of 7 /7

Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... ·...

Page 1: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii
Page 2: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

Lavinia Florentina CIPLEU (CHIRILA)

I

Politica de dezvoltare regionalda Uniunii Europene

Mecanisme specificepentru cregterea competitivitd[ii regionale a Romdniei

ffiw%unffit*&

Page 3: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

Cuprins

Lista de acronime.

Lbta tabelelor.

....11

....12

Lbta anexelor.

hfroducere

CapitolullPolitica de dezvoltare regionali a UE............... ...................23

1.1. Cadrul conceptual al politicii de dezvoltare regional6 a UE.",...................................................................23

1.1.1. Dezvoltare 9i economia dezvoltdrii versus regiuni gi economia regionald......... ..............................24

1.1.2.Dezvollare regionalS gispecificitatea cadruluiconceptual al politicii

de dezvoltare regionald a UE........,...... ...................29

1.1.3. Scurt istoric al politiciide dezvoltare regionala a UE............... ........43

{2. Aplicarea politicii de dezvoltare regionalS a UE gi evolu{ia instrumentelor acesteia.....................,...........51

1.3. Principiile gi obiectivele politicii de dezvoltare regionali a UE 2007 -2013................................................ 54

1.4. Politica de dezvoltare regionald a UE in perioada 2014-2020...... ......................:.............61

Gapitolul 2

Politica de dezvoltare regionali in Romdnia.... ...................67

21. Evolulia gi caracterizarea actualei politicii de dezvoltare regionald a Romdniei ..............68

22. Planificarea gi guvernarea strategicd a politicii de dezvoltare regionald in Rom6nia...............................752.3. Pozilia RomAnieiin perioada 2007-2013 - nivelul absorbliei gi tendinfa de convergenld

regionald comparativ cu alte state EstEuropene.. ........... B3

2.4. Cdteva consideralii cu privire la dezbaterea actuald despre regionalizarea

9i reorganizarea administrativ{eritorialS a Rom6niei...... ..........................99

Gapitolul 3

3.1. Cadrul conceptual al competitivitdlii ........... 109

3.1.1. Evolulia conceptului de competitivitate..................... ..........,.......... 111

3.1.2. Perspective complementare 9i direclii de dezvoltare viitoare ale conceptului

de competitivitate .................... .......122

Page 4: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

10 | Politica de dezvoltare regionali a Uniunii Europene

3.2. Evolulia conceptuluigifactoriicare determind competitivitatea regionald......... .............1253.2.1 . lmplicaliile teoriilor competitivitdlii asupra competitivitilii regionale .................... .........,................1263.2.2. FactoriicompetitivitSliiregionale:........ ...................131

3.3. lndicatorii competitivitdlii regionale;....... .................,,...... 133

3.3.1. lndicatorul competitivitdlii regionale ki nivelul UE..:................ ....... 135

3.3.2. lndicatori ai competitivititii regionale la nivel national - Studiu de caz: Marea Britanie................ 137

Capitolul4Competitivitatea regionali versus politica de dezvoltare regionali........ .......................1414.1. Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regionalS in stimularea competitivitdlii regionale......... ........141

4.1.1. Fondul de Coeziune - FC........,....... ,..................... 143

4.1.2. Fondul European de Dezvoltare Regionali - FEDER........ ........... 143

4.1.3. Fondului Social European - FSE........... ................ 145

4.2. lmplicaliile competitivitSlii regionale asupra politicii de dezvoltare regionald......... ......... 149

4.3. lnovarea regionali - pilon al competitivitdlii regionale 9i obiect al politicii

de dezvoltare regionalS ...........................151

Capitolul 5

Competitivitatea regionali si inovarea in Romdnia........ .........,................ 157

5.1. Determinanlii competitivit5lii regionale - matricea de evaluare a competitivitdlii regionale ................... 157

5.2. Analiza comparativd a competitivitdlii regionale a Rom6niei..... ............. 161

5.3. lnovarea regionald in Romania..... .......... 170

Gapitolul 6Stadiul implementirii POR 2007-2013 9i impactul asupra competitivitilii regiunii Nord-Vest ............181

6.1. Situafia actuald a implementirii POR 2007-2013 la nivel na[ional gi regional....... ........1836.2. Studiu de caz: Evaluarea impactului POR 2007-2013 asupra competitivitdlii

in regiunea Nord-Vest a Romdniei ......... 190

6.3. Recomandiri de programare a POR in perioada 2014-2020 pentru regiunea Nord-Vestgi Romdnia in baza rezultatelor cercet6rii................ ........212

