Click here to load reader

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK- DI MALAYSIA

  • View
    6.116

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK- DI MALAYSIA

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKDI MALAYSIAUNIT 5

Objektif UnitPada akhir unit ini pelajar dapat: 1. menjelaskan kedudukan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia 2. menghuraikan perbezaan TASKA dan TADIKA 3. menjelaskan prosedur-prosedur penting dalam pendaftaran TASKA dan TADIKA 4. menjelaskan isu-isu berkaitan TASKA/TADIKA di Malaysia

Hasil Pembelajaran:Pada akhir unit pelajar dapat: 1. membuat perbandingan antara perkhidmatan TASKA dan TADIKA 2. mengenalpasti prosedur-prosedur penting dalam pengurusan TASKA dan TADIKA

PengenalanPerkhidmatan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia bermula - tahun 70an oleh KEMAS dan Jabatan Perpaduan. Akta Taman Asuhan - Kanak-Kanak 1984 dikuatkuasakanberdaftar - Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Akta Pendidikan 1996, dipinda dan telah memasukkan pendidikan prasekolah - komponen penting pendidikan dalam merealisasikan falsafah pendidikan negara.

(Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung, 1979. "Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya

Rousseau masa kanak-kanak di kalangan manusia adalah lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti haiwan. kanak-kanak memerlukan perlindunganmenyediakan persekitaran yang sihat dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebu

Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia

Perkembangan sistem pendidikan kanak-kanak telah wujud sejak sekian lama di Malaysia. Kebanyakannya lebih menjurus kepada pendidikan agama yang di laksanakan secara tidak formal di kampung-kampung. Pengajian AlQuran dan agama ini diajar kepada kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas oleh guru-guru agama. Selalunya kanak-kanak ini belajar mengaji Al Quran di rumah tok guru. Masa yang ditetapkan untuk mereka belajar mengaji Al Quran adalah mengikut kehendak tok guru

Pusat-pusat jagaan dan asuhan telah wujud bersama-sama dengan penubahan ladangladang getah dan kawasan perlombongan semasa pemerintahan kolonial Inggerismemberi tumpuan terhadap penjagaan kebajikan dan kesihatan kanak-kanak, hanya sedikit tumpuan diberikan kepada aspek keperluan pendidikan (educational needs).

Pusat-pusat jagaan dan asuhan ditubuhkan oleh pihak swasta bagi menampung permintaan ibu bapa yang bekerja untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka. Pusatpusat ini mengambil kanak-kanak dari umur beberapa bulan hingga 4 tahun atau 5 tahun.

agensi-agensi kerajaaan yang giat menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program-program pendidikan berkenaan ialah FELDA, FELCRA, RISDA, KEMAS, Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara, Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, universiti-universiti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Bandar dan Desa Sabah, Lembaga Letrik Negara dan Yayasan Sabah.

1990, seramai lebih kurang 490,700 orang dari jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun harus mendapat pendidikan prasekolah. Dari jumlah ini, dianggarkan seramai 269,450 orang kanak-kanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1991).

1996, Akta Pendidikan telah dipinda dan telah memasukkan pendidikan prasekolah di dalam sistem pendidikan negara dengan menekankan ciri-ciri keindividuan kanak-kanak melalui kurikulum kebangsaan prasekolah yang diperkenalkan pada tahun 2003

TASKA di Malaysia, ianya bermula apabila kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memperkenalkan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (pindaan 2006) yang memberi tumpuan kepada aspekaspek pendaftaran dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak bagi kanak-kanak. Setiap kanak-kanak berhak mendapat penjagaan dan pengasuhan yang sewajarnya tanpa diskrimanisai dan prejudi

Jenis Perkhidmatan yang ditawarkan dalam melaksanakan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak di MalaysiaJenis Perkhidmatan Umur KanakKanak Agensi Pendaftaran Kelayakan Pengasuh/Guru

TASKA

0-4 tahun

Jabatan Kebajikan SPM Masyarakat Malaysia Jabatan Pelajaran SPM/Diploma Negeri

TADIKA

4-6 tahun

Pendaftaran Institusi Setiap institusi Pendidikan Awal Kanak-Kanak adalah wajib didaftarkan sebagai sebuah institusi yang menawarkan perkhidmatan TASKA ataupun TADIKA mengkut Akta masing-masing yang telah dikuatkasakan. Kegagalan sesebuah institusi didaftarkan akan menyebakan kerajaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang pengabaian atau penganiayaan terhadap kanak-kanak.

Kurikulum Kurikulum yang digunakan di setiap institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah berasaskan amalan bersesuaian perkembangan yang menggunakan perkembangan menyeluruh sebagai elemen penting. Kanak-kanak yang berumur di bawah umur 4 tahun perlu diberi rangsangan untuk meningkatkan perkembangan menyeluruh mereka melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan menggunakan konsep belajar melalui bermain.

