of 248 /248
POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE GLOSSARY OF THE EUROPEAN UNION FUNDS

POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE GLOSSARY OF …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of POJMOVNIK FONDOVA EUROPSKE UNIJE GLOSSARY OF …

Rijecnik.indd2
i koordinaciju fondova EU
Urednici: mr.sc. Martina DaliÊ
Nataπa Mikuπ Davor »iliÊ
Ivana MaletiÊ
CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem 637598.
ISBN 978-953-7443-02-3
Naklada: 3.000
Proces pristupanja u Ëlanstvo Europske unije postavlja pred Hrvatsku izazov prilagodbe zajedniËkoj pravnoj steËevini, ali otvara i moguÊnost korištenja fi nancijskih sredstava iz proraËuna Europske unije. Pretpristupna pomoÊ koju Europska unija osigurava u razdoblju pristupanja, kroz pretpristupne fondove i novi instrument pretpristupne pomoÊi IPA, ima za cilj pomoÊi Hrvatskoj u pripremama za Ëlanstvo ukljuËujuÊi i pripreme za uspješno korištenje fi nancijskih instrumenata namijenjenih zemljama Ëlanicama. Stupanjem u Ëlanstvo Hrvatska Êe postati korisnica strukturnih fondova, Kohezijskog fonda, sudjelovati u zajedniËkoj poljoprivrednoj politici i koristiti sve druge fi nancijske instrumente dostupne zemljama Ëlanicama. Drugim rijeËima, stupanjem u punopravno Ëlanstvo Hrvatskoj Êe se otvoriti izvori fi nanciranja koji Êe poduprijeti naše razvojne ciljeve i ubrzati rast i razvoj hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.
Jedna od pretpostavki uspješnog i djelotvornog korištenja europskih fondova je i uËinkovito usvajanje znanja o postupcima i pravilima upravljanja novcem iz europskog proraËuna, a razdoblje pristupanja vrijeme intenzivnog stjecanja ovih znanja. To je vrijeme potrebno što bolje iskoristiti Ëemu Êe zasigurno pridonijeti i Pojmovnik fondova Europske unije koji se nalazi pred nama.
Pojmovnik fondova Europske Unije daje pregled i objašnjenje znaËenja mnogobrojnih pojmova Ëije je poznavanje nuno za snalaenje u svijetu europskih fondova. Dodatno Pojmovnik objašnjava i specifi Ëna rješenja koja je Hrvatska primijenila u dosadašnjem procesu izgradnje sustava za upravljanje europskim fondovima. U tom je smislu temeljni cilj Pojmovnika olakšati i ubrzati rad onih koji provode ili se pripremaju provoditi projekte sufi nancirane iz europskih fondova.
Vjerujem da Êe Pojmovnik pridonijeti pribliavanju problematike europskih fondova i hrvatskim graanima jer graani su „krajnji korisnici“ europskih fondova. Stupanjem u Ëlanstvo Europske Unije, Hrvatska ulazi u društvo drava koje su odluËile zajedniËki djelovati na smanjivanju razlika u ivotnom standardu graana Europske unije. Instrument tog djelovanja jesu i fondovi o kojima je rijeË u ovom Pojmovniku. Njegovim objavljivanjem elimo pridonijeti boljem razumijevanju, a to znaËi i boljem korištenju europskih fondova.
dr. sc. Ivo Sanader Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
4
Foreword
The process of accession to the European Union places ahead of Croatia the challenge of alignment with the acquis communaitaire, but it also provides the opportunity of using the European Union financial resources. The assistance which the European Union provides in the pre-accession period, including the new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), is designed to support Croatia in its preparations for membership and for successful absorption of the financial instruments available to the EU member states. On accession, Croatia will become a beneficiary of the Structural Funds and the Cohesion Fund, it will participate in the Common Agricultural Policy and use all the other financial instruments available to member states. In other words, as a fully-fledged member, Croatia will have access to financial resources which will support its development goals and speed up the development of the Croatian economy and society as a whole.
One of the preconditions for a successful and efficient use of the European funds is acquisition of knowledge about procedures and rules that regulate the management of EU budgetary resources. Pre-accession period is the time during which these skills are acquired in an intensive manner. It is essential to use this time in the best possible way, and the Glossary of EU Funds should certainly contribute to that goal.
The Glossary of EU Funds provides an overview and explains the meaning of numerous concepts that one needs to be familiar with in order to understand the European funds. In addition, the Glossary also describes specific models implemented in Croatia in the process of establishing the EU funds management system. In this respect, the main objective of the Glossary is to facilitate and speed up the work of those who implement or prepare for the implementation of projects co-financed from the European resources.
I believe that the Glossary of EU Funds will contribute to the understanding of the topic by the Croatian people as the “ultimate beneficiaries” of those funds. By its accession to the European Union, Croatia will join the family of states which decided to jointly act with the aim of reducing disparities in the living standard among the EU citizens. One of the instruments in that process are the EU funds referred to in this Glossary. The publication of the Glossary should contribute to the better understanding and consequently to the better absorption of the EU funds.
Ivo Sanader
5
Predgovor
Zadovoljstvo mi je predstaviti Pojmovnik fondova Europske unije koji nas na jasan, jednostavan i sistematiËan naËin uvodi u svijet pojmova iz podruËja fondova Europske Unije. Pojmovi vezani za europske fondove Ëesto se doivljavaju kao skup neobiËnih, nerazumljivih i kompliciranih skraÊenica. To i ne Ëudi jer Hrvatska je tek s poËetkom pregovora o punopravnom Ëlanstvu u Europskoj uniji zakoraËila u ovaj segment javnih fi nancija. Meutim, upravo s ciljem da pomogne u što brem savladavanju terminologije vezane uz europske fondove i opÊenito sredstva iz europskog budeta Središnji dravni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije saËinio je ovaj Pojmovnik.
Cilj je Pojmovnika stvoriti dodatan alat za lakši i uËinkovitiji rad svih onih koji veÊ rade na korištenju pretpristupnih fondova, ali i omoguÊiti uvid u ovu terminologiju svima onima koji se tek ukljuËuju u ove procese. Dodatnu vrijednost pojmovniku daje i njegova dvojeziËnost koja omoguÊuje Ëitatelju da usporedi hrvatske prijevode i tumaËenja pojedinih izraza s u pravilu engleskim izvornikom.
Iz sredstava pretpristupnih fondova CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD Hrvatska koristi 514 milijuna eura kojima se fi nanciraju projekti namijenjeni izgradnji i jaËanju sposobnosti za preuzimanje obveza punopravnog Ëlanstva. Pripreme za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoÊi IPA, u okviru kojeg Hrvatskoj stoji na raspolaganju 589,9 milijuna eura do 2010, su u punom jeku. Iskustvo steËeno u upravljanju pretpristupnim fondovima bit Êe temelj za upravljanje i korištenje Strukturnih fondova, Kohezijskog fonda isto kao i za sudjelovanje u zajedniËkoj poljoprivrednoj politici nakon stupanja u Ëlanstvo. Pred nama se stoga nalazi velik i izuzetno znaËajan posao u savladavanju kojega Êe nam, uvjerena sam, pomoÊi i ovaj Pojmovnik. Koristim stoga priliku zahvaliti svim djelatnicima Ureda koji su svojim radom i trudom pridonijeli nastanku Pojmovnika.
mr.sc. Martina DaliÊ dravni tajnik
6
Preface
It is my pleasure to present a Glossary of EU Funds, which introduces us to the concepts of EU funds management in a simple and systematic manner. The terms connected with the EU funds are often perceived as unusual, non-understandable and complex acronyms. This should not surprise us due to the fact that only after the start of the EU accession negotiations, Croatia has entered into this segment of public fi nance. In this context, the Central Offi ce for Development Strategy and Coordination of EU Funds has prepared a Glossary of EU Funds in order to assist with better understanding of terminology connected with the EU funds and EU budget.
The Glossary represents a reference tool for easier and more effi cient work of all those who are already engaged on pre-accession programmes, and it should enable better understanding to all those who are just embarking on this process. An added value of this Glossary is its bilingual character, which enables the reader to compare various terms and explanations written in Croatian with their English originals.
Croatia has benefi ted from 514 million euros of pre-accession programmes CARDS, PHARE, ISPA and SAPARD. Those programmes are used to fi nance projects which support Croatia in institution building and reinforcing capacity for assuming the EU membership obligations. Croatia also got access to the new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) with the allocation of 589.9 million euros in the period until 2010. Preparations to implement this new fi nancial instrument are in full progress. Experience and knowledge acquired in the process of managing EU pre-accession funds will represent an excellent basis for the management and implementation of Structural Funds, Cohesion Fund and Common Agricultural Policy upon the accession. A big and signifi cant task is ahead of us and I am sure that this Glossary of EU Funds will represent a very valuable tool in its accomplishment. I am also using this opportunity to thank all the CODEF employees whose determination and effort made it possible to prepare the Glossary of EU Funds.
Martina DaliÊ
State Secretary
Programi EU
Postoje mnogobrojni programi koji se financiraju iz proraËuna EU. Programi EU meusobno se uvelike razlikuju s obzirom na svoj karakter, podruËja intervencije, veliËinu i naËin provedbe. Definiraju se za višegodišnje razdoblje, a tijekom godina se nadograuju, spajaju, razdvajaju i ukidaju. Prijelaz iz prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira, tj. Financijske perspektive EU za razdoblje 2000.-2006. godine, u aktualni financijski okvir, tj. Financijsku perspektivu EU za razdoblje 2007.-2013. obiljeio je opÊeniti trend konsolidiranja programskih aktivnosti EU. Trajanje programa usklaivano je s trajanjem financijskih perspektiva te su aktivnosti grupirane oko veÊih okvirnih programa. Rezultat ovog konsolidiranja je znaËajna promjena broja i sadraja programa EU. Projekti koji se financiraju iz dosadašnjih programa još su uvijek u provedbi, a sada zapoËinje i provedba novih programa. Stoga je teško dati stabilnu sliku postojeÊih programa. Kako bi se olakšalo razumijevanje, moguÊe je postaviti sljedeÊu pojednostavljenu okvirnu podjelu:
• Programi za drave Ëlanice
•• Instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike
• Programi za drave neËlanice (programi pomoÊi i suradnje s EU) - npr. pretpristupni programi
Drave Ëlanice EU na raspolaganju imaju znatna proraËunska sredstva i to kroz programe Zajednice te kroz instrumente kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike. Programi Zajednice su instrumenti kojima se potiËe suradnja izmeu drava Ëlanica EU na podruËjima pojedinih politika. Na primjer, program LIFE omoguÊava suradnju na podruËju zaštite okoliša. Integrirani program cjeloivotnog obrazovanja (ILLP) omoguÊava razmjenu iskustava na podruËju obrazovanja i osposobljavanja te osigurava stipendije za uËeniËku i studentsku razmjenu. Program Mladi u akciji omoguÊuje neformalno obrazovanje i suradnju mladih u Europi. Marco Polo II je program namijenjen podruËju prometa, tj. prometnim projektima s europskom dimenzijom usmjerenim prema razvoju multimodalnog prometa. 7. okvirni program za istraivanje i razvoj svojim imenom odaje podruËje suradnje koju financira.
Za razliku od programa Zajednice koji potiËu europsku suradnju, instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike sredstvima iz proraËuna EU financiraju nacionalne programe koje definiraju drave Ëlanice, a odobrava Europska komisija. Ovi su instrumenti u Financijskoj perspektivi 2000.-2006. bili poznati pod zbirnim imenom strukturni fondovi, a ukljuËivali su fondove za regionalni razvoj (ERDF), socijalnu politiku (ESF), poljoprivrednu politiku
8
(EAGGF) i ribarsku politiku (FIFG). Uz strukturne fondove na podruËju regionalne politike postoji i Kohezijski fond za velike projekte na podruËju zaštite okoliša i prometa. Dimenziju europske suradnje pokrivale su inicijative Zajednice koje su se takoer financirale iz tih fondova, i to INTERREG III za prekograniËnu, transnacionalnu i meuregionalnu suradnju, LEADER+ za ruralni razvoj kroz inovativne projekte, URBAN II za pomoÊ urbanim sredinama s poteškoÊama i EQUAL za borbu protiv nejednakosti i diskriminacije na trištu rada. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zbirna oznaka strukturni fondovi više ne oznaËava sve fondove, nego se upotrebljava samo za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Europski socijalni fond (ESF), koji zajedno s Kohezijskim fondom Ëine instrumente kohezijske politike. Umjesto prijašnjeg jednog, poljoprivredna politika sada ima dva fonda, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski poljoprivredni fond za garancije (EAGF). Za ribarsku je politiku takoer definiran novi instrument, Europski ribarski fond (EFF). Kada se eli govoriti o svim fondovima, upotrebljava se naziv instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike. Inicijative Zajednice više ne postoje kao zasebni instrumenti nego su uklopljene u glavne programe koji se financiraju iz fondova.
Programi za drave neËlanice spadaju pod proraËunsko poglavlje EU kao globalni partner, a zapravo se radi o programima pomoÊi i suradnje. Ti su programi strukturirani geografski tako da je, npr. Program za susjedstvo (ENPI) namijenjen dravama koje graniËe s EU, a nemaju perspektivu Ëlanstva. U Financijskoj perspektivi 2000-2006. meu geografske programe ubrajao se i program CARDS, namijenjen zemljama jugoistoËne Europe. U ovu skupinu spada i podskupina pretpristupnih programa namijenjenih zemljama s perspektivom Ëlanstva. U Financijskoj perspektivi 2000.- 2006. to su bili programi PHARE, ISPA i SAPARD. Pretpristupna pomoÊ sastojala se od tehniËke pomoÊi za jaËanje institucija kroz program PHARE (komponenta jaËanja institucija ukljuËujuÊi twinning i TAIEX), pripreme za instrumente kohezijske politike kroz programe PHARE (komponenta ekonomske i socijalne kohezije) i ISPA na podruËju zaštite okoliša i prometa, te pripreme za instrumente poljoprivredne i ribarske politike kroz program SAPARD. Pretpristupna je pomoÊ takoer ukljuËivala i pristup programima Zajednice uz uplatu doprinosa za sudjelovanje zemalja kandidatkinja za Ëlanstvo. Dosadašnje pretpristupne programe i njihovu svrhu u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. zamjenjuje jedinstveni instrumenti pretpristupne pomoÊi pod nazivom IPA.
9
Tablica: Pregled programa EU1 u financijskim perspektivama 2000.-2006. i 2007.-2013.
Kako su se razvijali njeni odnosi s EU, tako su se mijenjali i programi Ëijom je korisnicom Hrvatska bila. Od poËetka 90-tih do 1995. Hrvatska je koristila iskljuËivo humanitarnu pomoÊ, da bi od 1996. do 2000. godine bila korisnicom programa OBNOVA, prvog programa EU koji je hrvatskim institucijama pruio tehniËku pomoÊ za proces europskih integracija. Ta se pomoÊ nastavila kroz program CARDS koji je Hrvatska koristila u razdoblju od 2001. do 2004.2 Nakon stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za Ëlanstvo u EU, Hrvatskoj se 2005. godine otvaraju tri pretpristupna programa: Phare, ISPA i SAPARD, koji su joj dostupni tijekom dvije proraËunske godine 2005. i 2006. Uspostavom novog pretpristupnog instrumenta, programa IPA, Hrvatska 2007. godine postaje njegovom korisnicom, što Êe i ostati do dana pristupanja EU.
