Click here to load reader

MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · PDF fileHulyo 2017 75 MGA BATA Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA TAWO SA KASAYSAYAN SA SIMBAHAN Ang Kirtland ug ang ... · PDF fileHulyo 2017 75 MGA BATA...

 • H u l y o 2 0 1 7 75

  M G

  A BATA

  Samtang ang unang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, Ohio, gisultihan sila sa Ginoo sa pagtukod og templo. (Basaha kon unsay nahitabo human napahinungod ang templo sa D&P 110.) Gisultihan usab sa Ginoo si Joseph Smith nga mag- sugod og eskwelahan aron matudloan ang mga lider sa Simbahan mahitungod sa ebanghelyo. Daghang lalaki niini nga eskwelahan manigarilyo o mag-usap og tabako. Si Joseph ug Emma dili ganahan sa aso, ug mga katag sa tabako. Sa dihang si Joseph nangutana sa Ginoo unsay buhaton bahin niini, nakadawat siya og pagpadayag nga karon gitawag nato og Pulong sa Kaalam. Mabasa ninyo kini sa D&P 89.

  Ang Kirtland ug ang Pulong sa Kaalam M G A T A W O S A K A S A Y S A Y A N S A S I M B A H A N

  M G

  A PA

  G HU

  LA G

  W AY

  P IN

  AA G

  I N I B

  ET H

  M . W

  HI TT

  AK ER

  Guntinga kini nga mga hulagway aron matabangan ka sa pagpaambit sa mga istorya sa kasaysayan sa Simbahan!

  Makakita ka pa og daghang mga tawo sa kasaysayan sa Simbahan diha sa liahona .lds .org.

Search related