Isu Ketidakseragaman Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia

terdapatnya berbagai agensi yang terlibat di dalam mengendalikannya. Sehingga kini terdapat kira-kira 31 buah agensi kerajaan, separa kerajaan, sektor swasta dan pertubuhanbebas yang menganjurkan pusat pendidikan prasekolah

tahun 1984, Kementerian Pendidikan telah menghasilkan sebuah Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia . Sebanyak lapan garis panduan untuk pendidikan prasekolah telah dibentuk dan garis panduan itu telah diperkemaskan lagi pada tahun 198

garis panduan ini meliputi perkara-perkara seperti Pendidikan Ketatanegaraan, Pendidikan Kerohanian dan Moral, Penggunaan Bahasa Malaysia, Pendidikan Agama Islam, Perkembangan Fizikal, Perkembangan Sosio-Emosi, perkembangan kognitif dan perkembangan estetika dan daya kreatif.

Satu ulasan mengenai keadaan pendidikan prasekolah di Malaysia (New Straits Times, 22 Nov 1989:2) menunjukkan bahawa walaupun ada satu garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ketidakseragaman masih wujud. Ini adalah kerana 60% daripada TADIKA atau TABIKA yang ada di negara ini mempunyai kurikulum sendiri dan kaedah perlaksanaan yang berlainan. Kebanyakannya terlalu memberatkan aspek tertentu seperti perkembangan aspek lain seperti kerohanian dan moral. Namun demikian pada tahun 2003 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah dan telah dijadikan kurikulum wajib bagi setiap TADIKA samada dari agensi kerajaan mahupun pihak swasta. Walaubagaimanapun pendekatan yang digunakan boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian kanak-kanak.

Model Kurikulum Model kurikulum atau program prasekolah didapati berbagai-bagai Ada yang menggunakan model tradisional atau akademik dan ada yang menggunakan Model Froebel, Montessori, Piaget, Head Start, Perkembangan Menyeluruh, Kurikulum Terbuka dan Campuran dan pelbagai

kebanyakan prasekolah swasta menggunakan model tradisional dan ini dianggap menyeleweng daripada matlamat pendidikan awal kanak-kanak yang sepatutnya bertujuan untuk menggalakkan perkembangan psikososial, personaliti, moral dan potensi kanak-kanak. Prasekolah anjuran agensi kerajaan pula menekankan aspek sosiolisasi, perpaduan akhlak di samping aspek perkembangan kognitif.

Yuran Sumber kewangan TADIKA/ TABIKA agensi kerajaan adalah bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan tetapi jumlah itu sangat kecil. Pihak Swasta- Bayaran untuk menghadiri TADIKA adalah berbeza-beza.

Kelayakan Akademik dan Ikhtisas Guru Tenaga pengajar yang mengendalikan program latihan ini mempunyai kelulusan akademik dan ikhtisas yang berbeza-beza agensi ini mempunyai tenaga pengajar yang berkelulusan post graduate dalam pendidikan prasekolah yang lain pula hanya mempunyai latihan asas berhubung dengan pendidikan prasekolah Tidak ada koordinasi di antara agensi-agensi yang menjalankan latihan berhubung dengan kurikulum, taraf akademik tenaga pengajar dan jangka masa kursus yang dijalankan

Gaji guru Pembayaran gaji guru juga adalah berpandukan kepada kelayakan akademik yang di miliki oleh guru berkenaan. Tidak ada pelarasan gaji di antara guru-guru yang mengaja

Latihan Guru Latihan untuk guru-guru TADIKA atau TABIKA dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan. Di antaranya ialah KEMAS, Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara, FELDA dan lain-lain badan-badan khas dan agensi kerajaan dan pihak swasta . Guru-guru tersebut di kehendaki untuk menjalani pelbagai kursus yang menekankan kepada aspek pembelajaran dan pengurusan kanak-kanak. Terdapat juga sebilangan guru-guru TADIKA yang tidak mempunyai latihan khusus untuk mengajar.

Kemudahan-kemudahan Asas Fizikal Kemudahan asas fizikal di antara TADIKA-TADIKA adalah berbeza mengikut lokasi dan kemantapan kewangan agensi yang mengendalikan TADIKA tersebut. kemudahan-kemudahan asas yang di dapati di tadika adalah seperti bilik air, ruang permainan kanak-kanak, ruang makan dan ada sebahagiannya yang menyediakan kawasan untuk beriadah, berenang dan sudut-sudut bacaan dan ruang untuk berehat

Organisasi, Pengurusan dan Pentadbiran TADIKA Pengusaha TASKA/TADIKA mempunyai sistem pengurusan dan pentadbiran institusinya yang tersendiri Perbezaan-perbezaan dalam aspek pentadbiran ternyata dari segi bilangan unit atau bahagian yang terlibat dalam bidangbidang pengendalian TASKA/TADIKA Struktur organisasi pengurusan prasekolah juga adalah berbeza di antara satu sama lain

Pendaftaran dan Penyelarasan TASKA- Jabatan Kebajikan Masyrakat Malaysia TADIKA- Jabatan Pelajaran Negeri