of 34/34
INSTITUT PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (DTM 300) Disediakan Oleh FARAH NAJWA BINTI ASRI DPAK A1002143 KOHORT 9A (G3) 017-4722417 Disediakan Untuk PUAN HAJAH MAZNAH (PENSYARAH FALSAFAH PAK) 1

Falsafah awal kanak kanak

 • View
  12.002

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Falsafah awal kanak kanak

 • 1. INSTITUT PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK
  FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
  (DTM 300)
  Disediakan Oleh
  FARAH NAJWA BINTI ASRI
  DPAK A1002143
  KOHORT 9A (G3)
  017-4722417

  Disediakan Untuk
  PUAN HAJAH MAZNAH
  (PENSYARAH FALSAFAH PAK)
  28 DISEMBER 2010
  Penghargaan
  Bersyukur ke hadrat ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus falsafah pendidikan awal kanak-kanak pada masa yang telah ditetapkan. Saya, Farah Najwa binti Asri mengucapkan jtaan terima kasih kepada para pensyarah dan terutama sekali kepada pesyarah kursus ini kerana telah membantu dalam memberi maklumat sedikit sebanyak dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga pada ahli keluarga saya, terutamanya kepada kakak saya yang banyak membantu mencari maklumat untuk kerja kursus ini, serta para rakan yang secara tidak langsung turut membantu dalam menyiapkan tugasan ini.
  Saya telah merancang dengan teraturnya dalam menyiapkan tugasan ini. Pada permulaan saya mendapat tugasan ini, saya serta rakan-rakan telah bersama-sama mengumpul maklumat di perpustakaan. Disebabkan cuti semester hampir tiba, masa tidak mencukupi untuk kami mencari maklumat di perputakaan. Namun saya tetap meminjam buku berkaitan dengan tugasan untuk mencari maklumat lebih senang dirumah.
  Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini, secara tidak langsung dapat membantu saya mengulang kaji subjek ini. Saya juga mendapat gambaran yang semakin jelas mengenai falsafah pendidikan awal kanak-kanak. Fakta-fakta seperti ini perlu diketahui oleh saya sebagai bakal guru agar sesi pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan jayanya.
  Saya berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang
  mempunyai dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah penambahbaikan dan sejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi.
  1.0 SOALAN
  Huraikan bagaimana pengetahuan tentang falsafah dan falsafah pendidikan awal kanak-kanak membantu anda dalam perlaksanaan pendidikan awal kanak-kanak dengan lebih berkesan?
  1.1 PENGENALAN
  Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Menurut Socrates dalam kenyataannya, falsafah merupakan sesuatu yang diusahakan oleh setiap bangsa. Ini adalah kerana manusia secara semula jadinya mempunyai fitrah ingin tahu dan cenderung kepada kebenaran. Daripada itu, tradisi falsafah terbina oleh kelompok manusia yang mengadakan pendekatan yang berbeza terhadap falsafah. Sebagai contoh, dalam sesuatu tradisi falsafah, anggotanya akan mempunyai minat yang sama dalam sesuatu persoalan falsafah dan juga mempunyai pengaruh yang sama daripada seseorang tokoh falsafah. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan yunani, philosophia, yang bermaksud "cinta kepada hikmah". Sehingga kini, ahli-ahli falsafah masih belum mencapai kata sepakat mengenai takrifan falsafah. Malah ada yang mengatakan bahawa falsafah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditakrifkan. Ini adalah kerana sesiapa jua dapat berfalsafah tentang pengertian falsafah dan mengemukakan pelbagai pendapat yang berbeza-beza mengenai takrif falsafah di antara ahli-ahli falsafah itu sendiri. Pengertian falsafah dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh falsafah barat dan Islam seperti Socrates, Plato, Aristotle, Al Kindi, Al Farabi dan sebagainya. Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah pendidikan. Falsafah menjadi teras kepada sistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang digunakan, ciri yang hendak dicapai, kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan, ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum dalam sistem pendidikan. Menurut Abd Fatah Hasan, falsafah pendidikan merupakan suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah. Falsafah pendidikan adalah pecahan daripada falsafah umum pendidikan. Falsafah umum pula terdiri daripada beberapa falsafah seperti idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme. Secara umumnya falsafah idealisme memberi fokus kepada kepentingan pemikiran, jiwa dan kerohanian. Realisme pula ialah falsafah yang memandang alam kebendaan adalah sebagai realiti hidup. Pragmatismedibentuk oleh ahli falsafah Amerika Syarikat yang mempercayai bahawa manusia memperolehi pengetahuan hanya melalui pengalaman dan penyelesaian masalah. Falsafah eksistensialisme menjurus kepada falsafah yang bersifat individualistik kerana menekankan aspek manusia bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan kehidupannya. Daripada mazhab falsafah umum seperti yang telah dinyatakan telah melahirkan pelbagai falsafah pendidikan yang berasaskan kepadanya. Falsafah pendidikan terbahagi kepada empat iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Perenialisme membawa pandangan konservatif terhadap pendidikan kerana beranggapan bahawa prinsip pendidikan adalah tetap dan selalu berulangan. Esensialisme telah dibentuk oleh William C. Bagleymemberi tumpuan kepada usaha mengkaji semula perkara-perkara yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Progresivisme telah diasaskan oleh John Dewey di Amerika Syarikat yang beranggapan sekolah berperanan menyediakan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sentiasa berubah. Akhir sekali rekonstruksionisme menekankan kepada perubahan dan pembaharuan.