1 Pregled programa Zajednice nije iscrpan, nego su samo navedeni primjeri programa i njihove konsolidacije u Financijskoj perspektivi 2007.-2013. 2 Ovo razdoblje odnosi se na nacionalnu komponentu programa CARDS. Regionalna komponenta programa bila je dostupna u cijelom razdoblju trajanja programa (2001.-2006.).
10
Sredstva programa EU alocirana Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2010. godine
Kroz program IPA Hrvatskoj se prua pomoÊ u pripremi za korištenje instrumenata kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike, koje Êe moÊi koristiti nakon što postane Ëlanicom EU. U procesu pripreme za Ëlanstvo u EU, Hrvatska takoer postupno ulazi i u razliËite programe Zajednice. U 2006. godini Hrvatska je punopravno sudjelovala u osam programa Zajednice: Šestom okvirnom programu za istraivanje i razvoj, Mjerama Zajednice na podruËju zapošljavanja, Inteligentnoj energiji u Europi, Jednakosti spolova, Marcu Polu, Fiscalisu, Carinama i programu IDAbc. Do datuma pristupanja u EU, Hrvatska Êe postupno ulaziti i u druge programe Zajednice.
11
12
Europska komisija od 1993. godine koristi i dorauje svoju metodologiju upravljanja projektnim ciklusom (UPC - Project Cycle Management - PCM). Najnoviji priruËnik o ovoj metodologiji izdala je 2004. godine pod nazivom Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management Guidelines). Cilj je UPC-a poboljšati upravljanje programima i projektima svih vrsta. UPC se ponekad naziva i “integriranim pristupom” s obzirom da predstavlja zbir nekoliko relativno jednostavnih koncepata i tehnika, koje ukljuËuju koncept projektnog ciklusa kroz višegodišnje planiranje, definiranje projekata po naËelima logiËke matrice te koherentnu strukturu za kljuËne projektne dokumente i procedure. Projektni ciklus slijedi tijek projekta od poËetne ideje sve do njezine provedbe. On daje okvir koji osigurava konzultacije sa svim dionicima te definira kljuËne odluke, zahtjeve za informacijama i odgovornosti, kako bi u svakoj fazi projekta bilo moguÊe donijeti odgovarajuÊe odluke. Projektni se ciklus sastoji od pet faza koje logiËki proizlaze jedna iz druge: programiranja, identificiranja, formuliranja, provedbe i evaluacije.
Upravljanje projektnim ciklusom
U fazi programiranja odreuju se prioritetna podruËja i smjernice za financiranje projekata te definiraju višegodišnji programski dokumenti. U sljedeÊoj se fazi identificiraju projektne ideje koje su u skladu s definiranim prioritetima te se izrauju prijedlozi projekata pri Ëemu se procjenjuje relevantnost i izvedivost projekata, a poËetno se razrauju ciljevi, rezultati i aktivnosti. U fazi formuliranja priprema se detaljna projektna dokumentacija
13
ukljuËujuÊi natjeËajnu dokumentaciju te se uspostavljaju sustavi upravljanja i koordinacije, definira financijski plan, analiziraju troškovi i koristi, te uspostavljaju sustavi upravljanja rizicima, nadzora, evaluacije i revizije. Osim toga, u ovoj se fazi odobrava financiranje identificiranog paketa projekata ili pojedinaËnog projekta pa se stoga pripremaju za to potrebni dokumenti kao što su prijedlozi za financiranje i sporazumi o financiranju. Po završetku procesa odobravanja financiranja, pristupa se natjeËajnoj proceduri. Tada slijedi faza same provedbe projekata, tijekom koje se takoer prati napredak projekta u odnosu na zacrtane ciljeve. Za vrijeme provedbe i nakon nje provodi se evaluacija uspješnosti i uËinkovitosti aktivnosti poduzetih na projektu. Rezultati evaluacije, posebice evaluacije apsorpcijske sposobnosti zemlje primateljice, uzimaju se u obzir pri programiranju sredstava za sljedeÊe razdoblje.
LogiËka je matrica niz povezanih koncepata koji na operativan naËin opisuju najvanije aspekte projekta. Ona daje moguÊnost provjere da li je projekt dobro planiran te olakšava praÊenje i evaluaciju projekta. LogiËka matrica je sadri pregledan saetak projektnih aktivnosti. Ona na sustavan naËin odraava vertikalnu logiku projekta: od opÊih ciljeva kojima bi projekt trebao pridonijeti i konkretnog cilja projekta, do oËekivanih rezultata i aktivnosti kojima se ti rezultati trebaju postiÊi. Osim što se uspostavlja logiËki okvir izmeu ciljeva, svrhe, aktivnosti i rezultata projekta, matrica sustavno biljei i oËekivane pokazatelje uspjeha te naËine njihove provjere, odnosno izvore u kojima se nalaze relevantni podaci. Takoer navodi vanjske faktore, odnosno pretpostavke, koje utjeËu na uspjeh projekta, ali nisu pod izravnom kontrolom provedbenih struktura. Pokazatelji i pretpostavke sastavni su dio horizontalne logike projekta. KonaËno, materijalni i financijski resursi potrebni za pojedine aktivnosti opisuju se u posljednjem retku matrice u poljima sredstva i troškovi, a preduvjeti za poËetak projekta navode se u posebnom polju.
14
Institucionalni okvir za uspostavu i provedbu programa EU
Programi EU uspostavljaju se i provode kroz vrlo sofisticirani sustav sastavljen od razliËitih institucija EU i drave korisnice.
ivotni ciklus programa zapoËinje njegovom pravnom uspostavom koju inicira Europska komisija, a ovisno o proceduri pravnu osnovu donosi samo VijeÊe ili VijeÊe i Europski parlament. Pravna osnova, tj. odluka ili uredba o pokretanju programa, osim što odreuje visinu proraËuna te ciljeve i aktivnosti programa, takoer odreuje i naËin na koji se program provodi, tj. institucije koje su ukljuËene u njegovu provedbu. BuduÊi da se na drave neËlanice pravna steËevina EU, pa tako ni pravna osnova za pojedine programe, ne moe izravno primjenjivati, s njima se potpisuju posebni meunarodni sporazumi (okvirni sporazumi, sporazumi/memorandumi o financiranju, memorandumi o suglasnosti), koji reguliraju dodjelu sredstava i njihovo korištenje sukladno zakonodavstvu EU i zakonodavstvu drave korisnice.
S obzirom da je Europska komisija izvršna institucija EU, opÊenito je u njezinoj nadlenosti i provedba programa. Komisiji pritom pomau razliËiti upravni odbori sastavljeni od predstavnika drava Ëlanica. Ta je procedura poznata pod nazivom odborska procedura. Odbori provjeravaju odgovara li program dugoroËnim strateškim smjernicama te provodi li se program u skladu s naËelima solidnog financijskog upravljanja.
Meutim, sukladno Financijskoj uredbi kojom se odreuje naËin provedbe proraËuna EU, Komisija nadlenost za provedbu programa moe podijeliti s razliËitim instancama na više naËina (podijeljeno upravljanje, decentralizirano upravljanje ili zajedniËko upravljanje s meunarodnim organizacijama). Pritom Komisija ipak u konaËnici ostaje odgovorna za provedbu.
Operacionalizacija programa EU moe se podijeliti u sljedeÊe glavne faze: programiranje (definiranje strateških i operativnih dokumenata, identificiranje i formuliranje projekata), provedba (raspisivanje natjeËaja, ugovaranje, plaÊanje, tehniËka provedba projekata), revizija, nadzor i evaluacija.
Prilikom operacionalizacije programa primjenjuje se naËelo razdvajanja odgovornosti, kojim se osigurava da odgovornosti za pojedine osjetljive poslove ne budu u rukama istih ljudi. Cilj je ovakve prakse postizanje transparentnosti i ispravnog izvršenja zadaÊa. Tako se, na primjer, inzistira na odvajanju odgovornosti za programiranje od odgovornosti za raspisivanje natjeËaja i ugovaranje.
Kad se odgovornosti za razliËite faze operacionalizacije programa podijele prema naËelima razliËitih naËina upravljanja, rezultat su razliËite i kompleksne varijante provedbenih sustava.
15
• U kontekstu pretpristupnih programa, Komisija prebacuje dio provedbenih odgovornosti na dravu korisnicu (decentralizirano upravljanje). Odluku o prijenosu ovlasti potpisuje dunosnik za ovjeravanje. Sustavi upravljanja i kontrole u dravi korisnici sastoje se od sljedeÊih instanci: na nacionalnoj razini svim su programima zajedniËki nacionalni koordinator pomoÊi s koordinacijskim tijelom te nacionalni dunosnik za ovjeravanje s nacionalnim fondom; nacionalni koordinator pomoÊi zaduen je za koordinaciju pripreme i praÊenja provedbe programa;. nacionalni dunosnik za ovjeravanje preuzima cjelokupnu financijsku odgovornost za provedbu programa. Operativna struktura (središnja jedinica za financiranje i ugovaranje te jedinice za provedbu projekata ili upravno tijelo i provedbene agencije te certifikacijska tijela) i revizijsko tijelo razlikuju se od programa do programa. Operativna struktura odgovorna je za provedbu projekata unutar programa, a unutar nje je potrebno uspostaviti sustav upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, koji ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja sustava. Osim unutarnjoj reviziji, provedba programa podlijee i vanjskoj reviziji, koju provode nadlena institucija zemlje korisnice, revizori Europske komisije, a u sluËajevima kada postoji osnovana sumnja o nepravilnostima i pronevjeri, i Europski revizijski sud. Svaki program takoer ima i nadzorni odbor koji prati provedbu te Europskoj komisiji i nadlenim provedbenim institucijama predlae izmjene programa, bilo realokaciju sredstava ili izmjenu prioriteta.
S obzirom da su pretpristupni programi namijenjeni treÊim dravama kao priprema za Ëlanstvo, njihovi su sustavi upravljanja i kontrole spoj provedbenih struktura tipiËnih za programe koji se provode u treÊim zemljama i provedbenih struktura u dravama Ëlanicama. Omjeri izmeu ova dva naËina provedbe variraju tako da je, npr. program PHARE najsliËniji programima za treÊe zemlje, a program SAPARD najsliËniji provedbi poljoprivrednih fondova za zemlje Ëlanice. RazliËite komponente programa IPA, zadravaju ove razlike.
• U kontekstu strukturnih fondova, Europska komisija i drave Ëlanice dijele odgovornost za provedbu (podijeljeno upravljanje), koje podrazumijeva potpunu samostalnost provedbe u dravi Ëlanici, uz periodiËke naknadne (ex-post) kontrole od strane Komisije. Provedbene strukture u dravama Ëlanicama ukljuËuju upravljaËko tijelo i certifikacijsko tijelo, ukljuËujuÊi posredniËka tijela koja mogu preuzeti neke od njihovih funkcija te revizijsko tijelo.
• U kontekstu programa Zajednice, Komisija uglavnom zadrava nadlenosti za programe te ih provodi centralizirano sama ili preko vlastitih izvršnih agencija (npr. 6. okvirni program za istraivanje i razvoj Komisija provodi sama, a program Inteligentna energija u Europi provodi Komisijina Izvršna agencija za inteligentnu energiju. Meutim, neki od programa
16
Zajednice, npr. programi na podruËju obrazovanja, provode se i putem tzv. indirektnog centraliziranog upravljanja, pri Ëemu Europska komisija akreditira provedbene agencije na nacionalnoj razini.
17
Pregled pravne i strateške osnove za programe EU
Za provedbu programa EU potreban je niz pravnih, strateških, operativnih i provedbenih dokumenata, koji definiraju s jedne strane iznose sredstava i prioritete, odnosno mjere koje se financiraju, a s druge strane pravila provoenja i provedbene sustave. Institucije EU kroz svoje zakonodavstvo odreuju osnovne postavke za sve navedeno. BuduÊi da pravni akti EU nisu izravno primjenjivi u zemljama neËlanicama, njih je potrebno kroz meunarodne ugovore prebaciti u ingerenciju zemlje korisnice, nakon Ëega i zemlja korisnica dio pitanja ureuje svojim vlastitim propisima. Neki su od tih dokumenata opÊeniti i odnose se na više programa, a drugi su specifiËni za pojedini program.
Provedbeni okvir temelji se na Financijskoj uredbi EU koja ureuje naËin funkcioniranja proraËuna EU te strukture za njegovu provedbu i kao takva predstavlja pravnu osnovu i za uspostavu provedbenih sustava programa EU. Njezine odredbe, koje se odnose na provedbeni sustav za pretpristupne programe, razraene su u Memorandumu o uspostavi Nacionalnog fonda, koji Europska komisija potpisuje s dravnom korisnicom programa.
Sadrajni okvir zadan od EU, bilo širi politiËki (npr. okvir politike proširenja EU za pretpristupne programe), bilo programski za pojedine politike EU (npr. politiku zaštite okoliša), prenosi se u sadraj programa za pojedinu zemlju korisnicu, pri Ëemu se u obzir uzimaju i njezine strateške smjernice i razvojni dokumenti. Sadraj programa razrauje se u razliËitim dokumentima od kojih su neki strateškog karaktera (opis dugoroËnih/višegodišnjih prioriteta), a drugi provedbenog karaktera (opis mjera i projekata). Ovi drugi mogu biti pravno obvezujuÊi, kao što su sporazumi o financiranju, ili tehniËki dokumenti, kao što su prijedlozi projekata.
Osim sadrajnih dokumenata, izrauju se i razliËiti operativni i provedbeni dokumenti. Operativni se dokumenti odnose na detaljne opise sustava provedbe, uloge pojedinih institucija te procedura, npr. svi priruËnici koji djelatnicima daju upute o konkretnim koracima u procesu provedbe programa. Provedbeni dokumenti su oni na temelju kojih se provode natjeËaji i pozivi na dostavu prijedloga projekata, tj. natjeËajna dokumentacija (opisi posla za usluge, tehniËke specifikacije za robu i troškovnici za radove te obrasci za prijavu projekata u sluËaju dodjele bespovratnih sredstava) i sve pripadajuÊe upute.
Svi se navedeni dokumenti po svojem obliku i odreenim detaljima razlikuju od programa do programa, ali je logika i za njih uvijek ista: višegodišnje strateško planiranje i transparentna provedba prema standardiziranim pravilima.
18
U sljedeÊim je tablicama naznaËen pregled postojeÊih pravnih, strateških, operativnih i provedbenih dokumenata koji se odnose na programe koji su EU trenutno u provedbi u Hrvatskoj.
19
• Aid Delivery Methods, Project Cycle Management Guidelines, Volume 1, European Commission, EuropeAid Cooperation Office, March 2004
• Practical Guide to Contract Procedures Financed for EC External Actions, European Commission, EuropeAid Cooperation Office, 2006 HYPERLINK “http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_ guide_2006/documents/new_prag_en_final.pdf” http://ec.europa.eu/ comm/europeaid/tender/practical_guide_2006/documents/new_prag_ en_final.pdf
• Pravna osnova programa
• • Projektna terminologija Europske komisije, OpÊe uprave za proširenje - HYPERLINK “http://ec.europa.eu/enlargement/financial_ assistance/phare/glossary_en.htm” http://ec.europa.eu/enlargement/ financial_assistance/phare/glossary_en.htm
• • Projektna terminologija Europske komisije, OpÊe uprave za regionalnu politiku, HYPERLINK “http://www.ec.europa.eu/regional_ policy/glossary/glossary_en.htm” http://www.ec.europa.eu/regional_ policy/glossary/glossary_en.htm
• • Projektna terminologija Europske komisije, OpÊe uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake moguÊnosti, HYPERLINK “http://www.ec.europa.eu/employment_social/esf2000/glossary_ en.html” http://www.ec.europa.eu/employment_social/esf2000/ glossary_en.html
• • Terminologija Europske komisije, OpÊe uprave za poljoprivredu i ruralni razvitak, HYPERLINK “http://ec.europa.eu/agriculture/ glossary/glossary_en.pdf” http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/ glossary_en.pdf
• • Terminologija Europske agencije za okoliš,
• • Irish Guide to Funding under the National Development Plan and Community Support Framework 2000-2006 HYPERLINK “http:// www.ndp.ie/viewdoc.asp?mn=pubo&nID=1&UserLang=EN&StartD ate=1+January+2006&fn=/documents/publications/ndp_csf_docs/ complete.htm” http://www.ndp.ie/viewdoc.asp?mn=pubo&nID=1&Use rLang=EN&StartDate=1+January+2006&fn=/documents/publications/ ndp_csf_docs/complete.htm
21$ # % & '"( )"$
23 4 3 4 % 3 56 3437 3 3 8 (()*++5 ** 923 4- 3 6 3 :;5 3, #/(0 43 3
4 -

