90
PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI Doc. dr. sc. Iva Getz Doc. dr. sc. Iva Getz Doc. dr. sc. Iva Getz Doc. dr. sc. Iva Getz l k dk l k dk Klinika za porodništvo i reprodukciju, Klinika za porodništvo i reprodukciju, 4. ožujak . ožujak 2010 2010. .

PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Doc. dr. sc. Iva GetzDoc. dr. sc. Iva GetzDoc. dr. sc. Iva GetzDoc. dr. sc. Iva Getz

l k d š d kl k d š d kKlinika za porodništvo i reprodukciju,Klinika za porodništvo i reprodukciju,44. ožujak . ožujak 20102010. .

Page 2: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Što je cilj i svrha gravidnostiŠto je cilj i svrha gravidnosti ??Što je c j s a g a d ostŠto je c j s a g a d ost

Page 3: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Patološka stanjaPatološka stanja tijekom gravidnostij g

Page 4: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTIPATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

ZaZa vrijemevrijeme gravidnostigravidnosti javljajavlja sese nizniz različitihrazličitihpatološkihpatoloških stanjastanja različitograzličitog podrijeklapodrijekla::pp jj gg p jp j

promjene na promjene na ploduplodupromjene na plodnim ovojnicamapromjene na plodnim ovojnicamapromjene na promjene na spolnim organimaspolnim organimap jp j p gp gnepravilan završetak gravidnostinepravilan završetak gravidnosti(zarazni i nezarazni pobačaji)(zarazni i nezarazni pobačaji)(zarazni i nezarazni pobačaji)(zarazni i nezarazni pobačaji)deficitarne bolestideficitarne bolesti

Page 5: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Trajanje gravidnosti u pojedinihTrajanje gravidnosti u pojedinihTrajanje gravidnosti u pojedinih Trajanje gravidnosti u pojedinih vrsta:vrsta:

Krava: Krava: 275 275 do do 285 285 danadanaKobila: Kobila: Ovaca, koza: Ovaca, koza:

336 336 dana (dana (320 320 –– 370370))150 150 danadana,,

Krmača:Krmača:Kuja:Kuja:

114 114 dana (dana (33mj+mj+33tj+tj+33d)d)6464 ((5858 dodo 6767) dana) danaKuja:Kuja:

Mačka: Mačka: 64 64 ((58 58 do do 6767) dana) dana58 58 ((56 56 do do 6262) dana ) dana

Page 6: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

zigotazigotazametak (embrij)zametak (embrij)plod (fetus)plod (fetus)plod (fetus)plod (fetus)

Page 7: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJUPOREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJUPOREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODAPLODA

11 Embrionalna smrtnostEmbrionalna smrtnost1.1. Embrionalna smrtnostEmbrionalna smrtnost2.2. Ekstrauterina gravidnostEkstrauterina gravidnost3.3. Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost4.4. Smrt ploda za vrijeme gravidnostiSmrt ploda za vrijeme gravidnostip j gp j g

a.a. mumifikacija plodamumifikacija plodabb maceracija plodamaceracija plodabb.. maceracija plodamaceracija plodac.c. gnjiljenje plodagnjiljenje ploda

Page 8: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICA

11 MolaMola1.1. MolaMola2.2. Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica3.3. Edem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnica4.4. PlacentitisPlacentitis5.5. Anomalije pupkovineAnomalije pupkovine

Page 9: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE ŠŠOSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

1.1. Abnormalni edemi za vrijemeAbnormalni edemi za vrijeme1.1. Abnormalni edemi za vrijeme Abnormalni edemi za vrijeme gravidnostigravidnosti

22 Krvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice2.2. Krvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice3.3. Patološka stanja u rodnici za vrijeme Patološka stanja u rodnici za vrijeme

gravidnostigravidnostigravidnostigravidnosti4.4. PiometraPiometra5.5. Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice

Page 10: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE ŠŠOSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAOSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

6.6. Dislokacija gravidne maternice:Dislokacija gravidne maternice:a.a. torzije gravidne maternicetorzije gravidne materniceb.b. maternične kilematernične kileb.b. maternične kilematernične kile

7.7. Ozljede gravidne materniceOzljede gravidne maternice88 Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi8.8. Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi

Page 11: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI UPOREMEĆAJI U TRAJANJUTRAJANJU GRAVIDNOSTIGRAVIDNOSTIPOREMEĆAJI U POREMEĆAJI U TRAJANJU TRAJANJU GRAVIDNOSTIGRAVIDNOSTI

1.1. Pobačaj Pobačaj (abortus):(abortus):rani rani –– kasnikasnizarazni zarazni –– nezarazninezarazni

22.. Prijevremeni porod (Prijevremeni porod (partus praematuruspartus praematurus))

1.1. Prolongirana gravidnostProlongirana gravidnost

K d j t j j l d ili k lik j d šl dK d j t j j l d ili k lik j d šl dKod sumnje na poremetnje u razvoju ploda ili ukoliko je došlo do Kod sumnje na poremetnje u razvoju ploda ili ukoliko je došlo do neželjene koncepcije moguće je sprovesti i neželjene koncepcije moguće je sprovesti i artificijelni pobačajartificijelni pobačaj

Page 12: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Smrt ploda tijekom gravidnosti

Ugibanje zametka- Ugibanje plodaembrionalna smrtnost

g j p(fetusa)

Rana Kasna Nezreo plod istisnut iz maternice

Nezreo plod ostaje u maternici:

• M ifik ijPobačaj (abortus,

partus immaturus)

• Mumifikacija• Maceracija

• Gnjiljenje• Gnjiljenje

Page 13: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

DEFICITARNE BOLESTI GRAVIDNIHDEFICITARNE BOLESTI GRAVIDNIHDEFICITARNE BOLESTI GRAVIDNIH DEFICITARNE BOLESTI GRAVIDNIH ŽIVOTINJAŽIVOTINJA

1.1. OsteomalacijeOsteomalacije2.2. TetanijeTetanijejj3.3. Ležanje prije porođajaLežanje prije porođaja

Page 14: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMANA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:

Vanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoća(Graviditas extrauterina)(Graviditas extrauterina)

UU rijetkimrijetkim slučajevimaslučajevima oplođenaoplođena jajnajajna stanicastanica dodoodređenogodređenog stupnjastupnja možemože sese razvijatirazvijati ii izvanizvangg p jp j jjmaternicematernicePremaPrema mjestumjestu razvojarazvoja zametkazametka razlikujemorazlikujemo::PremaPrema mjestumjestu razvojarazvoja zametkazametka razlikujemorazlikujemo::

1.1. Jajničku gravidnost (Graviditas ovarica)Jajničku gravidnost (Graviditas ovarica)22 J j d id t (G idit t b i )J j d id t (G idit t b i )2.2. Jajovodnu gravidnost (Graviditas tubaria)Jajovodnu gravidnost (Graviditas tubaria)3.3. Abdominalnu gravidnost (Grav. abdominalis)Abdominalnu gravidnost (Grav. abdominalis)

Page 15: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Vanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoća(Graviditas extrauterina)(Graviditas extrauterina)

