of 32 /32
Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan Madaling basahing bersyon sa Tagalog Tagalog | Tagalog

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

  • Upload
    others

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Madaling basahing bersyon sa Tagalog

Tagalog | Tagalog

Page 2: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

National Standard for disability services EE cover and replacement pages.indd 2 3/10/2015 5:50:47 PM

Page 3: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Paano ang paggamit ng buklet na ito

Easy Read Ang impormasyong ito ay nakasulat sa isang

paraang madaling basahin. Gumagamit kami ng

mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga

ideya.

Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag

namin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito.

Ang Madaling Basahing dokumentong ito ay buod ng

isa pang dokumento.

Makikita mo ang ibang dokumento sa aming website sa

www.dss.gov.au

Ikaw ay makakahingi ng tulong sa pagbasa ng dokumentong ito.

Ang isang kaibigan, kapamilya o taong

tagasuporta ay maaaring makatulong sa iyo.

Maaaring hindi mo gustong basahin ang buong dokumento nang agad-agad. Ito ay may 6 na pangunahing bahagi. Maaari mong basahin ito nang paisa-isa.

3

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 3 13/03/14 9:31 AM

Page 4: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 4 13/03/14 9:31 AM

Ano ang nasa dokumentong ito?

Tungkol sa mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan 5

Ano ang mga Pamantayan? 9

Pamantayan 1: Mga Karapatan 11

Pamantayan 2:

Pagsali at Pagsasama

15

Pamantayan 3:

Mga Resultang Pang-Indibiduwal

18

Pamantayan 4:

Mga Puna at Reklamo

21

Pamantayan 5:

Pagkuha ng Serbisyo

24

Pamantayan 6:

Pamamahala ng Serbisyo

28

Kontakin kami

31

4

Page 5: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 5 13/03/14 9:31 AM

Tungkol sa mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Sa buong Australya, maraming taong may

kapansanan ang gumagamit ng marami o ibang

mga serbisyo.

Ito ay maaaring para sa:

• suporta sa araw-araw na pamumuhay

• paghahanap ng trabaho, o pagtatrabaho

saanman, gaya ng suportadong

pagtatrabaho o iba pang lugar ng trabaho

• pagtatrabaho nang may tagataguyod.

Ang tagataguyod ay isang tao na

makatutulong sa iyo na maunawaan at

magsalita tungkol sa isang problema o iba

pang isyu.

5

Page 6: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 6 13/03/14 9:31 AM

Nais naming tiyakin na ang mga taong may

kapansanan ay makakukuha ng mabubuting

serbisyo.

Kaya, gumagamit kami ng isang listahan ng mga tuntunin na nagpapaliwanag kung paano ka dapat tratuhin kapag gumagamit ka ng mga serbisyo para sa may kapansanan.

Ang mga tuntuning ito ay tinatawag na mga Pamantayan.

Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag kung ano ang mga Pamantayan, at ang kahulugan ng mga ito para sa iyo.

Kami ay nagsulat kamakailan ng bagong bersyon ng mga Pamantayan. Ang huling bersyon ay isinulat noong 1993.

Lahat ng mga pamahalaan sa Australya ay

nagtulungan sa pagsusulat ng mga bagong

Pamantayang ito.

6

Page 7: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 7 13/03/14 9:31 AM

Kami ay nakipag-usap din sa ibat ibang tao

upang alamin kung ano sa palagay nila ang

dapat isali sa mga bagong Pamantayan.

Kami ay nakipag-usap sa:

• mga taong may kapansanan,

kanilang mga pamilya at tagapag-

alaga

• mga tagataguyod

• iba pang tao na tumutulong sa

mga taong may kapansanan.

Isinali namin ang marami sa kanilang

mga ideya sa mga bagong Pamantayan.

Ang mga bagong Pamantayan ay batay rin sa ilang

iba pang mahahalagang ideya, gaya ng:

• Ikaw ay dapat pahintulutang sumali sa

lahat ng mga desisyon tungkol sa

iyong buhay.

• Ikaw ay dapat tumanggap ng mga serbisyong may mabuting kalidad.

