of 24 /24
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE POPIS REGULIRANIH PROFESIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija – NN 124/09, 45/11) Zagreb, svibanj 2013. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE POPIS REGULIRANIH PROFESIJA …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VLADA REPUBLIKE HRVATSKE POPIS REGULIRANIH PROFESIJA …

POPIS REGULIRANIH PROFESIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(temeljem lanka 72. stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih strunih kvalifikacija – NN 124/09, 45/11)
Zagreb, svibanj 2013. godine
Nadleno tijelo Naziv pravnog akta na temelju kojeg je profesija
regulirana
1.
- Agent posredovanja u prometu nekretnina
Ministarstvo gospodarstva
Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08);
Pravilnik o strunom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10);
Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08)
2.
- Inenjer geologije
- Geološki tehniar
Ministarstvo gospodarstva
Pravilnik o strunoj osposobljenosti za obavljanje odreenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
3.
- Inenjer rudarstva
Pravilnik o strunoj osposobljenosti za obavljanje odreenih poslova u rudarstvu (NN 09/00)
4. Regulirane profesije u podruju revizije:
Ministarstvo financija Zakon o reviziji (NN 146/05, 139/08, 144/12);
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
1 Sve profesije odnosno izrazi koji se koriste u ovome Popisu, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod.
3
sektoru (NN 141/06);
Program strune izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10- 01/207, URBROJ: 513-10/10-1 od 31. svibnja 2010.);
Naputak o provoenju strune izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru (KLASA: 043-01/10-01/208, URBROJ: 513-10/10- 1 od 31. svibnja 2010.)
5.
- Porezni savjetnik
Ministarstvo financija Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00);
Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 54/01);
Ispravak Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 79/01);
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (NN 38/03)
6.
- Ovlašteni carinski zastupnik
- Ovlašteni carinski slubenik
Ministarstvo financija Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01);
Pravilnik o polaganju strunog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 65/02, 92/04, 180/04, 122/07);
Zakon o carinskoj slubi (NN 83/09, 49/11, 34/12);
Carinski zakon (NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10);
Uredba o vrsti vatrenog oruja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski slubenici Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 74/10);
Pravilnik o obrascu slubene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih slubenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske (NN 21/99, 40/99, 83/09);
Pravilnik o slubenim odorama djelatnika carinske slube
4
Pravilnik o programu i nainu strunog osposobljavanja i usavršavanja slubenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 7/07, 83/09);
Pravilnik o uvjetima i nainu izricanja upozorenja i zapovjedi ovlaštenih carinskih slubenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
Pravilnik o nainu postupanja i uporabi sredstava prisile ovlaštenih carinskih slubenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
Pravilnik o nainu nošenja i uporabi vatrenog oruja ovlaštenih carinskih slubenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN 104/10);
Pravilnik o nainu postupanja ovlaštenih carskih slubenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama (NN 58/12)
7.
- Vojnik
- Mornar
- Doasnik
- asnik
Ministarstvo obrane Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07, 153/09);
Zakon o slubi u Oruanim snagama Republike Hrvatske (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09)
8.
- Profesionalni diplomat
Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96);
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova od 20. srpnja 2012.g.
5
9.
- Struni voditelj autoškole
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);
Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozae (NN 124/12, 129/12, 146/12);
Pravilnik o nainu obavljanja i organiziranja vozakih ispita te nainu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivau (NN 141/11)
10.
- Nadzornik tehnike ispravnosti vozila
Ministarstvo unutarnjih poslova
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11);
Pravilnik o sadraju, obliku i nainu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (NN 155/08)
11.
- Policajac
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);
Pravilnik o nainu postupanja policijskih slubenika (NN 89/10)
12.
- Kriminalist
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09);
Pravilnik o nainu postupanja policijskih slubenika (NN 89/10)
13.
- Zaštitar
- uvar
Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
Pravilnik o izobrazbi i strunom ispitu za zaštitare i uvare (NN 103/04, 21/07, 86/08);
Pravilnik o sadraju i izgledu uvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara tehniara (NN 31/11)
6
- Zaštitar-tehniar
14.
- Privatni detektiv
Pravilnik o uvjetima, nainu i programu obavljanja vjebenikog staa te polaganja strunog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10);
Pravilnik o sadraju i izgledu detektivske iskaznice (NN 37/10)
15.
- Djelatnik slube za zaštitu od poara
- Djelatnik za obavljanje poslova zaštite od poara i unapreenje stanja zaštite od poara
Ministarstvo unutarnjih poslova
Zakon o zaštiti od poara (NN 92/10);
Pravilnik o strunim ispitima u podruju zaštite od poara (NN 141/11)
16.
Regulirane profesije u podruju provjere ispravnosti sustava zaštite od poara:
- Djelatnik za obavljanje provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, ureaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje poara, otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te spreavanje širenja poara
- Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od poara
- Ovlašteni revident iz zaštite od poara
Ministarstvo unutarnjih poslova
Zakon o zaštiti od poara (NN 92/10);
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od poara (NN 44/12);
Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od poara (NN 141/11);
Pravilnik o revidentima iz zaštite od poara (NN 141/11)
7
17.