AbdominalnaAbdominalna gravidnostgravidnost možemože bitibiti primarnaprimarna iik dk dsekundarnasekundarnaPrimarnaPrimarna –– oplođenaoplođena jj..ss.. nene možemože ućiući iliili proćiproći krozkrozj j dj j d t it i ( t l šk( t l šk iliili f k i lf k i ljajovodjajovod uu maternicumaternicu (patološke(patološke iliili funkcionalnefunkcionalnepromjene)promjene)SekundarnaSekundarna zbogzbog rupturerupture stijenkestijenke maternicematerniceSekundarnaSekundarna –– zbogzbog rupturerupture stijenkestijenke maternicematerniceplodplod dospijevadospijeva uu trbušnutrbušnu šupljinušupljinu (najčešća(najčešća uugoveda)goveda)goveda)goveda)

Page 16: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Vanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoćaVanmaternična trudnoća(Graviditas extrauterina)(Graviditas extrauterina)

KliničkaKlinička slikaslika::jč šćjč šć bb j kihj kih i ti t jj l dl dnajčešćenajčešće bezbez vanjskihvanjskih simptomasimptoma jerjer sese plodplod nana

ektopičnomektopičnom mjestumjestu možemože razvitirazviti samosamo dodo određeneodređenemjeremjeremjeremjereukolikoukoliko izazoveizazove ruptururupturu jajovodajajovoda iliili jeje posljedicaposljedicarupturerupture maternice,maternice, životinjaživotinja možemože uginutiuginuti ododrupturerupture maternice,maternice, životinjaživotinja možemože uginutiuginuti ododiskrvarenjaiskrvarenja (bol,(bol, krvarenje,krvarenje, hemoragičnihemoragični šok)šok)kodkod sekundarnesekundarne abdominalneabdominalne gravidnostigravidnosti simptomisimptomi sesegg ppočitujuočituju tektek ondaonda kadakada dođedođe vrijemevrijeme porođajaporođaja

Page 17: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMANA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

St jSt j k dk d t i it i i idid ži ti jži ti j

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

StanjeStanje kadakada sese uu maternicimaternici gravidnegravidne životinježivotinjerazvijarazvija velikiveliki brojbroj plodovaplodova kojikoji prelaziprelazi gornjugornjugranicugranicu plodnostiplodnostigranicugranicu plodnostiplodnostiOrganizamOrganizam gravidnegravidne životinježivotinje jeje timetimepreopterećenpreopterećen štošto izazivaizaziva zdravstvenezdravstvenepreopterećenpreopterećen štošto izazivaizaziva zdravstvenezdravstveneporemetnjeporemetnje uu graviditetugraviditetu ii nakonnakon porodaporoda papanastajunastaju paraplegiaparaplegia anteante etet postpartumpostpartum ,,nastajunastaju paraplegiaparaplegia anteante etet postpartumpostpartum ,,patološkipatološki edemi,edemi, pobačaji,pobačaji, dystocia,dystocia, produljeniproduljenipuerperijpuerperij itditd..p p jp p j

Page 18: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

kk č šćč šć k dk d l hl h

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

TakvaTakva stanjastanja susu najčešćanajčešća kodkod multiparnihmultiparnihživotinjaživotinja (krmača,(krmača, kuja)kuja)

bbMaternicaMaternica jeje zbogzbog pretjeranogpretjeranog istezanjaistezanjaredovitoredovito atoničnaatonična štošto izazivaizaziva zaostajanjezaostajanjeposteljiceposteljice puerperalnepuerperalne endometritiseendometritise ii slslposteljice,posteljice, puerperalnepuerperalne endometritiseendometritise ii slsl..KodKod kujakuja jeje veomaveoma opasnaopasna komplikacijakomplikacijaperforativniperforativni placentarniplacentarni čirčir (ulcus(ulcus uteriuteriperforativniperforativni placentarniplacentarni čirčir (ulcus(ulcus uteriuteriperforans)perforans) čiječije posljediceposljedice ukolikoukoliko sese nene reagirareagirapromtnopromtno mogumogu bitibiti fatalnefatalne popo životinjuživotinjupromtnopromtno mogumogu bitibiti fatalnefatalne popo životinjuživotinju

Page 19: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

l čkl čk dd k b lk b l b čb č ll

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

BlizanačkaBlizanačka gravidnostigravidnosti uu kobilakobila –– pobačajpobačaj iliiliprijevremeniprijevremeni porodporod

ik l iik l i iliili bik l ibik l i bli ibli iunikornulaniunikornulani iliili bikornulanibikornulani blizanciblizanci

Page 20: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Patološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnostPatološka mnogoplodnost

Blizanački gravidnost u kobile

Page 21: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Blizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobile

Dg:č žRektalni pregled – nepouzdan u slučaju jednorožne

blizanačke gravidnosti

UZV pregled – što ranija dg., višekratna kontrola

Page 22: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Blizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobileBlizanačka gravidnosti u kobile

l d Bli i 47 dBlizanci – 15 d Blizanci – 47 d

Page 23: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMANA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:

Smrt ploda za vrijeme gravidnostiSmrt ploda za vrijeme gravidnosti

ResorpcijaResorpcija (opisano(opisano podpod ranarana embrionalnaembrionalna smrtnost)smrtnost)

Smrt ploda za vrijeme gravidnostiSmrt ploda za vrijeme gravidnosti

ResorpcijaResorpcija (opisano(opisano podpod ranarana embrionalnaembrionalna smrtnost)smrtnost)

MumifikacijaMumifikacija -- resorpcijaresorpcija plodnihplodnih voda,voda, tjelesnihtjelesnih iiMumifikacijaMumifikacija resorpcijaresorpcija plodnihplodnih voda,voda, tjelesnihtjelesnih iitkivnihtkivnih tekućinatekućina

MaceracijaMaceracija –– djelovanjemdjelovanjem enzimaenzima mekanimekani dijelovidijeloviplodaploda sese raspadnuraspadnu uu sluzavosluzavo--gnojnugnojnu masumasu

GnjiljenjeGnjiljenje –– plodplod sese raspadaraspada djelovanjemdjelovanjem gnjiležnihgnjiležnihmikroorganizamamikroorganizamamikroorganizamamikroorganizama

Page 24: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

uginućeuginuće plodaploda nakonnakon početkapočetka osifikacijeosifikacije uzuz očuvanuočuvanu funkcijufunkciju CC LL

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

uginućeuginuće plodaploda nakonnakon početkapočetka osifikacijeosifikacije uzuz očuvanuočuvanu funkcijufunkciju CC..LL..resorpcijaresorpcija plodnihplodnih voda,voda, tjelesnihtjelesnih ii tkivnihtkivnih tekućinatekućina –– aseptičneaseptičnepromjenepromjene nana ploduplodunajčešćenajčešće kodkod govedagoveda uu 44..,, 55..,, 66.. mjesecumjesecu steonostisteonosti (učestalost(učestalost::0.43- 1.8% gravidnosti)

EtiologijaEtiologija::nasljedninasljedni čimbenicičimbenicinasljedninasljedni čimbenicičimbenicitorzijatorzija iliili kompresijakompresija pupkovinepupkovinetraumatraumatraumatraumazaraznizarazni uzročniciuzročnici (u(u govedagoveda BVD,BVD, leptospirozaleptospiroza;; uu svinjasvinjaSMEDI,SMEDI, RRSS,RRSS, bolestbolest Aujetskoga)Aujetskoga)SMEDI,SMEDI, RRSS,RRSS, bolestbolest Aujetskoga)Aujetskoga)