• Ikaw ay may karapatang tratuhin nang

makatarungan, gaya ng pagtrato sa iba.

7

Page 8: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 8 13/03/14 9:31 AM

At ang mga ito ay batay sa mga ideya na

nasa 2 importanteng dokumentong ito:

• Ang Kapulungan ng mga Bansang

Nagkakaisa ukol sa mga Karapatan

ng Mga Taong may Kapansanan

Ito ay isang kasunduan kung paano

dapat tratuhin ang mga taong may

kapansanan. Ito ay ginagamit sa ibat

ibang bansa.

• The National Disability Strategy

Ito ay isang dokumento na

nagpapaliwanag kung paanong ang lahat

ng ibat ibang pamahalaan sa Australya ay

nagtutulungan upang suportahan ang

mga taong may kapansanan.

8

Page 9: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 9 13/03/14 9:31 AM

Ano ang mga Pamantayan?

May 6 na Pamantayan. Ipapaliwanag namin nang kaunti dito, at pagkatapos

ay magbibigay kami ng higit pang detalye sa mga sumusunod na pahina.

Pamantayan 1: Mga Karapatan

Ikaw ay may karapatang tratuhin nang

makatarungan kapag gumagamit ka ng mga

serbisyo para sa may kapansanan.

Pamantayan 2: Pagsali at Pagsasama

Ikaw ay makakasali sa komunidad at

makakaramdam na ikaw ay kasama kapag

gumagamit ka ng mga serbisyo para sa

may kapansanan.

Pamantayan 3: Mga Resultang Pang-Indibiduwal

Ang iyong serbisyo ay sumusuporta sa iyo sa pagpili mo ng mga gusto mong gawin. Ikaw ay makapagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin.

Pamantayan 4: Mga Puna at Reklamo

Ikaw ay makakapagsabi sa mga tao ng

iyong palagay tungkol sa mga serbisyong

tinatanggap mo.

9

Page 10: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 10 13/03/14 9:31 AM

Pamantayan 5: Pagkuha ng Serbisyo

Ang paghanap at paggamit ng mga serbisyo ay

pantay-pantay para sa lahat. Ikaw ay makakukuha

ng mga serbisyong kailangan mo.

Pamantayan 6: Pamamahala ng Serbisyo

Ang mga serbisyo para sa may kapansanan ay dapat pamahalaang mabuti.

10

Page 11: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 1: Mga

Karapatan

Ikaw ay may karapatang tratuhin

nang makatarungan kapag

gumagamit ka ng mga serbisyo

para sa may kapansanan.

Page 12: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 12 13/03/14 9:31 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 1: Mga Karapatan?

Kapag gumagamit ka ng isang serbisyo para sa may kapansanan, ikaw ay may karapatan na:

• tumanggap ng mabubuting serbisyo

• gumawa ng mga sariling desisyon at

magkaroon ng kontrol sa iyong

buhay at sa mga suportang

ginagamit mo

• maging ligtas – walang sinuman ang pahihintulutang saktan ka

• magtangka ng mga bagong bagay at magsapalaran paminsan-minsan

12

Page 13: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 13 13/03/14 9:31 AM

• Sabihin kung ano ang tama para sa iyo

• kumuha ng tulong kung kailangan mo ito

• malaman na ang iyong impormasyon ay pinananatiling pribado

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat na:

• tratuhin kang mabuti at panatilihin kang ligtas

• hayaan kang makapili

• isama ang iyong pamilya at mga tagapag-

alaga kung nais mo silang maisama

13

Page 14: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 14 13/03/14 9:31 AM

• magbigay ng impormasyon sa

paraang tama para sa iyo

• igalang ang iyong pagiging pribado

• hayaan kang magsalita

• mag-alok sa iyo ng suporta upang ikaw ay makapagsabi kung kailangan mo ito. Ang suportang ito ay maaaring magmula sa isang tao, gaya ng isang abogado o tagataguyod.

14

Page 15: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 2:

Pagsali at Pagsasama

Ikaw ay makakasali sa komunidad at

makararamdam na ikaw ay kasama kapag

gumagamit ka ng mga serbisyo para sa

may kapansanan.

