of 16 /16
Liuba BĂBĂLĂU, Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, ADR Nord IMPLEMENTAREA PROIECTELOR REGIONALE din RDN - REUȘITE ȘI PROVOCĂRI Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 1

Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

Text of Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

Page 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

1

Liuba BĂBĂLĂU, Specialist în elaborarea, implementarea și

monitorizarea proiectelor, ADR Nord

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

REGIONALE din RDN - REUȘITE ȘI PROVOCĂRI

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 2: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

2

Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2013

• Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de dezvoltare;

• Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare;

• Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale;

• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi proiectelor investiţionale;

• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN;

• Cooperarea cu partenerii de dezvoltare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din FNDR şi din alte surse;

Page 3: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

3

„De la proiect pînă la realizare este un drum lung”

/Jean-Baptiste Poquelin (Moliere)/

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 4: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

4

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Rezultatele APP I și II

POR 2010 – 201228 proiecte

POR 2013 – 201529 proiecte

Page 5: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

5

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Amplasarea geografică a proiectelor din RDN

Page 6: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

6

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Implementarea proiectelor

Reușite

Rezultate obținute 10 proiecte regionale în domeniile AAC, MDS, drumuri, dezvoltare capacități implementate cu succes:7 Proiecte - finanțate din sursele FNDR;3 proiecte – finanțate din sursele GIZ, din care 1 proiect soft;2 proiecte – din sursele Ambasadei R. Cehe.Notă: Proiectele sunt la etapa post-implementară, de realizare a durabilității proiectului.

Indicatori de produs și rezultat9,46 km apeduct construit; 7,63 km rețele de canalizare construite; 7,2 km drum renovat; 2 stații de pompare a apei construite; 1 stație de tratare a apei construită; 24,39 km rețele electrice construite; 359 corpuri de iluminat „LED” instalate; 443 m2 suprafața clădirilor renovate;1 Incubator de Afaceri cu 8 spații; 1 poligon de DMS construit; 51 platforme construite; 153 Euro containere; 1 autospecială; 1 buldozer achiziționate; 6 gunoiști neautorizate lichidate; 1 obiect turistic inclus în circuitul turistic; 2 broșuri elaborate, editate și diseminate APL I și II din RM.

Page 7: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

7

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Drumul „DOVATOR”, ZELРисунок 1IA din com. Larga, r-ul Briceni

IA din com. Larga, r-ul Briceni

Drumul M14, or. Edineț

Scuarul CCI, s. Băhrinești, r-ul Florești

Stația de tratare a apei, or. Fălești

Page 8: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

8

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Drumul „L186, Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești”

Poligonul de colectare a DMS, or. Biruința

Autospeciala pentru colectarea DMS, or. Biruința

Apă potabilă pentru locuitorii din s. Duruitoarea Veche, com. Costești, r-ul Rîșcani.

„Iluminarea stradală în com. Tătărăuca Veche, r-ul Soroca”

Page 9: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

9

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Surs

e de

fina

nțar

eFNDR

(7 proiecte - 74 141,10 mii lei)

GIZ (1 proiect extins – 438 000 Euro)

Corpul Păcii (1 proiect - 43,34 mii lei)

10 proiecte de dezvoltare regională din RDN în implementare în 2013

Page 10: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

10

1. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord ”

2. „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălășinești-Corjeuți-Tîrnova ”

3. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”

4. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și drumului de acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-nul Dondușeni”

5. „Sistem de colectare si transport al deseurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîșcani –Drochia”

6. „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Bălţi”

7. „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească, r-ul Glodeni”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectele în curs de implementare din sursele FNDR

Page 11: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

11

din sursele GIZ1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului

Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” (Subproiectul nr. 3)

din sursele Ambasadei R. Cehe2. „Consolidarea capacităților actorilor regionali privind managementul eficient al proiectelor regionale”.

din sursele Corpul Păcii în RM3. „Facilitarea promovării potențialului RDN”.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectele în curs de implementare din alte surse

Page 12: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

12

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Procesul de implementare a proiectelor

Provocări

1. Prezentarea necalitativă și incompletă a Cererilor de Finanțare (CF);

2. Experiență insuficientă a APL I și II în procesul de implementare a proiectelor;

3. Necesitatea creșterii nivelului de responsabilitate a actorilor regionali implicați în procesul de implementare a proiectelor;

Soluții

1. APL I și II necesită instruire în procesul de elaborare a CF. Necesitatea elaborării calitative a PT de către Institutele de proiectări;

2. Sunt binevenite vizite de studiu cît și participare activă din partea APL;3. Necesitatea efectuării unui control eficient cît și remunerarea adecvată;

Page 13: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

13

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Procesul de implementare a proiectelor

Provocări

4. Proceduri de durată în procesul de desfășurare a achizițiilor publice la AAP;

5. Termeni restrînși privind valorificarea surselor financiare din FNDR pe o perioada de un an bugetar;

6. Condiții climaterice schimbătoare / nefavorabile duc la stoparea temporară a lucrărilor de construcții;

Soluții

4. Urgentarea procesului de evaluare. MDRC să înainteze propuneri către AAP privind revizuirea regulamentului la capitolul termeni de realizare

5. MDRC să vină cu inițiativa către MF ca FNDR să fie cumulativ;

6. Necesitatea planificării adecvate a riscurilor la etapa inițială;

Page 14: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

14

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Procesul de implementare a proiectelor

Provocări

7. Cadrul Legal neadecvat privitor la procedurile de transmitere a bunurilor;

8. Experiență limitată a APL I și II în gestionarea activităților post-implementare a proiectelor;

9. Lipsa Cadrului Legal privind funcționarea Întreprinderilor interregionale.

Soluții

7. Studierea și adaptarea Cadrului Legal la condițiile actuale;

8. Necesitatea Instruirii reprezentanților APL privind monitorizarea serviciilor publice;

9. Este necesar de elaborat Legislația necesară pentru funcționarea serviciilor interregionale.

Page 15: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

15

„Un proiect nu se cîștigă,

un proiect se muncește”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 16: Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

16

Adresa sediului ADR Nord :mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II

Vă mulțumim pentru atenție !

www.adrnord.md

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord