PEC 2007 Catala

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PEC 2007 Catala

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  1/24

  NDEX

  pgina

  I) INTRODUCCI........................................................................... 2

  II) PRINCIPIS DIDENTITAT I OBJECTIUS.................................. 5

  III) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE FUNCIONAMENT..... 16

  IV) MEMORNDUM....................................................................... 24

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  2/24

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  3/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  certa distncia, les mares superen en els estudis previs als universitaris iels pares ho fan en els universitaris.

  - La llengua predominant entre les famlies de lalumnat s elcastell, un 58%. Noms un 9% tenen el catal com a llengua familiar,

  superat el seu s per les altres llenges, un 19%, dada prou significativa ique sha de tenir en compte a lhora de la prctica educativa.

  - El castell s la llengua considerada com a ms important entreles famlies que tenen fills i filles al collegi. El catal es veu superat enquant a importncia per la llengua anglesa, dada prou significativa.Lacceptaci del catal es troba a nivells semblants als de lestudi realitzatlany 1995.

  - La majoria dels pares i mares troben necessari un contacte amb eltutor/a del seu fill/a. Un 80% veu necessari entrevistar-se una vegada al

  mes o com a mnim desprs de cada avaluaci. Un 16% esperarien a queel tutor els truqus o ho farien noms una vegada durant el curs. Capmare o pare respon que no fa falta.

  - Del total de pares i mares que treballen 86% , el 48% sn pares iel 38% sn mares. Per si ens fixem en la variable destabilitat laboral, ladiferncia entre homes (63%) i dones (37%) augmenta considerablementfins als 26 punts.

  - En quant al nivell dingressos, les dades ens donen una situacieconmica mitjana amb un 45% de persones que guanyen ms de 18000euros a lany. La resta es situa per sota dels 18000 euros. Aquesta dadasempre t un marge derror alt considerant el tipus de pregunta.

  - El 70% de les famlies han optat per la compra duna vivenda. Aixens dona un alt ndex destabilitat en les famlies tot i que probablementest influenciat per la dinmica prpia de leconomia del pas en aquestaspecte.

  - La majoria dels habitatges sn duna grandria mitjana, el 45% essituen entre 80 i 120m2. Els menors de 80m2 fan un 37% dels enquestats.

  - Prcticament el 100% de les famlies enquestades pensen que spositiva la convivncia dels seus fills i filles amb alumnat de NecessitatsEducatives Especials. Aquest s un aspecte molt positiu i una de lessenyes didentitat del collegi Guillem de Montgr.

  - En quant a la convivncia amb altres cultures, el 75% pensa ques positiu i el 19% opina que no s ni positiu ni negatiu. Noms un 5% deles famlies es sent preocupat. No sha de baixar la gurdia en aquestaspecte i continuar treballant la incorporaci i lacceptaci de ladiversitat.

  3

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  4/24

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  5/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  II) PRINCIPIS DIDENTITAT I OBJECTIUS

  Principi 1 INTERCULTURALITAT

  La Nostra Escola desenvolupar una Educaci Intercultural basada enla solidaritat, la diversitat i el respecte als drets humans des de lanostra realitat cultural i lingstica.

  Objectius

  A) Fomentar actituds de respecte des de lmbit de la igualtat a travs del dileg.

  B) Possibilitar un ambient escolar afavoridor per a qu existeixi una convivnciacultural real basat en el respecte tant individual com collectiu.

  C) Introduir en el Currculum continguts de la cultura autctona i altres queconviuen al Centre.

  D) Incorporar a la Programaci dAula estratgies metodolgiques quepossibiliten laprenentatge cooperatiu.

  E) Impulsar la integraci dels diferents grups socials a la societat, respectant elsseus trets diferencials, a travs de projectes que desenvolupi el Centre (per ex.:Pla de Convivncia, PAT, Setmana de la Convivncia Intercultural...).

  5

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  6/24

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  7/24

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  8/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  Principi 4 CONFESSIONALITAT

  La Nostra Escola s aconfessional davant qualsevol ideologia

  religiosa, respectant les creences personals dels membres queconstitueixen la comunitat educativa.

  Objectius

  A) Respectar qualsevol ideologia religiosa dins el respecte dels Drets HumansInternacionals.

  B) Renunciar al proselitisme, sectarisme i adoctrinament religis.

  C) Informar amb objectivitat sobre les possibles manifestacions religioses.

  D) Facilitar a lEscola la presncia de diferents religions com a conseqnciadels convenis establerts per la Conselleria dEducaci i Cultura.

  Principi 5 ATENCI A LA DIVERSITAT

  La Nostra Escola exerceix com dret i deure de totes les persones elrespecte a les diferncies, evitant qualsevol situaci segregacionista

  que pugui ser motivada per raons de raa, cultura, sexe, discapacitat(fsica, psquica i/o sensorial), personalitat, religi...