Page 16: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 16 13/03/14 9:32 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 2:

Pagsali at Pagsasama?

Ikaw ay may karapatang makibahagi sa iyong komunidad.

Ikaw ay makakapagdesisyon kung kailan at paano mo ito gagawin.

At ikaw ay makakapagdesisyon kung kailan

at paano ka makikipag-ugnayan sa iyong

pamilya at mga kaibigan.

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat:

• sumuporta sa iyo na makibahagi sa komunidad

• kilalanin ka at ang mga bagay na gusto mong gawin

16

Page 17: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 17 13/03/14 9:32 AM

• tumulong sa iyo – at sa iyong

pamilya at mga kaibigan kung nais

mong gawin nila ito

• makipagtulungan sa ibang

organisasyon sa komunidad kung

iyon ang kailangan mo

• unawain at igalang ang iyong

pinagmulang kultura.

17

Page 18: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 3:

Mga Resultang Pang-Indibiduwal

Ang iyong serbisyo ay sumusuporta sa iyo sa pagpili mo ng mga gusto mong gawin. Ikaw ay makapagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin.

Page 19: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 19 13/03/14 9:32 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 3: Mga Resultang Pang-Indibiduwal?

Ikaw ay may karapatang makapili kung ano ang

gusto mong gawin.

Ang mga serbisyong ginagamit mo ay dapat

na hayaan kang makagawa ng sariling

desisyon tungkol sa:

• kung ano ang gusto

mong gawin

• kung paano mo maaabot ang iyong mga layunin.

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat:

• hayaan kang makapili

• tulungan kang magkaroon ng layunin at

suportahan kang maabot ang mga ito

• pansinin ang mga bagay na magaling

mong nagagawa

19

Page 20: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

• hayaan kang humanap ng suporta mula sa ibang tao – gaya ng sa iyong pamilya, mga kaibigan, o isang tagataguyod – kung gusto mo

• makipagtulungan sa ibang mga

serbisyo kung iyon ang kinakailangan

upang maabot ang iyong mga layunin

• igalang ang lahat ng tungkol sa iyo kapag

ikaw ay pumipili o nagdedesisyon, kabilang

ang:

• iyong edad

• kung ikaw man ay lalaki o babae

• ang iyong pinagmulang kultura,

relihiyon o paniniwala

• ang iyong sekswalidad

• kung ikaw man ay may asawa o wala

20

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 20 13/03/14 9:32 AM

Page 21: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 4:

Mga Puna at Reklamo

Ikaw ay makapagsasabi sa mga tao ng iyong

palagay tungkol sa mga serbisyong

tinatanggap mo.

Page 22: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 22 13/03/14 9:32 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 4:

Mga Puna at Reklamo?

Ikaw ay may karapatang magsabi sa mga tao ng

iyong palagay tungkol sa mga serbisyong

tinatanggap mo.

Ang iyong puna ay maaaring mabuti o masama.

Ikaw ay makapagsasabi sa isang tao kung

mayroong problema.

At ikaw ay makakukuha ng suporta upang gawin ito.

Ikaw ay may karapatang humingi ng payo mula sa

isang tao, gaya ng isang taong tagasuporta,

abogado o isang tagataguyod.

Ang iyong problema ay dapat mapaayos.

Hindi dapat pasamain ang damdamin mo dahil sinabi

mong may hindi tama sa serbisyong iyong ginagamit

22

Page 23: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 23 13/03/14 9:32 AM

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat:

• mag-alok ng ibat ibang paraan upang makapagpahayag ang mga tao

• makinig sa mga bagay na sinasabi ng mga tao sa kanila

• maging handang baguhin kung paano sila

nagtatrabaho kung mayroong problema

• makipagtulungan sa iyong pamilya,

tagapag-alaga, taong tagasuporta o

tagataguyod kung iyon ang tama para sa

iyo

• laging magtrabaho nang mabuti upang

matiyak na ang kanilang mga serbisyo ay

magaling.

23

Page 24: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 5:

Pagkuha ng Serbisyo

Ang paghanap at paggamit ng mga

serbisyo ay pantay-pantay para sa lahat.