Page 25: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

Page 26: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

Page 27: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

KliničkaKlinička slikaslika::

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

KliničkaKlinička slikaslika::

VanjskihVanjskih znakovaznakova nemanemaAnamnezaAnamneza -- lakšilakši poremećajporemećaj zdravstvenogzdravstvenog stanja,stanja, trbuhtrbuhsese nene povećavapovećavaRektalnoRektalno –– povećanapovećana maternicamaternica kojakoja nene fluktuirafluktuira stjenkastjenkaRektalnoRektalno –– povećanapovećana maternicamaternica kojakoja nene fluktuira,fluktuira, stjenkastjenkamaternicematernice prijanjaprijanja uzuz plod,plod, aa.. uterinauterina mediamedia nene treperi,treperi,nana jajnikujajniku perzistiraperzistira graviditetnograviditetno CC..LL..,, kodkod preživačapreživačanemanema placentomaplacentomanemanema placentomaplacentomaVaginalnoVaginalno –– zatvorenzatvoren cervikscerviks ispunjenispunjen sluznimsluznim čepomčepom

PlodPlod izlaziizlazi vanvan uu vrijemevrijeme normalnognormalnog porođajaporođaja iliili kasnijekasnije(krava(krava 33--2424 mjmj..,, ovcaovca 99--2424 mjmj..,, aa iznimnoiznimno ii kobilakobila dodo 33 mjmj..))

Page 28: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda

hematična papirusna

Dolazi do krvarenja između endometrija i plodnih ovojnica

Resorbiraju se plodne vode i tjelesne i tkivne tekućine ploda

↓↓Plod i plodne ovojnice okružene

viskoznom, tamno-crveno (č k l d ) b j

↓Plodne ovojnice (amnion i alantois) se smežuraju i isuše – sliče papirusu

(čokoladno) obojenom masom

Page 29: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))Mumifikacija ploda (Mumifikacija ploda (mumificatio foetimumificatio foeti))

DgDg:: anamnezaanamneza (produljeno(produljeno trajanjetrajanje gravidnosti),gravidnosti),vaginalnavaginalna pretraga,pretraga, rektalnarektalna palpacijapalpacijauu malihmalih životinjaživotinja:: rtg,rtg, UZVUZV

ThTh:: PGF2α - luteoliza i pobačaj za 2 do 4 danamanualno širenje cerviksa uz ekstrakcijumanualno širenje cerviksa uz ekstrakcijumumificiranog ploda (sluzave tekućine)

PrognozaPrognoza:: povoljnapovoljna ss obziromobzirom nana daljnudaljnu plodnostplodnost

Page 30: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMANA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODA:PLODA:

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

djelovanjemdjelovanjem enzimaenzima mekanimekani dijelovidijelovi plodaploda sese raspadnuraspadnu

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

djelovanjemdjelovanjem enzimaenzima mekanimekani dijelovidijelovi plodaploda sese raspadnuraspadnuuu sluzavosluzavo--gnojnugnojnu masu,masu, aa koštanikoštani sustavsustav sese olabaviolabavi iliilisasvimsasvim raspadneraspadnepp

Page 31: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

Etiologija:Etiologija:NastajeNastaje nakonnakon kataralnokataralno –– gnojnihgnojnih endometritisaendometritisa (E(E22))uzrokovanihuzrokovanih mikroorganizmimamikroorganizmima kojikoji susu dospjelidospjeli uumaternicumaternicu hematogenohematogeno iliili krozkroz otvorenotvoren cervikscerviks

d ld l l žl ž b kb kNeNe sudjelujusudjeluju gnjiležnegnjiležne bakterijebakterijeNekadaNekada uu govedagoveda ii ovacaovaca povezanopovezano sasa trihomonasnomtrihomonasnomi f k iji f k ijinfekcijominfekcijom

Page 32: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

Page 33: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

Klinička slika:Klinička slika:UU ijij jč šćjč šć ijij k ičk ič j ij iUzUz maceracijumaceraciju sese najčešćenajčešće razvijarazvija kroničnokronično –– gnojnignojnimetritismetritis;; stjenkastjenka maternicematernice odebljaodeblja;; mogućmoguć jeje razvojrazvojparametritisaparametritisa ii perimetritisaperimetritisaparametritisaparametritisa ii perimetritisaperimetritisaKomplikacijeKomplikacije:: trombozatromboza materničnihmaterničnih vena,vena, pijemija,pijemija,gnojnegnojne metastazemetastaze uu jetrijetri ii plućima,plućima, difuznidifuznignojnegnojne metastazemetastaze uu jetrijetri ii plućima,plućima, difuznidifuzniperitonitisperitonitis......

Page 34: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

Klinička slika:Klinička slika:stalni ili povremeni gnojni iscjedak moguće je naćistalni ili povremeni gnojni iscjedak moguće je naćistalni ili povremeni gnojni iscjedak, moguće je naći stalni ili povremeni gnojni iscjedak, moguće je naći male kosti male kosti -- potraje nekoliko tjedana ili mjeseci, potraje nekoliko tjedana ili mjeseci, posebno uočljiv ujutroposebno uočljiv ujutroStanje više ili manje poremećenoStanje više ili manje poremećenoJako mršavljenje Jako mršavljenje Mogućnost nastanka jalovostiMogućnost nastanka jalovostiVaginalno: Vaginalno: hiperemičan, edematozan, hipertrofičan hiperemičan, edematozan, hipertrofičan cerviks iz kojeg se cijedi gnojcerviks iz kojeg se cijedi gnojcerviks iz kojeg se cijedi gnojcerviks iz kojeg se cijedi gnoj

Page 35: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maceracija ploda (Maceracija ploda (maceratio foetimaceratio foeti))

DijagnozaDijagnoza:: ginekološkaginekološka pretragapretraga::VaginalnoVaginalno:: hiperemičan,hiperemičan, edematozan,edematozan, hipertrofičanhipertrofičan cervikscerviks izizk jk j ij diij di jjkojegkojeg sese cijedicijedi gnojgnojRektalnoRektalno:: povećanapovećana ii spuštenaspuštena maternicamaternica odebljalaodebljala stjenka,stjenka, nenefluktuira,fluktuira, palpacijompalpacijom maternicematernice možemomožemo osjetitiosjetiti dijelovedijelove,, p p jp p j jj jjraspadnutograspadnutog plodaploda ii krepitirajukrepitiraju odod dodiradodira kostijukostijuaa.. uterinauterina mediamedia nene treperitreperiNN j j ikj j ik jj i ti t i t ti t t ž tž t tij ltij lNaNa jajnikujajniku jeje prisutnoprisutno perzistentnoperzistentno žutožuto tijelotijelo

ThTh:: indukcijaindukcija pobačajapobačaja luteolizaluteoliza PGFPGFThTh:: indukcijaindukcija pobačajapobačaja -- luteolizaluteoliza PGFPGF22αα,,liječitiliječiti endometritisendometritis

Page 36: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Gnjiljenje plodaGnjiljenje ploda