Concluzii si recomand6ri fina1e.............. ........217

Anexa 1. Chestionar evaluare impact POR - Regiunea Nord Vest.... ...........249

Anexa 2. lnterviu evaluare impact POR - Regiunea Nord Vest ....................253

Page 5: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

Capitolul 1

Politica de dezvoltare regionald a UE

Scopul capitolului 1 intitulat Politica de demoltare regionald a UniuniiEuropene este de a prezenta aspectele principale legate de politica de dezvoltareregional5 pentru inlelegerea contextului cu care vom opera pe parcursul lucrdrii.Este alc[tuit din patru subcapitole, astfel: ].L Cadrul conceptual al politicii de,lztoltare regionald - prezint[ termenii specifici qi cadrul conceptual precum qi

istoricul evoluliei conceptului la nivel general qi la nivel particular, in cadrul UE,;

tr.). Aplicarea politicii de demoltare regionald a UE qi evolulia instrumenteloratesteia - prezintd modul de aplicare a politicii de dezvoltare regional[ prinimrumentele specifice pe care le utilizeazl precum qi efectele aqteptate atin lanivel general, cdt qi la nivelul UE; 1.3. Principiile ;i obiectivele politicii de

"le::roltare regionald a UE 2007-2013 - prezintd principiile Ei obiectivele actuale

c:rre guverneazd politica de dezvoltare regionald a UE in perioada 2007-2013.Capitolul 1 se finalizeazd prin subcapitolul 1.4, intitulat Politica de dezvoltareregionald a UE 2014-2020, care realizeazd o prezentare a urmdtoarei perioade de

flrogramare, 2014-2020, a alocdrilor qi direcfiilor principale de finanlare inrederea infelegerii provocirilor care ne stau inainte.

Obiectivul general al acestui prim capitol este de a introduce cititorul in,iontextul politicii de dezvoltare regional[, in general, qi a politicii de dezvoltarerqional[ a UE, in particular, oferind o imagine de ansamblu asupra conceptelorde bazd Ei termenilor specifici, asupra stadiului, evoluliei qi direcliitor viitoare de

den'oltare a politicii de dezvoltare regional[ a UE.

1,1. Cadrul conceptual al politicii de dezvoltare regionali a UE

Problema dezvolt[rii regionale a revenit in atenlia publicului larg in ultimaperioadl, in special dupi extinderea spre Est a UE din 2004 qi 2007 qi dupd crizaconomico-financiar[ globald declanqatl in 2008-2009 ale c[rei efecte si rever-tteratii incd le resimfim, deoarece aceste momente au avut o contribufie:emnificativ[ la addncirea decalajelor de dezvoltare intre regiunile UE.

Page 6: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

24 | Politica de dezvoltare regionald a Uniunii Europene

In ultimele decenii problema dezvoltlrii regionale a generat diversepolemici in literatura de specialitate, in special in ceea ce priveEte m6surareadisparit[1ilor regionale, explicarea cauzelor emergenfei sau persistenfei variafiilorspaliale in dezvoltarea economic[ qi misurarea impactului misurilor politiciiregionale menite s5 rezolve probleme de inechitate geografic[. Preocuplrileintense pentru studiul inegalitililor socioeconomice la nivel regional pozilioneazlregiunile in centrul politicilor de dezvoltare regional6 qi asigurl eforhri de

cercetare aplicatd intense (Capello qi Nijkamp,2009, p. 1).

In continuare este prezentat cadrul conceptual cu care opereazd politica de

dezvoltare regional[, pentru a infelege provenienla termenilor qi specificitateacadrului de desfrqurare a politicii de dezvoltare regional[. in lucrarea de fa![ este

utilizatd denumirea de politicd de dezvoltare regionald, consideratl mai complexlDenumirea politica regionald este considerati sinonimd politicii de demoltareregionald aEa cum, de altfel, sunt tratate cele dou[ denumiri qi in documenteleoficiale qi publicafiile institufiilor, agenfiilor qi organismelor UE.

1.1.1. Dezvoltare 9i economia dezvoltirii versus regiuni 9i economia regionali

in literatura de specialitate, problem a dezvoltdrii regionale iqi are originea inprocesul de fertilizare incruciqatd a trei curente economice distincte: economiacre;terii, economia dezvoltdrii ;i economia regionald - curente care stau la bazapoliticii de dezvoltare regionald actual6 a UE (Capello qi Nijkamp, 2009; Agenor

;i Montiel,2008; Aghion gi Durlauf, 2005; Armstrong qi Taylor,2000). Conceptulde dezvoltare, este definit, in general in literatura de speciahtate, in str6nslcorelalie cu conceptul de cre;tere. DacL cre;terea este definiti ca fiind creqtereasus{inut5 a'unui indicator de m[rime, de obicei Produsul Intern Brut (PIB), intr-operioadi datd, dezvoltarea reprezinlL toate schimbdrile sustenabile careacomp aniazl cre qtere a.

