Istra¾ivanje problema savremenog stanovanja

  • View
    13

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Problemi savremenog stanovanja, primeri dobre prakse

Text of Istra¾ivanje problema savremenog stanovanja

SINTEZNI PROJEKAT STAMBENE ZGRADE

SINTEZNI PROJEKAT STAMBENE ZGRADE

10

SADRAJ1.0. UVOD .22.0. ANALIZA LOKACIJE.........32.1. Poloaj i granice lokacije..........32.2. Postojee stanje saobraaja i komunalne infrastrukture..42.2.1. Saobraaj - postojee stanje42.3. Namena prostora i urbanistiki pokazatelji postojeeg stanja.42.4. Postojee javne povrine i objekti za javnu upotrebu52.5. Prirodne karakteristike podruja....52.5.1. Inenjersko-geo- morfoloke...52.5.2. Hidrogeoloke i hidrografske karakteristike.....52.5.3. Mikroklimatske karakteristike...52.5.4. Vegetacija.62.6. Steene karakteristike podruja..62.6.1. Ekoloke karakteristike...62.6.2. Urbano tehnoloke karakteristike..62.6.3. Pravne karakteristike..62.7. Faktori okruenja.72.8. Fotodokumentacija i grafiki prilozi..73.0.PRIMERI DOBRE PRAKSE83.1. Carre Plantagenet 83.2. Lomocubes .113.3. Via Cordillera ...123.4. Dunajski Kristal.134.0. KONCEPCIJA PREDLOENOG URBANISTIKOG I ARHITEKTONSKOG REENJA164.1. Programski koncept ireg podruja164.2. Programski koncept urbanistikog bloka ..195.0. LITERATURA ....21

1.0. UVOD

Tema zadatka je istraivanje problema savremenog stanovanja u cilju unapreenja kvaliteta stambene sredine i kvaliteta ivota stanovnika u okviru podruja. Tei se primeni svih faza u procesu projektovanja, od analitikog pristupa problemu do izrade i prezentacije projekta.Lokacija predviena zadatkom nalazi se u centralnom, istonom delu grada Nia. Izabrana parcela prostire se u urbanistikom bloku koji je predvien Planom detaljne regulacije sa osnovnom namenom vieporodinog stanovanja i prateim sadrajima za poslovne delatnosti, parkiranje, slobodne i zelene povrine sa prostorom za odmor i igru dece.U ovom radu je izvrena analiza lokacije (poloaj lokacije, analiza postojeeg stanja saobraaja, namena prostora i javnih povrina), kao i analiza prirodnih i stvorenih karakteristika podruja. Na osnovu analize lokacije i prema Planu detaljne regulacije za celo podruje, dat je predlog mogueg urbanistikog i arhitektonskog reenja bloka, kao realno ostvariv za realizaciju po usvajanju plana. Pri izradi ove studije, uzeti su u obzir parametri i zadati Generalnim urbanistikim planom grada Nia do 2025.god., specifinosti podruja, imovinski status zemljita i potrebe grada, kao i predviene izmene i dopune u okviru podruja. U analizi su prikazani i ekvivalentni primeri svetske i nae arhitekture koji prate temu rada.

2.0. ANALIZA LOKACIJE

2.1. Poloaj i granice lokacije Lokacija predviena projektnim zadatkom nalazi se u istonom delu grada Nia. Prostor predvien za gradnju u svom neposrednom okruenju sadri glavne gradske parkove, predviene za odmor i okupljanje bulevarski park Sv.Sava i manje parkove u okviru stambenih objekata. Obzirom da je ovo centralno gradsko podruje, u okolini se nalaze i objekti komercilnih i uslunih delatnosti. Sa severne i june strane, zadato podruje, naslanja se na zonu porodinog i vieporodinog stanovanja srednjih gustina. Granicu parcele sa severne strane ini Ul. Radoja Dakia, sa june strane Ul. erdapska zapadne strane saobraajnica Stevana Janovia. Ukupna povrina bloka iznosi 1.15 ha.

