostupnik radne terapije

Ministarstvo zdravlja Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 120/08)

61.

Regulirane profesije u području sporta:

- Sportski trener

- Sportski učitelj / instruktor

- Sportski voditelj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12)

62.

Regulirane profesije u području visokog obrazovanja:

- Lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (NN 2/10, 107/10, 131/12)

63.

Regulirane profesije u području odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi:

- Ravnatelj školske ustanove

- Učitelj razredne nastave u

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)

Page 22: Popis reguliranih profesija u RH

22

osnovnoj školi

- Učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi

- Nastavnik predmetne nastave u srednjoj školi

- Strukovni učitelj u srednjoj školi

- Suradnik u nastavi

- Učitelj stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju

- Stručni suradnik u školskoj ustanovi

- Odgajatelj u učeničkom domu

64.

Regulirane profesije u predškolskom odgoju i obrazovanju:

- Ravnatelj ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu

- Stručni suradnik u predškolskoj ustanovi

- Odgojitelj djece predškolske dobi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07)

65.

Regulirane profesije u području rada arhiva:

- Arhivski savjetnik

- Viši arhivist

- Arhivist

Ministarstvo kulture Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i

65/09);

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Page 23: Popis reguliranih profesija u RH

23

- Viši arhivski tehničar

- Arhivski tehničar

66.

Regulirane profesije u području rada knjižnica:

- Knjižničarski savjetnik

- Viši knjižničar

- Diplomirani knjižničar

- Knjižničar

- Pomoćni knjižničar

Ministarstvo kulture Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09);

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)

67.

Regulirane profesije u području rada muzeja:

- Muzejski pedagog savjetnik

- Viši muzejski pedagog

- Muzejski pedagog

- Muzejski savjetnik

- Viši kustos

- Kustos

- Dokumentarist savjetnik

- Viši dokumentarist

- Dokumentarist

- Informatičar savjetnik

- Viši informatičar

- Informatičar

- Restaurator savjetnik

- Viši restaurator

Ministarstvo kulture Zakon o muzejima (NN 142/98 i 65/09);

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11)

Page 24: Popis reguliranih profesija u RH

24

- Restaurator

- Viši preparator

- Preparator

- Viši muzejski tehničar

- Muzejski tehničar

- Viši fotograf

- Fotograf

68.

Regulirane profesije u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti:

- Konzervator – restaurator savjetnik

- Konzervator savjetnik

- Restaurator majstor

- Viši konzervator tehničar II stupnja

- Viši konzervator

- Viši konzervator - restaurator

- Konzervator - restaurator

- Konzervator

- Viši konzervator tehničar

- Viši restaurator tehničar

- Konzervator tehničar

- Restaurator tehničar

Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12);

Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko -restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09 i 117/12)

*Sve profesije odnosno izrazi koji se koriste u ovome Popisu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.