Click here to load reader

Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · PDF filemga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga ideya. Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag namin kung

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may ... · PDF filemga larawan upang...

 • Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

  Madaling basahing bersyon sa Tagalog

  Tagalog | Tagalog

 • National Standard for disability services EE cover and replacement pages.indd 2 3/10/2015 5:50:47 PM

 • Paano ang paggamit ng buklet na ito

  Easy Read Ang impormasyong ito ay nakasulat sa isang

  paraang madaling basahin. Gumagamit kami ng

  mga larawan upang ipaliwanag ang ilang mga

  ideya.

  Ang ilang mga salita ay naka-bold. Ipinapaliwanag

  namin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito.

  Ang Madaling Basahing dokumentong ito ay buod ng

  isa pang dokumento.

  Makikita mo ang ibang dokumento sa aming website sa

  www.dss.gov.au

  Ikaw ay makakahingi ng tulong sa pagbasa ng dokumentong ito.

  Ang isang kaibigan, kapamilya o taong

  tagasuporta ay maaaring makatulong sa iyo.

  Maaaring hindi mo gustong basahin ang buong dokumento nang agad-agad. Ito ay may 6 na pangunahing bahagi. Maaari mong basahin ito nang paisa-isa.

  3

  1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 3 13/03/14 9:31 AM

  http://www.dss.gov.au/

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 4 13/03/14 9:31 AM

  Ano ang nasa dokumentong ito?

  Tungkol sa mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan 5

  Ano ang mga Pamantayan? 9

  Pamantayan 1: Mga Karapatan 11

  Pamantayan 2:

  Pagsali at Pagsasama

  15

  Pamantayan 3:

  Mga Resultang Pang-Indibiduwal

  18

  Pamantayan 4:

  Mga Puna at Reklamo

  21

  Pamantayan 5:

  Pagkuha ng Serbisyo

  24

  Pamantayan 6:

  Pamamahala ng Serbisyo

  28

  Kontakin kami

  31

  4

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 5 13/03/14 9:31 AM

  Tungkol sa mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

  Sa buong Australya, maraming taong may

  kapansanan ang gumagamit ng marami o ibang

  mga serbisyo.

  Ito ay maaaring para sa:

  • suporta sa araw-araw na pamumuhay

  • paghahanap ng trabaho, o pagtatrabaho

  saanman, gaya ng suportadong

  pagtatrabaho o iba pang lugar ng trabaho

  • pagtatrabaho nang may tagataguyod.

  Ang tagataguyod ay isang tao na

  makatutulong sa iyo na maunawaan at

  magsalita tungkol sa isang problema o iba

  pang isyu.

  5

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 6 13/03/14 9:31 AM

  Nais naming tiyakin na ang mga taong may

  kapansanan ay makakukuha ng mabubuting

  serbisyo.

  Kaya, gumagamit kami ng isang listahan ng mga tuntunin na nagpapaliwanag kung paano ka dapat tratuhin kapag gumagamit ka ng mga serbisyo para sa may kapansanan.

  Ang mga tuntuning ito ay tinatawag na mga Pamantayan.

  Ang dokumentong ito ay nagpapaliwanag kung ano ang mga Pamantayan, at ang kahulugan ng mga ito para sa iyo.

  Kami ay nagsulat kamakailan ng bagong bersyon ng mga Pamantayan. Ang huling bersyon ay isinulat noong 1993.

  Lahat ng mga pamahalaan sa Australya ay

  nagtulungan sa pagsusulat ng mga bagong

  Pamantayang ito.

  6

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 7 13/03/14 9:31 AM

  Kami ay nakipag-usap din sa ibat ibang tao

  upang alamin kung ano sa palagay nila ang

  dapat isali sa mga bagong Pamantayan.

  Kami ay nakipag-usap sa:

  • mga taong may kapansanan,

  kanilang mga pamilya at tagapag-

  alaga

  • mga tagataguyod

  • iba pang tao na tumutulong sa

  mga taong may kapansanan.

  Isinali namin ang marami sa kanilang

  mga ideya sa mga bagong Pamantayan.

  Ang mga bagong Pamantayan ay batay rin sa ilang

  iba pang mahahalagang ideya, gaya ng:

  • Ikaw ay dapat pahintulutang sumali sa

  lahat ng mga desisyon tungkol sa

  iyong buhay.

  • Ikaw ay dapat tumanggap ng mga serbisyong may mabuting kalidad.

  • Ikaw ay may karapatang tratuhin nang

  makatarungan, gaya ng pagtrato sa iba.

