½ak La Maja~Medicina stanovanja

 • View
  587

 • Download
  56

Embed Size (px)

Text of ½ak La Maja~Medicina stanovanja

 • ak La Maja

  MEDICINA STANOVANJA

 • EDICIJA

  AkvarijuS urednik edicije Nataa Markovi urednik Milija Petrovi adresa redakcije

  arka Bokuna 76 11273 Batajnica

  preveli, priredili i izdali Duica Petrovi Stanko Deferdanovi

  recenzenti Borislav Duverovi Dr Vuk Stambolovi

  predgovor i strune konsultacije Dr Nikola Videv

  dizajn i grafika oprema Branko Gavri

  lektura i korektura Milica Vergot

  naslov originala La medicine de l'habitat Jacques La Maya Editions DANGLES St Jean de Braye

  copyright c 1983 Editions Dangles

  copyright za srpskohrvatsko govorno podruje c 1986 Nataa Markovi

  tira 3. 000 primeraka, etvrto izdanje tampa Nova Jugoslavija Vranje

 • ak La Maja

  kako otkriti i neutralisati tetna zraenja u stanu

  Beograd, 1989.

  MEDICINA STANOVANJA

 • O AUTORU

  ak La Maja, roen 1903. godine, diplomirao slavistiku i ruski jezik, ra-di kao inenjer u elektroprivredi i ef hemijske laboratorije u tekstilnoj indu-striji, oduvek se oduevljavao usmerenim istraivanjem u oblasti nauke, epi-stemologije, nekartezijanske logike, razvijene parapsihologije.

  Od 1925. posebno se interesuje za sva duboka saznanja indijskih joga i istonjakog duha. Bio je u neposrednim odnosima sa Svami Sidesva-random, Maharii Mahe Jogom, Svami Mukatapandom, Pavitrom, Arnoom i Denizom Dearden itd. Strunjak je ri Aurohondo, a bavio se i brojnim autodidaktikim studijama ezoterinih nauka Zapada, praktinom kabalom, eshatologijom, drevnom i savremenom magijom.

  Strasno se interesuje za sve to se tie savremenog leenja bioener-gijom, naturopatije, konstruktivne misli...

  Tokom est godina bio je docent za indijsku jogu (Francuska kola Se-verne joge), osnovao je veoma aktivni Centar za prouavanje i praksu Za-padne joge, a od 1947. godine je dobrovoljni savetnik za jogu (i srodna podruja). Dri brojna predavanja i aktivno sarauje u mnogim specijalizo-vanim asopisima. Odrava ivu korespondenciju sa nizom linosti i istrai-vaa irom sveta.

  Na uem podruju tetnih i blagotvornih talasa, ve 35 godina odrava odnose sa pionirima u toj oblasti kao to su omeri, Belizal, braa Serv-ranks, an de (a Foa, ak Ravaten, Roe de Lafore, an Pago, Gaston Bar-de, doktor Nare... i svi francuski i vajcarski geobiolozi. Uspeno je izveo niz linih radova u vezi sa zraenjima koja potiu od oblika, u oblasti formologi-je, drevne i savremene radionike, testova neutralizacije, zdravlja/vitalnosti itd.

  lan je Totarisa (radne grupe fondacije Ark'All) i izveo je brojna istra-ivanja poput onih u korist rtava tetnih talasa, zahvaljujui intenzivnoj radi-estezijskoj praksi tokom 35 godina.

  Njegov osnovni cilj je da pokua da razume (za sebe) i da objasni (drugi-ma), u duhu iskrenog prijateljstva prema blinjem, u smislu najireg o-vekoljublja.

 • PREDGOVOR JUGOSLOVENSKOM IZDANJU SNEVAMO BAJATE SNOVE

  ... Kad poraste i razmisli - kae ti se samo! Zmaj Jovan Jovanovi

  Da sam se kao neuropsihijatar, pre est godina sreo sa knjigom aka La Maje: Medicina stanovanja", ne bih joj pridao znaenje koja ona ima. Zlurado bih se smekao paualnoj terminologiji, nesuvislim teorijskim" objanjenjima, naivnim i uoptenim jadikovkama o pa-sivnosti zle i tvrdoglave savremene nauke". Prieljkivao bih potajno da Ga-laksija" iz pera beskompromisnog, britkog i nemilosrdnog Vladimira Ajdaia slisti sav okultizam, mistiku i naivu, a sociolozi dokusure antimarksistiku i teistiku nastrojenost starog jogina La Maje.