  2.0 FALSAFAH
  Secara umumnya, ciri-ciri falsafah adalah falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan juga tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Menurut Jimmy Wales, falsafah dapat dikategorikan kepada 5 bidang, iaitu Metafizik yang merupakan bidang falsafah yang memikirkan tentang kewujudan, ia juga membawa maksud satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.. Epistemologi yang merupakan bidang falsafah ini memikirkan tentang ilmu pengetahuan. Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains dan logos yang bermakna keterangan. Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu. Etika adalah bidang falsafah yang memikirkan tentang kemoralan manusia. Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu Meta ethics, Normative ethics, Applied ethics. Logik adalah satu bidang falsafah yang mengkaji penaakulan manusia dan bidang yang terakhir ialah Estetika iaitu bidang falsafah yang memikirkan tentang keindahan Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling dan kehidupan. Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. Secara kasarnya, falsafah boleh dibahagikan kepada dua tradisi, antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Bagi tradisi falsafah di Afrika, ia masih dianggap terlalu kabur dan asing bagi kebanyakan orang. Falsafah barat merupakan satu tradisi falsafah yang laku untuk kawasan Eropah, Amerika termasuk latin Amerika, dan juga di Timur Tengah. Falsafah Islam biasanya termasuk juga ke dalam tradisi ini. Falsafah timur pula merujuk kepada tradisi falsafah daripada Benua India dan juga daripada timur jauh seperti China, Korea, dan Jepun.
  Menurut kepada Prof. Madya Dr. Mastura Badzis yang merupakan Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan ilmu atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang (Department of Education and Science, 1990).
  Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlak perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam roh dan jiwanya. Kalau sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya di aras pengetahuan tanpa adanya penyemaian aqidah dan pemantapan akhlaq, maka sudah pastilah nilai penghayatannya kontang dan proses aplikasinya tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan inteleknya tetapi pencapaian tinggi yang hakikatnya dalam ruang lingkup yang sempit yang hanya didasarkan kepada ketinggian pencapaian akademik sedangkan dari aspek-aspek yang lain ia pincang dan tiada keseimbangannya. Maka jika inilah yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, ini bererti pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang.
