PAG-AMPO UBAN SA MGA SALMO - Philippine Mission · PDF fileUsahay moguwa sa mga programa ra radyo ang mga kantang saksaksinagol – ang nasinating musika ug ang binisayang mga pulong

Embed Size (px)

Citation preview

 • PAG-AMPO UBAN SA MGA SALMO

  Ang pag-ampo trabaho sa Espiritu Santo. Sa pag-ampo wala ta masayod unsaypangayoon ni unsaon pagpangayo. Busa, nag-ampo ang Espiritu Santo dinhi nato.Nagtawag siya sa Ginoo diha sa mobuswak nga mga pangandoy ug paghandom sa atongkasingkasing (Rom 8:26). Sa pagkatinuod, dili lang pangamuyo ang pag-ampo kondili,pasalamat pod ug pamalandong sa binuhatan sa Ginoo. Isalig nato kaniya ang atongtinguha sa pagduol kaniya. Naglamdag ang Espiritu sa tanang tawo sa mga pagbati ugpulong nga gamiton aron pagsangpit sa Diyos. Wala kinahanglana ang paggamit og mgasumbanan ug pangadyeon. Igo na ang pagsulti sa kayano sa usa ka bata nga moingonAbba o Tatay (Rom 8:15).

  Apan ang pag-ampo nagkinahanglag oryentasyon sa samang paagi nga nagkina-hanglag lawas ang atong kalag. Nagkinahanglan ta sa human nang daan nga mga pangad-yeon ang mga giya nga motudlo nato sa pamaagi sa pag-ampo isip mga anak sa Diyos.

  Kini ang katuyoan sa mga Salmo nga nagpundok sa Balaang Kasulatan sa kadaghanansa pangadyeon nga linamdagan sa Diyos.

  Adunay bag-o ug kristyanong paagi sa pagsabot ug pagpangadye sa mga Salmo.Usahay moguwa sa mga programa ra radyo ang mga kantang saksaksinagol angnasinating musika ug ang binisayang mga pulong. Mailhan ang kompas sa musika, apandili na ni ang karaang awit kondili, ang bag-o nga gawasnong nahimo ug mikaylap.Nahitabo pod ni sa mga Salmo. Ang karaang mga pangadyeon nga nagpahigayon saatong mga pulong ug pagbating gawasnon gipalambo pinasubay sa kahimtang karon.Usahay, tungod sa kalagot, ang magtotoong Judio nangayo sa Diyos diha sa mga Salmosa kamatayon alang sa naninguha sa pagpatay niya. Dili ni magsilbi karon; ni maangkonnato ang gipadayag sa nag-ingon sa Ginoo: Wala koy sala. Apan kining tananmakalamdag sa pag-ampo. Sa kayugot atubangan sa kapintas ug panglupig, hangyoonnato ang paglaglag sa daotan unya, maghunahuna ta nga modapig nato si Cristo, angTarong nga walay sala, ug mag-ampo siya alang nato.

  Ang mga numero sa mga Salmo sa mga libro sa Simbahan wala kanunay mahatukmasa numero sa Bibliang Hebreo. Gibutang nato dinhi pag-una ang numero sa Latin (anggawas sa parentesis) unya, ang sa Hebreo (ang sulod sa parentesis).

  Ang mga awit sa Biblia

  Uban sa mga Salmo ato pod nga ihan-ay ang ubang pangadyeon nga makita sa daghangbahin sa Biblia ug nga kasagaran atong gitawag og mga Kantiko o mga awit.

  (PAGE 1099)

  ni Moises: Ex 15 2 ni Moises: Dt 32 ni Ana: 1 S 2 ni Isaias: Is 12 ni Ezekias: Is 38 ni Habakuk: Hb 3 sa 3 ka sulugoon: Dn 3:52 ni Tobit: Tb 13 ni Sirac: Sir 36

  ni Maria: Lc 1:46 ni Zacarias: Lc 1:68 ni Simeon: Lc 2:29 Efeso: Ef 1:3-14; 3:14-20 Rebelasyon: daghang yugto Tan-awa sab ang 2 S 23; Ne 9:6;

  Is 26:7; 59; 63:7; Jer 20:7;Jdt 16:13; Klm 9:1; Sir 23:1; 51

 • SALMO 1

  Ang duha ka agianan. Ang Diyos, ang Mag-bubuhat sa tanang butang, naninguha nga ma-angkon sa tawo ang matuod nga kalipay. Giha-tagag dakong pagtagad ining unang salmo angtema sa pagkabulahan sama nga gisugdan niJesus ang una niyang wali sa Bulahan.

