of 1 /1
Enero 2016 55 54 Liahona MGA KABATAAN MAHALAGANG SANDALING MAKAUGNAY SIYA “Upang mapatibay ang ating pakikipag- ugnayan sa Diyos, kailangan natin ng mahalagang sanda- ling makaugnay Siya nang mag-isa. Ang tahimik na pagtutuon sa pagdarasal nang mag-isa at pag-aaral ng mga banal na kasulatan, na laging minimithing maging karapat-dapat na magkaroon ng temple recommend—ang mga ito ay ilan sa ma- gagandang pamumuhunan ng ating oras at pagsisikap na mapalapit sa ating Ama sa Langit. Sundin natin ang paanyaya [sa Mga Awit]: ‘Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios’ (Awit 46:10).” Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Sa mga Bagay na Pinakamaha- laga,” Liahona, Nob. 2010, 21. N agdarasal ka sa Ama sa Langit, pero naisip mo na ba kung sino Siya? o kung bakit ka Niya tinulungang mahanap ang nawawala mong mga susi noong isang araw? o kung gaano ka Niya kakilala? o kung paano Siya nakikipag-ugnayan sa iyo? Mabuti na lang, hindi pa huli ang lahat para malaman ang iba pa tungkol sa Diyos. Ngayon ang pagkakataon mong simulan ang pag-aaral ng banal na kasulatan na lubos na mahalaga, kung saan malalaman mo nang husto kung bakit ang Diyos ng sansinukob—kasama ang bilyun-bilyong espiritung anak—ay iniisip ka. Ngunit maaaring mahirap simulan ang mahahalagang bagay, kaya hayaan mong tulungan ka ng flowchart na ito na magsimula. Bawat araw maaari kang pumili ng isang tanong sa chart. Habang si- nusundan mo ang mga hakbang at sinasagot ang mga tanong, isipin ang kaugnayan mo sa Ama sa Langit. Isipin ang papel na ginagampanan Niya sa buhay mo at itanong sa sarili kung ano ang magagawa mo para mas mapalapit sa Kanya. ◼ PAGKILALA SA AMA SA LANGIT: ISANG PAG-AARAL TUNGKOL SA ISANG NAPAKAHALAGANG PAKSA Ano nga ba ang mga katangian ng Diyos? Aling mga salita ang namukod-tangi sa iyo? May naulit bang mga salita? Hanapin ang mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan. Paano naging magkatulad ngunit magkaiba ang Ama sa Langit at si Jesucristo? Maghanda ng isang lesson para sa family home evening tungkol sa natutuhan mo. Bilyun-bilyon ang mga tao sa lupa! Paano ako makikilala ng Ama sa Langit? Ano ang pangunahing ideya sa bawat talata? Subukang ibuod ang mga ito sa wala pang limang salita. Paano ko makikilala ang Ama sa Langit? Saliksikin sa LDS.org ang anumang mahaha- lagang salitang nakita ninyo sa mga talata. Bisitahin ang lds.org/media-library para mapanood ang video tungkol sa paksa. Sinabihan tayo na makipag-usap sa Ama sa Langit sa panalangin. Pero paano nangungusap sa akin ang Ama sa Langit? Paano ka nakikipag-usap sa Diyos? Ano ang maaari mong baguhin dahil sa natutuhan mo? Juan 3:16, 35 Juan 17:20–23 Mormon 7:5–7 I Samuel 16:7 Mga Awit 82:6 Lucas 12:6–7 Doktrina at mga Tipan 93:23 Mateo 7:9–11 I Ni Juan 1:5 Eter 3:12 Juan 14:6–9 I Ni Juan 4:7 Alma 30:44 Doktrina at mga Tipan 132:22–24 Doktrina at mga Tipan 1:38 Doktrina at mga Tipan 8:2–3 Doktrina at mga Tipan 9:8–9 May ibang tanong ka pa ba tungkol sa Ama sa Langit, kay Jesucristo, o sa Espiritu Santo? Isulat ito at gamitin sa susunod na mga pag-aaral ng mga banal na kasulatan kapag nau- bos na ang mga tanong sa flowchart. At huwag kalimutan na lagi mong magagamit ang re- sources na tulad ng Gabay sa mga Banal na Kasulatan, Tapat sa Pananampalataya, at Mangaral ng Aking Ebanghelyo para malaman ang iba pa tungkol sa pinag-aaralan mo! MGA ARALIN SA ARAW NG LINGGO Paksa sa Buwang Ito: Ang Panguluhang Diyos

54 · Ano nga ba ang mga May naulit bang mga salita? Hanapin ang katangian ng Diyos? Aling mga salita ang namukod-tangi sa iyo? mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal na

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 54 · Ano nga ba ang mga May naulit bang mga salita? Hanapin ang katangian ng Diyos? Aling mga...