AkoAko plodplod ugineugine neposrednoneposredno prijeprije iliili uu tokutoku poroda,poroda, aaživotinjaživotinja gaga nijenije kadrakadra istisnuti,istisnuti, onon sese redovitoredovitojj gg jj ,,raspadaraspada podpod utjecajemutjecajem gnjiležnjihgnjiležnjih mikroorganizamamikroorganizamakojikoji ulazeulaze uu maternicumaternicu krozkroz otvoreniotvoreni cervikscerviks

PlodPlod možemože gnjilitignjiliti ii prijeprije terminatermina ukolikoukoliko dođedođe dodoascedentneascedentne iliili hematogenehematogene infekcijeinfekcije (rjeđe)(rjeđe)

Page 37: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Gnjiljenje plodaGnjiljenje ploda

GnjiljenjeGnjiljenje započnezapočne brzobrzo:: 66--1212 satisati odod uginućauginuća ploda,ploda,nakonnakon 2424 satasata plodplod jeje uu visokomvisokom stupnjustupnju gnjiloćegnjiloćeStvarajuStvaraju sese smrdljivismrdljivi plinovi,plinovi, jakojako sese povećapoveća obujamobujamploda,ploda, aa intoksikacijaintoksikacija ii sepsasepsa redovneredovne susu komplikacijekomplikacije

KliničkaKlinička slikaslika::OpćeOpće stanjestanje manjemanje iliili viševiše poremećenoporemećenoOpćeOpće stanjestanje manjemanje iliili viševiše poremećenoporemećenoIscjedakIscjedak iziz rodnicerodnice neugodnogneugodnog mirisamirisa ii neujednačeneneujednačenekonzistencijekonzistencijekonzistencijekonzistencijePlodPlod jeje emfizematozan,emfizematozan, otpadaotpada mumu dlakadlaka ii izuvajuizuvaju mumusese papcipapci

Page 38: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Gnjiljenje plodaGnjiljenje ploda

Th:Th: ekstrakcija plodaekstrakcija ploda

EmbriotomijaEmbriotomija ako je ženka u dobrom stanjuako je ženka u dobrom stanjuIspustiti smrdljive tekućine i izljuštiti posteljicu aIspustiti smrdljive tekućine i izljuštiti posteljicu aIspustiti smrdljive tekućine i izljuštiti posteljicu, a Ispustiti smrdljive tekućine i izljuštiti posteljicu, a maternicu terapirati sa ATB (lokalno i parenteralno)maternicu terapirati sa ATB (lokalno i parenteralno)Zbog moguće infekcije raditi u rukavicamaZbog moguće infekcije raditi u rukavicamaZbog moguće infekcije raditi u rukavicamaZbog moguće infekcije raditi u rukavicamaKod kuja i mačaka radikalni, a u krmača konzervativni Kod kuja i mačaka radikalni, a u krmača konzervativni carski rezcarski rez

Page 39: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICA

11 MolaMola1.1. MolaMola2.2. Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica3.3. Edem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnica4.4. PlacentitisPlacentitis5.5. Anomalije pupkovineAnomalije pupkovine

Page 40: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NAPOREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NAPOREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

MolaMola

VrloVrlo različitarazličita patološkapatološka stanjastanja gdjegdje jeje embrioembriozaostaozaostao uu relativnorelativno ranomranom razvojnomrazvojnom stadijustadiju iliili jeje

ii ii t dt d jj dd bibi liliuginuouginuo ii tadatada jeje redovnoredovno posveposve resorbiran,resorbiran, aliali susuplodneplodne ovojniceovojnice uščuvaneuščuvane iliili sese dapačedapače ii daljedaljerazvijajurazvijaju iakoiako abnormalnoabnormalnoj jj j

NazivNaziv molamola dolazidolazi odod riječiriječi molesmoles –– breme,breme,izobličenaizobličena masamasa;; uu prenesenomprenesenom smislusmislu označavaoznačavaizobličenaizobličena masamasa;; uu prenesenomprenesenom smislusmislu označavaoznačavajajejaje iliili izobličeniizobličeni plodplod

Page 41: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

MolaMola

SlučajanSlučajan nalaznalaz kodkod porođajaporođaja iliili pobačajapobačaja -- oblicioblici::-- Mola villosaMola villosaMola villosaMola villosa-- Mola fibrosaMola fibrosa-- Mola cysticaMola cysticaMola cysticaMola cystica-- Mola hydatidosaMola hydatidosa-- Mola sanguinolentaMola sanguinolenta-- Mola sanguinolentaMola sanguinolenta

Th. Ako se ustanovi da se u maternici nalaze mola tada Th. Ako se ustanovi da se u maternici nalaze mola tada treba izazvati umjetni pobačajtreba izazvati umjetni pobačajtreba izazvati umjetni pobačajtreba izazvati umjetni pobačaj

Page 42: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

Nakupljanje abnormalne količine tekućine u plodnim mjehurimaNakupljanje abnormalne količine tekućine u plodnim mjehurimaNakupljanje abnormalne količine tekućine u plodnim mjehurimaNakupljanje abnormalne količine tekućine u plodnim mjehurima

Može se nakupljati u:Može se nakupljati u:

-- AMNIONU AMNIONU –– HYDROAMNIONHYDROAMNION

-- ALANTOISU ALANTOISU –– HYDROALANTOISHYDROALANTOIS

Najčešće u goveda, rijedak slučaj kod ostalih životinja a Najčešće u goveda, rijedak slučaj kod ostalih životinja a simptomi su istisimptomi su isti

Page 43: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

EtiologijaEtiologija::UzrokUzrok češćečešće uu ploduplodu iliili plodnimplodnim ovojnicamaovojnicama (torzija(torzijapp pp jj ( j( jpupkovine),pupkovine), poremećajiporemećaji cirkulacijecirkulacije majkemajke (bolesti(bolesti srcasrcailiili bubrega)bubrega)R ijR ij tt dd lijlij 77 jjRazvijaRazvija sese postepeno,postepeno, uu govedagoveda poslijeposlije 77.. mjesecamjesecasteonostisteonosti

KliničkaKlinička slikaslika::-- trbuhtrbuh proširenproširen ss objeobje stranestranetrbuhtrbuh proširenproširen ss objeobje stranestrane-- perkusijskiperkusijski zvukzvuk –– muklimukli

Page 44: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidroalantois u goveda

Page 45: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

KliničkaKlinička slikaslika::-- životinježivotinje sese bojeboje lećileći ii nene mogumogu sese dićidići –– dekubitusidekubitusijj jj gg-- moguća ruptura trbušnih mišića moguća ruptura trbušnih mišića –– maternična kilamaternična kila itd.itd.-- krave često krave često pobacepobace u u 77. ili . ili 88. mjesecu rjeđe iznesu do . mjesecu rjeđe iznesu do krajakraja

-- pri pobačaju ili porodu obvezna pomoć (slabi trudovi)pri pobačaju ili porodu obvezna pomoć (slabi trudovi)-- telad je hidropična, nesposobna za živottelad je hidropična, nesposobna za život-- posteljica redovito zaostajeposteljica redovito zaostaje

