Piąty Wywiad z Dr Nerudą

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Piąty Wywiad z Dr Nerudą

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  1/101

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  2/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 2

  Utkani jestemy z tej samej tkaniny,

  z ktrej sny s stworzone,

  a nasze malekie ycie snem jest otoczone.

  - William Szekspir, Burza

  Wprowadzenie

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud demaskuje fundamentalne oszustwo wpywajce nakady aspekt ycia ludzkoci. Oszustwo to polega na tym, i nasza rzeczywistotrjwymiarowa oraz ludzka wiadomo zostay zaprogramowane tak, aby byy postrzeganejako prawdziwe, mimo e nie s one prawdziwe.

  Jest to oczywicie bardzo odwane stwierdzenie, lecz poczynione z adekwatnymoszacowaniem stanu rzeczy.

  W pitym wywiadzie dr Neruda opisuje siy stojce za tym oszustwem, co one planuj, jakludzko zostaa zniewolona od jej pocztkw do dnia dzisiejszego, oraz co moemy terazz tym zrobi.Tekst ten, co zrozumiae, wnosi powiew wytrcajcy z dotychczasowegoadu. Wszake ujawnia rzeczywisto, w ktrej ludzie s biologicznymi hostami (pojazdami)istot nieskoczonoci, istot przytumionych podstpnymi programami zaprojektowanymiprzez byty z innego wymiaru. Ludzko nie zdaje sobie sprawy, e yjemy w skrztniezaprojektowanej rzeczywistoci, oraz e ta zaprojektowana rzeczywisto rozciga si na

  wszystko.

  W cigu ostatnich pitnastu lat moglimy usysze o osobach, ktre pisay lub mwiy oniektrych aspektach tego oszustwa. Ze spoecznoci naukowej s to osoby jak: Herman

  Verlinde, dr Robert Lanza, Leonard Susskind, Gerard t'Hooft oraz James Gates. Z

  obszarw typowo technicznych: inynier NASA Thomas Campbell. Z perspektywybardziej filozoficznej, pisarze jak: Nick Bostrom i Anthony Peake. Miay rwnie miejscepublikacje artykuw naukowych z zakresu tej wyaniajcej si dziedziny definiowaniarzeczywistoci takie jak: Ograniczenia Wszechwiata jako Symulacji Numerycznej (Constraints onthe Universe as a Numerical Simulation)autorstwa Beane, Davoudi i Savage. Osoby te i im

  podobne, przedstawiaj hipotez, e nasz wszechwiat zosta zaprojektowany przy uyciumatematyki lub kodu komputerowego.

  Temat ten jest prawie niedostpy, zarezerwowany jedynie dla teoretycznych lub heretyckichmylicieli. Szokuje on ludzi znacznie bardziej ni dyskusje na temat UFO lub spiskwrzdowych, poniewa dotyczy on spraw tak bardzo podstawowych.W kocu mowa tu onaszej rzeczywistoci, a jedyny logiczny wniosek jaki moemy wycign poruszajc ten temat,to e jestemy winiami w zudnej rzeczywistoci. Sprawia to, e zaczynamy postrzegarzeczywisto jako laboratorium, a nas samych jako niczego nie podejrzewajce szczury.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  3/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 3

  Od strony duchowej, wielu naszych mistykw i inicjatorw religii informuje, e zarwnonasze postrzeganie wszechwiata jak i sam wszechwiat to iluzja. Temat ten przez wiekiprzewija si w pismach religijnych i duchowych.I chocia mistykom brakowao naukowegosownictwa do opisania zakresu tej iluzji, to jednak zrozumiae jest, e my jako ludzkie

  osobowoci przeywamy ycie kroczc przez iluzoryczny wiat, ktry naukowcy corazczciej opisuj jako zaprogramowan rzeczywisto. Pytanie, ktre wysuwa si w pierwszejkolejnocibrzmi: Kto lub co programuje nasz rzeczywisto i dlaczego?

  To wanie na to pytanie Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud stara si odpowiedzie iprzybliy je za pomoc terminw zrozumiaych dla laika. Zrozumiaym jest, e osobyzakorzenione w dziedzinach naukowych lub religijnych bd postrzega to ujawnienie jakotrudne, jeli nie niemoliwe, do uwierzenia. Dr Neruda nie prbuje nikogo przekonywa,zamiast tego opisuje histori tego jak to si stao, dlaczego to si stao, gdzie zamierza todoprowadzi ludzko, i co najwaniejsze, w jaki sposb moemy wyrwa si z byciazaprogramowanym -wyrwa z tego, nas wszystkich.

  Wywiad ten nie koncentruje si na sferze naukowej. Podstawy naukowe stojce zaHologramem Oszustwa nie opieraj si na matematyce ani fizyce naszej czasoprzestrzeni.

  Jego zoono i wyrafinowanie dalece wykraczaj poza nasze obecne rozumowanie, takwic prba opisania go za pomoc terminw naukowych byaby niemoliwa doprzedsiwzicia.A nawet jeli byoby to moliwe, to spowodowaoby to tylko zagubieniesi prawdziwego znaczenia tych informacji w morzu sekretnego sownictwa i wzorwmatematycznych.

  Prawdziwym sednem pitego wywiadu nie jest naukowe opisanie Hologramu Oszustwa,lecz to, jak mywszyscymoemy uwolni si z jego przenikajcej i iluzorycznej obecnoci. W

  wywiadzie tym znajduje si szczegowy opis procesu urzeczywistniania Suwereno-Integralnoci (Sovereign Integral), lecz aby usysze i zrozumie ten proces, bdzieszmusia czyta wywiad bardzo uwanie.Opis tego procesu jest centralnym punktem pitego

  wywiadu. Bez wzgldu na perspektyw filozoficzn, przez ktr zechcesz spojrze na teinformacje, pamitaj e s one publikowane w duchu jednoci i rwnoci, oraz e procesurzeczywistniania Suwereno-Integralnoci to zdecydowanie praktyka opierajca si nadowiadczaniu.

  Bez wzgldu na to jak bardzo opisane tutaj wydarzenia i szachownica rzeczywistoci mogwydawa si dajcymido mylenia, to jednak dowiedzenie si tego jak mona korygowa(kalibrowa) swoje zachowywanie si, jest kluczowym celem tego tekstu. Materiay

  WingMakers nie skupiaj si na wiedzy ani dowiadczeniach duchowych; s onepowicone nowym zachowaniom wspierajcym postpujcy proces urzeczywistnianiaSuwereno-Integralnoci na Ziemi przez gatunek ludzki.

  To o tym procesie w istocie rzeczy jest mowa w wywiadzie, ktry czytasz. Bez wzgldu na

  to czy wierzysz w istnienie Hologramu Oszustwa czy nie, proces urzeczywistniania

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  4/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 4

  Suwereno-Integralnoci pozostaje dostpny jako narzdzie do uywania w twoimcodziennym yciu.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  5/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 5

  Spis Treci

  2 | Wprowadzenie

  6 | Informacje o Prawach Autorskich

  7 | Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud

  91 | Dodatek

  91 | Wprowadzenie do Pauzy Kwantowej

  94 | Wzorzec Oddechowy Pauzy Kwantowej

  95 | Koncentracja Konceptualna Pauzy Kwantowej

  96 | Oglna O Czasu

  97 | Urzeczywistnianie Suwereno-Integralnoci: Zachowania Umieszczajce

  98 | Praca nad Wielkim Projektem

  99 | Hologram Oszustwa

  100 | O Autorze

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  6/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 6

  Prawa Autorskie do Wywiadw z dr Jamissonem Nerud

  Moeszdowolnie:

  Dzieli si nimi - kopiowa i rozpowszechnia materiay za pomoc kadego rodkaprzekazu i formatu.

  Licencjodawca nie moe cofn tych postanowie tak dugo, jak postpujesz zgodnie zwarunkami licencji.

  Warunki licencji:

  Autorstwo - Umie prosz informacj, e oryginalny tekst pochodzi ze stronyWingMakers.com, a polski przekad tekstu ze strony WingMakers.pl.

  Niekomercyjno-Niemoesz uywa tych materiaw w celach komercyjnych.

  Niepochodno - Jeli zremiksujesz, przeksztacisz, lub w jakikolwiek sposb zmienisz

  materiay, to nie moesz rozpowszechnia zmodyfikowanego materiau bez zgodyWingMakers.com (anglojzyczny kontakt: [email protected]).

  Brak dodatkowych ogranicze - Nie moesz stosowa zasad prawnych ani rozwizatechnologicznych, ktre zgodnie z prawem ograniczayby innych przed robieniemczegokolwiek ze zezwole licencyjnych.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  7/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 7

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud

  Tumaczenie: ukasz Elorin

  Informacja od Sary

  Poniej znajduje si wywiad z dr Nerud, ktry nagraam 2 stycznia 1998. Wyrazi onzgod abym nagrywaa nasz rozmow. To jest transkrypcja tej rozmowy. Poniszarozmowa jest jedn z piciu, kiedy to miaam okazj nagrywania naszych konwersacji.

  Transkrypcje pozostawiam dokadnie w takim stanie,w jakim zostay nagrane.Dooyamwszelkich stara, aby przekaza tu wszystkie sowa, frazy i sposb wypowiadania si, jakich

  uy dr Neruda.

  Od redakcji: Wywiad ten (pity z kolei) nie zosta opublikowany a do marca 2014.Powodem tego jest okrelony przez dr Nerud terminarz w tej sprawie. To, dlaczegotermin publikacji pitego wywiadu zgodnie z tym terminarzemprzypada akurat teraz, niezostao bliej opisane.

  Sara: Od czasu naszej ostatniej rozmowy w rod wieczorem, sprawy o ktrychmwilimy nieustannie wok mnie kr. Staam si nieco obsesyjna na punkcie tego

  wszystkiego gdy, jakby nie patrze, s to dla mnie zupenie nowe informacje. Staram sinajlepiej jak tylko mog przetrawi je moj gow, lecz musz przyzna, e nie jestempewna czy mi to dobrze idzie.

  Dr Neruda: Rozumiem. Z tego wanie powodu wstrzymaem si z niektrymiinformacjami, nie tylko jeli chodzi o ciebie, ale take o tych, ktrzy bd t o pniejczyta.

  Sara: Kiedy koczylimy ostatnio rozmow umwilimy si, e nastpnym razempowicimy wicej czasu Wielkiemu Portalowi (Grand Portal)*. Czy to jest to, o czymwanie mwisz, czy moe masz na myli co innego?

  *Wielki Portal w materiaach WingMakers jest terminem okrelajcym niepodwaalne, naukowe odkrycieduszy ludzkiej.

  Dr Neruda: Wszystko to jest powizane. Mowa tu o przeogromnym obrazie zobszernymi ramami czasowymi.

  Sara:Czy moesz przybliy go teraz?

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  8/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 8

  Dr Neruda:Przyjrzyjmy si mu po kawaku. Mam nadziej, e z pomoc twoich pytawszystko stanie si jasne, ale musz ci ostrzec, e do czasu uchwycenia go jako caobdzie si on wydawa nieco nieporczny lub dziwny.

  Sara:Ok. Od czego zamierzasz zacz?

  Dr Neruda:Myl, e musimy wrci do pocztku, aby zrozumie prawdziwy kontekstWielkiego Portalu.

  Sara:W porzdku

  Dr Neruda:Ziemia bya i jest bardzo wyjtkow planet. Pierwotnie bya ona w caocipokryta wod. Lecz tym, co uczynio j interesujc dla istot by fakt, i jdro Ziemiumoliwio jej posiadanie siy grawitacyjnej wspierajcej manifestacj.

  Sara:Co masz na myli mwic, e wspieraa manifestacj?

  Dr Neruda: e Ziemia zacza przechodzi ze stanu bycia midzywymiarow planetczstotliwoci dwiku, do stanu bycia planet materialn - z materii fizycznej. Jejgenerujcy grawitacj rdze czy te jdro, byo w stanie dosownie wytwarza warunkipozwalajce planecie materializowa si przez wieki.

  Sara:Skd wiesz o takich rzeczach?

  Dr Neruda: Istniej zapisy na ten temat na dysku, ktry znalelimy w dwudziestejtrzeciej komnacie miejsca Staroytnej Strzay*. Poza tym cz tej wiedzy posiadamyrwnie z innych dokumentw, ktre odzyskalimy z zapisw sumeryjskich, a ktre niezostay szeroko rozpowszechnione. Rozmawialimy take na ten temat z Corteum ipotwierdzili oni te informacje.

  *Miejsce Staroytnej Strzay znane jest w materiaach WingMakers jako Pozaziemska Kapsua Czasowa, ktrodkryto w kanionie Chaco w Nowym Meksyku.

  Sara:A wic na pocztku Ziemia bya wodn planet i nie bya fizyczna?

  Dr Neruda:Dokadnie. To byo wtedy, gdy na planecie yli Atlanci.Byli oni ras istotzamieszkujc Ziemi w momencie jej utworzenia. Wtedy przybyli do nich przedstawicielerasy Anunnaki i wynegocjowali porozumienie pozwalajce Anunnakomna wydobywaniesubstancji znajdujcej si blisko rdzenia planety; substancji, ktr - w jej sednie -moglibymy wspczenie nazwa zotem.

  Rasy istot znane jako Atlanci i Anunnaki nie byy trjwymiarowe. Nie posiaday one ciaw formie w jakiej wspczenie topostrzegamy. Rasy te funkcjonoway w innym pamie

  czstotliwoci - w pamie, ktre moglibymy nazwa czstotliwociami wyejwymiarowymi.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  9/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 9

  Sara:Po co im byo zoto?

