Click here to load reader

PRO 7. ROČNÍK OSMILETÉHO STUDIA 2015/ · PDF file A 10 Soustava regulační a řídící (hormonální a nervový systém, CNS, smysly) – anatomie a fyziologie, poruchy; latinské

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRO 7. ROČNÍK OSMILETÉHO STUDIA 2015/ · PDF file A 10 Soustava...

 • 2015/2016

  PRŮVODCE STUDENTA PRO 7. ROČNÍK OSMILETÉHO STUDIA

  PODPIS STUDENTAKAPPA κ

 • 1

  Z Á

  Ř Í

  • úvodní výjezd (1. – 5. 9.) • odevzdání článků a obrázků z Expedice do časopisu (17. 9.) • první plavání (23. 9.) • odevzdání expedičních sborníků vedoucímu práce a třídní schůzky

  (24. 9.) • nezapomeňte si v průběhu celého roku plnit místopisy

  Ř ÍJ

  EN

  • blíží se konec prvních podmínek, zadejte si včas B podmínky • rozhodnutí destinace Expedice 2016 (1. 10.) • výjezd Energetika – Německo (4. – 11. 10.) • obhajoby Expedice a ve středu prezentace pro veřejnost (13. – 14. 10.) • setkání bývalých, současných studentů a přátel školy (18. 10.) • podzimní prázdniny (28. – 30. 10)

  LI ST

  O PA

  D

  • během listopadu velký čtvrtletní test z matematiky • konec podmínek I. (3. 11.) • pokud splníte místopisy do 3. 11., jako bonus bude podmínka hodno-

  cena za A • podzimní výjezd (14. – 20. 11.) • odevzdání profilové prací vedoucímu práce (do 27. 11.) • konec plnění podmínek v jazycích (29. 11.)

  P R

  O SI

  N EC

  • třídní schůzky (3. 12.) • konec podmínek II. (17. 12.) • vánoční besídka (část dopoledne a odpoledne) (22. 12.) • vánoční prázdniny (od 23. 12.)

  LE D

  EN

  • zimní umělecký výjezd na Vesmír (4. – 11. 1.) • pololetní písemné práce z českého jazyka a matematiky (od 12. 1.) • uzavření klasifikace (poslední možnost oprav známek) (19. 1.) • předávání vysvědčení (28. 1.) • představení témat potenciálních expedičních skupin (28. 1.) • pololetní prázdniny (29. 1.)

  ROČNÍ PŘEHLED

 • 2

  Ú N

  O R

  • nácvik Akademie (9. a 10. 2.) • Akademie Přírodní školy (dopoledne nácvik) (17. 2.) • blíží se další konec podmínek (na začátku března) • veřejné obhajoby profilových prací (22. 2.)

  B Ř

  EZ EN

  • během března velký čtvrtletní test z matematiky • konec podmínek III. (3. 3.) • odevzdání vypracované četby ze ZSV (do 3. 3.) • jarní prázdniny (7. –11. 3.) • jarní výjezd s Němci (14. –18. 3.) • velikonoční prázdniny (24. – 28. 3.)

  D U

  B EN

  • konec plnění podmínek v jazycích (3. 4.) • třídní schůzky (7. 4.) • pozor, blíží se závěrečný konec podmínek, vše si dobře zkontrolujte • výjezd na Paseku (od 26. 4.)

  K V

  ĚT EN

  • výjezd na Paseku (do 2. 5.) • konec podmínek IV. (26. 5.) • uzavření složení expedičních skupin (27. 5.) • přípravný týden Expedice (od 30. 5.) • závěrečné písemné práce (Čj, M) a gramatický test (Aj)

  Č ER

  V EN

  • Expedice (6. –18. 6.) • uzavření klasifikace (poslední možnost opravy známek) (22. 6.) • prezentace výsledků Expedice 2016 (odpoledne) (29. 6.) • předávání vysvědčení u Stromu školy (30. 6.)

  ROČNÍ PŘEHLED

 • 3

  A 1 Svoboda vůle a svědomí IX

  A 2 Morálka a mravnost, morální hodnoty IX/X

  A 3 Světová náboženství X/XI

  * A 4 Hodnotová orientace člověka – celkové shrnutí • hodnocení portfolia (min. 3 texty)

  X/XI

  A 5 Etika (definice, základní pojmy) XI

  A 6 Problémy praktické etiky XII

  * A 7 Etika – celkové shrnutí • hodnocení portfolia (min. 2 texty nebo testy)

  XII

  A 8 Globálních problémy lidstva I

  A 9 Možnosti řešení globálních problémů II

  * A 10 Planetární problémy – celkové shrnutí • hodnocení portfolia (min. 2 texty nebo testy)

  II

  A 11 Proces globalizace III

  A 12 Evropská integrace IV

  A 13 Mezinárodní spolupráce a organizace V

  * A 14 Světové společenství – celkové shrnutí • hodnocení portfolia (min. 3 texty nebo testy)

  V

  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 • 4

  * B 1 Portfolio • studenti vytvoří portfolio svých textů (úvahy, eseje, zpracování mediální-

  ho tématu, recenze doporučené literatury, písemné percepce filmových děl apod.), které se budou vztahovat k probíraným tématům; závěrečné hodnocení portfolia proběhne v květnu 2016 na základě předem stano- vených kritérií

  * B 2 Četba • studenti si vyberou knihu ze seznamu doporučené literatury, knihu pře-

  čtou a předloží zpracování podle zadaných kritérií

  * B 3 „Téma dne“ – práce dvojic • studenti (ve dvojicích) vypracují a přednesou referát na téma, které se

  bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 15 –20 min, pí- semná osnova, doprovodné materiály); hodnocení proběhne na základě předem daných kritérií

  B 4 Práce s médii, sledování aktuálního dění a kritické zhodnocení • na základě aktuálního dění, krátký (5 –10 min) vstup na začátku hodiny,

  písemný podklad a zdroj (konzultace)

  B 5 Dotazníkový průzkum • studenti ve skupině správně metodicky připraví, provedou a zpracují

  dotazníkový průzkum na téma, které se bude vztahovat k probíranému učivu (konzultace)

  B 6 Nápad • studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat

  vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy (konzul- tace)

  B 7 Příprava diskuze • po domluvě s vyučující příprava diskuze na dané téma (konzultace)

  B 8 Hodina dobrovolné práce pro neziskovou organizaci • písemná zpráva a potvrzení od neziskové organizace (konzulace)

  B 9 Dětský domov Pyšely • studenti se zúčastní alespoň jedné akce pořádané školou pro Dětský do-

  mov v Pyšelích

  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 • 5

  K 1 Kredity Zlatý nebo stříbrný kredit lze získat za práci na velkých projektech (Expedi- ce či umělecký projekt) či jinou mimořádnou aktivitu. Zlatý kredit student může použít ve všech podmínkových předmětech. Stříbrný kredit je určen jen do předmětu, pro který byl vydán. Kredity studenti získávají formou kartičky, kterou je pro zapsání nutné odevzdat učiteli daného předmětu.

  K 2

  Celkem 23 podmínek, z toho 7 povinných.

  Splnit počet podmínek splněno (podpis učitele)

  do 3. 11. 3

  do 17. 12. 8

  do 3. 3. 12 (povinně B2)

  do 26. 5. 18

  Co splním A podmínky B podmínky

  do 3. 11.

  do 17. 12.

  do 3. 3.

  do 26. 5.

  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 • 6

  * A 1 České země a Evropa na prahu 18. století – skupinový test po studentských kruzích • tento tematický okruh bude zopakován testem, v němž studenti

  prokážou znalost a porozumění základním pojmům, schopnost prostorové a časové orientace v daném tématu a dovednost ar- gumentace na základě znalosti faktů a souvislostí z předcházejí- cího roku (min. úspěšnost 60 %)

  IX

  A 2 Věk rozumu a disciplinace: Osvícenství a osvícenský absolutis- mus

  IX

  A 3 Velká francouzská revoluce a vznik USA X

  A 4 Vzestup a pád Napoleona Bonaparte, napoleonské války XI

  A 5 Evropa průmyslové revoluce a nacionálního „probouzení“ XII

  * A 6 Evropa a svět do 1. poloviny 19. století – souhrnné opako- vání • 3 podmínky z A2 – A5 za C; jednu lze nahradit tematicky stejnou

  B podmínkou

  A 7 Revoluce 1848 /1849 I

  A 8 Formování národních států a impérií II

  A 9 Evropa a svět na sklonku dlouhého 19. století III

  * A 10 Česká otázka a emancipační hnutí • zkoušení po studentských kruzích

  IV

  A 11 První světová válka a vznik Československa IV

  DĚJEPIS

 • 7

  * A 12 Evropa a svět do konce první světové války – souhrnné opakování • 4 podmínky z A7– A11 za C; dvě lze nahradit tematicky stejnou

  B podmínkou

  * B 1 Archives and Resources • students in pair choose a particular historical resources from one of Bri-

  tish or American digital archives and work out its analysis; the criteria of success will be specified in classroom

  * B 2 Portfolio • studenti si ukládají studijní materiály a vlastní zápisky do portfolia, které

  využívají k přípravě na písemná opakování a zkoušení

  B 3 Dokumentární film či filmová ukázka • studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film,

  který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otáz- ky pro spolužáky, které jim pomohou zapamatovat si důležitá fakta a události, o nichž film pojednává; stejným způsobem mohou zpracovat filmovou ukázku a všímat si, jakým způsobem je historická událost pre- zentována

  B 4 Pomůcky (mapy, přehledy, časové osy) • studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku dějepisu

  (např. nástěnná mapa, plakát představující souhrnně určité téma, časo- vá osa, slovníček odborn

Search related