3 - 633 3% 633 4 < = 3 3 3 633 3 3 3 3 4 4
7 - : - 3
> - + -
""

"$ ( *#
5 # 6333 3 423 4 # 3 #+334 #
4
24
% % - -
" *"
% % -
"
% %&" "$
5 %3 %4 43 # B3 4 3 - - -23 3 4 3
4- 5 3- ;%3
+"$
4 # < 3 4 - #- 3 3 3 4 4 63 34 3 # -63 3# - 4 3 6 6 4 C3 @ #- #- % A 6 B3 3 - B 3 3 < 6 # < 46 6 3
4- 5 3
4
,*( "$
4 5 # #3 # 3 6 3 G # 3 G # 6 3 F63H F63 H3 3 3
4
26
D '- ; % -;7?,


* $

# $

* ( /"
4633J # 3? 3 # ##6 I 23 # # 3#4 4 I #7# 3 7,6
- K % J - 7,

*
4 3 ( I- 3 - - 4- I 23 6343 7 3 8 +/*+5 LM) 95 3, #/(0 43
4 -
* ")/"
23 4 3 6 :; I 23 6343 7 3 8 *++5 /* 95 3, #/(0 43
4 -
28
0
;%' N 4 ? -7# ;4 ' # - # N, % %# - $# @;AC - = 1 # -1#% - " O # :% 5 ! )- * -0 #' ( % ; # # @A + ! # % ! C % - % - $# %# - # - . $# % - % ! , % %# /(0 5 1#%% ?7; ( ) -% % 3 % ? % % %
'-5- # # 1?+?7;

.
% !