  Dr Neruda: Anunnaki potrzebowali go. Dokadny powd nie jest znany, ale miao to

  zwizek z tym, e zoto modulowao czstotliwoci ich ciaa.Zoto stanowio esencjdlaich rasy. Posiadao waciwoci, ktre byy niezbdne do ich przetrwania.Dokumentacje sniezbyt jasne w kwestii dlaczego zoto byo dla nich tak wane. Jednak te same dokumenty

  wspominaj, e na ich planecie znajdowao si tylko dwanacie duych miast i wszystkieone zostay wykonane z pprzezroczystego zota. Nawet w Ksidze Objawienia znajdujesi odniesienie do tego.

  Sara: Kim byy te istoty? Chodzi mi o to, e syszaam o Atlantach, ale nigdy oAnunnakach.

  Dr Neruda:S oni ras istot midzywymiarowych.Atlanci w tamtym czasie byli jedynras istot zamieszkujc Ziemi, a oni - Anunnaki - starali si o zgod na uruchomienie

  wydobycia zota na Ziemi, na co Atlanci zgodzili si.

  Sara:Dlaczego?

  Dr Neruda: Nie widzieli nic zego w pomaganiu Anunnakom. Nie byli oni dla nichkonkurencj, gdy Atlantw byo znacznie wicej.Atlanci chcieli nawiza porozumienie z

  Anunnakami, aby mc bliej pozna ich oraz ich technologi. Ponadto, zoto miao by

  wydobywane na obszarze Ziemi, ktry mia dla nich niewielkie znaczenie.

  Sara:Nie widz jaki to ma zwizek z Wielkim Portalem?

  Dr Neruda:To duga historia, a my jestemy dopiero na jej pocztku, ale obiecuj, e zachwil odnios si do tego.

  Sara:Ok, w porzdku, bd cierpliwa.

  Dr Neruda:Ziemia zacza sicoraz bardziej materializowa. Zacza w pewnym sensie

  twardnie. A wraz z ni zoto.Ziemia i wszystko w jej obrbie gstniao.Wydobywaniezota staoby si wkrtce niemoliwe dla Anunnakw, poniewa nie potrafiliby wydobywazota gdyby byoono w gstej, fizycznej postaci.

  Sara:Dlaczego nie?

  Dr Neruda:Ich ciaa byy eteryczne. Nie potrafiliby wydobywa zota gdyby byo onofizyczne. Potrzebowali cia, ktre byyby w stanie funkcjonowa na Ziemi i wydobywazoto.

  Sara:Jak szybko to si stao?

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  10/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 10

  Dr Neruda:Nie wiem. Nasze dane nie mwi jaka to bya skala czasu, ale przypuszczam,e ponad kilkadziesit tysicy lat.Koniec kocw potrzebne im byo stworzenie pojazdufizycznego, podobnie jak astronauta potrzebowaby kombinezonu kosmonauty, aby wej

  w przestrze kosmiczn.Przeprowadzali setki eksperymentw i mieli w tej sprawie pomocze strony zarwno Atlantw jak i Syriuszan.

  Sara:Podejrzewam, e wspomnianym pojazdem jest ciao ludzkie?

  Dr Neruda:Tak, czasem nazywamy je uniformami fizycznymi.WingMakers nazywaj jeterminem: instrumenty ludzkie.

  Sara: A wic Anunnaki stworzyli ciao fizyczne do wydobywania zota. Masz na myliroboty czy moemwisz, e to byli ludzie?

  Dr Neruda: Nie. To byy odpowiedniki mapoluda; bardzo daleka wersja przedludzka.Jednak byli oni naszymi przodkami. Czasami nazywamy ich terminem: Czowiek 1.0.

  Sara:Ale byli robotami czy form biologiczn?

  Dr Neruda:Mieli cakowicie form biologiczn, lecz Ludzie 1.0 nie byli w peni fizyczni.Czciowo mieli form eteryczn. Zobacz, Anunnaki i Syriuszanie tak ich zaprojektowali,aby synchronizowali si z postpujcym gstnieniem Ziemi.A wic wraz z gstnieniem

  Ziemi gstniay te instrumenty ludzkie.

  Sara:Jeli mieli form biologiczn, to czy posiadali dusz?

  Dr Neruda: Nie nazywalibymy ich ludmi jeliby nie posiadali duszy. Pamitasz jakmwiem o Atlantach?

  Sara:Tak.

  Dr Neruda: Anunnaki i Syriuszanie umiecili ich - Atlantw - wewntrz tych ludzkich

  uniformw.Atlanci byli bardzo rozwinitymi istotami, ale najwidoczniej take naiwnymi.

  Sara:Chcieli by w tych ciaach mapoludw i wydobywa zoto?

  Dr Neruda: Nie, zupenie nie mieli takiego zamiaru. W rzeczywistoci, pozwoliliAnunnakom wydobywa ich zoto, ale gdy Ziemia zacza gstnie, powiedzieli im, e jeliudaoby im si zbudowa pojazd umoliwiajcy im kontynuowanie wydobywania zota

  Atlantw, to byoby to dopuszczalne, ale na niewielk skal.

  Anunnaki dowiadczyli jakiego rodzaju zgrzytu z Atlantami, i zaczli spiskowa zSyriuszanami oraz inn ras znan jakoWe (Serpentowie). Kada z tych trzech ras bya

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  11/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 11

  zainteresowana dowiedzeniem si tego jak mona wnikn w wymiar planet fizycznych.Postrzegay one Ziemi za swego rodzaju laboratorium do dowiedzenia si tego. Anunnakimieli ju gotowy uniform ludzki; jedyne czego potrzebowali to zasili go si yciow czyte dusz.

  Gowili si mocnojak wprowadzi Atlantw w te pojazdy i trzyma ich w nich.Stdtewspomniane trzy rasy uknuy spisek, aby Atlantw uwizi w tych przedludzkichpojazdach.Atlanci stali si generatorami energii, ktre umoliwiay dziaanie owych bytwbiologicznych.

  Sara:Chcesz powiedzie, e te prymitywne mapoludy miay w sobie potne dusze? Nierozumiem jak to mogoby by moliwe?

  Dr Neruda:To bardzo zoony temat. WingMakers napisali o wszczepieniu programww uniformy ludzkie - nawet ju w wersj 1.0. Najwikszy swj wkad w opracowanieimplantw woyli Syriuszanie, lecz rezultat kocowy by dzieem Anu*, ktry doprowadzije do perfekcji odpowiednio je programujc.

  *Anu jest przywdc Anunnakw. W staroytnej Mezopotamii znany by jako Bg Nieba (Sky God).Anunnaki to bstwa opisanew tekstach sumeryjskich, znane jako Krlewska Krew.

  Uniform ludzki w wersji 1.0 zosta zaprojektowany przez Anunnakw, implantyzaprojektowali Syriuszanie, a zaprogramowanie implantw byo zaprojektowane irozwiniteprzez istot znan jako Marduk.

  Sara:To nie odpowiada na moje pytanie, w jaki sposb potna dusza mogaby by naglepodczona do pojazdu mapoluda i zachowywa si jak jak Neandertalczyk.

  Dr Neruda: Wic, po pierwsze, pojazdy te byy znacznie prymitywniejsze niNeandertalczycy. Ale odpowied tkwi w implantach. Widzisz, byty biologiczne czy temapoludy, jak je nazywamy, nie byy w stanie same z siebie funkcjonowa w wieciefizycznym. Potrzeboway one umiejtnoci przetrwania, jak si poywi, jak polowa, jaksi my, a nawet jak porusza swoim ciaem. Wszystkie te bardzo podstawowe funkcje

  trzeba byo wbudowa czy te zaprogramowa w pojazdach co wanie byo zadaniemimplantw funkcyjnych.

  Implanty byy wbudowane w mzg Czowieka 1.0, lecz nie znajdoway si jedynie wmzgu. Implanty te zostay umieszczone w rnych czciach ciaa - jak okolice klatkipiersiowej, rodkowa cz plecw, nadgarstki, kostki itd. Gwne implanty znajdoway si

  w czaszce. Generalnie ujmujc implanty byy tak poczone w sie, abydziaa z poziomugowy albomzgu.

  Sara:Dlaczego mwisz poziom gowy albo mzgu, zamiast po prostu mzg?

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  12/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 12

  Dr Neruda:Poniewa one nie byy bezporednio w mzgu.Pamitaj, e Czowiek 1.0wci by czciowo eteryczny i czciowo fizyczny. Implanty rwnie musiay bypodobnej konsystencji czy te wibracji dwikowej.Zostay one w wikszoci umieszczone

  w kociach czy te strukturze szkieletowej, a niektre w tkankach miniowych. Implanty

  funkcyjne wtopiy si w minie i koci, wliczajc w to DNA.WingMakers ujli to tak:integracja z DNA bya w celu monitorowania systemu; tkanki miniowe pozwoliy esencjiyciowej zasila implant funkcyjny.

  By zdefiniowany centralny punkt koordynacyjny, ulokowany w mzgu, jednake implantyulokowane byyw caym ciele.Miao to posta zintegrowanego systemu zainstalowanegona uniformie ludzkim, ktry umoliwia jego kontrolowanie, monitorowanie, orazprogramowanie w czasie. By to ewolucyjny kij i marchewka.

  Konstruujc to w ten sposb, pozwolio to wczesnym ludziom wykopywa zoto, co, jakpowiedziaem, pocztkowo byo ich gwnym celem.

  Sara:Wybacz, e brzmi jak zdarta pyta, ale wci nie api jak taka zaawansowana rasajak Atlanci moga zasila te mapoludy i sta si niewolnikami. To nie ma dla mniesensu.

  Dr Neruda:Musisz zrozumie, e zaimplantowana funkcjonalno po czci bya po to,aby uczyni z Czowieka 1.0 oraz jego rda zasilania - esencji yciowej Atlantw -skutecznie i wydajnie pracujcych grnikw.Tak wygldao gwne zadanie implantw.

  Jednake, miay one rwnie drugie zadanie, polegajce na przytumianiu rda zasilania,w tym przypadku Atlantw w pojazdach ludzkich.

  Robiy to czynic rdo zasilania niewiadomym swojego pochodzenia orazrzeczywistoci jego prawdziwego wyraania si jako istota nieskoczonoci.Wraz z tym jak

  Atlanci zostali umieszczeni w uniformy ludzkie, stali si oni w zasadzie w 100 procentachskupieni na przetrwaniu fizycznym oraz wypenianiu zaprogramowanych zadafunkcyjnych. Nie byo adnych relacji midzyludzkich. adnych maestw. adnejreprodukcji. Byy to zasadniczo klony.Wszystkie one byy takie same w sensie ich wygldui umiejtnoci. Ludzkie drony, pilotowane zaimplantowanymi funkcjonalnociami, z

  ktrymi Atlanci w rodku zostali poczeni, jako one. Nieskoczono przebywajca wtakim ciele uwierzya, e jest ciaem oraz zaimplantowan funkcjonalnoci, i niczym

  wicej.

  Sara:Co si dziao gdy umierali?

  Dr Neruda:Pozwl, e jeszcze raz to podkrel, Atlanci byli istotami nieskoczonoci,wtakim sensie, e nie posiadali obostrze czasoprzestrzennych.yli nawet po mierci ciaa.

  Jednake, Anunnaki stworzyli zestaw planw czy te wymiarw dowiadczenia, ktre to

  byy odpowiednikiem Paszczyzny Przechowujcej, czym co WingMakers opisali jako:obszar, w ktrym mogli by powtrnie przetworzeni.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  13/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 13

  Sara:Przetworzenitak jak w reinkarnacji?

  Dr Neruda: Tak, Paszczyzna Przechowujca staa si pniej podwalin pod system

  reinkarnacji. Pozwolia ona Anunnakom recyklingowa Atlantw. Niektre aspektyzaimplantowanych funkcjonalnoci byy midzywymiarowe, co umoliwiaozaprogramowanym funkcjonalnociom asystowanie w dostarczaniu istot do odpowiedniejlokacji w obrbie wiadomociowych Paszczyzn Przechowujcych, i asystowanie w ichreinkarnowaniu si z powrotem do nowego pojazdu.

  Sara:Ale powiedziae, e onie te mapoludy nie miaymoliwocireprodukcji?

  Dr Neruda: Nie w wersji 1.0.To bya bardzo podstawowa wersja. Jednak Anunnakimogli wytwarza je na du skal, tak wic gdy jeden uniform ludzki umiera - powiedzmy,e mia przykadowowypadek podczas kopania - to mgby by zrobiony kolejny. To byyklony. Zdolno do samodzielnej reprodukcji pojawia si dopiero w wersji 2.0. Dodano jgwnie dlatego, e ilo wysiku jak Anunnaki musieli wkada do zarzdzania tymprocesem bya ogromna. Chcieli stworzy system zautomatyzowany, co co nie

  wymagaoby od nich wysiku do zgrania razemwszystkich elementw.A wic Syriuszaniepomogli im stworzy implanty, ktre mogy by powielane za porednictwem reprodukcji.

  To umoliwio automatyzacjrecyklingowania istot ze stanu przebywania w PaszczyznachPrzechowujcych do stanu narodzenia si w wymiarze fizycznym jako niemowl.

  Sara: Czyli to wszystko byo zautomatyzowane za pomoc programowaniatechnologii? Sama nie wiem, to jest zbyt dziwne.