  Dalam falsafah pendidikan kanak-kanak ini dapat diertikan kepada beberapa cara untuk ditafsirkan iatu siapa, bagaimana dan proses pendidikan tersebut. Kanak-kanak dianggap sebagai unfinished adult dan sentiasa memerlukan bimbingan moral sepenuhnya dari keluarga, penjaga mahupun persekitaran disekeliling mereka. Dalam erti kata lain, segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu
  pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur, mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Secara logiknya, pendidikan itu sepatutnya bermula sejak dalam kandungan sampai mati. Pendidikan sangat penting di masa akan datang dan membantu dalam mencari pekerjaan. Pendidikan mungkin bermula sebelum lahir seperti diharap oleh sesetengah penjaga yang memainkan muzik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ini akan berkesan (mengajar) bayi mereka sebelum kelahiran. Ahli keluarga mempunyai kesan pembelajaran yang amat mendalam seharusnya lebih mendalam dari yang disedari mereka walaupun pengajaran ahli keluarga berlaku secara tidak rasmi. Menurut falsafah pendidikan, proses penceraian minda merupakan dimensi ulung dalam penerokaan khazanah umum. Tanpa kesanggupan daya fikir untuk terus berganjak, inovasi dan fikrah masyarakat tidak mampu bersaing diatas podium global. Walau apa pun, dalam menongkah gulungan ombak modenisasi yang kini menyusup ke galur globalisasi, elemen falsafah tidak seharusnya dimanipulasikan. Falsafah di sini merujuk kepada Falsafah Pendidikan (FP). Ironinya, falsafah merupakan metodologi yang paling utama dan tertinggi dalam dunia pendidikan. Unsur Penting Dalam Falsafah Pendidikan Negara adalah Menjadi warga Negara Malaysia yang baik seperti Warga Malaysia mesti menjadi contoh yang baik melalui kepercayaan kepada Tuhan, berkhlak mulia, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan juga Negara. Kedua mempunyai unsur intelek seperi unsur intelek mengambil kira aspek hikmah, iaitu ilmu yang boleh membawa kebenaran dan kebaikan kepada orang ramai. Yang ketiga mempunyai unsur rohani dan emosi, unsur ini merangkumi aspek ketuhanan, keagamaan, kemantapan jiwa, penghayatan nilai-nilai murni, berbakti kepada masyarakat dan berkorban apa sahaja. Keempat pula unsur jasmani, unsur jasmani merujuk kepada kecergasan fizikal, kesihatan diri, dapat menggunakan tenaga untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Kelima memperkembangkan potensi individu, potensi adalah bakat dan kebolehan diri seseorang yang dianugerahkan Allah SWT meliputi aspek intelek, rohani, jasmani, dan juga social yang mana boleh dicungkil dari semasa ke semasa. Keenam pula perlu menyeluruh dan bersepadu, Potensi diri dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Dan yang terakhir perlu menjadi insan yang seimbang. Seperti sesorang itu dapat beribadah kepada Allah SWT dengan keseimbangan sifat-sifat seperti akal yang sihat baik dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial. Pada amnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Berdasarkan huraian di atas, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Sepertimana yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Justeru, agak penting bagi kita mempunyai falsafah pendidikan tersendiri. Menyedari hakikat tersebut, maka pada tahun 1998, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. Kini FPN dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Dari sudut sejarah, falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi.
  Menyedari hakikat tersebut, maka pada tahun 1998, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. Kini FPN dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Dari sudut sejarah, falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi.KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi
  "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
  Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia. FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti. Berlandaskan kepada FPK yang telah dinyatakan, maka Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1982). Ini adalah kesinambungan daripada Matlamat Pendidikan Negara iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain, Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut, percaya kepada tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu, dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum.
  3.0 FALSAFAH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
  Falsafah itu sendiri menerangkan tentang satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum. Ini bermaksud kenyataan tentang suatu pemikiran terhadap persoalan yang timbul dalam setiap masa. Bahkan, dalam falsafah pendidikan kanak-kanak itu sendiri ada menyatakan bahawa pendidikan awal untuk kanak-kanak merupakan proses yang berterusan dan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak. Bagi saya, falsafah ini boleh membantu dalam pelaksanaan pendidikan awal bagi kanak-kanak kerana kanak-kanak merupakan individu yang muda dan aktif. Minda mereka juga boleh menerima sebarang pelajaran dan pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Dalam satu kajian menunjukan hampir 90% perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan pantas semasa mereka berumur di bawah 4 tahun. Ini membuktikan bahawa peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah tempoh formatif dan merangkumi detik-detik kritikal dalam pembangunan seseorang individu. kanak-kanak cenderung belajar semenjak dalam kandungan hingga mereka berumur bawah 4 tahun kerana kajian menunjukan mengenai perkembangan awal kanak-kanak khususnya di bawah umur 4 tahun menjelaskan bahawa otak kanak-kanak mengandungi 100 bilion sel saraf (neuron) yang mana akan membina perhubungan (sinaps) apabila sel-sel dirangsang. Falsafah dan kajian ini menunjukan, ini dapat membantu dalam perlaksanaan pendidikan awal kanak-kanak dengan lebih berkesan.