Page 46: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

KliničkaKlinička slikaslika::RektalnoRektalno:: otežanaotežana pretragapretraga (jako(jako povećanapovećana maternicamaternicap gp g (j(j pp

suzisuzi ulazulaz uu rektum)rektum)-- plodplod ii placentomeplacentome nene možemomožemo palpiratipalpirati

VaginalnoVaginalno:: rodnica skraćena, a cervix potisnut kaudalnorodnica skraćena, a cervix potisnut kaudalno-- moguća izvala rodnice (jak intraabdominalni tlak)moguća izvala rodnice (jak intraabdominalni tlak)

-- izrazito promjenjeno opće stanje životinje (teži izrazito promjenjeno opće stanje životinje (teži slučajevi)slučajevi)

disanje otežano bilo ubrzano i slabodisanje otežano bilo ubrzano i slabo-- disanje otežano, bilo ubrzano i slabodisanje otežano, bilo ubrzano i slabo-- apetit smanjenapetit smanjen-- atonija predželudacaatonija predželudaca-- atonija predželudacaatonija predželudaca

Page 47: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

DifDif.. DgDg.:.: ASCITES,ASCITES, PIOMETRAPIOMETRA

Th.:Th.:Lakši slučajevi: Inducirati porod; pričekati ako je blizuLakši slučajevi: Inducirati porod; pričekati ako je blizuTeži slučajevi: Izazvati umjetni pobačajTeži slučajevi: Izazvati umjetni pobačajGovedo:Govedo: punkcija plodnih ovojnicapunkcija plodnih ovojnicaInducirati porod ili pobačaj (deksametazon, PGFInducirati porod ili pobačaj (deksametazon, PGF22αα))Nakon punkcije u abdominalnu šupljinu apliciramo atb Nakon punkcije u abdominalnu šupljinu apliciramo atb tijekomtijekom 44 55 danadanatijekom tijekom 44--5 5 danadana

Page 48: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica

KobileKobile:: cervixcervix postepenopostepeno otvaramootvaramo rukomrukomBušimo alantokorion, sa stankama ispuštamo tekućinuBušimo alantokorion, sa stankama ispuštamo tekućinu, p, p

Mesožderi:Mesožderi: carski rez sa amputacijom maternice; opće carski rez sa amputacijom maternice; opće stanje liječimo simptomatski (kardiaci, infuzije)stanje liječimo simptomatski (kardiaci, infuzije)

Page 49: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICA

11 MolaMola1.1. MolaMola2.2. Hidrops plodnih ovojnicaHidrops plodnih ovojnica3.3. Edem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnica4.4. PlacentitisPlacentitis5.5. Anomalije pupkovineAnomalije pupkovine

Page 50: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

Edem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnicaEdem plodnih ovojnica

JavljaJavlja sese kodkod preživačapreživača ii kobilakobila gdjegdje dolazidolazi dodoJavljaJavlja sese kodkod preživačapreživača ii kobilakobila gdjegdje dolazidolazi dodoznatnogznatnog odebljanjaodebljanja stjenkestjenke korionakoriona iliili alantokorionaalantokorionaPonekadPonekad sese javljajavlja ii kaokao komplikacijakomplikacija kodkod hidropsahidropsaj jj j p jp j ppplodnihplodnih ovojnicaovojnica ii kodkod placentranihplacentranih infekcijainfekcija

ččStanjaStanja sese kliničkiklinički manifestiramanifestira tektek kodkod porođajaporođaja iliilipobačajapobačajaČestaČesta jeje posljedicaposljedica zaostajanjezaostajanje posteljiceposteljice kojukoju jejeČestaČesta jeje posljedicaposljedica zaostajanjezaostajanje posteljiceposteljice kojukoju jejeveomaveoma teškoteško uklonitiukloniti

Page 51: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

Upala placente (placentitis)Upala placente (placentitis)Upala placente (placentitis)Upala placente (placentitis)

UpalniUpalni procesproces nana placentiplacenti većinomvećinom sese zbivazbiva nanaUpalniUpalni procesproces nana placentiplacenti većinomvećinom sese zbivazbiva nanaplacentiplacenti fetalisfetalis ii maternimaterni

EtiologijaEtiologija::UzrociUzroci placentitisaplacentitisa najčešćenajčešće susu mikroorganizmimikroorganizmi ––pp jj gghematogena,hematogena, limfogenalimfogena infekcija,infekcija, perper vaginamvaginam(koitus)(koitus)K bilK bil St tSt t ii ( b( b id i )id i )KobileKobile -- StreptococcusStreptococcus equiequi (subsp(subsp.. zooepidemicus)zooepidemicus)

poljedicapoljedica placentitisaplacentitisa pobačajpobačajpoljedicapoljedica placentitisaplacentitisa -- pobačajpobačaj

Page 52: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PlacentitisiPlacentitisiPlacentitisiPlacentitisi

DgDg::UZVUZV ocjenaocjena vitalnostivitalnosti plodaplodaUZVUZV ocjenaocjena placenteplacente –– debljina,debljina, ehogenost,ehogenost,količinakoličina alatoisnealatoisne ii amnionskeamnionske tekućinetekućine

TransabdominalnoTransabdominalnoTransrektalnoTransrektalno

OdređivanjeOdređivanje PP (višekratno)(višekratno)

Page 53: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PlacentitisiPlacentitisiPlacentitisiPlacentitisi

Normalni nalaz: placenta kobile 320. d

Transabd lin sonda 2 5 MHz

Djelomično odvajanje placente 9 mj.

Transabd lin sonda 2 5 MHzTransabd. lin. sonda 2,5 MHz Transabd. lin. sonda 2,5 MHz

Page 54: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PlacentitisiPlacentitisiPlacentitisiPlacentitisi

A – amnion, B – a.ut.med.

Transrekt. lin sonda 5 MHzA – amnion,

Transrekt lin sonda 5 MHzTransrekt. lin sonda 5 MHz

Page 55: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PlacentitisiPlacentitisiPlacentitisiPlacentitisi

Odlupljivanje zadebljale placente u blizini cerviksa – 9. mj. ždrebnosti

A – placenta, B – alantoisna tekućina

Page 56: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

PlacentitisiPlacentitisi

hh

PlacentitisiPlacentitisi

ThTh::agresivnaagresivna atbatb terapijaterapija

SS (fl k(fl k l )l )NSAIDNSAID (flunikisin(flunikisin meglumin)meglumin)AltrenogestAltrenogest (Regumate(Regumate®®))

Page 57: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

Anomalije pupkovineAnomalije pupkovineAnomalije pupkovineAnomalije pupkovine

Edem pupkovineEdem pupkovine javlja se kod infekcioznihjavlja se kod infekcioznihEdem pupkovineEdem pupkovine -- javlja se kod infekcioznih javlja se kod infekcioznih placentitisa i hidropsa plodnih ovojnica placentitisa i hidropsa plodnih ovojnica Ovijanje pupkovineOvijanje pupkovine oko ekstremiteta ili vrata fetusaoko ekstremiteta ili vrata fetusaOvijanje pupkovineOvijanje pupkovine oko ekstremiteta ili vrata fetusaoko ekstremiteta ili vrata fetusa-- deformacije u razvoju i/ili uginuće fetusadeformacije u razvoju i/ili uginuće fetusa-- smetnje za vrijeme porodasmetnje za vrijeme poroda-- smetnje za vrijeme porodasmetnje za vrijeme poroda