  Dr Neruda: Wszechwiat skada si z wymiarw, ktre s wynikiem rwnamatematycznych. Jest on zbudowany z matematyki. Niektre istoty rozumiej jak uywarwna matematycznych do organizowania i planowania czasoprzestrzeni. To wszystkozostao zaprojektowane. Ten wiat jest zaprojektowany, nie jest rzeczywisty. Jestrzeczywistoci zaprogramowan.

  Kiedy mwi do planowania, mona to rwnie rozumie jako do kontrolowania

  czasoprzestrzeni. Co oznacza, e rzeczywisto ta jest zaprogramowan czasoprzestrzeni.Kiedy moesz programowa rzeczywisto czasoprzestrzeni w obrbie gatunku jakludzko, to moesz programowa na osobistym poziomie osoby, a do punktu gdziemoesz okreli kiedy swdzi j nos, jeli tego zechcesz. Wszystko to kwestia rwnamatematycznych.

  Sara:Nie wiem co na to powiedzie.Na razie bd wsuchiwaasi w to, co masz dalejdo powiedzenia, ale to naprawd brzmi dla mnie jak fikcja.A zatem, co stao si zmapoludem?

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  14/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 14

  Dr Neruda:Wspomniaem o Marduku. By zawzicie zaangaowany w rozwj gatunku.To bya jego rola. Spord wszystkich Anunnakw, on by najbliej w sprawach Ludzi 1.0.Rozumia ich, a nawet podziwia niektre ich aspekty. By moe niewiadomie, zaczzmienia ich programy tak, abyLudzie 1.0 zachowywali si nieco bardziej jak Anunnaki.

  Wraz z tym jak zaczli przejawia cechy Anunnakw, Anu i jego synowie, Enki i Enlil,zaniepokoili si tym. Marduk programowa emocje i uczucia.Rozwija ludzi zbyt szybko,lecz pamitaj, e rozwijanie to dotyczyo implantw funkcyjnych, czyli interfejsu pomidzyrdem zasilania - Atlantami - a ludzkim ciaem fizycznym.Tak wic to interfejs by tym,co byo rozwijane, tym co umoliwio ciau ludzkiemu pokazywanie emocji,komunikowanie si, wiksze odczuwanie wiata trjwymiarowego nazywanego Ziemia, itd.

  Inn rzecz, jaka miaa wwczas miejsce, byo postpujce gstnienie Ziemi kutrjwymiarowoci, a wraz z ni Ludzi 1.0 i ich implantw funkcyjnych. Zwikszajcy sipoziom gstoci uatwia take kontrolowanie i tumienie atlantowego rda zasilania

  wewntrz uniformw ludzkich.Wygldao to jakby w i na planie ziemskim zachodziocianiejsze upakowywanie (kompresowanie) energii, a to pogbiao przyciganie uwagi doczynnoci zwizanych z przetrwaniemna planie ziemskim.

  Sara:Zapisaam sobie sowo We. Czy mwie dosownie o wach?

  Dr Neruda: Nie We (Serpentowie) to rasa istot. S oni po prostu inn ras istotbazujc na DNA gadw (reptilianw), lecz odmienn od Anunnakw. Mona by

  powiedzie, e byli spokrewnieni. Znani byli jako siewcy ycia. Zasiewali planety.Zbudowali acuchy pokarmowe. Mona by powiedzie, e byli sklepikarzami planety.

  Sara:Ale nie byli zaangaowani w powstawanie Czowieka 1.0?

  Dr Neruda: Nie w sensie technicznym. Ich praca polegaa bardziej na dostarczaniupoywienia i zaopatrzenia dla Ludzi 1.0.

  Sara:Rozumiem, e Atlanci zostali przytumieni w Ludziach 1.0 za spraw implantw, aledlaczego w nich weszli?Jeeli jak sugerujesz nie byli ochotnikami, to jak ich zmuszono do

  niewolnictwa, skoro wczeniej byli tak potnymi, suwerennymi istotami?

  Dr Neruda: Niewiemy dokadnie jak to si stao. Zapisy jakie czytalimy nie byyprecyzyjne w tej sprawie.Jednake wydwik, czy te sowa ktre zostay uyte, daway dozrozumienia, e Atlanci byli naiwni. Nie mieli adnego powodu, aby myle e moglibyzostauwizieni. Byo to co jak pojcie, ktre nigdy wczeniej nie funkcjonowao w ichkulturze. Nikt im tego wczeniej nie zrobi ani nie mg zrobi. Nie moesz uwiziistoty nieskoczonoci, o ile, naturalnie, nie zatrzaniesz jej w uniformie ludzkim. I na tym

  wanie polegaa przebiego Anunnakw i ich syriuszaskich partnerw. Przedsiwzili

  swj atak w tak niespodziewany sposb, e Atlanci nie potrafili tego przewidzie.Myl, eto bya zasadzka albo atak z zaskoczenia.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  15/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 15

  Sara:Powiedziae wczeniej, e Ludzie 2.0 mieli zdolno reprodukcji. Ile upyno czasumidzy wersj 1.0 a 2.0, i jakie byy midzy nimi gwne rnice?

  Dr Neruda: Czowiek 1.0 urs do cakiem sporego poziomu w zakresie umiejtnocimwienia czy te komunikowania si. To byo gwne rozszerzenie, jakie Marduk doda doCzowieka 1.0.Jednake, nastawienie psychiczne wynikajce z faktu bycia klonem, byozbyt cikie dla Ludzi 1.0. Wszyscy wygldali tak samo, mieli te same myli, wic dopewnego stopnia komunikacja przydawaa si, przykadowo do koordynowania zada, alejeli chodzio posiadanie wasnych pomysw to nie byo ich wcale.Doprowadzio to ichdo depresji i stanu psychicznego, w ktrym, wedug WingMakers, dosownie oszaleli.

  Defekt ten by duym problemem.Anu zdecydowa si ich pozby, i tu dochodzimydohistorii o potopie. Mardukowi udao si ocali troch Ludzi 1.0 przed potopem, jakrwnie cz flory i fauny, ale to by koniec Czowieka 1.0.

  Nastpnie stworzono Czowieka 2.0. By to etap, w ktrym ludzie posiadali zdolno dosamodzielnej reprodukcji. A kiedy byo to ju dostpne, niektrzy Anunnaki zapodnililudzkie kobiety i wnieli swoje linie krwi w gatunek ludzki. Rezultatem tego byaodmienno. To rozpoczo ide, w ktrej ludzie przestali by duej klonami. Pojawi sijednak niepokj, i Ludzie 2.0 mog sta si zbyt potni i wiadomi samych siebie.A cojeli atlantowe rdo zasilania staoby si wiadome, e jest istot nieskoczonoci?

  To by punkt, w ktrym Anu zdecydowa, e powinien zosta Bogiem.Ludzie musielimie pana lub wadc nad nimi, tak aby byo oczywistym, e s gorsi od zewntrznegowadcy.To stanowio kluczowy aspekt programu indoktrynowania ich.We wsppracy zMardukiem i Syriuszanami, stworzy rodowisko Edenu oraz paradygmat Ewy, jakoprowokatorki upadku ludzkoci.By to, jakby to mona byo nazwa, Anu jako Bg - Akt1. Zosta on odegrany, aby zaszczepi w Ludziach 2.0 wyraziste poczucie istnieniazewntrznego autorytetu, oraz e zostali wypdzeni z Raju, poniewa prbowali sta sisamourzeczywistnieni.

  Byo to jak skarcenie ludzkoci pici rozgniewanego stwrcy, ktry chcia, aby jego

  stworzenie identyfikowao si ze swoim uniformem ludzkim. Co jak powiedzenie sw:Ani przez moment nie mylcie, e moecie byjak ja.

  Sara: WingMakers napisali, e co takiego jak opisane jest w Biblii naprawd siwydarzyo?

  Dr Neruda:Tak.

  Sara:A zatem Bogiem opisanym w Biblii jest wadca Anunnakw nazywanyAnu?

  Dr Neruda:Tak.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  16/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 16

  Sara:Dlaczego mi teraz o tym wszystkim mwisz?Wydaje si, e informacja ta zmieniaposta rzeczy, jeli chodzi o niektre wczeniejsze informacje, ktrymi si ze mnpodzielie?

  Dr Neruda: eby naprawd zrozumie Wielki Portal, musisz zrozumie wspomnianyproces ewolucyjny, a jedynym sposobem w jaki moesz go zrozumie jest wrcenie dopocztkw rasy ludzkiej.

  Sara:Dlaczego wic Anu chcia by Bogiem?

  Dr Neruda:Pamitaj, e pierwotnym celem byo zdobycie zota.Ale kiedy Atlanci niezgodzili si na propozycje Anu, zacz spiskowa z Syriuszanami. Tu przed potopem Anuzauway, e ma ju wystarczajc ilo wydobytego zota. Nie potrzebowa go wicej.

  Jednake pomys na bycie Bogiem nad Atlantami by kuszcy. Syriuszanie i We uwaali,e pomys na zniewolenie istot nieskoczonoci w ekosystemach planety by ich

  wynalazkiem. Posiadali co, co byo cakowicie unikalne. Byli Bogami stwrcami i kadainna rasa moga by schwytana w puapk do podobnego rodzaju pojazdu.

  Tak te zaczli robi.

  Sara:Masz na myli chwytanie do niewoli inne rasy?

  Dr Neruda:Tak. Zobacz, jdro Ziemi miao unikaln waciwo. Kiedy Anunnaki poraz pierwszy odwiedzili Ziemi, to byli ekstremalnie zainteresowani jej jdrem. Jdro towytwarzao pole grawitacyjne umoliwiajce planecie stanie si w peni fizyczn, w takisposb, i moga ona wspiera ycie fizyczne. Oczywicie musiay te by inne czynniki kutemu, ale to jdro byo prawdziwym kluczem. We wsppracy z Syriuszanami i Wami,zaczli dokonywa tego samego zniewolenia na innych planetach. Skopiowali oni jdroZiemi oraz opracowali metod implantowania tego jdra na inne planety. Zasadniczoprzeksztacali (poddawali terraformacji) planet, poprzez klonowanie i instalowanie na niejjdra Ziemi.

  Sara: Myl wic, e prawdziwe pytanie brzmi, jeli w to wierzy, jacy s ludziewspczenie? Czy jestemy mniej wicej tym samym? Czy jestemy Ludmi 2.0?

  Dr Neruda:Powiedziaem, e uniform ludzki ewoluuje, faktycznie tak jest, ale ewolucjata biegnie wzdu torw, wczeniej zaprogramowanych torw. W planach byo, aby Anupowrci na chmurach, cae Powtrne Przyjcie Pana miao by zainscenizowanymprzybyciem Anu. Ludzko miaa ewoluowa w taki sposb, e jego ponowne wejcie wnasz wiadomo byoby zrozumiane jako dobra rzecz. Zbawienie ludzkoci. Mielimy

  wszyscy by jego dziemi, i blask boga zstpiby na Ziemi.Taki by plan. Plan taki powsta

  jeszcze w czasach zanim pojawi si Jezus. Cao zaprogramowa odpowiednio Marduk -

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  17/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 17

  Sara:Jak dugo mog te istoty y?

  Dr Neruda: Powtarzam raz jeszcze, istoty takie jak Marduk, Enki, albo Anu nie sprzypite do czasoprzestrzeni.S one istotami nieskoczonoci, w tym sensie, e nie maj

  swojego koca. Nie posiadaj one wieku. Tak samo jak my sami.

  Sara:Staram si uchwyci to wszystko umysem, ale jest mi bardzo trudno uwierzy, eistoty ludzkie s po prostu uniformami do zaprogramowanej egzystencji.

  Dr Neruda:Pozwl, e wrc do twojego poprzedniego pytania o to, czym wspczeniejest ludzko. Implanty funkcyjne interfejsu ludzkiego s perfekcyjnie zintegrowane zpojazdem ludzkim. Dziaaj pynnie. Tak pynnie, e nie wiemy tego, i one nie s nami.Nie mamy wyboru na swojej drodze. Mylimy, e nasze myli i emocje s nami, e taczasoprzestrze jest tym, w czym istniej nasze myli i emocje. Nawet nasze myli o Bogu,niebie, piekle, duszy, mistrzach, o wszystkich tych sprawach, wszystkie one s czciprogramu.

  Program ten jest wbudowany zarwno w wymiar planu ziemskiego jak i ycia po mierci. ycie po mierci to cz caociowego oszustwa.

  Sara:Opowiedz mi wicej o tym interfejsie i jego implantach funkcyjnych.

  Dr Neruda:Kluczowym elementem jaki Anunnaki musieli zaprojektowa,aby implanty

  funkcyjne dziaay, byo oko-mzg.Tak byo jeli si tyczy Czowieka 1.0. W Czowieku2.0 takim kluczowym elementem byo DNA. Kiedy ju je stworzono, Syriuszanie moglizaprojektowa ramy wiadomoci - ludzkiej wiadomoci. Ludzka wiadomo stanowiklucz do przytumiania istoty nieskoczonoci. Ludzka wiadomo, czy te triadawiadomoci, skada si z trzech interaktywnych warstw.

  Pierwsz warstw jest umys wszechwiatowy nazywany inaczej niewiadomoci, ktratworzy cze pomidzy indywidualnym czowiekiem, a caym gatunkiem. Warstwa ta jesttym, co umoliwia kademu z nas widzie to, co widz pozostali, czu to co czuj pozostali,

  wiedzie to co wiedz pozostali. Niewiadomo jest doskonaym sposobem, aby

  jednoczy gatunek w oddzieleniu. W rzeczywistoci, to w ten sposb odczuwamyzjednoczenie, poprzez umys niewiadomy.

