POLITOKSIKOMANIJA ogledalo savremenog društva

  • View
    78

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POLITOKSIKOMANIJA ogledalo savremenog društva. dr Maja Stanković psihijatar Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Beograd. Definicij e ( 1 ). Prema navodima MKB – 10 / ICD – X/ : - PowerPoint PPT Presentation

Text of POLITOKSIKOMANIJA ogledalo savremenog društva

Slide 1

POLITOKSIKOMANIJA

ogledalo savremenog drutvadr Maja Stankovipsihijatar

Specijalna bolnica za bolesti zavisnostiBeograd1Definicije ( 1 ) Prema navodima MKB 10 / ICD X/ : Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom vie psihoaktivnih supstanci pri emu nije razvijena dominantna zavisnost ni na jednu od njih

2Definicije ( 2 )Politoksikomanija podrazumeva konzumiranje dve ili vie psihoaktivnih supstanci (PAS) radi postizanja SPECIFINOG EFEKTA ;U veini sluajeva jedna od PAS je primarna, bazina ili preferirana PAS koja u sinergiji sa drugom supstancom ili vie njih uzrokuje EFEKTE ZADOVOLJSTVA I PRIJATNOSTI3Definicije ( 3 )Ovde se ne radi iskljuivo o istovremenom korienju vie PAS, ve o korienju vie PAS bez obzira da li se one uzimaju istovremeno ili ne;

U sluaju da se stvori zavisnost bar na jednu supstancu, ne moe se govoriti o politoksikomaniji.

4Faktori rizika ( 1 )Uvek postoji veliki rizik i opasnost kada se uzima vei broj razliitih PAS u isto vreme a razlog tome je POTENCIJACIJA DELOVANJA (uticaj i pojaavanje efekata jedne droge na drugu ) Rizik po pacijenta je vei to su vee doze unete u organizam ( DOZNA ZAVISNOST PAS)5Faktori rizika ( 2 )Kombinovano uzimanje razliitih supstanci(droga) je vrlo esto uzrok neprirodne smrti medju mladim ljudima;Visoko rizinoj grupi pripada i starija populacija ljudi koji uzimaju dosta medikamenata usled ega dolazi do tzv.zadesnog samotrovanja ili zadesne smrti;

6Faktori rizika ( 3 )U strunoj literaturi i klinikoj praksi se ovakva stanja nazivaju i overdoza( prekomerno konzumiranje neke PAS);

Nivo toksinosti zavisi iskljuivo od meavine supstanci i njihove potencijacije.

7Aktuelno stanje (1)

Poslednjih nekoliko godina belei se svetski porast ovog fenomena;

Prema navodima amerike strune javnosti od 1983.god. pa nadalje belei se konstantan porast osoba koje kombinuju u cilju zloupotrebe razliite PAS (izvori : Associated Press and CNN)

8Aktuelno stanje (2)Slina je situacija i u naoj zemlji gde se ovaj porast odnosi na mlau populaciju(tinejderi) kao i osobe do 50. god. ivota;U Srbiji se najee kombinuje alkohol sa sedativima ( KOKTELI ), opijatima,kanabinodima ili sintetikim drogama od kojih je najzastupljeniji Ecstacy.

9Klinika slika

Heterogena skupina simptoma;

Teko se pravi distinkcija izmedju pojedinih droga posebno u ambulantnom setingu ili hitnoj slubi;

10Sindrom zavisnosti (1) Snana elja i potreba da se nastavi sa uzimanjem supstance i da se do nje doe na svaki mogui nain; Porast tolerancije - tendencija ka uzimanju vee koliine supstance nego ranije, iz razloga to dotadanja koliina ne stvara eljeni efekat;

11Sindrom zavisnosti (2) Apstinencijalni sindrom - prestanak uzimanja supstance dovodi do apstinencijalnih simptoma, a nastavak uzimanja spreava njihovo ispoljavanje; Zaokupljenost supstancom i progresivno zanemarivanje ostalih interesovanja zbog njenog korienja;

12Sindrom zavisnosti (3) Nastavljanje uzimanja supstance i pored saznanja o tetnom dejstvu i posledicama;

elja da se prekine sa uzimanjem i uspostavi apstinencija.

13Spektar simptoma tegoba

Ukoliko se radi o PAS iz grupe depresora CNS-a (npr.alkohol,sedativi,antidepresivi) miotine (takaste ) zenice, psihomotorna usporenost, pospanost, oteana verbalna komunikacija, dezinhibicija, kvantitativni poremeaji svesti do nivoa sopora nekad i kome,....

14

15Spektar simptoma tegoba

Kombinacija alkohola sa sintetikim drogama (npr.Ecstasy) kardiovaskularni problemi u vidu tahikardije, hiperhidroze, vidljivog tremora gotovo celog tela,agitacija sa tendencijom motorne retardacije i kvantitativne promene svesti do nivoa sopora ak i kome, 16Terapija (1)

ukazivanje prve pomoi u HS (detaljno opisana u vodiu dobre prakse)17Ono bez ega se ne moe 18Terapija (2) 19Terapija (3)

Ambulantno leenje detoksikacija, psihoterapijski rad

Hospitalno leenje detoksikacija, psihoterapijski rad

20Terapija (4)

Duina leenja zavisi od vrste PAS i stepena zavisnosti (od 2 do 4 nedelje)

Uraditi evaluaciju nivoa zloupotrebe PAS (samotrovanje ,TS, akcidentno trovanje, periodini konzumenti visokog rizika,.....)

21Terapija (5)

Uraditi procenu stepena oteenja somatskog zdravlja (biohemijske analize krvi i urina,konsultativni pregledi : internista,hepatolog,neurolog i dr),dopunska medicinska dijagnostika (CT endokranijuma, EEG,RTG plua i srca,....)

22Terapija (6)

Medikamentozna terapija (simptomatska)

Psihoterapijski rad, psihoterapija

23

HVALA NA PANJI24

Search related