0
# 4 ? -7# ;45 3, # - 3 3 3 ; @;AC -= 1 # - -33 P #- : 3 3 63 323 3 ) * 9- 6336 4( 9 4323 % 0 5? @A8 + # C# 3 < 36- - # - # - 4 - 5 3 , #/(0- ?7;3 45 6 3?7; ( )- 633 6 93 3 56 3 3
I -5- 1?+?7; 4
1223
23 4 3 0/ 6 :;G 3 # 4 23 6 3437 3 3 8 *0+0+5 (00 95 M3 6 43 (0 /
4

" " $
, ?
" " $
, ?
4


75;-5;-75;- , % - %- #
" ##*
, % - %- #
D %3 -7J ?>R


"
4 3 3 3 4 4 3 633 I I 23 3 3, ? 5 ?
75;-5;-75;- , ? - - :
" " $
, ? - - :
2 4 3 1< @= A 3 7 3 4 4
7 5 ;4
) " )
134 3 @7J?>RA- # 3 3 36 33 344 % 431< 23 7 3?
3 -7J ?>R
&"
4 # - - 343# 3633 + %3 23444 4- #4 #4 43 3
;%3 4- 5 3

)""$ )
7 3 3 3 O 3 @OA5#3 6 6C3C++ +
O
3

# #-1?- 525=- ;" #
; ,

5 36 % 3 34 334 234 -- -
J ; =-> =-; - 7 - 5 7

((
5 3 I 5- 4 - 636 38 3 38 ,
5 5 ;4
5 ;4-1?- 525=- ,
38


& ((
@7 J 7 3 # 7JA 3 # 1+3% 3 # 3 3 5 - 3 3 4 4
8 3 - : - 7
,; "
4 3 , # % - I 23 6 3 3 () 437 3 8 (+)M+ I 437 )* +*+5 3 , #/(0 35
4 -5
; % #- D 3%
5 # - ;,


)(($
>
) "& )
I 46 3 :; 3 23 # 3 3 3- 6 < 5 33#4 #4 - 4 3 33; , 3 3 , #4343 3# 3 3 6 4 3#
; , - 3 ,
% )""$ #
23 3 3 6 3 < < 4- 3 - < -# 3 -#4 3 23 3 3 3
2
)<:5
45 # 3, # 3 # 3 % 6 3 4 5 3 I -- 4- - I U> 6 3: ; 43;,5 3, #/(0 U>I 3 4;,
4 5 #-;,


; - 4 -5>>
) %
4 633 3 33 34 37 3 3 8 0(/+0+ 3 ) M5 0 95 3 I 36 5 < 4: 3 3#4 # 33 3 5 # 3 3 3 4 3: -6 3 3 4 3 3 3 4
4
)0'
? 7# ,
)0' ? ,
) ; 3
, )7
4 3 , # 3 6 %3 3 % 5 3 4 3 # 5 3, #/(0- 28 35
4 -5
- 5#"
, % % ' % % - % 3% # $ # % %# # % 3% % "# @:- 5A, % %#/ (0' # #O-OO 5= # #" # # #3# = %- #
5 % 3% %-:-5- O-O- O

)
)( 1223,12>?
4 6 # F# 3H-43 # # # 4 3 23 63437 3 8 (L)+ + 3 / (05 (* 95 3#43 - # I # 4 3 /
4 - I #
)

) # .).
S 633% - 3 3 33 # 3 45 # 3 3 4 3 4 3;:@:-5A5 3, #/(0 3 O-O O #5= 4 3= %S 6 - 3
3 4 -:- 5-O- O-O
)
D 3% %-?7,- 582??J-5 =

!% # %- 5
%# # % % #

; % #-5


) "
5 3, #/(0 #0 3 3 4 3 - 3 3 582??J 45 #
3 4- ?7,-582??J- 5=
): /

) "" +' )+'
5 3 4 3, # /(0343 ? 8 @A(L+*5 % # 6 3, 3
4-
) 0(' )0'
3 63 3 ; 4 : : , 6,6 % 5 LL0/ 923 # 3, # 3 :; - 4 - 4 #4 3 4 33 < :; 4 4 6 % 4 6 3, 3 4
; 4 : : , 6 ,6 %
) 0" #" ')0'
3; , 5 3 , #/(0 343 ? 8 (M0+ (M+ 5 3 4 3 33 3 3#
; , - 5
48
) ( # "# )++'
O ! % , % %# B !% # % # &'@A(*M+(LLL; #% D # # ! % # %# % # 3 ! D -% - # % # % ' - # # 3 # $" @ % # $" # A D % . % # , % %# /(0JJ, ,?7 J,
; % #- !% # %- 5 - ,?7-J,
) "" + +' )++'
3 3 , # 633 3 456343 ? 8 @A(*M+(LLL 5 6 23 J ; 3 # # 23J ; -6333 36 - # 4 4 4 3633 3 3% @6333 3 # 3 % I A23 J # 5 3 , #/(0 JJ,4,?7 J,
; , - 4- ,?7-J,
:-5-O
) "

) "# ( " # )'0
5 !% # %% , % %#/(0 # &'@A( LM+* & , //- , # %. % # # D # JJ,- % #% D ' # # # # ; ! C@(A " % % % # " #[email protected] " % " % %[email protected]%#$# !#% % -@)A> 1#% ', # % 8 # % " % ;?75?7
!% # %- 5 - JJ,-5

) * ( )''
, % %#/(0 % !% % % @ # &'@A((LM+ A 8 ## 0-M)L 9 ,5,J, % % # $# # %#% , % .## % % -% " % "2% . $ % . # # % % 7 # % ' %# % 1#% ', # % 8 # % " ! % ;?75?7
,5,J-;?7- 5?7
) "" '(0" #" )'0
5 3 4 3, # /(0343 ? 8 @A( LM+* 5 // 9 5# 6 4 # 5 3J ; 3JJ,- 63 # 3 J ; 5 #3 3 # 5 IC@(A5 # # 3 4 [email protected] # 3 # 3 [email protected] 23< 4 # 4 @)A3> 3 6 3 , 35 43 ;?7 5?7
4- - JJ,-5
) ' & ' )''
5 3, #/(0 3 3 [email protected] ? @A8 ((LM+ A5 0M)L 953,5,J 23 3 < 45 3 3 4 % # 3 # 5 33 43 #4 3 ; 36 3% < 43 4 6 3 , 35 4 43;?7 5?7
,5,J-;?7- 5?7


) "( )'
O % 3 # # (L*/ % # %3 " % $"2% . % ! - % , % %# /(0 # &'(M0+ (M+ # % -# # . "%$ - $## % % % 3 # # 3%%3 # "# 1#% ';, # % -" % 5
; % #-5
8 - ?#-


)" ')'
3; , 56 (L*/ # 3 3 # 36 % 3 %5 3 3 - #5 3 , #/(0 343 ? 8 (M0+ (M+ 23 ;, 33# 4 -< 46 6 - # 3 5 # 38 4 6 3;, - 633 435
; , - 5
) &
43 3 G#6 3 3 633 3 3
%- 3
):' ; 4,
)#"
3 4-# -- 4 # + I #5 4 % 4 3 # - #- - # 4-63 #6 6 34 % 5 I # 3 - # 3 I # 3 3 +
: - - 2 #

% % - "% #- &5,-&57-;-


)/ "

)#" &
4- #
'" &
2333 3 45 # # - 3 - - 4-% - -# 5 -3 % # # 33- 633 , -, 7 , +: 3 # -3
4- , - , 7 - , +: -2 +
( &
23 3 3 4 5 # # 633 633 3 35 3# 3 %44 #- #23 33 4 3
4- ,3
&
233 3 4 633 # # 3 6 % @AI 3 :5,,-:57- ;, 36 % 35
4- ;- :5,,-:57-;,-
% % - - #.# ! - #
''+

, % #
' # '

'


" &
23 33 3 4 6333 - 6 3# # 5 # - 3 3 33
4- : - 5 -
'" # '

'"((
23 633 3 - 4 4 % 6 3 6 < 43
2 - 3


' *
, % # ' ! %3 V &'@- A-( *+ % # %% ! # # ' ! #.' # %% C @(A [email protected] # [email protected] !% # . 7 # # # D @- A0)+
7 - !% # - # - 5 % #
' #" !


'" 0"
23, ? 3 3 V ? @- A8 ( *+> 3 3 3 35 3 6 3 43 C @(A [email protected] [email protected] 63 7 3 ? @- A8 0)+
7 - O : - ;3 : - 5 :
#" '"
3, #/(0 3 3: ; 3 -4 3 # 4- 3- 3# @ 3 - # A23 6 3: ; 3 # 5 4:3 # - 3 : 5 @:5A33 # 3 4 5 ;[email protected];A4633 I3 534 3 7 /+( +- 5 (MLM 9 3 /
4
60


' # * # ''+
; % #-,,

' " ) ):'


'" ( ' & + ''+
; , - ,,
' " 1223
23 4 3 0/ 6 :;G I 63 3 # 4 5 3437 3 3 8 0*++23 3 )) 95 M3 6 43,(0 ,/
4
): "$' ):'
343 ? 8 (++ - I 3 3:;5 3, # /(0 - 63 # 423 3, ( 94
4
'
3 63 3 ; 4 : : , 6,6 % 5 M* 923 # 3 @ ( O 4/A 3
; 4 : : , 6 ,6 %
%# # % % #
'#):
; % #- % 3% %- -
0'
3 63 3 ; 4 : : , 6,6 % 5 / 923 # 3 @ ( O 4MA 3 :; #3 3 33 3 -63 # 4 63#6 #
; 4 : : , 6 ,6 %
)/" . '
3 63 3 ; 4 : : , 6,6 % 5 (M 923 @ (O 4/A 3 4 3 363 - 3 3 4- 3#4 3 # I # 4
; 4 : : , 6 ,6 %
):'
J 43 3 3:;@ 4 5 3 4- ,3 4V ; , A 33 @23 4 - A
; , - 3 4 5 - 4 -
% % -
%%
%%

%%

'3
=3
, +"( " 0" #" ++0
-

, +"( 0""$ +0)+


, +"( )"$8 "(( )A" +)%5

J " % $ %% % %- %- % ' ?7; - 3 &" " %# @&5 A ! ;D % @;DA2 D ; . D % . ! %
?7;- &" " %# - ;D % - - ;


" "
##643 ;#- 633 3 - ?7; 3 4- 3 3 3 : 5 # @:5A 3 4 ;4@;A53 3 G, 3, 6 3 3 4 4 3 4
?7;- : 5 # - 4;4 -, - ,
" ' '
: ,
+#
+ 7 J
B)0:5)
4 3 3, #/(0 633 # 4 3 # 3 4S -
4
B&$( *#
#
*

582??J- >7?-U>- ?=8- ; % #- #

*
# 5 3 7 6 4 3 *L @3437 3 3 8 )+0M/+A23 3 ()M/ 95 3 4 #4 33 2 6 % 6 I3 3 3 -57 #3 3 3 6 % 3 3
4
, ? - 4 - > - ; -5>>
$ #
; 3 ; , 3 633 363 3 5 3, # 3 4 5 #@582??J->7?- U>-?=8A 4 5 # 44 : 3
582??J- >7?-U>- ?=8-; , -
70
'8
% % ?7;1?- " ! 3 !% '- #'3 % ! % # '3 #%#3 % ?7;05D- ?7;)2-1?* 5 % %
1?-?7;
& "
J !% ?7,-;, D 3% , % %#/(0% % % 0M !%# #&' (M0+ 83 # #C@(A % # [email protected] % % "# @0A
?7,-;,- D 3%
J !% J,?7, , % %#/(0


'"$'
5 3 I ?7; 1?- 3 - I 3 ?7; 0=,-?7;)2-1? *4= W,
1?-?7;
& "$
3?7,-;, 3 3 , 3, #/(023 35 0M 923 3 3 ? (M0+ 23 # A # -A # 4 A
?7,-;,- 3 ,
4-J,- ?7,
I 3 3 33 3 4- 3 # -4 4
4
5(" 5 55
4 3 , #/(0 # 3 5634 37 (/+ +5 L/ 923 ; - > & - -633I 3 5 C @3 AB @33
4 - ; - > -
72

" #
? # -82;
-5
5 # - % ! - %


AB> & - @# AB J #@ A5 N #N %4#@ 4 # - - ## 3 A- O :
0" " 0
? - 82;
"" )$( )))
23 4 3 0 3 3 423 6 3437 3 3 8 (0+0+5 95 4 4 6 4 5 3, #/(03 6 35 3
4 -5
"
4 3 4 3 633 33 4 #4
-5 4
7 )00)+
45 #633 # I 235 # (LL- 3, # 335 33 3 C582??J555V -582??J
4 5 #-=- 2


