Click here to load reader

Phuong Phap Nghien Cuu

  • View
    1.224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Phuong Phap Nghien Cuu

I HC KINH T TP. H CH MINH KHOA KINH T PHT TRIN --------------//--------------

TI LIU GING DY

PHNG PHP NGHIN CU KINH T

Nhm bin son: TS. Trn Tin Khai ThS. Trng ng Thy Ths. Lng Vinh Quc Duy ThS. Nguyn Th Song An ThS. Nguyn Hong L

8/2009

MC LCMc Trang

Chng 1. Gii thiu phng php nghin cu1. Vai tr ca nghin cu khoa hc v phng php nghin cu 2. Cc loi hnh nghin cu khoa hc 2.1 Nghin cu thc nghim 2.2 Nghin cu l thuyt 3. Cc phng php t duy khoa hc 3.1 Phng php din dch 3.2 Phng php quy np 4. Quy trnh nghin cu 4.1 Bc 1 - Xc nh vn 4.2 Bc 2 - Tm hiu cc khi nim, l thuyt v cc nghin cu lin quan 4.3 Bc 3 - Hnh thnh gi thit 4.4 Bc 4 - Xy dng cng nghin cu 4.5 Bc 5 - Thu thp d liu 4.6 Bc 6 - Phn tch d liu 4.7 Bc 7 - Gii thch kt qu v vit bo co cui cng

1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 15 15 15 15 15

Chng 2. M t vn nghin cu1. Xc nh vn nghin cu 2. Xc nh cu hi nghin cu 3. Tin 4. Gi thit 5. Nghin cu tm hiu vn 6. nh gi vn nghin cu

Chng 3. Xy dng tng quan ti liu v c s l thuyt1. Gii thiu v tng quan ti liu v c s l thuyt 1.1 Khi nim 1.2 Mc ch ca Tng quan ti liu v c s l thuyt 1.3 Mt s lu

i

Mc

Trang

2. Vai tr ca tng quan ti liu v c s l thuyt 3. Th no l mt tng quan ti liu v c s l thuyt tt? 4. Chin lc khai thc thng tin, d liu 5. Cc bc xy dng tng quan ti liu v c s l thuyt 5.1 Cc cp ca thng tin d liu 5.2 Cc dng ngun thng tin 5.3 Cc bc xy dng tng quan ti liu v c s l thuyt 6. Cch vit trch dn v ghi ti liu tham kho 6.1 Cc hnh thc trch dn 6.2 Cch ghi ti liu tham kho (theo ISO 690 v thng l quc t)

16 16 16 17 18 18 19 21 21 21 25 25 25 26 26 26 27 30 30 30 32 32 32 33 35 35 35 36 36 37

Chng 4. Thu thp d liu1. Ngun d liu 1.1 D liu th cp 1.2 D liu s cp 2. Phng php thu thp d liu s cp 2.1 Phn bit nghin cu nh lng v nh tnh 2.2 Phng php thu thp d liu nh tnh v nh lng 3. Bng hi 3.1 Cc cch khc nhau trong vic p dng bng hi trong thu thp s liu, thng tin 3.2 Cc dng cu hi 3.3 u nhc im ca cu hi m 3.4 u nhc im ca cu hi ng 3.5 Mt s ch khi t cu hi 3.6 Bn bc c bn t cu hi ng 3.7 Trt t ca cc cu hi 3.8 Kim tra v iu chnh bng cu hi 3.9 La chn gia phng vn v bng hi 4. T chc iu tra kho st 4.1 Tp hun phng vn vin 4.2 T chc kho stii

Mc

Trang

4.3 Cc cng c kho st

37

Chng 5. Bn cht, dng v cch o lng d liu1. Bn cht ca vic o lng 2. Thang o 2.1 Thang o danh ngha 2.2 Thang o th bc 2.3 Thang o khong cch 2.4 Thang o t s 3. Sai s trong o lng v ngun sai s 3.1 Ngun sai s 4. Cc c im ca mt o lng tt 4.1 Tnh hp l 4.2 Tnh tin cy 4.3 Tnh thc t 5. Bn cht ca thi 5.1 Quan h gia thi v hnh vi 5.2 Lp thang o thi 6. La chn mt thang o 6.1 Mc tiu nghin cu 6.2 Cc kiu tr li 6.3 Tnh cht ca d liu 6.4 S lng chiu kch 6.5 Cn xng hoc bt cn xng 6.6 Bt buc hay khng bt buc 6.7 S lng im o 6.8 Sai s do ngi nh gi gy ra 7. Thang o cho im 7.1 Thang o cho im gin n 7.2 Thang o Likert 7.3 Thang o trc bit 7.4 Thang o s / Thang o danh sch cho imiii

39 40 41 41 42 42 42 43 43 44 45 46 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 54 55 55

