Click here to load reader

ANG BANAL NA KURAN ... Bilang isang Muslim, ang pagsasalin ng Banal na Kuran sa Wikang Pilipino ay aking pinaghirapang ginawa upang ang sinumang karaniwang Pilipinong may pagkakaunawa

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG BANAL NA KURAN ... Bilang isang Muslim, ang pagsasalin ng Banal na Kuran sa Wikang Pilipino ay...

 • ANG BANAL NA KURAN

  Sa pagsasalin ni

  ABDUL RAKMAN H. BRUCE

  http://quranphil.com/ http://quranphil.com/ http://quranphil.com/

 • Copyright 1982

  By

  ABDUL RAKMAN H. BRUCE

  2 nd

  Edition January 2012

  http://quranphil.com/ http://quranphil.com/

 • PAMBUNGAD

  Mahirap mapagtakipang ang Banal na Kuran sa Wikang Arabika o Wikang Ingles o alinmang

  isinalin sa wikang banyaga ay mahirap maunawaan ng karamihan sa karaniwang Pilipinong Muslim sa

  Mindanao o sinumang Pilipino sa alinmang panig ng Pilipinas dahil sa paggamit ng malalim at

  matalinghagang mga salita sa pagsasalin ng Banal na Kuran sa ibang wikang banyaga o sa Wikang

  Arabikang nangangailangan ng marubdob na pagsusuri bago ito lubusang maunawaan. Ito rin marahil

  ang dahilan kung bakit may ilang napapalayong Pilipinong Muslim sa Mindanao sa alituntunin ng

  tunay na Muslim ayon sa Banal na Kuran.

  Bilang isang Muslim, ang pagsasalin ng Banal na Kuran sa Wikang Pilipino ay aking

  pinaghirapang ginawa upang ang sinumang karaniwang Pilipinong may pagkakaunawa ng kanyang

  sariling Wikang Pambansa ay makabatid ng alituntunin ng isang tunay na Muslim na napapaloob sa

  Banal na Kuran.

  Ang Nagsalin

  ABDUL RAKMAN H. BRUCE

  CAPTAIN PN (Ret)

  http://quranphil.com/ http://quranphil.com/ http://quranphil.com/ http://quranphil.com/ http://quranphil.com/ http://quranphil.com/