Ikaw ay makakukuha ng mga serbisyong

kailangan mo.

Page 25: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 25 13/03/14 9:32 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 5: Pagkuha ng Serbisyo?

Ikaw ay may karapatang humanap at

gumamit ng mga serbisyo para sa may

kapansanan.

Lahat ay dapat pahintulutang magtanong kung

sila ay makakagamit ng isang serbisyo.

Kung ikaw ay hindi makakagamit ng isang

serbisyo, ang mga dahilan kung bakit ay dapat

ipaliwanag nang malinaw sa iyo.

At dapat kang iugnay ng serbisyo sa ibang

organisasyon na maaaring makatulong sa iyo. Ito

ay tinatawag na pagsangguni.

25

Page 26: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 26 13/03/14 9:32 AM

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat:

• mayroong magandang paraan ng pagtulong

sa mga tao na nagtatanong

• magtanong sa mga tao kung ano ang

kanilang palagay tungkol sa serbisyo at

gumawa ng mga pagpapabuti batay sa mga

ideyang ito

• magbigay ng impormasyon sa ibat ibang

paraan – ito ay babagay sa ibat ibang

pangangailangan sa

pakikipagkomunikasyon

• ipaliwanag kung sino ang makakagamit ng

serbisyo, kung paano sasali at kung paano

kakalas

• ipaliwanag kung kailangan mong maghintay

bago ka makagamit ng serbisyo

26

Page 27: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 27 13/03/14 9:32 AM

• mag-alok ng ibang mga opsyon

kung hindi mo magagamit ang

kanilang serbisyo – Maaaring

kabilang dito ang pagsangguni sa

ibang serbisyo

• kung hindi mo magagamit ang

kanilang serbisyo, dapat nilang

ipaliwanag kung bakit.

27

Page 28: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

Pamantayan 6:

Pamamahala ng Serbisyo

Ang mga serbisyo para sa may

kapansanan ay dapat pamahalaang

mabuti.

Page 29: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 29 13/03/14 9:32 AM

Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 6: Pamamahala ng Serbisyo?

Ikaw ay may karapatang gumamit ng isang

serbisyo na pinamamahalaang mabuti.

Ang mabuting pamamahala ay kinabibilangan ng mga bagay tulad ng:

• pagkakaroon ng mahuhusay na mga kawani

• pagtiyak na walang mga problema, o

pag-aayos ng mga problema kung

mangyayari ang mga ito

• pagkakaroon ng mga magagaling

na proseso at pamamaraan ng

pagtatrabaho

• pakikipagkomunikasyon nang mabuti.

29

Page 30: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 30 13/03/14 9:32 AM

Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

Ang iyong serbisyo ay dapat:

• magkaroon ng mga kawani na sinanay

nang mabuti at magagaling sa kanilang

mga trabaho

• sumunod sa lahat ng batas na nauukol

• magkaroon ng mga mabubuting proseso

sa pamamahala ng mga pananalapi,

kawani at kaligtasan

• matuto mula sa mga puna na kanilang

natanggap at gumawa ng mga

pagpapabuti

• magtanong sa ibang tao, kabilang ang mga

taong may kapansanan, mga pamilya at

tagapag-alaga, mga tagataguyod at iba pa,

kung ang serbisyo ay gumaganang mabuti.

30

Page 31: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 31 13/03/14 9:32 AM

Kontakin kami

1300 653 227

[email protected]

PO Box 7576

Canberra Business Centre ACT 2610

www.dss.gov.au

Easy Read

Ang Madaling Basahing dokumento sa Tagalog ay nilikha ng Information

Access Group gamit ang PhotoSymbols, mga litratong nakalaan at mga larawang sadyang-ginawa. Ang mga larawan ay hindi maaaring gamiting muli nang walang pahintulot. Para sa anumang tanong tungkol sa mga larawan, mangyaring bisitahin ang www.informationaccessgroup.com o tumelepono sa (03) 9585 2299.

31

Page 32: Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung ano ang

DS

S 1

50

0.0

2.1

5

National Standard for disability services EE cover and replacement pages.indd 4 3/10/2015 5:50:47 PM