  Nastpn warstw wiadomoci jest umys genetyczny, jak nazywaj j WingMakers, alboznana te jako podwiadomo, w przypadku Zygmunta Freuda. Tworzy ona czepomidzy jednostk, a jej drzewem genealogicznym czy te genetyk. To tutaj wyraone slinie krwi.

  I nastpnie mamy umys wiadomy. Jest on unikalnym, indywidualnym postrzeganiem i

  wyraaniem si - czym, co wikszo z nas nazwie osobowoci i charakterem,zbudowanymi na tej warstwie.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  18/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 18

  Umys wiadomy jednostki znajduje si pod silnym wpywem umysu genetycznego,zwaszcza w okresie pomidzy narodzinami, a wiekiem siedmiu lub omiu lat.W tym czasie

  wpyw ten jest wszechogarniajcy. Pamitaj, e Anunnaki stworzyli form biologiczn -

  ciao, Syriuszanie stworzyli implanty funkcyjne, a Marduk tak zaprogramowa implantyfunkcyjne, aby mogy ewoluowa zgodnie z zaprogramowan ciek, prowadzc dopowrotu Anu. Znalazo to wyraz w hierarchicznej strukturze ludzkoci, ktra mwi o bogui mistrzach w tekstach religijnych i ezoterycznych.

  Wszystko to zostao zaprojektowanepo to, aby utworzy rne religie i kulty ezoteryczne,co wspieraoby ogromn Hierarchi, oraz nakierowywao gatunek ludzki do relacji typumistrz - ucze; nastpnie stworzono wielopoziomowe ycie po mierci, ktre

  wynagradzaoby tych, ktrzy wierzyli i byli posuszni swojemu bogu lub mistrzom.

  Zobacz, ca zasad stojc za tym przedsiwziciem mona by podsumowa jednymsowem: oddzielenie. Wszystko w obrbie planu ziemskiego, jak rwnie w obrbie jegoplanw ycia po mierci, istnieje w oddzieleniu. Jednake, wedug WingMakers, rzeczywistystan rzeczy wyglda tak, e my wszyscy jestemy zanurzeni w rwnoci i jednoci - niepoprzez umys niewiadomy, ktry tylko czy nas w oddzieleniu, ale poprzez esencjyciow, ktra jest nami. A owa esencja yciowa jest suwerenna i zintegrowana.Jest ona JA

  JESTEM MY JESTEMY (I AM WE ARE). Nikt nie jest wyej, nikt nie jest niej. Niktnie jest lepszy, nikt nie jest gorszy.

  Sara:Ale ty mwisz, e wszystko jest kamstwem? Wszystko mam na myli, e wszystkow co nauczono nas wierzy, jest oszustwem! Jak to moe by moliwe czy czy nawetjak mona w to uwierzy?

  Dr Neruda:Jest to moliwe, poniewa istoty, ktre zniewoliy ludzko zaprojektowaywiat, w ktry wpasowywalimy si przez wieki. Rozwijajc si wrolimy w nasz wiat natyle, e zatracilimy si w nim. Zasony, ktre zostay rozpostarte wok nas snieprzeroczyste. Tak bardzo nieprzeroczyste, e ludzie yj na co dzie jako uniformyludzkie nie zdajc sobie sprawy, e wszystko wok nich jest iluzj. e to jest rzeczywistozaprojektowana, ktra jest nieprawdziwa.

  WingMakers mwi, e wszystko jest po prostu dwikiem uoonym holograficznie wtaki sposb, aby wygldao na prawdziw rzeczywisto.

  Sara:To przygnbiajce

  Dr Neruda: Tylko wtedy, gdy wemiemy pod uwag zakres oszustwa i sposb, w jakiludzko pozwolia mu kierowa jej wasnym postpowaniem. Dobr wiadomoci jest to,e syszysz o tym teraz.

  Sara:Nie brzmi to jak dobra wiadomo.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  19/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 19

  Dr Neruda: Kady czowiek moe wyj z iluzji. Nie zaley to od adnego mistrza.aden bg nie zamierza zstpi i zrobi tego za nas. adne istoty pozaziemskie. Nikt. Tozaley tylko od kadego z nas osobicie. To wanie to oznaczaj sowa JA JESTEM. JA

  to jak sowo Jeden (One). Jeden - jako ja, oraz jeden - jako wszyscy zjednoczeni w Jedno.JESTEM, oznacza istnienie w teraniejszoci. Dokadnie w tym momencie. Nie w historiilub pamici o przeszoci. Ani te nie w przyszoci czy w jaki planach na przyszo.

  Tylko: teraz!

  Sara:Niebrzmi to dla mnie zbyt prawdziwie. Wychowaam si jako chrzecijanka. Niemam powodu, aby wierzy, e Jezus by wewntrznym agentem tego planu oszustwa -

  Dr Neruda:Nie mwi, e by kim takim. Wielu z tych, ktrzy przybyli na Ziemi jakonauczyciele ludzi, prbowao ujawni jak gboko, szeroko, i wysoko rozpociera si tailuzja. Zaczynam si ona tak blisko jak twoje DNA i siga tak daleko jak zewntrznakrawd wszechwiata. Wszystko pomidzy tymi dwoma punktami jest iluzj. Jezusprzyby, aby wiele z tego ujawni, jednake autorzy Biblii zdecydowalio tym, co byo a conie byo dopuszczalne w ramach paradygmatu ycia, rozumianego z perspektywy ludzkiej. Postanowili uczyni Jezusa czci oszustwa. Postrzegali, e bya to odpowiednia pora naprzedefiniowanie Boga, tak aby by akceptowalny przez rozwijajcych si Ludzi 2.0. Bgnagle sta si kochajcym ojcem, a caa ludzko bya brami i siostrami.

  Sara:Czyli mwisz, e Jezus zdawa sobie spraw z hologramu oszustwa, lecz jego sowa

  nie zostay zawarte w Biblii?

  Dr Neruda: W naszej opinii, jego sowa byy tak bardzo przeciwko zasiedziaymprzekonaniom, e ludzie nie potrafili ich zrozumie, kiedy je im przekazywa. I w tensposb, z biegiem czasu, zostay one przetumaczone do postaci, w ktrej znasz je

  wspczenie. Tumaczeniom biblijnym po prostu brakuje oryginalnej siy dziaania, ktrazawieraa si w sowach Jezusa.

  Poza tym,istniej dwie funkcjonalnoci, ktremog spowodowa, e zdemaskowanie tejiluzji jest zadaniem bardzo trudnym.

  Sara:Co masz na myli?

  Dr Neruda: Pierwsza z nich to fakt, e w kadym z nas znajduje si system umysuniewiadomego. Jest on jak pole informacji, do ktrego kady moe uzyska dostp. Poleto potrafi oddziaywa czy te zaraa swoj zawartoci kadego.Mona za jego pomocrozprowadzi rewolucyjne pogldy do niewielkiej grupy osb, lecz brakuje mu

  wystarczajcego wpywu do wygenerowania masowego przebudzenia. A wic, umysniewiadomy posiada swj punkt bezczynnoci.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  20/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 20

  Druga ze wspomnianych funkcjonalnoci, i ta jest bardziej szkodliwa, to fakt, i implantyfunkcyjne s zaprogramowane, i tak jak kady program, mog by zaktualizowane czynawetwyczone.

  Sara:Suchajc tej opowieci, ja czuj si nieco przytoczona jeli chodzi o to, jakprzeprowadza dalej wywiad. Nie jestem pewna o co pyta ani w jakim kierunkupoprowadzi rozmow. Zerkajc na moje notatki widz zapisek: nie ma Boga, czyprawidowo to zrozumiaam?

  Dr Neruda:WingMakers wspominaj o tym, e triada wiadomoci ma zainstalowan wsobie wiadomo boga - na warstwie umysu niewiadomego. Lecz informuj rwnie, e

  wraz z tym jak jednostka dorasta i osiga wiek okoo szeciu lub siedmiu lat, to zelementw warstwy podwiadomej zaczyna formowa si jej indywidualna osobowo.Midzy dwunastym a czternastym rokiem ycia, unikalna osobowo jest ju stabilnieugruntowana. U niektrychosb, unikalno ta powoduje zamknicie si na istnienie boga.

  Z punktu widzenia Anu, to te jest ok. Prawdopodobnie lubi on mie ateistw iagnostykw.To generujewicej oddzielenia. Wicej odmiennoci. W istocie wyglda to tak,e im wiksza rnorodno pord ludzkiej rodziny, tym wiksze oddzielenie. A im

  wiksze oddzielenie, tym atwiej jest utrzymywa nienaruszonym program zniewolenia.Wybieranie po ktrej stronie si opowiada i nie zgadzanie si ze swoimi przeciwnikami.Konkurowanie. To z kolei podsyca wojny i niepokoje spoeczne.

  Jeli natomiast chodzi o istnienie boga, to my, ujci kolektywnie, jestemy czymnajbliszym definicji boga. My jestemy. Tak brzmi wyrana wiadomo od WingMakers.Istnieje Pierwsze rdo*, centralny punkt istnienia, ktre stworzyo ramy istnieniapoprzez dwik-

  *WingMakers terminem Pierwsze rdo nazywaj Stwrc esencji yciowej.

  Sara:Ale co z tymi, ktrzy s owieceni lub s mistrzami duchowymi - czy wszyscy oni szmyleni?

  Dr Neruda: Nie, to nie jest tak, e oni s zmyleni. Oni istniej. Chodzi o to, e ichistnienie odbywa si w obrbie interfejsu ludzkiego albo implantw funkcyjnych.To tu oniistniej. My, nas, istota bdca JA JESTEM, istota ta nie jest z tej rzeczywistoci. Taknaprawd ona nie istnieje na holograficznej scenie stworzonej miliony lat temu przez istotymidzywymiarowe; zamiast tego jest ona wykorzystywana jako rdo zasilania, ktreoywiainterfejs ludzki czy te uniform.Z biegiem czasu wkrcilimy si coraz gbiej w tenstworzony wiat, wraz z jego obszarem ycia po mierci i rnymi innymi paszczyznamiistnienia.

  Mona spojrze na to w ten sposb: Anu zainstalowa wewntrz Ludzi 2.0 program, i wramach tego programu ludzie bd ewoluowa zpunktu gdzie nie wiedz zupenie nic o

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  21/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 21

  swoim wiecie, do punktu, w ktrym znaj boga. Ludzie zostali tak zaprojektowani, abyposiada wiadomo boga - w tym sensie, eby mie to samo zrozumienie i stanwiadomoci jakie ma Anu. Jednake Anu zmodyfikowa t ciek ewolucyjn i umieciwiadomo boga tak bardzo odlegle w przyszoci, e ludzie bd zasadniczo bez koca

  dy do uzyskania tej wiadomoci boga.Bd ugania si za cieniami, poniewa dopkinie obudz si z oszustwa, jedynym bogiem jaki istnieje w tym wiecie jest Anu.

  Gdy ju jednostka obudzi si jako JA JESTEM MY JESTEMY czy te jako Suwereno-Integralno (Sovereign Integral), to wwczas istota ludzka yje jako ekspresja tejwiadomoci. Wedug WingMakers, na chwil obecn nikt jeszcze tego nie osign.

  Jednake, ycie w instrumencie ludzkim z poziomu stanu wiadomoci Suwereno-Integralnoci zawiera si w naszej przyszoci.

  Sara:Nikt tego jeszcze nie zrobi masz na myli, e nigdzie?

  Dr Neruda:Na tym planie, na Ziemi, nikt tego jeszcze nie zrobi*.Jednake pamitaj, eWingMakers s ludmi z przyszoci. Powrcili do naszych czasw, eby zrobi pierwszeszczeliny w tym procesie otwierania si muszli. Przybyli do naszych czasw, abyprzypomnie nam, co odkryli. Oni uwolnili si z tego caego zniewolenia, a wic zrobimyto.

  *Stan na rok 1998, kiedy to by przeprowadzany wywiad z dr Nerud- przypomnienie tumacza.

  Sara:Ale powiedziae, e czasoprzestrze jest iluzj.

  Dr Neruda:To prawda. Jest iluzj, lecz trudno wyobrazi sobie fakt, e wszechwiat wktrym yjemy jest tak naprawd projekcj holograficzn zaprogramowan w naszymumyle niewiadomym, i e my tak naprawd yjemy wewntrz tego hologramu, noszcuniform ludzki, ktry zosta tak wyposaony, aby mona nim dostrzega tylko tenhologram. WingMakers mwi, e prawdziwy wiat jest dwikiem. Wszystko jestdwikiem i rezonansem dwiku.Wszystko to, co mamy w naszym uniformie ludzkim doodczytywania naszego wszechwiata, jest rezultatem milionw lat projektowaniaewolucyjnego ukierunkowanego na dopasowanie tego do wspomnianego hologramu i tylko

  wycznie do niego.

  Sara:Jak zatem hologram ten wykracza poza wiat fizyczny? Powiedziae, e obejmujeon nawet ycie po mierci?