Page 1: 54 · Ano nga ba ang mga May naulit bang mga salita? Hanapin ang katangian ng Diyos? Aling mga salita ang namukod-tangi sa iyo? mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal na

E

ne

ro 2

01

6 55

54 L

iah

on

a

MGA KABATAAN

MAHALAGANG SANDALING MAKAUGNAY SIYA“Upang mapatibay ang ating pakikipag- ugnayan sa Diyos, kailangan natin ng mahalagang sanda-ling makaugnay Siya nang mag- isa. Ang tahimik na pagtutuon sa pagdarasal nang mag- isa at pag- aaral ng mga banal na kasulatan, na laging minimithing maging karapat- dapat na magkaroon ng temple recommend—ang mga ito ay ilan sa ma-gagandang pamumuhunan ng ating oras at pagsisikap na mapalapit sa ating Ama sa Langit. Sundin natin ang paanyaya [sa Mga Awit]: ‘Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios’ (Awit 46:10).”

Pangulong Dieter F. Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, “Sa mga Bagay na Pinakamaha-laga,” Liahona, Nob. 2010, 21.

Nagdarasal ka sa Ama sa Langit, pero naisip mo na ba kung sino Siya? o kung bakit ka

Niya tinulungang mahanap ang nawawala mong mga susi noong isang araw? o kung

gaano ka Niya kakilala? o kung paano Siya nakikipag- ugnayan sa iyo?

Mabuti na lang, hindi pa huli ang lahat para malaman ang iba pa tungkol sa Diyos. Ngayon

ang pagkakataon mong simulan ang pag- aaral ng banal na kasulatan na lubos na mahalaga,

kung saan malalaman mo nang husto kung bakit ang Diyos ng sansinukob—kasama ang

bilyun- bilyong espiritung anak—ay iniisip ka.

Ngunit maaaring mahirap simulan ang mahahalagang bagay, kaya hayaan mong tulungan

ka ng flowchart na ito na magsimula. Bawat araw maaari kang pumili ng isang tanong sa chart. Habang si-

nusundan mo ang mga hakbang at sinasagot ang mga tanong, isipin ang

kaugnayan mo sa Ama sa Langit. Isipin ang papel na ginagampanan Niya

sa buhay mo at itanong sa sarili kung ano ang magagawa mo para mas

mapalapit sa Kanya. ◼

PAGKILALA SA AMA SA LANGIT: ISANG PAG- AARAL TUNGKOL SA ISANG NAPAKAHALAGANG PAKSA

Ano nga ba ang mga katangian ng Diyos?

Aling mga salita ang namukod- tangi sa iyo? May naulit bang mga salita? Hanapin ang mga ito sa diksiyunaryo o sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan.

Paano naging magkatulad ngunit magkaiba ang Ama sa Langit at si Jesucristo?

Maghanda ng isang lesson para sa family home evening tungkol sa natutuhan mo.

Bilyun- bilyon ang mga tao sa lupa! Paano ako

makikilala ng Ama sa Langit?

Ano ang pangunahing ideya sa bawat talata? Subukang ibuod ang mga ito sa wala pang limang salita.

Paano ko makikilala ang Ama sa Langit?

Saliksikin sa LDS. org ang anumang mahaha-lagang salitang nakita ninyo sa mga talata. Bisitahin ang lds. org/ media - library para mapanood ang video tungkol sa paksa.

Sinabihan tayo na makipag- usap sa Ama sa Langit sa panalangin.

Pero paano nangungusap sa akin ang Ama sa Langit?

Paano ka nakikipag- usap sa Diyos? Ano ang maaari mong baguhin dahil sa natutuhan mo?

Juan 3:16, 35

Juan 17:20–23

Mormon 7:5–7

I Samuel 16:7 Mga Awit 82:6

Lucas 12:6–7 Doktrina at mga Tipan 93:23

Mateo 7:9–11

I Ni Juan 1:5

Eter 3:12

Juan 14:6–9

I Ni Juan 4:7

Alma 30:44

Doktrina at mga Tipan 132:22–24

Doktrina at mga Tipan 1:38Doktrina at mga Tipan 8:2–3Doktrina at mga Tipan 9:8–9

May ibang tanong ka pa ba tungkol sa Ama sa Langit, kay Jesucristo, o sa Espiritu Santo?

Isulat ito at gamitin sa susunod na mga pag- aaral ng mga banal na kasulatan kapag nau-

bos na ang mga tanong sa flowchart. At huwag kalimutan na lagi mong magagamit ang re-

sources na tulad ng Gabay sa mga Banal na Kasulatan, Tapat sa Pananampalataya, at

Mangaral ng Aking Ebanghelyo para malaman ang iba pa tungkol sa pinag- aaralan mo!

MGA ARALIN SA

ARAW NG LINGGO

Paksa sa Buwang Ito:

Ang Panguluhang

Diyos