Click here to load reader

54 · PDF fileAno nga ba ang mga May naulit bang mga salita? Hanapin ang katangian ng Diyos? Aling mga salita ang namukod-tangi sa iyo? mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 54 · PDF fileAno nga ba ang mga May naulit bang mga salita? Hanapin ang katangian ng Diyos?...

 • E

  n e

  ro 2

  0 1

  6 55

  54 L

  ia h

  o n

  a

  MGA KABATAAN

  MAHALAGANG SANDALING MAKAUGNAY SIYA “Upang mapatibay ang ating pakikipag- ugnayan sa Diyos, kailangan natin ng mahalagang sanda-ling makaugnay Siya nang mag- isa. Ang tahimik na pagtutuon sa pagdarasal nang mag- isa at pag- aaral ng mga banal na kasulatan, na laging minimithing maging karapat- dapat na magkaroon ng temple recommend—ang mga ito ay ilan sa ma-gagandang pamumuhunan ng ating oras at pagsisikap na mapalapit sa ating Ama sa Langit. Sundin natin ang paanyaya [sa Mga Awit]: ‘Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios’ (Awit 46:10).”

  Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Sa mga Bagay na Pinakamaha-laga,” Liahona, Nob. 2010, 21.

  Nagdarasal ka sa Ama sa Langit, p ero naisip mo na ba kung sino Siya? o ku

  ng bakit ka

  Niya tinulungang mahanap ang nawawa la mong mga susi noong isang araw? o k

  ung

  gaano ka Niya kakilala? o kung paano Si ya nakikipag- ugnayan sa iyo?

  Mabuti na lang, hindi pa huli ang lahat p ara malaman ang iba pa tungkol sa Diyo

  s. Ngayon

  ang pagkakataon mong simulan ang pag - aaral ng banal na kasulatan na lubos na

  mahalaga,

  kung saan malalaman mo nang husto ku ng bakit ang Diyos ng sansinukob—kasa

  ma ang

  bilyun- bilyong espiritung anak—ay iniisi p ka.

  Ngunit maaaring mahirap simulan ang m ahahalagang bagay, kaya hayaan mong t

  ulungan

  ka ng flowchart na ito na magsimula.  Bawat araw maaari kang pumili ng isa

  ng tanong sa chart. Habang si-

  nusundan mo ang mga hakbang at sinas agot ang mga tanong, isipin ang

  kaugnayan mo sa Ama sa Langit. Isipin a ng papel na ginagampanan Niya

  sa buhay mo at itanong sa sarili kung an o ang magagawa mo para mas

  mapalapit sa Kanya. ◼

  PAGKILALA SA AMA SA LANGIT: ISANG PAG- AARAL TUNGKOL SA ISANG NAPAKAHALAGANG PAKSA

  Ano nga ba ang mga katangian ng Diyos?

  Aling mga salita ang namukod- tangi sa iyo? May naulit bang mga salita? Hanapin ang mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan.

  Paano naging magkatulad ngunit magkaiba ang Ama sa Langit at si Jesucristo?

  Maghanda ng isang lesson para sa family home evening tungkol sa natutuhan mo.

  Bilyun- bilyon ang mga tao sa lupa! Paano ako

  makikilala ng Ama sa Langit?

  Ano ang pangunahing ideya sa bawat talata? Subukang ibuod ang mga ito sa wala pang limang salita.

  Paano ko makikilala ang Ama sa Langit?

  Saliksikin sa LDS. org ang anumang mahaha- lagang salitang nakita ninyo sa mga talata. Bisitahin ang lds. org/ media - library para mapanood ang video tungkol sa paksa.

  Sinabihan tayo na makipag- usap sa Ama sa Langit sa panalangin.

  Pero paano nangungusap sa akin ang Ama sa Langit?

  Paano ka nakikipag- usap sa Diyos? Ano ang maaari mong baguhin dahil sa natutuhan mo?

  Juan 3:16, 35 Juan 17:20–23

  Mormon 7:5–7

  I Samuel 16:7 Mga Awit 82:6

  Lucas 12:6–7

  Doktrina at mga Tipan 93:23

  Mateo 7:9–11

  I Ni Juan 1:5

  Eter 3:12

  Juan 14:6–9

  I Ni Juan 4:7

  Alma 30:44

  Doktrina at mga Tipan 1 32:22–24

  Doktrina at mga Tipan 1:38Doktrina at mga Tipan 8:2–3Doktrina at mga Tipan 9:8–9

  May ibang tanong ka pa ba tun gkol sa Ama sa Langit, kay Jesu

  cristo, o sa Espiritu Santo?

  Isulat ito at gamitin sa susunod na mga pag- aaral ng mga bana

  l na kasulatan kapag nau-

  bos na ang mga tanong sa flow chart. At huwag kalimutan na la

  gi mong magagamit ang re-

  sources na tulad ng Gabay sa m ga Banal na Kasulatan, Tapat sa

  Pananampalataya, at

  Mangaral ng Aking Ebanghely o para malaman ang iba pa tun

  gkol sa pinag- aaralan mo!

  MGA AR ALIN SA

  ARAW N G LINGG

  O

  Paksa sa Buwang

  Ito:

  Ang Pan guluhang

  Diyos

Search related