- Voditelj radilišta
Pravilnik o izobrazbi i strunom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (NN 42/07);
Pravilnik o mjerilima i nainu utvrivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehniara (NN 26/96);
Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjiici, iskaznici humanitarnog razminiranja i voenju upisnika (NN 55/09, 111/07)
18.
- Rukovatelj eksplozivnim tvarima
- Djelatnik koji obavlja poslove miniranja pri razminiranju
- Djelatnik koji obavlja poslove specijalnih miniranja
- Djelatnik koji obavlja poslove podzemnih miniranja
- Djelatnik koji obavlja poslove pripreme miniranja
- Djelatnik koji obavlja poslove izvoenja glasnog pucnja
Ministarstvo unutarnjih poslova
Pravilnik o strunom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10);
Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)
19.
- Djelatnik koji obavlja poslove
Pravilnik o izvoenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12)
8
- Odvjetnik
Ministarstvo pravosua Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11);
21.
- Stalni sudski tuma
- Stalni sudski procjenitelj
- Stalni sudski vještak
Zakon o sudovima (NN 28/13);
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11)
22.
- Alatniar
- Autoelektriar
- Autolakirer
- Autolimar
- Automehaniar
- Autoserviser
- Bravar
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – proišeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i nainu izdavanja povlastica (NN 42/08)
9
- Fotograf
- Frizer
- Galanterist
- Zidar
- Zlatar
11
23.
- Strunjak zaštite na radu
- Koordinator zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12);
Pravilnik o polaganju strunog ispita strunjaka zaštite na radu (NN 114/02, 126/03);
Pravilnik o uvjetima i strunim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju strunog ispita (NN 101/09, 40/10)
24.
- Ovlašteni inenjer tehnologije prometa i transporta
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Zakon o Hrvatskoj komori inenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07);
Pravilnik o strunim ispitima inenjera tehnologije prometa i transporta (NN 13/10);
25.
- Sigurnosni savjetnik
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07);
Pravilnik o nainu, programu, provedbi strunog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 135/08);
Pravilnik o nainu provedbe i sadraju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o strunoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)
26.
- Viši inspektor cestovnog prometa i cesta
- Viši inspektor
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/99, 55/11);
Zakon o sigurnosti u eljeznikom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11)
27.
- Profesionalni pilot aviona
Zakon o zranom prometu (NN 69/09, 84/11);
Pravilnik o uvjetima i nainu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (NN 54/10,
12
- Osoblje za odravanje zrakoplova (mehaniari, tehniari i inenjeri)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Zakon o zranom prometu (NN 69/09, 84/11);
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautikih proizvoda, dijelova i ureaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja ukljuenih u te poslove (NN 115/09, 152/09, 72/10, 139/10, 79/12, 144/12)
29.
- Dispeer leta / operativni kontrolor prometa
- Kontrolor zranog prometa
Zakon o zranom prometu (NN 69/09, 84/11);
Pravilnik o uvjetima i nainu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praenje leta (NN 86/11);
Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zranog prometa (NN 50/12)
30.
- lan kabinske posade zrakoplova
Zakon o zranom prometu (NN 69/09, 84/11);
Pravilnik o usklaivanju tehnikih propisa i upravnih postupaka u podruju civilnog zrakoplovstva (NN 117/09)
31.
- Zapovjednik plovila (vrsta A, vrsta B, vrsta C)
- Kormilar
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);
Pravilnik o zvanjima i strunoj osposobljenosti brodaraca (NN 45/11)
13
- Strojar unutarnje plovidbe
- Inspektor sigurnosti unutarnje plovidbe
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07);
Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (NN 80/00)
33.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10)
34.
- Strojovoa
Zakon o sigurnosti u eljeznikom prometu (NN 40/07, 120/08, 61/11);
14
- Vlakovoa
35.
- Veterinar
Zakon o veterinarstvu (NN 41/07, 155/08);
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, odobravanja i oduzimanja odobrenja za rad (NN 2/10);
Pravilnik o vjebenikom stau veterinarskih djelatnika i nainu polaganja strunog ispita (NN 5/99)
36.
- Osoba struno osposobljena za gospodarski ribolov
- Osoba struno osposobljena za uzgoj riba i drugih morskih organizama
- Osoba struno osposobljena za obavljanje akvakulture
Ministarstvo poljoprivrede
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 – proišeni tekst);
Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05);
Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11);
Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11, 50/12);
Pravilnik o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11)
37.
- Ovlašteni inenjer drvne tehnologije
Ministarstvo poljoprivrede
Zakon o hrvatskoj komori inenjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)
38.
- Lovac
- Lovouvar
Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06, 92/08);
Pravilnik o lovouvarskoj slubi (NN 63/06);
Pravilnik o strunoj slubi za provedbu lovnogospodarske osnove (NN 63/06);
15
39.
