Click here to load reader

Periferní nervový systém

 • View
  93

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Periferní nervový systém. Míšní nervy. 31 párů 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 křížových 1 kostrční. zadní kořeny míšní – senzitivní vlákna (somato- i viscerosenzitivní) přední kořeny míšní – motorická vlákna (somato- i visceromotorická) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Periferní nervový systém

 • Perifern nervov systm

 • Mn nervy31 pr8 krnch12 hrudnch5 bedernch5 kovch1 kostrn

 • zadn koeny mn senzitivn vlkna (somato- i viscerosenzitivn)pedn koeny mn motorick vlkna (somato- i visceromotorick)ramus communicans albus autonomn pregangliov vlknaramus communicans griseus autonomn postgangliov vlkna

  ramus meningeus pro mn obaly a cvyperifern nerv smen

 • Areae radicularesoblasti inervovan z jednoho mnho segmentutvo psyna konetinch v osena trupu nap

 • Rami posteriores nervorum spinaliumzadn vtvesegmentov pravanevytv pletennervy smen

  motoricky - hlubok zdov svalstvosenzitivn - ki mediln pi ptei

 • C1 C3n. suboccipitalis motorick (1)n. occipitalis major senzitivn (2)n. occipitalis tertius senzitivn (3)

  L1 L3nervi clunium superiores senzit.ke horn sti hov krajiny

  S1 S3nervi clunium medii senzit.ke kov a vnitn sti hov krajinySamostatn nervy zadnch vtv mnch nerv

 • Rami anteriores nervorum spinaliumpedn vtve:

  tvo pletenplexus cervicalisplexus brachialisplexus lumbalisplexus sacralis

  vedou vechny typy vlkenmotoricksenzitivnautonomn

 • Plexus cervicalis (C1 C4)senzitivn punctum nervosumn. occipitalis minor (1)n. auricularis magnus (2)n. transversus colli (3)nervi supraclaviculares (4)

 • motorick rr. musculares svaly pedn strany krn ptee

  n. phrenicus (C4 + C3, C5) - brnicePlexus cervicalis (C1 C4)

 • Plexus brachialis (C4 Th1)primrn svazky ti, poslze se dl v pedn a zadn vtevtruncus superior (C4 + C5 + C6)truncus medius (C7)truncus inferior (C8 + Th1)sekundrn svazky ti, kolem a. axillarisfasciculus lateralis (pedn vtve hornho a stednho primrnho svazku)fasciculus medialis (pokraovn pedn vtve truncus inferior)fasciculus posterior (ze vech zadnch vtv primrnch svazk)

 • A plexus cervicalisB plexus brachialistruncussuperior (C4+C5+C6)medius (C7)inferior (C8+Th1)fasciculuslateralismedialisposterior

 • Pars supraclavicularismotorick nervy pro spinohumerln svaly, thorakohumerln svaly a pro svaly lopatky

  n. dorsali scapulae mm. rhomboidei a m. levator scapulaen. suprascapularis m. supra- a infraspinatusn. thoracicus longus m. serratus anteriorn. thoracodorsalis m. latissimus dorsinn. subscapulares m. subscapularis a m. teres majorn. subclavius m. subclaviusn. pectoralis medialis et lateralis m. pectoralis major a minor

 • Pars infraclavicularisfasciculus lateralisn. musculocutaneus (1) motoricky pedn skupinu sval pae, senzitivn jako n. cutaneus antebrachii lateralisn. medianus (4) z radix lateralis a medialis (fasc. lat. a med.) motoricky svaly pedn skupiny pedlokt, svaly thenaru a mm. lumbricales I et II, senzitivn ke radiln poloviny zpst, dlan a 3,5 prstu

 • Pars infraclavicularisfasciculus medialisn. ulnaris (11) motoricky jeden a pl svalu pedn sk. pedloktsvaly hypothenaru a mm. interossei,senzitivn ke ulnrn sti zpst, dlan a hbetu ruky, 1,5 prstu palmrn a 2,5 prstu dorzlnn. cutaneus brachii medialis (10) senzitivn ulnrn st paen. cutaneus antebrachii medialis (9) - senzitivn ulnrn st pedlokt

 • Pars infraclavicularisfasciculus posteriorn. axillaris (18) motoricky m. deltoideus a m. teres minorsenzitivn jako n. cutaneus brachii lateralis superior ki nad m. deltoideus a laterln na proximln sti paen. radialis (20) motoricky celou zadn skupinu pae a pedlokt,senzitivn ke dorzln plochy pae a pedlokt, radiln poloviny zpst, hbetu ruky a 2,5 prstu

 • Senzitivn inervace HK

  (areae nervinae)

 • Rami anteriores nervorum thoracicorum (Th1 Th12)segmentov uspodnnetvo pletennervy smenv meziebernch prostorech a pod 12. ebrem

 • nervi intercostalesn. subcostalis

  motoricky meziebern svaly, vechny laterln a pedn svaly bin stnysenzitivn ki vpedu a na boku hrudnku a bicha, nstnnou pleuru a peritoneum

 • Plexus lumbalis (Th12 L4)n. iliohypogastricusn. ilioinguinalisn. genitofemoralisr. genitalisr. femoralisn. cutaneus femoris lateralisn. femoralisn. obturatorius

 • Plexus sacralis (L4 S5, Co)n. glutaeus superiorn. glutaeus inferiorn. cutaneus femoris posteriorn. ischiadicusn. tibialisn. fibularis com.n. pudendus

 • n. cutaneus femoris lateralis (1)n. femoralis (2)n. saphenus (5)n. cutaneus femoris posterior (18)n. glutaeus sup. (16)n. glutaeus inf. (17)n. ischiadicus (21)n. tibialis (22)n. fibularis com. (9, 23)

 • Senzitivn inervace doln konetiny

  (areae nervinae)

 • Plexus coccygeus(S5 Co)mal pletena m. coccygeus

  motoricky m. levator ani a m. coccygeussenzitivn nn. anococcygei ke mezi hrotem kostre a rektem

  n. pudendusplexus coccygeus (7)

 • A pt vs ekaj hlavov a autonomn nervy

Search related