;%' 5 V5 'O # / (0 # &'(M*+ & ((-) M ?7; 1?-5; ;?7 '$# % % $# % % 3 # 3 # !# - ; % C@(A ' @[email protected] % ! @[email protected] # -@)A# %3 @51?7A-@*A # @5?7A 1#% # /

; &

# 5 3 / (056343 ? 8 (M*+ 5 (() M 95 ?7; @1?-5;-;?7A5 # 3 # 633< -63#6 35 # C@(A2 5 = @[email protected] = @5=A- @0A? 7# -@)A1 ? 7# @51?7A @*A? 7# @5?7A 3 / 3
-5 4-525=- 5=-5 ? 7# -5 1?7-5?7
76


.
5% ! V % 57 %# 3 . % % 5 3 3 ! # %# % ! ?7,@ % A- ! # 1#% 5=
5-?7,- % - # # 5 =
5-1?- # # 5 1?7
5-5;-1?- # # 5 #
5-1?- # # 5 25=
,0 5? 7# V? # *% 5 8#% ;?7
5-;?7- # # 5?7
# # 5?7- # -;?7


.
5 = V 35 5 #6 % 6 5 4 3 :; 3# ?7,@ 2 A- 3 3 3 5=
5-?7,- 2 -5 = 5 ;4
B0 51 ? 7# V ) 35 ; 31?
5-1?-5 1?7 4
0" #"
0 35 ; 31? 5; 5 3 C 2 - # ? #
5-5;-1?- 5? 7# 5 ;4
.
5-1?-5 25= 5 ;4
,0 5? 7# * 35 ; 3;?7
5-;?7- 5?7 5 ;4
,0$
4 3 - - 4 3 5?7 - 6333 5 -3 4 3 3: 4 -, 4 K : -7 ; :%; : 53 3;?7 4
5?7 5 ;4- 5 4- ;?7 4
0 ?
78
# ! # $ %%


;%' 5 ; , % %# # &'@A( /+(LLL # %# % ! " % "@ # $ !% % - # # - % -# % # A $# % % % " D 3% % , % %# /(0 % 0 55? # 1#% 5; # * 9% " X0
-5- 5? # -D 3% - # # 5;-# XI

* =
.! % # #


)/ (
;#

# 5 ; 3 , # 343 ? @A8 ( /+(LLL 5 # 3 # 3 -66 - 3 6 -6 4 65 4 3 3 , 5 3, #/(0-5; 43 0 3 5 V5? 7# 5; * 6 9 3 X0
-5- 5? 7# - 3 , - 5; 4- XI
("
2
7
63 - 6333 3 4 3 3 3 3 63 3 23 4 I
2
4- 5 3
8
0 >
%
0 1
6 % 43 + 3 3 63 5 3 5 4 < 4
5 3
? 3 3 -633 3 + 3 36 % 3 3
5
- @6 %A-;
,6 %
C
23 # - # 6363 3 3 4 6 % 23- # 633 6
K % -
> - #4 & 5


D
DFO ; ? HV !% ' "% % % %# % 3% % / (0- # %% % #% % @5= A % % # # @=?7 A "% % % % # % 3% % - '$# ! #% % ! "%# - %# # %- % # %%
5 % 3% %-5=
)/#
7 3 3 I 4 23 33 3 ? 8 *M+0+ 23 3 3 3 @= > I AI 3 C - # I # 4- I # 4 3 13 - 5 4 I # 4
4
D
# FO ; ? H 5 36 % 3 3 4 3 / (0- #43 633 5 # = %@5=A 3 = % ? 7# @=?7A # 5 3 4I 5 33 :; 3 3 #3 < 4-< 4 4 6 # 43
3 4 -5=
DFO ; ; 5 # 4H V !% % "% $# % ! %# % 3% % /(0- # %% 5= ?# % #' @=A $# # - "# !
3 4 -5=
D #* D
% % ?7;-1? 525=- $# # 3 !% # %% # # ## O . 7 D ;7?, % % #@ # # #7 D;O,A % # %
;7?,-& - #- # # 1?+?7;- # # 5 25=

; % #-- 7 @ # A
D
# FO ; ; 5 # 4H 5 36 % 3 3 4 3 / (0- # 3 635= 3 7# = %@=A- # - 63 - G
3 4 -5=
" ::
5 3 I ?7;-1? 525=- 63 # 3 3 K3 54 6 3; @;A5 4 6337 7, 633 3 [email protected] , 3 4A
"
; , - ;,-
DFO ? : : HV !% % % ' %# % 3% % /(0- # %% 5= 5, # % - 3 3 '
3 4 -5=- 5,
> !%- %# ## %

4& (
, %3 # (LL0 #%3 % 3 % ! " % " , % %#/(0 # % ** # &' (M0+ (M)+ D ! !=7 # % LY % , ?7, #" " #% 1#% ' D 3% %
5 % 3% %-8;?
D
# FO ? : : H5 36 % 3 3 4 3 /(0- # 3 3635= 5, 3# - 3
3 4 -5=- 5,
%"
4 #4# @&5A # 3 # @ 4#A633 3# 3 3 33 3 234 63 3 3 3
> - #4 #
& '
, 3 3 (LL0 # 35 3, # /(0 ** 95343 ? 8 (M0+ (M)+ = :;63 J7 3 LY 3# 23, 3 ?7, # 64 6 3 3 ,
3 4 5 - 8;?,
4 ) & )4
5#" % # #- #- # % D %# $ # D # # #!%3 # # / # # # 3! #@ # %A- % ! ' % % %- # 3 T #D $ # # 3 # 3 -! " # = I > %
% % -J# #
8! - # # %
( &) )
23I # 3 63 6 #- - 3 3 3 53 3 2 3 3 3 45 /- 6 4# - & 63 #423 4 7 J 63 # 4 6 = > I
- 7 J

633 54 -43 6333 4 @-3 3 A 4 #4 3 3 4
2 -
23 - 26
; % - % % ' -;7?,

4

# 3 # 4 # - 63 # I3 3 4S # -3 4 5 3 3 # 3J # S K % J - 6337, 3
K % J - 7 -7,
.(

- 5#" # - # % %
5 # -- ,?7-5?7
? - 4
" 1222;" 1223
23 4 3 # @ - # - - 3- 3 4-A23 6343 7 8 *M++ 3 3 - 47 8 +)+ 5 3, #/(0 3 43 / -3 437 8 (M**+ +5 ) 923 43 - # I # 4
4 - - # I # 4
5))0
> Z> %6 3# 3 4G 45 # 3, # # # 3 3 # [email protected]> J SA5 3 - 3 3 3 -33< 4
4 5 #-- ,?7-5?7
94
5
-5>>
5');5')E
- "# ## 5 3, #/(0> 3 3,?7 4I> 3 35?7
5
4 3 4 # 4 (LL)5 3, # 3 @3437 3 3 8 (LLL+0M+A5 ((* 923 #4 43: ;5 ## # 3% 6- % 4 6 % 3 I 3- %63 3 4 43; P 3 4 5 3, #/(0> 35 > > @5>>A
4 -5>>
5');5')E
4 # (LL5 3, # 33356 3 3 ) 43 ? 8 ( **+- I 43 ? 8 ( M+) 34 * 5 3 L*/ 95 3C@(A>5,8 # 3 36 [email protected]>5, # # 6 3 3 3 3 3 # [email protected] >5,23 3
4 - 3 5 #


# # ' , % %#/(0 >5,555 #% >5,X-! # %%3 - # % B " % "-#%# $# - $# % " # B# "%3 # # %-% + # # % C(A>5, # # A>5, % %% >5,555->5,X "% ## % "%%# - " #! "# #
5 *
8


# 3 3 34 3 4 5 3, #/(0 >5,555 43>5,X -633 3 -3 3 #4- # # -33 3< 4 - 3 6 # 3 4# - +6 23 6 C(A >5,5 J # A>5,5 %>5,555->5,X # ## -3 633 3 3 5 #
5 *$
7 3 3 > :3-3 1 ; J # 3N> ;4N % 33 # 4 36 3# 4 4(23 4-# < 3 - 3C@(A 3 3 #-4 - % 6 43 3 4 3 3 4 3 # @A; 3 4 # 3 I 23:; I # - # 4 4 -% # % 6
8 ?
98
5
> !%- '-#3 %- - %#


[email protected] # - 63363J[ O (-6 33 63 3 5 *?#> ;46 3-633 3 - 4 3 0Y J7 3 # 23 63 4 6 4633 - #34
5" 'C %/ 5(
# #- - ? -#- -:
# 5
> -# #- -? - #
,6 % - ,6 %


%"


%1223


% ( %'


%"
23 4 3 0 3 56343 ? 8 @A(0M+0 5 /* 9 5 # #3 # 3 3 463 3 4 3 4@ # A 5 3, #/(0 3 : 55343 ? ( L+ + 63 ) 9 5 / 3 3 6
4
%1223
4 3 , #/(0 # 3 # 563 43 7 (/(M+ +5 I4/** 95 3: : 2 I 3 , # 5 #C@(A# 3 #4 3 # [email protected] 3 #6 # 6 % [email protected] 3 # 3 #
4
,
8 -
%( : %:
5 4633 3J # 3 4 4 3 3 3 23: 33 , @JV5((+0A 3 I ?7; : 33 38 , @JV5(+*A 23 # 4
, - 8 , - 4
%'7 : 4 ,
% $( '

8- 8 , - , -4 3 4+= 4- 3 4- ?7;-1?- 5;-;?7- 5
% $(8 8 #" %
5;-;- 1?=
104
-:
% $( )#" 8 &$ " " %)
5;-;
H&
4 3 , # 4 4 6 (* *43 437 3 3 8 (0(++5 * 95 4 3 3 I3 # # 4 6 %-6 #5 3, #/(0 3 6 4 3P 3
4 - P 3
H&
4 3 , #/(0- 3NP 3N 5343 7 (/(L+ +5 MM* 95 # 4 63 I3 # 46 %-6 # 34 3 3 M
4 - P 3
"% !%3 % %%3 3 -5
# #-87


%
4 3 0*56343 7 3 3 8 * +0+5 # - 3 # 6 % 45 3, #/(0 452 35
52 - 5
: 4 # - 34
7" & ((7
4 3 3 38,23 833 # 4 3 5 -3 43 4 3: 4 ,
5 4-8 ,
7"' 7'
23 4- 4 3 4 4 3 36333 3 238 , % -< 3 3 3 3 3 3 5 6 38 3 @8A5 - 38 , 3 ;2 4633: 4 ,
5 4- 8
5;- # # 5;-;7?,
# # 1?+?7;- ;7?,
# # 5- # # 5 25=- # # 5=

7" 7
4 3 3 3 - # 5; 63 3? 2385 %6 3 3 4 - 3 3 3 5; 5 -3 43 4 3 7,
5;-5; 5 ;4-7,
7" ( ): 7
4 3 3 3 63 3 4 4238 %6 3 3 - 3 1?+?7; ;?7 5 -3 434 3 7,
1?+?7; 5 ;4-7,
7" , 7
4 3 3 3 # 5 3 4 42385 %6 3 3 - 3 3 1+3 6 - 525= 3 4 4G # 5 -3 434 3 7,
5 4-525= 4- 5= 4
110
525=- &" " %# % % - &" " %# % %#- - ;

