Click here to load reader

Para sa mga Magulang/Tagapag-alaga ng mga istudyante sa ... · PDF fileminus Bago mag-apply, basahin mabuti ang mga suggestions at application form sample sa ibaba. Sagutan ang ①

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Para sa mga Magulang/Tagapag-alaga ng mga istudyante sa ... · PDF fileminus Bago mag-apply,...

 •  Ang pangalawang anak ay makakatanggap ng 50% Off sa kabayaran ng “KYUUSHOKU-HI” (school lunch fee).

   Simula sa ikatlong anak ay magiging 100% Off (LIBRE ang buong) “KYUUSHOKU-HI” (school lunch fee).

  Para sa mga Magulang/Tagapag-alaga ng mga istudyante sa Elementary School at Junior High School

  Pang-suportang tulong sa pagpapalaki ng mga bata

   MGA HALIMBAWA…

  ※ Kapag wala na sa panahon ng deadline na nakasulat sa taas, pakitawagan nalang ang Ota-city Board of Education, para makatanggap ng detalyadong payo at patnubay.

  Aplikasyon para sa shool year 2019

  School Lunch Fee Assistance System

  (sistemeng makakatulong sa ating kabayaran sa “KYUSHOKU-HI”)

  100%

  Off

  (LIBRE)

  ※Hindi na bibilangin ang panganay, dahil 20 taong gulang na ang edad. Kaya ang pangalawa at ikatlong anak ay bibilangin ng pang-una at ikalawang anak sa sitwasyon na ito.

  50%

  Off

  50% Off 50%

  Off

  Kinakailangan mag-aply sa bawat taon!!

  14 years old (Junior HS)

  17 years old (Senior HS)

  20 years old gulang

  15 years old (Junior HS)

  10 years old (Elementary)

  Panganay Pangalawa

  System

  Details

  14 years old (Junior HS)

  Panganay Pangalawa Simula sa Ikatlo

  Pang-una

  Kwalipikadong Kundisyon (ang aplikante ay kailangan

  eksakto sa lahat na kwalipikadong kundisyon na nakasulat sa ibaba)

  ※ Sa paraan ng cash vounchers, makakatanggap din ng parehong halaga sa bandang March ng taong 2020, ang mga istudyanteng pumapasok sa labas ng Ota-city, o sa Ota Municipal Junior HS, o sa ibang private school.

  (Pakitawagan nalang ang phone number sa ibaba para sa detalye nito.)

   Dapat nag-aalaga ng 2 bata o mahigit, at naipinanganak sila ng sakto o mula ng April 2, 1999.

   Dapat nakatira sa loob ng Ota City (kasali din dito ang mga may planong lumipat ng tirahan sa Ota City)

   Dapat walang hindi bayad na kabayaran sa Ota. Halimbawa ng Municipal tax, o Nursery school fees, o School lunch fees, o Municipal housing rental fees, atbp.

  ※Tumawag sa bawat in-charge division, kung mayroong mga tax o kabayaran na

  hindi pa bayad.

  50%

  OFF

  100%

  OFF

  Family A Family B Family C

  Application Deadline: February 1, 2019 (biy) ~ March 8, 2019 (biy)

  Ota-city Board of Education GAKKO SHISETSU KANRI-KA (division), GAKKO KYUSHOKU-KAKARI (section) 〒370-0495 Ota-shi Kasukawa-cho 520, Tel: 0276-20-7086 (direct dial no.)

  Contact Information

  19 years old 9 years old (Elementary)

  kasali kasali kasali kasali

  太田市教育委員会 学校施設管理課 学校給食係・子育て支援対策「2020年4月開始 学校給食費助成」・タガログ版

  Hindi na

  bibilangin Ikalawang Ikatlo Panganay Pangalawa

  ※Dapat ang edad ay nasa pababa ng 20 taong gulang.

 • Bago mag-apply, basahin mabuti ang mga suggestions at application form sample sa ibaba. Sagutan

  ang ① hanggan ③ ng application form bago ilagay sa loob ng pambalik na sobre. At pakihulog sa

  pinakamalapit na post box, para maipadala sa “GAKKO SHISETSU KANRI-KA” (school facilities management division).

  Hindi na ito kailangan dikitan ng postal-stamp.

