Ang Babae sa Islam At ang Pagpapabulaan sa mga Karaniwang

 • View
  275

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Ang Babae sa Islam At ang Pagpapabulaan sa mga Karaniwang

 • Ang Babae sa Islam At ang Pagpapabulaan sa mga

  Karaniwang Maling Pagkakaunawa

  ni:

  Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Al-Sheha

  Isinalin sa Wikang Tagalog nina:

  Mohammed Amir Ornido, MBA.

  Jamal Q. Joves

  WWW.ISLAMLAND.COM

  http://www.islamland.com/

 • 2

 • 3

  Ang Aklat na ito ay may Kaugnayan sa mga sumusunod na

  mga Katanungan at mga Pinagtatalunan:

  Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang

  panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating

  ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang

  mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga

  Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga Hudyo;

  Sa mga Tradisyunal na lipunan ng mga Kristiyano; at mula

  sa mga Modernong Lipunan na walang kaugnayan sa

  relihiyon.

  Sa mga bagay kung saan ang mga Lalaki at mga Babae ay

  pantay-pantay sa Islam; Sa mga saligan ng Sangkatauhan;

  Sa pagsasagawa ng mga Tungkulin; Sa mga gantimpala at

  kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay; Sa mga

  ari-arian at ang kalayaan sa pakikipag-unawaan sa

  pananalapi; Sa mga pangangalaga ng dangal at kadakilaan;

  Sa mga sapilitang pag-aaral; Ang pagbabata sa mga

  pananagutan para sa pagbabago ng lipunan.

  Ang mga katayuan at karapatan ng mga Babae sa ibat-

  ibang larangan ng buhay sa Islamikong lipunan: bilang

  sanggol, sa pagkabata, sa pagdadalaga, bilang dalaga,

  bilang asawa, bilang ina, bilang kapamilya o kamag-anak,

  bilang kapitbahay at bilang babae sa pangkalahatan.

  Ang maling pagkaunawa tungkol sa mga karapatan ng mga

  Kababaihan at ang kanilang mga tungkulin sa Islam at ang

  pagpapabulaan sa mga ito; Sa poligamya o maramihang

  pag-aasawa; Sa pamumuno at pananagutan; Sa Kontrata sa

  pag-aasawa at ang Tagapangalaga; Sa pananakit sa asawa;

  Sa pagpatay ng may dangal; Sa diborsyo; Sa pagpatotoo; Sa

  pagmamana; Sa pagbayad ng salapi sa napatay na tao; Sa

  pagtatrabaho; Sa paggamit ng Hijab (pantakip sa ulo at

  mukha).

 • 4

  Ang Mga Nilalaman

  Paunang Salita ng Tagasalin

  Paunang Salita ng may Akda

  Pagpapakilala

  Ang Panawagan para sa Karapatan ng mga

  Kababaihan

  Ang Katayuan ng mga Kababaihan sa Kasaysayan

  Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam

  o Ang Pagkapantay-Pantay ng Lalaki at Babae at ang

  Kanilang Likas na Kaganapan sa Bawa't-isa.

  o Ang mga Babae bilang Sanggol, Bata at Anak

  o Ang mga Babae bilang Kapatid

  o Ang mga Babae bilang Asawa.

  o Ang mga Kababaihan bilang Mga Ina.

  o Ang mga Kababaihan bilang Kamag-anak at Kapit-

  bahay.

  o Ang mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae

  o Ang Polygamya sa Islam

  o Ang Karapatan ng Tagapangalaga sa Kontrata ng

  Pag-aasawa.

  o Ang Pananalapi at ang Moral na Pananagutan.

  o Ang Pananakit sa Asawang Babae

  o Ang Pagpatay Dahil sa Karangalan

  o Ang Karapatang Makipag-Diborsyo ay nasa Lalaki

  o Ang Karapatan ng Babae sa Pamana

  o Ang Diyah (Pagbayad ng Salapi sa Napatay)

  o Ang Pagpapahayag ng mga Kababaihan

  o Paglalakbay ng Babae na Walang Kasamang

  Pangunahing Kamag-anak na Lalaki

  o Ang Karapatan ng Babae para Maghanap-buhay.

  o Sa Paggamit ng Hijab (pantakip sa ulo at mukha).