Analiza factorilor care influen\eazd, cheltuielile de transport qi costurile deproducfie, respectiv distan{a qi situarea geografic[ a activitdlilor economice qi alocalit[1ilor au stat la baza primelor abordiri gtiinfifice in domeniul teoriilor ;imodelelor privind demoltarea regionald din secolul al XIX-lea, abord[riconsacrate analizei factorilor care influenleazdchelfiiielile de transport, de unde qi

denumirea acestei orient[ri din qtiin]a economic[ - teorii ale localizdrii.Fondatorul teoriei localizdrri activitililor este considerat Johan Henrich vonThiinen, care prin lucrarea sa Statul izolat, publicati in anul 1826, a studiatamplasarea culturilor agricole in funclie de costurile de produclie Ei de distanlafa!d, de pia[d,.

In continuare sunt prezentate sintetic principalele contribufii care au marcatevolujia teoriei localiz[rii de la afirmarea teoriei din anul 1826 pitnd in 1950,respectiv principalele modele clasice Ei neoclasice asociate acestora.

Page 7: Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene de dezvoltare regionala a Uniunii... · Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25 Tabelul nr. Te.rile localizirii

Gapitolul 1. Politica de dezvoltare regionala a UE | 25

Tabelul nr.Te.rile localizirii si modelele de dezvoltare

lnffilfh w -'riirer - ieqia5i..

Contribu.tii principale: Analizeazd alocarea terenului agricol intre maimulte localizdri concurente, pornind de la premisa cd produsul agricoltrebuie transportat de la locul productiei la cel al consumului.

|.[;.nmrarls t, teber- Ieon'a

pto19ffi" lbu l,&ses

Contribulii principale: Analizeazd optimizarea pe baze matematice alocalizdrii intreprinderilor indiferent de profilul lor de activitate, trec6nd dela cadrul microeconomic limitat la o singurd intreprindere la un cadrumezoeconomic, care oferd indicii privind localizdrile unor domenii deactivitate sau ramuri economice.

Df H--sp4.1n;7r

F,Contribu(ii principale; A pus bazele analizei complele a organizdriiteritoriului, identificand modul de cristalizare a structurilor urbane sirelatiile dintre acestea.

im 4" ;s - 'i-eona uganizdrtirme r ssernuiul economic - Modelul

Contribufii principale: A extrns ,teoria locurilor centrale", introducindpentru prima datd elemente de ordin spalial in teoria echilibrului generalal pietelor.

'fft - r'1. Hotelling - Ieoriar lnd entei local izdril or - Mode lu I

Contribulii principale; la in considerare implicaliile spaliale ale

oligopolurilor fdrd inlelegeri intre participan!i, punct de pornire importantin analiza olioooolurilor soatial si nonsoatial.

Srrsa: Dodescu (2013), Politici economice pentru cre;tere ;i dezvoltare regionald. Provocdri*wnt Romdnia in contextul crizei economico-financiare ;i integrdrii in modelul european,\';ademia Romdn6, lnstitutul Na{ional de Cercetdri Economice ,,Costin C. Kiri.tescu", Bucureqti,r" 106.

Prin urmare, economia regionald iqi trage rddlcinile din teoriile localizbriisle lui von Thi.inen, dezvoltate ulterior de Weber, Christaller, Lcisch, Hotelling,r.-?re zru condus la identificarea aEa-numifilor factori soft Ei hard ai localizdrii qi,

progresiv, la afirmarea regiunii, dincolo de viziunea administrativd simplistd, ca

un spafiu de dezvoltare subnalional Ei supralocal.in ceea ce priveEte contribufia teoriilor cre$terii economice la dezvoltarea

reoriilor cre$terii Ei dezvoltdrii regionale, se remarc[ doul direcfii ale aEa-numi-

telor noi teorii ale cre$terii economice, prezentate in tabelul m. 2. Primaanalizeazd influenfa (din ,,interior") a factorilor ofertei: cre$terea stocurilor de

capital, schimbdrile tehnice qi dezvoltarea fo4ei de muncd asupra creqteriieconomice qi are la bazd Modelul Romer, Modelul Myrdal-Kaldor, iar cea dea

doua - influenfa (din,,exterior") pe care sectorul de export al unei regiuni o are indeterminarea creqterii producfiei Ei dezvolt[rii regionale qi are la bazd, modelulDixon-Thirlwall.