  Dr Neruda:Istnieje wiele aspektw odnonie ycia po mierci.Przykadowo:po pierwszei przede wszystkim istnieje bg. Istnieje wiato Owiecenia. Istnieje duch wszechwiatowyoraz dusza indywidualna. Istnieje Hierarchia aniow i mistrzw. Istnieje koncept karmy ireinkarnacji, albo grzechu i zbawienia. Koncept nieba i pieka. Koncept istnienia

  wybranego. Koncept cieki ascendencji (wznoszenia si). Koncept Ksigi Zapisw czy teKroniki Akaszy.Wszystkie te koncepty zostay zaprojektowane i wbudowane w aktualizacj

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  22/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 22

  interfejsu Czowieka 2.0.Niektre istoty ludzkie s zaprogramowane tak, aby odnalazy tekoncepty w swojej warstwie umysu niewiadomego i zaczy si nimi dzieli z innymi. Rezultatem tego jest powstawanie religii. Czasami wyaniaj si nurty filozoficzne

  wspierajce religie, a czasami stojce z nimi w sprzecznoci. Kwitn kulty ezoteryczne.

  Istota ludzka cay czas pozostaje zagubiona w tym wszystkim. Pozostaje zagmatwana wiluzj. Wszystko sprowadza si do pustej obietnicy wiary,a pord wszystkich tych wierzejedna rzecz pozostaje staa: oddzielenie.

  Program ten jest rozlegy w swoim zasigu, i gdy Anunnaki ju zdobyli wystarczajc ilozota, to wykorzystali ten program do panowania nad ca raszniewolonych istot. Anu,

  wraz ze swoimi sprzymierzecami w rasie Syriuszan oraz Wy, postanowi e najlepiejbyoby przeksztaci Ludzi 2.0 w bezwartociowe stworzenia, ktre bd wiecznie szukayowiecenia poprzez wiar. I jak mylisz, kto mia zapewni rzeczy do wierzenia? Anu iMarduk.

  Wszystko stao si uczcymi czego lekcjami. Ziemia byawielk szko.Jeli przerobiszswoje lekcje, to nie bdziesz musia kontynuowa cyklu cigego reinkarnowania si.Uczsi, ucz si, i jeszcze raz ucz si.Ale czego si uczysz? Uczysz siwierzenia w ycie pomierci, w formie w jakiej zostao ono opisane i postanowione przez Anu i jegoprojektantw. Uczysz si jak posusznie ubiera si w twj uniform ludzki. Uczysz sidostrzega odmiennoci pord ludzkoci. Uczysz si kade wyobraenie o sobieprzywizywa do wiata trzech wymiarw, majc nadziej, e wicej czeka ci po mierci.

  Prawdziwa rzeczywisto jest taka, e tu po mierci, istota znajdujca si w tobie spotykanadzorc, ktry zabierze ci do miejsca docelowego, gwnie w oparciu o twojepostpowanie w tym yciu. Jednake, wikszo istot zabieranych jest na przegld ycia,podczas ktrego stajesz twarz w twarz z kadym szczegem twojego ycia, po czym woparciu o to dowiadczenie posta o wielkim autorytecie przepisuje ci opcje doinkarnowania si w nastpnym yciu. Jeste zasadniczo recyklingowany do tego samegoprogramu z now matk i rodzin, a twoja zaprogramowana cieka ycia zostajeodpowiednio skonfigurowana do kroczenia ni.

  Program ycia po mierci i procedury z nim zwizane, wszystko to jest czci programu

  gwnego, ktrego zadaniem jest utrzyma zniewolenie istot.Pamitaj, e jestemy istotamimidzywymiarowymi - w tym sensie, e istniejemy w 3-D orazw wyszych wymiarach.

  Tylko, e te wysze poziomy s zaprojektowane przez Anunnaki. Nie s one prawdziwymipoziomami wymiarowymi. W przeciwnym razie, umieralibymy, odkrywalibymy kimnaprawd jestemy, po czym nigdy ju bymy si nie inkarnowali, albo gdybymy to zrobili,to powiedzielibymykademu na Ziemi, e to wszystko jest iluzj.

  Sara:Dlaczego? Dlaczego tak to dziaa? To jest bez sensu.

  Dr Neruda: To, co zaczo si jako eksperyment trjwymiarowej eksploracji zrzeczywistoci wyej wymiarowej, stao si tym co tutaj mamy. Kada ludzka istota prdzej

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  23/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 23

  czy pniej bdzie musiaa stawi czoo tej rzeczywistoci. Nie mona tego unikn.Moemy zadrcza si tym, e nie ma sprawiedliwoci, pyta si dlaczego to nas spotkao, lecz bez wzgldu na to czy widzimy w tym sens, nie zmienia to faktu, e yjemy w wiecieskonstruowanym na oddzieleniu. Zbudowanym na motcie: dziel i rzd.

  WingMakers pisz z poziomu tonu-wibracji rwnoci. (Dr Neruda wycign w tymmomencie jakie papiery.) Oto fragment z dokadnymi sowami WingMakers: Kiedy osobaszczerze postrzega wszystkie manifestacje ycia jako Pierwsze rdo wyraajce sipoprzez wiele fragmentw siebie, to wwczas wibracja rwnoci leca u podstawy

  wszystkich form ycia, staje si dostrzegalna dla instrumentu ludzkiego.ycie pocztkowojawi si jako przeduenie Rzeczywistoci rda, a nastpnie, jako czstotliwozindywidualizowanej energii ulokowanej wewntrz formy.Czstotliwo ta wibruje, w jejczystym, bezczasowym stanie, z dokadnie t sam prdkoci u wszystkich manifestacjiycia. Stanowi ona wsplny grunt, na ktrym stoi cao ycia. Jest ona tonem-wibracjrwnoci, ktr mona obserwowa we wszystkich formach ycia, a ktra jednoczy

  wszystkie ekspresje rnorodnoci z zaoycielem istnienia znanym jako Pierwszerdo.

  Sara:Sowa te stak abstrakcyjne.W jaki sposb pomog?

  Dr Neruda:Moe nie pomog. Nie wiem. Ale rzecz w tym, e aby dokona zmiany, abywyj z tej iluzji, potrzebne jest od kadego z nas obudzi si i pozosta obudzonym. Tonie czytanie sw spowoduje t zmian; spowoduje j gboka natura nowego rodzaju

  postpowa, poniewa postpowania te sygnalizuj, e nasze warstwy wiadomocirozumiane s jako odrbne od tego, kim naprawd jestemy. Musimy funkcjonowa jakoJA JESTEM MY JESTEMY.

  Sara:A gdzie w tej opowieci znajdujsi Incunabula* lub Illuminati?

  *W Triadzie Wadzy, Incunabula dziaana jej szczycie - jest take znana jako Wierzchoek Elity.

  Dr Neruda:Odpowiem na to pniej. Chc teraz kontynuowa histori nieco dalej.

  Sara:W porzdku.

  Dr Neruda: Ludzie 2.0 i Ziemia kontynuuj zwikszanie swojej gstoci. Stajemy sicoraz bardziej trjwymiarowi. Waciwie to jestemy teraz gciejsi ni kiedykolwiek

  wczeniej - w sensie fizycznoci. By taki czas, jakie czterdzieci lat temu, kiedy tomylelimy, e rasy pozaziemskie celowo opuszczay i zostawiay statki kosmiczne, leczcakiem niedawno temu odkrylimy, iwikszo kosmitw nie jest istotami fizycznymi.Okazao si, e gdy oni obserwowali Ziemi, ich statki kosmiczne ulegay wcigniciu przezukady grawitacyjne jdra Ziemi, co powodowao, e te ich statki kosmicznematerializoway si w przestrzeni trjwymiarowej. Poniewa wiele z materiaw

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  24/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 24

  stosowanych do budowy statkw miao waciwoci chemiczne, to byy one podatne nazagszczanie pod wpywem atmosfery ziemskiej.

  Sara: Mwisz, e za to wszystko odpowiada jdro Ziemi, co jest w nim takiego

  specjalnego?

  Dr Neruda:Pola magnetyczne zwizane z jdrem Ziemi s unikalne. WingMakers pisz,e one s yjce.Moemy tylko przypuszcza, e okrelenie yjceoznacza pewien aspektinteligencji.

  Jednak meritum sprawy polega na tym, e wszystko coraz bardziej gstnieje. Ulegakompresji. Ulega kompresji z konkretnego powodu: kiedy gsto osiga pewn maskrytyczn, to stare systemy mog zaama sirwnoczenie.I to wanie nastpi.

  Sara:Kiedy?

  Dr Neruda:Wszystko, co mog powiedzie to, e szybko. Nie chc podawa konkretnejdaty ani adnych terminw-

  Sara:Ale znasz dat?

  Dr Neruda:Znamy pewien zakres czasu.

  Sara:Wicej ni dziesi lat?

  Dr Neruda:Tak.

  Sara:Wicej ni dwadziecia lat?

  Dr Neruda: Powiem jedynie, e WingMakers nazywaj to terminem: SIN, czyli SieSuwereno-Integralnoci (Sovereign Integral Network).SIN jest definicj nowego systemu.Powiedzieli, e moe on wyoni si byskawicznie, gdy tylko odpowiednie warunki kutemu s spenione. To, co nie jest jeszcze jasne, to jak SIN bdzie si dalej rozwija po

  Wielkim Portalu i Czowieku 3.0.

  Sara:To pierwszy raz kiedy wspomniae o Czowieku 3.0. Czym on jest?

  Dr Neruda:Skoro istoty ludzkie s uwizione w iluzji, jako Ludzie 2.0, a tym co trzyma jew uwizieniu jest ich interfejs do wszechwiata holograficznego, to w takim razie istotyludzkie potrzebuj nowego modelu, aby zrobi krok naprzd. Czowiek 3.0 jest tymnowym modelem. Jest on formu samourzeczywistnienia. Jest wyjciem pozapredefiniowany wszechwiat czy te rzeczywisto, i yciem poprzez wyraanie siebie jako

  JA JESTEM MY JESTEMY. Czowiek 3.0 jest Suwereno-Integralnoci. Osobicienazywam go Czowiekiem 3.0 SI.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  25/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 25

  Widzisz, Wielki Portal to metoda na zsynchronizowanie ludzkoci z nowym punktemstartowym, od ktrego yje ona wyraajc jedno i rwno, suwerenno i integralno,

  JA JESTEM i MY JESTEMY.To metoda dla ludzkoci na odejcie od oddzielenia - ktre

  to byo jej poprzednim punktem startowym, tym ktry zrodzi Ludzi 1.0 oraz 2.0.Czowiek 3.0 SI bdzie mia nowy punkt startowy, a Wielki Portaldlatego mia umoliwisynchronizacj, gdy trudno jest sobie wyobrazi istnienie sieci rwnoci i jednoci kiedyistoty nie s zsynchronizowane.

  Sara:A zatem, czym jest dusza?

  Dr Neruda:Dusza to pogld czy te paradygmat, ktry sta si czci programu znanegojako: rzeczywisto ludzka. Dusza to cz ciebie, ktra zawiera ca pami o twoimistnieniu jako Czowiek 1.0 i 2.0. Dla wikszoci z nas jest to ogromne repozytorium - zbytdue w stosunku do ram wiadomoci i tego z czym moe ona sobie poradzi.A zatem todusza przechowuje te informacje dla kadej indywidualnej istoty.

  Dusza to paradygmat nieskoczonego wyraania si w obrbie rzeczywistociskoczonoci. Jednake nie moesz by nieskoczonociw rzeczywistoci skoczonoci,o ile rzeczywisto ta jest rzeczywistoci zaprogramowan.W zwizku z czym, dusza niejest si yciow, ktra zasila wiadomo czowieka. Si t jest Suwereno-Integralno.

  Jest ona tym, czym kady z nas jest kiedy jestemy rozebrani ze wszelkich iluzji, zewszystkich oszustw, ze wszystkich ogranicze, ze wszelkich zason, ze wszystkich

  implantw funkcyjnych -wcznie z dusz.

  Suwereno-Integralno jest przedefiniowaniem ludzkiej tosamoci i wyraaniem si jakoJA JESTEM MY JESTEMY. Z ludzkiego punktu widzenia, WingMakers nie patrz naludzi jak na nisze byty, ale po prostu jak na istoty funkcjonujce w oparciu o punktystartowe, ktre spowodoway ich zniewolenie. Nie ma tu miejsca adne osdzanie, e ludzies bezwartociowi, li, grzeszni, sabowici, albo bdcy w potrzebie. Nic z tych rzeczy.Ludzko potrzebuje nowego startu. Punktu, w ktrym potrafi ona zsynchronizowa si

  wok jednego urzeczywistnienia, ktrym jest wyraanie si jako JA JESTEM MYJESTEMY. ytymi sowami, jako sposobem postpowania.

  Sara: A co na to wszystko ten, ktry stworzy Anu prawdziwy Bg?Jak mogo bydopuszczone do tego, e yjemy i funkcjonujemy w tego rodzaju oszustwie?

  Dr Neruda: WingMakers mwi o modelu transformacyjno/samostanowicymmomencik. (Dr Neruda zerkn na kartk ze swoich aktwek.) Ujli to w ten sposb:Nadszed czas, aby zintegrowa dominujcy model Hierarchii (ewolucyjno/zbawicielski) zdominujcym modelem Inteligencji rda (transformacyjno/samostanowicy). Integracjata moe by osignita tylko na poziomie istoty. Nie moe ona nastpi w kontekcie

  instrumentu ludzkiego, ani z punktu widzenia stosowanego przez Hierarchi.Jedynie istota

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  26/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 26

  - cao midzywymiarowej suwerennoci nasczona Inteligencj rda - moezrealizowa i w peni dowiadczy integracj tych dwch modeli egzystencji.