;"% % ?1
; % #

7"
5 3 I 525=- 443 3 3 4 4 23 3: 5 # 7 53 3 G, 3, 6 3 3 4 4 3 4
525=- : 5 # 7 -: 5 # , ,6 %- , - ,
7"0(
7 43: ;633 4 3> ;4 # 63 4
> ;4
7" ( &( &A 7

7" #" "7
; ,
; % #-;- ?-


7 *
J# # 5 $# % ; # % %% - % [email protected] $ % ## @87A-"% % # % # % 8 # %D 85D
# # 5- 8 - 85D-87- ;"% % - # %

7" 0( 'C 70'
; , - ;-?-
" ' "

# -
%
4363 - 3 5 # 3 3 4 423 3 3 3
O:-;:;- ;?7 : -5; : -5 : -;:
%
23 4 3 5 3# 3 4 45 3 # 3 -3 8 5 @85A-3 8 3 -3 ; # 3 23 3 4 # 3 385
5 5 ;4- : - 85-8- ; - ;
.
525= 5 ;4-; :
114
7 * ,0
J# # 5?7 % D % $# $ %% %$# !% 2% . # #!% -;?7 - @ A- $ % ## @87A % [email protected]

7 *
J# # % % 5; $#% ; # % %% - % 5;@8D5A- $ % ## @87A-% %3 % # % # @;O,A-% 3 % %. 3 %3 # # "# % ! % !
# # 5;- 8 - 8D5-87

,0 %
23 4 3 35?7 63 3 3 4 23 34 3 4# ? # 3: 3 4-35?7 4-# %3 @ A-3 8 3 @8A 638 5 @85A
%
23 4 3 5; 3# 3 4 45 3 # 3 -3 8 5; @85A-3 8 3 @8A-3 ; # 3 4@,A-3 ? # 3# 4 #
5; 5 ;4- : -85- 8
)/ #"


23 43 3 4 3 5 # -3 4 - < 6 % 3
2 ? - 23 ; -= U 4- J

23 # - 63 3 6336 3 23# 4 @ - - - - -A
6 -?J
7
7: (
;!% % 3 % % !% @ A%% # # % 3 % D (LMM % ## # % # %% #! # % . ! @82;(-82;-82;0A % % 3## % % 3% %D 3% % 82;(- ?7,% 82;-;,% 82; 0- % % 82;0 82;%% 1#% $ % /
; % #- % 3% %-?7,- ;,-D 3% - %

*#
# ! - ! ## % % 8 % # ; $ %3 % % % - 27 : $ # % % %-% - % 1#% ! ?7;+1?-5;-525=5 = # % ;" # : #
8! - - 7 # % % !- ;" #
7:
8 2 ;343 ;@ A 3 5 3 3 4 3; , (LMM233 # 3 4 3 @82;#(-82;# 82;#0A633 4 3 3 45 23 3 , 82;#(-3 ?7, 82;#-3;, 82;# 0- 3 2 82;# 0 , 3 # 82; :3/
3 4 5 - ; , - ?7,-;,- 3 , - 2
*"(
7 3 - 3 3 3 # 3 #34 3 3O 3 3 6- I 27 3 3 4 - - 4# 45 ?7;+1?+5;+525=+5 = 3 36 3 , 633: 4 ,
2 - -2 74- ,
*#"$ (*"
; & >

#"
# #
#


* *
# # %

# # ;?7-8 -87-8D- # % ;?7- ;?7
I63 3% 6 3 #4 63 4 3 4 4 6 3 1+3 #
J -#
)#"
# - 43 3 4- 3 43 - # # # I 36 % ?7; 1?
2 #
"

0 %
23 4 3 3;?7 63 3 3 4 23 34 3 4 # ? # 3: 3 4-3;?7 4- # %3 @ A-38 3 @8A638 @8A
;?7 5 ;4- : -8- 8-;?7 : 3 4- ;?7 4
122


*
# $ % % 3 . '% #!3% 5 - 5 $ % 525=5=7 $ % C;2? 5?7D % ?7,- ;,D 3% % 5 # 51?7
# - 5
#

" (3 3 6 5 5 -5 4 3 3525= 5= 3 35 C3;2? 5?7- 3 ?7,-;, 3 , 5? 7# 51?7
: -5
&" "
# - 43 3 4- 3 4I 3 63 36 %
2 - ?
"$
:
'
, - , +:
%

> % ->5,- ; % #
9#*" #"
# 3 4 63 34 43 6 < 5 # # S# 63 # 3 # 3 3 - 23 # # 3 C# 3 4 - 4 # 4 5 :4 (- 4 # # 6 *6#23 3 # - 43 -# I 2 # -3 3 % 3 3% 33- #3 - 3 - I #4 3 36 234 % 3 <
> ;4- >5,-; ,
*"$

5-;"% %## (0- &57-> %

# #
, % %#/(0% # # > % # % ( 0L+ + ! 0- ( %# C@(A "# # @[email protected] "% %3% %%3 3 @[email protected] @5A% # 3
- > % -:- 5-: -52 -5
2
$ 'C '
5 3 I 3; , 3, # -3 46333 :; # ; , 4 63334 4 6 3 3 # 3 #23 3 # 3 # ;, :;# 3 ( 9-63 3 :;; 7
8 7# -# - ; 7
& 'C '
; 5 0 )@5? 7# 51?7A5 # 3 3 # 4 : 5 # 7 @:57A 5 4 6 36 5 - 63 -4> # ;,6 % 633 3# 3
5-; 7# ,6 % (0-:57- > ;4
# # 'C
4 3 , #/(0 3 # 3 6> 45 3437 ( 0L+ +23 0 ( 923 ,6 % 3 C@(A 3 5 # @[email protected] 4 ; @0A5 4 @5A 3 633
4 - > ;4- :-5- : -52 -5
# # 'C
128
%# ! - #B C ;!# # % B C ;!# - # #
%# ! - #-, # % - , -, #%- %

# " # # =
O %# ! - # # /(0 ! *)-L # ! - #% % ! %# %3 C(A73 555-A ; -0A 2 #$# # -)A J. % # .*AD
%# ! - #- 73 555- E; F- E2 # $# # F-

$ ( 5* 'C
336 % 3 , - ; 4 O 3 3 /(023 G /0* 95 # 33 23 6 % 6 3 6 C F# ,3 H F# - < : 2 3; 4? ?%H5 # 3 J5;
,6 % 3 , -; 4 O - ; F# ,3 H-; F# - < : 2 3; 4 ??%H
"$ %( %'"C 'C
336 % 3 , - ; 4 O 3 3 /(023 G ) 95 # 3 3 6 :; 3 3I 3 3 4 23 6 % C(AI = , -A5 , -0A ? , - )A ? ,
,6 % 3 , -; 4 O - I = , -5 , -? , - ? ,
'" 0& D 'C
336 % 3 , - ; 4 O 3 3 /(023 G *)L 95 - 4 4 # 236 % 3 6 # C(A73 555-A7 # -0A, 3
,6 % 3 , -; 4 O - 73 555 ; - 7 # 5 ; - ,
130
%# " - %# # # .- %# # % % #

#
; +

##
?3 3 ; -# O ; - O ;
'C &( '8 $ D
236 % 3 # 3 - 4 3, #/V(023 36 % C(A ; 4 ; >-A , ?3 O - 0A; 4 : : , 6
; 4 ; > ,6 % - , ?3 O ,6 % - ; 4 : : , 6 ,6 %
'C
, +:
;#

- ;"% % ?1- % "
# # 5- #!% - # -D % %


+" .
3 633 23 6 3C 3-? ? - ;4-8 < - 8 7# ;4
- ; 7 - %
#"" *#
>
+"
-;

5 3 I 5- 4 63 5 7 35 3 % - 3 4@ 525=A # % 23 -34
55 ;4- : 3 4- 5 4-, = 4
"
J ; =-> =-; - 5 7 -
-8;?- 7 @ # A
;-5 # - 51?7
;$% %- - 3 !% '
" >
5 3 I 3; , 3 45 -3 4:; #43 4; ,6 %+8 ; ? ,6 %5 54 3 3 , - 3 3I 35=
;,-8;?,
" 1
5 3 I 5-3 4 4 4 #43 3; 3 ,6 %5 @ 4IA
;,-5? 7# -5 1?7
C '&
5 6 # - 3%< 6 5 #- #- I -I 6 # 3 5# 3 3 3 < # 32 ? 633 3#
,3- 2 ? - 23
26 ,3-26 >3


!#
2
)"
4 43 46 % 5 3 3-3 ? 3;4 23 # 23% 5
3- 3- ? - ;4 - 5
&
; ,
"
4 3 (0% 3 -63% 456 343 7 8 (+L0+ +M)L+5 3 /(0 / 9
4
0

, % %# % # "% ! % % % 3 $# % % # # @A 0L +(LML ' $#% % # % ! % # % % # # !# , % %# /(0 5 1#% 1? # * - ( / 9
-5
1?- =-5=- 582??J- %
B0)
3, # # 3 3 3 > 3 ? @A8 0L +(LML5 4 # 3 3# 63 3 < 5 3, #/(0-1?6 45 1? * 6 ( / 9
-5
B0).
1? 633 (LL)5 4G 3 %63 3:; 3 3 582??J 45 #5 3, #/(0 435=
1?-=-5 =-582??J- 2
.' ,
5 3
, ? - 3 4 5


)/"$

"(
63 - 633 4 #43 3 44
2

;# #-
&"
> 63 I 6 3 - 63 6 4;3 4 3 3 4 %
2 - I -;3
#"D (
3, ?3 O ,6 % 5 (M* 923 3 3 # 3 :; # 34 # - 44
, ?3 O ,6 %
"D (
3, ?3 O ,6 % 5 343 7 8 /+( +O15 (L 923 # 3
, ?3 O ,6 %
%# "

( J#( '& K
3; 4 ; >,6 % 5343 7 /+(*+O15 *L/ 95 # # 4 - -% 3 - % % -
; 4 ; > ,6 %
( J#8 A %( &$ 0"0 K
3; 4 ; >,6 % 5343 7 /+()++ 5 (0/) 95 3 -3 4 % 3 4%
; 4 ; > ,6 %
# ( (
3, ?3 O ,6 % 5 ( 923 3G7 ;4 -3 633 4 3 3 33 4 3 - -
, ?3 O ,6 %
'" 0& & (
3, ?3 O ,6 % 5 L0M 95 3# 4 3 3# 3 3 B 3 # 4 -
, ?3 O ,6 %
* &
%# # # .