Slika 1 : Poloaj lokacije2.2. Postojee stanje saobraaja i komunalne infrastrukture

2.2.1. Saobraaj - postojee stanjeProstor obuhvaen analizom lokacije oivien je delom Ulice Radoja Dakia sa severne strane koja je paralelna sa erdapskom ulicom sa june strane, koje su upravne ulici Stevana Janovia sa zapadne strane.Sve ulice koje su izgraene su sa savremenim kolovoznim zastorom, i to:Ulica Radoja Dakia za dvosmeran saobraaj sa dve kolovozne trake sa po dve saobraajne trake, irine kolovoza 2 x 7.00 metara sa razdelnim ostrvom irine 3.00 metara, sa trotoarima promenljive irine (ili bez trotoara);Ulica erdapska dvosmeran saobraaj sa dve kolovozne trake sa po dve saobraajne trake, irine kolovoza 2 x 7.00 metara sa razdelnim ostrvom irine 3.00 metara, sa trotoarima promenljive irine (ili bez trotoara);Ulica Stevana Janovia za dvosmeran saobraaj sa dve kolovozne trake sa po dve saobraajne trake, irine kolovoza 2 x 7.00 metara sa razdelnim ostrvom irine 3.00 metara, sa trotoarima promenljive irine (ili bez trotoara);U okviru podruja nema izgraenih objekata javne namene pa samim tim nema ni izgraenih javnih parking prostora. U svim postojeim saobraajnicama zabranjeno je parkiranje na kolovozu.2.3. Namena prostora i urbanistiki pokazatelji postojeeg stanja Podruje je sagledano kao jedinstvena celina koja u sebi sadri iste urbanistike karakteristike. Urbanistiki pokazatelji - postojee stanje:

Pn = 1.15 ha Piz = 0,34 haBrgr = 1.04 haIz = 0.32 Ii = 0.91

2.4. Postojee javne povrine i objekti za javnu upotrebuPostojee javne povrine u okviru podruja obuhvaenog analizom lokacije su postojee saobraajnice.U granicama podruja nema objekata za javnu upotrebu.

2.5. Prirodne karakteristike podruja

2.5.1. Inenjersko-geo- morfoloke

Nagib, visina i konfiguracija terena - Teren odnosno zemljite obuhvaeno granicama lokacije je ravno to izuzetno pogoduje izgradnji planiranih sadraja i kree se od kote 164,50 (na zapadu) do kote 165,77 (na istoku). Pad terena je 0,3% ka zapadu. Geoloki sastav tla - Postoje velike geoloke formacije, karpatobalkanidi, dinaridi, srpsko- makedonski masiv i rodopi, to uslovljava raznolikost geoloke podloge. Seizmika osetljivost - Izvrenom seizmikom mikroregionalizacijom Ni je u podruju sa maksimalnim moguim intezitetom potresa do 8 stepeni po Merkalijevoj skali. Minerali - Metalnih sirovina na podruju nema.

2.5.2. Hidrogeoloke i hidrografske karakteristike

Teren je stabilne nosivosti, bez klizita i podzemnih voda.

2.5.3. Mikroklimatske karakteristike

Osunanost, ekspozicija - Oblanost utie na nivo osunanja, koliinu padavina i kolebanje temperature. Izraava se u desetinama pokrivenosti neba. Prosena godinja oblanost je 5,7 desetina, to predstavlja umerenu oblanost. Meutim, godinji tok oblanosti vrlo je promenljiv, od visoke oblanosti u zimskom periodu (7 - 8,4) do vrlo male oblanosti od juna do septembra (3,7 - 4,3). Temperatura vazduha - Srednje januarske temperature se kreu do -1C , to je pokazatelj umereno hladnih zima. Srednje mesene temperature najvie su u julu i u avgustu - izmeu 21 i 22C, to pokazuje da su leta na ovom prostoru dosta topla. Prosena temperatura vazduha je 11C Padavine - Godinje koliine padavina su relativno male, oko 620 mm. S obzirom na male koliine ukupnih padavina u zimskom periodu, male su i snene padavine. Relativna vlanost- Srednja godinja vlanost vazduha je dosta visoka i iznosi 75%, na ta ima uticaj dolinsko-kotlinski poloaj grada i ovog podruja. Najvea vlanost vazduha je u zimskim mesecima (83 - 84%), a najmanja u letnjim (66 - 70%), to je povoljno, jer suvlji vazduh smanjuje letnju omorinu i ini ovaj prostor klimatski pogodnijim za prijatniji ivot u ovom periodu godine. Vetrovi, provetrenost - Dominatni vetrovi se javljaju iz pravca istok - jugoistok, severozapad i jug.