  1 Bulahan ang tawonga wala magsunod sa sugyot sa

  daotan;ni maglakaw sa agianan sa

  makasasala;o maglingkod sa lingkoranan sa

  mayubiton.2 Hinunoa, ang kalipay niya naasa balaod sa Ginoo ug sa

  pagpamalandongsa Iyang sugo, adlaw ug gabii.

  3 Daw kahoy siyang mitubo sadaplin sa suba,ug mamunga sa tukmang panahon;dili malarag ang mga dahon;

  1 Bulahan nga Bag-ong Tuig! Daghan unta angatong madawat! Mga ordinaryong pinulongan nganagpadayag og dili matukib nga tawhanongpangandoy sa kalipay.

  Apan sumala sa Biblia, ang tinuod nga kalipay dilimaangkon sa salingkapawng mga butang (kwarta,kalingawan ug gahom). Maangkon ni sa pagsunod saBalaod sa Diyos.

  Sa mga hulagwayng nakuha sa banikanhongkinabuhi pananglit ang kahoy ug ang tahop angsalmo nagpadayag og kalainan sa duha ka kahimtang:ang tawo nga midawat sa Diyos ug ang misalikwayniya. Ang una malipayon sa kamalahutayon,kamakanunayon ug kamabungahon samtang angikaduha nakaangkon sa haw-ang ug mabalhinongkinabuhi.

  Si Jesus ang berdi ug mabungahong kahoy nga wayikapareha. Ang tanang maayo, bantogan, nindot ugbulahan sa kasingkasing sa tawo nahingpit sa Krus.

  (PAGE 1078)

  MGASALMO

 • Ang duha ka paghari. Kining pakigbisog tali sa mga hari sakalibotan ug sa Dinihogan sa Diyos nagmantala saRebelasyon. Apan matngonan ang pagtandi ining duha kamanagbanging pwersa sa Simbahan ug sa mga pundok ngamibatok Niya, kay ang nahimong babag naggikan sa tagsa-tagsa ka kasingkasing. Kining pakigbisoga sa nahisgotang duhaka hut-ong nagpadayon sa katuigan, apan atong nasaksihankaron ang nagtubo nga panagbangi sa dunay gahom batok sasimbahan ni Cristo ug sa iyang mga kabos.

  Molampos ang tanan niyang buhatonon.4 Apan lahi ang mahitabo sa daotan.Sama siya sa uhot nga gipadpad sa hangin;5 dili makaikyas sa adlaw sa hukom;ni ang makasasala sa tigom sa mga tarong.6 Gibantayan sa Ginoo ang agianan sa tarong,apan giwagtang ang dalan sa mga daotan.

  Nahibaw-an nato ang dakong ka-hadlok ni Hari Herodes sa pagkatawosa tinuod nga Hari sa mga Judio saBethlehem: sa makadaghan nahitaboni sa dagan sa kasaysayan.

  Sa usa ka bahin, naa ang buotmokab-ot sa ilang kapalaran, apanwala mosunod sa mga balaod: Angmga hari ug prinsipe sila sa kali-botan. Naglangkob ni sa madaug-daogong mga pangulo ug sa maayongmomaneho sa mga hunahuna sakatawhan lakip na ang maayongmogama og opinyong publiko sa mgamasa.

  Sa laing bahin, naa ang Diyos ug sakiliran naa ang Iyang Dinihogan, angIyang Anak nga si Cristo.

  1 Nganong nagkonsabo ang kanasoran?Ug ang katawhan naglaraw sa way kapuslanan?2 Ang mga hari sa kalibotan nakigbisog;ang namunoan batok sa Ginoo mibarogingon man ang iyang hinilogan:3 Miingon sila: Langkaton ta ang higot nga tanan!Atong putlon ang ilang kadena!4 Ang naglingkod sa kalangitan nagkatawa;Si Yahweh mobiaybiay nila.5 Unya, sa kasuko iya silang sultihan,sa iyang kapungot sila nangalisang:6 Ang hari sa Sion akong gipalingkod,sa balaan kaayo nakong bungtod!7 Isangyaw ko ang kasugoan ni Yahweh.Miingon siya: Anak ka nako.Karon imo kong amahan.8 Pangayo ug akong ihatag ang kanasorannga imong kabilin;ug ang mga utlanan sa kalibotan nga imong kabtangan.9 Imo silang buk-on sa puthawng baston,ug pinupinohon nga daw kulon.10 Busa, pagmaalamon mo, O mga hari;pagmatngon, manghuhukom sa kalibotan.11 Alagari si Yahweh sa kahadlokug paglipay nga mangurog;tingalig masuko siya ug mamatay mo,kon ang iyang kapungot mokalit pag-ulbo.Bulahan ang tanan nga modangop niya.