  Merujuk falsafah pendidikan kanak-kanak, kanak-kanak cenderung belajar semenjak dalam kandungan hingga mereka berumur bawah 4 tahun dan perlu dibentuk dan dididik sejak awal. Falsafah ini membantu dalam perlaksanaan pendidikan awal untuk kanak-kanak kerana kanak-kanak individu yang tidak mengenal dan perlu dibimbing. Secara rasionalnya, kementerian pendidikan juga telah menyediakan Keperluan Dasar Yang Komprehensif dengan mewujudkan Dasar Pendidikan Awal untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Sehingga kini, masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan asuhan dan didikan awal kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. Dengan yang demikian, kewujudan Dasar ini adalah penting bagi menentukan hala tuju Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak (program ADAK). Sekarang dengan adanya taska dan tadika dapat membantu ibu bapa untuk menghantar kanak-kanak untuk mengetahui cara pembelajaran dengan lebih berkesan. Contohnya, kebanyakan ibu bapa lebih banyak menghantar anak mereka di tadika atau taska bagi memastikan anak-anak mereka terjaga, serta mengetahui secara menyeluruh dan memberi fokus kepada pendidikan intelek, rohani, emosi, sosial, dan jasmani. Kanak-kanak yang menghadiri pendidikan awal kanak-kanak biasanya mengikuti pendidikan sama ada separuh hari atau sepenuh masa di pusat-pusat asuhan kanak-kanak atau tadika anjuran kerajaan atau swasta. Dengan adanya perlaksanaan dasar ini dan falsafah pendidikan kanak-kanak yang rasional, memberi keberkesananya terhadap pendidikan awal kanak-kanak.
  Dalam salah satu falsafah pendidikan awal kanak-kanak, ada menyatakan bahawa kanak-kanak dapat belajar dengan baik melalui bermain. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian seperti masalah komunikasi, kemahiran sosial dan pemikiran kritis dan kreatif. Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. Naluri kanak-kanak suka bermain pada waktu yang sama mereka belajar menerusi bermain. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza. Main bagi orang dewasa ialah untuk beriadah. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak, badminton dan golf. Main pula bagi kanak-kanak dua perkara akan berlaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanak-kanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu, mengikut MILDRED PARTEN (1932) beliau menkategorikan main social kepada enam peringkat iaitu, pertama, perlakuan tidak menentu seperti kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Kedua, main sendirian seperti kanak-kanak bermain sendirian, tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Ketiga, main pemerhatian iaitu kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Keempat, main selari seperi tidak ada interaksi, permainan yang sama. Kelima, main asosiatif iaitu kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main dan yang terakhir main koperatif iaitu kanak-kanak ini bermain dalam bentuk social dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. Mengikut SARA SMILANSKY (1968) beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. Kategori main mengikut Smilansky seperti main berfungsi iaitu kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. Main konstruktif seperti kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek. Main dramatika seperti kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi dan main dengan peraturan seperti kanak-kanak ini bermain melibatkan penerimaan pandangan, mengubahsuai peraturan dalam permainan. Salah satu cara pembelajaran iaitu melalui kaedah cuba jaya iaitu dengan cara menggunakan akal dan fikiran untuk menghadapi pelbagai situasi. Selain itu, guru perlu menarik perhatian kanak-kanak sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sebenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Selain itu, perlu juga menyediakan pembelajaran melalui pengalaman sendiri hand-on activities yang juga merangkumi manipulasi dan pelbagai bahan untuk kanak-kanak menjadi lebih gembira dan berminat untuk belajar. Kanak-kanak lebih senang melakukan perkara yang mereka suka, dengan cara itu kanak-kanak lebih mudah memahami pembelajaran yang diajar. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, seperti yang di katakan oleh DRS. KHALID BIN JONIT, PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR, guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan memerhati seperti tarik perhatian kepada pelbagai objek, kasifikasi seperti galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut criteria, eksperimen seperti kemukakan soalan seperti Apa akan jadi?, menjangka seperti cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku, menyoal seperti tanyakan soalan terbuka seperti Mengapa kamu fakir.., penyelidikan seperti tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklumat, dan komunikasi seperti jelaskan pengalaman. Selain itu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini berkesan kerana ia meninggalkan beberapa faedah iaitu menggalakkan perkembangan kognitif, menggalakkan perkembangan fizikal, menggalakkan kestabilan emosi, menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial, menggalakkan perkembangan bahasa, menggalakkan kreativiti dan memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak.