  Objectius

  A) Fomentar el debat intern a la comunitat educativa sobre "educar per a ladiversitat".

  B) Avanar, amb ajuda de lAdministraci i altres institucions, a les estructuresorganitzatives de gesti, dmbit curricular i metodolgic que faciliten

  latenci a la diversitat de lalumnat.

  C) Adaptar els programes en funci de les necessitats personals diferenciades.

  D) Educar en el dret al respecte a la diferncia i a la no discriminaci per rasocial, econmica, tnica...

  E) Eliminar les barreres arquitectniques tenint en compte tota la comunitateducativa.

  Nota: Aquests Objectius no es podran assolir totalment si lAdministraci no crea la infraestructura adient

  (ampliaci professorat, recursos...)

  8

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  9/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  Principi 6 FORMACI INTEGRAL

  La Nostra Escola contempla i valora tots els aspectes de formaci delalumnat: educaci corporal, intellectual, social, afectiva, esttica, moral,actitudinal, responsabilitat, autoestima, seguretat...

  Aquesta Formaci Integral est basada en lesperit crtic i participatiude lalumnat i en el desenvolupament de la competncia emocional.

  Objectius

  A) Fomentar els valors que incideixen en la Formaci Integral.

  B) Afavorir la participaci de lalumnat en la seva formaci.

  C) Fomentar lesperit crtic de lalumnat.

  D) Potenciar els temes transversals en el currculum.

  E) Incorporar en el currculum programes i estructures organitzatives queafavoreixin la formaci integral.

  Nota: La corresposabilitat daquesta formaci integral no s noms de la Comunitat Educativa sin tamb delentorn socioeconmic i institucional.

  Principi 7 LLENGUA I APRENENTATGELa llengua vehicular daprenentatge a la nostra Escola s el Catal.

  Objectius

  A) Mantenir actualitzat el Projecte Lingstic de Centre.

  B) Utilitzar com llengua daprenentatge inicial la Llengua Catalana.

  C) Utilitzar el Catal en totes les comunicacions de la Instituci Escolar.

  9

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  10/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  Principi 8 SOCIALITZACILa Nostra Escola contempla la naturalesa social de lindividu

  considerant laprenentatge com un procs interactiu de lalumnat ambels elements constitutius del seu entorn.

  ObjectiusA) Adaptar el currculum a les exigncies de la societat actual, incloent en ell les

  habilitats socials.

  B) Potenciar metodologies basades en la participaci, la Comunicaci i lacooperaci.

  C) Promoure estructures organitzatives, dins laula, que afavoreixin les relacionsinteractives.

  D) Afavorir la interacci Escola-Famlia.

  E) Fomentar lorientaci personal.

  10

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  11/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  Principi 9 METODOLOGIA

  La Nostra Escola entn que els aprenentatges escolars han de serfuncionals i significatius (Aprenentatge Constructivista).Per aix considera que els mtodes sadaptaran a les necessitats

  psicopedaggiques de lalumnat, recursos disponibles i estructuraorganitzativa del Centre.

  Objectius

  A) Aconseguir que lalumnat sigui el subjecte actiu i reflexiu delaprenentatge.

  B) Fomentar mtodes daprenentatge basats en la investigaci, manipulaci i quetinguin present els nivells de competncia curricular de lalumnat.

  C) Respectar en lalumnat el seu desenvolupament personal: interessos,motivacions, necessitats, actituds, capacitats.

  D) Realitzar Adaptacions Curriculars atenent les necessitats educatives delalumnat.

  Principi 10 EDUCACI PER A LA COOPERACI I ELDESENVOLUPAMENT

  La Nostra Escola participa en leducaci per a la cooperaci amb els

  pasos ms desfavorits aix com en la conscienciaci de lesdesigualtats humanes a travs de les rees transversals.

  Objectius

  A) Fomentar programes de sensibilitzaci, setmanes culturals i activitats decooperaci.

  11

 • 8/14/2019 PEC 2007 Catala

  12/24

  PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Guillem de Montgr

  Principi 11 TECNOLOGIES DE LA INFORMACI I LACOMUNICACI

  La Nostra Escola considera les Tecnologies de la Informaci i la

  Comunicaci (TIC) com transversals que formen part no solament entot laprenentatge com recurs didctic, sin tamb com estratgiarelacionada amb totes les rees curriculars.

  ObjectiusA) Impulsar el coneixement de la realitat socioeconmica de lentorn a travs dels

  mitjans de comunicaci i noves tecnologies, desenvolupant en lalumnatlesperit crtic i participatiu.

  B) Normalitzar ls de les TIC com a mitj densenyament