- Direktor turistikog ureda turistike zajednice
- Direktor predstavništva
- Voditelj ispostave
- Radnik na strunim poslovima na izvršenju zadaa turistike zajednice
Ministarstvo turizma Zakon o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
Pravilnik o strunom ispitu za rad na strunim poslovima u turistikom uredu turistike zajednice (NN 121/09, 124/10);
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turistikom uredu turistike zajednice opine, grada, upanije i glavnom uredu Hrvatske turistike zajednice (NN 110/10)
40.
- Voditelj poslovnice turistike agencije
Ministarstvo turizma Zakon o pruanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);
Pravilnik o strunom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
41.
- Turistiki vodi
- Turistiki pratitelj
Ministarstvo turizma Zakon o pruanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10);
Pravilnik o strunom ispitu za turistike vodie i ispitnom programu za turistike pratitelje (NN 50/08, 120/08);
Pravilnik o iskaznici turistikog vodia (NN 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10);
Pravilnik o upisniku turistikih vodia (NN 50/08)
42.
Regulirane profesije u podruju nadzora, uvanja i inspekcije u zaštiti prirode:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11);
Pravilnik o sadraju , obliku i nainu izdavanja slubene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);
Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (NN 11/07);
Pravilnik o slubenoj iskaznici i znaki inspektora/ice zaštite prirode (NN 45/12)
43.
- Inspektor zaštite okoliša
Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07);
Pravilnik o slubenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša (NN 43/12)
44.
- Ovlašteni arhitekt
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja
Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);
Zakon o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);
Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12)
45.
- Ovlašteni arhitekt – urbanist
- Ovlašteni inenjer graevinarstva
- Ovlašteni inenjer elektrotehnike
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja
Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12);
Zakon o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13);
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje strunih poslova prostornog ureenja (NN
17
118/09);
Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 02/00, 89/00);
Pravilnik o potrebnim znanjima iz podruja upravljanja projektima (NN 45/09)
46.
- Odgovorna osoba za ocjenjivanje sukladnosti graevinskih proizvoda
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja
Zakon o graevnim proizvodima (NN 86/08, 25/13);
Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12);
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
47.
- Osoba koja provodi energetske preglede graevina i/ili energetsko certificiranje zgrada
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja
Zakon o uinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12);
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede graevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12)
18
48.
- Ovlašteni inenjer geodezije
- Suradnik ovlaštenog inenjera geodezije
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11);
Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju strune geodetske poslove (NN 30/10)
49.
- Socijalni radnik
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12);
Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 124/11, 120/12);
Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03);
Zakon o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11);
Pravilnik o vjebenikom stau strunih radnika u ustanovama socijalne skrbi (NN 29/98, 30/99, 38/04)
50.
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 54/12);
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11, 129/12)
51.
- Doktor dentalne medicine
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07)
19
- Ljekarnik
Ministarstvo zdravlja Zakon o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08);
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08)
53.
- Prvostupnik primaljstva
54.
- Medicinska sestra ope njege
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehniara (NN 139/09, 32/12);
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju medicinskih sestara- medicinskih tehniara u djelatnosti hitne medicinske pomoi (NN 52/10, 28/11)
20
55.
- Medicinski biokemiar
Pravilnik o specijalistikom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08)
56.
- Prvostupnik fizioterapije
- Diplomirani fizioterapeut
- Fizioterapeutski tehniar
- Maser - kupeljar
57.
- Prvostupnik sanitarnog inenjerstva
- Diplomirani sanitarni inenjer
- Magistar sanitarnog inenjerstva
58.
- Prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike
21
59.
- Inenjer medicinske radiologije
- Prvostupnik radiološke tehnologije
- Prvostupnik medicinske radiologije
60.
- Prvostupnik radne terapije
61.
- Sportski trener
Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12)
62.
- Lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i knjievnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (NN 2/10, 107/10, 131/12)
63.
Regulirane profesije u podruju odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi:
- Ravnatelj školske ustanove
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
22
- Strukovni uitelj u srednjoj školi
- Suradnik u nastavi
- Uitelj strunih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju
- Struni suradnik u školskoj ustanovi
- Odgajatelj u uenikom domu
- Struni suradnik u predškolskoj ustanovi
- Odgojitelj djece predškolske dobi
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07)
65.
- Arhivski savjetnik
- Viši arhivist
- Arhivist
Ministarstvo kulture Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i
65/09);
Pravilnik o uvjetima i nainu stjecanja strunih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)
23
- Knjiniarski savjetnik
- Viši knjiniar
- Diplomirani knjiniar
- Pomoni knjiniar
Ministarstvo kulture Zakon o knjinicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09);
Pravilnik o uvjetima i nainu stjecanja strunih zvanja u knjiniarskoj struci (NN 28/11)
67.
- Muzejski pedagog savjetnik
- Viši muzejski pedagog
Ministarstvo kulture Zakon o muzejima (NN 142/98 i 65/09);
Pravilnik o uvjetima i nainu stjecanja strunih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11)
24
- Restaurator
- Konzervator – restaurator savjetnik
- Viši konzervator
- Konzervator tehniar
- Restaurator tehniar
Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12);
Pravilnik o strunim zvanjima u konzervatorsko - restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i nainu njihova stjecanja (NN 59/09 i 117/12)