  Dalam melaksanakan pendidikan awal kanak-kanak, pelbagai dasar telah diatur oleh kementerian pendidikan termasuk, setiap taska atau tadika perlu diadakan kurikulum supaya mempunyai matlamat awalan untuk dicapai sebelum memulakan pembelajaran dengan lebih menarik. Pendidikan itu penting dalam melahirkan generasi muda yang cilik ilmu dan dinamik. Falsafah ini membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran supaya penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai perlu ada dan diberikan sebaik yang mungkin di institusi persekolahan. Sebenarnya terdapat dua jenis kurikulum utama iaitu kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal ialah rancangan di mana aktiviti pembelajaran dijalankan supaya matlamat atau objektif pendidikan dan sekolah tercapai. Ia merupakan satu set dokumen untuk dilaksanakan yang mengandungi hal sebenar yang berlaku di bilik darjah dan apa yang telah disediakan dan dinilai. Kurikulum tersembunyi pula merupakan sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Ia mungkin disebut sebagai kurikulum tak rasmi atau terlindung atau tak formal. Kurikulum ini dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi. Ia merupakan perlakuan dan sikap yang dibawa ke dalam bilik darjah dan sekolah. Kemahiran menjalankan aktiviti dimana, kanak-kanak diasuh untuk mengenal pasti dan mempraktikkan kemahiran merancang dan menjalankan pelbagai aktiviti yang mencabar dan menggembirakan untuk meningkatkan potensi kanak-kanak. Murid menjalankan aktiviti perkembangan bahasa iaitu bercerita, membaca, menulis dan menaakul. Murid juga didedahkan tentang perkembangan sosio-emosi seperti nyanyian, main peranan dan lawatan. Perkembangan fizikal, kognitif, estetika dan daya kreatif juga diberi penekanan dalam menjalankan pelbagai aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Aktiviti ini termasuk pergerakan motor, prasains, pramatematik, lukisan, kraftangan dan muzik. Mereka juga mempraktikkan hubungan mesra dengan kanak-kanak, ibu bapa dan masyarakat setempat. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting. Ia akan meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Program PERMATA telah pun menggubal Kurikulumnya tersendiri serta dinilai melalui ujian kajian pemakaiannya di kalangan kanak-kanak di Pusat-pusat PERMATA. Hasilnya adalah memberangsangkan dalam pembangunan awal kanak-kanak secara holistik, meliputi pendidikan, pengasuhan, nutrisi dan kesihatan. Oleh itu, Kurikulum PERMATA telah dipersetujui dijadikan sebagai garis panduan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. Dengan cara ini, kanak-kanak dapat mengikuti pembelajaran dengan teratur dan berkesan.
  Selain itu menurut falsafah pendidikan awal kanak-kanak, kanak-kanak hanya akan belajar apabila mereka bersedia kerana setiap kanak-kanak tidak boleh di paksa melakukan sesuatu diluar kemampuan mereka. Contohnya seperti memaksa mereka memulakan pembelajaran sebelum mereka bersedia, kerana itu tumpuan bagi setiap pembelajaran tidak dapat difokus dengan bersungguh-sungguh. Setiap guru perlu mengetahui sama ada setiap kanak-kanak itu sudah bersedia ataupun belum untuk memulakan pembelajaran. Setiap kanak-kanak juga diberi kebebasan mengikut cara sendiri tetapi yang bertujuan dan bermakna serta membimbing mereka kearah kumpulan. Contohnya seperti, membimbing kanak-kanak untuk berfikiran positif, pandai bergaul sesama sendiri, tidak menyendiri, mengetahui tentang persekitaran dan bijak menguasai pembelajaran. Pengalaman pembelajaran yang positif, di samping persekitaran emosi, fizikal dan intelektual yang ceria dan gembira akan memberi impak ke atas perkembangan otak kanak-kanak melalui pembentukan lebih banyak sinaps yang seterusnya akan berkekalan. Perkembangan ini akan mempengaruhi pembangunan ilmu kognitif, kemahiran sosial, pertuturan dan bahasa ketika kanak-kanak tersebut dewasa kelak. Kanak-kanak berpuas hati dan yakin apabila dapat melakukan perkara yang diminati dahulu dengan mencapai kemahiran menerusi daya usaha sendiri, kanak-kanak perlu menyesuaikan diri dengan rakan sebaya, keluarga dan ahli komuniti persekitarannya. Guru di prasekolah perlu memupuk nilai-nilai rohani dan moral yang sesuai dengan peringkat kefahaman kanak-kanak supaya diamalkan semasa berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan kita mengetahui bahawasanya kanak-kanak telah dianugerahkan dengan kebolehan semula jadi untuk belajar. Walaubagaimanapun, bagi sesetengah kanak-kanak, ini merupakan cabaran yang lebih sukar berbanding yang lain. Ketidakupayaan pembelajaran adalah apabila seseorang itu mempunyai kesukaran pembelajaran akibat gangguan neurologi yang menjejaskan bagaimana maklumat diterima, diproses atau berhubung di dalam otak, menyukarkan dirinya untuk memperoleh dan menyimpan maklumat. Kerana itu kita perlu memupukkan semangat kerjasama untuk mengajar kanak-kanak kerana dengan cara begitu, keberkesanan pembelajaran mereka lebih tinggi dan mereka juga lebih bersedia untuk memulakan pembelajaran dan pelajaran.