 • TALAAN NG NILALAMAN

  SURA PAMAGAT PAHINA

  I Ang Pasimula 1

  II Ang Baka 1

  III Ang Mag-Anak ni Imran 31

  IV Ang Mga Kababaihan 49

  V Ang Mantel 68

  VI Bakahan 81

  VII Ang Kataasan 97

  VIII Mga Samsam Sa Labanan 115

  IX Pagsisisi 122

  X Hona 135

  XI Hud 144

  XII Hosep 155

  XIII Ang Kulog 164

  XIV Abraham 169

  XV Ang Mabatong Lupain 173

  XVI Ang Bubuyog 179

  XVII Ang Mga Anak Ni Israel 190

  XVIII Ang Yungib 199

  XIX Maria 208

  XX Ta Ha 215

  XXI Ang Mga Propeta 224

  XXII Ang Pilgrimahe 232

  XXIII Ang Mga Naniniwala 238

  XXIV Liwanag 246

  XXV Ang Batayan (Ng Wasto at Mali) 252

  XXVI Ang Mga Makata 258

  XXVII Ang Langgam 269

  XXVIII Ang Kasaysayan 276

  XXIX Ang Gagamba 284

  XXX Ang Mga Romano 290

  XXXI Lukman 294

  XXXII Ang Pagdapang Nakatungo 297

  XXXIII Ang Mga Lipi 300

 • TALAAN NG NILALAMAN

  SURA PAMAGAT PAHINA

  XXXIV Siyeba 307

  XXXV Ang Mga Anghel 311

  XXXVI Ya Sin 316

  XXXVII Ang Mga Yaong Nagtakda Ng Mga Tungkulin 321

  XXXVIII Sad 330

  XXXIX Ang Mga Pangkat 335

  XL Ang Naniniwala 342

  XLI Sila Ay Ipinaliwanag 349

  XLII Tagapayo 353

  XLIII Mga Gintong Palamuti 358

  XLIV Usok 364

  XLV Tumutungo 367

  XLVI Ang Nililok Ng Hanging Mga Bulubunduking Buhangin 370

  XLVII Muhamad 373

  XLVIII Pagwawagi 376

  XLIX Ang Mga Pansariling Silid 379

  L Kap 381

  LI Ang Pumapagaspas Na Mga Hangin 384

  LII Ang Bundok 387

  LIII Ang Bituin 390

  LIV Ang Buwan 393

  LV Ang Mapagbigay 396

  LVI Ang Pangyayari 400

  LVII Bakal 405

  LVIII Siyang (Babaeng) Nakipagtalo 408

  LIX Pagpapatapon Sa Malayong Lupain 410

  LX Siyang (Babaeng) Susubukan 413

  LXI Ang Mga Katungkulan 414

  LXII Ang Pagtitipon 416

  LXIII Ang Mga Mapagpanggap 417

  LXIV Gantihang Walang Pagkamalikmata 418

  LXV Paghiwalay Sa Asawa 419

 • TALAAN NG NILALAMAN

  SURA PAMAGAT PAHINA

  LXVI Pagbabawal 421

  LXVII Ang Nasasakupan 422

  LXVIII Ang Pluma 424

  LXIX Ang Katunayan 427

  LXX Ang Paakyat Na Mga Hagdanan 430

  LXXI Noa 432

  LXXII Ang Diwang Makalupa 434

  LXXIII Ang Isang Binalot 436

  LXXIV Ang Isang Nakakapa 437

  LXXV Ang Pagkabuhay 440

  LXXVI “Panahon” O “Tao” 442

  LXXVII Ang Mga Tagahatid 444

  LXXVIII Ang Mga Pambugad 446

  LXXIX Ang Mga Yaong Humila Sa Pangmasid 448

  LXXX “Siya Ay Sumimangot” 451

  LXXXI Ang Pagbabagsak 453

  LXXXII Ang Paghahati 454

  LXXXIII Pandaraya 455

  LXXXIV Ang Paghihiwalay 457

  LXXXV Ang Mga Malalaking Tahanan Ng Mga Bituin 458

  LXXXVI Ang Pang-umagang Bituin 459

  LXXXVII Ang Pinakamataas 460

  LXXXVIII Ang Nakapangyayari 461

  LXXXIX Ang Bukang Liwayway 462

  XC Ang Lungsod 464

  XCI Ang Araw 465

  XCII Ang Gabi 466

  XCIII Ang Umagang Mga Oras 467

  XCIV Pagkaaliw Sa Kapighatian 467

  XCV Ang (Punongkahoy Na) Pig 468

  XCVI Ang Namumuong Bunton 468

  XCVII Kapangyarihan 469

  XCVIII Ang Maliwanag Na Katibayan 470

 • TALAAN NG NILALAMAN

  SURA PAMAGAT PAHINA

  XCIX Ang Lindol 470

  C Ang Mga Nagpapatungo 471

  CI Ang Sakuna 471

  CII Pag-aaway Sa Makadaigdig Na Pagdami 472

  CIII Ang Pababang Araw 472

  CIV Ang Naninira Ng Puri 473

  CV Ang Elepante 473

  CVI “Taglamig” o “Kurais” 474

  CVII Maliit Na Mga Kabaitan 474

  CVIII Kasaganaan 474

  CIX Ang Mga Hindi Naniniwala 475

  CX Saklolo 475

  CXI Hibla Ng Palma 475

  CXII Ang Pag-iisa 476

  CXIII Ang Pagkabasag Ng Araw 476

  CXIV Sangkatauhan 476

 • 1

  SURA I

  ANG PASIMULA

  (Isiniwalat sa Meka)

  Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay,

  ang Maawain.

  1. Ang papuri ay maging kay Allah,

  Panginoon ng mga Daigdig.

  2. Ang Mapagbigay, ang Maawain.

  3. May-ari ng Araw ng Paghuhukom.

  4. lkaw (lamang) ang aming sinasamba;

  lkaw (lamang) ang hinihingan namin ng

  tulong.

  5. lpakita sa amin ang tuwid na landas;

  6. Ang landas ng mga yaong Iyong

  tinangkilik;

  7. Hindi (ang landas) ng mga yaong

  kumita ng Iyong galit o ng mga yaong

  pumunta sa pagkaligaw.

  SURA II

  ANG BAKA

  (Isiniwalat sa Al-Madina)

  Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay,

  ang Maawain.

  1. Alip. Lam. Mim.

  2. Ito ay ang Kasulatang doon ay walang

  pag-aalinlangan, isang batayan sa mga

  nagtatakwil (sa masama).

  3. Na naniniwala sa hindi nakikita at

  nagtaguyod ng pagsamba, at gumugol niyang

  Aming ipinagkaloob sa kanila;

  4. At naniniwala diyan sa isiniwalat sa iyo

  (Muhamad) at diyan sa isiniwalat bago sa iyo,

  at tiyak sa Kabilangbuhay.

  5. Ang mga ito ay umaasa sa batayan

  galing sa kanilang Panginoon. Sila ay ang

  matagumpay.

  6. Para sa mga hindi naniniwala, balaan

  mo man sila o hindi mo sila balaan itong lahat

  ay isa para sa kanila; sila ay hindi naniniwala.

  7. Tinakipan ni Allah ang kanilang

  pandinig at ang kanilang mga puso, at sa

  kanilang mga mata ay may isang takip. Ang

  kanila ay magiging isang nakahihindik na

  wakas.

  8. At sa Sangkatauhan ay ilang nagsabi:

  Kami ay naniniwala kay Allah at sa Huling

  Araw, samantalang sila ay hindi naniniwala.

 • 2

  9. Sila ay nag-isip na gumanyak kay Allah

  at sa mga yaong naniniwala, at sila ay

  gumanyak sa wala maliban sa kanilang mga

  sarili; nguni't hindi sila nakatanto.

  10. Sa kanilang mga puso ay isang sakit,

  at pinarami ni Allah ang kanilang sakit. Isang

  masakit na wakas ang kanila sapagka't sila

  ay nagsinungaling.

  11. At nang sinabi sa kanila: Huwag

  gumawa ng kasamaan sa lupa, sila ay

  nagsabi: Kami ay mga tagapamayapa

  lamang.

  12. Hindi ba sila talaga ay ang mga

  gumagawa ng kasamaan? Nguni't hindi sila

  makatanto.

  13. At nang sinabi sa kanila: ManiwaIa

  tulad sa paniniwala ng mga tao, sabi nila:

  Kami ba ay maniniwala tulad sa paniniwala

  ng walang isip? Hindi kaya silang talaga ay

  ang walang isip? Nguni't hindi nila alam.

  14. At nang sila ay humanay kasama ang

  mga yaong naniniwala, sila ay nagsabi: Kami

  ay naniniwala; nguni't nang sila ay

  pumuntang magkahiwalay patungo sa

  kanilang mga demonyo sila ay nag

Search related