  Panghuling Salita

 • 5

  Ang Paunang Salita ng Tagasalin

  Ako ay nagsisimula sa Ngalan ng Allah, Ang Mahabagin, ang

  Maawain. Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah, ang

  Dakila. Nawa'y purihin at itampok ng Allah ang pagbanggit sa

  Propeta at iligtas siya at ang kanyang pamilya, ang kanyang

  mga kasamahan, at ang lahat ng mga tumatahak sa kanilang

  landas na ligtas mula sa anumang kasamaan at ipagkaloob sa

  kanila ang katiwasayan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

  Tinatalakay sa aklat na ito ang natatanging katayuan ng mga

  babae sa relihiyong Islam at ipapaliwanag ang mga ibang

  maling pagkakaunawa at maling pagpapalaganap sa

  pamamagitan ng paglalathala ng mga ignoranteng tao ng may

  masamang hangarin. Sa Islam ang mga lalaki at mga babae ay

  pantay sa kanilang pagkatao, at sa kanilang mga saligang

  pananagutan at karapatan, ang pagkakakilala bilang likas na

  bago sa mundo kung ikumpara sa ibang kabihasnan sa panahon

  ng pagdatal ng Islamikong mensahe sa pamamagitan ni

  Propeta Muhammad () at nananatili sa mga maraming tao sa

  buong mundo hanggang sa ngayon. Sa Islam ang mga

  kalalakihan at ang mga kababaihan ay mayroong tungkulin na

  ginaganap o pinupunan ng bawat isa sa lipunan. Ang mga ito

  ay kasukat ng kani-kanilang likas na pangangatawan,

  pangkaisipan at pagkiling sa lipunan at ang mga di-

  pagkakasundo. Ang mga katangian ng mga babae ay maaaring

  maging ganap kung ang mga ito ay mabigyan ng katuparan ang

  pagkakaugnay niya sa mga lalaki. Gayon din ang katangian ng

  pagkalalaki ng mga kalalakihan ay hindi magiging ganap kung

  hindi mabigyan ng halaga ang pakikipag-ugnayan niya sa mga

  babae sa lipunan. Malaking kawalan ng katarungan ang

  mangyayari kung sapilitang hahanapin sa kanila ang

  pagkakapantay ng katangian ng bawat isa dahil sila ay likas na

  hindi pareho, datapwat sila ay kapupunan ng bawat isa. Kung

  pipilitin nating sila ay hindi magkapantay, sila ay ating

 • 6

  hinahamak, dahil sila ay tunay na magkapareho. Ang Allah, ang

  Makapangyarihan at ang Tagapaglikha na Nakababatid ng lahat

  ng bagay, lamang ang Walang Kapintasan Tagapatnubay sa

  tama at pinong landas, na walang pagkukulang at

  pagmamalabis. Dahil ang mga karapatan ay laging nauugnay sa

  kakayahan, tungkulin at pananagutan, ang walang katulad na

  pananaw ng Islam tungkol sa mga karapatan ng mga babae ay

  nararapat na lubos na mailagay sa nilalaman ng alituntunin ng

  kagandahang-asal at ayon sa batas ng Islamikong paniniwala,

  kabutihang asal at sa pagbabatas. Ang sangkatauhan ay

  mananatili at magtatagumpay lamang kung nananatili at

  umuunlad ang bawat pamilya, kalakip ng pagsasagawa ng

  mga tungkulin at natatanggap ang karapatan ng bawat

  miyembro ng pamilya, habang nagpapasakop sa katanggap-

  tangap na kabanalan o kabutihan sa lahat ng dako (ng daigdig),

  kasama sa mga ito ang pananampalataya, kadalisayan,

  kahinhinan, paggalang, ang magandang pag-uugali o kabaitan

  at katapatan ng moralidad. Tunay na ang mga iba't ibang

  lipunan at kultura ay maglalarawan ng ibang pananaw sa mga

  ganitong paksa at kagalingan.