  Selain dari itu, menurut falsafah pendidikan awal kanak-kanak, kanak-kanak juga merupakan seorang insan yang unik dan kreatif. Kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang unik dan istimewa tersendiri mengikut citarasanya. Kanak-kanak mempunyai keunikan yang istimewa dimana ia akan berubah mengikut tahap-tahap yang ditetapkan secara semulajadi dan seterusnya mewujudkan keseimbangan terhadap kanak-kanak tersebut, ini juga menunjukkan kita bahawa alangkah indahnya kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Pendidikan sebenar perlu membantu kanak-kanak memahami sifat semulajadinya sebagai insan yang kreatif. Seperti teori Piaget dan Vygotsky dalam pengajaran dan pembelajaran, adalah berfaedah jika guru menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak. Murid juga seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahan dan alatan yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti bermain dan aktiviti seni. Teori Kecerdasan Pelbagai Dan Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak oleh Gardner (1993) menganggap semua kanak-kanak berpotensi berfikir secara kreatif. Pada peringkat awal, kanak-kanak sentiasa melintasi sempadan-sempadan norma ketika asyik bermain atau apabila tekun melakukan sesuatu aktiviti. Menurut Gardner (1999), kreativiti kanak-kanak boleh ditingkatkan melalui cara-cara berikut seperti pendedahan awal kepada individu lain yang selesa mengambil risiko dan yang tidak mudah mengalah, memberi peluang untuk cemerlang dalam sekurang-kurangnya satu aktiviti atau bidang yang diceburi, menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar supaya murid sentiasa berada pada tahap kecemerlangan, membentuk hubungan dengan rakan sebaya yang rela diuji dan tidak takut gagal, menyediakan persekitaran keluarga yang menggalakkan atau mewujudkan hubungan toleransi terhadap sifat kanak-kanak yang gemar mencabar autoriti. Selain itu kanak-kanak mudah terpesona dan berpuas hati dengan benda-benda kecil, dari semut di lantai, cicak di siling, sehinggalah kapal terbang di awanan. Mereka mudah terpesona dengan semua benda-benda yang dipandang remeh oleh orang dewasa, kanak-kanak seorang yang unik dan kreatif sehinggakan perkara yang tidak dinampak oleh orang dewasa, diambil tahu oleh mereka yang masih kecil. Kerana itu bagi saya, ia berkesan apabila kita memberi peluang kepada setiap kanak-kanak untuk menunjukkan bakat yang sedia ada didalam diri kanak-kanak kerana setiap kanak-kanak mempunyai keinginan tersendiri untuk memperlihatkan keunikan dan kreatifnya mereka.
  Selain itu, menurut falsafah pendidikan awal kanak-kanak, interaksi adalah kata kunci pada pembelajaran awal. Kanak-kanak belajar paling baik apabila berpeluang berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti interaksi semasa bermain merupakan pengalaman penting yang perlu diperolehi oleh kanak-kanak. Memberi peluang kanak-kanak bermain menggalakkan berfantasi, interaksi sosial dan budaya di samping perkembangan bahasa. Berusaha mempunyai keseimbangan antara pembelajaran arahan guru dan pembelajaran inisiatif kanak-kanak. Vygotsky.telah menyatakan bahawa telah membuat kajian bahawa persekitaran, budaya dan kebolehan berkomunikasi secara interpersonal banyak membantu perkembangan dan interaksi kanak-kanak. Melalui interaksi kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai budaya, gaya pertuturan, penulisan dan pelbagai simbol pengetahuan. Ini dapat membantu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Perkembangan kanak-kanak boleh meningkat melalui interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran. Perkembangan adalah proses berterusan dan hasil kematangan serta menggalakan pembelajaran aktif melalui objek konkrit. Piaget menjelaskan tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Pertama, melalui interaksi sosial iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Bahasa, tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperolehi dengan cara sedemikian.Kedua, melalui pengetahuan fizikal iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. Pengetahuan ini diperolehi melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulatan dan segi empat sama, keras dan lembut, panas dan sejuk. Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. Ketiga, melalui logikal-matematik yang meliputi konsep nombor, klasifikasi, masa, hubungan ruang dan keabadian. Pada saya cara ini berkesan apabila kanak-kanak pandai berinteraksi dan mengetahui perihal persekitaran dan pandai menjaga diri dari orang yang cuba untuk mengambil kesempatan. Contohnya seperti zaman sekarang iaitu kes jenayah seperti, menculik, merogol dan menjual kanak-kanak tersebut di luar negara. Perkara seperti ini kanak-kanak perlu mengetahui siapa yang beinteraksi dengannya.