*#


& (
3, ?3 O ,6 % 5 (()) 95 # # 3 - 4 6 # %5 # 3 73 55
, ?3 O ,6 %
-J
*$
5 3 I 3 3 4 5 5=- 4 4 3% 3 4 3 4
: 3 4- 4 3 4-5 = 5 ;4
""( "
# 43 3 4 3 44 4 63 36 % 4 @ A
6 -J
"+ ))/" 0+

E/"

0" "$


5"*
> 3 43 3 3 53 3-3 4 633 4 4 36 % -
,6 % - : - , - , :
148
; ## -,

# # # -% " % $ !
# # - > !%

.
1?=-5 =-582??J- %
> !%,( *"$ $
234 4- 3 3- 3 # - # 3 < 4 23 46 #3 3 4 463 4 - 3
,4; 4 5 3
-% 6 -3 3# 3
. .
6 3 3 I 633 # - 3 3 3 # - 3- 33 # 3 - 6 3 6 % 582??J+ 2 3: ;- 1?=+5= 3
1?=-5 =-582??J- 2
.
#

>
1?-5;- ;?7-5
%- - $ % ##,
# 3 4 5 3, # 33 C1? -5; # ;?7 5 3 , #/(034 4 5
1?-5;- ;?7-5
23 5 3 3 # 5 3 % - - # 3 53 , 7
, 7 - , +:
("( %
4633 6 - 43 6- 3 4 5 4 3 3 # 344 6 1? 5; , 4 ;?7 ;
- 7 - 3
; 7 -
152
; $#

!#
3 4 - # - # # %3 4- 4- 4 #- 4 - I #4 3
5 3
%- 3
C
23 643 3 4 4 + + + 4 # #+ +6 %+ 6335 3 I 3 -3 # 6 ?J
?J-2 -
*" ,
;
2 -
154
$### #"
- 5#" # #
%# % % #- -28- :


)#" )
; #

( $ & '"( "$
4 3 , #/(063 3 3 33-4 -6 33 - 3# 3 5343 7 3 3 8 (L + +5 (* M 9
4
*"B"&
4 3 333 3 0M437 3 3 8 (/M ++5 0( 95 # % 6 3# 33B 3 34 4 3 3 33B 33 # 3 3 23 43 I # 4 3 13
4 - I # 4 3 13

3 # 5 # ,6 % 5 /M 923 3 3 6 # % 6 %- 3 B 3
# 5 # ,6 % - -28- :


!# # )
D %# % % # ! -( C(A % -% # % #% @5,ABA$ "% @ V55 #% V5?AB0A #% %# :-% 3 " % " >5, % " ## %# ,
%# % % #- % #% - :->5,555- Q %#
% ' % % " ?7; @ $# A:7@ %A # D $ 7J?>R ' $ - 3 $ 7J >?J
?7;-

+

) & # )
3 # 5 # ,6 % 5 ( 923 # 3 C(A23 - 43 5 # , @5,ABA 6 %@ 5 V5- 5 # ?4 V5?AB 0A5 # 23 :- # 3 >5, # -5 # # ,
# 5 # ,6 % - 5 # , - :->5,555- ;I3,6 %
)/"
633 3 I3 34 3?7;@ ; A :7@ : A 7J?>R 3 3 3 3 4 43 - 34 3 4 7J>?J
?7;-
$
43 4 6 :; 4 - # #42343# #I #4 : ;-3 6#3 3 , I-
- , +,/- -28- : -5- :-5- /- ,/- : - ; - > & -5>>-
) & # )
?# # #-% ! "# - -:- :-: %- # ! % " "!- ; 5 X- ;;?- , % - - , % # " - # #


3 < 633 4 6 % 3 23 3 # @: A 4 4% 3 - 3 3 / M@ # # A

; , - ; ,
0+0)
23 4 3 4 - -6 % - < 4 3 /(0563 43 7 ( /+ +5 I4 *M 923 3 6 3, # C5 # : 3, 4 - J < 4- ; I 7
4 - 5 # : 3 , 4 - J < 4- ; I 7

-
# #-;" # - ;?7 - 5?7
$"
23 4 63 3 3 3 5 # 3%3 - 3%4 - < 33 3 3 23 4 #3C - - - #
- 5 - , - 5 # 3
5 3
#
" $
4-4463 3 3 - 3 - -4 3 5 3 , 3 ;?7+5?7 4
5 4- , - ;?7 4- 5?7 4
"
7 2343 #- + - 6 # 234 3- @ - 3 - < - A- #
J ; =-> =-; - 7 - 2 7

#* #
5#.' ' % C85D-"% % - $ % $ % @78A- $ % ## @87A- 8 - # % #% 1#% % 85D"% % # $ ;7?,- % 87- $ %: # # # ##' % #% # % # # $ #% % # 8 5 $ % - $ % % # % #
# #-85D- "% % -78- 87-8 - # % - #%

#* # .
% % 5=- 5% @85DA % % @;7?,A # % % 8 $ % ## @87A8 @:,58A % % # #. #!#
# #-85D- 87- # - #!% - ## - #% - !% - #


" $
3 # # 3 23 4 34 5 3 6 C # - # 4- - + - -4 - - - #
" $
5 #3 6 C385-3; -3-38-3 8 , - - 3 3 45 -3 3 385 4 7, 3 84 3: 4 , - 3 46 # 3 3 3 4 363 # #4 #4 235 : 3 # 3 - 4 3 #
5 4-85- ; -- 8-8 , - ; - 3 4
. " $
5 3 I 35=-3 8 5 @85A63 3 [email protected],A 3 # 3 238 3 @8A6338 , @:,58A %3 # 4 236 %
5 4-85- 8-;3 - : 3 4- 4 3 4- 3 4- 5 4
164# # % - # # ! . # ! ; # # % ! % # % 3% % ; # # # ! ! # @ #!% ## - % ! ' # ' !% #% A - # !% ! % @::2?A ; # # % . ! # # 3' ; # % # @::2?A # ?#% $ # % # !- # # % $ !% 3 !% "# 8 #% !% % ! % 8 5 ' 5
% - # - !% 3 !% "# - !% - 8 5
#* # B0
% % 51?7- 5% @85DA % % @;7?,A # % % ;"%% @;7?,A # % % 5? # 8 $ % ## @87A8 @:,58A % % # # % # # # %3 @:J?A8$ # #
# #-85D- 87-#!% -?#% -# % - # - ;% %4 # 6333 633 :; 6 23 4 63 3:;33 4 3 3 4 5 2343 3# :; 33 @3 3 4 34 3 4- 4 4 - 3 3 4A5 - 3 3 @:;227A23 4 3 3 :; 3 4 33 4 # 45 23 3 4 3 3I 5 3 -3 44O 23 ;: 3 3O : 3 # = # 3 335 : 3 5#
= 4- ; - 5 4- O 23 ;-O : -5 :
B0 " $
5 3 I 51?7-38 5 @85A633 [email protected],A 3 # 3 ; @7,A 6335? 7# 238 3 @8A6338 , @:,58A %3 # 423 3 3# 31?7 @:>A- 3 3
5 4-85- 8-: 3 4- 3 4- ; - 5 4- ; :
@:;227A23 4 3 3 :; 3 4 33 4 5 # 423 3 4
166
#* # " #
% % 5? # - 5% @85DA% % @;7?,A # % % ;"%% @;7?,A # % % 51?78 $ % ## @87A 8 @:,58A % % # # % -% #"! # # 3 % 5 # - $ # # @::2? - :J:Q&J" % "- :J?:Q-::2? 1#% % % A?#% $ # % # 8 # % 8 5% % # #% #
# #-85D- 87-#!% -?#% -# % -D % %- # - ;% % - 8 5

#* # .
% % 525=- 5% @85DA % % @;7?,A # % % 8 $ % ## @87A8 @:,58A % % # ;" # @;O,A ! $ % ## @7:,58A $
# #-85D- 87-;O,- 7-# -O- #% - 8 5- ;% %23 3 4 3 3I : 3 33 5: 3 1?7; : ;
0" #" " $
5 3 I 5? 7# -38 5 @85A633 [email protected],A 3 # 3 ; @7,A 63351?7 23 8 3 @8A63 38 , @:,58A633 8 , %3 # 4 -633 # 63 %- 3 3# 3 63 35 ? 7# 3 3 # @ 3 C3:;227 -3:633 :,KJ # -3:> 633:;;-3:;227 3 # A23 3 4 3 3I : 3 33 5: ; : 3 3
. " $
5 3 I 525=-3 8 5 @85A63 3 [email protected],A 3 # 3 238 3 @8A6338 , @:,58A %3 # 423 , @,A34 3 3 @:,58A 3 -
5 4-85- 8-8 , -,-- ;-5- 3 4-5 : - ; :
168


# !- # ' 23 !% # $ # 3 3 - # 3# # %& % # #" #% @:,58A8 # % 8 58 525=
#* # , 0
% "% 8 5?7#!% @:Q&JA878 @:,58A % % # - % ## %# ; ## #;?7 : # 5 ?7 @:Q&JA $ # !- # ' 85D # %. % 3 5?7 % 8 5
# #-85D- 87-#!% -?#% -# % - # - 8 5?7- 8 5- 2 ##

#* #
% % 5; 1#% - 5;% @8D5A% % @;7?, A # % % 8 $ % ## @87A8 @:,58A % % # ;" # @;O,A- ! % % $ % ## @;7 A- $ # !- # ' 23 !% # $ # 3 3 % % %3% @::2?- :J-:Q&JA% 3% % 8 # 8 5;
# #-8D5- 87-;O,- ;7-;% % % - 8 5;4 23 3 4 3# -3 ; 523 3 4 @:,58A 3 3I : 3 3 35: 3 525=
,0 " $
35?7: #43: 3 4 @:,K:A2386338 , @:,58A %3 # 4-63 34 = 4 63 3# ;?7 3: 4 , 23 5?7 4@:,K:A 3 - 4 85633 4 @7,A 3 5?763 3 3 3 35:
" $
5 3 I 5; 3 8 5; @85A63 3 [email protected],A 3 # 3 238 3 @8A6338 , @:,58A %3 # 423 , @,A343 ; 3 @;A @:,58A 3 - 4 23 3 4 3# 3 3 ; @;A @:;227-:-:,K:A- 3 : 3 335;:
5 4-85- 8-,-;- ;-5; :
170
#* # B0) .;7 )00)+
# % % ! % 1? 582??J3 . # 3 # 1? 582??J# % # $#! % . - % 1? # % % !% @::2?A;# # !% 3 !% "# - !% !% ;O, @:,58A # % # % %-% 1?
1?=- 582??J-5 =- # # 5=-22- 8

#* # B0);0
% % 1?+?7; 1#% - % '@8DA% % @;7?, A # % % 8 $ % # @87A8 @:,58A % % # ;" # @;O,A ! $ % #" ## @7 A $ # !- # ' 23 !% # $ # 3 3 - 3 #3# # %@OA8 # % !% @8A% % @;8A
# #-8D- 87-;O,- 7-O-8- ;8

# %@:Q&JA% "% 8 ;?7 8 $ % ## @87A8 @:,58A % % # , % ## #; ## #;?7 : #
# #-# %-;?7 - ' ;?7- ## - 87-8
B0) .;7 )00)+ " $
23 3 1?=582??J 346 31? 582??J 4 23: 3 4 :; 3 - 3 31? 4 4@:;227A O 23 ;-O ; O : ,@:,58A 3 3 3 4 3 4 31?
1?=- 582??J-5 =-5= 4-O2;-O:
B0);0 " $
5 3 I 1?+?7; 38 @8A633 4 @7,A 3 # 3 23 8 3 @8A63 38 , @:,58A % 3 # 423 , @,A343 3 @A@:,58A 3 - 4 23 3 4 3# -; @;A 5 @5A : 3 33 O : @O:A 3; : ; @;:;A
5 4-8- 8-,-- 5-O:-;:;
0 " $
23: 3 4@:,K:A 3;?7: 238 3 @8A6338 , @:,58A %3 # 423 3 4 = 4 43 3 #
5 4-: 3 4- ;?7 4- ;?7 : - 4 = 4- 8-O:
172
$#

;
K %
0 &"
% 6 3 63 % # - # 23 3 #3 633 + 3 6 < 3
2 ?
+)A"$ >
23 < 46 6 3 # 3 # 23 # 6 6 - 33 - 4 #4- % # 3 #4 3 #
5 3
-

; % - ; # # %

0" # 0
?# #% 82;55% $% # #! # % 3 #1#% . % # ? $ @82;555A83 ##3 ! % # !
; % #-82;- ;-8;?
+)A"$ 1
23 4 3 ( 3 3 # 3 4,6 %;4 J < 423 6 3437 3 8 (+*(+5 * 95 3, #/(0 43
4 -
,
23 43# 3 +3 3 4 453 3
5
5 3 2 ?-5 ?
(
3 4 633 % -34 # 3 54 3 6 %C @ AB 4 3 4 I B 4 I B 3 B4 + % %
-5 : ;4
0" " 0
# #4 382;55#633 3 6 ; , 5 - ? 6 3 4# @82;555A23 6 3 # 3
; , - 82;-;,-8;?,
# # 5- & %#
0"#
>