Mi li i i t t kMineralizirani ostatak žumanjčane vreće

Page 58: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICAPLODNIH OVOJNICAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA PLODNIH OVOJNICA PLODNIH OVOJNICA ––

Anomalije pupkovineAnomalije pupkovineAnomalije pupkovineAnomalije pupkovine

Torzija pupkovineTorzija pupkovine kod kobila (duga pupkovina)kod kobila (duga pupkovina)Torzija pupkovineTorzija pupkovine –– kod kobila (duga pupkovina) kod kobila (duga pupkovina) dovodi do venske staze i krvarenja dovodi do venske staze i krvarenja –– hidrops plodnih hidrops plodnih ovojnica, smrt fetusa i pobačajovojnica, smrt fetusa i pobačajovojnica, smrt fetusa i pobačajovojnica, smrt fetusa i pobačaj

Page 59: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE ŠŠOSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA

SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

1.1. Patološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnostiPatološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnosti2.2. Krvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice3.3. PiometraPiometra44 U j i i l d iU j i i l d i4.4. Uvrtanje i izvala rodnice Uvrtanje i izvala rodnice 6.6. Dislokacija gravidne maternice:Dislokacija gravidne maternice:

aa torzije gravidne maternicetorzije gravidne maternicea.a. torzije gravidne maternicetorzije gravidne materniceb.b. maternične kilematernične kile

11 Abnormalni edemi za vrijeme gravidnostiAbnormalni edemi za vrijeme gravidnosti1.1. Abnormalni edemi za vrijeme gravidnostiAbnormalni edemi za vrijeme gravidnosti7.7. Ozljede gravidne materniceOzljede gravidne maternice88 Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi8.8. Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi

Page 60: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

Patološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnostiPatološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnostiPatološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnostiPatološka stanja u rodnici za vrijeme gravidnosti

Vaginalni hematomiVaginalni hematomiVaginalni hematomiVaginalni hematomiNovotvorevine (angiomi)Novotvorevine (angiomi)Ozljede rodnice ili stidnice (strikture, gnojni traumatični Ozljede rodnice ili stidnice (strikture, gnojni traumatični j ( , g jj ( , g jvaginitis vaginitis –– pyokolpos)pyokolpos)Infekcije Infekcije –– specifične i nespecifičnespecifične i nespecifične

Page 61: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

Krvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)

d l d kd l d kU drugoj polovici graviditeta, rijetkoU drugoj polovici graviditeta, rijetkoKod krava, kobila, kuja, kozaKod krava, kobila, kuja, koza

Etiologija:Etiologija:Traume (udarci padovi)Traume (udarci padovi)Traume (udarci, padovi)Traume (udarci, padovi)Tumori materniceTumori materniceGonjenjeGonjenjeNasjela posteljica (placenta praevia)Nasjela posteljica (placenta praevia)Infekcije (Bruceloza goveda, Streptokokna infekcija kobila…)Infekcije (Bruceloza goveda, Streptokokna infekcija kobila…)

Page 62: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

K j i id t iK j i id t iKrvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)

Klinička slika: Klinička slika: ovisi o opsegu krvarenjaovisi o opsegu krvarenja-- krvavi iscjedak iz maternice (otvoreni cerviks)krvavi iscjedak iz maternice (otvoreni cerviks)-- krv ostaje u maternici: količni napadikrv ostaje u maternici: količni napadi

k l b d h bl d ćk l b d h bl d ć-- znakovi anemije: slabost, podrhtavanje, bljedoća znakovi anemije: slabost, podrhtavanje, bljedoća sluznica, slab i frekventan pulssluznica, slab i frekventan puls

-- teži slučajevi: odlupljuje se posteljica plod ugiba teteži slučajevi: odlupljuje se posteljica plod ugiba te-- teži slučajevi: odlupljuje se posteljica, plod ugiba, te teži slučajevi: odlupljuje se posteljica, plod ugiba, te bude pobačen ili ostaje pa mumificira, macerira ili gnjilibude pobačen ili ostaje pa mumificira, macerira ili gnjili

-- životinja može uginuti zbog iskrvarenjaživotinja može uginuti zbog iskrvarenjaj g g jj g g j-- krv iz rodnice upućuje na skori pobačajkrv iz rodnice upućuje na skori pobačaj

Page 63: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

K j i id t iK j i id t iKrvarenja iz gravidne materniceKrvarenja iz gravidne maternice(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)(HAEMORRHAGIA UTERI GRAVIDI, METRORRHAGIA)

Terapija:Terapija:Terapija:Terapija:-- mirovanjemirovanje-- podignuti stražnji dio tijela, polijevati vodom ili hladni oblozipodignuti stražnji dio tijela, polijevati vodom ili hladni oblozip g j j , p jp g j j , p j-- oprezna vaginalna i rektalna pretraga, ne ponavljatioprezna vaginalna i rektalna pretraga, ne ponavljati-- HemostaticiHemostatici-- i/v nadomjesna terapijai/v nadomjesna terapijaOzbiljniji slučajevi: izazvati pobačajOzbiljniji slučajevi: izazvati pobačaj

nakon pobačaja smiriti krvarenje u maternici:nakon pobačaja smiriti krvarenje u maternici:-- nakon pobačaja smiriti krvarenje u maternici: nakon pobačaja smiriti krvarenje u maternici: OXYTOCIN, Vit. K, UTEROTONICI, pospješuju involucijuOXYTOCIN, Vit. K, UTEROTONICI, pospješuju involuciju

Kuje, amputacija maternice pri jakim krvarenjimaKuje, amputacija maternice pri jakim krvarenjima

Page 64: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMAPATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANAPATOLOŠKIM STANJIMA PATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

INVERZIJA: ako se stjenka rodnice samo uvrne ili INVERZIJA: ako se stjenka rodnice samo uvrne ili izboči u rodničku šupljinuizboči u rodničku šupljinu

Page 65: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

PROLAPSUS: ako uvrnuta stjenka izlazi između stidnihPROLAPSUS: ako uvrnuta stjenka izlazi između stidnih

(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

PROLAPSUS: ako uvrnuta stjenka izlazi između stidnih PROLAPSUS: ako uvrnuta stjenka izlazi između stidnih usanausana

Djelomična izvalaDjelomična izvala PROLAPSUS VAGINAE INCOMPLETUS seuPROLAPSUS VAGINAE INCOMPLETUS seuDjelomična izvala Djelomična izvala –– PROLAPSUS VAGINAE INCOMPLETUS seu PROLAPSUS VAGINAE INCOMPLETUS seu PARTIALISPARTIALIS

Poptuna izvalaPoptuna izvala PROLAPSUS VAGINAE COMPLETUS seu TOTALISPROLAPSUS VAGINAE COMPLETUS seu TOTALISPoptuna izvala Poptuna izvala -- PROLAPSUS VAGINAE COMPLETUS seu TOTALISPROLAPSUS VAGINAE COMPLETUS seu TOTALIS

Page 66: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice

Etiologija:Etiologija:

(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Etiologija:Etiologija:DispozicijaDispozicija –– smanjenasmanjena napetostnapetost rodničkerodničke stjenkestjenke (starije(stariježivotinje,životinje, kahektične,kahektične, držanjedržanje nana vezu)vezu)P ćP ć iiPovećanaPovećana razinarazina estrogenaestrogenaIntraabdominalniIntraabdominalni tlaktlak (voluminozna(voluminozna hrana,hrana, hidropshidrops plodnihplodnihovojnica)ovojnica)UpalaUpala uu područjupodručju zdjelicezdjelice iliili rodnicirodniciTransportTransportDugaDuga pješačenjapješačenjaDugaDuga pješačenjapješačenjaKosaKosa stajalištastajalištaNAJČEŠĆENAJČEŠĆE:: kravekrave ii kozekoze;; kujekuje ii mačkemačke uu folikularnojfolikularnoj fazifaziMožeMože bitibiti nasljednanasljedna

Page 67: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Nalaz:Nalaz:KRAVAKRAVA –– inverzijinverzijaa:: vidljivavidljiva samosamo dokdok kravakrava ležiležiProvirujeProviruje dorzalnadorzalna stjenkastjenka rodnicerodnice poputpoput jabukejabuke iliilišakešakeDj l ič iDj l ič i ll idljiidlji d kd k ži ti jži ti j l žil žiDjelomičniDjelomični prolapsusprolapsus:: vidljivvidljiv dokdok životinjaživotinja leži,leži,veličineveličine ljudskeljudske glaveglave;; kadkad ustaneustane ,, povučepovuče sesePotpuniPotpuni prolapsusprolapsus:: nemanema spontanespontane repozicijerepozicijePotpuniPotpuni prolapsusprolapsus:: nemanema spontanespontane repozicijerepozicijeIzvaljenaIzvaljena tvorevinatvorevina jeje veličineveličine glaveglave iliili bundevebundevecrvenecrvene bojebojejj

Page 68: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Izvala rodnice u krmače Izvala rodnice u krave

Page 69: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Page 70: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Page 71: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Ako izvala dugo traje:Ako izvala dugo traje: serozna staza i infiltracijaserozna staza i infiltracijaMoguće ozljede nekrozeMoguće ozljede nekrozeMoguće ozljede, nekrozeMoguće ozljede, nekrozeUprljana balegomUprljana balegomZbog infekcije se razviju upaleZbog infekcije se razviju upaleZbog infekcije se razviju upaleZbog infekcije se razviju upaleŽivotinja teško mokriŽivotinja teško mokriTiska drži se zgrbljenoTiska drži se zgrbljenoTiska, drži se zgrbljenoTiska, drži se zgrbljenoViše ili manje poremećeno opće stanjeViše ili manje poremećeno opće stanje

Page 72: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

KOBILA:KOBILA: rijetko, tiskaju, izvala rektuma, jako rijetko, tiskaju, izvala rektuma, jako poremećeno opće stanjeporemećeno opće stanjep p jp p jKRMAĆE:KRMAĆE: često i izvala rektumačesto i izvala rektumaKUJE:KUJE: izvali se ventralna, pa lateralna stjenkaizvali se ventralna, pa lateralna stjenkaKUJE:KUJE: izvali se ventralna, pa lateralna stjenkaizvali se ventralna, pa lateralna stjenkaIzvaljena rodnica sastoji se od tri ograničene Izvaljena rodnica sastoji se od tri ograničene vrećicevrećiceU težim slučajevima prolabira i dorzalna stjenka U težim slučajevima prolabira i dorzalna stjenka poput šakepoput šakeNakon poroda se kod goveda izvala povuče, a javi Nakon poroda se kod goveda izvala povuče, a javi se u slijedećoj gravidnostise u slijedećoj gravidnosti

Page 73: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice

DIF DG :DIF DG :

(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

DIF.DG.:DIF.DG.:tumori u rodnici, tumori u rodnici, retencijske cistame Bartholinijevih žlijezdaretencijske cistame Bartholinijevih žlijezdaretencijske cistame Bartholinijevih žlijezdaretencijske cistame Bartholinijevih žlijezdaprolapsus mokraćnog mjehuraprolapsus mokraćnog mjehuraPerzistentni himen ždrebicaPerzistentni himen ždrebicaPerzistentni himen ždrebicaPerzistentni himen ždrebica

PROGNOZAPROGNOZA: : Inverzija Inverzija –– povoljnapovoljnaDjelomična izvala Djelomična izvala –– povoljnapovoljnajj p jp jPotpuna izvala: nepovoljna ili dubioznaPotpuna izvala: nepovoljna ili dubiozna

Page 74: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice

TERAPIJA:TERAPIJA:

(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

TERAPIJA:TERAPIJA:Inverzija i djelomična izvala koje se spontano Inverzija i djelomična izvala koje se spontano reponiraju ne liječe sereponiraju ne liječe sereponiraju ne liječe sereponiraju ne liječe seSve izvale koje se ne reponiraju spontano treba Sve izvale koje se ne reponiraju spontano treba reponirati i spriječiti da se ponovo javereponirati i spriječiti da se ponovo javereponirati i spriječiti da se ponovo javereponirati i spriječiti da se ponovo jave

podignuti ležište u stražnjem dijelupodignuti ležište u stražnjem dijelupaziti na higijenu izvaljene rodnicepaziti na higijenu izvaljene rodniceg j jg j jregulirati prehranuregulirati prehranuživotinja se treba dosta kretatiživotinja se treba dosta kretati

Page 75: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Izvaljenu rodnicu: oprati vodom (ili Izvaljenu rodnicu: oprati vodom (ili 22% otopina % otopina alauna, alauna, 11% betadina ), premazati atb mastima% betadina ), premazati atb mastima,, ), p), pPrije reponiranja dati epiduralnu anesteziju Prije reponiranja dati epiduralnu anesteziju Mokraćni mjehurMokraćni mjehur –– kateteriziramokateteriziramoMokraćni mjehur Mokraćni mjehur kateteriziramokateteriziramoeventualne ozljede liječimo kirurški eventualne ozljede liječimo kirurški Izvaljenu rodnicu reponiramo oprezno tiskajući jeIzvaljenu rodnicu reponiramo oprezno tiskajući jeIzvaljenu rodnicu reponiramo oprezno tiskajući je Izvaljenu rodnicu reponiramo oprezno tiskajući je dlanovima prema stidnicidlanovima prema stidniciKada je reponiramo, stidnicu moramo zatvoritiKada je reponiramo, stidnicu moramo zatvoritij p ,j p ,

Page 76: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodnice Uvrtanje i izvala rodnice -- liječenjeliječenje

Beskrvne metode Krvne metode

Fleissin vaginalni zatvarač

BBüüh t dh t dbandaže za izvalu od remenja bandaže za izvalu od remenja ili konopcaili konopca

BBüühnerova metodahnerova metoda

22--3 3 “U” šava“U” šava

Page 77: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

Fleissini aginalni at a ačiFleissini vaginalni zatvarači

Page 78: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

BBüühnerova metodahnerova metoda

Page 79: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Uvrtanje i izvala rodniceUvrtanje i izvala rodnice(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)(INVERSIO et PROLAPSUS VAGINAE)