  1101 SALMO 2

  SALMO 2

 • Pagkadaghan sa akong kaaway.

  1 O Ginoo, pagkadaghan sa akong kaaway!Hilabihang daghana ang mialsa batok nako!3 Ang pipila nila nag-ingon bahin sa akong kalag:Dili mahimo ang Diyos nga iyang kaluwasan!4 Apan ikaw ang akong taming, O Ginoo,ang kadungganan nga nag-isa sa akong ulo.5 Akong gisangpit og kusog ang Ginoo,ug sa balaang bungtod gitubag niya ako.6 Bisag naghigda ko ug nahikatulog,o nagbarog ug nagmata, nasayod konga nag-amuma nako ang Ginoo.7 Dili ko angayang kahadlokanang daghan kaayong katawhannga nagbarog batok nako.8 Tindog, O Ginoo! Luwasa ako, Diyos ko!Ang mga kaaway ko, gisagpa mo ang tanan.Gihingoan mo sa ilang ngipon ang mga daotan.9 Gikan sa Diyos lang ang kaluwasan.Panalanginan unta nimo ang imong katawhan!

  Sama sa tanang kristohanon, siHari David sab dunay kaabin nga masgamhanan pa sa tanan niyangkaaway: Ang Diyos!

  SALMO 3

  2 Tubaga ko inigtawag ko, O Diyos sakaangayan!

  Sa akong kalisdanan, gihatagan mo akogkahupayan.

  Kaluy-i ko, ug dungga ang akong pangaliyupo.3 O anak sa katawhan,tig-a pa ba ang inyong kasingkasing?Hangtod kanus-a ba maglipay mo sa limbong?Hangtod kanus-a mahigugma mo sa bakak?4 Apan timan-i, ang Ginoo nagpakita sa

  kaaghopdihang gisangpit ko siya, iya kong gidungog.5 Bation mo ang kapungot; ayaw pagpakasala.Usisaha ang tibuok mong kasingkasingkon naghigda ka sa imong higdaanan,ug wala nay makabalda pa nimo.6 Pagsakripisyo sumala sa gisugo sa balaodug salig sa Ginoo nga imong Diyos.7 Daghan ang nangutana:Kinsay magpakita namo sa kalayo?Padan-aga ang imong kaluoy, O Ginoo!

  SALMO 4 Pag-ampo sa kagabhion. Pag-ampo ni adtong katawhannga misalig sa Diyos bisan pa sa tanang kalisdanan kay ilangnahinumdoman giunsa sila pag-amuma sa Diyos bisan pa sailang kahigwaos.

  Nindot ni nga pag-ampo alang samagtotoo nga nanimuyo iningkalibotan nga gialirongan sa tanangkadaotan ug luyo sa kaugalingongkahuyang kanunayng gihulga sadaghang salbahis. Apan kay dunasilay kasinatian sa pagkab-ot og mgamaayong butang, mapasalamatonpod sila sa Diyos.

  Sa ubos duna tay pag-ampo sakagabhion kinutlo sa himno o awit saSidlakang Simbahan. Karaan kininghimno o awit sa Simbahan saSidlakan:

  Balaanong kahayag sa santos ugwalay kataposang himaya saAmahan, Santos ug dalayegongJesuCristo!

  Sa pag-abot sa oras nga mosalopna ang adlaw, awitan ta ang Amahan,ang Anak, ug ang Balaang EspirituSanto sa Diyos.

  Angay gyod ka nga dayegon ubansa mga balaang tingog.

  O Anak sa Diyos nga mangha-hatag sa kinabuhi.

  SALMO 3 1102

 • 8 Pasagdi sila nga magsadyasa naghingapin nilang bino ug bugas,kay labaw pa ang gihatag mo kanako.9 Mihigda ko ug nakatulog nga malinawon,

  O Ginoo;kay ikaw ra gayod ang makapabati nakosa tumang kasigurohan ug kahayahay.

  2 O Ginoo, paminawa ko.Tagda ang lisod kong kahimtang.3 Paminawa ang akong inagulo,naghangyo ko nimo, akong Hari ug akong

  Diyos.4 Sa kaadlawon madungog mo ang akong

  tingog,sukad sa kaadlawon naanaa ko nimo,ug mahinangpon kong nagbantay.5 Diyos ka nga dili malipay sa kangil-ad;ug wala nimo ang kadaotan.6 Ang mapahitas-on dili makaharong nimo.Ang nagbuhat og daotan imong giayran.7 Imong gilaglag ang nagsultig bakak nga giuhawg dugo ug nabuhi sa limbong.Gikaligutgotan sa Ginoo silang tanan.8 Apan tungod sa imong gugma ug grasya makasul