  Selain itu, menurut falsafah pendidikan awal kanak-kanak pembelajaran perlu konstruktif. Konstruktivisme membawa maksud falsafah membina. Ia digunakan dalam bidang psikologi, falsafah, teknologi, pengajaran, sains, matematik dan pendidikan moral.Tokoh-tokoh yang pernah memberi sumbangan kepada teori konstruktivisme termasuk Piaget (dari perspektif kognitif dan perkembangan ) Bruner, Vygotsky, Dewey (1933), Goodman (1984) dan Gibson (1977). Perspektif konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh membantu kanak-kanak membina ilmu pengetahuan dan bukannya penyiaran pengetahuan. Mengikut Piaget dan Vygotsky, kanak-kanak perlu membina kefahaman sendiri melalui aktiviti dan perbincangan, daripada hanya menghafal jawapan yang betul, kanak-kanak akan lebih mengingat melalui penemuan sendiri kerana membina daripada pengalaman lepas dan mengaitkan dengan yang diperolehi dan kerana mereka yang mendapatnya sendiri. Kanak-kanak akan lebih mengingat melalui penemuan sendiri kerana membina daripada pengalaman yang lepas dan menggaitkan dengan yang diperolehi dan kerana mereka yang mendapatnya sendiri. Selain itu, sifat ingin tahu semulajadi akan membuatkan mereka mahu mencari jawapan dalam sesuatu perkara. Kanak-kanak juga perlu dicabar dan balajar meneroka segala kemungkinan yang bakal terjadi. Teori konstruktif berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik darjah. Guru seharusnya menerima murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran tanpa menafikan hak mereka di dalam mengutarakan sebarang pendapat mahupun idea yang berkaitan dengan pembelajaran pada waktu itu..keadaan ini secara tidak langsung menjadi penyokong kepada minat murid dalam pembelajaran dan akan terhapusnya situasi keterasingan di kalangan pelajar dan murid-murid sendiri.Kefahaman murid terhadap fakta akan lebih berkesan dan mantap dengan mengabung jalinkan antara pengalaman sedia ada dan fakta yang sedang dibina. Selain dari itu guru perlu mengelakkan diri dari beranggapan bahawa minda murid sebagai tin kosong yang hanya cukup diisi dengan fakta dan pengetahuan baru sebaliknya mengambil kira, menilai, mengukur keterlibatan dan kefahaman mereka dalam mengembangkan maklumat yang disampaikan sewaktu proses P&P.Peranan guru sebagai pembimbing dan fasilitator juga dapat membantu dalam mengawal disiplin para pelajar dengan baik. Di dalam menghadapi situasi di mana kewujudan murid yang enggan melibatkan diri di dalam aktiviti P&P,Golongan pendidik seharusnya lebih kreatif dalam mempelbagaikan aktiviti serta mengajukan pelbagai persoalan sebagai ransangan terbaik sebagai jaminan keterlibatan aktif murid-murid dalam menemukan idea-idea terbaru.Melaui teori konstruktif ini kita tidak lagi melihat aktiviti P&P berpusatkan murid. Bagi saya, cara ini berkesan kerana, konstruktif adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk kanak-kanak belajar untuk belajar (learn how to learn) dengan membina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing. Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Sebagai seorang pendidik keadaan ini menuntut agar lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak kanak-kanak secara individu, konstruktivisme merupakan suatu anjakan yang perlu diaplikasikan bertujuan untuk memberi peluang dan membuka ruang kepada kanak-kanak di dalam merialisasikan dalam kehidupan seharian mereka dan menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.