# #4 # S # # I 3 4 4 3 @ A 4 I [email protected] A
5 - I
&$
4 #4 3# 3 4- # I 5 1? 5;3 4 3; , 5- 33 4 # # 3 5
55 ;4-I
> - -
0
> -
0
;%' ; ? 7# O , % %# # # @A ( M+(LLL, # # B $# % # . !% # % @A% " 3 %3 % , % %#/(0 * % 5V # @5?7 A 1#% # # % *
-5?7-
# $ %- # -' 3 !% # 3 % ;?7- % D # # 1#% # : # #-" # # #-?# # % $" ; !% # 5?7- ;?7 # 5?7
# # ;?7- # -5?7


"
6333 < 4 3 4- - 63 4-# 3 - - - # I- # - -- 3 3 633 # 3
; 4
0 ?
0
# ; ? 7# 33 3, # > 3 ? @A8 ( M+(LLL5 # # 4 3 [email protected] 5 3, # /(0-;?74 5- *5 ?7 3 23 * 9
5?7-
0$
4 3 - - 4 3 ;?7 - 6333 3 3 3 45 -3 4 3 3: 4 -, 4 K : -7 ; :%; : K3 3 3 35?7 - 3;?7 4 # 35?7 4
;?7 5 ;4- 5 4-5?7 4
180
% % - , %- 8! %
# 9# #'3
-,'&
5 3 I ?7;+1?+5 25=-3 43 3 3 4 4 3 # 3% -I - #- 3 - #- 3 , 4 3 633 # I 3, -633 3 3# : 23 3 3 # @ -3 - < A
4- 5 3-2 7
;
#& 'C ( 0 & #" '3
4 3 , #/(0 3 4 6 , 3# # **( - / ; 6 @5A 3 6 3@([email protected], - 3 [email protected] 5 3 -@)A8 - 3 - 6 3 -@*A 4- @ A # @ 3 A-@/A2 @
4 -,
182


% %3 !% [email protected]#-@(A B @55A5-% % ! # % #'$# [email protected] > @ % [email protected]&A D-% % ! ' !@(A$#!% % [email protected]$# % 3 3 '[email protected] -@)A$#!% -@*A "# -@ A% 3 # $#!%3 %-@/A . [email protected] % %# !% $#!% @5A % % %#@(A$# " ! [email protected] %# 5 ! %
)4 ;D % %
# # 5;
8
% % 5;- $ % # # % $ 3 !% # %# 5;1#% % % % # $# ::2?@ A-:Q&J @ # # % # A:J@ # % A
# # 5;


[email protected]; 33 [email protected] ;-@(A; [email protected] 33 ?3 [email protected] 3 B @5&A 63363 6 C@(A?3 - @A?3 3 ;:- @0A? % 6-@)A ?3 -@*A; 4-@ A 3 # 3 -@/A# [email protected] 3O ?3 5 33 # @(A 43 [email protected] # 3O? 3 4
4;4
" & ((
5 3 I 5;- 3 3 4 4 43 5;5 [email protected] 23; 3 35 3 3 5 -3 43 : +1 , @,A 3: 4 ,
5; 5 ;4
((
5 3 I 5;- 3# 4 3 4 4 3 3 3 35; 5 - 3:;227@ A-:,K: @6 66 A :@ 6 A6 ;
5; 4
* 7
% % 5 # % # 3 83 # ' 8 5 # '8 % C 8 525= 8 5?78 #% # 3 - %# % 5 # - # -" % " % % - % 51?7
# # 5- 8 5- 8 5 25=

*7
% % 1?- ;% % @;8A $ !% @8 A;8! # ' # % % ' @8DA- $ % ## @87A- $ % #" ## @7A ! #% # # %D
# # 1?- 8-8D-87- 7

#
" % %
5 3 I 5- 33# 23 3 5: %23525= 5?7: 3# 3 , 35 =3 3= , 43 3 3 63 35? 7# @2 - # - ? # A 5 1?7
5 5 ;4-5 : -5 25=
" %*, %
5 3 I 1?-; : ; @;:;A 3O : @O:A23;:; # # 38 @8A-38 3 @8A-3 63 3 @A 3 35 4 @5A #
1? 5 ;4- O:-8-8-
" "
4633:; 48;?,-633 6 3 45
8;?,-?
,6 % - ,
)0
633 # # 4@;;?A5 3 , #/(0 4 43 -?82?> 4 3 36 4 3#
4
186


-5>>
(E
4 3 *M633 35 6 3 - 4 3 - 3 6 43 5343 7 3 3 8 M*)+*+5 )* 9
4
>
% ; :
% ; : ;

4 3 -633(LL* 3, # 3 [email protected] 437 3 3 8 *0++633 (M* 9A5 # % 6 3 # 3 3 3 6 4C - #4 4- 3 < < %; % -
4 -5>>


;% % #

- %;
'
'
4 6 3 3 4 4 6 , 7 5 3 5 3 3 3 4 4 3 23 36 % ?7;-1?- ;?7 5
, - , 7
*" ,
;
! ( #, D':
# # #@75;A- % $# #% %- $ # !- # ' % # $ % #" ## @7A 1#% # # % -: # -% $ % %# ?7;-1?-5; 5% ;O, # ! # # % ' % C 3C++ 3+
# #-75;- # -7
-8D -8D5-85D"' :,':
4 3 7 5 ;4 @75;A63 3 3 4 4 3 - 4 5 6 3 3 @A5 3, 363 37 , 3: 4 , 3 3?7;-1?-5;- 35 , 3 3 6 6C 3C++ 3+
5 ;4-75;- 5 4-
"(( ( #" $ ( ):' )'
4 3 # 4 # 3 5 363 # # 23 38 +8 5; +8 5 3 3
- 8-85-85
> -
;

; $#

*""#
" 0B - -
; % ' '-% ?1 # 3 # - &?1! # % ! % #% # 3 &?1 % # # T # ? % C %&?1 % - # %3 # %3 @% '% A- @% . % #A$# %;7?, @% A
D '- % % '
# - ;?7-5?7
7"*" (

;
*#
134 #- 2
G+ (+# (0
-
: - ;?7-5?7
'- ?7;
'"% #-# #- # % - # %

'"% %

!$ $
4;4@;A - #6 I 23 ; # 6 % #- 3 4 4 # 4- 4 3 4 - 3# 3 23?7; 4;4 3? 3 - 3 3 ?7; 6# )
I -?7;
%

7 @ I 3 I 533: 5 #, ,6 %- 3: 5 # 7 -3; 3 ,6 % A23 3 3 G5 3 3
J ; =-> =- - 5 7

7 3; 7# ,6 % (0 38 3 5 3? 3 @85A
J

5 3 I 5- 3 3 4 4 3 3? 7# 3 1?7 1+3 3 4 855 3 47,
5 4- 85-5 ? 7# -5 1?7
196
, % %# ! ! %# " -%% ! % % % 3 # #O # $"; % # % ! CD # JJ,-?7,-;,,5,J , % %#/(0 % # ?7,;,83 # # #C@(A% # [email protected] % % "# @0A %
, % %#- JJ,-?7,- ;,-,5,J- % 3% %
% % - ,

(
; 7

" '
5 3, # 633 # # 3 3 3 3 3 3 3 %23 ; , 3J ; JJ,-?7,-;, ,5,J5 3, # /(0 4?7, ;, 3; , 23 # A # -A # 4 A
, #- JJ,-?7,- ;,-,5,J- 3 4 5
' *"$ $
4 4- 3, 3-# 6333 6 - %4 3 + 23 43 3 - % 4-3 - - - - - # - - 23 46 #3 # 63 4 - 3 3
4- , 3
J 3
8 ,
("(
;
* $
; ,
*" #" $
23 - ,
5 ;4-5
>
% % -

F # 9# #'@
-,/

4- 5 3
/&'C ( 0 & #" '@
4 3 3 F ?3V?H @3437 3 3 8 (*(0++A, ( / 9: 4 33 3 # @?27A # 8 @ A#?27# # 3 3#23 @(A - 3 4 33- @A 43 - @0A 3 -% 6 6 #-@)A -@*A < 4 4-@ A # - 3 4-@/A # % 6 4 3 # @(A3 4 [email protected] 6 3 [email protected];[email protected] ;:#-@)A #@58A @*AO? #7 # 6 3 3 ? [email protected] : 43A 8 4 @ A @(A 3 [email protected] #[email protected] @)A 3
4 -,/
202
)6
# 3 3 45 3 , #/(0, 6 4,/ 3 4- 463
)6

D - 6
# # - # # . #

)%:
&"
;- - - #- # 3 % 63 6 % 3 3 23 # 4 # 3% I :; @6 A
- 26
&"((
23 3 633 3 - 33 3 633< 4 3 233 4
2 -,
&" (
23 6 43 3 4 3 < + 3 # 3 # 6 %-4 63# 3 3 + 3 3#
; 4 - K %
)%:

*" .$.

525=


($.$
5 3 I ;?7- 4 6333 < 4 34 3 - 3 4 #3 5 -3 43 : 4 ,
;?7 5 ;4
($ &$
5 3 I 3 3 4 5 5=- 4 3 4 I 4 34 3 5% 3 4 4 #
5= 5 ;4


'"$
2 4 @) A 3 6 :; # 3 3 # 4 4 I3 5 3, # /(0 35 25=
525=
5 3 I 6 % -3 % 6 3% - < 4 3 3
K %
C
23
> !%
:#"
; %% % ! # % % 3 #- # # # $ %% @5;-75;A $# #% %@75;A 1#% # ?7;+1?-5; 5% ;" # @;O,A- ;?7+5?7 ;?7+5?7
5;-75;-75;- # -D % %-;O,- ;?7 - 5?7

:#
# $ - # - # # . #

26
C5& # 6 3 3 4 # 3 *-9
26
>
>
&$
234 3 5 3 I 3 - 3 43 @5;-75;A 4 3 4 [email protected];A5 3 3 4 ?7;+1?-5; 3 5 3 , @,A ;?73;?7 4

63 6 6 6333 ## + # 343# - 4 -6 % - @ 6 334A 34 @ 3 4A
;# - 4 - 6 %
C #+
> # 3 6 23 # 43 4 3 :;- 43;# 3 3 423 # 3 3# 3 3 3 3 6 %
26
210
;#
6
"$
6 3 3 4 3 3- -3 3 [email protected] 63 3 4A 5 4 # 3% -# -- #
6 - ;
6
&"
;#
+ %3 3 # - %# 5 3 I 5=- 3 3 O : 4
5=-O :


:#" ":
% % ;?7- . % -% # #"'# 8 1#% #!% ;?7 # : # #-" ## #-# $# #% % % % % 3% % 3% [email protected]=-5? # -51?75?7A- % # # - % % $#! # # 1#% % % 5 ? # . ' #!%C::2? -:J:Q&J " % ":J?:Q- ::2? 1#% % % % % 51?7- #!% :J?:Q :;;#!% 5?7 % ;?7
# # ;?7- # # 5- % 3% %- #
# # ;?7- #!% - ;?7 - &" "


% &$%
5 3 I ;?7 4 -33 # 3 3;?7 : 5 ;?7: 3 4 3 3: 4 - , 4 K: - 7 ; 7# ? 5 3 I 3 3 4 5 5