Mc

Trang

7.5 Thang o Stapel 7.6 Thang o Tng - Hng s 7.7 Thang o cho im th 8. Thang o xp hng 8.1 Thang o so snh cp 8.2 Thang o xp hng bt buc 8.3 Thang o so snh

56 56 57 57 57 57 58 61 61 61 62 63 65 66 66 67 67 67 68 68 68 76 76 77 78 78 80 82 86 86 87iv

Chng 6. Phng php chn mu v xc nh c mu1. Bn cht ca vic chn mu 1.1 Ti sao phi ly mu? 1.2 Th no l mt mu tt? 1.3 Cc kiu thit k mu 2. Cc bc thit k chn mu 2.1 Dn s mc tiu l g? 2.2 Cc ch tiu cn quan tm l g? 2.3 Khung mu l g? 2.4 Phng php chn mu ph hp l g? 2.5 C mu cn bao nhiu l va? 3. Chn mu xc sut 3.1 Chn mu xc sut ngu nhin n gin 3.2 Chn mu xc sut phc tp 4. Chn mu phi xc sut 4.1 Cc vn thc tin 4.2 Cc phng php chn mu phi xc sut 5. Xc nh c mu 5.1 Cc khi nim cn bn lin quan n chn mu v xc nh c mu 5.2 Xc nh c mu theo trung bnh 5.3 Xc nh c mu theo t l

Chng 7. Nhp v x l d liu1. Phn tch khm ph d liu 2. Nhp s liu

Mc

Trang

2.1 Cch b tr d liu trn my tnh 2.2 Cch nhp liu 3. Thanh lc d liu 3.1 Pht hin gi tr d bit trong d liu 3.2 Pht hin v x l d liu b khuyt 4. Phn tch thng k m t 4.1 Phn tch thng k m t nh lng 4.2 Phn tch thng k m t nh tnh 5. Phn tch trc nghim gi thit 5.1 Trc nghim gi thit 5.2 Quy trnh trc nghim thng k 5.3 Phn tch d liu

87 88 89 89 95 96 96 101 102 102 103 103 105 105 106 106 106 107 107 109 109 110 110 110 111 112 113 114 114 114

Chng 8. Vit bo co nghin cu1. Gii thiu 2. Xy dng thng ip 2.1 Xc nh mc tiu 2.2 c gi 2.3 Trnh by tng ch o 2.4 Chnh sa 3. Sp xp tng 4. Vit bn tho u tin 4.1 Li vn 4.2 Cc k thut gii thch 4.3 Tm tt v gii thiu 4.4 Trnh by bi vit 4.5 Ti liu tham kho v cc ni dung khc 5. Chnh sa 5.1 Cch vit mt on vn hiu qu 5.2 Chnh sa cu vn 5.3 La chn t ng

v

Phng Php Nghin Cu Kinh T

Chng 1. Gii thiu phng php nghin cuMc tiu ging dy Chng ny nhm mc tiu gii thiu cc vn c bn ca mn hc Phng php nghin cu v kh nng ng dng ca cc kin thc lin quan vo vic hc tp, nghin cu khoa hc, thc hin cc kha lun, lun vn tt nghip ca sinh vin bc i hc cng nh cao hc.

1. VAI TR CA PHNG PHP NGHIN CUNhiu ngi cho rng vit bo co/nghin cu l truyn ti thng tin. Tuy nhin mt bi nghin cu hiu qu phi: Lm thay i cch nhn nhn vn ca ngi c Thuyt phc ngi c tin vo mt iu g a ngi c n quyt nh v hnh ng Dn dt ngi c theo mt quy trnh no

2. CC LOI HNH NGHIN CU KHOA HCC nhiu cch phn loi. C th chia lm 2 loi:

Nghin cu thc nghim: lin quan n cc hot ng ca i sng thc t Nghin cu l thuyt: thng qua sch v, ti liu, cc hc thuyt v t tng

Thng thng mt nghin cu s lin quan n c 2 kha cnh l thuyt v thc nghim. 2.1 Nghin cu thc nghim C 2 loi: Nghin cu hin tng thc t (thng qua kho st thc t) Nghin cu hin tng trong iu kin c kim sot (thng qua th nghim) 2.2 Nghin cu l thuyt C 2 loi: Nghin cu l thuyt thun ty: nghin cu bc b, ng h, hay lm r mt quan im/lp lun l thuyt no .----------------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Kinh t Pht trin - i hc Kinh t TP. H Ch Minh 1