  Sara:Jak to wie si z moim pytaniem?

  Dr Neruda:Kada indywidualna istota jest za to odpowiedzialna. Bg czy Inteligencjarda nie zamierzaj zstpi z nieba i naprawi ludzkich bdw ani przeszkd. To ludziemusz wzi za to odpowiedzialno -

  Sara: Ale mwic cakiem na serio, jak? Jestemy owinici tak wieloma warstwamioszustwa -

  Dr Neruda:Nie jest to proste. WingMakers pisz o cnotach serca (heart virtues) jako okonstrukcji, na ktrej mona oprze swoje postpowanie w tych czasach, oraz o tym, jakmona te sowa stosowa i y nimi, a nie tylko trzyma je w gowie jako wartociowykoncept.

  Sara:Nie sdz, aby wspomnia o nich wczeniej. Czym one s?

  Dr Neruda: Wdziczno czy te docenianie, wspodczuwanie, skromno,przebaczenie, zrozumienie, i dzielno czy te odwaga. S one poczeniem: 1)teraniejszowoci (nowness) - czyli wiadomego funkcjonowania w teraniejszoci - oraz 2)stosowania tych sw w naszym postpowaniu.S one doskonae, jeli praktykowa je w

  ten sposb.

  Sara:Co si dzieje, kiedy je praktykujemy?

  Dr Neruda: Umys niewiadomy jest bram do wszystkich istot. Zachowania terozprowadzaj si do wszystkich istot. Wspieraj one budowanie Sieci Suwereno-Integralnoci Czowieka 3.0, ktra jest czym, co zastpi wiadomo oddzielenia cechujcCzowieka 2.0. Zachowania umieszczajce (insertive behaviors) dziaaj na zasadzie:umieszcz te zachowania przebywajcw mojej teraniejszowoci. Stan sione moj paletzachowa do wybierania.

  Drug poow tego rwnania s zachowania powstrzymujce (resistive behaviors), czyliwycofywanie si z zachowa wspierajcych oddzielenie i oszustwo, jak rwniezatrzymywanie takich zachowa. Zachowania powstrzymujce to przeciwstawianie si wdziaaniu. Mwienie nie zachowaniomswoim wasnym i innych osb, bez osdzania.

  Powtrz raz jeszcze, bez wzgldu na to czy w danej chwili funkcjonujesz w trybiezachowa umieszczajcych czy powstrzymujcych, to wpywasz na cao. Wspieraszjedno i rwno, JA JESTEM MY JESTEMY, albo wspierasz oddzielenie i oszustwo,

  znane rwnie w naszej rzeczywistoci jako statusquo.

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  27/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 27

  Punkt startowy do wyraania si czy te przejawiania zachowa znajduje si wteraniejszoci.To tutaj znajduje si twrcze centrum. Kada pojedyncza teraniejszo mapotencja wspierania jednoci i rwnoci w tym wiecie, oraz moe pomc narodzi siCzowiekowi 3.0 oraz Sieci Suwereno-Integralnoci.

  Sara:Jak dugo? Chodzi mi o to, jak dugo to potrwa?

  Dr Neruda: Wielki Portal umoliwia funkcjonowanie Sieci Suwereno-Integralnoci.WingMakers sugeruj, e okoo roku 2080powinny by ju idealne warunki do wyonieniasi Czowieka 3.0. Ale zwracaj rwnie uwag, e moe si to wydarzy wczeniej lubpniej.

  Sara:Dlaczego Anu, wykorzystujc to e jest Bogiem, po prostu nie zatrzyma tego?Albo,jeli Marduk potrafi programowa z tak zdumiewajc dokadnoci, jak w ogle mogodojdo wyonienia si Czowieka 3.0? Chyba, e byo to w jego planach?

  Dr Neruda:Nastpiokilka interwencji. KiedyAnu i jego syriuszaskiekohorty skupialisi na uniformach Czowieka 1.0 i 2.0, to nie przykadali zbytniej uwagi do wzajemnegooddziaywania pomidzy Ziemi, a pojazdem ludzkim.Ziemia jest anomali sama w sobie.Pamitaj, e ziemskie pola grawitacyjne wchodz w interakcje z wszelkim yciem. Nawetistoty niefizyczne - jeli zbli si tu wystarczajco blisko i pozostan tu na wystarczajcodugo - mog ulec zmaterializowaniu si na tym planie egzystencji.Anu nie chcia byzmaterializowany w tym wymiarze, tak wic na tym planie egzystencji mg pojawia si

  jedynie na krtko, na jaki dzie lub dwa.W tych czasach, w naszych obecnych czasach,teraz, Anunnaki nie potrafi wchodzi w ten plan egzystencji. S zablokowani w tej kwestii.Plan ziemski jest zbyt gsty. To wic jest jeden z powodw, o ktre pytaa. Zdolno Anudo wchodzenia w bezporednie interakcje z jego stworzeniem zostaa ograniczona.

  Drugim punktem interwencyjnym jest fakt, i istoty niefizyczne obudziy si na kwestizniewolenia.Widz jak ono wpywa na kadego. Dopuszczenie do zaistnienia zniewolenia

  wynika po czci z tego, e Anunnaki i ich sojuszniczy partnerzy byli silni i groni take dlawielu innych ras i istot. Jednake pomys na zniewalanie istot nieskoczonoci, jakokoncept czy te punkt startowy, zaraa sob ca egzystencj. By to pomys oparty na lku

  i oddzieleniu, ktry istoty zaczy w kocu postrzega jako si znieksztacajcegzystencj.Rodzimym stanem egzystencji, obejmujcym wyraanie si w czasoprzestrzeni oraz wnieczasoprzestrzeni, jest jedno i rwno. Oczywicie, zniewolenie jest moliwe tylko wramach paradygmatu opartego na oddzieleniu.

  Trzecim punktem interwencyjnym s WingMakers. Byli oni czci ludzkoci znan jakoAtlanci, lecz jeszcze przed nastaniem rasy Atlantw, istnieli oni w szablonie genetycznym wstanie czystym; geny tego szablonu byy ostatecznie - czciowo - wykorzystane przez Anudo stworzenia Czowieka 1.0 i Czowieka 2.0.Aczkolwiek w wersji 2.0 geny te byy obecne

  ju w mniej czystej postaci, gdy dodano do nich rwnie geny Anunnakw i Syriuszan. Jednakesednem tego o czym teraz mwi jest to, e WingMakers, jako przysza ekspresja

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  28/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 28

  Czowieka 3.0, weszli w nasz czasoprzestrze, i zaczli rozupywa t rzeczywistowizienn.

  Czwartym punktem interwencyjnym jest kady z nas, praktykujcy proces

  urzeczywistniania Suwereno-Integralnoci.

  Sara:Przypuszczam, e Incunabula i Illuminati maj co do powiedzenia w sprawie tegocaego planu wyonienia si Czowieka 3.0. Czy mam racj?

  Dr Neruda: Tak. Triada Wadzy, bez wzgldu na to jak ich nazywa, jestzaprogramowana do stworzenia swojej wasnej wersji Czowieka 3.0.Wersja ta bdzieopiera si na zbienoci wielu technologii w kierunku wspierania biologicznych ulepsze,ktre czyni z pojazdu ludzkiego jeszcze bardziej przyjazne rodowisko dla implantwfunkcyjnych. Celem jest stworzenie czowieka nieskoczonoci na planie ziemskimnieskoczonoci w sensie niemiertelnego. Celem jest poczenie ze sob ludzi itechnologii, czyli co co niektrzy nazywaj terminem: transhumanizm.A zatem, Czowiek3.0 wedug wizji Triady Wadzy jest czym zupenie innym ni Czowiek 3.0 SI opisanyprzez WingMakers.

  Widzisz, transhumanizm to oddzielenie. Mwi on, e jestemy krusi, sabi, mamy swjkoniec, jestemy zwierzcy, chorzy niekompletni. Wszystkie tego typu pomysykonstruowania implantw technologicznych i ulepsze poznawczych byy czci planudziaaniaACIO.

  Sara:ACIO budowaa Czowieka 3.0?

  Dr Neruda:Tak, pewne kluczowe aspekty modelu transhumanistycznego. Nie wersj SI.Widzisz, caa idea wykraczania poza jest poczona z punktem startowym oddzielenia.Transhumanizm to szczytowy model typu: JA JESTEM. Mwi on, e pojazd ludzki moe ipowinien by ulepszony w taki sposb, aby implanty funkcyjne mogy y wiecznie.

  Wedug WingMakers, zapomniano w nim jednak o kilku sprawach. Raz, e umysniewiadomy nie potrafi pomieci strumieni danych gatunku cigego, a dwa, eposzukiwanie tego czym jestemy, w sensie prawdziwego rda ycia,na wskutek ulepsze

  technologicznych bdzie tylko jeszcze bardziej zaciemnione. Urzeczywistnienie JAJESTEM MY JESTEMY nie jest urzeczywistnieniem technologicznym, ani te jegonastpienie nie jest przyspieszane przez lub za porednictwem technologii, na poziomieindywidualnym. Urzeczywistnienie to nastpuje w procesie samouczenia si i pracy nadswoim postpowaniem. Nic wicej, nic mniej.

  Sara: A wic transhumanici chc wykroczy poza ludzkie cierpienie, niewiedz, imiertelno za porednictwem technologii, a ACIO* dostarczaaniektre technologie dozrobienia tego, ale kto miaby dostp do tych technologii?

  *ACIO to akronim nazwy: Organizacja Wywiadowcza Zaawansowanego Kontaktu (Advanced Contact

  Intelligence Organization).

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  29/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 29

  Dr Neruda: Oczywicie elita. To tylko przyspieszyoby i uwydatnio oddzielenie.Dziaania takie s czym co jednoczenie: wzmacnia i osabia. Modele ekonomicznerozsiewu transhumanistycznego, jak nazywano to w Grupie Labiryntu, nie byy

  powszechnie brane pod uwag. Jedynym wyjtkiemw podejciu do tego tematu byaIncunabula.

  Sara: Masz na myli, e faktycznie chcieli zbudowa plan udostpniania kademutechnologii wykraczania poza?

  Dr Neruda: Patrzyli oni na to z dwch punktw widzenia: jeden to, jeli technologimona by wprowadzi zaraz po urodzeniu, to zmniejszaaby ona koszty opieki zdrowotneji edukacji, wyrwnujc koszty dystrybucji. Jednak musiaaby to by usuga realizowanaprzez rzd.adna prywatna firma nie mogaby by obdarzona wystarczajcym zaufaniem.

  Tak wic kluczowym elementem byo uczynienie z ONZ wiarygodnej organizacjiwiatowej, ktra mogaby wprowadzi transhumanizm na scen globaln.

  Drugi punkt widzenia, to plan umoliwienia rnicom klasowym i wolnemu rynkowi, abyuczynili technologi czym nieodpartym dla kadego, a nastpnie pozwolenia dotacjomrzdowym na obnienie kosztw na tyle, aby moliwe byo jej rozpowszechnienie.

  Brzmi to wszystko bardzo altruistycznie, jednake jako dostpnych technologii byabyrna. Elity miayby dostp do wyszej jakoci implantacji podczonych do dynamiczniej

  reagujcych genw. Byaby to po prostu cywilizacja ludzka starajca si zneutralizowaniezadowolenie i nieposuszestwo,w zamian za udzia w trzymanym na smyczy systemierzdw sprawowanych przez elit transludzi.

  Technologia bdzie ewoluowa od zewntrzno-bezosobowej, do zewntrzno-osobowej,do zintegrowanej-osobowej, a potem do wewntrzno-osobowej. Transhumanizm to ostatnietap, i to jest ten etap, ku ktremu kieruje si elita.Technologia wewntrz-osobowa opierasi na dokadnie tym samym paradygmacie, ktry stoi teraz u podstaw kondycji ludzkiej - amianowicie: ludzie posiadaj zaprogramowany interfejs bdcy integraln czci ich ciaaludzkiego, gdzie interfejs ten zasilany jest przez nieskoczone rdo, ktre tak naprawd

  jest nimi.

  Ludzie niewiadomie staraj si by jak Anu wobec samych siebie. Wedug WingMakersto cz programu. Ludzko bdzie odgrywa Boga wobec siebie samej. Bdzie stara siskonstruowa lepszego czowieka i lepsz cywilizacj.

  Ludzko bdzie tak robi, gdy nie potrafi sobie onawyobrazi jak mogaby ocalisiebieza porednictwem prostych postpowa oraz za pomoc urzeczywistnienia, ktre potrafiby wywoane przez te postpowania. Ludzie bd tak robi, poniewa s zaprogramowani,

  by sta si zintegrowanymi z technologi. To jest droga, ktrej WingMakers staraj siunikn. Pisz oni, e istoty ludzkie s kompletne, gdy tylko uda im si wyj poza ramy

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  30/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 30

  wiadomoci i zda sobie spraw z tego, co tak naprawd zasila ich systemy, ich sztucznerzeczywistoci, ich zaprogramowan egzystencj. Zintegrowanie si od wewntrz ztechnologi sprawi jedynie, enastpienie tego urzeczywistnienia bdzie trudniejsze.

  Sara: Z tego, co pamitam, powiedziae w sobot, e istniej przepowiednie o rasiesyntetykowcw, ktrzy najechali ludzko to, co opisae brzmi podobnie do tego, coujrzeli ci prorocy.

  Dr Neruda:Pitnastka* mia podobne odczucia.Nigdy nie obstawa za tez, e byli onikosmitami spoza Ziemi. Prorocy ci mogli widzie transhumanistycznych Ludzi 3.0 w jakiejodlegej przyszocii przyj, e to byli kosmici.

