of 1 /1
Hulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og templo. (Basaha kon unsay nahitabo human napahinungod ang templo sa D&P 110.) Gisultihan usab sa Ginoo si Joseph Smith nga mag- sugod og eskwelahan aron matudloan ang mga lider sa Simbahan mahitungod sa ebanghelyo. Daghang lalaki niini nga eskwelahan manigarilyo o mag-usap og tabako. Si Joseph ug Emma dili ganahan sa aso, ug mga katag sa tabako. Sa dihang si Joseph nangutana sa Ginoo unsay buhaton bahin niini, nakadawat siya og pagpadayag nga karon gitawag nato og Pulong sa Kaalam. Mabasa ninyo kini sa D&P 89. Ang Kirtland ug ang Pulong sa Kaalam MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI BETH M. WHITTAKER Guntinga kini nga mga hulagway aron matabangan ka sa pagpaambit sa mga istorya sa kasaysayan sa Simbahan! Makakita ka pa og daghang mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan diha sa liahona.lds.org.

MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · Hulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og

  • Author
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · Hulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang...

Page 1: MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · Hulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og

H u l y o 2 0 1 7 75

MG

A BATA

Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og templo. (Basaha kon unsay nahitabo human napahinungod ang templo sa D&P 110.) Gisultihan usab sa Ginoo si Joseph Smith nga mag-sugod og eskwelahan aron matudloan ang mga lider sa Simbahan mahitungod sa ebanghelyo. Daghang lalaki niini nga eskwelahan manigarilyo o mag-usap og tabako. Si Joseph ug Emma dili ganahan sa aso, ug mga katag sa tabako. Sa dihang si Joseph nangutana sa Ginoo unsay buhaton bahin niini, nakadawat siya og pagpadayag nga karon gitawag nato og Pulong sa Kaalam. Mabasa ninyo kini sa D&P 89.

Ang Kirtland ug ang Pulong sa KaalamM G A T A W O S A K A S A Y S A Y A N S A S I M B A H A N

MG

A PA

GHU

LAG

WAY

PIN

AAG

I NI B

ETH

M. W

HITT

AKER

Guntinga kini nga mga hulagway aron matabangan ka sa pagpaambit sa mga istorya sa kasaysayan sa Simbahan!

Makakita ka pa og daghang mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan diha sa liahona .lds .org.