  Sa mga ipinanaog na kapahayagang Islamiko, maraming

  mahusay na pagpapakilala at tumutukoy sa pagkapantay-

  pantay ng babae sa lalaki, at ang natatanging ugnayang

  bumibigkis at namamagitan sa pagitan ng lalaki at babae.

  Halimbawa ang Allah, ang Maharlika, ay nagsabi;

  Katiyakan, ang mga lalaking nagpapasakop at ang mga

  babaeng nagpapasakop, ang mga sumasampalatayang lalaki

  at mga sumasampalatayang babae, ang mga masunuring

  lalaki at mga masunuring babae, ang mga matatapat na

  lalaki at mga matatapat na babae, ang mga matitiyagang

  lalaki at mga matitiyagang babae, ang mga mababang-loob

  na lalaki at mga mababang-loob na babae, ang mga

  mapagkawanggawang lalaki at mga mapagkawanggawang

 • 7

  babae, ang mga mapag-ayunong lalaki at mga mapag-

  ayunong babae, ang mga lalaki na nangangalaga sa kanilang

  maselang bahagi ng katawan at mga babae na nangangalaga

  sa kanilang maselang bahagi ng katawan, at ang mga lalaki

  na lagi ng nag-aalaala sa Allah at mga babae na lagi ng nag-

  aalaala sa Allah, sa kanila ay inihanda ng Allah ang

  pagpapatawad at malaking gantimpala (ang Paraiso).

  (Quran 33:35)

  Ang Dakilang Allah ay nagsabi; Sila ang inyong damit

  (saplot) at gayundin naman na kayo ang kanilang damit

  (saplot) (Quran 2:187)

  Ang mga damit at mga kasuutan ay kinakailangan upang

  mainitan, pagsanggalang, pangsaplot, at palamuti; sa ating mga

  kasuutan ay may ginhawa, kapanatagan, kasiyahan at

  pagkakakilanlan. Ang mga lalaki at babae ay kailangan nila ang

  bawat isa katulad ng katawan ng tao na hubo ay

  nangangailangan ng damit upang harapin ang kanyang likas at

  panlipunan kapaligiran.

  Ang Islamikong lipunan ay may sariling pananaw na

  magpapakilala, na ang paglalarawan na ito ay siyang maaaring

  pinakamataas na uri sa pagpapahalaga sa tao na matatamo

  dahil ito ay batay sa banal na kapahayagan at sa patnubay mula

  sa nag-iisang Tagapaglikha, ang Diyos ng Sangkatauhan, ang

  Allah ang Mapagbigay, ang Matalino, ang Dakila at

  Nakababatid ng lahat, alam Niya ang lahat ng mga

  pangangailan ng Kanyang mga nilikha. Ipinadala Niya ang

  Kanyang huli at sagka ng mga Propeta sa sangkatauhan, si

  Muhammad ibn Abdullah (). Binigyan siya ng Dakilang Allah

  ng inspirasyon sa pamamagitan ng kapahayagan at katuruan na

  naging lubos na patnubay at halimbawa sa mga matatapat na

  mananampalataya, na nag-akay sa mga alipin ng Dakilang

  Allah sa pagiging matapat at masunurin, sa lahat ng uri ng

 • 8

  pagkakataon at sa lahat ng kalagayan ng buhay. Sa kababaang-

  loob ng paglilingkod ni Muhammad, ang Sugo ng Allah (), na

  nagdala ng mensahe at isinagawa ang malaking pananagutan

  ng kanyang misyon na may kabaitan at awa.

  Ang kanyang pamilya at tagasunod, kahimat tao na

View more >