  Zahvaljujui mom uitelju i prijatelju, sada pokojnom Anti Crnolatcu, predsedniku Radiestezijske sekcije Elektrotehnikog drutva u Zagrebu, om-ogueno mi je kao lanu sekcije, da prouim podosta radiesteziske literature i da dobijem iz Pariza tree izdanje knjige aka La Maje: Medicina stano-vanja" koja je pred vama. Imao sam privilegiju da se kao lekar istraiva, uve-rim u istinitost ovog nenadmanog informativnog zbornika saznanja velikog broja iskusnih praktiara, ije rezultate pedantno navodi La Maja.

  Mislim da je bol La Maje dubok, da je rezigniranost osnovana, da je njegova povremena cinika nakostreenost jedan od naina da se upozore nadleni, da se spasu ljudi zlih zraenja, oslobode kua smrti". Blagodarei francuskom originalu ove knjige i bavei se etiri godine radiesteziskim i-straivanjima i bioenergoterapijom u zemlji i inostranstvu, nagledah se ljud-

  skih nesrea, bolova i patnji, degenerativnih bolesti, tumora, steriliteta, epilep-sija, narkolepsije, nonog straha i mokrenja kod dece, depresija, kao i velikog broja psihosomatskih oboljenja kao to je astma, ulkusna bolest, infarkt, hro-nini kolit, a sve nastale iskljuivo na vertikalama takozvanih loih mesta", gde su opaka geopatoloka zraenja iz zemlje ili tehnika zraenja iz ovekove okoline.

  Doiveo sam nesreu saznanja o nemonom pojedincu koji ne moe da stigne svuda i na vreme, da tek shvaeno znaenje neijeg otkria sam prove-rava ili odbaci, ali sam osetio i bezgraninu radost tamo gde je blagovremena promena mesta spavanja, radnog stola, primena zatitne aparature ili prirod-nih sredstava, promenila tok bolesti, potencirala efikasnost lekarske terapije i rehabilitacije, uslovila ak i potpuna ozdravljenja koja su bila uzrokovana is-

 • 10 MEDICINA

  kljuivo negativnim (postoje i pozitivna) zraenjima raznih energija oko nas. Ova zaboravljena znanja poznavali su stari narodi hiljadama godina, a u svetu su vrena opsena istraivanja, o emu govori La Maja.

  Kao lekar koji je posveen svom pozivu, i koji je imao sreu da pre dru-gih kolega eksperimentalno proveri ono to La Maja govori, nemam prava da skrivam istinu. Tim pre to ta istina moe da spase bolesti mnoge ljude oko nas, ak i po cenu da me jedan broj mojih kolega, kao i do sada, saekuje sa podrugljivim smekom, ili indiferentno vrti glavom. Na osnovu etvorogo-dinjeg istraivanja, (rezultati saopteni na Kongresu lekara SR Makedonije 1986. g. ) u nekoliko hiljada domova bolesnika, ma kako to udesno zvualo, odgovorno kao lekar tvrdim da od geopatolokih i tehnikih zraenja oboljeva vie ljudi nego od svih infekcija i virusa! eleo sam o tome da napiem knjigu, saoptim javnosti rezultate svog istraivanja. Zagovarajui prevod La Majine knjige odustao sam za sada od te namere jer je ona sveobuhvatnija i mnogo korisnija za naeg jo neupuenog itaoca a i zato to me je osvojila i okurai-la na ova neobina istraivanja.