2.5.4. Vegetacija

Zelenilo Nisko zelenilo je prisutno na veem delu lokacije, a du ulica koje okruuju lokaciju je prisutno visoko zelenilo. U blizini lokacije predmetnog podruja nalazi se spomen park Sv.Sava sa pojasom zatitnog zelenila .

2.6. Steene karakteristike podruja

2.6.1. Ekoloke karakteristike

Zagaenje vazduha delimino zagaen vazduh zbog blizine velikih saobraajnica. Zagaenje vode - nije prisutno. Zagaenje tla - postojei objekti ne ugroavaju okolno zemljite. Buka - prisutna zbog komercijalne namene izgraenih objekta i velikih saobraajnica.

2.6.2. Urbano tehnoloke karakteristike

Namena - komercijalne usluge. Izgraenost - posmatrani prostor je neizgraen i neureen izuzev parcela na kojima su postojei objekti benzinske pumpe, objekti aero-kluba, skladini i magacinski prostor, poligon za obuku vozaa. Indeks izgraenosti je 1,54% Objekti, lokaliteti posebnih vrednosti - Na podruju ne postoji ni jedan evindetirani objekat koji podlee zatiti prema spisku evidentiranih kulturnih dobara Generalnog plana Nia 2025.g. Takoe u granicama lokacije ne postoji nijedno evidentirano prirodno dobro koje je zatieno. Pristupanost i saobraajna povezanost veoma povoljna. Snabdevenost vodom - prisutna. Snabdevenost energijom - prisutna. Odvoenje otpadnih voda - povoljno. Ureenost prostora - neizgraenost i neureenost prostora u velikom obimu, kao i neracionalno korienje zemljita sa aspekta urbane ekonomije.

2.6.3. Pravne karakteristike

Pravno - svojinski status u korienju zemljita i objekata reen.

2.7. Faktori okruenjaOvom grupom faktora, utvrdjuje se prostorni, funkcionalno-pozicioni odnos potencijalnog mesta sa mestima aktivnostima, ostvarenim ili planiranim na podruju oekivane interakcije Prirodno okruenje povoljno zbog blizine Spomen parka Sv.Sava Primarni saobraajni sistemi veoma povoljno. Primarna mrea infrastrukture i glavni komunalni objekti povoljno.

2.8. Fotodokumentacija postojeeg stanja

Slika 2. Djerdapska ulicaSlika 3. Nesarova ulica i raskrsnica Nesarove I Radoja DakiaSlika 4. Ulica Radoja DakiaSlika 5. erdapska ulica ka peakom mostu, veza sa Romanijskom ulicom

3.0. PRIMERI DOBRE PRAKSE3.1. Carre Plantagenet

Slika 6 : Carre Plantagenet 3d prikaz socijalnih stanovaProjekat prati ortogonalna geometrija, jednostavna morfologija, to prerasta u minimalizam i eleganciju. Morfologija objekta nije u svoj meri prikazana na prvi pogled. Konstruktivna kompleksnost skrivena je od realnosti, pa je prva vizuelna ekspresija, zapravo utapanje materijala. Meutim, objekat obiluje izuzetnom razliitou.11 individualnih objekata i 30 stanova, paralelno prate granice parcele, kako bi oslobodile maksimalnu povrinu na sredini parcele. Cilj je bio stvoriti kolektivnu svest svim stanovnicima, kao i prostore za odmor, oputanje i igru dece.

Slika 7 : Carre Plantagenet 3d prikaz

Orijentacija je iskoriena na na