  *Pitnastka to geniusz i jednoczenie lider Organizacji Wywiadowczej Zaawansowanego Kontaktu (ACIO)oraz Grupy Labiryntu.

  Sara:A co z wojskiem?

  Dr Neruda: Jak mona sobie wyobrazi, to w wojsku bd w pierwszej kolejnocitestowane rozwizania transhumanistyczne. Istnieje caa dziedzina technikpsychologicznych, ktre kad fundamenty pod wdroenie do wojska prawdziwychtechnologii wewntrznych. To tu pojawi sione wstpnie, aby mogy by odpowiednio

  wyprbowane w warunkach testowych. Kiedy ju zostanie tam sprawdzona, to zostaniezastosowana w programach technologii zintegrowanej-osobowo, opracowywanych przez

  elit korporacyjn.

  Sara:Kiedy mwisz technologia zintegrowana-osobowo, to co masz dokadnie na myli?

  Dr Neruda:Miniaturyzacja technologii umoliwi, e bdzie moga ona sta si ozdobdla ciaa. Nie bdzie jeszcze miaa postaci wewntrznej, ale stanie si czci ciaaludzkiego, bdc wbudowana w ubranie, okulary, zegarki, biuteri itp.

  Sara:Pozwl, e zsumuj dotychczasowe wtki i zobaczymy, czy dobrze to zrozumiaam.Czowiek 1.0 zosta stworzony przez istot majc cechyBoga-

  Dr Neruda: Nie. Anu jest tym samym co my, czy te Atlanci. Nie by on bardziejinteligentny, ani nie mia wicej cech Boga. By on jednak podstpny. To jedyna rnica.

  Sara:W porzdkujednak Anu stworzy Ludzi 1.0, po czym zda sobie spraw, e mielioni zbyt podobne moliwoci do niego samego i przestraszy si, e pewnego dnia moglibyoni dowiedzie si, e byli Atlantami zniewolonymi przez Anunnakw. Zaniepokoi sipotencjalnymi konsekwencjami tego odkrycia.Tak wic pozby si ich,wywoujc globalnpowd.

  Dr Neruda:Wedug WingMakers, powd bya tylko czci procedury unicestwienia; naplanecie zdetonowano rwnie bro jdrow wikszo ladw po tych wybuchach w

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  31/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 31

  pniejszym czasie tumaczono jako pozostaoci po uderzeniu meteorytu. JednakeWingMakers pisz, e to bya zaawansowana technologicznie bro uyta przeciwkoludziom, ktrym udao si uratowa zpowodzi.

  Sara: Rozumiem. Bez wzgldu na to, jak wyeliminowano Ludzi 1.0 z planety, tozastpiono ich Ludmi 2.0, ktrzy posiadali aktualizacje jak: zdolno do samodzielnejreprodukcji oraz zaprogramowanie na wyszym poziomie zaawansowania. A centralnymelementem, jaki zosta zaprogramowany byo przewiadczenie, e Anu by Bogiem, i epowrci do swojego stworzenia. Prawidowo to zrozumiaam?

  Dr Neruda:Tak.

  Sara:Natomiast, nastpna aktualizacja Czowieka 2.0 rozgazia si jak rozwidlenie drg.Jedna wersja Czowieka 3.0 idzie w kierunku zintegrowania si z technologi czy tetranshumanizmu. A druga wersja, 3.0 SI, to bardziej proces organiczny, w ktrymodpowiednie postpowanie wspiera stawanie si Czowiekiem 3.0 czy te Suwereno-Integralnoci, a nastpnie stawanie si czci sieci takich Suwereno-Integralnoci. Mamracj?

  Dr Neruda:Tak, generalnie prawidowo to rozumiesz.

  Sara: Triada Wadzy chce, aby Czowiek 3.0 poszed drog integracji z technologi,poniewa organizacja ta tak zostaa zaprogramowana aby naladowa swojego boga,

  Anu. Racja?

  Dr Neruda:Tak.

  Sara:A wic ludzko siedzi teraz jakby na rozdrou. Po jednej stronie jest Triada Wadzyzaprogramowana do rozwinicia Czowieka 3.0, ktry byby jakjak cyborg; a pod drugiejstronie jest ludzko z przyszoci zachcajca nas do urzeczywistnienia Czowieka 3.0metodami wewntrznymi, kady osobicie, poprzez stosowanie odpowiedniegopostpowania. Brakuje mi w tym wszystkim roli Wielkiego Portalu, ktra pozostajeniejasna. Mylaam, e to technologia jest tym, co udowodni istnienie niepodwaalne

  naukowe istnienie duszy ludzkiej.Jak to ma si do siebie?

  Dr Neruda: S obecnie na planecie ludzie bdcy projektantami nowego umysuniewiadomego, ktry to scali ludzkie populacje na caej planecie, do odczuwania i

  wyraania rwnoci i jednoci. Poczy on ludzko w wiadomoci JA JESTEM MYJESTEMY, zamiast w wiadomoci oddzielenia. Nowy umys niewiadomy nie bdzieoparty na Hierarchii. Ten przejaw oszustwa ju dobiega ku kocowi.

  Jedn z rzeczy, ktre nie byy nigdy wczeniej ujawnione w tych materiaach -wliczajc w

  to cztery poprzednie wywiady ze mn - jest to, e niektre informacje musiay bywstrzymane. Cz informacji zostaa nawet zawoalowana, aby nie wzbudzi gniewu Triady

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  32/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 32

  Wadzy. Informacje zawarte w pitym wywiadzie ze mn, nie bd ujawnione w tymsamym czasie, co cztery poprzednie wywiady.

  Sara:Dlaczego?

  Dr Neruda: Obecnie pracuj na planecie projektanci nowej warstwy niewiadomejCzowieka 3.0. Wykonuj oni pewne przygotowania, ktre s niezbdne, aby nakoniludzko - ktra przez najblisze czterdzieci pidziesit lat bdzie siedzie na rozwidleniudrg - do wybrania cieki JA JESTEM MY JESTEMY.

  Sara:A wic nie mog opublikowa tego wywiadu?

  Dr Neruda:Nie. W odpowiednim czasie, skontaktuj si z tob.

  Sara:Powiedziae, e niektre informacje zostay zawoalowane.W jakim sensie?

  Dr Neruda:Teraz, w roku 1998, WingMakers opublikuj jedynie cz informacji. Niebdzie si postrzega tych informacji jako zbyt rewolucyjne. Zbyt radykalne. Byokonieczne, aby wasnymi sowami dotarli do interfejsu ludzkiego i aktywowali gotowona wsuchanie si w ich gos. Na przykad, do opisania siebie uyli oni terminu

  WingMakers (Twrcy Skrzyde), wiedzc e bdzie on nawizywa do konstruktu oanioach.

  Sara:Ale powiedziae, e WingMakers s przedstawicielami istot ludzkich z przyszoci -przypuszczalnie, biorc pod uwag to o czym mwie -wersj 3.0. Zgadza si?

  Dr Neruda: Tak, jednake interfejs ludzki zosta tak zaprogramowany, e implantyfunkcyjne dziaaj jako jeden system, ktry bdzie ignorowa pewne informacje. Ludziebd o czym sysze, ale nie bd na to reagowa. Usysz, ale bd si temu sprzeciwia.Bd sysze, ale nie bd dzieli si tymi informacjami. Wszystko to s programy, ktrezostay stworzone - nie miay takiej postaci pierwotnie, ale mog by zaktualizowaneprogramy mog by zaktualizowane o nowe instrukcje dziaania. To sprawia, erozupywanie (crackowanie) tej rzeczywistoci - czyli ujawnianie tego, czym naprawd jest -

  to bardzo trudne zadanie.

  Dlatego te, zadanie to wymaga do pewnego stopnia skrytoci. Oszustwo w tejrzeczywistoci jest tak bardzo gste i nieprzeroczyste, e ci, ktrzy staraj si wej do tego

  wizienia i stworzy wyom w murze oni rwnie musz uywa pewnej formyoszustwa.

  Sara:Dlaczego?

  Dr Neruda:Z powodu programw, Saro.Jeli przekazano by informacje w ich czystejpostaci, informacje ktre stayby w sprzecznoci ze wszystkim, w co ludzie nauczyli si

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  33/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 33

  wierzy, jeli informacje te byyby dosownie odwrotnoci tego, co jest logiczne iakceptowalne w tym wiecie, to kto by tego sucha? Musieli obudzi niektrych ludzi, aby

  wprowadzi ich w swoje pole informacyjne, rozpali ich w kierunku odkrycia prawdy. Dlazdecydowanej wikszoci ludzi, obudzenie to musi nastpowa stopniowo.

  Sara:A co ze mn?

  Dr Neruda: Nie naleysz do zdecydowanej wikszoci, ale inna sprawa, e dostajeszjedynie przedsmak tych informacji.

  Sara:Czy kady w Grupie Labiryntu te wie o tych sprawach?

  Dr Neruda:Tak, w rnym stopniu.

  Sara:Ale oni zamierzaj i ciek transhumanizmu. Czy te informacje nie zmieniy ichpodejcia?

  Dr Neruda:Nie. To wanie z tego powodu tutaj jestem.

  Sara: Powiedziae, e dostaj jedynie przedsmak tego, a wic jest wicej materiaw,ktre bd pniej opublikowane?

  Dr Neruda:Tak.

  Sara:Ale nie zamierzasz powiedzie mi kiedy mam racj?

  Dr Neruda:Dokadnie.

  Sara:Biorc pod uwag ca inteligencj i obszerny zasb informacji jakie posiada GrupaLabiryntu, to dlaczego informacje te nie zmieniy ich podejcia?

  Dr Neruda:Mam t korzy, e jestemosob, ktra wchodzia w bezporednie interakcjez WingMakers. Czego nie dowiadczy aden z moich kolegw. To bya gwna rnica,

  dziki ktrej byem gotw do podjcia dziaa, a nie tylko postrzega te informacje za cosprzecznego z moj dotychczasowrzeczywistoci.

  Sara:Schrzaniona sprawa, czy nie?

  Dr Neruda:W jakiej czci?

  Sara:W kadej. Schrzanione na caego i to przez nas.

  Dr Neruda:Jakkolwiek to nazwa, to wanym jest wiedzie, co znajduje si za warstwoszustwa aby mc patrze trzewo na prawd. Niewtpliwie, moe to nie by pikny

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  34/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 34

  obraz, ale jak inaczej urzeczywistnisz swoj wasn prawd, dopki nie poznasz prawdy natemat wikszego obrazu? A zatem, jak szalenie by on nie wyglda, to stanowi punktstartowy dla jednostki do przedefiniowania samego siebie.

  Wolaaby pozosta w iluzji wiary w dusz w ciele ludzkim, ktra bdzie zbawiona przezBoga, wzniesie si do nieba i zamieszka z anioami brzdkajcymi na harfach? Kiedy juznaszwikszy obraz, to caa ta idea jest wrcz odraajca.Idea ta opiera si na oddzieleniu,egoizmie, oraz braku empatii i zrozumienia. Moesz te powiedzie, e wszystko to jest

  wielk iluzj, w tym koncepcja, e jestemy istotami nieskoczonoci, albo to, e koczyszsi wraz ze mierci.

  Czci tego nowego obiecujcego obrazu jest to, e istniejemy w nieskoczono,pomimo faktu, e zostalimy przytumieni i zniewoleni. Ponadto, moemy odegraznaczc rol we wspieraniu procesu przedefiniowania istoty ludzkiej, poprzez nasze myli ipostpowania. Oraz, co moe najwaniejsze, mamy WingMakers - nas samych zprzyszoci - dostarczajcych nam dowd na to, e JA JESTEM MY JESTEMY wziogr.

  Kiedy pierwszy raz czytaem te materiay, to postrzeganie jakie opisaem przed chwildao mi poczucie nadziei, i dziel si nim z tob, jeli ma to dla ciebie jakie znaczenie.

  Sara: Dziki. Te wszystkie rzeczy, o ktrych powiedziae mi w pierwszych czterechwywiadach czy dzisiejsze nowe informacje jako na nie wpywaj?

  Dr Neruda:Tak, wpywaj one na wszystko.

  Sara:Daj mi prosz przykad.

  Dr Neruda: W niedziel wieczorem wspomniaem o LERM, czy te o Kodowanejwiatem Matrycy Rzeczywistoci. LERM jest tym, co Grupa Labiryntu mylaa, e tymjestBg - w sensie dowodu naukowego. Jednake, to co naprawd zostao odkryte, to esencja

  Anu, oraz to, jak funkcjonuje on w tej rzeczywistoci jako wszechogarniajce poleobserwacyjne, ktre znajduje si w interfejsie naszej wiadomoci, interfejsie uywanym do

  egzystencji w tej rzeczywistoci, nazywanej Ziemia. LERM to wywietlony Anu.

  Sara:A co z istotami pozaziemskimi? Czy nie wiedz o tym i nie mog interweniowa iuratowa nas z tej sytuacji?