  I pored toga to su o negativnim, geopatogenim, zraenjima koje utiu na oveka, ivotinje, biljke, pisali u nas i drugi autori kao Jurdana, ihler, Damjanovi, Farka, Dubravi, Hasanpai, uz prevod Brojsove knjige u kojoj su tetni talasi" vie ili manje potencirani, nadleni i dalje spavaju i snevaju bajate snove o vlastitoj moi i neprikosnovenom znanju.

  Znam, nita nije u staju da preko noi" izmeni svet, svest, javno mnjenje, ustaljeno znanje i norme. U nauci postoje neimari progresa, kreativ-ci, odmereni i hladni umovi, koji proverenom metodologijom eliminiu zab-lude, arlatanstvo, zanesenjatvo i detinjasti laicizam pojedinaca, pokreta ili grupa, ali i potvruju postojanje nekih fenomena. U nauci, naalost, postoje i utoita umornih heroja", sujetnih monika koji veruju da poseduju sve istine ovog sveta, ali i prezauzetih skeptika koji igraju ulogu meritornih inkvizitora, negatora, modernih isterivaa avola", te, hotimice, spreavaju da progres i nova znanja postanu svojina velikog broja ljudi.

  Medicina stanovanja nije nauno tivo, nije udbenik, ona je vie od toga! Ona je zvono koje zvoni na uzbunu i poziva na multidisciplinarni istrai-vaki rad naunika na mnotvu zraenja oko nas, koji sami, ili, to je jo ee, udrueni, dejstvuju na oveka, ivotinje, biljke, tiho, sporo, podmuklo. Ekipa koja je prevela ovu korisnu i neobinu knjigu, ostvarila je neto to se meni, u godinama mojih poetnih istraivanja, inilo neostvarivim, jer nisam uspeo da zaintrigiram iroku javnost i sve one poslenike kojih se tetna geopatogena i tehnika zraenja tiu. Radostan sam i zahvalan svojim beogradskim prijatel-jima to su nam podarili knjigu koja je pred vama, i predali je sudu javno-sti.

  Ne treba pritom zaboraviti da se La Maja obraa Francuzima, francus-kim naunim krugovima i francuskim odgovornim strukturama, jer i tamo, na polju masovne obavetenosti i aktivnosti, ne cvetaju rue. Autorove filozofsko-ideoloke lamentacije nisu upuene nama Jugoslovenima, i ne bi trebalo da nam skrenu panju sa osnovne poruke ove knjige.

 • STANOVANJA 11

  Strpljivost pri itanju, poreenja i provere na podruju koje odgovara in-dividualnom znanju svakog itaoca, i njegovoj profesiji, jedini su nain da mnogo toga to je naizgled samo ritualno, opskurno, i kontraverzno, to u pojedinim delovima dodiruje svet mistinog, u knjizi bude svedeno na pravo stanje i pravu meru. Iza svega toga ostaju jasne i neoborive injenice, koje e sasvim sigurno, kad ugledaju svetio dana, biti pokreta individualnih i institu-cionalnih aktivnosti u detekciji, kvalifikaciji i neutralizaciji tetnih talasnih, i estinih vibratornih uticaja.

  Nakon ove knjige niko nema pravo da skida sa sebe ili prebacuje na dru-ge odgovornost zbog neobavetenosti i neaktivnosti u okvirima svojih nad-lenosti i obaveza na podruju fizike, hemije, zdravstva, arhitekture, veteri-ne, fitopatologije, privrede, poljoprivrede...

  Alternative nama. Postoji znanje i neznanje, a do znanja se ne stie ig-norisanjem i uoptenim cinikim odbacivanjem. La Maja oseajno, ali i logiki i sistematizovano, iznosi znanja koja se ne tiu samo Francuza i Francus-ke.

  Zahvalimo njemu, prevodiocu i izdavaima za raznovrsne, temeljite, i jas-ne informacije, koje nude nesluene mogunosti na polju prevencije i terapije bolesti ljudi, ivotinja, i biljaka.

  La Maja, mada ratoborno poziva i regrutuje bez ostatka u alternativni pokret - budi svest o nesluenim sposobnostima pojedinca da oseti ekoloke uslove u kojima ivi i da vidi do sada nevidljive dimenzije Kosmosa u sebi i oko sebe.