Phng Php Nghin Cu Kinh T

Nghin cu l thuyt ng dng. Thng thng l thuyt l c s cho hnh ng. Nghin cu loi ny s gip tm hiu cc l thuyt c p dng nh th no trong thc t, cc l thuyt c ch nh th no... Cch phn loi nghin cu khc: Nghin cu qu trnh: tm hiu lch s ca mt s vt hin tng hoc con ngi Nghin cu m t: tm hiu bn cht ca s vt hin tng Nghin cu so snh: tm hiu im tng ng v khc bit, v d gia cc doanh nghip, th ch, phng php, hnh vi v thi ... Nghin cu tm hiu mi quan h: gia cc s vt hin tng. Cng c thng thng l cc phng php thng k Nghin cu nh gi: tim hiu v nh gi theo mt h thng cc tiu ch Nghin cu chun tc: nh gi/d on nhng vic s xy ra nu thc hin mt s thay i no Nghin cu m phng: y l k thut to ra mt mi trng c kim sot m phng hnh vi/s vt hin tng trong thc t

3. CC PHNG PHP T DUY KHOA HCC nhiu phng php khoa hc, trong , hai phng php (cch tip cn) ch yu l phng php quy np (inductive method) v phng php din dch (deductive method). Phng php din dch lin quan n cc bc t duy sau: 1. Pht biu mt gi thit (da trn l thuyt hay tng quan nghin cu). 2. Thu thp d liu kim nh gi thit. 3. Ra quyt nh chp nhn hay bc b gi thit. Phng php quy np c ba bc t duy: 1. Quan st th gii thc. 2. Tm kim mt mu hnh quan st. 3. Tng qut ha v nhng vn ang xy ra. Trn thc t, ng dng khoa hc bao gm c hai cch tip cn quy np v din dch (Hnh 1.1) Phng php quy np i theo hng t di ln (bottom up) rt ph hp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Kinh t Pht trin - i hc Kinh t TP. H Ch Minh 2

Phng Php Nghin Cu Kinh T

xy dng cc l thuyt v gi thit; trong khi phng php din dch i theo hng t trn xung (top down) rt hu ch kim nh cc l thuyt v gi thit (Hnh 1.2).

Hnh 1.1 Vng trn nghin cu

Hnh 1.2 Lgic ca t duy khoa hc 3.1 Phng php din dch Phng php din dch l mt hnh thc tranh lun m mc ch ca n l i n kt lun - kt lun nht thit phi i theo cc l do cho trc. Cc l do ny dn n kt lun v th hin qua cc minh chng c th. mt suy lun mang tnh din dch l ng, n phi ng v hp l: Tin (l do) cho trc i vi mt kt lun phi ng vi th gii thc (ng). Kt lun nht thit phi i theo tin (hp l).

V d 1: Vic phng vn cc h gia nh trong khu ph c l kh khn v tn km (Tin 1) Cuc iu tra ny lin quan n nhiu h gia nh trong khu ph c Vic phng vn trong cuc iu tra ny l kh khn v tn km (Tin 2) (Kt lun)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Kinh t Pht trin - i hc Kinh t TP. H Ch Minh

3

Phng Php Nghin Cu Kinh T

3.2 Phng php quy np Phng php quy np hon ton khc vi din dch. Trong quy np, khng c cc mi quan h cht ch gia cc l do v kt qu. Trong quy np, ta rt ra mt kt lun t mt hoc hn cc chng c c th. Cc kt lun ny gii thch thc t, v thc t ng h cc kt lun ny.V d 2: Mt cng ty tng khon tin dnh cho chin dch khuyn mi nhng doanh thu vn khng tng (thc t). Ti sao doanh thu khng tng? Kt lun l chin dch khuyn mi c thc hin mt cch t hi. Cc gii thch c th l: Cc nh bn l khng c kho tr hng tha mn nhu cu ca ngi tiu dng trong sut thi gian din ra chin dch khuyn mi. Mt cuc nh cng ca nhn vin cc cng ty vn ti xy ra trong thi gian chin dch khuyn mi lm cho xe ti khng th a hng n kho tr hng c. Mt cn bo cp 8 xy ra lm cho tt c cc ca hng bn l phi ng ca trong vng 10 ngy trng vi chin dch khuyn mi.

4. QUY TRNH NGHIN CUQuy trnh nghin cu bao gm mt lot cc bc cn thit thc hin mt nghin cu (xem s 1.1).

Xc nh vn nghin cu

Nghin cu cc khi nim v l thuyt Tm hiu cc nghin cu trc y

Xy dng gi thit

Xy dng cng

Thu thp d liu

Phn tch d liu

Gii thch kt qu v vit bo co

1

2

3

4

5

6

7

Hnh 1.3 Quy trnh nghin cu Ni chung cc bc trong quy trnh nghin cu phi tun theo mt trnh t nht nh. Tuy nhin qu trnh nghin cu khng phi n gin bt u bc 1 v kt thc bc 7 m l mt qu trnh lp i lp li quy trnh trn. V d: vic tm hiu khi nim,-----------------------------------------