  Dr Neruda: Pamitaj, e kady w obrbie naszego wszechwiata jest czci tegooszustwa, bez wzgldu na to, czy zdaje sobie z tego spraw, czy nie.Istniej cztery grupyistot: pierwsza, to ci ktrzy wiedz o oszustwie i aktywnie wspieraj je; druga, to ci ktrzy

  wiedz o oszustwie, ale nie maj ochoty nic dalej z tym zrobi; trzecia, to ci ktrzy nie

  wiedz o oszustwie i bezwiednie wspieraj je; i czwarta, to ci ktrzy wiedz o oszustwie iaktywnie prbuj wyj poza jego ramy, oraz budowa proces umoliwiajcy zrobienie tego

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  35/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 35

  samego przez wszystkich pozostaych. To wszystko. Nie ma znaczenia czy istota jestfizyczna czy niefizyczna. Kada istota naley do jednej z tych czterech kategorii -wszdzie

  w obrbie naszego wszechwiata egzystencji.

  Istoty w grupie trzeciej, budz si. Niektre z nich rozumiej, e oszustwo obecne wjednej czci wszechwiata, zaraa wszystkich pozostaych. Sytuacja ta wymaga dziaanaprawczych. Wymaga ona wsplnego zrozumienia, aby zagwarantowa, e to si ju nigdynie powtrzy.

  Sara:Jak kady w tym wszechwiecie moe by czci oszustwa? Nie rozumiem.

  Dr Neruda: Cay nasz wszechwiat jest stworzony. Nie mwi, e to jest prawdziwywszechwiat. Mwi, e to, co nazywamy wszechwiatem, tak dalece jak potrafimy toobserwowa, jest czci hologramu wszczepionego w ramy naszej wiadomoci oraz winterfejs ludzki. wiadomo naszego umysu ustanowia relacje czaso-przestrzenne wstosunku do wszystkiego, co widzimy, i tak jak powiedziaem, stanowi to cz naszegoprogramu. Zalenoci te dotycz caego wszechwiata.

  Jak mylisz, dlaczego najwiksze umysy na tej planecie nie potrafi zdefiniowawiadomoci, nie mwic ju o podwiadomoci czy umyle niewiadomym? Tak tozostao zaprogramowane. Anu nie chcia, abymy to zrozumieli. Bdziemy przyglda siinformacjom nerwowym i rozstrzyga, e mona je poci na tysice rnych sposobw,ale to nadal nie wyjania, w jaki sposb si je dowiadczyo.

  Jakie 2,300 lat temu Arystoteles powiedzia: By wiadomym tego, e postrzegamy, toby wiadomym naszej wasnej egzystencji. To trafny opis JA JESTEM. A zatem, czyjestemy odizolowan form ycia, ktra stawia czoo zewntrznej, oddzielonej od nasrzeczywistoci? Nie, jestemy ze wszystkim poczeni. To wanie dlategoJA JESTEM MY

  JESTEMY stanowi kluczowy punkt startowy dla naszej tosamoci. Kada istota, ktranie utwierdza swojego postrzegania w JA JESTEM MY JESTEMY, nie jest wiadomarzeczywistoci. Nie ma znaczenia, gdzie dane istoty yj, ani w jaki pojazd s ubrane. Niema znaczenia, czy dane istoty chcuratowa ludzko.W pierwszej kolejnoci musz onedziaa z tego punktu startowego.

  Wszechwiat, bez wzgldu na to jak wydaje si ogromny, jest hologramemfunkcjonujcym w obrbie zaprogramowanej egzystencji, ktrej kada istota ludzka dajeprzyzwolenie, e jest ona rzeczywistoci. Przyzwolenie to informuje umys niewiadomy -czyli cz interfejsu ludzkiego stworzonego przez Anu - w rezultacie czego, kolektywnieujmujc, wszyscy widzimy nasz wiat w mniejwicej ten sam sposb.

  Powiedziano nam, e istniej tryliony planet obfitujcych w ycie. e wszechwiat jestbogaty w formy ycia obecne w rnych wymiarach, ale to, co wiemy znajduje si tutaj. Na

  Ziemi. Na namacalnej, widocznej Ziemi. Czy istniej zatem inne istoty? Oczywicie, eistniej. Miaem okazj je widzie. Czy ocal one ludzko? Nie potrafi tego zrobi. Mog

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  36/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 36

  jedynie nas wspiera. To nie chodzi tutaj o adn istot, ani rzecz, ktra by nas ocalia.Chodzi tutaj o proces redefiniowania, ktry moe wydarzy si tylko i wycznie we

  wntrzu kadej indywidualnej istoty. Nie chodzi o bycie przesanym lub ascendowanym dojakiego wyszego, chronionego wymiaru. Proces ten bdzie przeprowadzony w ciele

  fizycznym na zasadzie: jako istoty ludzkie, przez istoty ludzkie, dla istot ludzkich.

  Sara: Wiem, e wywiad przekazany w formie tekstowej nie zobrazuje sposobu, w jakiudzielie ostatniej odpowiedzi, a szkoda. Myl, e ujrzenie tego na wasne oczy jest czympomocnym.

  Dr Neruda:Sowa wystarcz.

  Sara:Dlaczego ty? Jak sdzisz, dlaczego potrafisz wchodzi w interakcje z WingMakers izostae poproszony o opublikowanie tych informacji. Dlaczego nie wchodzili w interakcjerwnie z Pitnastk?

  Dr Neruda: Po pierwsze, nie tylko ja. Jednake, w obrbie Grupy Labiryntu, wybralimnie, gdy posiadam swoisty rezonans na ich informacje, ktrego brakowao innym wGrupie Labiryntu. Odnonie opublikowania informacji, by moe byem jedyn osob,ktra zdecydowaaby si na tak ekstremaln rzecz jak dezercja z ACIO, aby umoliwiopublikowanie tych informacji.

  Nie postrzegam siebie za kogo unikalnego, za jedyn osob, ktrazaangaowaa si w

  wyprowadzenie tych informacji na zewntrz. S te inni, wielu innych, zarwno istotyfizyczne jak i niefizyczne, ktre stanowi si wspierajc w tym procesietransformacyjnym. WingMakers okrelaj to w swoich tekstach filozoficznych jakodziaaniadwch portali.

  Sara:Syszaam jedynie jak mwisz o Wielkim Portalu; rozumiem e to jeden z dwchportali

  Dr Neruda: Tak. W literaturze WingMakers Wielki Portal bdzie opisany jakoniepodwaalne naukowe odkrycie duszy ludzkiej, i na swj sposb speni on swoj rol,

  aczkolwiek stanowi on tylko czwikszego planu.

  Dwa portale s zdefiniowane jako: rozupanie i zburzenie murw.

  Sara:Mam nadziej, e zamierzasz to wyjani

  Dr Neruda:Tak. A wic, rozupanie to pierwszy portal. To portal pomidzy wiatami.Jest on czowiekiem, i na t chwil to wszystko, co o nim wiem.

  Sara:Czowiekiem,ktry co robi?

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  37/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 37

  Dr Neruda: Czowiekiem, ktry potrafi przemieszcza si pomidzy wiatami. Zdajsobie spraw, e tysice ludzi, nawet ludzie bardzo znani, twierdz e podrowali doniebios, jednake wedug tekstw WingMakers, podre te nie s prawdziwe. Osoby tepodroway do wiata astralnego, ktry skada si z wielu wymiarw, jednake wiat

  astralny to cz tego, co stworzy Anu, w sensie zakresu zaprogramowania nas. Naszaprawdziwa egzystencja wymiarowa nie zawiera si w tym, co stworzy albo sformuowa

  Anu. Czowiek portal bdzie portalem komunikacyjnym pomidzy tym skd pochodzimy,czyli pomidzy ras istot nieskoczonoci, a tym wiatem - Hologramem Oszustwa.

  Sara:A co ze zburzeniem murw, jak to okrelie?

  Dr Neruda:Wielki Portal jest zburzeniem murw. To moment, w ktrym mury ulegajzburzeniu dziki wysikom tych wszystkich istot, ktre przechodz procesurzeczywistnienia Suwereno-Integralnoci.Wydarzenie to umoliwi wszystkim istotomludzkim zrobienie kroku naprzd ku swojej jani nieskoczonoci, czyli ku wasnej esencjiyciowej.

  Sara:A wic jeli chodzi o kolejno, to rozumiem, e najpierw bdzie czowiek portal, adopiero potem Wielki Portal? Jak to wyglda z perspektywy czasowej?

  Dr Neruda:Czowiek portal zakotwicza na Ziemi punkt startowy dla Wielkiego Portalu.Zakotwiczenie to nastpi w przecigu najbliszych dziesiciu lat. Wielki Portal nastpiokoo siedemdziesit lat pniej. S to przyblione ramy czasowe, o ktrych mi

  powiedziano, jednak zawsze z zastrzeeniem, e mog si one przesun i ulec zmianie.

  Sara:Co na to wiat nauki?

  Dr Neruda:wiat naukiw jakiej kwestii?

  Sara:W kwestii tego, e cae pojcie wszechwiata to hologram, czy te iluzja stworzonaw naszych gowach.

  Dr Neruda: wiat nauki nie jest w stanie tego wyjani. Przeczca logice natura

  wszechwiata - w sensie reakcji kwantowych - jest niemoliwa do wyjanienia. Niektrzynaukowcy zaamali rce, tumaczc to wszystko terminem: zmienne ukryte. Jednake

  WingMakers wyjanili to tak: stwarzamy wszechwiat uywajc do tego dostarczonego namprzez Anu interfejsu ludzkiego, ktrym reinterpretujemywibracje dwiku poprzez naszepi zmysw.

  Sara: Ale jak jak mog widzie ksiyc w dokadnie ten sam sposb w jaki widzi jepowiedzmy dwuletnie dziecko? Jak moe on by taki sam?

  Dr Neruda: Dziaa to inaczej, postrzegany ksiyc jest tym, co umys niewiadomydostarcza interfejsowi Czowieka 2.0. Umys niewiadomygromadzi interpretacje wibracji

 • 7/25/2019 Pity Wywiad z Dr Nerud

  38/101

  Pity Wywiad z dr Jamissonem Nerud WingmakersTM

  wingmakers.com|wingmakers.pl S t r o n a | 38

  dwiku tworzcych ksiyc, robic to w oparciu o miliardy obserwacji na przestrzeniczasu. Interpretacje te ewoluuj i zmieniaj si w zalenoci od warunkw rodowiskowych,ale oglne elementy postrzegania takie jak to, e ksiyc jest srebrny, albo jaki jest jegooglny rozmiar, s przechowywane i udostpniane w DNA oraz w systemie umysu

  niewiadomego, a nastpnie utrwalane przez kultur, rodzin, i edukacj. Sumaryczniegeneruje to wszechwiatowe pole zbiorowe. Pole wywoujce efekt przekazywaniainformacji za pomoc pl wibracyjnych czcych ludzi.

  Sara: Moe po prostu potrzebuj wicej czasu, aby to do mnie dotaro. Sysz twojewyjanienie, ale jednoczenie jako nie dociera ono do mnie. Pozwl, e zmieni niecotemat. Jeli ycie kadej osoby jest wstpnie zaprogramowane, to jak to si stao, e ty i jarozmawiamy o tym? Chodzi mi o to, jak jestemy w stanie w ogle o tym rozmawia?Dlaczego program Marduka pozwala nam na chociaby przelotne wejrzenie w teinformacje?

  Dr Neruda: Dobre pytanie. Moe najlepszym sposobem, aby to zrozumie, bdzierozwaenie nastpujcego eksperymentu mylowego. Wyobramy sobie, e nasz

  wszechwiat jest bak. Zosta on stworzony przez grup istot, ktre zastosowayoszustwo wobec swoich rwienikw, rwienikw ktrzy nigdy wczeniej nie dowiadczylitak nikczemnej wizji oddzielenia, i w zwizku z tym nie potrafili wpa na pomysstworzenie systemu ochrony przed czym takim.Owa baka wszechwiatowa wydawaa siby kompletn i zawsze rozwijajc si. Pod wieloma wzgldami, bya ona idealnplatform do ycia, a jednak wydawao si, e w jej obrbie istnieje tylko jedna odczuwajca

  forma ycia, na jednej malutkiej planecie wewntrz tego ogromnego, prawienieskoczonego wszechwiata.

  W obrbie tej samej baki, istniay wymiary wibracyjne, ktre w krgach religijnych staysi znane jako: niebo i pieko, a w krgach duchowych i parapsychologicznych jako : planyeteryczne i astralne. Plany te istniej wewntrz baki, ale nie s widoczne za pomocinterfejsu ludzkiego czy te piciu zmysw. Nazwijmy to Bak Pierwsz.

  Wyjdmy poza Bak Pierwsz, i wyobramy sobie, e poza ni istnieje inny wszechwiatczy te wymiar egzystencji.Ten inny wszechwiat jest na tyle ogromny, e obejmuje sob

  ca Bak Pierwsz. W obrbie tej drugiej, wikszej baki znajduje si wymiar, z ktregopochodzi nasza esencja yciowa, zanim jeszcze zostaa wprowadzona do Baki Pierwszej. Iteraz, istoty z Baki Drugiej mog wchodzi w Bak Pierwsz i w peni j dowiadcza.

  Jednake, jeli zbli si one zbyt blisko zamieszkaej planety o nazwie Ziemia i zostantam zbyt dugo, to zmaterializuj si i nie bd w stanie wrci do Baki Drugiej.

  Ziemia jest gwnym centrumw Bace Pierwszej.Istoty, ktre uroiy sobie, e s bogami,tworz wicej baniek. api w puapk inne rasy za pomoc tego samego paradygmatuoszustwa, i wprowadzaj istoty z Baki Drugiej do nowych baniek podobnych do Baki

  Pierwszej. Istoty te zasadniczo planuj przej Bak Drug dla siebie, jednoczenie