  7

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 8 13/03/14 9:31 AM

  At ang mga ito ay batay sa mga ideya na

  nasa 2 importanteng dokumentong ito:

  • Ang Kapulungan ng mga Bansang

  Nagkakaisa ukol sa mga Karapatan

  ng Mga Taong may Kapansanan

  Ito ay isang kasunduan kung paano

  dapat tratuhin ang mga taong may

  kapansanan. Ito ay ginagamit sa ibat

  ibang bansa.

  • The National Disability Strategy

  Ito ay isang dokumento na

  nagpapaliwanag kung paanong ang lahat

  ng ibat ibang pamahalaan sa Australya ay

  nagtutulungan upang suportahan ang

  mga taong may kapansanan.

  8

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 9 13/03/14 9:31 AM

  Ano ang mga Pamantayan?

  May 6 na Pamantayan. Ipapaliwanag namin nang kaunti dito, at pagkatapos

  ay magbibigay kami ng higit pang detalye sa mga sumusunod na pahina.

  Pamantayan 1: Mga Karapatan

  Ikaw ay may karapatang tratuhin nang

  makatarungan kapag gumagamit ka ng mga

  serbisyo para sa may kapansanan.

  Pamantayan 2: Pagsali at Pagsasama

  Ikaw ay makakasali sa komunidad at

  makakaramdam na ikaw ay kasama kapag

  gumagamit ka ng mga serbisyo para sa

  may kapansanan.

  Pamantayan 3: Mga Resultang Pang-Indibiduwal

  Ang iyong serbisyo ay sumusuporta sa iyo sa pagpili mo ng mga gusto mong gawin. Ikaw ay makapagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin.

  Pamantayan 4: Mga Puna at Reklamo

  Ikaw ay makakapagsabi sa mga tao ng

  iyong palagay tungkol sa mga serbisyong

  tinatanggap mo.

  9

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 10 13/03/14 9:31 AM

  Pamantayan 5: Pagkuha ng Serbisyo

  Ang paghanap at paggamit ng mga serbisyo ay

  pantay-pantay para sa lahat. Ikaw ay makakukuha

  ng mga serbisyong kailangan mo.

  Pamantayan 6: Pamamahala ng Serbisyo

  Ang mga serbisyo para sa may kapansanan ay dapat pamahalaang mabuti.

  10

 • Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

  Pamantayan 1: Mga

  Karapatan

  Ikaw ay may karapatang tratuhin

  nang makatarungan kapag

  gumagamit ka ng mga serbisyo

  para sa may kapansanan.

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 12 13/03/14 9:31 AM

  Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 1: Mga Karapatan?

  Kapag gumagamit ka ng isang serbisyo para sa may kapansanan, ikaw ay may karapatan na:

  • tumanggap ng mabubuting serbisyo

  • gumawa ng mga sariling desisyon at

  magkaroon ng kontrol sa iyong

  buhay at sa mga suportang

  ginagamit mo

  • maging ligtas – walang sinuman ang pahihintulutang saktan ka

  • magtangka ng mga bagong bagay at magsapalaran paminsan-minsan

  12

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 13 13/03/14 9:31 AM

  • Sabihin kung ano ang tama para sa iyo

  • kumuha ng tulong kung kailangan mo ito

  • malaman na ang iyong impormasyon ay pinananatiling pribado

  Ano ang dapat gawin ng aking serbisyo?

  Ang iyong serbisyo ay dapat na:

  • tratuhin kang mabuti at panatilihin kang ligtas

  • hayaan kang makapili

  • isama ang iyong pamilya at mga tagapag-

  alaga kung nais mo silang maisama

  13

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 14 13/03/14 9:31 AM

  • magbigay ng impormasyon sa

  paraang tama para sa iyo

  • igalang ang iyong pagiging pribado

  • hayaan kang magsalita

  • mag-alok sa iyo ng suporta upang ikaw ay makapagsabi kung kailangan mo ito. Ang suportang ito ay maaaring magmula sa isang tao, gaya ng isang abogado o tagataguyod.

  14

 • Mga Pambansang Pamantayan sa mga Serbisyo para sa may Kapansanan

  Pamantayan 2:

  Pagsali at Pagsasama

  Ikaw ay makakasali sa komunidad at

  makararamdam na ikaw ay kasama kapag

  gumagamit ka ng mga serbisyo para sa

  may kapansanan.

 • 1301 - DSS - Disability Service Standards_Booklet_v3.indd 16 13/03/14 9:32 AM

  Ano ang aking mga karapatan sa Pamantayan 2:

  Pagsali at Pagsasama?

  Ikaw ay may karapatang makibahagi sa iyong komunidad.

Search related