   Mga SUGGESTION  Ang application form ay dapat sagutan ng aplikante (magulang/tagapag-alaga) sa sarili. At huwag

  makalimutan diinan ng “INKAN” (bawal ipasulat sa ibang tao.)  Huwag rin makalimutan lagdaan ang Power of attorney③(pagsang-ayon o pagpayag). At paki intindihin

  mabuti ang mga nakasulat sa ito.

   Ang pamphlet na ito ay ipinamigay namin sa lahat na istudyante dito sa Ota. Subalit isang application

  form lang ang maaring gamitin ng bawat isang pamilya. Kaya gumamit ng isang application form

  kung nais ninyong mag-aply sa ito.

   Maaring kailangan magpapasa ng ilan papeles, depende sa kalagayan ng aplikante.

   Application Form SAMPLE

  Assistance Method:

  School Lunch Fee - minus

  Halaga ng pang-suportang pera = equals

  Halagang sisingilin sa inyo

  Ang pangalawang anak ay makakatanggap ng 50% Off, at simula sa pangatlong anak ay magiging 100% Off (buong libre) ang kabayaran sa buwan-buwan. Babawasan ng discount ang halaga ng lunch fee. Kaya gagaan ang natirang halaga na sisingilin sa inyo para sa lunch fee ng bata.

  Assistance Period: April 1, 2019 hanggan March 31, 2020

  Paraan ng Pag-aapply

  Isulat ang edad at baitang nila sa itong darating na

  April 2, 2019.

  C H

  E C

  K 3

  CHECK 2

  CHECK 1

 • 平成31年度用

  助成期間:2019年 4月 1日~

  2020年 3月 31日

  (宛先)太田市教育委員会 平成 HEISEI

  年 year

  月 month

  日 day

  Consent Form para sa aplikasyon ng School Lunch Fee Assistance System

  Mag-aaply ako sa School Lunch Fee Assistance System ng Ota-city ayon sa regulasyon ng Article 5. Ako ay pumapayag sa imbestigasyon na tungkol sa akin o aming kabuhayan na mahalagang bagay kagaya ng Residence registration record, Income, Tax o iba pang mga kinakailangan sa imbestigasyon na personal na impormasyon na hawak ng syudad gayunpaman ang payong mula sa Board of Education para makatanggap o para maaprubahan ang aplikasyon na ito.

  Detalye

  Aplikante (magulang)

  申請者

  (保護者)

  住所 address

  氏名 name

  ㊞ INKAN

  電話 phone no.

  - -

  Mga pangalan ng mga ina-alagaang bata na ipinanganak ng sakto o mula ng April 2, 1999 平成11年4月2日以降生まれの養育している子どもの氏名

  Birthdate 生年月日

  (YY/MM/DD)

  Edad 年齢

  School name. 学校名等

  Baitang 学年

  Unang-anak

  Ikalawang anak

  Ikatlong anak

  Ikaapat na anak

  Ikalimang anak

  Ikaanim na anak

  太田市税等納付照合確認欄(記入しないでください。)HUWAG SULATAN ANG NASA IBABA NITO

  市税等

  (納税課等)

  認可保育園保育料

  (こども課)

  市立幼稚園保育料

  (児童施設課)

  市営住宅家賃等

  (建築住宅課)

  学校給食費

  (学校施設管理課)

  Power of Attorney Kapag naaprubahan ito, ibibigay ko ang lahat na desisyon sa Ota-city Board of Education. Ibibigay ko ang lahat na desisyon sa pagsingil o pagtanggap ng bayad sa school lunch fee. Wala akong reklamo sa kahit anong desisyon na sasabihin nila pag may kaugnayan sa school lunch fee.

  保護者氏名 Parent's/Guardian's name

  : __________________________________________ ㊞ INKAN

  〒 370-0495 Ota-shi Kasukawa-cho 520 Ota-city Board of Education, GAKKO SHISETSU KANRI-KA (division), GAKKO KYUSHOKU-KAKARI (section), Tel: 0276-20-7086 (direct dial no.)

  太田市教育委員会 学校施設管理課 学校給食係・子育て支援対策「2020年4月開始 学校給食費助成」・タガログ版

  Diinan

  ng INKAN

Search related