KUJE, MAČKE: KUJE, MAČKE: -- masirati rodnicu prstom u lakšim masirati rodnicu prstom u lakšim slučajevimaslučajevimaslučajevimaslučajevimaDati gonadotropine (ubrzavaju ovulaciju), Dati gonadotropine (ubrzavaju ovulaciju), gestagenegestagene 1414 dana, kao pri prekidu estrusa ilidana, kao pri prekidu estrusa iligestagene gestagene 14 14 dana, kao pri prekidu estrusa ili dana, kao pri prekidu estrusa ili prolabirani dio amputirati (vaginoplastika)prolabirani dio amputirati (vaginoplastika)

Page 80: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

Maternične kileMaternične kile

Š ČŠ Č

(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

11.. TRBUŠNA: BOČNA ILI VENTRALNATRBUŠNA: BOČNA ILI VENTRALNAUzroci: Mehanički (udarac, skok …); ruptura mišićjaUzroci: Mehanički (udarac, skok …); ruptura mišićja

VENTRALNAVENTRALNA –– ako dođe do rupture oba uzdužna ako dođe do rupture oba uzdužna mišića; trbušna stjenka se spusti duboko prema zemljimišića; trbušna stjenka se spusti duboko prema zemljimišića; trbušna stjenka se spusti duboko prema zemlji, mišića; trbušna stjenka se spusti duboko prema zemlji, a s njom i vimea s njom i vimeBOČNABOČNA –– ako se otkine samo jedan m. rectus ako se otkine samo jedan m. rectus jjabdominis, trbuh je spušten samo sa jedne straneabdominis, trbuh je spušten samo sa jedne strane

Page 81: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

SIMPTOMI:SIMPTOMI:-- vrećasta izbočina koja raste, mekana vrećasta izbočina koja raste, mekana j ,j ,-- palpiramo djelove plodapalpiramo djelove ploda-- porođaj je težak (slabi i nepravilni trudovi)porođaj je težak (slabi i nepravilni trudovi)

Page 82: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

Page 83: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

Page 84: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternične kileMaternične kileMaternične kileMaternične kile(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

22. INGVINALNA:. INGVINALNA:u mesojeda (kuja) u mesojeda (kuja) -- širok ingvinalni kanalširok ingvinalni kanaljednostrana je češćajednostrana je češćavidljiva oteklina od vidljiva oteklina od 44--og tjedna trudnoće, fluktuiraog tjedna trudnoće, fluktuiraKasnije palpiramo plodKasnije palpiramo plodKuja ukočeno hoda (mehanička smetnja)Kuja ukočeno hoda (mehanička smetnja)Bol pri inkarceracijiBol pri inkarceraciji

ffLako nastaju komplikacije: mumifikacija, Lako nastaju komplikacije: mumifikacija, maceracija, emfizem ploda, …maceracija, emfizem ploda, …

Page 85: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kilaMaternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

Terapija:Terapija:BOČNABOČNA--odmah carski rezodmah carski rezBOČNABOČNA odmah carski rezodmah carski rezVENTRALNAVENTRALNA--operacija nije indiciranaoperacija nije indicirana-- pri porođaju kravu na leđa ili trbuh dići daskompri porođaju kravu na leđa ili trbuh dići daskompri porođaju kravu na leđa ili trbuh dići daskom, pri porođaju kravu na leđa ili trbuh dići daskom, ako životinja stoji (da maternicu dovedemo u ako životinja stoji (da maternicu dovedemo u normalan položaj)normalan položaj)p j)p j)INGVINALNA U KUJE: herniotomija + repozicija INGVINALNA U KUJE: herniotomija + repozicija zdrave maternice ilizdrave maternice iliherniotomija + amputacija promjenjene meterniceherniotomija + amputacija promjenjene meternice

Page 86: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kilaMaternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

33. DIJAFRAGMATSKA. DIJAFRAGMATSKA

Page 87: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Maternična kilaMaternična kilaMaternična kilaMaternična kila(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)(HAERNIAE UTERI GRAVIDI, HYSTEROCELAE)

33. DIJAFRAGMATSKA. DIJAFRAGMATSKA

Page 88: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU POREMEĆAJI GRAVIDNOSTI KOJI SE OSNIVAJU NA PATOLOŠKIM STANJIMA NA PATOLOŠKIM STANJIMA SPOLNIH ORGANASPOLNIH ORGANA

Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi(DOLORES PRAESAGIENTES)(DOLORES PRAESAGIENTES)

Ponekad se javljajuPonekad se javljajuManifestiraju se kao porođajni trudoviManifestiraju se kao porođajni trudoviG d kG d k d j d tj d id tid j d tj d id tiGovedo; koza Govedo; koza –– u zadnja dva tjedna gravidnostiu zadnja dva tjedna gravidnostiKobila Kobila -- mnogo prijemnogo prijeUZROCI:UZROCI: veliki tjelesni naporiveliki tjelesni naporiUZROCI: UZROCI: -- veliki tjelesni naporiveliki tjelesni napori-- traumetraume-- intenzivne kretnje plodaintenzivne kretnje plodaintenzivne kretnje plodaintenzivne kretnje ploda-- pijenje hladne vodepijenje hladne vode-- gruba vaginalna i rektalna pretraga i dr.gruba vaginalna i rektalna pretraga i dr.gruba vaginalna i rektalna pretraga i dr.gruba vaginalna i rektalna pretraga i dr.

Page 89: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi(DOLORES PRAESAGIENTES)(DOLORES PRAESAGIENTES)

SIMPTOMI: SIMPTOMI: -- nemirne, gledaju stražnji dionemirne, gledaju stražnji dio-- stenjustenjujj-- dižu repdižu rep-- zgrbljenezgrbljene-- udaraju nogama o zemljuudaraju nogama o zemlju-- kobile, jači količni bolovikobile, jači količni bolovi-- opći simptomi: disanje i bilo ubrzaniopći simptomi: disanje i bilo ubrzani-- vime je prazno i uvelovime je prazno i uvelo-- ligamenti nisu upaliligamenti nisu upali-- cerviks je zatvoren i začepljen sluzicerviks je zatvoren i začepljen sluzi

Page 90: PATOLOGIJA GRAVIDNOSTI

Lažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudoviLažni ili prerani trudovi(DOLORES PRAESAGIENTES)(DOLORES PRAESAGIENTES)

DIF.DG.: torzija materniceDIF.DG.: torzija maternicePROGNOZA: ako se životinja smiriPROGNOZA: ako se životinja smiri –– dobradobraPROGNOZA: ako se životinja smiri PROGNOZA: ako se životinja smiri dobradobra

Moguć je prerani pobačajMoguć je prerani pobačajTERAPIJA: životinja se sama smiriTERAPIJA: životinja se sama smiriTERAPIJA: životinja se sama smiriTERAPIJA: životinja se sama smiri

Ostaviti je na miruOstaviti je na miruDići ležište u stražnjem dijeluDići ležište u stražnjem dijeluj jj jBedra i križa utopliti prekrivačemBedra i križa utopliti prekrivačemAko se ne smiri: apliciramo sredstvo za umirenje Ako se ne smiri: apliciramo sredstvo za umirenje ( b l ) l d l( b l ) l d l(Combelen, Rompun) ili epiduralnu anesteziju (Combelen, Rompun) ili epiduralnu anesteziju 2020--30 30 ml prokaina ml prokaina 22%%