  KESIMPULAN
  Daripada apa yang dlihat, kesimpulan yang boleh saya buat ialah falsafah ialah ilmu istimewa yang cuba menjawab masalah atau persoalan yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan biasa (knowledge). Ia adalah hasil dari daya usaha manusia dengan akal yang rasional, kritis dan integral untuk menganalisa objek-objek seperti hakikat alam semesta, kemanusiaan dan ketuhanan. Falsafah juga merupakan ilmu induk, sementara ilmu-ilmu lain adalah bahagian-bahagiannya. Kerana itulah kita dapati dalam sejarah perkembangannya berbagai definisi, skop dan sebagainya telah diberikan. Meskipun terdapat beberapa perbezaan kecil pentakrifannya di kalangan ahli falsafah, namun ia tetap selari dan saling menguatkan. Perbezaan ini seringkali dipengaruhi oleh kelainan disiplin ilmu, aliran pemikiran serta latar belakng ahli falsafah itu sendiri. Sekiranya dilihat dari segi sistem yang telah disediakan dan dilaksanakan selama ini, terdapat usaha yang gigih untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Sekiranya ditinjau secara halus dari segi hasil dasar dan sistem pendidikan kebangsaan, seharusnya ia mampu mengeluarkan pelajar yang berilmu, bermoral (akhlak), beradab dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warganegara yang cukup baik. Namun terdapat pelbagai masalah moral, disiplin dan kelemahan akademik dalam kalangan sebilangan besar pelajar Melayu, terutamanya dari luar bandar. Kesimpulannya, jelas terbukti bahawa sekiranya setiap pendidik berpegang kepada FPK dalam menjalankantugas dan tanggungjawab profesional mereka, sudah pasti matlamat dasar pendidikan negara akan menjadi satu kenyataan, dan bukan hanya satu impian sahaja. alsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi kayu pengukur untuk menentukan hala tuju kepada sistem pendidikan kebangsaan. Falsafah yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah di harap mampu menjayakan hasrat murni kerajaan untuk melahirkan insan yang berkualiti. Untuk menerapkan unsur-unsur falsafah dengan berkesan di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru perlu memahami sepenuhnya ilmu falsafah dan akhirnya barulah guru-guru dapat menguasaidan menyalurkannya ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan penerapan unsur-unsur falsafah pendidikan yang lebih jelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran, maka segala aspirasi dan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. Maka, hasrat untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan dan seimbang dari aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi kenyataan.
  Di sini jelas bahawa, pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu. Jika taraf pendidikan individu sempurna, maka lahirlah masyarakat madani progresif yang akan membina entiti negara bangsa yang berdaulat di rantau global. Jika taraf pendidikan pincang, sudah tentunya masyarakat negara kita tidak mempunyai jati diri yang unggul dan mantap. Efektifnya, kita akan ketinggalan diera perkampungan global pada hari ini yang penuh dengan rempah ratus bayu pembaharuan. Untuk itu, kita mestilah sentiasa bersiapsiaga jika ingin terus mengatur derap langkah menuju ke puncak jaya lebih-lebih lagi kita akan berdepan dengan arus globalisasi. Walaubagaimanapun, hasrat untuk melahirkan generasi intelek yang mantap dan unggul serta dinamik hanya akan menjadi khayalan jika semua pihak tidak bersatu hati menjayakan hasrat murni negara tercinta. Sebagai kesimpulan dari kertaskerja ini, saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( ) yang berasal dari perkataan tafula ( ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut, mudah rosak dan sensitif. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga, diasuh dan dididik dengan rapi, teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat, kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka, membelai, memeluk dan mencium anak-anak. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulama yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini, menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. Imam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut, sesungguhnya anak-anak kita adalah permata. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan amarah akan membekukan jiwa yang lembut. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih, yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian, yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Inilah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anak-anak. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s.a.w, para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak. Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan, maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya, malas, terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahatWallahualam
  RUJUKAN :
  Mohd. Saleh Lebar(1996).Perkembangan dan Haluan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.
  Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -Penerbit USM, 2007
  Surayah Zaidon, Jabatan Bahasa, Maktab Perguruan Islam
  DRS. KHALID BIN JONIT, PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR
  Prof. Madya Dr. Mastura Badzis yang merupakan Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara
  Rujukan internet : http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/falsafah-pendidikan , http://www.slideshare.net/arthurjeo/1-asas-falsafah-pendidikan-kebangsaan , http://www.mindamadani.my
  Cik Cheong Sau Kuan, Ahli Psikologi Klinikal.
  Drs. Sidi Gazalba
  Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. 2004. Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise.