Click here to load reader

Nervový systém I - uniba.sk · PDF file nel. Medzi tieto organely patria mitochondrie, peroxizómy ako aj komplexný systém tubulov, vezikúl a cisterien (vakuolárny aparát),

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nervový systém I - uniba.sk · PDF file nel. Medzi tieto organely patria...

 • Nervový systém I Morfologický a funkčný podklad signalizácie

  Skriptum pre študentov lekárskych fakúlt

  Boris Mravec

  Univerzita Komenského

  Bratislava 2013

 • Nervový systém I Morfologický a funkčný

  podklad signalizácie

  Boris Mravec

 • Mravec B.

  Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie

  SAP, Bratislava 2013, 89 strán

  Publikácia vznikla aj na podklade riešenia grantových projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-0007-10) Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt „Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (ITMS 26240120023)“, spolufinanco- vaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

  Publikácia je nepredajná, je voľne dostupná v pdf formáte.

  Jazyková úprava MUDr. Dagmar Maasová, CSc. Tlač FABER 2013 © Boris Mravec 2013

  Všetky práva v zmysle platného „autorského zákona“ patria autorovi.

  ISBN 978-80-89607-10-5

 • Nervový systém I Morfologický a funkčný

  podklad signalizácie

 • Autor

  doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava [email protected]

  Recenzenti

  doc. MUDr. Július Hájek, CSc. Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

  prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

 • Predhovor

  Vysokoškolský učebný text „Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie“, ktorý je určený predovšetkým pre študentov lekárskych, prírodovedec- kých a farmaceutických fakúlt, je koncipovaný ako úvod do štúdia funkcií nervového systému.

  Skriptum popisuje základné štrukturálne a funkčné charakteristiky neurónu od vzniku elektrického potenciálu na membráne neurónu, cez zmeny potenciálu, ku kto- rým dochádza v dôsledku pôsobenia podnetov, až po procesy spojené s prenosom a spracovaním nervových vzruchov v neurónoch a na úrovni neuronálnych okruhov.

  Pokiaľ nie je v texte uvedená bližšia špecifikácia, potom popis štruktúr a funkcií zložiek nervového systému vychádza z poznatkov platných pre nervový systém človeka, respektíve cicavcov vo všeobecnosti.

  B. M.

 • Obsah

  Bunky nervového systému � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1

  1. Neuróny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 Telo neurónu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 Cytoplazma a organely � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

  Bunkové jadro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 Plazmatická membrána � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

  Ribozómy a endoplazmatické retikulum � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Golgiho aparát a cisterny v blízkosti plazmatickej membrány � � � � � � � � 8 Mitochondrie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 Lyzozómy a peroxizómy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Cytoskelet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

  Výbežky neurónov � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Dendrity � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Axóny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

  Synapsy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Typy neurónov � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15

  2. Paraneuróny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

  3. Glia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Astrocyty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21 Oligodendrocyty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Mikroglia� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Ependým� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 Schwannove a satelitné bunky � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 Glia a obaly periférnych nervov a ganglií� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25

  Elektrofyziologické charakteristiky neurónov � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27

  4. Pokojový potenciál a excitabilita neurónov � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 Pokojový potenciál � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 Dráždivosť neurónu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33

  5. Stupňovaný potenciál a akčný potenciál � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 Stupňovaný potenciál � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 Akčný potenciál� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37

  Štrukturálne a funkčné zložky neurónov z hľadiska vzniku a prenosu signálov 39

  6. Receptívny segment a receptorový potenciál � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41 Dendrity a bunkové telo ako funkčná jednotka � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41 Receptívny segment periférnych senzitívnych neurónov � � � � � � � � � � � � � 42

  7. Iniciálny a vodivý segment � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43 Iniciálny segment a integrovaný potenciál � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43 Vodivý segment a nervový vzruch � � � � � � � � � � � � � �

Search related